Sunteți pe pagina 1din 86

Cuprins

1. INTRODUCERE ................................................................................................................ 4
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII.......................... 5
2.1. INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ................................................... 5
2.2. INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR 6
2.3. INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
10
2.4. ALTE INIȚIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE SERVICII12
2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA.................................................................................................... 15
2.6. FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA .................................................................. 16
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE ............................................................ 17
3.1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ........... 17
3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR ..................... 18
3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR ...................... 18
3.4. SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITĂȚILE CE VOR FI REALIZATE..................................... 19
3.5. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR ................. 23
3.6. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR ........................................................ 32
4. IPOTEZE ȘI RISCURI ................................................................................................... 40
5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI ...................... 43
6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE ......... 43
7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ...................................... 43
7.1. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ........................................................................ 43
7.2. DATA DE ÎNCEPUT ȘI DATA DE ÎNCHEIERE A PRESTĂRII SERVICIILOR SAU DURATA
PRESTĂRII SERVICIILOR .......................................................................................................... 44

8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA


ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR ............. 45
8.1. NUMĂRUL DE EXPERȚI PE CATEGORIE DE EXPERTIZĂ NECESARĂ ................................ 45
8.2. NUMĂRUL DE ZILE/EXPERT PE CATEGORIE .................................................................. 50
8.3. PROFILUL EXPERȚILOR PRINCIPALI ............................................................................. 51
8.4. EXPERȚI SECUNDARI (EXPERȚI NON-CHEIE) ................................................................ 54
8.5. PERSONALULADMINISTRATIV ȘI PERSONALUL SUPORT/BACKSTOPPING PENTRU
ACTIVITATEA EXPERȚILOR PRINCIPALI ÎN CADRUL CONTRACTULUI ....................................... 55
8.6. ALTE CERINȚE LEGATE DE PERSONALUL DIRECT IMPLICAT ÎN PRESTAREA SERVICIILOR55
8.7. INFRASTRUCTURA CONTRACTANTULUI NECESARĂ PENTRU DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI ............................................................................................ 55
8.8. INFRASTRUCTURA ȘI RESURSELE DISPONIBILE LA NIVEL DE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI ................................................................................. 56

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA


CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI,
SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) .............................................................. 56

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 2 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE
RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI ......................................................... 58
10.1. GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.. 58
10.2. RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT ............................... 61
10.3. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARȚIALE ȘI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTULUI ......... 65
10.4. FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI ............................................. 67
10.5. MONITORIZAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR PE PERIOADA
DERULĂRII CONTRACTULUI ................................................................................................... 67
10.6. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI ...................................................... 69
11. ANEXE .............................................................................................................................. 75

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 3 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
1. Introducere
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile
minime privind încheierea contractului de servicii având ca obiect: Achiziția serviciilor de
proiectare la faza de Studii de teren (topo, geo, luminotehnic, etc.), studiu de fezabilitate, proiect
tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de
investiții:
“REŢEA INTELIGENTĂ DE ILUMINAT PUBLIC A DRUMURILOR JUDEŢENE”.

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora:


- fiecare Ofertant va elabora Oferta completa (Propunerea Tehnică și Propunerea
Financiară) in scopul participarii la procedura de achizitie
- antreprenorul/contractantul va presta serviciile de proiectare necesare pentru
implementarea proiectului anterior mentionat

În cadrul acestei proceduri, U.A.T. Judetul Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea
îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.
In cadrul prezentei proceduri, prin termenul „antreprenor/contractant” se va intelege
ofertantul declarat castigator si care va semna contractul cu autoritatea contractanta.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca
fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia
menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă
a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și
fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și
Contractant care vor avea același înțeles.
Scopul prestatiei serviciilor constă în elaborarea serviciilor de proiectare la obiectivul de
investiții mentionat anterior.
Prezentul Caiet de sarcini include situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor
precum și a actelor administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție
obtinute/elaborate:
- Certificat de urbanism nr. 167 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 205H)
- Certificat de urbanism nr. 168 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 204D)
- Certificat de urbanism nr. 169 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 205E)
- Certificat de urbanism nr. 173 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 204E)
- Certificat de urbanism nr. 174 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 205L)
- Certificat de urbanism nr. 182 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 205B)
- Certificat de urbanism nr. 184 emis de Consiliul Judetean Vrancea; (DJ 205D)

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 4 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Documentatia de atribuire cuprinde:
– Tema de proiectare ;
– Nota conceptuala;
– HCJ nr. 62/2021 privind aprobarea temei de proiectare si a notei conceptuale
– CU nr. 167, 168, 169, 173, 174, 182, 184.

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii


Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru
stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării
Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a
Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă
la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor
cerinţe de calitate şi performanţă.
2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă
Tabel nr. 1.
Nr. Informație Detaliere
Autoritate Contractantă: Autoritate Contractantă - persoana juridică ce
denumire, adresa, pagina web finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la
obiectivele existente în sensul legii,
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
1 JUDEŢ VRANCEA
Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, cod poştal 620098,
Focşani, Vrancea, România
Telefon: 40.237.616800, 40.237.213057,
40.372.372.407, 40.372.372.411
2 Misiune persoana juridică ce finanţează şi realizează investiţii
sau intervenţii la obiectivele existente în sensul legii,
3 Sectorul de activitate Administratie publica locala
4 Activitate principală/ atribuția
principală
5 Activitățile/atribuțiile Autorității Administrarea şi exploatarea drumurilor judeţene în
Contractante care sunt afectate condiţii de fluenţă şi siguranţă a circulaţiei urmărind
/influențate de rezultatul dezvoltarea lor
Contractului ce urmează a fi
atribuit (direct sau indirect)

Judetul Vrancea este o unitate adminitrativ-teritoriala, declarata ca atare prin legea privind
organizarea administrativa a teritoriului Romaniei.
Judetul Vrancea este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina si
patrimoniu propriu.
Autonomia locala se exercita de catre autoritatile administratiei publice locala de la nivelul
judetului.
Autoritatile administratiei publice din Judetul Vrancea sunt Consiliul Judetean – ca
autoritate deliberativa si Presedintele Consiliului Judetean – ca autoritate executiva.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 5 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Consiliul Judetean si Presedintele Consiliului Judetean functioneaza ca autoritati ale
administratiei publice locale si rezolva problemele din judet, in conditiile legii.
Consiliul Judetean exercita atributii privind gestionarea serviciilor de interes local-
judetean, respectiv asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local, inclusiv privind serviciile comunitare de utilitati
publice de interes local.
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice
si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social
general desfasurate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea autoritatilor adrninistratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului
public. Serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt destinate satisfacerii unor
nevoi ale comunitatilor locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie si confort a acestora.
O bună iluminare în timpul nopții, pentru asigurarea siguranței traficului pe drumurile
publice, este un aspect deosebit de important. Suprafața drumului trebuie iluminată astfel ca
traseul, pietonii, marcajele și obiectele de pe suprafața drumului să fie vizibile pentru șoferi. De
asemenea, o parte din cantitatea de lumină direcționată de corpurile de iluminat pe suprafața
drumului trebuie să asigure și securitatea pietonilor, dacă nu există un iluminat specific.
Respectarea fără compromisuri a acestor principii este esențială în asigurarea siguranței
traficului și a securității pietonilor.
Proiectul va conduce la cresterea eficientei energetice si a gradului de siguranta rutiera prin
identificarea solutiilor tehnice ce pot contribui la indeplinirea obiectivelor asumate de catre
autoritatea contractanta.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor


Realizarea obiectivului de investiții “REŢEA INTELIGENTĂ DE ILUMINAT PUBLIC
A DRUMURILOR JUDEŢENE” în legătură cu care se solicită achiziția serviciilor de proiectare
a fost propus spre finantare din surse proprii.
Autoritatea Contractantă urmareste realizarea unui obiectiv de investiții cu respectarea
prevederilor legale in vigoare cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar executia efectiva a lucrarilor
sa se faca cu respectarea documentatiilor tehnice mentionate anterior precum si a Normativelor
tehnice privind proiectarea si executia lucrarilor de constructie care fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie publica.
Nevoia de siguranta, incredere, confort si orientare pe timpul deplasarii pe drumurile
nationale tot mai aglomerate, este o realitate care reclama aparitia si dezvoltarea iluminatului pe
timp de noapte, cu urmatoarele beneficii suplimentare:
- prevenirea si reducerea accidentelor,
- reducerea costurilor comunitare,
- economisirea timpului de deplasare,
- reducerea noxelor (iluminatul drumurilor conduce la o fluenta ridicata a traficului pe timp
de noapte si implicit, la o utilizare corecta a autovehiculelor, respectiv a regimului de functionare
al motoarelor cu ardere interna. Acest fapt conduce la timpi de stationare redusi si drept urmare la
o reducere semnificativa a noxelor emise de autovehicule in zona respectiva).

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 6 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Realizarea unui iluminat corespunzator, determina in special reducerea cheltuielilor
indirecte, a numarului de accidente pe timp de noape, a riscului de accidente rutiere, numarului
de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei
activitatilor pe durata noptii.
lluminatul pe drumurile publice se furnizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic si
functional, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, denumit in continuare sistem
de iluminat.
Arhitectura sistemului de iluminat depinde in mare masura de modul de furnizare al energiei
electrice necesare functionarii echipamentelor de iluminat, respectiv de conectarea la sistemul
energetic national sau de folosirea unor surse alternative, regenerabile, de energie neconventionala.
Organizarea şi desfăşurarea iluminatului public pe drumurile judetene trebuie să asigure
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
- ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
- creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale,
precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
- susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a
infrastructurii rutiere.
Serviciul de iluminat public, conform Legii serviciului de iluminat public, nr.230 din 7 iunie
2006, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor
și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul
unităților administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților
administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi
funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem
de iluminat public.
Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi,
instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare,
cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul
public.
Iluminatul public reprezinta unul din criteriile de calitate ale civilatiei. Realizarea unui serviciu
de iluminat modern contribuie la crearea unor conditii mult mai bune pentru desfasurarea si
diversificarea activitatilor populatiei, prin crearea conditiilor confortabile in perioada de noapte,
prin scaderea riscurilor de accidente rutiere, dar si prin scaderea numarului de agresiuni impotriva
persoanelor.
Calitatea unui sistem de iluminat exterior este determinate de urmatorii parametri fotometrici:
- Nivelul de luminanta si iluminare
- Neuniformitatea repartitiei luminantelor si iluminarii
- Factorul de orbire
- Redarea corecta a culorilor (in special la iluminarea unor opera de arta, cladiri
monumentale etc.)
Instalatiile de iluminat pentru arterele de circulatiei trebuie sa asigure conditii de calitate
necesare pentru ca circulatia sa se desfasoare in mod normal: obstacolele si detaliile trebuie
percepute in mod distinct, in timp util si cu siguranta.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 7 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Clasificarea cailor si zonelor de traffic si circulatie
Comisia Internationala de Iluminat (CIE) prin NO 115:1995 recomanda urmatoarele
clasificari ale cailor de trafic si circulatie:
- Trafic rutier
- Zonele conflictuale
- Zonele pietonale
- Pistele pentru ciclisti
A. Traficul rutier
Scopul iluminatului rutier este de a furniza si de a dezvalui obstacolele, astfel incat sa fie posibila
functionarea vehiculara in siguranta. Dat fiind ca felinarele si alte dispozitive de securitate
(marcajele rutiere, proiectoarele, semnele, etc.) il ghideaza pe conducatorul auto, mai este necesar
sa fie scoase la iveala si obiectele straine ce apar pe neasteptate pe drum.
Clasele de iluminare pentru traficul rutier motorizat sunt marcate prin litera M si sunt destinate
pentru conducatorii vehicolelor motorizate pe rutele de trafic. Recomandarile cu privire la
circulatie, prezentate in clasele M1-M6, depind de geometria suprafetei corespunzatoare, de trafic
si de circumstante legate de timp si pot fi determinate din CIE 115/95.
B. Iluminarea zonelor conflictuale
Zonele conflictuale (clasele marcate prin litera C) apar cand fluxurile de vehicule se intersecteaza
in locurile utilizate frecvent de catre pietoni, cicilisti sau alti utilizatori rutieri, sau cand are loc
schimbarea geometriei drumului, cum ar fi micsorarea benzilor de circulatiei, reducerea benzii de
circulatieisau a latimii partii carosabile. Existenta acestora rezulta inr-un potential sporit de
coliziune intre vehicule, intre vehicule si pietoni, ciclisti si alti utilizatori rutieri, sau intre vehicule
si obiecte imobilizate.
C. Zonele pietonale
Necesitatile vizuale ale pietonului difera de cele ale conducatorului auto si sunt determinate de
CIE 136:20005. Viteza de miscare este mai mica si obiectele din apropiere sunt mai importante
decat cele aflate la distanta. Aranjamentul suprafetei si textura obiectelor pe drum si pe traseul de
traversare sunt importante pentru pieton, dar mai putin importante pentru conducatorul auto, pentru
care predomina vizualizarea siluetei.
O importanta deosebita obtine iluminatul noctum in legatura cu cresterea numarului de camere
de supraveghere in diferite zone si cresterea interesului turistic, ceea ce sporeste dezvoltarea
infrastructurilor respective a localitatilor.
Din punct de vedere al iluminatului pietonal și al zonelor unde siguranța pietonilor este
obiectivul principal, activitățile de iluminat trebuie orientate spre a-i ajuta pe cetățeni să distingă
obstacolele sau alte pericole de pe drum și să îi identifice pe ceilalți trecători care s-ar afla în
apropiere. De aceea, atât iluminarea orizontală cât și cea verticală sunt importante.
În cazul pietonilor, un aspect important îl reprezintă recunoașterea facială, astfel încât
trebuie îndeplinite cerințe suplimentare cum ar fi iluminarea verticală minimă și iluminarea semi-
circulară minimă. Necesitățile vizuale ale pietonului diferă de cele ale conducătorului auto şi sunt
determinate de CIE 136:200016. Nivelurile de iluminare pentru clasele de iluminare P (traficul
pietonal), se determină similar traficului motorizat din CIE 115/95 (tabelul 3).
Pentru a obține o bună redare a culorilor, în cazul iluminatului zonelor pietonale este
necesară utilizarea surselor cu lumină albă. Contrastul de culoare redat de lumina albă creează o
vizibilitate mai mare pentru pietoni.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 8 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Totodată, pentru sistemul de iluminat în zonele pietonale și al zonelor rezidențiale trebuie
avut în vedere esteticul instalațiilor care urmează să fie utilizate. Forma și stilul felinarelor trebuie
să se integreze în mediul ambiant.
D. Pistele pentru ciclisti
In conformitate cu prevederile SR EN 13201 zonele pietonale si a pistelor de bicilete se
clasifica in 7 clase de iluminat pietonal.

Autoritatea Contractantă este interesată de realizarea unui obiectiv de investiții eficient energetic
în vederea:
i. respectării unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene prin Planul
național integrat pentru energie și schimbări climatice 2021-2030 - publicat de către
comisia Europeană -Septembrie 2020 prevăzute prin Regulamentului (UE) 2018/1999
privind guvernanța uniunii energetice, adoptat ca parte a pachetului privind energia curată
pentru toți europenii care a fost adoptat în 2019
ii. implementarii strategiei de dezvoltare locală disponibilă a adresa de internet
https://cjvrancea.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-2014-2020/ și aprobată prin HCJ
127/09.12.2014
iii. asigurării accesului comunității la o infrastructura rutiera sigura din punct de vedere al
circulatiei pe timp de noapte

Tema de investiţie o constituie realizarea instalatiilor de iluminat prin:


a) Montarea de corpuri de iluminat cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic
b) Montarea de corpuri de iluminat noi pe drumurile judetene astfel incat sa se asigure iluminatul
rutier si pietonal conform normativelor in vigoare,
c). Montarea la intersectii corpuri de iluminat suplimentare acolo unde este cazul,
d) Extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient.
e) Stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de conditiile de traficul auto si
pietonal din zona deservita de traseul drumului judetean
f) realizarea sistemului de telegestiune care trebuie să se bazeze pe utilizarea comunicaţiilor tip
„open-source”. Abordarea trebuie sa asigure deschidere spre interconectare cu alte sisteme și
flexibilitate în alegerea furnizorilor şi a planificării investiţiei în timp. În plus, iluminatul public,
realizat printr-o reţea răspândită în tot județul şi alimentată cu energie electrică, trebuie să poată
oferi oportunităţi de conectare pentru sisteme suplimentare de comunicaţii, senzoristică şi control
infrastructură. (sistemul de iluminat va lucra individual, pe raza fiecarui UAT/localitate/etc.)
g) utilizarea energiei produse din surse alternative ori de cate ori este posibil, fie pentru realizarea
alimentarii sistemului de iluminta de la o sursa centrala (de preferat), fie prin utilizarea de surse
locale pentru fiecare stalp. Producerea centralizata din orice tip de sursa (fotoelectrice, eoliana,
hidro etc.) poate alimenta iluminatul public dintr-o localitate sau dintr-un grup de localitati.
Producerea locala se accepta a fi realizata cu panou fotoelectric individuale (de preferat) sau/si cu
minieoliana montate pe fiecare stalp. In acest caz se va acorda o atentie deosebita calculului
tehnico-economic pentru a demonstra amortizarea investitiei intr-un termen de sub 5 ani.
Infiintarea iluminatului public stradal consta in adoptarea de solutii practice si economice
care sa duca la consumuri energetice reduse, costuri minime de intretinere si instalare, realizarea
unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de
surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investitie minima.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 9 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de
reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.
Din punct de vedere tehnic, sistemul de iluminat public existent cuprinde:
➢ linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
➢ corpuri de iluminat, console şi accesorii;
➢ puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;
➢ echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate in iluminatul public;
➢ fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare,
izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă


După finalizarea obiectivului de investitii “REŢEA INTELIGENTĂ DE ILUMINAT
PUBLIC A DRUMURILOR JUDEŢENE” Autoritatea contractanta - Unitatea administrativ
teritoriala Judetul Vrancea, va obtine urmatoarele beneficii:
✓ Imbunatatirea conditiilor de trafic pe timp de noapte
✓ Prevenirea si reducerea accidentelor
✓ Reducerea costurilor comunitare
✓ Reducerea consumurilor energetice;
✓ Economisirea timpului de deplasare;
✓ Reducerea emisiilor poluante generate de traficul pe timp de noapte;
✓ Crearea de locuri de munca pentru realizarea investitiei;
✓ Sustinerea economiei locale;
✓ Educarea populatiei pentru protejarea mediului.
Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte
precum:
i. îmbunătățirea calității vieții în comunitate
ii. modernizarea căilor de acces înspre și dinspre localitate etc.
iii. îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de către Autoritatea Contractantă.

Infiintarea sistemului de iluminat public duce la imbunatatirea calitatii vietii in zonele


traversate de traseele drumurilor judetene, după cum urmează:
- îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din zonele deservite de traseele drumurilor judetene;
- optimizarea consumului de energie;
- garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;
- administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;
- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum
și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a
infrastructurii aferente serviciului;
- nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar
calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
- dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 10 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Scopul achizitiei, astfel detaliate, este:
- realizarea unui sistem de iluminat coerent (functional, eficient si estetic) la scara intregului
judet;
- limitarea impactului asupra mediului;
- reducerea consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera ;
- cresterea nivelului de siguranta si confort a cetatenilor ;
Realizarea iluminatului public stradal consta in adoptarea de solutii practice si economice
care sa duca la consumuri energetice reduse, costuri minime de intretinere si instalare, realizarea
unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de
surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investitie minima.
Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de
reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.
Studiile efectuate pe plan Mondial arata o imbunatatire continua a nivelului tehnic al
instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina cresterea nivelului
investitiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel
experienta unor tari vest eropene arata ca pe durata noptii riscul de accidente este de 1.6 ori mai
mare fata de zi si cu o gravitate mult mai mare (numarul de morti de 5,4 iar numarul de raniti de
2,1 ori mai mare fata de lumina naturala).

