Sunteți pe pagina 1din 30

Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi PROF.ÎNV.

PRIMAR Botezatu Mioara

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Învăţăm să ne comportăm


PERIOADA: 18 săptămâni (S1-S7) 11.02.2019 –01.03.2019

Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
LUNI MEM Efectuarea de înmulţiri 0-100 Să ne amintim! Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice obiecte diverse din sistematică (probe
11 FEBR. 1.2 (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, colecțiile elevilor, fișe de orale, probe
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, <, >, lucru, practice, fişe de
=, +, -, ·, ) în rezolvarea şi/sau compunerea de Resurse procedurale: lucru, teme pentru
probleme conversaţia, explicaţia, acasă)
Rezolvarea de probleme demonstrația,exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic
CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Să ne amintim! Resurse materiale: manual, Observarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie fişe de lucru sistematică (probe
1.2 - realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din Resurse procedurale: orale, probe
1.4 partea cadrului didactic observarea practice, fişe de
2.1 - folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor dirijată,conversaţia, lucru, teme pentru
2.2 termeni / expresii din mesajele orale în care contextul explicaţia, învăţarea prin acasă), portofoliul,
3.1 nu a oferit sensul noţiunilor descoperire, jocul didactic, proiectul
- recitarea unor poezii pe teme familiare munca independentă
- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea
unui loc, a unui fruct, a unei flori etc.
CLR -selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 scurte audiate Text suport: fişe de lucru ,culegere sistematică (probe
1.2 - audierea unor povești, descrieri, instrucțiuni și Ce băiat, orale, probe
1.3 indicații și manifestarea reacțiilor corespunzătoare la după Octav Pancu Iași practice, fişe de
acestea lucru, teme pentru
1.4
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Resurse procedurale: acasă), portofoliul,
2.3 momente ale acțiunii textului audiat observarea dirijată, proiectul
3.1 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din conversaţia, explicaţia,
3.2 textul audiat învăţarea prin descoperire,
3.4 - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind jocul didactic,
4.1
4.2 expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, Dialogul. munca independentă
după aceea, până la urmă etc. Conduita în
- despărțirea cuvintelor în silabe diferite situații
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: Repovestirea orală a
număr de sunete, sunet inițial,final . unui text citit
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziții prin
adăugarea/eliminarea unor cuvinte
- conversații pe teme de interes pentru copii
DP Emoții de bază – bucuria Starea de bine Resurse materiale:manual Observarea
- dialoguri având ca suport imagini care surprind Grădina Uriașului- procedurale: conversaţia sistematica a
1.3 emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de pag.6 euristică, exerciţiul, muncă comportamentului
2.1 exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. independentă, elevului
2.3 - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor problematizarea, simularea,
3.1 roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii joc de rol, joc didactic Autoevaluarea
variate Aprecieri verbale
3.2
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi globale și
comportamente individuale
MARȚI MEM Efectuarea de înmulţiri 0-100 Să ne amintim! Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice obiecte diverse din sistematică (probe
13 FEBR. 1.3 (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, colecțiile elevilor, fișe de orale, probe
4.2 descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, <, >, lucru, practice, fişe de
=, +, -, ·, ) în rezolvarea şi/sau compunerea de Resurse procedurale: lucru, teme pentru
probleme conversaţia, explicaţia, acasă)
Rezolvarea de probleme demonstrația,exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic
LB.ENGLEZĂ

CLR -citirea în forme variate a enunțurilor și textelor Text suport: Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 scurte(citire cu voce tare/în șoaptă/în gând; citire în Ce băiat, fişe de lucru sistematică (probe
1.2 lanț, pe roluri, citire-ștafetă etc.) după Octav Pancu Iași Resurse procedurale: orale, probe
2.3 - citirea selectivă în funcție de anumite repere observarea practice, fişe de
3.1 (alineatul,linia de dialog) sau respectând un detaliu/o dirijată,conversaţia, lucru, teme pentru
3.3 idee din text(joc: „Găsește și citește”) explicaţia, învăţarea prin acasă), portofoliul,
- formularea orală a mesajului/învățăturii desprinse descoperire, jocul didactic, proiectul
dintr-un text citit munca independentă
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite
evenimente și informații
- scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a unui text
scurt pe foaie dictando, respectând încadrarea în
pagina , aprecierea spațiilor dintre litere și cuvinte
MM Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, Elemente de limbaj Resurse materiale: -observare
1.4 asociind dirijatul intuitiv muzical manualul tipărit,surse sistematică
2.1 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Interpretarea audio -evaluare orală
3.1. prin prezentarea unor materiale muzicale sau Nuanţe – Tare, încet, Resurse procedurale: - temă de lucru în
3.2. ilustrative potrivite mediu Metode: conversaţia, clasă
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Cântec vesel/ trist explicaţia, exerciţiul, -interevaluare
mici – colectiv Procedee armonico- munca independentă, jocul -autoevaluare
- identificarea intensității diferite a sunetului într-un polifonice (solist-cor, didactic
cântec audiat lanţ, dialog, grupe Organizare:
,,Deșteaptă-te,române!”-versuri :Andrei alternative)- pag. 6-7 activitate frontală,
Mureșanu/muzica:Anton Pann Ecoul individuală şi pe grupe
MIERCURI MEM Fracții Scrierea și citirea Resurse materiale: manual, Observarea
– identificarea fracțiilor jumătate și sfert, utilizând fracțiilor obiecte diverse din sistematică (probe
14 FEBR. 1.1 operația de împărțire la 2, respectiv la 4; Doimea,pătrimea colecțiile elevilor, fișe de orale, probe
1.3 – asocierea jumătății și a sfertului cu desene pag.6,7 lucru, practice, fişe de
corespunzătoare . Resurse procedurale: lucru, teme pentru
1.6
conversaţia, explicaţia, acasă)
4.2 demonstrația,exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Text suport: Resurse materiale: manual, Observarea
1.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate Ce băiat, bdupă fişe de lucru sistematică (probe
2.3 într-un text audiat Octav Pancu Iași Resurse procedurale: orale, probe
3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă observarea practice, fişe de
momente ale acţiunii textului audiat Repovestirea unui dirijată,conversaţia, lucru, teme pentru
- identificarea unor obiecte / fiinţe prin descoperirea text citit cu ajutorul explicaţia, învăţarea prin acasă), portofoliul,
caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi imaginilor – pag.9 descoperire, jocul didactic, proiectul
răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup munca independentă
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Activitatea frontală,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie activitate individuală

CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Text suport: Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Cele patru piesici-p.10 fişe de lucru sistematică (probe
1.2 - aranjarea unei suite de propoziții după ordinea Resurse procedurale: orale, probe
2.1 logică de desfășurare a evenimentelor din mesajul observarea practice, fişe de
2.2 audiat dirijată,conversaţia, lucru, teme pentru
3.1 - transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un scurt explicaţia, învăţarea prin acasă), portofoliul,
4.2 text pe teme cunoscute descoperire, jocul didactic, proiectul
- scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a unui text munca independentă
scurt dictando, respectând încadrarea în pagina Activitatea frontală,
de caiet, aprecierea spațiilor dintre litere și cuvinte activitate individuală
- folosirea convențiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuație)din mesajul audiat
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
ED.FIZICĂ

JOI MEM - rezolvarea de exerciții de tipul:„Află suma/di- Scrierea și citirea Resurse materiale: Observarea
1.1 ferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul ” fracțiilor-pag.8 manual , jetoane cu sistematică (probe
15 FEBR. 1.3 - utilizarea fracțiilor jumătate, respectiv sfert, numere, fișe de lucru orale, probe
4.2 utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, Resurse procedurale: practice, fişe de
măr, pâine, cutie debomboane, caiet etc.) conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
- marcarea jumătății/sfertului de suprafață a unei exerciţiul, jocul didactic. acasă)
figuri geometrice cu fracția corespunzătoare:
½, respectiv ¼
- identificarea fracțiilor echivalente: ½ = 2/4
CLR -citirea selectivă în funcţie de anumite repere Povestirea orală Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / Cuvinte cu înțeles fişe de lucru sistematică (probe
1.2 o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) asemănător Resurse procedurale: orale, probe
2.1 - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Text-suport: observarea practice, fişe de
2.2 logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul Cele patru piersici dirijată,conversaţia,
audiat explicaţia, învăţarea prin lucru, teme pentru
3.1 acasă), portofoliul,
4.2 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze din text descoperire, jocul didactic,
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte munca independentă proiectul
dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, Activitatea frontală,
obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc. activitate individuală
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o
solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un
îndemn, un salut etc.
RELIGIE

