Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL EDUCATIEI MINISTERUL SANATATIL SI CERCETARII AL REPUBLICI MOLDOVA. AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN comun nr. 266 din_45 04. 2022 nr. PE ¢ din (5 O%. 2022 Cu privire la masurile de protectic in cadrul institufiilor de inviitimdnt publice si private in contextul epidemiologic al COVID-19 in baza Hotararii CNESP nr. 6 din 15 aprilie 2022 gi in scopul prevenirii raspandirii pandemiei de COVID-19 si asigurdrii protecfiei viefii si sAnatapii copiilor/elevilor/studenfilor si angajajilor din sistemul educational, Ministerul Educajiei si Cercetarii si Ministerul Sanatafii, emitem urmatorul ORDIN: 1, Se aprobi Insérucfiunea privind masurile de protectie in cadrul institujiilor de invayaméant publice si private in contextul epidemiologic al COVID-19 (se anexeaz’).. 2. Direcfia invajamant general (dl Crudu Valentin), Directia invéjimént profesional tehnic (dl incu Silviu), Directia politici in domeniul invaamantului superior (dna Usaci Doina) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, vor aduce la cunostinja organelor locale de specialitate in domeniul invatamantului, conducatorilor institutiilor de invapimant publice si private prevederile prezentului ordin, 3. Directia politici in domeniul sanatitii publice si urgente de sindtate publica (dna Demigcan Daniela) din cadrul Ministerului Sanataqii va aduce la cunostinja Agentiei Nationale pentru Sandtate Publica prevederile prezentului ordin. 4. Conducdtorii institujiilor de invayamant publice gi private: = vor aduce la cunostinja angajajilor, parinjilor copiilor, elevilor si studenfilor prevederile Instructiunii privind masurile de protectie in cadrul institagiilor de tnvéymane publice si private in contextul epidemiologic al COVID-19; = vor pune in aplicare Jnstructiunea privind mdsurile de protectie in cadrul institujiilor de invajcimant publice i private in contextul epidemiologic al COVID-19, incepand cu 16 aprilie 2022. 5. Realizarea prevederilor prezentului ordin se pune in sarcina organelor locale de specialitate in domeniul invsjamantului gi conducdtorilor institusiilor de invayamant. 6. Se desemneaz responsabili de controlul executérii prezentului ordin Secretarul general al Ministerului Educatiei si Cercetarii, dna Velisco Nadejda gi Secretarul de stat al Ministerului ‘Sanatafii, dna Nicolaescu Svetlana. Ministru al educatiei gi cercetirii Ministru al sinatatii Anatolie TOPALA, Ala NEMERENCO pipet Mine Anexa la Ordinul comun al Ministerului Educotiei si Cercetiii si Ministerului Sanatagii Nr_ 266. din_1§ . 04, 2022 Nr_ 362 din_ 75 7F_2022 INSTRUCTIUNE privind masurile de protectie in cadrul institutiilor de invatimant publice si private in contextul epidemiologic al COVID-19 1. Instrucfiunea privind masurile de protectie in cadrul institutiilor de invafamant v publice si private in contextul epidemiologic al COVID-19 (in continuare - Instructiune) prevede masurile recomandate in baza analizei evolutiei situatiei epidemiologice la nivel national, in contextul actual al pandemiei de COVID- 19. in aceasta faz’ a pandemiei, raspunsul la COVID-19 trebuie s& réman& flexibil, cu posibilitatea unor schimbari care apar la nivel nafional sau local. in caz de necesitate, institutiile de invatimant vor coordona cu structurile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, masurile suplimentare pentru asigurarea conditiilor de siguranté a copiilor/ elevilor/ studentilor/ angajatilor din institutiile de invatamant. Masurile de baza pentru protectia si prevenirea transmiterii agenilor patogeni ce provoacii COVID-19 sunt: - vaccinarea; - purtarea mastilor pentru protectia personala si controlul sursei; - igiena mainilor si eticheta respiratorie; - ‘imbunatitirea ventilatiei pentru a reduce transmiterea virusurilor prin aerosoli; = organizarea activitatilor in aer liber; - curitarea si dezinfectarea suprafetelor; - autoizolarea in caz de imbolnavire. Vaccinarea . Vaccinarea este cea mai eficient’ masura de prevenire, care protejeazi copii si adultii eligibili pentru vaccinare de consecintele grave cauzate de COVID-19. Institutiile de invatémant vor promova in continuare vaccinarea impotriva COVID-19, pentru toate persoanele eligibile din randul elevilor/studentilor si angajatilor. Masca de protectie . Utilizarea corecti a mastilor de protectie contribuie la prevenirea transmiterii agentilor patogeni ce provoac’ COVID-19. Mastile nu sunt necesare in mod universal in institutiile de invatamént, dar necesitatea utilizdrii acestora poate fi dictata de aparitia focarelor de imbolnavire in institutie. Igiena mainilor