Indicatorii Fizici, respectiv livrabilele anticipate ca urmare a implementiirii Contractului sunt:


(A) Livrabile pe termen scurt / imediate:
1) studii de teren – topografic, geotehnic, luminotehnic (abreviere utilizatii: "ST, SG",
„SL”) conform art. 7-8 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico­economice aferente obiectivelor de investitie finantate din fonduri
publice cu modificarile si completarile ulterioare - 4 exemplare originate (format tiparit); un
exemplar in format electronic (cd / stick, studiul topografic se preda inclusiv format dwg. cu fisier
de coordonate STEREO 70 si viza OCPI la faza SF, studiul geotehnic va fi insotit de verificare
Af, etc);
2) studiu de fezabilitate – inclusiv deviz general, (abreviere utilizatii: "SF, DG")
conform art. 7-8 si 10 si a anexelor 4, 6 si 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico­economice aferente obiectivelor de investitie
finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare - 4 exemplare originate
(format tiparit); un exemplar in format electronic (cd / stick etc);.
3) Avize de specialitate, Autorizatii, Acorduri care se elibereaza/obtin conform
certificatului/certificatelor de urbanism - 1 exemplar original (format tiparit) in functie de modul
de emitere al fiecarei institutii competente
4) Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor si proiectului de
organizare a execuţiei lucrărilor (abreviere utilizata: „PAC” si/sau DTAC”, „PAD” si/sau
„DTAD”, „POE”), conform art. 11 si a anexei 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico­economice aferente obiectivelor de
investitie finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare - 2 exemplare
originate (format tiparit); un exemplar in format electronic (cd / stick etc);
5) Proiect tehnic si detalii de executie – inclusiv liste de cantitati (abreviere utilizata:
„PT”, „DE”, ), conform art. 12 si a anexelor 10 si 11 din HG nr. 907/2016 privind etapele de
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 11 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico­economice aferente obiectivelor de
investitie finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare - 4 exemplare
originate (format tiparit); un exemplar in format electronic (cd / stick etc) si ale Art. 23 si 24 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Autoritatea contractanta va receptiona fiecare livrabil in termen de 30 zile de la data
depunerii lui la sediul autoritatii contractante conform prevederilor legale.
(B) Livrabile / indicatori fizici pe termen mediu/ lung:
1) Asistenta tehnica din partea Proiectantului - Timp fizic alocat: pe intreaga durata
de realizare / obtinere a avizelor si pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor (receptie la care proiectantul va participa in calitate de invitat si pentru care va transmite
raportul proiectantului)

2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii


Realizarea investitiei presupune incadrarea in urmatoarele coduri CPV:
45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice(Rev 2)
79933000-3 – Servicii de asistenta tehnica in proiectare (Rev 2)
31527260-6 Sisteme de iluminat (Rev.2)
34993000-4 Iluminat stradal (Rev.2)
45311100-1 Lucrari de cablare electrica (Rev.2)
45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
48210000-3 Pachete software pentru retele (Rev.2)
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71335000-5 Studii tehnice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Pentru realizarea obiectivului de investiții „REŢEA INTELIGENTĂ DE ILUMINAT
PUBLIC A DRUMURILOR JUDEŢENE” și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la
nivel de Autoritatea Contractantă derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai
jos:
Tabelul nr. 2
Activitate/ inițiativă Intervalul Rezultate anticipate
de timp
planificat
pentru
realizarea
activităților1
Elaborarea documentaţiilor tehnico – 3 luni Documentaţia tehnico – economica la faza:
economice la faza: studii de teren studii de teren – studiu topo, studiu geo,
(studiu topo, studiu geo, studiu luminotehnic si studiu de fezabilitate
luminotehnic, etc.) si studiu de elaborată
fezabilitate

1
includeti aici si perioada de timp necesară pentru contractarea serviciilor/lucrărilor necesare derularii activității
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 12 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Activitate/ inițiativă Intervalul Rezultate anticipate
de timp
planificat
pentru
realizarea
activităților1
Obținerea autorizațiilor, avizelor, 1 luna Autorizatii, avize, acorduri necesare pentru
acordurilor etc. necesare la faza execuția lucrărilor care se obtin la faza
Studiu de fezabilitate (activitatea se studiu de fezabilitate - obținute
suprapune cu termenul estimat
pentru elaborarea studiului de
fezabilitate)
Elaborarea documentaţiilor tehnico – 4 luni Documentaţia tehnico – economica la faza:
economice la faza: Documentație Documentație tehnică pentru autorizarea
tehnică pentru autorizarea executării executării lucrărilor de construire –P.A.C.,
lucrărilor de construire –P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrarilor de
Proiect pentru autorizarea lucrarilor desființare – P.A.D(daca este cazul), Proiect
de desființare – P.A.D(daca este de organizare a excuției lucrărilor P.O.E,
cazul), Proiect de organizare a Proiect tehnic de execuție – P.T.E elaborată
excuției lucrărilor P.O.E, Proiect
tehnic de execuție – P.T.E
Verificarea proiectului tehnic de 1 luna Proiectul tehnic si detalii de executie –
execuţie și a detaliilor de execuţie de verificat de către specialişti verificatori de
către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de
proiecte atestaţi pe domenii/ construcţii şi specialităţi pentru instalaţii
subdomenii de construcţii şi
specialităţi pentru instalaţii, în scopul
verificării îndeplinirii cerinţelor
fundamentale aplicabile
construcţiilor, pentru protejarea vieţii
oamenilor, a bunurilor acestora, a
societăţii şi a mediului şi pentru
asigurarea sănătăţii şi siguranţei
persoanelor implicate, pe întregul
ciclu de viaţă a construcţiilor
(activitatea va fi realizata de
autoritatea contractanta printr-o
procedura separata)
Obținerea autorizațiilor, avizelor, 1 luna Autorizatii, avize, acorduri necesare pentru
acordurilor etc necesare pentru execuția lucrărilor care se obtin la faza
execuția lucrărilor (activitatea se proiect tehnic - obținute
suprapune cu termenul estimat
pentru elaborarea proiectului tehnic)

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 13 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Activitate/ inițiativă Intervalul Rezultate anticipate
de timp
planificat
pentru
realizarea
activităților1
Prestarea Serviciilor de asistenta 24 luni Lucrarile executate se vor realiza cu
tehnica din partea proiectantului pe respectarea documentatiei tehnice la faza de
parcursul implementarii proiectului Proiectul tehnic de executie
Prestarea Serviciilor de asistenta 24 luni Lucrarile executate se vor realiza cu
tehnica – dirigentie de santier pe respectarea documentatiei tehnice la faza de
parcursul implementarii proiectului Proiectul tehnic de executie si a
Normativelor tehnice si a STAS-urilor in
vigoare
Execuția lucrărilor de infiintare a 24 luni Documentația tehnică pusă în operă
retelei de iluminat public pe
drumurile judetene
Proces verbal de receptie la 1 luna Receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
terminarea lucrarilor
Proces verbal de receptie finala La sfarsitul Finalizarea perioadei de garantie de buna
perioadei de executie
garantie

Următoarele contracte care utilizează ca date de intrare rezultatele parțiale și finale


obținute în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură sunt planificare a fi atribuite:
Tabelul nr. 3
Activitate/ inițiativă Tip contract Intervalul planificat pentru realizarea
activităților în cadrul Contractului
Verificarea proiectului tehnic de Servicii Timp de o luna de zile dupa finalizarea
execuţie și a detaliilor de execuţie de procedurii de achizitie si semnarea
către specialiştii verificatori de contractului de prestari servicii
proiecte atestaţi pe domenii/
subdomenii de construcţii şi
specialităţi pentru instalaţii, în scopul
verificării îndeplinirii cerinţelor
fundamentale aplicabile
construcţiilor, pentru protejarea vieţii
oamenilor, a bunurilor acestora, a
societăţii şi a mediului şi pentru
asigurarea sănătăţii şi siguranţei
persoanelor implicate, pe întregul
ciclu de viaţă a construcţiilor
(activitatea va fi realizata de
autoritatea contractanta printr-o
procedura separata)
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 14 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Activitate/ inițiativă Tip contract
Intervalul planificat pentru realizarea
activităților în cadrul Contractului
Prestarea Serviciilor de asistenta Servicii Timp de 24 luni de zile dupa finalizarea
tehnica – dirigentie de santier pe procedurii de achizitie si semnarea
parcursul implementarii proiectului contractului de prestari servicii si emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor
Execuția lucrărilor de infiintare a Lucrari Timp de 24 luni de zile dupa finalizarea
retelei de iluminat public pe procedurii de achizitie si semnarea
drumurile judetene contractului de lucrari si emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor
Proces verbal de receptie la Receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
terminarea lucrarilor la terminarea acestora
Proces verbal de receptiv finala La finalizarea perioadei de garantie de buna
executie, de la semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Obiectul general al Contractului, respectiv al achizitiei, ce rezulta din aceasta procedura este
reprezentat de indeplinirea activitatiilor generale de Proiectare si asistenta tehnica din partea
proiecatntului in cadrul proiectului “REŢEA INTELIGENTĂ DE ILUMINAT PUBLIC A
DRUMURILOR JUDEŢENE” in conformitate cu art. 7, 8, 10, 11 si 12 din HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanatate din fondurile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si ale art. 23 si 24 din Legea 10/1995 pricind calitatea in constructii
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară


activitatea
Consiliul Judetean Vrancea desfasoara activitati de administratie publica generala.
Iluminatul public reprezintă unul dintre factorii de calitate ai vieții și civilizaţiei moderne. El
are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de
noapte, cât şi crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.
Principalele funcţii ale iluminatului public sunt următoarele:
- iluminatul căilor de circulație;
- iluminatul zonelor rezidenţiale;
- iluminatul zonelor comerciale;
- iluminatul zonelor de promenadă;
- iluminatul zonelor comerciale;
- iluminatul parcurilor şi grădinilor
Iluminatul public trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de normele
luminotehnice, fiziologice, de siguranţă a circulaţiei şi de estetică, în următoarele condiţii:
- utilizarea raţională a energiei electrice;
- reducerea costului investiţiilor;
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalaţiilor electrice de iluminat;
- limitarea poluării luminoase și asigurarea protecției mediului;
- utilizarea de echipamente performante și de tehnologii moderne.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 15 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
2.6. Factori interesați și rolul acestora
Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentul
finalizării fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:
a) Autoritati implicate in gestionarea proiectului:
1. Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea in calitate de beneficiar

b) Alti factori interesati/implicati:


Tabelul nr. 4
Factor interesat Așteptări
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
Vrancea – în calitate de autoritate cererea pentru emiterea autorizației de
administrație publică care emite documentul construire/desființare în mod corect
ce permite autorizarea executării lucrărilor de
construire
Verificatorul/verificatorii atestaţi pe Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de
domenii/subdomenii de construcţii şi execuție în vederea verificării pentru protejarea vieţii
specialităţi pentru instalaţii, în scopul oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a
verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei
aplicabile construcţiilor persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a
construcţiilor
Inspectoratul de Stat in Constructii - Respectarea prevederilor mentionate in Legea
Inspectoratul Judetean in Constructii Vrancea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificarile si completarile ulterioare, a
Normativelor tehnice privind proiectare si executia
lucrarilor pe domenii/subdomenii de constrcutii
Agentia pentru protectia Mediului Respectarea prevederilor din acordul/avizul de
mediu
ENEL/ELECTRICA/ENGIE/ CUP SA / Respectarea prevederilor din avizele de amplasament
Distrigaz Sud / Compet SA/ Transelectrica SA
/ Transgaz/
Telekom Romania Communications SA/ Respectarea prevederilor din avizele de amplasament
Vodafone SA / Orange SA / RCS &RDS SA
Administratia Nationala „Apele Romane” prin Respectarea prevederilor din avizele de amplasament
Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea /
Romsilva – regia Nationala a Padurilor, prin
Directia Silvica Vrancea / ANIF Vrancea
Ministerul Culturii prin Directia Judeteana Respectarea prevederilor din avizele de amplasament
pentru Cultura Vrancea
Compania Nationala de Cai Ferate / CNAIR – Respectarea prevederilor din avizele de amplasament
DRDP Iasi prin SDN Focsani
UAT Biliesti, Bolotesti, Campuri, Carligele, Acordurile pentru folosirea zonelor drumurilor de
Cotesti, Dumbraveni, Focsani, Garoafa, interes local
Gugesti, Jaristea, Panciu, Paulesti, Paunesti,
Popesti, Marasesti, Movilita, Naruja,
Negrilesti, Nereju, Odobesti, Paltin, Soveja,
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 16 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Spulber, Suraia, Tifesti, Tulnici, Urechesti,
Valea Sarii, Vidra, Vizantea – Livezi,
Virtescoiu, Vrancioaia

3. Descrierea serviciilor solicitate


In urma auditarii sistemului public de iluminat stradal, administratorul drumurilor judetene a
constatat urrnatoarele deficient:
- iluminatul existent nu asigura parametrii luminotehnici, iar consumul de energie reprezinta
un criteriu de performanta cu efect negativ asupra bugetului autoritatii locale;
- pe zonele studiate s-au realizat si se vor realiza lucrari de infrastructura si se va modifica
semnificativ infrastructura rutiera a tronsoanelor de drum judetean (modernizarea partii
carosabile precum si reconfigurarea spatiilor adiacente – trotuare, spatii verzi, santuri-
rigole, intersectii) iar solutia tehnica de realizare a sistemului intelligent de iluminat public
pe aceste sectoare de drum va fi adaptata noi configuratii.
- nu exista implementat un sistem de management al energiei sau de control al starii de
functionare a sistemului de iluminat existent
Avand ca punct de plecare datele de intrare de la nivelul notei conceptuale si a temei de
proiectare se poate defini cu exactitate scopul final achizitiei, astfel:
- proiectarea unui sistem de iluminat coerent (functional, eficient si estetic) la scara
intregului ansamblu de drumuri judetene;
- limitarea impactului asupra mediului;
- reabilitarea integrala a sistemului de iluminat public stradal in conformitate cu
standardul SR EN 13201-2;
- reducerea consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera ;
- cresterea nivelului de siguranta si confort a cetatenilor;
- reducerea puterii instalate a iluminatului public stradal urmarindu-se ca prin
sistemul de telegestiune aceasta putere sa fie micsorata.
- reducerea consumului anual de energie electrica .

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante


Pentru realizarea obiectivului de investiei a fost incheiat un contract pentru intocmirea notei
conceptuale si a temei de proiectare
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității
Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită realizarea
documentațiilor tehnico-ecomomice ce rezultă din această procedură sunt prezentate în tabelul de
mai jos.
Tabelul nr.5
Activitate Rezultat obținut
Justificarea necesităţii şi oportunităţii Nota conceptuală aprobată de CJ Vrancea în data de
realizării obiectivului de investiţii 15.03.2021 prin HCJ nr. 62
Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare aprobată de CJ Vrancea în data de
15.03.2021 prin HCJ nr. 62
Realizarea studiului de Studiu de prefezabilitate nr. ____ din data. ___, elaborată de
prefezabilitate, dacă există ____ și aprobată de ____ în data de ____
NU ESTE CAZUL
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 17 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Următoarele documente care influențează și condiționează soluția tehnică și principalii
indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt incluse în anexa la prezentul
Caiet de Sarcini:
Tabelul nr.6
Identificare document și autoritate competentă emitentă Data emiterii
documentului
1. Certificatul de urbanism nr. 167 emis de UAT Judetul Vrancea 27.05.2021
2. Certificatul de urbanism nr. 168 emis de UAT Judetul Vrancea 27.05.2021
3. Certificatul de urbanism nr. 169 emis de UAT Judetul Vrancea 27.05.2021
4. Certificatul de urbanism nr. 173 emis de UAT Judetul Vrancea 28.05.2021
5. Certificatul de urbanism nr. 174 emis de UAT Judetul Vrancea 28.05.2021
6. Certificatul de urbanism nr. 182 emis de UAT Judetul Vrancea 02.06.2021
7. Certificatul de urbanism nr. 184 emis de UAT Judetul Vrancea 02.06.2021
Continutul temei de proiectare si a notei conceptuale este prezentat in anexele nr. 1-2 la
prezentul caiet de sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor


Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea condițiilor de viață ale
populației din zonele strabatute de traseele drumurilor judetene prin dezvoltarea infrastructurii de
bază și asigurarea accesului neîngrădit la aceasta, prin crearea unor căi de comunicație adecvate
cerințelor actuale și prin asigurarea circulatiei auto si pietonale in conditii de siguranta.
Obiectul general al Contractului, respectiv al achizitiei, ce rezulta din aceasta procedura
este reprezentat de indeplinirea activitatilor generale de Proiectare si Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor in cadrul proiectului ,,REŢEA INTELIGENTĂ
DE ILUMINAT PUBLIC A DRUMURILOR JUDEŢENE” in judetul Vrancea in conformitate
cu solutia tehnico-economica stabilita prin documentatiile tehnico-economice.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor


Obiectivele specifice al proiectului vizeaza:
- dezvoltarea infrastructurii rutiere prin îmbunatatirea sistemului de iluminat public.
- crearea cadrului de dezvoltare al unor localitati moderne prin sporirea sigurantei traficului, a
sigurantei cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren, prin cresterea beneficiilor
aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea intunericului.
- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate
financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut.
Obiectul specific al Contractului este reprezentat de indeplinirea de catre viitorul
Contractant a urmatoarelor activitati specifice:
1) Prestarea serviciilor de proiectare in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Art. 23 si 24 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 907/2016

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 18 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate
Serviciile solicitate sunt:
1) Elaborarea studiilor de teren, a studiului de fezabilitate, a documentatiei de autorizare a
lucrarilor de construire, a documentatiei de organizare a executiei lucrarilor, a Proiectului Tehnic,
Detaliilor de executie, Caietelor de Sarcini si Listelor de cantitati de lucrari, inclusiv Fise tehnice
(dupa caz) (abreviere utilizata: ST, SF, PTh, DDe, CS, LC ) conform prevederilor din HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al docurnentatiilor tehnico-econornice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu rnodificarile si
completarile ulterioare;
2) Asistenta tehnica din partea Proiectantului (ca membru al echipei Antreprenorului) in
sensul depunerii si sustinerii, in numele si pe seama Beneficiarului, a documentatiilor la institutiile
emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor, autorizatiilor, acordurilor
(abreviere utilizata: "ATh – Avize/AC ) - plata avizelor, acordurilor, autorizatiilor va fi efectuata
de catre Beneficiar, Proiectantul avand obligatia numai de depunere, sustinere si ridicare a
avizelor, acordurilor, autorizatiilor, la si de la institutiile abilitate;
3) Asistenta tehnica din partea Proiectantului atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si
la fazele determinante propuse prin programul de control al calitatii lucrarilor (abreviere utilizata:
"ATh - Executie '') in conformitate cu prevederile Art. 23 si 24 din Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Activitatea de
asistenta tehnica se va desfasura pe parcursul executiei lucrarilor, incepand de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor, pana la aprobarea de catre conducatorul AC a receptiei la
terminarea lucrarilor, precum si pe perioada initierii procedurii de receptie finala ca urmare a
expirarii garantiei tehnice a lucrarilor executate in baza proiectului tehnic elaborat de viitorul
contractant;

In prezentul Contract / prezenta procedura, prin termenul:


I. "Proiectare / Proiectarea" se va intelege prestarea de catre Contractant a urmatoarelor
servicii/activitati:
1. realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele studii de teren, studiu de
fezabilitate, documentatie pentru avize/acorduri/autorizatii, documentatie tehnica pentru obtinerea
autorizatiei de construire, documentatie tehnica pentru organizarea lucrarilor, proiect tehnic,
detalii de executie
2. asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la
elaborarea Cărții tehnice a construcției
II. "Proiectant" se va intelege echipa de proiectare (expertii cheie pentru aceasta activitate)
desemnata in cadrul ofertei de catre Antreprenor /Contractant;
III. "Executie / Executia) se va intelege executia lucrarilor de constructii si instalatii, furnizarea
echipamentelor si utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora si punerea in functiune (acolo
unde este cazul), efectuarea probelor si testelor necesare atat pe parcursul executiei lucrarilor cat
si la receptia acestora.
IV. "Executant/ Constructor" se va intelege echipa de executie (expertii cheie - personalul
tehnic de calitate si echipele de muncitori) desemnate in cadrul procedurii de achizitie a lucrarilor
de catre ofertantul castigator;

Documentațiile se elaborează, pe etape, astfel:


Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 19 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
a) în etapa I:
(i) nota conceptuală;
(ii) tema de proiectare;
b) în etapa a II-a:
(i) studiul de prefezabilitate, după caz;
(ii) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții,
după caz;
c) în etapa a III-a:
(i) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
d) în etapa a IV-a:
(i) proiectul tehnic de execuție.