MM - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Elemente de limbaj Resurse materiale: -observare
1.4 prin prezentarea unor materiale muzicale sau muzical manualul tipărit, surse sistematică
2.1 ilustrative potrivite Interpretarea audio -evaluare orală
3.1. - interpretarea diferitelor melodii redate prin scărița Cântec vesel/ trist Resurse procedurale: - temă de lucru în
muzicală Procedee armonico- Metode: conversaţia, clasă
3.2.
- interpretarea unor cântece după auz polifonice (solist-cor, explicaţia, exerciţiul, -interevaluare
lanţ, dialog, grupe munca independentă, jocul -autoevaluare
alternative) didactic
Nuanțe – tare/ încet/ Organizare:
mediu- pag. 6-7 activitate frontală,
individuală şi pe grupe

VINERI MEM -recunoaşterea în desene/imagini/ Despre Delta Dunării Resurse materiale: manual, Observarea
1.1 machete/filme documentare a Deltei Dunării; Scrierea și citirea planșe operații,fișe de lucru sistematică (probe
16 FEBR. 1.3 -identificarea în filme documentare –imagini a fracțiilor Resurse procedurale: orale, probe
3.1 caracteristicilor Deltei Dunării ; conversaţia, explicaţia, practice, fişe de
– realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui exerciţiul, jocul didactic. lucru, teme pentru
4.1
mediu de viaţă ; acasă)
4.2 – investigarea unui mediu de viaţă natural (Delta
Dunării) pentru a identifica plantele şi animalele care
îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la
mediu ;
-activități de observare a Deltei Dunării, cu ajutorul
filmului documentar;
AVAP - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și Muzica, pasiunea mea - manual, acuarele, - observare
1.3 formei în opere de artă Instrumente muzicale pensule, pietricele,lipici sistematică
2.2 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin de jucărie - conversaţia, -evaluare orală/
2.3 utilizarea liniei, punctului, culorii si formei pag.8 explicaţia,exerciţiul individuală, de grup
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice - act. frontală, în perechi, - teme de lucru în
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici individuală clasă
accesibile -analiza produselor
-evaluare activităților
AVAP - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și Muzica, pasiunea mea Materiale: - observare
1.2 formei în opere de artă Instrumente muzicale Coli albe, creioane sistematică,
2.1 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin de jucărie colorate, foarfece, lipici, -evaluare orală/
2.3 utilizarea liniei, punctului, culorii si formei Maracas CD-uri audio individuală, de grup
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice pag.9 Procedurale: - teme de lucru în
2.4
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici Metode: conversaţia clasă
accesibile euristică, explicaţia, jocul - interevaluare
-evaluare didactic, munca -autoevaluare
independentă -analiza produselor
Activitate frontală, activităților
individuală, pe grupe, pe
echipe
ED.FIZICĂ

Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
LUNI MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 –
Împărțirea numerelor
Resurse materiale: manual, Observarea
1.5 100 planșe operații,fișe de lucru sistematică (probe
naturale folosind
19 FEBR. 1.6 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulțire Resurse procedurale: orale, probe
scăderea repetată-
3.1 - rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia, practice, fişe de
pag.9,10
operații de exerciţiul, jocul didactic. lucru, teme pentru
același ordin/de ordine diferite acasă)
- crearea unor probleme după
imagini/desene/scheme/exerciții/formule
CLR - reformularea unor propoziţii prin schimbarea Text-suport: Resurse materiale: manual, Observarea
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul Cele patru piersici fişe de lucru sistematică (probe
1.2 comunicării Sinonime Resurse procedurale: orale, fişe de lucru,
1.4 - formularea unei opinii referitoare la un personaj / o Obs.dirijată,conversaţia, teme pentru acasă),
2.1 întâmplare / un mod de comportament etc. explicaţia, învăţarea prin portofoliul
2.2 descoperire, jocul didactic,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
3.1 munca independentă
scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire
Activitatea frontală,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
activitate individuală
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
Text-suport: - manual, culegere, fișe de Observarea
3.1 Cel mai bun prieten – lucru sistematică (probe
scurte (citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire
3.2 de Victor Sivetidis orale,fişe de lucru,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
4.1 - observarea dirijată, teme pentru acasă)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
4.2 conversația,explicația
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu /
o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Activitate frontală,
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
individuală, pe grupe
logică de desfăşurare a evenimentelor
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text
scurt pe dictando, respectând încadrarea în pagina de
caiet , aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte

DP
Emoții de bază – tristețea Bucuria alungă Fișe de lucru, imagini, Observarea
1.3 - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se tristețea creioane colorate, mascote, sistematica a
2.1 exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, Dora și Nora-pag.8 Metode: conversaţia comportamentului
2.3 modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, Exprimarea adecvată a euristică, explicaţia, munca elevului
tapiserii din materiale textile etc. emoţiilor în independentă, jocul
3.1
- exerciţii de identificare a unor reguli de interacţiunea cu copii didactic, jocul de rol, studii Autoevaluarea
3.2 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării şi adulţi cunoscuţi de caz, activități de Aprecieri verbale
unor situaţii concrete din experienţa elevilor observare, analiză imagini, globale și
situații individuale
Activitate frontală,
individuală, pe grupe

MEM – efectuarea de împărțiri în concentrul 0-100, Împărţirea numerelor Resurse materiale: manual, Observarea
1.5 prin scăderi repetate ; naturale folosind planșe operații,fișe de lucru sistematică (probe
1.6 - utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: scăderea repetată Resurse procedurale: orale, probe
3.1 deîmpărțit, împărțitor, cât ; Despre Marea conversaţia, explicaţia, practice, fişe de
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare Neagră exerciţiul, jocul didactic lucru, teme pentru
MARȚI operaţii de împărțire ; acasă)