gi eticheta respiratorie le de invapamant vor incuraja spalarea frecventé a mainilor si o bund eticheta respiratorie, pentru a preveni contractarea si rispfndirea bolilor infectioase, inclusiv COVID-19, prin urmatoarele masuri: = asigurarea accesului copiilor/clevilor/studentilor si angajatilor la condifii de igiend pentru spalarea/dezinfectia mainilor; - asigurarea cu produse de igiend, inclusiv dezinfectant pentru méini, spun, uscitoare pentru maini, servetele umede si de hartie, coguri de gunoi, etc., in cantitafi suficiente; - monitorizarea respectarii practicilor de sp&lare a méinilor si etichetei respiratorii de citre copii/elevi/studenti si personalul institutiei; = organizarea sesiunilor si lecfiilor de educatie pentru sindtate pentru a dezvolta cultura sanatafii la copii/elevi/studenti si pentru a consolida si promova comportamente sénditoase, 6. Copiii/elevii/studenyii gi angajatii trebuie sA respecte igiena mai parcursul zilei in institutiile de invajamant gi s4 acorde atenfie deosebita spalarii pe maini in cazurile: = cand ajung la institutia de invatimant; - dupé folosirea atributelor/utilajelor/instrumentarului de studii, a materialelor didactice, a c&rfilor gi jucdriilor comune; - fnainte de a consuma alimente, medicamente si bauturi; - dupa folosirea toaletei; - dupa aflarea in aer liber; = c&nd tusesc, suflé nasul sau stranuta si acopera gura cu mainile; - la trecere in alté grupa/sala de clasa/cabinet/laborator etc. Ventilatie 7, Calitatea aerului din interior este importanté pentru reducerea expunerii la agentii patogeni respiratori, inclusiv COVID-19. Sunt recomandate urmitoarele practici de ventilatie: - aerisirea salilor de studi si altor incdperi pe parcursul zilei, conform regulilor sanitare generale stabilite prin regulamentele sanitare ale institutiilor de invatimant; - functionalitatea sistemelor de ventilatie; = schimbarea periodica a filtrelor bacteriene din sistemele de ventilatie gi climatizoare. Organizarea activitatilor in aer liber 8. Institutiile de invatdmAnt vor decide cu privire la posibilitatea organizarii unor activititi educationale in aer liber sau spafii mari gi bine ventilate pentru a reduce riscul de transmiteze a agentilor patogeni ce provoac& COVID-19. Curatenie gi dezinfectie 9. Fiecare institutie de invatamant elaboreazii un plan de curajenie si dezinfectie a spatiilor, care includ in structurd urmatoarele aspecte: = operajiunile si ordinea in care se vor efectua + materialele care se vor utiliza pentru fiecare operatiune - tehnica ce va fi aplicata pentru fiecare operatiune - ritmul de curatenie si dezinfectie, tinand cont si de timpul necesar de aerisire a spatiului - responsabil de efectuarea curafeniei si de supravegherea efectuarii conforme a curateniei. 10.Suprafetele cu atingere freevent’, cum ar fi mesele, manerele usilor, manerele de la robinete, toaletele, etc., se spala si se dezinfecteaz’. Pentru prelucrarea tastaturii si echipamentelor electronice se folosesc gerveele cu alcool sau alcool izopropilic 70%. 11.Practici generale de siguranté la utilizarea dezinfectantilor, necesare a fi respectate: - se folosesc doar produse biocide avizate (Registrul National al produselor biocide disponibil pe pagina web a ANSP, https://ansp.md/rogistrul- national- roduselor-biodistructive); + produsele dezinfectate se folosesc doar atunci, cand in salile de studii nu sunt prezenfi copiii/studenfii cu asigurarea timpului suficient pentru aerisire inainte de revenirea persoanelor in inc&pere; - se utilizeaz4 concentratia adecvata de dezinfectant; - substanjele chimice nu se vor lasa la indemana copiilor; - conducitorii institutiilor de invafamént vor asigura procesul de curdtenie gi dezinfectie cu materialele si produsele necesare. Autoizolare in caz de imbolnavire 12.Copiii/elevii/studentii si angajatii care prezinté simptome de COVID-19 nu se admit cu prezen{a fizicd in institutie. Persoanele simptomatice trebuie sa rman la domiciliu si sa apeleze medicul de familie pentru efectuarea testului. jatii care sunt testafi pozitiv pentru COVID-19 se autoizoleaza la domiciliu, indiferent de statutul de vaccinare. Durata de aflare in autoizolare si conditiile de revenire la studii/activitate sunt stabilite in Protocolul Clinic National Infecfia cu coronavirus de tip nou (COVID-19) https://msmps.gov.md/legislatie/covid- 1 9/protocoale-si-ghiduri-covid-19/ 14.Toate cazurile de COVID-19 in institutiile de invayimént sunt raportate catre unitatile teritoriale ale Agentiei Nafionale pentru Sanatate Publica, care asigura investigarea focarelor i coordoneaza instituirea masurilor necesare de sinatate publica.