Obiectul general al Contractului, respectiv al achizitiei, ce rezulta din aceasta procedura


este reprezentat de indeplinirea activitatiilor generale de Proiectare in cadrul proiectului "REŢEA
INTELIGENTĂ DE ILUMINAT PUBLIC A DRUMURILOR JUDEŢENE" in conformitate
cu solutia tehnico-economica ce va fi stabilita prin SF, respectiv:
a) Proiectarea si asistenta tehnica din partea proiectantului, in conformitate cu prevederile
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare si ale art. 23 si 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se limita la:
i. Studii de teren
ii. Studiu de fezabilitate
iii. Elaborare studii si docurnentatii necesare obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de
urbanism
iv. Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.)
v. Elaborare Proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E./D.T.O.E.)
vi. Ajustarea, completarea si/sau modificarea proiectului pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.) si/sau a Proiectului de organizare a executiei
lucrarilor (P.O.E./D.T.O.E.) dupa caz, ca urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor propusi
vii. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie (P.T.E.)
viii. Elaborare Caiete de Sarcini (C.S.)
ix. Elaborare Detalii de Executie (D.E.)
x. Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor verificatorului/verificatorilor.
xi. Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza determinanta indicata in proiectul tehnic
xii. Acordare asistenta suplimentara, la solicitarea Autoritatii Contractante
xiii. Elaborare Program de urmarire a comportarii lucrarii in timp, daca este solicitat
xiv.Participare la receptia lucrarilor
xv. Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei
xvi.pregatirea oricaror documentatii necesare Antreprenorului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generate de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul propriu al calitatii pentru executie;
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 20 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
c. Planul de control al calitatii corelat cu programele de control propuse de proiectant;
d. Dispozitii de santier privind adaptarea la teren functie de situatiile neprevazute, etc.

Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această
procedură:
Tabelul nr. 8
Nr. Activitate Detaliere activități
1. Elaborare studii de Elaborare studiu topographic (inclusiv avizarea OCPI)
teren Elaborare studiu geotehnic (inclusiv verificare Af)
Elaborare studiu luminotehnic, etc.
Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate
prin Certificatul de urbanism (faza S.F.)
2. Elaborare studiu de Elaborare studiu de fezabilitate inclusiv devizul general
fezabilitate
3. Elaborare documentație Elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea
tehnică pentru executării/desființării lucrărilor (P.A.C./D.T.A.C)
autorizarea/ desființarea Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate
executării lucrărilor de prin Certificatul de urbanism (faza P.T.E.)
construire (P.A.C.)/ Elaborare Documentația tehnică pentru organizarea execuției
Documentația tehnică lucrărilor (D.T.O.E.)
pentru organizarea Ajustarea, completarea și/sau modificarea Documentației tehnice
execuției lucrărilor pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./D.T.A.C.)
(D.T.O.E./P.O.E.) si a Documentației tehnice de organizare a execuției lucrărilor
(D.T.O.E) după caz, ca urmare a recomandărilor
verificatorului/verificatorilor tehnici atestati
4. Elaborare/Definitivare Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție
Proiect Tehnic de Elaborare Caiete de Sarcini
execuție Elaborare Detalii de Execuție
Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/
verificatorilor
5. Asistență tehnică din Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată
partea proiectantului pe în proiectul tehnic
perioada de execuție a Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității
lucrărilor Contractante
Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp
Participare la recepția lucrărilor atat la terminarea lucrarilor cat si la
cea finala (inclusiv proiect As build, daca este cazul)
Participare la elaborarea Cărtii tehnice a construcției
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.
Activitatile principale ale Contractului:
I) Activitatea Principala nr. 1 ("AP l") - Proiectarea tehnica faza Studii de teren si studiu
de fezabilitate: reprezinta etapa ce se va derula pe parcursul a maxim 3 luni de zile
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 21 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
calendaristice de la data ordinului de incepere a Proiectarii (inseamna data notificata de catre
Beneficiar cu privire la inceperea activitatii de proiectare) si va cuprinde elaborarea tuturor
fazelor de proiectare conform prevederilor etapei II din HG 907/2016, respectiv: Elaborarea
documentaţiilor tehnico – economice la faza: studii de teren (studiu topo, studiu geo,
luminotehnic, etc.) si studiu de fezabilitate si obtinerea avizelor si acordurilor necesare in
aceasta etapa
II) Activitatea Principala nr. 2 ("AP 2") - Proiectarea tehnica faza Documentatiilor
necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire / Organizare a executiei lucrarilor,
Proiect tehnic si detalii de executie: reprezinta etapa ce se va derula pe parcursul a maxim
4 luni de zile calendaristice de la data ordinului de incepere a Proiectarii (inseamna data
notificata de catre Beneficiar cu privire la inceperea activitatii de proiectare la aceasta faza -
dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in faza anterioara si a
indicatorilor tehnico-economici precum si includerea/aprobarea finantarii obiectivului de
investitii) si va cuprinde elaborarea tuturor fazelor de proiectare, respectiv Elaborarea
Documentatiilor de specialitate pentru obtinerea Certificatului de Urbanism la Faza de
Proiect Tehnic (abreviere utilizata: "DTCU-PTh", dupa caz), a tuturor avizelor, acordurilor,
autorizatiilor (abreviere utilizata: "DT-AAA"), studiilor de specialitate, actului administrativ
al autoritatii competente pentru protectia mediului, Documentatiei Topografice, si/sau
oricaror alte documentatii/ documente solicitate (abreviere: "DTSpeciale"), dupa caz, prin
Certificatul de Urbanism, aceste documente fiind necesare in vederea obtinerii Autorizatiei
de Construire; Elaborarea Documentatiilor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire/Organizare a executiei lucrarilor (abreviere utilizata: "DTAC si DTOE") conform
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si art. 11 din HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico­economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si
completarile ulterioare inclusiv depunerea, in numele si pe seama beneficiarului, a
acestora la institutiile competente; Elaborarea Proiectului Tehnic, Detaliilor de executie,
Caietelor de Sarcini si Listelor de cantitati de lucrari (abreviere utilizata: "PTh, DDe, CS,
LC") conform prevederilor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare (etapele III si IV).
III) Activitatea Principala nr. 3 ("AP 3") - Asistenta tehnica din partea proiectantului:
reprezinta etapa ce se va derula pe parcursul intregului Contract, incepand de la data de
incepere a Proiectarii (inseamna data notificata de catre Beneficiar cu privire la inceperea
activitatii de proiectare – pentru AP1), pana la aprobarea de catre conducatorul AC a
receptiei la terminarea lucrarilor, precum si pe perioada initierii procedurii de receptie finala
ca urmare a expirarii garantiei tehnice a lucrsrilor executate in baza proiectului tehnic
elaborat de viitorul contractant, si va include, fara insa a se limita, urmatoarele activitati:
Asistenta tehnica din partea Proiectantului (ca membru al echipei Antreprenorului) in sensul
depunerii si sustinerii, in numele si pe seama Beneficiarului, a documentatiilor la institutiile
emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor, autorizatiilor, acordurilor
(abreviere utilizata: "ATh - Avize/AC"); Asistenta tehnica din partea Proiectantului atat pe
parcursul executiei lucrarilor cat si la fazele determinante propuse prin programul de control
al calitatii lucrarilor (abreviere utilizata: "ATh - Executie") (in conformitate cu prevederile
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 22 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Art. 23 si 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare) - Activitatea de asistenta tehnica se va desfasura pe
parcursul executiei lucrarilor, incepand de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor,
pana la aprobarea de catre conducatorul AC a receptiei la terminarea lucrarilor, precum si pe
perioada initierii procedurii de receptie finala ca urmare a expirarii garantiei tehnice a
lucrarilor executate in baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant; Elaborarea
Documentatiilor de specialitate pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor
de functionare/ punere in functiune a obiectivului de investitii dupa terminarea lucrarilor
(abreviere utilizata: "DTS -Punere in functiune"), inclusiv proiect As build, daca este cazul;

3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor


Reţea inteligentă de iluminat public a drumurilor judeţene, in lungime de 230 km, pe
următoarele sectoare:
- DJ 205 E – Limită judeţ Galaţi – Ciuşlea – Răchitosu – Bizigheşti – Ţifeşti –
Clipiceşti – lreşti – Vidra – Vizantea – Cîmpuri, în lungime de aproximativ 58,950
km.
- DJ 205 D – Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, În lungime de
aproximativ 34 km
- DJ 205 B – Dumbrăveni – Gugeşti – Popeşti – Urecheşti – Budeşti – Coteşti – Blidari
– Bonţeşti – Dălhăuţi – Faraoanele – Râmniceanca – Beciu – Odobeşti – Jariştea –
Boloteşti – Ţifeşti – Satu Nou În lungime de aproximativ 44,4 km
- DJ 204 E Mărăşeşti – Panciu în lungime de aproximativ 18,8 km
- DJ 205 H Panciu – Moviliţa – Păuneşti În lungime de aproximativ 22,2 km
- DJ 204 D – Focşani – Suraia – În lungime de aproximativ 17,85 km
- DJ 205 L – DJ 205D Grumaz Vrancioaia – Păuleşti – Tulnici DN2D – Negrileşti –
Soveja DJ 205F km in lungime de aproximativ 34,0 km.
Amplasare/Localizare
Imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, drum județean DJ 205 E, DJ 205 D, DJ
205B, DJ 204E, DJ 205 H, DJ 204 D, respectiv DJ 205 L aparțin domeniului public al UAT Județul
Vrancea conform prevederilor Hotărârii nr. 630 / 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, fiind în administrarea Consilului Județean
Vrancea.
Rețeaua de iluminat va fi amplasată adiacent drumurilor județene DJ 205 E, DJ 205 D, DJ
205 B, DJ 204 E, DJ 205 H, DJ 204 D, DJ 205 L, DJ 2050, terenurile fiind parte din domeniul
public și în administrarea Consiliului Județean Vrancea. Lungimea totală a amplasamentului este
de 230 km, fiind egală cu suma lungimilor tronsoanelor de drum propuse.

Centralizator segmente DJ205E


LUNGIME[KM] TOTAL
DJ205E Localitate In afara
localitatii
1.1 Limita judet Galati- Ciuslea 2.2
1.2 Ciuslea 2.6
1.3 Ciuslea-Rachitosu 1.8
1.4 Rachitosu 1.2
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 23 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
1.5 Rachitosu-Bizighesti 4.8
1.6 Bizighesti 1.5
1.7 Bizighesti-Igesti-Patrascani 1.2
1.8 Patrascani+Batinesti 4.1
1.9 Batinesti-Olesesti 2.5
1.10 Olesesti+Tifesti+Sarbi 6.1
1.11 Sarbi-Vitanesti 0.8
1.12 Vitanesti+Clipicesti 4.2
1.13 Clipicesti-Serbesti 3.1
1.14 Serbesti+Iresti 4.6
1.15 Iresti-Vidra 2
1.16 Vidra 2.3
1.17 Vidra -Livezile 6.3
1.18 Livezile 3.3
1.19 Livezile-Vizantea 0.7
1.20 Vizantea Razaseasca+Vizantea 5.8
Manastireasca
1.21 Vizantea-Campuri 2.4

TOTAL 35.7 27.8 63.5

Centralizator segmente DJ205D


LUNGIME[KM] TOTAL
DJ205D Localitate In afara
localitatii
2.1 Valea Sarii 0.6
2.2 Valea Sarii-Prisaca 0.8
2.3 Prisaca 1.2
2.4 Prisaca-Naruja 4.6
2.5 Naruja 2.8
2.6 Naruja-Prahuda 0.5
2.7 Prahuda 3.6
2.8 Prahuda-Paltin 1.9
2.9 Paltin+Tojanii de sus 3.5
2.10 Tjaniide sus-Spulber 1.7
2.11 Spulber+Carsochesti+Corabita+ 11.8
Nereju+Bradacesti

TOTAL 23.5 9.5 33.00

Centralizator segmente DJ205B


LUNGIME[KM] TOTAL
DJ205B Localitate In afara
localitatii
3.1 Dumbraveni+Gugesti 4.2
3.2 Gugesti-Popesti 2.1
3.3 Popesti+Urechesti+Budesti+Cotesti 10.3
3.4 Cotesti-Blidari 0.7
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 24 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
3.5 Blidari+Bontesti 2.8
3.6 Bontesti-Dalhauti 0.8
3.7 Dalhauti+Faraoanele+Ramniceana 6
3.8 Ramniceana-Beciu 1.2
3.9 Beciu+Odobesti+Jaristea 9.6
3.10 Jaristea-Bolotesti 2.8
3.11 Bolotesti+Sarbi+Tifesti 8.2
3.12 Tifesti-Satu Nou 1.5

TOTAL 41.1 9.1 50.20

Centralizator segmente DJ204E


LUNGIME[KM]
DJ204E Localitate Inafara
localitatii
4.1 Marasesti+Siretu 3.4
4.2 Marasesti-Modruzeni 2.1
4.3 Modruzeni 0.75
4.4 Modruzeni-Haret 1.6
4.5 Haret 0.7
4.6 Haret-Dumbrava 6.7
4.7 Dumbrava+Panciu 2.1

TOTAL 6.95 10.4 17.35

Centralizator segmente DJ205H


LUNGIME[KM]
DJ205H Localitate In afara
localitatii
5.1 Panciu 1.7
5.2 Panciu-Movilita 3.2
5.3 Movilita 1.9
5.4 Movilita-Paunesti 4.5
5.5 Paunesti 4.4

TOTAL 8 7.7 15.70

Centralizator segmente DJ205L


LUNGIME[KM]
DJ205L Localitate Inafara
localitatii
7.1 DJ205L-Vrancioaia 1.7 4.3
7.2 Vrancioaia-Paulesti 3.4
7.3 Paulesti 2.9
7.4 Paulesti-Coza 1.2
7.5 Coza+Tulnici 2.7
7.6 Tulnici-Negrilesti 2.6
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 25 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
7.7 Negrilesti 2.5
7.8 Negrilesti-Soveja 6.9
7.9 Soveja 1.4

TOTAL 11.2 18.4 29.6

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini


trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:
Tabelul nr.9
Activitate/Etapă Rezultat așteptat
1 Elaborarea documentaţiilor Documentaţia tehnico – economica la faza: studii de teren –
tehnico – economice la faza: studiu topo, studiu geo si studiu de fezabilitate elaborată
studii de teren (studiu topo,
studiu geo, luminotehnic, etc.)
si studiu de fezabilitate
2 Obținerea autorizațiilor, Autorizatii, avize, acorduri necesare pentru execuția lucrărilor
avizelor, acordurilor etc. care se obtin la faza studiu de fezabilitate - obținute
necesare la faza Studiu de
fezabilitate (activitatea se
suprapune cu termenul estimat
pentru elaborarea studiului de
fezabilitate)
3 Elaborare documentație tehnică Documentația tehnică pentru autorizarea/desființarea
pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.) verificată
executării lucrărilor de în condițiile Legii nr.10/1991, cu modificările și completările
construire (P.A.C./ D.T.A.C.) ulterioare, însotit de avizele solicitate prin Certificatul de
si Documentația tehnică pentru Urbanism și de Documentația tehnică pentru organizarea
organizarea execuției lucrărilor execuției lucrărilor (DTOE) pentru obținerea Autorizației de
(DTOE) construire ( PAC/DTAC) va fi depus la sediul beneficiarului in
maxim 5 zile de la data la care s-au obtinut toate avizele si
acordurile din Certificatul de urbanism.
4 Elaborare/Definitivare Proiect Proiectul Tehnic de execuție, Caietele de Sarcini, Detaliile de
Tehnic de execuție Execuție verificate potrivit Legii nr. 10/1991, cu modificările
și completările ulterioare vor fi depuse la Autoritatea
Contractantă, cu Proces verbal de predare-primire semnat de
cele 2 parti, inregistrat la registratura institutiei, pana la data
expirarii termenului care a fost stabilit pentru realizarea acestei
documentatii tehnico-economice.
5 Asistență tehnică din partea Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă la data
proiectantului pe perioada de stabilita in Programul de control al calitatii, verificari si
execuție a lucrărilor incercari.
Raport pentru asistența suplimentară acordată, dacă a fost
solicitată, întocmit în maxim 2 zile de la momentul realizării
asistenței tehnice suplimentare
Proiect tehnic As build, daca este cazul
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 26 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Activitate/Etapă Rezultat așteptat
Referatul proiectantului pentru participarea ca invitat la
comisia de recepție la terminarea lucrarilor întocmit și predat
Autoritatii contractante cu minim 3 zile, inaintea datei
prevazute pentru realizarea recepției la terminarea
lucrarilor
Cartea tehnică a construcției va fi întocmită concomitent cu
executia lucrarilor şi predată Autorității Contractante, pe
măsura elaborării (capitolul A: Documentaţia privind
proiectarea, informațiile necesare, capitolul B privind executia,
capitolul C privind receptia și capitolul D privind exploatarea,
întreţinerea, repararea, urmărirea comportării în timp şi
postutilizarea construcţiei) şi cel mai târziu până la data
recepţiei finale a lucrărilor

Ofertantii au obligatia de a prezenta calculele pentru fiecare profil tip al


sectorului/sectoarelor de drum analizat pentru infiintarea sistemului de iluminat inteligent
realizate de catre un specialist in iluminat (COR 214237 - Specialist in iluminat sau echivalent).
Toate calculele vor fi semnate de persoana care le-a realizat si fiecare ofertant va prezenta o
declaratie pe proprie raspundere prin care se va certifica ca, acestea vor fi realizate de un specialist
in iluminat atestat, a carui competenta va fi dovedita prin prezentarea diplomei de absolvire a
cursurilor de specialitate sau echivalent.

Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului


Tabelul nr. 10
Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant
1 Studii de teren 1.elaborare studiu geotehnic inclusiv verificare AF
2.elaborare studiu topografic inclusiv avizare OCPI
3.elaborare studiu luminotehnic
4.elaborare alte studii de teren necesare functie de particularitati si
cerinte avizatori
Studiu de 1.elaborarea studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile
fezabilitate legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi
normativelor specific
2.elaborare deviz general
Documentația 1.elaborarea Documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor și
tehnică pentru autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu
autorizarea au fost menţionate în Certificatul de urbanism ca fiind necesare, în
executării lucrărilor conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor
de construire reglementărilor tehnice şi normativelor specifice
(D.T.A.C.) 2.elaborarea documentațiilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi realizarea
tuturor demersurilor pentru obţinerea respectivelor avize, acorduri și
autorizații

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 27 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant
3.elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Certificatului
de Urbansim, a documentațiilor de urbanism aprobate (PUG, PUZ,
PUD – indicatori urbanistici aprobați: POT și CUT) precum și a
condițiilor menționate în avizele și acordurile obținute
4.elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
HG nr. 907/2016 în elaborarea documentației pentru obținerea
Autorizației de Construire
5.elaborarea documentațiilor cu luarea în considerare a completărilor
și observațiilor solicitate de avizatori
2 Documentația 1.elaborarea documentației tehnice de organizare a execuţiei lucrărilor
tehnică pentru cuprinzând descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi
organizarea necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât
execuției lucrărilor pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara
(D.T.O.E.) acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.
2.elaborarea documentației tehnice organizare cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016 în elaborarea
documentației tehnice pentru organizarea de șantier.
4 Proiect tehnic de 1.elaborarea Proiectulului tehnic de execuţie conţinând părţi scrise și
execuție părți desenate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016,
precum și cu toate reglementările tehnice incidente.
2.ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic de
executie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor
indicați de către Autoritatea Contractantă, dacă este cazul.
Suport pe perioada Suport oferit conform solicitărilor prin intermediul răspunsului la
derulării procedurii solicitări de clarificări atât pe perioada pregătirii documentației de
de atribuire a atribuire cât și pe perioada evaluării ofertelor primite în maxim _____
Contractului de 2 zile de la momentul comunicării solicitării de către Autoritatea
execuție a lucrărilor Contractantă și/sau Suport oferit prin punerea la dispoziție a unei
persoane ce deține competențe tehnice pentru evaluarea ofertelor
primite.
5 Asistență Tehnică Acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției, cât și în perioada
din partea de garanție pâna la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea
proiectantului pe execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ,
perioada de execuție prin:
a lucrărilor 1.Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor neconformități
apărute pe toată perioada de derulare a execuției.
2.Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice
sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau neconcordanțele
constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori este
necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea
nivelului de calitate stabilit.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 28 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Nr. Rezultate așteptate Activitati ce trebuie realizate de Contractant
3.Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor
apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu acordul
Autorității Contractante;
4.Urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din proiect.
5.Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai multe
sau toate părțile implicate în derularea contractului de execuție de
lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul de Stat în
Construcții etc.
6.Răspunsul la notificările emise de catre Dirigintele de șantier,
conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la apariția
unei situații neprevăzute.
7.Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului
tehnic de executie sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispoziție de
șantier, numai în condițiile Contractului de proiectare și cu respectarea
prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și a
legislației privind calitatea în construcții, inclusiv proiect tehnic AS
BUILD, daca este cazul.
8. Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă prezentat prezentat
la data la care aceasta are loc
9. Raport pentru asistența suplimentară acordată, dacă a fost solicitată,
întocmit în maxim 3 zile de la momentul realizării asistenței tehnice
suplimentare
10. Raport participare la comisia de recepție întocmit și predat în
maxim 3 zile de la momentul realizării recepției
11. Cartea tehnică a construcției întocmită şi predată Autorității
Contractante, pe măsura elaborării (capitolul A: Documentaţia
privind proiectarea, informațiile necesare, capitolul B și C și capitolul
D Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea, urmărirea
comportării în timp şi postutilizarea construcţiei) şi cel mai târziu
până la data recepţiei finale a lucrărilor
Serviciile asigurate de Proiectantul de asistenta tehnica vor respecta legislatia romana in
vigoare.
Derularea contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Proiectant va
urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
a) Pre-constructia lucrarilor,
b) Executia lucrarilor,
c) Receptia lucrarilor inclusiv perioada de garantie (de notificare a defectelor).

a) Servicii asigurate in perioada de Pre-constructie


o Participarea la predarea-primirea amplasamentului, impreuna cu Dirigintele de santier, care va
intocmi Procesul Verbal de predare a amplasamentului ce va contine mentiuni referitoare la
constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare
o Participarea, impreuna cu Constructorul si Dirigintele de santier, la trasarea generala a
constructiei si la identificarea bornelor de reper. Proiectantul de asistenta tehnica, impreuna cu
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 29 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Dirigintele de santier, va asista la trasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de
nivel in imediata apropiere a amplasamentului.
b) Servicii asigurate in perioada de Constructie
o Sarcinile si indatoririle Proiectantului de asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor
de constructie sunt, fara a se limita insa la urmatoarele:
o va urmari realizarea constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini
si ale reglementarilor tehnice in vigoare.
o Va participa la verificarea executiei in faze intermediare.
o Va participa (alaturi de proiectantul initial – daca este cazul), conform prevederilor Legii
10/1995, la fazele determinante si la receptia la terminarea lucrarilor.
o Va efectua verificarile prevazute in norme si va semna documentele intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.
o in cazul in care Dirigintele de santier (sau Constructorul) constata aparitia unor neconformitati,
acesta va intocmi ,,Rapoarte de Neconformitate" in care va preciza la ce se refera
neconformitatile, si se va face o descriere detaliata a acestora.
o Proiectantul/prestatorul serviciului de asistenta tehnica va intocmi documentatia aferenta in
cazul propunerii de schimbare de solutii/modificare obiect tehnic/propuneri de remediere si va
obtine aprobarea proiectantului intial, pentru toate acestea. Acestea vor fi inaintate
contructorului, stabilindu-se cu acesta termenul maxim de punere in aplicare. Nici o
neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
o Nota de comanda suplimentare/ de renuntare, intocmita de proiectantul de asistenta tehnica, va
fi avizata de proiectantul initial(daca este cazul) si va fi insusita de catre dirigintele de santier
si aprobata se autoritatea contractanta.
o Proiectantul de asistenta tehnica alaturi de Proiectantul initial (daca este cazul), fabricantii si
furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, dirigintele de santier, expertul
tehnic, raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-
un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.
o La solicitarea Autoritatii Contractante, va participa si la alte intalniri organizate de acesta, in
vederea analizarii unor probleme aparute in perioada executiei lucrarilor.
o Proiectantul de asistenta tehnica va participa impreuna cu Dirigintele de santier la intocmirea
cartii tehnice a constructiei.

c) Servicii asigurate in perioada de Receptie a lucrarilor


Receptia lucrarilor se realizeaza in doua etape:
- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Receptiile se vor organiza de catre ordonatorul de credite care are calitate de
autoritate Contractanta.
Receptia la terminarea lucrarilor va fi solicitata in conformitate cu prevederile H.G.
nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 30 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Receptia constructiilor se face de catre Autoritatea Contractanta, in prezenta proiectantului,
a Constructorului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia si Dirigintele
de santier.
Contractul de servicii incheiat cu Proiectantul de asistenta tehnica nu inceteaza pana
cand nu se realizeaza receptia finala a obiectivului.
"Punctul de vedere al proiectantului", se va intocmi respectand prevederile H.G. 273/1994,
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare de catre proiectantul de asistenta tehnica, si
va fi insusit de proiectantul care a elaborat proiectul (in situatia in care este diferit fata de cel care
a prestat serviciul de asistenta tehnica).

Principalele categorii de lucrari /stadii fizice necesare a fi luate in calcul pentru


realizarea integrala a Obiectivului de investitii vor fi prezentate de catre proiectant la faza Studii
de teren - SF. In vederea atingerii rezultatelor propuse, ofertantii vor avea in vedere corelarea
tuturor informatiilor pe specialitati, prevazute in documentele antementionate (CU, nota
conceptuala, tema de proiectare, etc.) .
a) pe sectoarele de drum unde nu se modifica infrastructura rutiera (se pastreaza pozitia
actuala a stalpilor) se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat
noi, tehnologie LED, controler de telegestiune local, eficiente energetic si cu parametrii
luminotehnici corespunzatori cerintelor actuale din standardele si normativele in
vigoare. Se va suplimenta numarul corpurilor/consolelor pietonale fata de situatia
existenta acolo unde se impune. Se va inlocui cablulul (coloana) de legatura intre retea
si corp, respectiv clemele de legatura (cerinte minime);
b) pe sectoarele unde se modifica configuratiile de infrastructura rutiera si reteaua de
alimentare a sistemului de iluminat public (S.I.P.) se vor monta corpuri de iluminat
stradale noi, tehnologie LED echipate cu controller de telegestiune, eficiente
energetic si cu parametrii luminotehnici corespunzatori cerintelor actuale din standard
(SR-EN 13201:20 16), de exemplu : retea de alimentare LES 0.4 kv montaj in tub de
protectie pe pat de nisip, stalpii din aluminiu cu inaltimea de 10-12 m prevazuti cu
capac de vizitare la baza, consolele din aluminiu cu lungimi intre 1 si 2 m, instalatia de
priza de pamant realizata in paralel cu reteaua de alimentare in profilul de sant iar cablul
de derivatie de la sirul de cleme la corpul de iluminat pozat prin interiorul stalpului –
in zonele de intersectie sau similare se vor monta corpuri cu distributie extralarga, se
vor suplimenta corpurile pietonale montate similar cu celelalte pe console de aluminiu
anodizat cu lungimea de 1.00m
c) realizare sistem de telegestiune (telemanagement) care va avea urmatoarela functii:
a. Funcția de Gestionare – Dispecerizare:
i. gestionarea infrastructurii SIP pe tip de proprietari/inventar/durata de viață/garanții;
ii. gestionarea consumului de energie electrică pe intervale orare, pe tipuri de consumatori ;
iii. gestionarea în timp real a deficiențelor în funcționarea SIP;
iv. identificarea în cel mai scurt timp a zonelor nefuncționale a SIP;
v. identificarea în timp real a racordărilor și sustragerilor de energie electrică;
vi. gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de întreținere-menținere a SIP (lunar/zilnic);
vii. gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de investiții: lunar/zilnic;

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 31 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
viii. gestionarea consumului de energie activă/reactivă pentru fiecare fază în parte şi generarea de
grafice de consum;
ix. citire instantanee a datelor de consum a energiei electrice pe faze, de la modulul de comandă și
control;
x. alertare în caz de nefuncționare a componentelor SIP;
xi. prioritizarea alertelor şi a avariilor;
xii. comenzi presetate prin care sistemul va reacționa la diferite evenimente: depășire de consum,
variații tensiune, scurt circuite pe rețea, etc.
b. Funcția de Monitorizare - Control- Diagnoză:
i. monitorizarea elementelor SIP/structura: rețea— stâlp-corp-consolă-punct de aprindere;
ii. monitorizare aprindere/stingere totală SIP/pe zone ale SIP;
iii. monitorizare la nivel de bloc de măsură și control/ punct de aprindere a parametrilor
tehnicofuncționali ai infrastructurii sistemului de iluminat public: tensiune, frecvență, energie
activă, energie reactivă;
iv. evidența prin inventar a SIP pe componente, așa cum sunt ele definite prin art.1, Legea 230/2006;
v. monitorizarea graficului de realizare a lucrărilor și intervențiilor SIP;
vi. generare de rapoarte pentru analiza economiei de energie electrică;
vii. generare de rapoarte zilnice/săptămânale/lunare despre consumul de energie electrică;
viii. generarea de alerte pentru funcționare în afara parametrilor tehnici ai tensiunii în rețele de
alimentare publice, reglementați prin standard SEEN 50160 și reglementări A.N.R.E. în vigoare.
c. Funcția de reprezentare geospațială a elementelor componente a infrastructurii SIP:
i. poziționarea GPS a elementelor infrastructurii sistemului de iluminat public –corpuri, stâlpi,
rețea, puncte de aprindere;
ii. înregistrarea și vizualizarea pe platformă cartografică pentru orice zonă din localitate, a fiecărei
componente a infrastructurii sistemului de iluminat public, şi alocarea fiecărei componente a unui
număr de identificare;
iii. integrarea cu alte aplicații ale gestionarilor de utilități.

Lucrarile care vor fi prevazute in prezenta procedura se vor realiza in paralel cu lucrarile
de modernizare a infrastructurii rutiere prevazute in alte proiecte ale autoritatii contractante,
daca este cazul.

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților


3.6.1.Obligatiile prestatorului serviciilor de proiectare - Proiectantului
Proiectantul are obligatia de a presta, in conditiile legislatiei romane, serviciile prevazute in
Contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fara erori sau
omisiuni ale proiectului care sa genereze ulterior lucrari suplimentare ce nu au caracter de
imprevizibilitate si care apoi pot leza obligatiile ulterioare ale beneficiarului.
Proiectantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
Contract;
Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu Contractul
de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 32 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
In indeplinirea obligatiilor sale, Proiectantul este responsabil, fara insa a fi limitat, pentru
urmatoarele activitati generale si specifice:
a) Elaborarea studiilor de teren (studiu topo, inclusiv obtinerea vizei OCPI, studiu
geotehnic/geologic inclusiv verificarea Af, studiu luminotehnic, etc)
b) Elaborare studiu de fezabilitate
c) Elaborare documentatie pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, pentru
autorizarea executării lucrărilor de desființare, precum si pentru organizarea execuției
lucrărilor autorizare
d) Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de executie, Caiete de Sarcini si Liste de cantitati
de lucrari
e) Elaborarea Documentatiilor de specialitate pentru obtinerea tuturor avizelor,
acordurilor, autorizatiilor de functionare/punere in functiune a obiectivului de
investitii dupii terminarea lucrarilor;
f) Asistenta tehnica din partea Proiectantului (ca membru al echipei Antreprenorului) in
sensul depunerii si sustinerii, in numele si pe seama Beneficiarului, a documentatiilor
la institutiile emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor,
autorizatiilor, acordurilor
g) Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
Avand in vedere prevederile mentionate la Art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
construcții, cu modificările si completările ulterioare, obligatiile principale ale proiectantilor
referitoare la calitatea constructiilor sunt:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcției;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c)prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți
de către investitor, precum si soluționarea neconformităților si neconcordantelor semnalate;
d)elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor,
exploatarea, întreținerea si reparațiile, precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind
comportarea in timp a construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează
numai la solicitarea proprietarului;
e)stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente
cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
f)stabilirea modului de tratare a defectelor apărute in execuție, din vina proiectantului, la
construcțiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea
aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de
proiecte atestați, la cererea investitorului;
g)participarea la întocmirea cartii tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate;
h)asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
i)asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, după caz, a
proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect si la recepția la terminarea
lucrărilor.
j) participarea la predarea arnplasamentului
k) participarea, la solicitarea beneficiarul sau Antreprenorul pe santier, pentru emiterea de
solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 33 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
teren in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare. Modificarile aduse, din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul
lucrarii si insusite de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier
se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la
solicitarea dirigintelui de santier/Beneficiarului); la sesizarea proprie sau la sesizarea Antreprenorului;
l) raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier, etc, in maxim 3 zile lucratoare de la solicitare. Dispozitiile de
santier emise var fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere
financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;
m) Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;
n) Proiectantul va respecta prevederile Contractului, precum si cele ale Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitatile si garantiile ce decurg atat din
continutul Contractului cat si a prevederilor legale in vigoare.
o) Proiectantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Beneficiarului, solicitari ce rezulta din natura
prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a raspunde la solicitarile
de clarificare ale Beneficiarului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi doua (2)
zile lucratoare si dupa caz, nu vor pune Beneficiarul in situatia de a incalca - termenele si
conditiile prevazute de legislatia privind achizitiile publice.
p) Proiectantul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare – ori
de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fara costuri suplimentare in sarcina Beneficiarului.
r) Proiectul va respecta prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei referitoare la
proiectarea si executia lucrarilor si alte standarde legale. Actele normative vor fi cele cele in vigoare
la data proiectarii.
s) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico­
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a beneficiarului
In Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare,
la Art. 24., se precizeaza: ”Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fata de
documentația tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectantul, proiectantul coordonator de proiect si proiectanții pe specialități, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Prestatorul serviciilor de proiectare – Proiectantul, are obligația sa:


1.elaboreze documentațiile de proiectare cu respectarea prevederilor legale ale legislatiei in
materie ( MINIM legislatia prevazuta in Annexa 3):
2. verifice toate informațiile oferite de catre autoritatea contractanta si sa-si culeagă din teren
sau surse proprii, toate celelalte informații necesare elaborării in conformitate cu cerințele legislației
in vigoare a documentațiilor solicitate prin prezenta procedura de achiziție, iar in cazul existentei unor

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 34 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
deficiente/neconcordante cu normele si normativele tehnice in vigoare va înștiința de urgenta
beneficiarul si împreuna cu acesta, se vor adopta soluțiile corespunzătoare.
3. elaboreze documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor mentionate in Certificatul
de urbanism in termen de maxim 10 de zile calendaristice de la transmiterea solictarii scrise de catre
beneficiar (in cazul in care beneficiarul nu il va pune la dispozitie in cadrul procedurii de licitatie) ;
4.elaboreze documentatiile tehnice mentionate in prezentul caiet de sarcini in termenele
solicitate de catre beneficiar dupa analizele ce vor fi efectuate inpreuna cu acesta privind
complexitatea lucrarilor de refacere care trebuiesc realizate;
5.participe împreuna cu reprezentanții: beneficiarului, dirigintelui de șantier si ai executantului
la predarea amplasamentului.
Cerinte speciale pe care le va avea in vedere prestatorul/proiectantul la elaborarea
documentatiilor tehnice:
La elaborarea documentațiilor tehnice prestatorul /proiectantul va avea in vederea
respectarea următoarelor cerințe speciale:
1.se impune ca prestatorul/proiectantul, pe parcursul elaborării documentației să aibă în
vedere consultări cu beneficiarul în ceea ce privește soluțiile propuse din punct de vedere tehnic.
2.respectarea prevederilor menționate în Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții,
cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 2-Obligaţii și răspunderi ale proiectanților,
unde la articolul 24 se specifică „Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă
de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate
de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau
juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a
beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.”
3.având în vedere dispozițiile art.23 corelat cu art. 26 și art.30 din Legea nr.10/1995, pentru
asigurarea nivelului de calitate al construcțiilor, corespunzătoare cerințelor, precum și a realizării
garanțiilor materiale și a altor prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze, proiectanții,
precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, prevăzuți la art.6 din Legea
nr.10/1995, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe
durata exercitării dreptului de practică.
4.prestatorul are obligația de a se deplasa pe teren, pentru a verifica si constata starea tehnica
a sistemului existent de iluminat la momentul întocmirii documentației tehnice, astfel incat la
elaborarea acesteia prestatorul sa cuprindă toate operațiunile necesare pentru ca dupa realizarea
lucrarilor de instalatia sa prezinte siguranta maxima in exploatare.
5. ofertantii au obligatia de a prezenta calculele luminotehnice pentu fiecare profil tip de
drum judetean intalnit pe tronsoanele pe care se va realiza sistemul de iluminat. Din calculele
luminotehnice prezentate trebuie sa reiasa indeplinirea parametrilor minimi prevazuti de
standardul SR EN 13201/2015.
Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentațiilor de proiectare întocmite
se transferă integral beneficiarului, odată cu plata serviciilor.
Nota: Costurile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi suportate
de catre Beneficiar.

Serviciile Antreprenorului vor include si, dar nu se vor limita la, urmatoarele:
a) Verificarea si controlarea tuturor informatiilor si documentelor furnizate sau puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 35 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
b) Constatarea conditiilor locale relevante pentru Proiectare.
c) proiectarea tehnica a lucrarilor la un nivel detaliat care sa permita identificarea cu usurinta
a tuturor lucrarilor necesare de realizat, revizuirea documentatiilor tehnice in functie de
avizul/ recomandarile autoritatilor finantatoare si/sau verificatorilor de proiect;
d) Evaluarea conditiilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractantii/Beneficiar, analizand informatii publice sau
orice alte informatii locale relevante, dupa cum se poate considera necesar.
e) Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schite, calcule si
detalii privind lucrarile.
f) Obtinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizatiilor si aprobarilor
necesare in baza oricarui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil
Constructorul.