20 FEBR. LB.ENGLEZĂ
CLR - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau Cel mai bun prieten – - manual, culegere, fișe de Observarea
1.3 sufixe(fără terminologie) de Victor Sivetidis lucru sistematică (probe
1.4 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Antonime orale, probe
2.3 cunoscute,folosind păpuși pe deget, pe mână, - observarea dirijată, practice, fişe de
3.1 marionete, măști etc. conversația,explicația lucru, teme pentru
3.2 acasă)
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice,
4.1
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare Activitate frontală,
4.2
- citirea în forme variate a enunțurilor și textelor individuală, pe grupe
scurte(citire cu voce tare/în șoaptă/în gând; citire în
lanț, pe roluri, citire-ștafetă etc.)
MM - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Cântec vesel/cântec Resurse materiale:
-observare
1.3 mici – colectiv trist manualul , surse audio
sistematică
2.1 - identificarea cântecelor vesele/triste, după Resurse procedurale:
-evaluare orală
3.4 versuri/linie melodică A ruginit frunza din Metode: conversaţia,
- temă de lucru în
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, vii-pag.8 explicaţia, exerciţiul,
clasă
prin prezentarea unor materiale muzicale sau munca independentă, jocul
-interevaluare
ilustrative potrivite didactic
-autoevaluare
Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
MIERCURI MEM – efectuarea probei împățirii prin înmulțire și prin Împărţirea-operaţia Resurse materiale:
Observarea
1.5 sistematică (probe
împărțire; inversă înmulţirii- manualul,culegere,
21 FEBR. 1.6 orale, probe
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin pag.11 fișe de lucru
3.1 practice, fişe de
împărțire . Resurse procedurale:
lucru, teme pentru
4.2 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice conversaţia, explicaţia,
acasă)
(sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, demonstrația,exerciţiul,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, problematizarea, jocul
deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea didactic
şi/sau compunerea de probleme
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin
împărţire
- efectuarea de exerciţii de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire date
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de înmulţire/împărţire
- prezentarea de informaţii/imagini despre deşert
- realizarea unui desen despre deşert
CLR - citirea selectivă în funcție de anumite repere Cel mai bun prieten – Resurse materiale: manual, Observarea
1.3 (alineatul,linia de dialog) sau respectând un detaliu/o de Victor Sivetidis fişe de lucru sistematică (probe
1.4 idee din text Resurse procedurale: orale, fişe de lucru,
2.3 - aranjarea unei suite de propoziții după ordinea observarea teme pentru acasă),
logică de desfășurare a evenimentelor din mesajul dirijată,conversaţia, portofoliul
3.1
audiat explicaţia, învăţarea prin
3.2 - transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un scurt descoperire, jocul didactic,
4.1 text pe teme cunoscute munca independentă
4.2 Activitatea frontală,
activitate individuală
CLR - formularea unei opinii referitoare la un personaj/o
Resurse materiale: manual,
2.3 întâmplare/un mod de comportament
fişe de lucru
2.4 - repovestirea unor povești citite sau audiate Lectură
Resurse procedurale:
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt cu După faptă și
observarea Observarea
intonație impusă de semnele de punctuație răsplată-de Ion Pas
3.2 dirijată,conversaţia, sistematică (probe
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
4.1 explicaţia, învăţarea prin orale, fişe de lucru,
fragment dintr-un text citit
descoperire, jocul didactic, teme pentru acasă),
- realizarea unor planșe/etichete/postere/afișe pe teme
munca independentă portofoliul
familiare, după modele date
Activitatea frontală,
- realizarea de lucrări în care se asociază elemente de
activitate individuală
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
artistică –exemplu: ilustrarea versurilor unui cântec
prin desen
ED.FIZICĂ
MEM - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin Împărţirea-operaţia Resurse materiale: Observarea
1.5 împărţire inversă înmulţirii manualul,culegere, sistematică (probe
1.6 - efectuarea de exerciţii de împărţire pe baza Despre deşert fișe de lucru orale, probe
JOI operaţiilor de înmulţire date Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
22 FEBR. 4.2
operaţii de înmulţire/împărţire şi verificarea prin demonstrația,exerciţiul, acasă)
operaţia inversă problematizarea, jocul
- prezentarea de informaţii/imagini despre deşert didactic
- realizarea unui desen despre deşert
CLR Lectură
-formularea unei opinii referitoare la un personaj/o Resurse materiale: manual,
2.3 După faptă și Observarea
întâmplare/un mod de comportament fişe de lucru
2.4 răsplată-de Ion Pas sistematică (probe
- repovestirea unor povești citite sau audiate Resurse procedurale:
3.1 orale, fişe de lucru,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Obs. dirijată,conversaţia,
teme pentru acasă),
3.2 intonației impusă de semnele de punctuație explicaţia, învăţarea prin
portofoliul
4.1 - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui descoperire, jocul didactic,
fragment dintr-un text citit munca independentă
Activitatea frontală,
activitate individuală
RELIGIE
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: -observare
1.3 duratelor, a intensităţilor și a înălţimii sunetelor; manualul , surse audio sistematică
2.1 asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor Resurse procedurale: -evaluare orală
Cântec vesel/cântec
3.4 - mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Metode: conversaţia, - temă de lucru în
trist
diferite explicaţia, exerciţiul, clasă
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri munca independentă, jocul -interevaluare
Ceata lui Pițigoi -p.9
mici – colectiv didactic -autoevaluare
- identificarea cântecelor vesele/triste, după Organizare:
versuri/linie melodică activitate frontală,
individuală şi pe grupe
MEM – efectuarea de împărțiri la 8, 9, 10 în concentrul 0- Resurse materiale: Observarea
VINERI 1000, prin scăderi repetate ; Proba înmulţirii. Proba manualul,culegere, sistematică (probe
1.5
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: împărţirii fișe de lucru orale, probe
23 FEBR. 1.6
deîmpărțit, împărțitor, cât ; Despre Grădina Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 Botanică şi sera ei
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.2 operaţii de împărțire ; demonstrația,exerciţiul, acasă)
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire ; didactic
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin
împărțire.
AVAP - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și Instrumente muzicale - manual, bucăţi de lemn,
1.2 formei în opere de artă de jucărie crenguţe, flori de plastic, - observare
2.2 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin aţă, acuarele sistematică
utilizarea liniei, punctului, culorii si formei - obs. dirijată, conversația, -evaluare orală/
2.3
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice explicația individuală, de grup
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici - act. frontală, în echipă, - teme de lucru
accesibile individuală -analiza produselor
activităților

AVAP - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și Evaluare-pag.12 - manual, bucăţi de lemn,
1.2 formei în opere de artă Instrumente muzicale crenguţe, flori de plastic, - observare
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin de jucărie aţă, acuarele sistematică
2.2
utilizarea liniei, punctului, culorii si formei - obs. dirijată, conversația, -evaluare orală/
2.3
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice explicația individuală, de grup
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici - act. frontală, în echipă, - teme de lucru
accesibile individuală -analiza produselor

ED.FIZICĂ

Ziua
DP Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare

LUNI MEM -efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 Recapitulare și Resurse materiale: Observarea
1.5 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; evaluare-pag.14,15 manualul,culegere, sistematică (probe
26 FEBR. 1.6 - utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, fișe de lucru orale, probe
3.1 utilizând suport concret sau desene; Resurse procedurale: practice, fişe de
4.2 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
împărțire; demonstrația,exerciţiul, acasă)
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire; didactic

CLR - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de Recapitulare - manual, caietul - observarea
1.1 mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de Prietenia-pag. 15 elevului, fișe de lucru sistematică
1.3 variante date - obs. dirijată,conversația, (probe orale,
2.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii explicația,învățarea prin probe practice,
3.1 precum:număr de sunete, sunet inițial, sunet final descoperire, jocul didactic, fișe de lucru,
3.2 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, munca indepedentă teme pentru
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare - activitate frontală, în acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea echipă,în perechi, portofoliul,
intonației impusă de semnele de punctuație Individuală proiectul
- aranjarea unei suite de propoziții după ordinea - probă de
logică de desfășurare a evenimentelor din mesajul evaluare
audiat; orală/scrisă
- completarea unor enunțuri lacunare cu informații - manual, caietul - probă de
CLR dintr-un text audiat
Evaluare sumativă elevului, fișe de lucru evaluare
1.2 Valori și atitudini- - conversația,
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: orală/scrisă
1.3 pag.16 explicația, munca
număr de sunete, sunet inițial, sunet final etc.
2.2 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/o independentă
3.2 suită de imagini și după un șir de întrebări - activitate individuală
4.1 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu un scurt text citit
- scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a unui text
scurt pe foaie dictando, respectând încadrarea în
pagina de caiet, aprecierea spațiilor dintre litere și
cuvinte

DP Fișe de lucru, imagini,


Emoții de bază – frica Nu te împrieteni cu Observarea
creioane colorate, mascote,
frica sistematica a
1.3 Metode: conversaţia
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor Piticel-pag.10 comportamentului
2.1 euristică, explicaţia, munca
roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii elevului
2.3 independentă, jocul
variate Autoevaluarea
didactic, jocul de rol, studii
3.1 - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi Aprecieri verbale
de caz, activități de
comportamente globale și
observare, analiză imagini,
individuale
situații
Activitate frontală,
individuală, pe grupe
MARȚI MEM Împărțirea numerelor naturale Împărțirea la 2 – Resurse materiale: Observarea
1.2 -efectarea de împărțiri la 2 pag.16 manualul,culegere, sistematică (probe
27 FEBR. 1.5 – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: fișe de lucru orale, probe
1.6 deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale: practice, fişe de
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
2.2
operaţii de împărțire (1.5.); demonstrația,exerciţiul, acasă)
3.1 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
4.1 împărțire (1.5.); didactic
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin
împărțire
LB.ENGLEZĂ
CLR Text-suport: -manual, caietul elevului, observarea
Citirea în forme variate a textului (citire cu voce
1.3 Aventurile lui fișe de lucru, sistematică
tare/în șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri,citire-
2.2 Habarnam, -observarea dirijată, (probe orale,probe
ștafetă etc.)
2.3 de Nikolai conversația,explicația, practice, fișe
- citirea selectivă în funcție de anumite repere
Nosov învățarea prin descoperire, de lucru, teme
2.4 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
jocul didactic,munca pentru acasă),
3.1 idee din text (joc:„Găsește și citește”)
independentă portofoliul,proiectul
3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
-activitate frontală, - probă de evaluare
4.1 cu un scurt text citit
activitate în echipă, orală/scrisă
- transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un scurt
activitate în perechi,
text pe teme cunoscute
activitate individual