3.6.2. Responsabilităţile Prestatorului serviciului de asistenta tehnica din partea


proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructive
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construire începe
după emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor si se va desfășura pe toata durata de execuție a
lucrărilor pana la receptia finala a acestora.
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții se
efectuează in temeiul art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata in
Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie 2016 , va consta in principal, fără ca următoarele puncte
sa fie exhaustive, in:
1. urmarirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor
tehnice in vigoare a celor mai bune tehnologiilor de execuție existente;
2. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute in execuție precum urmărirea aplicării pe
șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da către verificatorii atestați de proiecte ;
3. soluționarea neconformităților, neconcordantelor semnalate de către verificatorii atestați,
executanți, etc . la soluțiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;
4. soluționarea neconformităților, neconcordantelor eventual apărute pe parcursul derulării
procesului investițional, prin prezentarea soluțiilor tehnice de tratare a acestora;
5. participarea la toate fazele determinante stabilite împreuna cu Inspectoratul de Stat in
Construcții in cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție ;
6. participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale , la punerea in
funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului
de realizare a lucrărilor;
7. daca pe parcursul derulării procesului investițional apar neconcordante si neconformități intre
Proiectul tehnic de execuție existent si situația reala din teren, se impun modificări ale soluției tehnice
din Proiectul tehnic de execuție existent, proiectantul are obligația de a soluționa neconcordantele si
neconformitățile apărute prin elaborarea unor noi soluții tehnice si de a urmări aplicarea acestora.
In aceasta situație se vor întocmi următoarele documente:
*Nota de constatare, întocmita de proiectant si semnata- însușita de: managerul de proiect si
responsabilul tehnic din partea beneficiarului, dirigintele de șantier si executantul lucrărilor;
*Dispoziție de șantier pentru execuția unor Lucrări suplimentare-adiționale de adaptare a
Proiectului tehnic de execuție existent la situația reala din teren, semnata – însușita de beneficiar prin
dirigintele de șantier si executant-constructor;
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 36 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Dispoziția de șantier va fi însoțita de Documentația tehnica necesara pentru executarea unor
Lucrări suplimentare-adiționale de adaptare a Proiectului tehnic de execuție existent la situația reala
din teren.
Aceasta documentație tehnica va fi elaborata de proiectant si va conține:
1.Memoriu justificativ-memoriu tehnic de specialitate, verificat de verificatorul de proiect;
2.Listele de cantități pentru lucrările la care se renunța;
3.Listele de cantități pentru lucrări suplimentare-adiționale;
4.Nota-Note de renunțare;
5.Nota-Note de comanda suplimentare;
Dupa elaborarea de catre proiectant a documentatiei mentionate anterior, se vor intocmi
urmatoarele documente:
1.Adresa scrisa din partea Beneficiarului către Dirigintele de șantier prin care i se solicita
acestuia sa analizeze Documentația tehnica necesara pentru executarea unor Lucrări suplimentare-
adiționale de adaptare a Proiectului tehnic de execuție existent la situația reala din teren, privind
necesitatea si oportunitatea renunțării la categoriile de lucrări menționate in Nota de renunțare si
necesitatea si oportunitatea executării categoriilor de lucrări menționate in Nota de comanda
suplimentara (daca este cazul);
2.Adresa scrisa din partea Dirigintelui de șantier către Beneficiar, in urma analizării
documentației transmise de către acesta, in care va confirma sau va infirma necesitatea si
oportunitatea renunțării la unele categorii de lucrări si executarea unor categorii de lucrări
suplimentare – adiționale. Mai exact, dirigintele de șantier va comunica in adresa către beneficiar,
daca se renunța la toate categoriile de lucrări precizate de proiectant in Nota de renunțare si se executa
toate categoriile de lucrări precizate de proiectant in Nota de comanda suplimentara;
3.Adresa scrisa din partea Beneficiarului către Executant prin care i se va comunica acestuia sa
prezinte Devizul oferta pentru Lucrările suplimentare-adiționale de adaptare a Proiectului tehnic de
execuție existent la situația reala din teren, cu precizarea expresa ca trebuie sa se încadreze in preturile
ofertate inițial pentru: materiale, manopera, utilaje, transport, cheltuieli indirecte si profit;
4.Adresa scrisa din partea Executantului către Beneficiar care va transmite Devizul oferta
pentru Lucrările suplimentare-adiționale de adaptare a Proiectului tehnic de execuție existent la
situația reala din teren;
5.Adresa scrisa din partea Beneficiarului către Dirigintele de șantier prin care si se solicita
acestuia sa verifice Devizul oferta prezentat de executant cu privire la cantități, preturi etc.;
6.Adresa scrisa din partea Dirigintelui de șantier către Beneficiar, in care acesta precizează ca
in urma verificării preturilor din Devizul oferta acestea respecta sau nu respecta preturile din oferta
inițiala;
7.Adresa scrisa din partea Beneficiarului către Executant, daca in Devizul oferta sunt respectate
preturile din oferta inițiala, prin care i se va comunica acestuia ca poate trece la executarea lucrărilor
menționate in Devizul oferta pentru Lucrările suplimentare-adiționale de adaptare a Proiectului tehnic
de execuție existent la situația reala din teren;
8.Totodată proiectantul are obligația de a elabora detaliile de execuție aferente oricăror
modificări de soluții tehnice din cadrul Proiectului tehnic de execuție, iar toate soluțiile ce vor fi
propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului inițial vor avea in vedere încadrarea in
bugetul prevăzut de către autoritatea contractanta in contractele încheiate (contractul de finanțare,
contractul de lucrări);

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 37 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
9.Participarea Proiectantului la elaborarea cărții tehnice a construcției prin punerea la dispoziția
Executantului a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul execuției lucrărilor,
inclusiv proiectul AS BUILD , daca este cazul;
10.Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității contractante -Beneficiarului
privind prezenta acestuia in șantier, la notificarea dirigintelui de șantier sau ori de cate ori situația
o impune si ori de cate ori primește o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare.
Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității contractante privind participarea
acestuia la întâlnirile Autorității contractante -Beneficiarului cu una, mai multe sau toate părțile
menționate mai jos:
-Dirigintele de șantier;
-Inspectoratul de Stat in Construcții.
11. Daca pe parcursul derulării procesului investițional au apărut situații neprevăzute în
vederea emiterii Dispozițiilor de șantier, beneficiarul si/sau proiectantul vor fi notificați de către
dirigintele de șantier, conform obligațiilor ce ii revin acestuia din urma. Orice modificare adusa,
din motive obiective, Proiectului tehnic de execuție, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantități
va fi făcuta in condițiile contractului de proiectare si execuție. Modificările vor fi înaintate sub
forma de Dispoziție de șantier. Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de memoriu/nota justificativa
prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau renunțare aduse Proiectului tehnic
de execuție, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități, in condițiile contractului de finanțare,
precum si de către aprobarea proiectantului inițial.
Nota: Cerințele impuse vor fi minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată, care
se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată in considerare, dar numai în măsura în
care aceasta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de
sarcini.

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:


a. Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație
aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea
documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul Contractului
în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini
c. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor,
incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al
activităților actualizat, rapoarte de progres
d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.)
e. transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea
Contractantă
f. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte
cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea Contractantă
g. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului,
coordonarea activitățilorîn cadrul Contractului, feedback).
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 38 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
h. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
i. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a
documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și
asigurare a calității în construcții
j. punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea
activităților din Contract
k. Oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților din
contract
l. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada
derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor,
m. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar – daca
este diferit de Autoritatea Contractantă – autorități, experți etc.) implicați în realizarea,
avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei
efectuări a acestora;
n. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură,
personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin
altfel printr-o modalitate prevazută în contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor


documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile
documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în
orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.
Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă
din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în
mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de
îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.

3.6.3.Responsabilitatile autoritatii contractante:


Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:
a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea
rezultatelor așteptate;
b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de
analiză a progresului în cadrul Contractului
c. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si
autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;
f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise
de catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
g. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 39 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
h. notificarea în timp util a Contractantului în vederea asigurării asistenței tehnice pe durata
execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a lucrărilor;
i. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în
vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

4. Ipoteze și riscuri
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise
exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de
timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:


a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin
legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major
implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția
Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități
competente și orice alți factori relevanți implicați.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului,


identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot
consta în:
4.1.intarziere in prezentarea de catre prestator a asigurarii de risc profesional-mall praxis;
4.2.întârziere în emiterea autorizației de construire ce urmează a fi pusa la dispoziție de către
Autoritatea Contractantă;
4.3.apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și
anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai
Autorității Contractante;
4.4.existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;
4.5.neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor si lucrarilor prin Contractul ce
rezulta din aceasta procedura;
4.6.adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
4.7.datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
4.8. Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului nu este prestata corespunzator si
executia lucrarilor nu este realizata corespunzator conform standardelor si a cerintelor impuse de
legislatia in vigoare:
➢ prestatorul nu verifica periodic in teren la sediul obiectivului de investitii si nu informeaza
beneficiarul modul in care executantul lucrarilor respecta sau nu respecta documentatia

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 40 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
tehnica la faza de Proiect tehnic de executie, daca in procesul investitional executantul
utilizeaza materialele adecvate care au Certificate de conformitate, etc.;
➢ executantul lucrarilor in derularea procesului investitional foloseste utilaje, echipamente
neperformante, care se defecteaza periodic si la care trebuiesc executate reparatii, ceea ce
ar putea face ca ritmul lucrarilor sa nu corespunda cu graficul fizic de realizare a investitiei;
nu foloseste: personalul tehnic de specialitate care este necesar, respectiv ingineri,
subingineri specialitatea constructii civile, industriale si agricole, personal muncitor cu
gradul de calificare corespunzator pentru lucrarile de coplexitate la care munceste/participa
efectiv, ceea ce ar putea face ca lucrarile pe care le coordoneaza si le executa sa nu
corespunda din punct de vedere calitativ cu documentaia Tehnica si normativele specific
de executie a lucrarilor;
➢ prestatorul si executantul lucrarilor nu participa din varii motive la sediu obiectivului de
investitii la sedintele-intalnirile de lucru in care se analizeaza modul de realizare a
lucrarilor, intalniri care se finalizeaza cu elaborarea de documente pentru Cartea tehnica
a constructiei, cum ar fi: Procese verbale de lucrari ascunse, Procese verbale de faze
determinante, etc.
4.9.Imposibilitatea indeplinirii contractului de servicii de catre personalul nominalizat initial in
oferta din cauza unor situatii exceptioanle, precum : demisie, boala, deces.
4.10. Partile au posibilitatea de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in
sensul majorarii acesteia cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc contractual,
in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii:
-suspendarea executiei lucrarilor , cu exceptia cazului in care se datoreaza executantului;
-obstacole sau conditii fizice, conditiile climaterice intampinate pe santier in timpul executiei
lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un executant cu suficienta experienta si pe care
acesta le-a notificat imediat achizitorului;
-orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei
executantului;
-lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile
achizitorului.

Consecinte pentru beneficiar:


-derularea greoaie, anevoioasa a activitatilor specifice de implementare a proiectului respectiv,
inclusiv prin prelungirea perioadei de achizitie sau posibilitatea ca un operator economic sa solicite
anularea procedurii de achiztie ceea ce ar putea face ca poiectul sa nu poata fi implementat in
perioada aprobata in contractul de finantare iar cheltuielile efectuate dupa expirarea perioadei de
implementare sa fie declarate cheltuieli neeligibile si sa fie suportate de catre beneficiar;
-volum de munca suplimentar cu activitati noi, in cadrul unui contract de servicii a carei valoare
nu va fi majorata, decat in situatii cu totul exceptionale;
-derularea greoaie, anevoioasa a activitatilor specifice din cadrul contractului de servicii si lucrari
- lucrarile de constructie nu se vor executa cu respectarea integrala a documentatiei tehnice la faza
Proiect tehnic de executie, ceea ce ar putea face ca in exploatare dupa receptia la terminare a
lucrarilor sa apara deteriorari/cedari ale unor elemente care vor obliga beneficiarul sa refaca
lucrarile ceea ce va duce la cheltuieli suplimentare care nu sunt justificate, prejudiciind bugetul
local, etc.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 41 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
- obiectivul de investitii nu va permite exploatarea in conditii de siguranta pentru personalul care
va utiliza efectiv lucrarile (mentenanta, etc.);
- lucrarile de constructie nu se vor executa la termenul prevazut in contract, existand riscul ca la
misiunile de audit efectuate de catre partenerii din cadrul contractului sa se aplice corectii finaciare,
daca se depaseste perioada de implementare a proiectului sau ca lucararile ramase de executat sa
fie declarate neeligibile si sa fie platite de beneficiar din fonduri proprii (in cazul investitiilor cu
finantare nerambursabila);
- cartea tehnica a constructiei nu contine la zi toate documentele necesare raportata la stadiul fizic
al lucrarilor, situatie care contravine prevederilor legale respectiv Legea nr.10/1195 privind
calitatea in constrcutii cu modificarile si copletarile ultaerioare;
Masuri pentru diminuarea efectelor sau eliminarea riscului:
- beneficiarul prin managerul de proiect si responsabilul tehnic va monitoriza in permanenta modul
de derulare a contractului de servicii si lucrari si va proceda la propunerea masurilor legale de
remediere a acestei situatii;
- prestatorul va fi obligat să repare prejudiciul cauzat prin executarea cu întârziere a lucrărilor;
- beneficiarul prin manager de proiect/ responsabilul tehnic (persoana desemnata de autoritatea
contractanta) se va preocupa in mod expres de completarea documentatiei necesare, depunerea
acesteia la sediul emitentului astfel incat autorizatia de construire pentru obiectivul de investitii
respectiv sa fie obtinuta in timp util;
- beneficiarul prin managerul de proiect se va preocupa in mod permanent si va monitoriza toate
activitatile de implementare ale proiectului astfel incat sa nu apara dificultati de colaborare și
comunicare între diferiți factori interesați.
- in toate intalnirile de lucru lunare care vor avea loc la sediul Autoritatii contractante, echipa de
implementare a proiectului prin managerul de proiect impreuna cu partenerii din contract vor
analiza progresul activitailor pentru luna respectiva iar daca sunt intarzieri fata de graficul de
realizare a obiectivului de investitii stabilit initial vor solicta reprezentantului executantului sa
mareasca ritmul lucrailor pentru recuperarea eventualeor intarzieri;
- prestatorul va fi obligat să repare prejudiciul cauzat prin executarea cu întârziere a lucrărilor;
- introducerea unor clauze contractuale care prevad penalitati pentru nerespectarea prevederilor
contractului de servicii si lucrari;
- beneficiarul prin managerul de proiect si responsabilul tehnic, va monitoriza in permanenta
activitatea prestatorului si executantului, la sediul obiectivului de investitii, monitorizare raportata
la: obligativitatea prezentei si desfasurarii activitatilor specific ale prestatorului; modul de
indeplinire a obligatiilor si responsabilitatior prestatorului si executantului, conform prevederilor
contractuale, propunand in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare masuri concrete
pentru remedierea deficientelor constatate in functie de fiecare situatie in parte;
- beneficiarul prin managerul de proiect si responsabilul tehnic la orice deplasare la sediul
obiectivului de investitie va verifica daca, ritmul lucrarilor este cel prevazut in graficul de realizare
a investitiei, iar daca constata ca sunt intarzieri semnificative a procesului investitional, intarzieri
datorate de folosirea de catre executant a unei logistici(utilaje, echipamente, personal tehnic de
specialitae, personal muncitor calificat) care nu este performant va propune conducerii luarea
masurilor necesare cum ar fi: convocarea reprezentantilor legali ai prestaorului si executantului la
sediul beneficiarului pentru explicatii, inlocuirea acelor utilaje si echipamente care care se
defecteaza periodic, inlocuirea personalului muncitor – daca este cazul, aplicarea de penalitati;

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 42 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
- beneficiarul prin managerul de proiect si responsabilul tehnic la orice deplasare la sediul
obiectivului de investitii va verifica daca, cartea tehnica a constructiei este intocmita si copletata
la zi raportat la stadiul fizic al lucrarilor;
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări
ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de
modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv
includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare și metodologie în cadrul Contractului


Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în
vedere că etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico – economice pentru
realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislație specifică.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia
prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest
lucru în mod concret în Propunerea Tehnică, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta
cu metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate


Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților
inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant.
Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după
semnarea Contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a
progresului activităților în cadrul Contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima
ședință de progres devin referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

7. Locul și durata desfășurării activităților


7.1.Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza astfel:
7.1.1. elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza Studii de teren: studiu
geotehnic, studiu topografic, studiu luminotehnic, etc.
7.1.2. elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza studiu de fezabilitate.
7.1.3. elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza Avize/ acorduri/autorizatii:
conform cerintelor mentionate in certificatele de urbanism, dar fara a se limita la: aviz APM, aviz
Telekom Romanai Communications, aviz Orange SA, aviz Vodafone SA, aviz RCS &RDS SA,
aviz SDEE Muntenia, aviz SGA , aviz ANIF, aviz CNAIR, aviz CUP, acorduri UAT, acorduri
proprietari adiacenti, aviz Distrigaz, aviz Compet SA, aviz Ministerul Culturii, aviz CNTEE
Transelectrica SA, aviz SNCFR, aviz Romsilva, etc.
* elaborarea acestor tipuri de documentatii se poate executa simultan
7.1.4.elaborarea documentației tehnico-economice pentru fazele: Proiect pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare –
P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de
execuție – P.T.E., in cea mai mare la sediul Contractantului, la amplasamentul obiectivului de
investitii, precum si la sediul Autoritatii contrcatante si la sediul institutiilor care elaboreaza
avizele si acordurile mentionate in Certificatul de urbanism;

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 43 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
7.1.6.asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuție a
lucrarilor, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției, in cea mai mare
parte la amplasamentul obiectivului de investitii, precum si la sediul Contractantului si al
Autoritatii contractante;

7.2.Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor si executiei lucrarilor sau


durata prestării serviciilor
Autoritatea Contractantă intenționează:
1.începerea Elaborarii serviciilor de proiectare la faza de: Studii de teren, studiu de
fezabilitate, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-P.A.C., Proiect pentru
autorizarea lucrărilor de desființare – P.A.D.(daca este cazul), Proiect de organizare a execuției
lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție – P.T.E., imediat după semnarea Contractului,
indeplinirea de catre prestator a cerintelor mentionate in contract si emiterea Ordinului de incepe
a prestarii serviciilor de proiectare;
* etapele PAC, PAD, POE, PTE vor fi demarate numai dupa aprobarea etapei anterioare SF.
2.inceperea serviciilor pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor pana la receptia finala, imediat după semnarea Contractului, indeplinirea de
catre prestator a cerintelor mentionate in contract si emiterea Ordinului de incepe a prestarii
serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si emiterea Ordinului de incepere a
executiei lucrarilor de constructie.
Durata prestării serviciilor, inclusiv receptie constructie si echipamente, este de 32 luni și
este stabilită de Autoritatea Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării
obiectivului de investiții (exceptie facand perioadele de aprobare a documentatiilor, de verificare
tehnica etc.), respectiv:
Tabelul nr. 11
Nr. Activitate Durata estimată (în
luni) – de la
momentul semnării
Contractului
1 Elaborarea documentaţiilor tehnico – economice la faza: studii de 3 luni
teren (studiu topo, studiu geo, luminotehnic, etc.) si studiu de
fezabilitate
2 Obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare la faza 1 luna
Studiu de fezabilitate (activitatea se suprapune cu termenul estimat
pentru elaborarea studiului de fezabilitate)
3 Elaborarea documentaţiilor tehnico – economice la faza: 4 luni
Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire –P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrarilor de
desființare – P.A.D(daca este cazul), Proiect de organizare a
excuției lucrărilor P.O.E, Proiect tehnic de execuție – P.T.E
4 Verificarea proiectului tehnic de execuţie și a detaliilor de execuţie 1 luna
de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/
subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul
verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile
construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi
siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 44 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
construcţiilor (activitatea va fi realizata de autoritatea contractanta
printr-o procedura separata)
5 Obținerea autorizațiilor, avizelor, acordurilor etc necesare pentru 1 luna
execuția lucrărilor (activitatea se suprapune cu termenul estimat
pentru elaborarea proiectului tehnic)
6 Prestarea Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului 24 luni
pe parcursul implementarii proiectului
7 Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1 luna
8 Proces verbal de receptie finala La sfarsitul
perioadei de garantie
Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce fac obiectul contractului,
nu include perioada necesara pentru:
1.avizarea de catre Autoritatea contractanta a documentatiilor tehnice aferente etapei
respective;
2.verificarea proiectului tehnic de execuţie de către specialiştii verificatori de proiecte
atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării
îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a
bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor
implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor.
Asistenta tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată durata de execuție a
lucrărilor de reabilitare si modernizare.
Durata prestării serviciilor se prelungește până la momentul finalizării obiectivului de
investiții, în condițiile Legii 98/2016 și a actelor normative ce derivă din aceasta, în baza condițiilor
contractuale.
Momentul în derularea Contractului în care serviciile se consideră finalizate este momentul
în care toate cerințele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului sunt
îndeplinite, respectiv lucrarea a fost receptionata.