Resurse materiale:
Procedee armonico- -observare
MM - joc de recunoaștere a sunetelor străzii și ale clasei, a manualul , surse audio
polifonice (solist-cor, sistematică
1.1 sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul Resurse procedurale:
lanţ, dialog, grupe -evaluare orală
1.2 câinelui etc.) Metode: conversaţia,
alternative) - temă de lucru în
- jocul „Recunoaște interpretul!” explicaţia, exerciţiul,
1.4 clasă
- însușirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea munca independentă, jocul
2.1 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor
A.Solist – cor
didactic
-interevaluare
,,Vivat veselia”-după -autoevaluare
tehnice,urmată de receptarea lor de către copii Organizare:
auz
- executarea unor mișcări sugerate de text activitate frontală,
Pag.10
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată individuală şi pe grupe

MIERCURI MEM Împărțirea numerelor naturale


Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 naturale manualul,culegere,
-efectarea de împărțiri la 2 sistematică (probe
28 FEBR. 1.6 Împărțirea la 2 – fișe de lucru
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: orale, probe
2.2 pag.16 Resurse procedurale:
deîmpărțit, împărțitor, cât practice, fişe de
3.1 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.1 operaţii de împărțire; demonstrația,exerciţiul, acasă)
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire ; didactic
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin
împărțire

CLR – citirea selectivă în funcţie de anumite repere; Despărțirea în silabe. Resurse materiale: Interevaluare
1.3 – adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul Identificarea unui manualul tipărit, Evaluarea după
2.2 urmărit ; obiect,unei persoane, imagini,culegere rezolvarea sarcinilor
2.3 – identificarea personajelor dintr-un text audiat ; unui loc Temă de lucru în
– completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii Aventurile lui Resurse procedurale: clasă
2.4
dintr-un text audiat ; Habarnam, lectura explicativă, – formularea
3.1 – alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează un de Nikolai conversaţia, explicaţia, răspunsurilor pentru
3.2 salut; Nosov procedee de citire activă, întrebări formulate
4.1 selectivă, conştientă
de învățător
CLR Cuvinte cu Resurse materiale:
Interevaluare
1.3 aceeași formă și manualul tipărit,
Dezvoltarea unor competenţe de lectură prin: Evaluarea după
2.2 înțeles diferit- imagini,culegere
– lectura textului ; rezolvarea sarcinilor
2.3 omonime
– identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc Temă de lucru în
Resurse procedurale:
2.4 textul citit ; clasă
lectura explicativă,
3.1 – formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la – formularea
conversaţia, explicaţia,
3.2 textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, răspunsurilor pentru
procedee de citire activă,
4.1 De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) întrebări formulate
selectivă, conştientă
de învățător
ED.FIZICĂ
MEM Împărțirea numerelor naturale Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 -efectarea de împărțiri la 3 naturale manualul,culegere, sistematică (probe
1.6 – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: Împărțirea la 3 fișe de lucru orale, probe
2.2 deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.1 operaţii de împărțire; demonstrația,exerciţiul, acasă)
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
JOI împărțire ; didactic
CLR - citirea în forme variate a enunțurilor și textelor Text-suport: - manualul, ,,Să dezlegăm - obs. sistematică
1 MARTIE 1.3 tainele comunicării”
scurte(citire cu voce tare/în șoaptă/în gând; citire în Micul prinț,
2.2 lanț, pe roluri,citire-ștafetă etc.)-identificarea după Antoine - aprecieri
2.3 trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, de SaintÉxupery - obs. dirijată, conversația, individuale
explicația, exerciţiul
2.4 - formularea unei opinii referitoare la un personaj/o Despărțirea în silabe la
întâmplare/un mod de comportament capăt de rând - act. frontală, în perechi,
3.1
- dramatizări ale unor povești cunoscute/texte citite Scrierea corectă individuală
3.2
4.1 a cuvintelor sa și s-a
RELIGIE
MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Procedee armonico- Resurse materiale: -observare
1.1 duratelor, a intensităţilor și a înălţimii sunetelor; polifonice (solist-cor, manualul , surse audio sistematică
1.2 asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor lanţ, dialog, grupe Resurse procedurale: -evaluare orală
1.4 - mişcarea braţelor la sunetele de înălţimi diferite alternative) Metode: conversaţia, - temă de lucru în
2.1 - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, explicaţia, exerciţiul, clasă
prin prezentarea unor materiale muzicale sau B.Cântarea în lanț- munca independentă, jocul -interevaluare
ilustrative potrivite ,,Tot ce e pe lume”- didactic -autoevaluare
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri după auz-pag.11 -activitate frontală,
mici – colectiv individuală şi pe grupe
VINERI MEM Împărțirea numerelor naturale Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 -efectarea de împărțiri la 3 naturale manualul,culegere, sistematică (probe
1.6 – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: Împărțirea la 3–pag.17 fișe de lucru orale, probe
deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale:
2 MARTIE practice, fişe de
2.2 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia,
lucru, teme pentru
3.1 operaţii de împărțire; demonstrația,exerciţiul,
acasă)
4.1 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire ; didactic
- explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale Jurnalul unei plante - manual, creioane
AVAP materialelor în diverse contexte Frunze colorate, acuarele, tempera,
2.1 - observare
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Pag.14,15 pensule
2.2 sistematică
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei - conversaţia,
-evaluare orală/
2.3 - realizarea de produse utile şi/ sau estetice explicaţia,exerciţiul
individuală, de grup
2.5 combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici - act. frontală, în perechi,
- teme de lucru în
accesibile individuală
clasă
- transformarea unui material prin tehnici variate
-analiza produselor
- explorarea de utilizări în contexte utile și /sau
activităților
estetice a obiectelor / lucrărilor realizate prin efort
propriu
AVAP Discuţii despre anotimpul de primavera - vestitorii Buchetul de ghiocei - şablon,acuarele, - observare
2.1 primăverii (decupare, lipire) foarfecă,lipici sistematică
Prezentarea florilor de primăvară preferate - conversaţia euristică, -evaluare orală/
2.2
Exerciţii de decupare şi lipire, pentru a obţine un exerciţiul,jocul didactic individuală, de grup
2.3 buchet de ghiocei - activitate frontală, - teme de lucru în
2.5 Expunerea lucrărilor realizate individuală clasă
Intonarea cântecului ,,Înfloresc grădinile” -analiza produselor
ED.FIZICĂ
Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice

LUNI Împărțirea numerelor naturale Resurse materiale:


Împărțirea numerelor Observarea
MEM -efectarea de împărțiri la 4
naturale
manualul,culegere,
sistematică (probe
5 MARTIE 1.5 – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: fișe de lucru
Împărțirea la 4–pag.18 orale, probe
1.6 deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale:
practice, fişe de
2.2 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia,
lucru, teme pentru
3.1 operaţii de împărțire; demonstrația,exerciţiul,
acasă)
4.1 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire ; didactic
- citirea în forme variate a textului dat (citire cu voce Textul narativ - manualul - obs. sistematică
CLR ,,Să dezlegăm tainele
1.3 tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.) Text-suport: comunicării” - aprecieri
2.2 - obs. dirijată, conversația, individuale
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi enunţuri Micul prinț,
2.3 explicația, exerciţiul
a cuvintelor necunoscute după Antoine
2.4 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere de SaintÉxupery-p.20 - act. frontală, în perechi,
3.1 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / individuală
3.2 o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
4.1 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu textul citit
- discuţii pe marginea textului

CLR - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de Să scriem corect! - manualul Interevaluare
1.2 mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de ,,sa” / ,,s-a” ,,Să dezlegăm tainele Evaluarea după
1.3 variante date Familii de cuvinte comunicării” rezolvarea sarcinilor
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din - obs. dirijată, conversația, Temă în clasă
2.3
textul audiat explicația, exerciţiul – formularea
3.1 - precizarea evenimentelor din textul audiat - act. frontală, în perechi, răspunsurilor pentru
4.1 individuală întrebări formulate
de învățător

Fișe de lucru, imagini,


DP Emoții de bază – furia Păstrează-ți calmul creioane colorate, mascote,
Observarea
Rita și Vivi-pag.12 Metode: conversaţia
1.3 sistematica a
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi euristică, explicaţia, munca
2.1 comportamentului
comportamente independentă, jocul
elevului
2.3 - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru didactic, jocul de rol, studii
Autoevaluarea
3.1 exprimarea în mod sănătos a emoţiilor de caz, activități de
Aprecieri verbale
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre observare
globale și
cum s-au simţit în diverse situaţii Activitate frontală,
individuale
individuală, pe grupe

MARȚI Împărțirea numerelor naturale Împărțirea numerelor Resurse materiale:


Observarea
MEM -efectarea de împărțiri la 4 naturale manualul,culegere,
sistematică (probe
6 MARTIE 1.5 – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: Împărțirea la 4–pag.18 fișe de lucru
orale, probe
1.6 deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale:
practice, fişe de
2.2 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia,
lucru, teme pentru
3.1 operaţii de împărțire; demonstrația,exerciţiul,
acasă)
4.1 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire ; didactic
LB.ENGLEZĂ
CLR - citirea în forme variate a textului dat (citire cu voce Text-suport: ,,Să dezlegăm tainele
Observarea
1.3 tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Vrăjitorul din comunicării”
sistematica
2.2 ştafetă etc.) Oz,după Lyman Manual,fișe de lucru
Evaluarea după
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi enunţuri Frank Baum-pag.22 - obs. dirijată, conversația,
2.3 rezolvarea sarcinilor
a cuvintelor necunoscute explicația, exerciţiul
2.4 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din - act. frontală, în perechi,
Temă de lucru în
3.1 clasă
textul audiat individuală
3.2 - precizarea evenimentelor din textul audiat
4.1

MM - audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Procedee armonico- Resurse materiale: -observare
1.1 manualul , surse audio
duratelor, a intensităţilor și a înălţimii sunetelor; polifonice (solist-cor, sistematică
1.2 Resurse procedurale:
asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor lanţ, dialog, grupe -evaluare orală
1.4 Metode: conversaţia,
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi alternative) - temă de lucru în
explicaţia, exerciţiul,
2.1 diferite clasă
munca independentă, jocul
- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, C.Dialog muzical- -interevaluare
didactic
prin prezentarea unor materiale muzicale sau ,,Cucule,pasăre -autoevaluare
Organizare:
ilustrative potrivite sură”-după auz
activitate frontală,
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Pag.12
individuală şi pe grupe
mici – colectiv
Împărțirea numerelor naturale Împărțirea numerelor Resurse materiale:
MEM -efectarea de împărțiri la 5 naturale manualul,culegere,
Observarea
1.5 sistematică (probe
MIERCURI – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: Împărțirea la 5–pag.19 fișe de lucru
1.6 orale, probe
deîmpărțit, împărțitor, cât Resurse procedurale:
2.2 practice, fişe de
7 MARTIE – rezolvarea de probleme în care sunt necesare conversaţia, explicaţia,
3.1 lucru, teme pentru
operaţii de împărțire; demonstrația,exerciţiul,
4.1 acasă)
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin problematizarea, jocul
împărțire ; didactic
CLR Scrierea -manual, fișe de lucru
imaginativă pe Observarea
1.3 - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; ,,Să dezlegăm tainele
baza unei benzi sistematică
2.2 „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu comunicării”
desenate-pag.23 Evaluarea după
respectarea normelor de adresare civilizată -observarea dirijată,
2.3 rezolvarea sarcinilor
conversația,explicația,
2.4 - participarea la discuţii în perechi / în grup pe teme învățarea prin descoperire
Temă de lucru în
3.1 clasă
de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea Acordul în număr şi -activitate frontală,
3.2 preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare ) gen activitate în echipă,
4.1 activitate individuală
Vrăjitorul din
CLR - formularea unei opinii referitoare la un personaj/ -observarea dirijată, Observarea
Oz,după Lyman
1.3 o întâmplare / un mod de comportament etc. Frank Baum conversația,explicația, sistematică
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al învățarea prin descoperire, Evaluarea după
2.2 Acordul în
textului citit număr și gen -activitate frontală, rezolvarea sarcinilor
2.3
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze activitate în echipă, Temă de lucru în
2.4 activitate î perechi, clasă
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
3.1 - realizarea acordului dintre subiect şi predicat, activitate individuală
3.2 dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea
4.1 terminologiei)
ED.FIZICĂ
JOI MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulțire naturale manualul,culegere, sistematică (probe
8 MARTIE 1.6 - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află Împărțirea la 5–pag.19 fișe de lucru orale, probe
2.2 suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.1 - marcarea jumătății/sfertului de suprafață a unei demonstrația,exerciţiul, acasă)
figuri problematizarea, jocul
-efectuarea de împărțiri la 5 didactic
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice:
deîmpărțit, împărțitor, cât
CLR - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini/bandă Lectură: -manual, fișe de lucru Observarea
1.3 desenată a mesajului transmis de un text audiat Dragonul ,,Să dezlegăm tainele sistematică
2.2 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/o tatălui meu, comunicării” Evaluarea după
2.3 suită de imagini și după un șir de întrebări după Ruth -observarea dirijată, rezolvarea sarcinilor
2.4 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, Stiles Gannett conversația,explicația, Temă de lucru în
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare învățarea prin descoperire clasă
3.1
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
3.2 intonației impusă de semnele de punctuație
4.1 - realizarea de lucrări în care se asociază elemente de
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
artistică –exemplu: ilustrarea versurilor unui cântec
prin desen

RELIGIE
Resurse materiale:
observare
MM Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între manualul , surse audio
sistematică
DO1-DO2, alcătuite din formule ritmicomelodice Recapitulare-pag.13 Resurse procedurale:
1.1 -evaluare orală
simple şi repetate Procedee armonico- Metode: conversaţia,
1.2 - temă de lucru în
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de polifonice (solist-cor, explicaţia, exerciţiul,
1.4 clasă
anumite elemente de limbaj muzical lanţ, dialog, grupe munca independentă, jocul
2.1 -interevaluare
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi alternative) didactic
3.1 -autoevaluare
organizat în colectiv Organizare:
3.2 - interpretarea în lanț a unei melodii activitate frontală,
- interpretarea în dialog muzical a unor melodii individuală şi pe grupe

VINERI MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 100 prin naturale manualul,culegere, sistematică (probe
9 MARTIE 1.6 scăderi repetate sau recurgând la înmulțire Împărțirea la 6–pag.20 fișe de lucru orale, probe
2.2 - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.1 -efectuarea de împărțiri la 6 demonstrația,exerciţiul, acasă)
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
deîmpărțit, împărțitor, cât didactic
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale Jurnalul unei plante - manual, carton colorat, - obs. sistematică
materialelor în diverse contexte Flori resturi coli albe de desen, -evaluare orală/
2.1 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Pag.16 creion, foarfece, lipici individuală, de grup
2.2 utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei - obs. dirijată, conversația, - teme de lucru în
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice explicația clasă
2.3
combinând materiale și tehnici accesibile - act. frontală, în echipă, -analiza produselor
2.5 - transformarea unui material prin tehnici variate individuală activităților
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort
propriu

AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale - manual, carton colorat, - obs. sistematică
Jurnalul unei plante
materialelor în diverse contexte resturi coli albe de desen, -evaluare orală/
Flori
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin creion, foarfece, lipici individuală, de grup
2.1 Pag.17
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei - obs. dirijată, conversația, - teme de lucru în
2.2 - realizarea de produse utile şi/ sau estetice explicația clasă
2.3 combinând materiale și tehnici accesibile - act. frontală, în echipă, -analiza produselor
2.5 - transformarea unui material prin tehnici variate individuală activităților
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort
propriu
ED.FIZICĂ
Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
LUNI MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Resurse materiale: Observarea
1.5 Împărțirea numerelor
100 prin manualul,culegere, sistematică (probe
1.6 naturale
12 MARTIE scăderi repetate sau recurgând la înmulțire fișe de lucru orale, probe
2.2 Împărțirea la 6–pag.20
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.1 -efectuarea de împărțiri la 6 demonstrația,exerciţiul, acasă)
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
deîmpărțit, împărțitor, cât didactic
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;