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și


obținerea rezultatelor
La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si
organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului in care vor fi organizate si
gestionate activitatile din cadrul contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea
prestatorului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces la specialistii
atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand
corespunzator indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor,
standardelor si normelor aplicabile (in domeniul din care face parte obiectul contractului).
Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a pozitiei acestora
in echipa) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte ca este asigurat personalul
necesari obligatoriu in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, avand in
vedere prevederile legale in vigoare.

8.1. Numărul de specialisti pe categorie de expertiză necesară


Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că
sunt necesare anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii:

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 45 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
8.1.1. Ofertantul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, va face
dovada disponibilității urmatorului Personal tehnic de specialitate – specialisti:
Tabelul nr.12
Categorie de Documente solicitate
Număr de
profesii/domeniul
specialisti
specializării
1.absolvent de Studii superioare finalizate cel putin cu
diploma de licenta/absolvire; va avea certificat de absolvire /
specializare conform Standardului ocupational COR 241919
sau echivalent.
2. cel puțin 1 proiect similar în care managerul de proiect a
îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
îndeplinească în viitorul contract.
Prin proiect similar se înțelege orice proiect care a presupus
Manager de proiect 1 participarea expertulul propus in poziția de Manager de
proiect pentru:
- elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații
tehnico – economice (studiu de prefezabilitate și/sau studiu de
fezabilitate și/sau proiect pentru autorizarea/desființarea
executării lucrărilor și/sau documentație de avizare a lucrărilor
de intervenții și/sau proiect tehnic de execuție etc.) pentru
retele/instalatii de iluminat si/sau lucrari civile minim
categoria B si/sau lucrari de drumuri judetene sau nationale
1.diplomă de inginer domeniul Ingineria instalaţiilor
specializarea Instalaţii pentru construcţii / domeniul Ingineria
sistemelor specializarea Automatică şi informatică aplicată
/ domeniul Inginerie electrică specializarea Sisteme electrice /
Inginer proiectant domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii specializarea
coordonator Electronică aplicată sau Reţele şi software de telecomunicaţii
instalatii electrice- 2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
Inginer specialitatea participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
instalatii pentru disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
constructii/ ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
Automatică şi 1 disponibilității.
informatică aplicată 2. atestat/adeverinta ANRE minim grad IIIA in perioada de
/ Sisteme electrice/ valabilitate
Electronică aplicată / 3. cel puțin 1 proiect similar în care Inginerul proiectant a
Reţele şi software de îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
telecomunicaţii îndeplinească în viitorul contract.
Prin proiect similar se înțelege orice proiect care a presupus
participarea expertulul propus in poziția de Inginer proiectant
pentru:
- elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire documentații
tehnico – economice (studiu de fezabilitate și/sau proiect
pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și/sau
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 46 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau
proiect tehnic de execuție etc.) proiectare de instalații
electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală minim de 1 Kv
(cf. autorizare grad IIA) sau superioara
- asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrări de
construcții instalatii electrice care sunt incadrate in gradul IIA
sau superior
(cf. Ordin 116/2016)
1.contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
2. atestat/adeverinta ANRE in perioada de valabilitate, minim
gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice
putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală
mai mică de 1 Kv (sau similar/superior) cf. legislatiei aflate in
vigoare
(Ordin 116/2016 cu modificarile si completarile ulterioare)
Inginer proiectant 3. cel puțin 1 proiect similar în care Inginerul proiectant a
coordonator îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
specialist in iluminat îndeplinească în viitorul contract.
Prin proiect similar se înţelege orice proiect care a presupus
prestarea de servicii de elaborare și/sau actualizare și/sau
revizuire documentații tehnico – economice (studiu de
fezabilitate și/sau proiect pentru autorizarea/desființarea
executării lucrărilor și/sau documentație de avizare a lucrărilor
de intervenții și/sau proiect tehnic de execuție etc.),
proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV sau superioare si posturi de
transformare cu tensiunea nominală de pana in 20 kV sau
superioara.
Inginer proiectant
1.diplomă de inginer domeniul Ingineria instalaţiilor
instalatii electrice –
specializarea Instalaţii pentru construcţii / domeniul Ingineria
Inginer specialitatea
sistemelor specializarea Automatică şi informatică aplicată
instalatii pentru
/ domeniul Inginerie electrică specializarea Sisteme electrice /
constructii/
domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii specializarea
Automatică şi
1 Electronică aplicată sau Reţele şi software de telecomunicaţii
informatică aplicată
2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
/ Sisteme electrice/
participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
Electronică aplicată /
disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
Reţele şi software de
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
telecomunicaţii
disponibilității.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 47 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
3. cel puțin 1 proiect similar în care Inginerul proiectant a
îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
îndeplinească în viitorul contract.

Prin proiect similar se înţelege orice proiect care a presupus


prestarea de servicii de elaborare și/sau actualizare și/sau
revizuire documentații tehnico – economice (studiu de
fezabilitate și/sau proiect pentru autorizarea/desființarea
executării lucrărilor și/sau documentație de avizare a lucrărilor
de intervenții și/sau proiect tehnic de execuție etc.) proiectare
de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4 kV ÷ 20 kV sau superioare si posturi de transformare
cu tensiunea nominală de pana in 20 kV sau superioara.

- asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrări de


construcții linii electrice si posturi de transformare
1. – diplomă de inginer specialitatea constructii civile,
Inginer proiectant – industriale si agricole;
Inginer specialitatea 2. – contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
constructii civile, 1 participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
industriale si disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
agricole ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
1. diplomă de inginer specializarea cai ferate drumuri si
poduri
Inginer proiectant- 2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
Inginer cai ferate 1 participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
drumuri si poduri disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
1. diplomă de inginer/subinginer specializarea Geodezie,
cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră sau studii
echivalente
2. atestat / adeverinta ANCPI (se poate atasa doar
adeverinta ANCPI care atesta studiile in domeniu)
Inginer topometrist 1
3. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
Mentionam ca: Ofertantul va dovedi ca persoana a indeplinit in aceste proiecte acelasi rol de
expert, similar cu cel declarat. Aceste proiecte se iau in considerare pornind de la data in care
expertul a obtinut atestatul/autorizarea.

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 48 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Deoarece serviciile desfasurate de proiectanti presupun realizarea de proiecte de instalatii
electrice, care vor fi supuse avizarii de catre proprietarul infrastructurii de energie electrica (SC
Electrica SA etc.) toate persoanele declarate ca experti si implicate in realizarea si/sau coordonarea
proiectului vor fi atestate in conformitate cu ordinul ANRE 116/2016 min gr IIA, B sau echivalent.

8.1.2. Ofertantul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada


executiei lucrarilor de construire, va trebui sa asigure urmatorul Personal tehnic de
specialitate-specialisti:
Tabelul nr.13
Categorie de Documente solicitate
Număr de
profesii/domeniul
specialisti
specializării
1.absolvent de Studii superioare finalizate cel putin cu
diploma de licenta/absolvire; va avea certificat de absolvire /
specializare conform Standardului ocupational COR 241919
sau echivalent.
2. cel puțin 1 proiect similar în care managerul de proiect a
îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
Manager de proiect 1
îndeplinească în viitorul contract.
Prin proiect similar se înțelege orice proiect care a presupus
participarea expertulul propus in poziția de Manager de
proiect pentru:
- pentru retele/instalatii de iluminat si/sau lucrari civile minim
categoria B si/sau lucrari de drumuri judetene sau nationale
1.diplomă de inginer domeniul Ingineria instalaţiilor
specializarea Instalaţii pentru construcţii / domeniul Ingineria
sistemelor specializarea Automatică şi informatică aplicată
Inginer proiectant / domeniul Inginerie electrică specializarea Sisteme electrice /
coordonator domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii specializarea
instalatii electrice- Electronică aplicată sau Reţele şi software de telecomunicaţii
Inginer specialitatea 2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
instalatii pentru participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
constructii/ disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
Automatică şi 1 ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
informatică aplicată disponibilității.
/ Sisteme electrice/ 3. cel puțin 1 proiect similar în care Inginerul proiectant a
Electronică aplicată / îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
Reţele şi software de îndeplinească în viitorul contract.
telecomunicaţii Prin proiect similar se înțelege orice proiect care a presupus
participarea expertulul propus in poziția de Inginer proiectant
pentru:
- asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrări de
constructii linii electrice cu orice putere instalată tehnic
realizabilă

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 49 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
1.diplomă de inginer in domeniul stiintelor ingineresti
2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
3. certificat de absolvire/specializare conform standardului
ocupational COR 214_237 sau echivalent (se va demonstra
implicarea specialistului in proiecte care au inclus si realizarea
Inginer proiectant a minim unui sistem de telegestiune -proiecte finalizate si
coordonator sistem functional si de dimensiuni similare cu cel din
specialist in iluminat prezentul proiect)
4. cel puțin 1 proiect similar în care Inginerul proiectant a
îndeplinit acelaşi tip de activităţi cu cele pe care urmează să le
îndeplinească în viitorul contract.
Prin proiect similar se înțelege orice proiect care a presupus
participarea expertulul propus in poziția de Inginer proiectant
pentru:
- asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lucrări de
linii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
posturi de transformare
• Acolo unde sunt precizate valori insotite de sintagmele „mai mica”, „similar” etc. se
accepta valori/calificari/capacitati superioare.

Persoanele nominalizate pentru pozițiile aferente serviciilor de elaborare a documentatiilor


tehnico-economice pot fi nominalizate și pentru pozițiile aferente serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor de construire.
Se accepta detinerea a doua functii simultan in cadrul echipei de proiect, din care una trebuie
sa fie cea de manager de proiect.

8.2. Numărul de zile/expert pe categorie


Personalul de specialitate care are rol determinant in realizarea serviciilor de proiectare in
cadrul contractului este denumit generit ”expert cheie” sau „expert principal”.
− Tabelul nr.16
Rol expert cheie Număr de zile pe expert
Toata durata de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, a
documentatiilor pentru avize si acorduri, inclusiv perioada de
asistenta a beneficiarului la obtinerea avizelor si acordurilor din
Manager de proiect
Certificatul de urbanism si perioada de asistenta tehnica a
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor pana la receptia la
terminare a acestora;
Inginer proiectant coordonator Toata durata de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, a
instalatii electrice- Inginer documentatiilor pentru avize si acorduri, inclusiv perioada de
specialitatea instalatii pentru asistenta a beneficiarului la obtinerea avizelor si acordurilor din
constructii/ Automatică şi Certificatul de urbanism si perioada de asistenta tehnica a
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 50 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
informatică aplicată / Sisteme proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor pana la receptia la
electrice/ Electronică aplicată / terminare a acestora;
Reţele şi software de
telecomunicaţii
Toata durata de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, a
documentatiilor pentru avize si acorduri, inclusiv perioada de
Inginer proiectant coordonator asistenta a beneficiarului la obtinerea avizelor si acordurilor din
specialist in iluminat Certificatul de urbanism si perioada de asistenta tehnica a
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor pana la receptia la
terminare a acestora;

8.3. Profilul experților principali


Pentru persoanele nominalizate pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor ce fac
obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice: contract de
muncă/contract de colaborare /angajament de participare semnat de persoana
nominalizată/declaraţie de disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al ofertantului.
Pentru specialistii nominalizati in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:
- definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele
mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate;
- CV-uri semnate de titulari, din care sa rezulte experienta profesionala;
- contract de munca/extras REVISAL valabil la data prezentarii/ contract de colaborare /
angajament de participare semnat de specialistii nominalizati, in cazul in care acestia nu sunt
angajati ai ofertantului;
- Diploma sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant recunoscute de
Statul Roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;
- Atestate/autorizatii/certificate necesare conform prevederilor legale in vigoare, valabile la
data prezentarii;
- Documente-suport relevante care atesta experienta profesionala/ recomandari unde a
indeplinit acelasi tip de activitati (pe aceeasi pozitie) ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca
in viitorul contract (pentru specialistii nominalizati in echipa propusa a caror experienta
profesionala constituie factori de evaluare).
Pentru operatorii economici care prezinta specialisti straini se vor accepta certificate
echivalente. Operatorul economic trebuie sa intreprinda toate demersurile necesare demersurile
necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica, atestatul
recunoscut de autoritatile romane.
Persoanele ce vor fi nominalizate ca responsabile pentru indeplinirea contractului, nu pot fi
inlocuite, la faza de ofertare, iar la partea de executie pot fi inlocuite daca se impune, dar numai
cu persoane cu pregatire si experienta echivalenta si cu acordul scris al Achizitorului.
Prin grija autoritatii contractante Documentatia tehnica intocmita la fazele de
proiectare aferente etapelor III si IV din HG 907/2016 va fi supusa avizarii de catre
verificatori atestati pentru verificarea de calitate, conform Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat
prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, in temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 51 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Autoritatea contractantă poate obliga Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica
din partea proiectantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată dacă
este cazul, care:
-persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;
-îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;
-nu respectă oricare din prevederile contractului.
Apoi, dacă este cazul, Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea
proiectantului va numi (sau va dispune numirea) un înlocuitor corespunzator celui înlocuit.
În cazul înlocuirii unui expert acesta va fi supus aprobării Autorităţii Contractante.
Prestatorul serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului va purta întreaga
responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, iar în cazul în care, pentru
realizarea responsabilităţilor definite în cadrul contractului şi într-o fază ulterioară a lucrărilor,
acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în caietul de sarcini, va răspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe
perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel
specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri
suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.
Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul
trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziție de expert, nu poate fi mai
mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, înlocuirea
unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare.
În cazul în care Contractantul nu este în măsură să indice un înlocuitor cu aceeași experiență
și/sau calificare și cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractantă
poate să decidă încetarea Contractului.
Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau
nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să
solicite înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate
și justificate.
În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și
responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul
personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o persoană
care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau
să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit
(absent). Indiferent de situație, Autoritatea Contractantă nu va efectua nici o plată pentru perioada
absenței personalului-cheie sau a absenței înlocuitorului acestuia.
Toate costurile generate de înlocuirea expertilor principali-personalului cheie sunt exclusiv
în sarcina Contractantului.
Contractantul va numi un reprezentant care va fi: responsabil/manager de contract,
care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract
ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract.
Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 52 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Sarcinile sale sunt:
1.să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
2.gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate
solicitate;
3.asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform
reglementărilor în materie;
4.gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;
5.gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor
contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.
Pentru Inginer proiectant coordonator instalatii electrice, sarcinile sale sunt:
• Verifica/proiecteaza instalatii electrice de joasa si medie tensiune (iluminat si forta joasa
tensiune) : editare parte scrisă proiecte, elaborare parte desenată in AutoCAD sau ProjeCAD,
fişe tehnice pentru echipamente,parte economică proiecte;
• Verifica/Realizeaza caiete de sarcini, fise tehnice si memorii tehnice pentru echipamente si
lucrari de instalatii electrice, inclusiv cu tehnologie LED;
• Verifica/Realizeaza planurile pentru traseele de cabluri;
• Colaboreaza cu departamentele companiei pentru realizarea activitatii.
• Verifica realizarea lucrarilor de montaj, atunci cand gradul de complexitate al lucrarii este
ridicat;
• Verifica/realizeaza analiza tehnico-economica a studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice,
caietelor de sarcini, detaliilor de execuţie pentru instalaţii electrice /sisteme de iluminat cu
tehnologie LED;
• urmărirea execuţiei lucrărilor şi acordarea asistenţei in ceea ce priveste managementul de
proiect solicitat pe parcursul execuţiei lucrărilor de investitii
• participa la culegere date din teren, preluare teme de proiectare şi completarea acestora,
• pregătire documentaţie pentru avizare ;
- sustinere proiect in sedinte de avizare ;
- predare amplasament ;
- participare la faze determinante şi la recepţia finală ;
- analizarea ofertelor tehnico-economice primite în baza licitației făcute pentru caietele de
sarcini întocmite în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare(daca este cazul);
- introducerea proiectelor în SAP prin crearea de elemente SDA;
Pentru Inginer proiectant coordonator specialist in iluminat, sarcinile sale sunt:
• Verifica/proiecteaza instalatii electrice de joasa si medie tensiune (iluminat si forta joasa
tensiune): editare parte scrisă proiecte, elaborare parte desenată, fişe tehnice pentru
echipamente, parte economică proiecte;
• Verifica/Realizeaza auditul luminotehnic;
• Colaboreaza cu departamentele companiei pentru realizarea activitatii.
• urmărirea execuţiei lucrărilor şi acordarea asistenţei in ceea ce priveste managementul de
proiect solicitat pe parcursul execuţiei lucrărilor de investitii
• participa la culegere date din teren, preluare teme de proiectare şi completarea acestora,
• pregătire documentaţie pentru avizare ;

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 53 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Autoritatea contractanta permite ca acelasi expert sa fie desemnat pentru maxim doua pozitii
( de exemplu este permis manager de proiect si Inginer proiectant coordonator instalatii electrice
sau manager de proiect si Inginer proiectant coordonator specialist in iluminat, nu este admis
cumulul Inginer proiectant coordonator instalatii electrice si Inginer proiectant coordonator
specialist in iluminat).
In mod obligatoriu, ofertantul va anexa la oferta autorizatiile si atestarile solicitate mai sus,
valabila la data depunerii ofertei.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe
perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel
specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri
suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.
Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantul, înlocuitorul
trebuie să dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziție de expert, nu poate fi mai
mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, înlocuirea
unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificările și completările ulterioare.

8.4. Experți secundari (experți non-cheie)


Expertii secundari se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol in indeplinirea
activitatilor Contractului in legatura directa de obiectivele acestuia. Desi denumirea generica
utilizata in Caietul de Sarcini este de secundari – sau non-cheie – acestia au deseori un rol crucial
in derularea Contractului. Rolul de expert secundar nu trebuie asimilat unui rol neimportant;
notiunea de expert secundar trebuie tratata in contextul Contractului, in practica, expertii
secundari/non-cheie pot fi:
- cei care au rol crucial in activitatile din cadrul contractelor, chiar daca, prin raportare la
durata Contractului sau cantitatea de efort in realizarea activitatii reprezinta o pondere
relativ mica in totalul efortului, furnizand informatii specifice, din domenii de nisa dar care
sunt absolut esentiale pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor;
- cei care ofera suport expertilor cheie.
Categorie de Documente solicitate
Număr de
profesii/domeniul
specialisti
specializării
1.diplomă de inginer in domeniul stiintelor ingineresti
2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
Inginer proiectant – participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
1
devizier disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
1.diplomă de inginer in domeniul constructii, imbunatatiri
funciare, geofizica, de mine ( competente pentru elaborarea
studiului geotehnic)
Inginer 1
2. contract de muncă/contract de colaborare/angajament de
participare semnat de persoana nominalizată/declaraţie de
disponibilitate, în cazul în care acesta nu este angajat al
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 54 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
ofertantului sau orice alt document din care să reiasă dovada
disponibilității.
Fiecare ofertant isi va dimensiona personalul propus pentru indeplinirea contractului astfel
incat sa isi poata acoperi toate specialitatile specifice ale proiectului. Un expert cheie poate
indeplini prin cumul de functii si un rol de expert non-cheie.