CLR - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini/bandă Lectură: -manual, fișe de lucru Observarea
desenată a mesajului transmis de un text audiat Dragonul ,,Să dezlegăm tainele sistematică
1.1
- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/o tatălui meu, comunicării” Evaluarea după
2.2 suită de imagini și după un șir de întrebări după Ruth -observarea dirijată, rezolvarea sarcinilor
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, Stiles Gannett conversația,explicația, Temă de lucru în
3.1 întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare învățarea prin descoperire clasă
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonației impusă de semnele de punctuație

CLR - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de Recapitulare-,,Hoinăr -manual, fișe de lucru Observarea
1.3 mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de ind prinȚara ,,Să dezlegăm tainele sistematică
2.2 variante date Minunilor”-pag.92 comunicării” Evaluarea după
2.3 - completarea unor enunțuri lacunare cu informații -observarea dirijată, rezolvarea sarcinilor
2.4 dintr-un text audiat conversația,explicația, Temă de lucru în
3.1 - despărțirea cuvintelor în silabe învățarea prin descoperire clasă
3.2 - realizarea acordului dintre subiect și predicat, dintre
4.1 substantiv și adjectiv
- compunerea unor texte scurte (3 – 7 enunțuri) pe
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor
imagini sau întrebări

DP -Emoțiile în relațiile cu ceilalți Recapitulare Observarea


Fișe de lucru, imagini,
Prietenia și conflictele Cearta-pag.14 sistematica a
Metode: conversaţia
Respectul comportamentului
1.3 euristică, explicaţia, munca
Bunele maniere Autoevaluarea
2.1 independentă, jocul
Aprecieri verbale
2.3 Activitate frontală,
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi globale și
3.1 individuală, pe grupe
comportamente individuale
MARȚI MEM
- efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 –
Împărțirea numerelor
Resurse materiale: Observarea
100 prin manualul,culegere, sistematică (probe
1.5 naturale
13 MARTIE scăderi repetate sau recurgând la înmulțire fișe de lucru orale, probe
1.6 Împărțirea la 7–pag.21
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
2.2
câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
3.1
-efectuarea de împărțiri la 7 demonstrația,exerciţiul, acasă)
4.1
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
deîmpărțit, împărțitor, cât didactic
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
LB.ENGLEZĂ
CLR - ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, Evaluare sumativă -manual, fișe de lucru Probă de evaluare
1.3 curespectarea unor informații -Ce stiu? Cat stiu? ,,Să dezlegăm tainele - probă de
2.2 - despărțirea cuvintelor în silabe Cum stiu? comunicării” evaluare
2.3 - realizarea acordului dintre subiect și predicat, dintre -observarea dirijată, orală/scrisă
substantiv și adjectiv (fără menționarea terminologiei) conversația,explicația,
2.4
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea învățarea prin descoperire
3.1 intonației impusă de semnele de punctuație
3.2 - comp. unor texte scurte (3 – 7 enunțuri) pe teme din
4.1
sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini
sau întrebări

Evaluare-pag.14 Resurse materiale:


MM Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Observare
Procedee armonico- manualul , surse audio
1.1 DO1-DO2, alcătuite din formule ritmicomelodice sistematică
polifonice (solist-cor, Resurse procedurale:
simple şi repetate -evaluare orală
1.2 lanţ, dialog, grupe Metode: conversaţia,
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de - temă de lucru în
1.4 alternative) explicaţia, exerciţiul,
anumite elemente de limbaj muzical clasă
2.1 munca independentă, jocul
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi -interevaluare
3.1 didactic
organizat în colectiv -autoevaluare
3.2 Organizare:
- interpretarea în lanț a unei melodii
activitate frontală,
- interpretarea în dialog muzical a unor melodii
individuală şi pe grupe
MIERCURI - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Observarea
MEM Împărțirea numerelor
100 prin Resurse materiale: sistematică (probe
1.5 naturale
14 MARTIE scăderi repetate sau recurgând la înmulțire manualul,culegere, orale, probe
1.6 Împărțirea la 7–pag.21
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ fișe de lucru practice, fişe de
2.2
câtul/jumătatea/sfertul/dublul Resurse procedurale: lucru, teme pentru
3.1
-efectuarea de împărțiri la 7 conversaţia, explicaţia, acasă)
4.1
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: demonstrația,exerciţiul,
deîmpărțit, împărțitor, cât problematizarea, jocul
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare didactic
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
CLR Resurse materiale:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Sunetele limbii
1.3 manualul,culegere, Observarea
scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire române
2.2 fișe de lucru sistematică
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Vocale şi consoane
2.3 Resurse procedurale: Evaluarea după
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text suport:
2.4 conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinilor
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / Cuibul de păsărele, demonstrația,exerciţiul, Temă de lucru în
3.1 o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) după Cezar Petrescu problematizarea, jocul clasă
3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
didactic
4.1 cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite
evenimente şi informaţii
CLR - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Text suport: Resurse materiale: Observarea
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi Cuibul de păsărele, manualul,culegere, sistematică
2.2 cuvinte după Cezar Petrescu fișe de lucru Evaluarea după
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea Resurse procedurale: rezolvarea sarcinilor
2.3
2.4 unei silabe / unui sunet conversaţia, explicaţia, Temă de lucru în
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite demonstrația,exerciţiul, clasă
3.1
evenimente şi informaţii problematizarea, jocul
3.2 didactic
4.1

ED.FIZICĂ
- efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Resurse materiale: Observarea
MEM Împărțirea numerelor
100 prin manualul,culegere, sistematică (probe
1.5 naturale
scăderi repetate sau recurgând la înmulțire fișe de lucru orale, probe
1.6 Împărțirea la 8–pag.22
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
2.2
câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
3.1
-efectuarea de împărțiri la 8 demonstrația,exerciţiul, acasă)
4.1
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
deîmpărțit, împărțitor, cât didactic
JOI – rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărțire;
15 MARTIE – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
CLR Resurse materiale:
1.3 - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Text suport: Observarea
Cuibul de păsărele, manualul,culegere,
2.2 logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul sistematică
după Cezar Petrescu fișe de lucru
audiat Evaluarea după
2.3
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite rezolvarea sarcinilor
2.4 evenimente şi informaţii
Resurse procedurale:
Temă de lucru în
3.1 conversaţia, explicaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu clasă
3.2 demonstrația,exerciţiul,
majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
4.1 problematizarea, jocul
punctuaţie)
didactic
RELIGIE
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de observare
MM anumite elemente de limbaj muzical
Cântare vocală Resurse materiale:
sistematică
1.1 Cântarea vocală în manualul , surse audio
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi -evaluare orală
1.2 colectiv, în grupuri Resurse procedurale:
organizat în colectiv - temă de lucru în
1.4 mici şi individual Metode: conversaţia,
-crearea unei atmosfere propice însuşirii clasă
Poziţia, emisia, tonul, explicaţia, exerciţiul,
2.1 cântecului,prin prezentarea unor materiale muzicale -interevaluare
semnalul de început, munca independentă, jocul
3.1 sau ilustrative potrivite -autoevaluare
dicţia, sincronizarea didactic
- însuşirea cântecelor pe traseul:colectiv – grupuri
manual pag. 16-17 Organizare:
mici–colectiv
activitate frontală,
- enumerarea regulilor privind cântarea corectă
individuală şi pe grupe
- identificarea poziției corecte de cânt
- însușirea modului de respirație corect
MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Resurse materiale: Observarea
Împărțirea numerelor
1.5 100 prin manualul,culegere, sistematică (probe
naturale
1.6 scăderi repetate sau recurgând la înmulțire fișe de lucru orale, probe
Împărțirea la 8–pag.22
2.2 - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
VINERI 4.1 -efectuarea de împărțiri la 8 demonstrația,exerciţiul, acasă)
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
16 MARTIE deîmpărțit, împărțitor, cât didactic
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale - manual, creioane
Jurnalul unei plante - obs. sistematică
2.1 materialelor în diverse contexte colorate, negre
Fructe -evaluare orală/
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin - obs. dirijată, conversația,
2.2 Pag.18 individuală, de grup
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei explicația
2.3 - realizarea de produse utile şi/ sau estetice - act. frontală,în echipă,
- teme de lucru în
2.5 clasă
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici individuală
-analiza produselor
accesibile
activităților
- transformarea unui material prin tehnici variate
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort
propriu
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale Jurnalul unei plante - manual, creioane - obs. sistematică
2.1 materialelor în diverse contexte Fructe colorate, negre -evaluare orală/
2.2 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Pag.19 - obs. dirijată, conversația, individuală, de grup
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei explicația - teme de lucru în
2.3
realizarea de produse utile /estetice combinând - act. frontală,în echipă, clasă
2.5 materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile -analiza produselor
individuală
- transformarea unui material prin tehnici variate activităților
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort
propriu
ED.FIZICĂ
Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
LUNI MEM - efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 100 prin naturale manualul,culegere, sistematică (probe
19 MARTIE 1.6 scăderi repetate sau recurgând la înmulțire Împărțirea la 9–pag.23 fișe de lucru orale, probe
2.2 - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
3.1 câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
4.1 -efectuarea de împărțiri la 9 demonstrația,exerciţiul, acasă)
– utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
deîmpărțit, împărțitor, cât
didactic
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
Text suport: Resurse materiale:
CLR scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire Observarea
Buburuza, manualul,culegere,
1.3 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) sistematică
după Eugen Jianu fișe de lucru
2.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Evaluarea după
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / Scrierea cuvintelor rezolvarea sarcinilor
2.3 sau şi s-au Resurse procedurale:
o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Temă de lucru în
2.4 conversaţia, explicaţia,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură clasă
3.1 demonstrația,exerciţiul,
cu un scurt text citit
3.2 problematizarea, jocul
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
didactic
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite
evenimente şi informaţii
-aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică
CLR Text suport: Resurse materiale: Observarea
de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
1.3 Buburuza, manualul,culegere, sistematică
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite
2.2 după Eugen Jianu fișe de lucru Evaluarea după
evenimente şi informaţii
2.3 rezolvarea sarcinilor
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text
Resurse procedurale: Temă de lucru în
2.4 scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând
conversaţia, explicaţia, clasă
3.1 încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
demonstrația,exerciţiul,
3.2 foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi
problematizarea, jocul
cuvinte
didactic
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
DP Abilități necesare în relațiile cu ceilalți Stiu să-mi fac Fișe de lucru, imagini, - observare
- exerciţii de identificare a unor reguli de prieteni-pag.16 creioane colorate sistematică a
1.3 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării Îmi pasă de ceilalți- Metode: conversaţia activităților
2.1 unor situaţii concrete din experienţa elevilor pag.18 euristică, explicaţia, munca individuale, de
2.3 - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă independentă, jocul grup, în echipă
3.1 despre prietenie didactic, jocul de rol, studii -evaluare orală/
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul de caz, activități de individuală, de grup
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) observare, analiză imagini, - teme de lucru în
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate situații clasă
colegilor/prietenilor Activitate frontală, -fișe de lucru
individuală, pe grupe - interevaluare
-autoevaluare
-portofolii
- efectuarea de împărțiri cu rest 0, în concentrul 0 – Resurse materiale: Observarea
MEM Împărțirea numerelor
100 prin manualul,culegere, sistematică (probe
1.5 naturale
scăderi repetate sau recurgând la înmulțire fișe de lucru orale, probe
1.6 Împărțirea la 9–pag.23
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află produsul/ Resurse procedurale: practice, fişe de
2.2
câtul/jumătatea/sfertul/dublul conversaţia, explicaţia, lucru, teme pentru
3.1
-efectuarea de împărțiri la 9 demonstrația,exerciţiul, acasă)
4.1
MARȚI – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice: problematizarea, jocul
deîmpărțit, împărțitor, cât didactic
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
20 MARTIE
operaţii de împărțire;
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
împărțire ;
LB.ENGLEZĂ

CLR - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Scrierea imaginativă Resurse materiale:
1.3 logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul manualul,culegere, Observarea
pe baza unui şir de
2.2 audiat fișe de lucru sistematică
întrebări
2.3 - repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite Evaluarea după
Resurse procedurale: rezolvarea sarcinilor
2.4 evenimente şi informaţii Buburuza, conversaţia, explicaţia, Temă de lucru în
3.1 -compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe după Eugen Jianu demonstrația,exerciţiul, clasă
3.2 teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor
problematizarea, jocul
4.1 imagini sau întrebări
didactic

MM observare
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de Resurse materiale:
1.1 Cântare vocală sistematică
anumite elemente de limbaj muzical manualul , surse audio
1.2 Cântarea vocală în -evaluare orală
Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi Resurse procedurale:
1.4 colectiv, în grupuri - temă de lucru în
organizat în colectiv Metode: conversaţia,
2.1 mici şi individual clasă
-crearea unei atmosfere propice însuşirii explicaţia, exerciţiul,
Poziţia, emisia, tonul, -interevaluare
3.1 cântecului,prin prezentarea unor materiale muzicale munca independentă, jocul
semnalul de început, -autoevaluare
sau ilustrative potrivite didactic
dicţia, sincronizarea
- însuşirea cântecelor pe traseul:colectiv – grupuri Organizare:
manual pag. 16-17
mici–colectiv activitate frontală,
- enumerarea regulilor privind cântarea corectă individuală şi pe grupe
- identificarea poziției corecte de cânt
- însușirea modului de respirație corect
MIERCURI MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 Împărțirea numerelor Resurse materiale: Observarea
1.5 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire naturale manualul,culegere, sistematică (probe
21 MARTIE 1.6 - crearea unor probleme după imagini / desene / Cazuri speciale de fișe de lucru orale, probe
2.2 scheme / exerciţii / formule împărțire –pag.24 Resurse procedurale: practice, fişe de
conversaţia, explicaţia,
- scrierea rezultatelor obținute prin comparare,
3.1 demonstrația,exerciţiul, lucru, teme pentru
utilizând semnele <, >, =
4.1 problematizarea, jocul acasă)
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de
didactic
elemente dintr-o mulțime dată
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Text-suport: Manual, culegere ,,Să Observarea
CLR dezlegăm tainele
scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire Un joc nou, sistematică
1.3 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) după Călin comunicării”, Evaluarea după
2.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Gruia-pag.32 fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
2.3 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / Temă de lucru în
2.4 o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Dialog după imagini Observarea clasă
3.1 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură dirijată,conversaţia,
3.2 cu un scurt text citit explicaţia, învăţarea prin
4.1 - aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea descoperire, jocul didactic
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul Activitate frontală,
audiat activitate în echipă,
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite activitate individual
evenimente şi informaţii

Manual, culegere ,,Să Observarea


Text-suport:
CLR -aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică dezlegăm tainele sistematică
Un joc nou,
1.3 de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat comunicării”, Evaluarea după
după Călin
2.2 - repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
Gruia
evenimente şi informaţii Temă de lucru în
2.3
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text Observarea clasă
2.4 dirijată,conversaţia,
scurt pe dictando, respectând încadrarea în pagina de
3.1 caiet ,aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte explicaţia, învăţarea prin
3.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu descoperire, jocul didactic
4.1 majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de Activitate frontală,
punctuaţie) activitate în echipă,
activitate individual
ED.FIZICĂ
JOI – efectuarea de împărțiri în concentrul 0-1000 ;
Resurse materiale:
Evaluarea după
MEM – utilizarea în exerciții a terminologiei matematice:
Cazuri speciale de manualul,culegere,
rezolvarea sarcinilor
22 MARTIE 1.5 deîmpărțit, împărțitor, cât ; de învățare:
împărțire –pag.25 fișe de lucru
1.6 – rezolvarea de probleme în care sunt necesare Tehnica „Fără
Resurse procedurale:
2.2 operaţii de împărțire; mâini ridicate"
conversaţia, explicaţia,
3.1 – efectuarea probei împățirii prin înmulțire și prin Temă de lucru în
demonstrația,exerciţiul,
4.1 împărțire clasă
problematizarea, jocul
Observarea
didactic
sistematică a
comportamentului
CLR -analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Scrierea Manual, culegere ,,Să Observarea
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvintelor care dezlegăm tainele sistematică
cuvinte comunicării”, Evaluarea după
2.2 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea conțin diftongii fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
2.3 unei silabe / unui sunet ua și uă Temă de lucru în
2.4 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: Observarea clasă
3.1 număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. dirijată,conversaţia,
3.2 - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din explicaţia, învăţarea prin
4.1 propoziţii de 4-6 cuvinte descoperire, jocul didactic
-repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite Activitate frontală,
evenimente și informații activitate în echipă,
- scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a unui text activitate individual
scurt pe foaie dictando,
RELIGIE