8.5. Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea


experților principali în cadrul Contractului
Contractantul nu va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor. In cazul in care unul dintre expertii cheii este in indisponibilitate
temporara sau permanenta de prestare a serviciilor, Contractantul va prezenta Autoritatii
contractante propunere pentru inlocuirea expertului cheie, propunere care trebuie analizata si
aprobata de autoritatea contractanta in timp util.

8.6. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor


Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării
educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru
realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului
calitativ solicitat.
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu
se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu
activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare
a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice
situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților
desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții
principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului,
legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le
desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.
Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-
cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea
activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în
cadrul Contractului.

8.7. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților


Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea
în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite
acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.
Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare
scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de
forma de access la infarstructura necesară pentru realizarea activităților în Contract.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 55 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
8.8. Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru
îndeplinirea Contractului
Autoritatea contractanta prin Responsabilul tehnic va monitoriza modul de derulare a
activitatilor din cadrul Contractului de servicii si lucrari.
Aceasta activitate se va desfasura atat la:
-sediul Autoritatii contractante unde Responsabilul tehnic are asigurata intreaga logistica
necesara pentru verificarea documentelor prezentate de catre prestatorul serviciului de asistenta
tehnica - dirigentie de santier, respectiv a Rapoartelor de activitate, cat si a documentelor -
Situatiilor de plata prezentate de catre executantul lucrarilor;
-amplasamentul obiectivului de investitii.

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant


(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Pe perioada derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Antreprenorul trebuie sa aiba in vedere:
a. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
b. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie va face obiectul
Contractului de proiectare ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta in


prestarea serviciilor de proiectare si in executia lucrarilor de constructie, obligațiile aplicabile în
domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al
muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
a.Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
b.Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
c.Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
d.Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
e.Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
f.Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
g.Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
h.Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
i.Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal
privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
j.Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase
și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
l.Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la
Stockholm privind POP);
m.Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de
cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 56 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale
ale sale.
Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea sunt indicate în prezentul Caiet de
Sarcini sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din această anexă
este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.
La elaborarea ofertei se vor respecta întru totul cerinţele legislaţiei în vigoare în domeniul
construcţiilor:
•Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1496/23.05.2011 cu modificările şi
completările ulterioare (Ordinul MDRT nr. 277/2012. etc.)
•Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare
•Hotărârea 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
•Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,
•Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă împreună cu normele de protecţia muncii,
cu modificările şi completările ulterioare,
•Standarde naţionale şi reglementari tehnice în domeniu,
•Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
•Ordinul nr. 1497/2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi
încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării;
•ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de
şantier
•Alte acte legislative cu relevanţă în domeniul contractului.
•Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata in 2016.
•Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de
calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului nr. 157/2007.
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activităților în conformitate cu documentația tehnică la faza de Proiect tehnic de executie și
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la
nivel național și la nivelul Uniunii Europene.
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă
că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat
în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să
influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu
privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta
activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 57 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință
de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de
maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea
prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în
situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de
Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi
legale și normative aplicabile.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea
respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale
sau normative aplicabile.

10. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul


Contractului
10.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
Aceasta activitatea intre cele 2 parti contractante se va realiza prin intermediu intalnirilor,
care vor fi structurate astfel:
1.intalnirea de demarare pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica
din partea proiectantului, care va avea loc dupa emiterea Ordinului de incepere a prestarii
serviciilor de proiectare pentru etapa II (conform HG 907/2016) – activitatea principala 1 –
Proiectarea tehnica faza Studii de teren si studiu de fezabilitate: etapa ce se va derula pe
parcursul a maxim 3 luni de zile calendaristice de la data ordinului de incepere a Proiectarii
(inseamna data notificata de catre Beneficiar cu privire la inceperea activitatii de proiectare pentru
aceasta activitate) si va cuprinde elaborarea tuturor fazelor de proiectare conform prevederilor
etapei II din HG 907/2016, respectiv: Elaborarea documentaţiilor tehnico – economice la faza:
studii de teren (studiu topo, studiu geo, luminotehnic, etc.) si studiu de fezabilitate si obtinerea
avizelor si acordurilor necesare in aceasta etapa. Aceasta intalnire va avea loc la sediul Autoritatii
contractante, la o data stabilita de comun acord de catre ambele parti implicate in contract iar
aceasta intalnire marcheaza efectiv inceperea activitatilor din cadrul Contractului.
Dupa finalizarea acestei activitati partile implicate vor incheia Minuta intalnirii de demarare.
Dupa verificarea studiilor de teren si a studiului de fezabilitate, a aprobarii acestor
documentatii conform prevederilor legale de catre Autoritatea contractanta si verificatorii de
proiect pentru sectiunile care se verifica in acest moment, se va incheia Procesul verbal de receptie
calitativa, document ce va insemna finalizarea Activitatii principale 1 ("AP1").

2. intalnirea de demarare pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica


din partea proiectantului: va cuprinde elaborarea tuturor fazelor de proiectare conform
prevederilor etapelor III si IV ( conform Hg 907/2016) - Activitatea Principala nr. 2 ("AP 2") -
Proiectarea tehnica faza Documentatiilor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire /
Organizare a executiei lucrarilor, Proiect tehnic si detalii de executie: etapa ce se va derula pe
parcursul a maxim 4 luni de zile calendaristice de la data ordinului de incepere a Proiectarii
(inseamna data notificata de catre Beneficiar cu privire la inceperea activitatii de proiectare la
aceasta faza - dupa aprobarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in faza anterioara si a
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 58 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
indicatorilor tehnico-economici precum si includerea/aprobarea finantarii obiectivului de
investitii) si va cuprinde elaborarea tuturor fazelor de proiectare, respectiv Elaborarea
Documentatiilor de specialitate pentru obtinerea Certificatului de Urbanism la Faza de Proiect
Tehnic (abreviere utilizata: "DTCU-PTh", dupa caz), a tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor
(abreviere utilizata: "DT-AAA"), studiilor de specialitate, actului administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului, Documentatiei Topografice, si/sau oricaror alte
documentatii/ documente solicitate (abreviere: "DTSpeciale"), dupa caz, prin Certificatul de
Urbanism, aceste documente fiind necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;
Elaborarea Documentatiilor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/Organizare a
executiei lucrarilor (abreviere utilizata: "PAC/DTAC si POE/DTOE") conform Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si art. 11 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico­economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare inclusiv depunerea, in numele
si pe seama beneficiarului, a acestora la institutiile competente; Elaborarea Proiectului Tehnic,
Detaliilor de executie, Caietelor de Sarcini si Listelor de cantitati de lucrari (abreviere utilizata:
"PTh, DDe, CS, LC") conform prevederilor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta intalnire
va avea loc la sediul Autoritatii contractante, la o data stabilita de comun acord de catre ambele
parti implicate in contract iar aceasta intalnire marcheaza efectiv inceperea activitatilor din cadrul
Contractului.
Dupa finalizarea acestei activitati partile implicate vor incheia Minuta intalnirii de demarare.
Dupa verificarea documentatiilor tehnice, a aprobarii acestora conform prevederilor legale
de catre Autoritatea contractanta si verificatorii de proiect pentru sectiunile care se verifica in
acest moment, se va incheia Procesul verbal de receptie calitativa, document ce va insemna
finalizarea Activitatii principale 2 ("AP2").

3. intalnirea de demarare pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea


proiectantului: Activitatea Principala nr. 3 ("AP3") - Asistenta tehnica din partea proiectantului:
etapa ce se va derula pe parcursul intregului Contract, incepand de la data de incepere a Proiectarii
(inseamna data notificata de catre Beneficiar cu privire la inceperea activitatii de proiectare –
pentru AP1), pana la aprobarea de catre conducatorul AC a receptiei la terminarea lucrarilor,
precum si pe perioada initierii procedurii de receptie finala ca urmare a expirarii garantiei tehnice
a lucrarilor executate in baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant, si va include, fara
insa a se limita, urmatoarele activitati: Asistenta tehnica din partea Proiectantului (ca membru al
echipei Antreprenorului) in sensul depunerii si sustinerii, in numele si pe seama Beneficiarului, a
documentatiilor la institutiile emitente ale avizelor de specialitate, inclusiv ridicarea avizelor,
autorizatiilor, acordurilor (abreviere utilizata: "ATh - Avize/AC"); Asistenta tehnica din partea
Proiectantului atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si la fazele determinante propuse prin
programul de control al calitatii lucrarilor (abreviere utilizata: "ATh - Executie") (in conformitate
cu prevederile Art. 23 si 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare) - Activitatea de asistenta tehnica se va desfasura pe
parcursul executiei lucrarilor, incepand de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, pana
la aprobarea de catre conducatorul AC a receptiei la terminarea lucrarilor, precum si pe perioada
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 59 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
initierii procedurii de receptie finala ca urmare a expirarii garantiei tehnice a lucrarilor executate
in baza proiectului tehnic elaborat de viitorul contractant; Elaborarea Documentatiilor de
specialitate pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor de functionare/ punere in
functiune a obiectivului de investitii dupa terminarea lucrarilor (abreviere utilizata: "DTS -Punere
in functiune");
4.intalniri lunare de lucru care vor avea loc la sediul Autoritatii contractante, in care se vor
analiza progresul activitatilor din cadrul contractului, respectiv prestarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor daca este cazul, functie de evolutia lucrarilor.
5.intalniri ad-hoc, care vor avea loc la sediul Autoritatii contractante, intr-un termen foarte
scurt, ceea ce inseamna ca trebuie sa existe disponibilitatea Contractantului in termen de 2(doua)
zile.
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:
1.derularea procedurii de atribuire a Contractului de servicii si lucrari;
2.monitorizarea derularii Contractului de servicii și lucrari precum si efectuarea plăților către
Contractant, conform Contractului;
3.desemnarea Responsabilului de contract in persoana managerului de
proiect/Responsabilului tehnic care prin Fisa postului/dispozitie are repartizat acest obiectiv de
investitii.
Responsabilul de Contract adica Responsabilul tehnic va asigura comunicarea permanentă
cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor
Contractului.In cazul absentei Responsabilului tehnic din diverse motive, acesta va fi înlocuit de
o alta persoana cu aceleasi atributii si competente.
Pe parcursul implementarii proiectului, Responsabilul tehnic va avea si atributiile de
Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor. Orice cerință de
securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor
va fi aplicată de către Contractor.
Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și
pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a
activităților care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una
dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a
unei situații care ar putea:să crească valoarea Contractului, să afecteze activitatea Autorității
Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile si lucrarile incluse în
scopul Caietului de Sarcini .
Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la
nivel de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract
sunt analizate în cadrul intalnirilor lunare delucru in care se analizeaza progresului activităților.
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a
documentelor relevante.
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil).
Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele
tehnice ale Contractului.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 60 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
A.RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR
a.Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în
cadrul Contractului (documentație tehnică, proiect tehnic, analize etc.),
b.Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor,
c.Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor,
d.Modalitatea de transmitere a rapoartelor – pe suport electronic (în format electronic), pe
suport hârtie (în format letric).
e.Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric,
f. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele,
g.Dacă este sau nu este necesară prezentarea ”față în față” a conținutului raportului, când și
de către cine,
h.Modalitatea de încorporare a feedback-ului, a comentariilor Autorității Contractante.

Pentru a se asigura că informațiile sunt coerente și la nivelul calitativ așteptat de Autoritatea


Contractantă, se poate atașa formatul dorit al rapoartelor și caracteristicile acestora, care să includă
instrucțiuni de tipul celor de mai jos:
a.pentru conținut: cuprins, inclusiv anexe,
b.numărul de pagini al raportului,
c.formatul textului și caracterelor care se solicită să se utilizeze,
d.programe (software) cu care se procesează informația,
e.unde și cum trebuie comunicat raportul/rezultatul,
f. limba utilizată pentru întocmirea rapoartelor,
Anumite solicitări pot fi constituite în anexe, ca parte integrantă a Caietului de Sarcini.
Tabel nr. 18
Cerinte Detaliere cerinte
Format document
Limba document Romana
Numar exemplare 1. studii de teren (studiu topo cu viza OCPI, studiu geo cu verificare Af,
pentru documentele studiu luminotehnic, etc.) - documentatia va fi predata în 3 exemplare pe
in format letric hartie, ștampilat și semnat în original de către verificatorii de proiecte și
încă un exemplar în format electronic (pdf/word si/sau dwg.)
2. documentatii avize/acorduri/autorizatii vor fi predate în 2 exemplare
pe hartie, ștampilat și semnat în original și încă un exemplar în format
electronic (pdf si dwg.)
3. studiu de fezabilitate - documentatia va fi predata în 4 exemplare pe
hartie (3 exemplare cu valori si unul fara valori), ștampilat și semnat în
original de către verificatorii de proiecte (daca este cazul) și încă un
exemplar în format electronic (pdf/word si/sau dwg.)
4.Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.), Documentația
se va prezenta in 2 exemplare originale identice (unul va ramane la
emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre
neschimbare” Autorității Contractante și unul va ramane în posesia
Titularului de drept de deținere asupra terenului).
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 61 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
5. Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.),dupa caz
Documentația se va prezenta in 2 exemplare originale identice (unul va
ramane la emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre
neschimbare” Autorității Contractante și unul va ramane în posesia
Titularului de drept de deținere asupra terenului).
6. Proiect Tehnic de execuție Documentația de proiectare fazele PT, CS,
DE, va fi predata în 4 exemplare pe hartie, ștampilat și semnat în original
și încă un exemplar în format electronic (pdf si dwg.)
Modalitatea de Rapoartele vor fi transmise pe suport electronic (în format electronic).
transmitere a Raportele acceptate de catre Autoritatea Contractantă vor fi transmise și
documentelor pe suport hârtie (în format letric).

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU


ÎNTÂLNIRILE DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN CADRUL
ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT
Tabelul nr. 19
Nr. Intalnire Date de intrare solicitata
La inceperea activitatii in cadrul Contractului 1.Planul de lucru inclus in propunerea
tehnica actualizat prin raportare la data
efectiva de incepere in cadrul contractului
Pentru monitorizarea progresului activitatilor Planul de lucru al activitatilor acceptat la
in cadrul contractului ultima intalnire
Pentru prezentarea documentatiilor tehnico- Conform contract
economice in vederea emiterii acceptarii
acestora de catre autoritatea contractanta
La finalizarea activitatilor in contract Proces verbal de receptie la terminarea
lucrarilor
Proces verbal de receptie finala

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR,


ADMINISTRAREA și MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
În plus față de orice alte documente, rapoarte prevăzute în cadrul activităților și
responsabilităților asociate fiecărei activități legate direct de elaborarea documentațiilor tehnico-
economice, Contractantul trebuie să pună la dispoziție următoarele rapoarte
Tabel nr. 20
Nr. Identificare document Continut Momentul transmiterii raportului
document
Raport la inceperea In termen de cel mult 5 zile calendarisitice de la
activitatii proiectare/ data semnarii contractului (va include planul de
asistenta tehnica lucru propus in cadrul ofertei tehnice)
Raport de progres În termen de cel mult 3 zile calendaristice inainte
de data stabilită pentru întâlnirile de monitorizare
a progresului activității / sau la fiecare situatie de
plata ca si raport descriptiv
Raport final În termen de cel mult mult 5 zile calendaristice
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 62 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
după data stabilită pentru efectuarea ultimei plăți
în contract si în orice caz înainte de emiterea
documentului constatator
Contractantul elaborează în primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de începere
a activității care trebuie să includă cel puțin:
1.Planul de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică actualizat, pornind de la data
de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activităților și a punctelor de reper/jaloanelor,
precum și a drumului critic inclus în Propunerea Tehnică și adaptat la contextul efectiv al derulării
Contractului (sărbători libere legale etc.)
2.Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea
informațiilor incluse în rapoartele de progres
3.Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în Propunerea Tehnică
Din momentul acceptării acestuia de către Autoritatea Contractantă, Planul de lucru al
activităților devine Plan de lucru al activităților acceptat și reprezintă referința și data de intrare
pentru toate rapoartele de progres și pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al
activităților acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activităților
acceptat de către Autoritatea Contractantă. Ultimul Plan de lucru al activităților acceptat
înlocuiește planurile anterioare.
Contractantul elaborează un Raport de progres lunar sau la fiecare situatie de plata
pe care o prezinta spre decontare.
Contractantul este responsabil pentru:
i. Transmiterea către Autoritatea Contractantă a formatului și continutului standard propus
pentru raportarea progresului în cadrul Contractului (a se vedea capitolul 10.4 Monitorizarea
realizării activităților și a rezultatelor în cadrul Contractului)
ii. Coordonarea cu Autoritatea Contractantă pentru definirea conținutului, nivelului de
detaliere, accesului și distribuirii informațiilor incluse în rapoarte
iii. Raportare periodică (saptămânală și lunară sau cand este necesar) către Autoritatea
Contractantă transmisă pe email, la următoarele coordonate: ___________ [introduceți nume,
prenume, adresa email etc.]. ( La data semnarii contractului se va comunica echipa de proiect din
partea autoritatii contractante)
iv. Punerea la dispoziție de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hârtie), la solicitarea
Autorității Contractante, pe orice subiect legat de progresul și stadiul activităților în Contract în
orice moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanța realizării activităților
v. Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractantă a următoarelor:
a. Informații exacte și complete privind stadiului realizării serviciilor, inclusiv activitățile
deja încheiate, cele în desfășurare și cele planificate pentru perioada următoare în cadrul
Contractului
b. Aspecte identificate ca afectând realizarea activităților în cadrul Contractului și un plan
de măsuri pentru atenuarea acestora
În termen de 5 zile de la data finalizării activităților în Contract și înainte de emiterea
documentului constatator de către Autoritatea Contractantă, Contractantul va pregăti și va prezenta
Autorității Contractante un Raport de finalizare a Contractului în format electronic.
Tabelul nr.21
Cerințe Detaliere cerințe

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 63 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Format Documentatia tehnica pentru studii de teren, Studiu de fezabilitate, Documentația
document tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-D.T..A.C.,
Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor - D.T.O.E., Proiect
tehnic de execuție - P.Th.
Limba document Română
Numar 1. documentatie tehnica – studii de teren – se va preda in 2 exemplare identice
exemplare 2. Studiu de fezabilitate – se va preda in 4 exemplare identice (3 exemplare cu valori
pentru si unul fara valori)
documente in 3.Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-
format letric D.T..A.C. - documentația se va preda in 2 exemplare originale identice.
4. Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor - D.T.O.E. -
documentația se va preda in 2 exemplare originale identice.
5. Proiect tehnic de execuție, însoțite de referatele de verificare, ștampilate și
semnate în original de către verificatorii de proiecte, se va preda în 4 exemplare pe
hartie, ștampilata și semnata în original de către verificatorii de proiecte și încă un
exemplar în format electronic (pdf si dwg.)
6.Listele cu cantitati de lucrari, respectiv Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6,
intocmite conform HG nr.907/2016, Centralizatoarele pe resurse :C6, C7, C8, C9
rezultate in urma elaborarii documentatiei tehice la faza de Proiect tehnic de executie
7. Documentatie tehnica privind obtinerea avize/acorduri/autorizatii la incendiu
elaborata conform normelor in vigoare – 2 exemplare;
Modalitatea de Documentatiile tehnico-economice mentionate anterior vor fi predate de catre
transmitere a prestator prin Procese verbale de predare - primire care vor fi inregistrate la
documentatiilor registratura Autoritatii contractante dupa ce in prealabil Responsabilul tehnic in
tehnico- prezenta prestatorului a identificat din punct de vedere cantitativ numarul de
economice exemplare predate din aceste documentatii.

2.Prestatorul serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului trebuie să


asigure pregătirea şi transmiterea următoarelor rapoarte:
Tabelul nr.22
1 Raport de Raportul trebuie să detalieze aspecte referitoare la În termen de cel mult 5
activitate de organizarea spaţiului de lucru a echipei, a strategiei zile de la data semnarii
inceput de abordare a sarcinilor ce îi revin, a programului contractului
de lucru. Raportul de început trebuie să propună un
format standard al Raportului de activitate lunar.
2 Raport de Raport de activitate lunar - Raport de progres Raportul pentru luna
activitate periodic, care va insoti fiecare Situatie de curenta va fi transmis cu
lunar - plata/lucrari si care va cuprinde o prezentare cel putin 3 zile
Raport de detaliata a lucrărilor executate in luna respectiva, calendaristice anterior
progres daca aceste lucrari au fost executate cu respectarea depunerii situatiei de
periodic intocmai a documentatiei tehnice la faza de Proiect plata sau pana pe data de
tehnic de executie si daca s-au folosit materialele 07 ale lunii următoare
prezentate in documnetatia tehnica.Acestea vor (daca este cazul)
constitui documente justificative pentru plata

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 64 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Prestatorului serviciului de asistenta tehnica din
partea proiectantului.
3 Raport de Raport de activitate la terminarea lucrarilor, care va Inainte de recepţia la
activitate la insoti Situatia de plata /lucrari finala si va contine terminarea lucrărilor şi
terminarea o prezentare ampla a tuturor lucrarilor realizate, însoţit de Referatul
lucrarilor daca aceste lucrari au fost executate cu respectarea Proiectantului pentru
intocmai a documentatiei tehnice la faza de Proiect recepţia la terminarea
tehnic de executie si daca s-au folosit materialele lucrărilor.
prezentate in documnetatia tehnica, la modul de
realizare a lucrarilor raporta la cerintele legislatiei
in vigoare cu privire la calitate.
4 Raport de Raportul de activitate final va include în mod Inainte de recepţia finală
activitate obligatoriu o analiză a lecțiilor învățate, a lucrărilor şi însoţit de
final menționând în special acele activăți care s-au Referatul Proiectantului
îmbunătățit sau au scăzut ca nivel de performanță
pentru recepţia finală,
pe perioada derulării Contractului precum si Referatul
proiectantului privind
modul de comportare in
timp a constructiei in
perioada de garantie .
5 Raport de Se refera la orice problemă majoră apărută pe Cand situatia speciala o
activitate perioada implementării contractului şi poate impune
special cuprinde analiza şi recomandările de soluţionare a
solicitărilor prezentate de Executant, evenimente
majore care implică riscuri pentru proiect.

10.3. Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului


Rezultate partiale ale contractului sunt considerate documentatiile tehnico-economice care
vor sta la baza executiei. Acestea vor fi predatge pe baza de proces verbal de predare primire si
vor contine toate tipurile de documente cerute in cadrul procedurii de achizitie publica.
Rezultatul final al contractului este reprezentat de corpul de cladire reabilitat.
Tabel nr. 24
Rezultat/document/raport Descrierea mecanismului de acceptare a
rezultatelor/rapoartelor/documentelor
Rezultat partial Proces verbal de predare primire a documentatiei pentru fiecare
Documentatie tehnico- faza de elaborare (studii de teren, studiu de fezabilitate,
economica documentatii avizare, documentatii autorizare, proiect tehnic, etc.)
Rezultat final Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Receptie lucrari Proces verbal de receptie finala
Avand in vedere faptul ca serviciul de asistenta tehnica implica activitati care au importanta
majora in procesul de receptie al lucrarilor, autoritatea contractanta considera necesara defalcarea
prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, functie de momentul efectiv al
prestarii si de importanta acestuia.
Astfel, conform prevederilor HG 907/2016, asistenta tehnica din partea proiectantului se
imparte in doua categorii, respectiv:
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 65 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;
NOTE EXPLICATIVE pentru cuantificarea activitatii de asistenta tehnica in vederea
efectuarii platii pentru serviciile presatate, unitar valabila pentru toti ofertantii :
* raportat la importanta prezentei proiectantului la fazele determinante, tariful ofertat pentru
participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control va reprezenta minim 20% din
valoarea totala a serviciului de asistenta tehnica (aceasta valoare va fi impartita in mod egal la
numarul de faze determinante avizate in cadrul programului de control).
* raportat la activitatile necesar a fi desfasurate pe perioada de executie a lucrarilor, din
valoarea/tariful acestei categorii, un procent de minim 30% va fi reprezentat de Referatul
Proiectantului pentru recepţia la terminarea lucrarilor, Referatul Proiectantului pentru recepţia
finală precum si Referatul proiectantului privind modul de comportare in timp a constructiei in
perioada de garantie.
* avand in vedere faptul ca nu se cunosc datele la care vor avea loc fazele determinante se
va considera ca aceasta activitate este prestata pe intreaga perioada a contractului de executie a
lucrarilor cu o norma de timp de minim 1/4 ora pe zi (15 minute), adica:
24 luni x 20zile lucratoare /luna x 1/4 ore/zi = minim 120ore /8 ore/zi ≈ minim 15zile
lucratoare
* pentru activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei
lucrarilor (altele decat activitatile necesare privind intocmirea si predarea Referatul Proiectantului
pentru recepţia la terminarea lucrarilor /Referatul Proiectantului pentru recepţia finală, precum si
Referatul proiectantului privind modul de comportare in timp a constructiei in perioada de
garantie) se considera ca activitatea este prestata pe toata perioada de desfasurare, respectiv 24
luni, minim cate 2 ore pe zi adica:
24 luni x 20zile lucratoare /luna x minim 2 ore/zi = minim 960ore / 8 ore/zi ≈ minim 120zile
lucratoare
* informatiile se vor regasi in cadrul formularelor anexa la propunerea financiara

Pentru documentațiile tehnico economice ce trebuie realizate în cadrul Contractului,


Autoritatea Contractantă poate include și liste de verificare care să însoțeasca documentațiile și
care documentează realizarea efectivă a managementului calității la nivel de Contractant.
Tabel nr.25
Aspect supus analizei înainte de prezentarea Rezultatul analizei
Justificarea
documentației tehnico-economice Autorității
DA NU N/A devierilor
Contractante pentru aprobare
Conținutul se înscrie în parametrii aprobați prin
intermediul indicatorilor tehnico-economici comunicați
de Autoritatea Contractantă
Sudiul de fezabilitate este complet, conform punctelor
listate in continutul cadrul din Anexa 4 la HG 907 / 2016
Proiectul de autorizare a lucrărilor este complet,
conform punctelor listate în din Anexa 9 la HG 907 /
2016

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 66 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Proiectul de autorizare a lucrărilor este conform cu
informațiile din studiul de fezabilitate pus la dispozitie
de Autoritatea Contractantă
Prevederile din avizele, acordurile și autorizațiile
obținute la faza de SF/DALI sunt reflectate în proiectul
de autorizare a lucrărilor
Proiectul de autorizare a lucrărilor include toate studiile
de specialitate necesare
Proiectul de autorizare a lucrărilor este verificat de
verificatori de proiect atestați, independenți de
proiectant – acolo unde este aplicabil
Proiectul tehnic si detaliile de executie este verificat de
verificatori de proiect atestați, independenți de
proiectant – acolo unde este aplicabil

10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului


Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în
momentul în care:
a. Contractantul a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data
finalizării și toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea
activităților este asimilată cu realizarea tuturor activităților necesare în conformitate cu prevederile
Caietului de Sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă și alți factori interesați (constructor,
autorități etc.) să poată utiliza documentațiile tehnico-economice conform scopului și prevederilor
legale aplicabile
b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea documentațiilor tehnico- economice
elaborate în cadrul Contractului fie pentru alți factori interesați (constructor, autorități etc.) în
realizarea activităților lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor,
respectiv a documentațiilor tehnico-economice, care nu este în conformitate cu legea și
reglementările tehnice aplicabile precum și cerințele Caietului de Sarcini.
c. toate documentațiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract.
10.5. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării
Contractului
Contractantul elaborează un Raport de progres (memoriu descriptiv / raport de activitate)
care va insoti fiecare situatie de plata în conformitate cu cerințele stabilite la paragrafele următoare.
Raportul de progres este transmis Autorității Contractante cu trei (3) zile înainte de întâlnirea
lunară de evaluare a progresului în cadrul Contractului. Formatul și conținutul Raportului de
Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după semnarea Contractului.
Cel puțin următoarele aspecte trebuie incluse în Raportul de progres:
1) Stadiul activităților prin prezentarea:
a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activităților perioadei precedente și a
aspectelor relevante pentru fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiții (ex. arhitectură,
structură, instalații electrice etc).
b) progresul în cadrul Contractului pe activități majore indicând procentul din totalul
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 67 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
activităților planificat, procentul real executat și procentul planificat atât pentru perioada
următoare de raportare, cât și cumulat până în momentul realizării raportării.
c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformități, respingeri și revizuire termene
de predare)
d) Analiza stadiului activităților de pe drumul critic
2) Stadiul utilizării sumelor alocate pentru cheltuieli incidentate (daca acestea sunt
identificate ca fiind necesare prin Caietul de Sarcini si prin Propunerea Financiara) în Contract și
stadiul implementării și decontării modificărilor nesubstanțiale la Contract
3) Rezumatul facturilor prezentate și plățile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate
4) Planificarea solicitărilor de plată (facturi ce urmează a fi emise în următoarele perioade
de implementare a Contractului
− Managementul documentelor
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub
formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document
emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante
trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul
internațional de unități.Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG
(Joint Photographic Experts Group). Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii
pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de
execuție a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct
sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractantă:
În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție –
acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat
(pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.
Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale
Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita
Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care
participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului.
Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată
de toate părțile implicate.
Autoritatea Contractantă va considera serviciile si lucrarile din cadrul Contractului de
servicii si lucrari finalizate în momentul în care:
1. Contractantul – prestatorul serviciilor de proiectare la faza de: studii de teren, studiu
de fezabilitate, Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -
D.T.A.C., Documentație tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.,
Proiect tehnic de execuție - P.Th., a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data
finalizării și toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite, iar documentatiile

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 68 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
tehnice predate pot fi utilizate pentru obtinerea avizelor, acordurilor din Certificatul de urbanism,
a Autorizatiei de construire, precum si pentru executia efectiva a lucrarilor.
2.Contractantul – prestatorul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului,
a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data finalizării și toate cerințele cuprinse
în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite, fiind emise de catre Autoritatea contractanta Procese
verbale de acceptanta pentru fiecare Raport de activitate lunar precum si pentru Raportul de
activitate final.

10.6. Evaluarea performanței Contractantului


Autoritatea contractanta va realiza evaluarea performantei Contractantului astfel:
1.pentru Elaborare servicii de proiectare la faza de: Studiii de teren, Studiu de fezabilitate,
Documentatie avize/acorduri, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-
P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D.(daca este cazul), Proiect de
organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E.:
Tabelul nr.26
Atribut Descrierea atributului
Categorie indicator Nivelul de calitate
Denumire indicator de Livrabil adecvat pentru scopul utilizării
performanță
Referința din Caiet de Contract:
Sarcini/Contract/Ofertă, Definiții, Obligațiile Contractantului,
după caz
Documentația tehnică este livrată conform cerințelor stabilite în Caietul
Nivelul de performanță
de Sarcini și standardele profesionale incluse în Caietul de Sarcini.
așteptat

Formula de calcul Nu este cazul


Nivelul de acuratețe al documentației livrate după “peer review” (pondere
Ce se masoara informații inexacte / sub nivelul de calitate agreat în informațiile
furnizate)
Foarte satisfăcător (5 puncte) – Documentația livrată include
îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de
Sarcini în special prin luarea în considerare a noilor tendințe din industrie
și respectarea aspectelor de mediu și sociale. Documentația a fost folosită
pentru realizarea achiziției și pentru construcțieașa cum a fost prezentată.
Satisfăcător (4 puncte) – Documentația livrată include unele îmbunătățiri
și nu include neconformități/inexactități față de nivelul agreat.
Documentația a fost folosită pentru realizarea achiziției și pentru
Modalitatea de măsurare
construcțieașa cum a fost prezentată. Au fost necesare doar ajustări
nemateriale.
Acceptabil (3 puncte) - Documentația livrată nu include
neconformități/inexactități față de nivelul agreat însă nu include nici
elemente suplimentare care să aducă o valoare adăugată semnificativă
proiectului sau nu a fost acordată o atenție specială aspectelor de mediu
sau sociale. Documentația a putut fi folosită pentru realizarea achiziției
și/sau construcției după ce a fost corectată de câteva ori de Consultant.
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 69 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Nu au existat întârzieri semnificative ca urmare a corecturilor.
Nesatisfăcător (2 puncte) - Documentația transmisă a inclus
neconformități / inexactități față de nivelul agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet învechite care erau în principal abandonate de
industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate în totalitate într-o
perioadă rezonabilă (ex. au cauzat întârzieri semnificative în realizarea
activităților din calendarul general al proiectului), dar cu toate acestea au
fost corectate de către Consultant, fără costuri suplimentare pentru
Autoritatea Contractantă.
Foarte nesatisfăcător (1 punct) – Documentația livrată a inclus
neconformități / inexactități majore față de nivelul agreat sau a folosit
tehnologii/metode complet învechite care erau, în principal, abandonate
de industrie, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de către Consultant.
Autoritatea Contractantă a trebuit să mobilizeze alte resurse pentru a
remedia problemele, ceea ce a condus la costuri suplimentare
semnificative pentru Autoritatea Contractantă și/sau a cauzat întârzieri
semnificative în realizarea activităților din calendarul general al
proiectului.
Scop Evaluarea aplicabilității și relevantei documentației de proiectare

Atribut Descrierea atributului


Categorie indicator Nivelul de calitate
Denumire indicator de Caracterul corect și complet al documentației de atribuire
performanță
Referința din Caiet de Contract:
Sarcini/Contract/Ofertă, Definiții, Obligațiile Contractantului,
după caz
Nivelul de performanță Documentația de atribuire trebuie să permită realizarea cu succes a
așteptat achiziției
Formula de calcul Nu este cazul
Nivelul de acuratețe al documentației livrate după “peer review” (pondere
Ce se masoara informații inexacte / sub nivelul de calitate agreat în informațiile
furnizate)
Foarte satisfăcător (5 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes
pentru realizarea achiziției. Nu a fost necesară modificarea documentației
tehnice ca urmare a întrebărilor adresate de ofertanți pe durata perioadei
de transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de transmiterea
ofertelor.
Modalitatea de măsurare S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de ofertanți.
Evaluarea ofertelor a fost finalizata cu celeritate datorita clarității
documentației de atribuire. Nu au fost depuse contestații legitime
referitoare la greșeli existente în documentația pregătită de Consultant.
Satisfăcător (4 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes
pentru realizarea achiziției așa cum a fost prezentată. Au fost necesare
Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele
Pagina 70 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
doar ajustări nemateriale ca urmare a întrebărilor adresate de ofertanți pe
durata perioadei de transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de
transmiterea ofertelor.
S-a răspuns în timp util și adecvat la toate întrebările adresate de ofertanți.
Toate modificările au fost realizate corect și la timp. Consultantul a oferit
Comisiei de evaluare clarificări tehnice și îndrumări suficiente și în timp
util atunci când aceasta a solicitat. Nu au fost depuse contestații legitime
referitoare la greșeli existente în documentațiapregătită de Consultant.
Acceptabil (3 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru
realizarea achiziției după ce a fost corectată de câteva ori de Consultant
ca urmare a întrebărilor adresate de Ofertanți pe durata perioadei de
transmitere a solicitărilor de clarificare înainte de transmiterea ofertelor.
S-a răspuns la toate întrebările adresate de Ofertanți. Toate modificările
au fost realizate de Consultant. Ca urmare a solicitărilor de clarificare și a
răspunsurilor termenul limita de depunere a ofertelor nu a fost prelungit
în mod semnificativ. Pe durata procesului de evaluare a ofertelor
Consultantul a fost solicitat de câteva ori să ofere clarificări tehnice asupra
documentației de atribuire. Consultantul a furnizat clarificări tehnice cu
toate ca acestea nu au fost foarte clare la început. Evaluarea ofertelor a
fost finalizata însă cu întârzieri semnificative. Nu au fost depuse
contestații legitime referitoare la greșeli existente în documentația
pregătită de Consultant care să determine anularea procedurii.
Nesatisfăcător (2 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes
pentru realizarea achiziției doar după ce conținutul acesteia a fost foarte
mult modificat și corectat de Consultant ca urmare a întrebărilor adresate
de ofertanți pe durata perioadei de transmitere a solicitărilor de clarificare
înainte de transmiterea ofertelor, ceea ce a condus la întârzieri în
calendarul desfășurării procedurii (ex: termenul limita de depunere a
ofertelor a trebuit prelungit de câteva ori).
Pe durata procesului de evaluare a ofertelor Consultantul a fost solicitat
de câteva ori să ofere clarificări tehnice cu privire la diferite aspecte ale
documentației de atribuire. Consultantul a furnizat clarificări tehnice cu
toate ca acestea nu au fost foarte clare la început. Evaluarea ofertelor a
fost finalizata cu mari întârzieri din cauza neconcordantelor sau a lipsei
de claritate a documentației de atribuire.
Foarte nesatisfăcător (1 punct) – Procedura de atribuire a trebuit săfie
anulată din cauza unor greșeli semnificative în documentația de atribuire.
Scop Evaluarea performantelor documentației de proiectare

Atribut Descrierea atributului


Categorie indicator Nivelul de calitate
Denumire indicator de Caracterul corect și complet al documentației de proiectare
performanță

Cod document: Iluminat proiectare - toate fazele


Pagina 71 din 86
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice
proiectare si asistenta tehnica
Referința din Caiet de Contract:
Sarcini/Contract/Ofertă, Definiții, Obligațiile Contractantului,
după caz
Nivelul de performanță Documentația de proiectare ar trebui să faciliteze realizarea cu succes a
așteptat construcției
Formula de calcul Nu este cazul
Ce se masoara Calitatea documentației de proiectare
Foarte satisfăcător (5 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes
pentru realizarea construcției. Nu au fost necesaremodificări majore ale
documentației tehnice ca urmare a întrebărilor adresate de Autorități,
Inginer sau Contractant pe durata realizării construcției. S-a răspuns în
timp util și adecvat la toate întrebările adresate de Autorități, Inginer sau
Contractant. Nu au existat litigii și/sau solicitări ale Contractantului
pentru plăți suplimentare și/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei
de claritate sau a existentei neconcordanțelor sau erorilor în documentația
de proiectare.
Satisfăcător (4 puncte) – Documentația a putut fi folosită cu succes pentru
realizarea construcției. Au fost necesare ajustări nemateriale ca urmare a
întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractant pe durata
realizării construcției. S-a răspuns în timp util și adecvat la toate
întrebările adresate de Autorități, Inginer sau Contractant. Nu au existat
litigii și/sau solicitări majore ale Contractantului pentru plăți suplimentare
și/sau prelungire a termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existenței
neconcordanțelor sau erorilor în documentația de proiectare.
Acceptabil (3 puncte) – Documentația a putut fi folosită pentru
Modalitatea de măsurare contractarea lucrărilor. Au fost necesare câteva ajustări/corecturi ca
urmare a întrebărilor adresate de Autorități, Inginer sau Contractant pe
durata realizării construcției. Cu toate acestea întrebările au fost abordate
adecvat.
Nu au existat litigii majore și/sau solicitări majore ale Contractantului
pentru plăți suplimentare (ex. suplimentar față de bugetul cheltuielilor
diverse și neprevăzute) și/sau prelungiri semnificative a termenelor din
cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în
documentația de proiectare.
Nesatisfăcător (2 puncte) – Documentația a putut fi folosită pentru
realizarea construcției doar după ce conținutul acesteia a fost semnificativ
modificat și corectat de Consultant ca urmare a întrebărilor/îngrijorărilor
adresate de Autorități, Inginer sau Contractant pe durata
realizăriiconstrucției ceea ce a condus la întârzieri ale activităților din
calendarului general al proiectului (ex. proiectul nu a putut fi finalizat la
timp). Construcția a fost finalizata cu întârzieri majore și/sau costuri
suplimentare semnificative suportate de Aut