MM Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu Cântare vocală Resurse materiale: observare
1.1 durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune Cântarea vocală în manualul , surse audio sistematică
1.2 contrastante colectiv-pag.18 Resurse procedurale: -evaluare orală
Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de ,,Păsărelele”-Timotei Metode: conversaţia, - temă de lucru în
1.4
anumite elemente de limbaj muzical Popovici explicaţia, exerciţiul, clasă
2.1 - însuşirea cântecelor pe traseul:colectiv – munca independentă, jocul -interevaluare
grupurimici–colectiv didactic -autoevaluare
- respectarea regulilor de cântare corectă în colectiv Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe
VINERI Resurse materiale:
23 MARTIE Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0- manualul,culegere,
MEM 1000 fișe de lucru
1.5 Temă de lucru în
Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice Exersăm! Resurse procedurale:
1.6 clasă
(sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, Împărțirea numerelor conversaţia, explicaţia,
2.2 Observarea
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, naturale demonstrația,exerciţiul,
3.1 sistematică
deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea problematizarea, jocul
4.1
şi/sau compunerea de probleme didactic

AVAP Discuţii despre păsări cunoscute din ţara noastră Rândunica - planşă model, carton, - obs. sistematică
1.3 Analiza planşei model „Rândunica”. Identificarea acuarele,foarfecă,lipici - evaluare orală
2.3 etapelor de lucuru pentru realizarea acesteia - conversaţia euristică,
2.4 Exerciţii de tăiere şi lipire a elementelor date exerciţiul
Expunerea lucrărilor realizate - activitate frontală, pe
Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi grupe, individuală.
place cel mai mult? De ce?

AVAP - realizarea unor compoziții, individual/în perechi/în Se întorc păsările - manual, creioane - obs. sistematică
1.3 grup,folosind tehnici variate – exemplu: stropire, călătoare colorate, negre -evaluare orală/
2.3 suflare, obținerea formelor spontane prin presarea - obs. dirijată, conversația, individuală, de grup
explicația - teme de lucru în
hârtiei,
2.4 - act. frontală,în echipă, clasă
- folosirea liniei cu scop de contur și cu scop
individuală -analiza produselor
decorativ în aplicații/compoziții liber alese –
activităților
ED.FIZICĂ
Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
– efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-
MEM 1000, prin adunări/scăderi repetate ; Resurse materiale:
Evaluarea după
LUNI 1.5 Aflarea numărului rezolvarea sarcinilor
26 MARTIE Exerciții de aflare a numărului necunoscut în operația manualul ,culegere, fișe de
1.6 necunoscut-pag.26 de învățare:
de împărțire lucru,
2.2 Tehnica „Fără
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin Resurse procedurale:
mâini ridicate"
împărțire ; conversaţia, explicaţia,
Temă de lucru în
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin demonstrația,exerciţiul
clasă
împărțire ;
Observarea
– efectuarea de exerciții de împărțire pe baza
sistematică
operațiilor de înmulțire date;
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de înmulțire/împărțire și verificarea prin
operația inversă
- recitarea unor poezii pe teme familiare Lectură: Manual, culegere ,,Să Observarea
CLR
- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în În ziua de Paște, dezlegăm tainele sistematică
1.3
echipă de Elena Farago comunicării”, Evaluarea după
2.2 - repovestirea unor poveşti citite sau audiate fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
2.3 identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi Temă de lucru în
3.1 autorului unui text Observarea clasă
3.2 dirijată,conversaţia,
4.1 explicaţia, învăţarea prin
descoperire, jocul didactic

CLR Manual, culegere ,,Să Observarea


- realizarea de lucrări în care se asociază Lectură:
1.3 dezlegăm tainele sistematică
elemente de În ziua de Paște,
2.2 comunicării”, Evaluarea după
exprimareplastică, cu alte forme de exprimare de Elena Farago
2.3 fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
artistică – de exemplu:,,Obiceiuri și tradiții de
2.4 Temă de lucru în
Paște” Observarea clasă
3.1
3.2 dirijată,conversaţia,
4.1 explicaţia, învăţarea prin
descoperire, jocul didactic

DP Abilități necesare în relațiile cu ceilalți Respectă și vei fi Fișe de lucru, imagini, - observare
respectat-pag.20 creioane colorate sistematică a
1.3 - exerciţii de identificare a unor reguli de Metode: conversaţia activităților
2.1 comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării Tăietorul de lemne- euristică, explicaţia, munca individuale, de
2.3 unor situaţii concrete din experienţa elevilor după un basm independentă, jocul grup, în echipă
3.1 georgian didactic, jocul de rol, -evaluare orală/
analiză imagini, situații individuală, de grup
Evaluare -pag.24 Activitate frontală, - teme de lucru în
individuală, pe grupe clasă
-fișe de lucru
-autoevaluare

MARȚI – efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-


Resurse materiale: Evaluarea după
MEM 1000, prin adunări/scăderi repetate ; Aflarea numărului
manualul ,culegere, fișe de rezolvarea sarcinilor
27 MARTIE 1.5 Exerciții de aflare a numărului necunoscut în operația necunoscut –pag.27
lucru, de învățare:
1.6 de împărțire
Resurse procedurale: Tehnica „Fără
2.2 – efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
conversaţia, explicaţia, mâini ridicate"
împărțire ;
demonstrația,exerciţiul Temă de lucru în
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin
clasă
împărțire ;
Observarea
– efectuarea de exerciții de împărțire pe baza
sistematică
operațiilor de înmulțire date;
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de înmulțire/împărțire și verificarea prin
operația inversă
LB.ENGLEZĂ

CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Recapitulare – Observarea


1.3 scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire Înfloresc Manual, culegere ,,Să
sistematică
2.2 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) grădinile dezlegăm tainele
Evaluarea după
2.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere comunicării”,
rezolvarea sarcinilor
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu / fișe de lucru
3.1 Temă de lucru în
o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
3.2 clasă
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură Observarea
cu un scurt text citit dirijată,conversaţia,
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea explicaţia, învăţarea prin
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul descoperire, jocul didactic
audiat
MM Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu Cântare vocală Resurse materiale: observare
1.1. durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune Cântarea vocală , în manualul , surse audio sistematică
1.2. contrastante grupuri mici-pag.19 Resurse procedurale: -evaluare orală
1.4. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de Metode: conversaţia, - temă de lucru în
anumite elemente de limbaj muzical explicaţia, exerciţiul, clasă
2.1.
- însuşirea cântecelor pe traseul:colectiv – Samba florilor munca independentă, jocul -interevaluare
grupurimici–colectiv didactic -autoevaluare
- respectarea regulilor de cântare corectă în colectiv Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe

– efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-


Evaluarea după
1000, prin adunări/scăderi repetate ; Resurse materiale:
MEM rezolvarea sarcinilor
Exerciții de aflare a numărului necunoscut în operația Aflarea numărului manualul ,culegere, fișe de
1.5 de învățare:
de împărțire necunoscut lucru,
1.6 Tehnica „Fără
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin Resurse procedurale:
mâini ridicate"
2.2 împărțire ; conversaţia, explicaţia,
Temă de lucru în
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin demonstrația,exerciţiul
clasă
MIERCURI împărțire ;
Observarea
– efectuarea de exerciții de împărțire pe baza
sistematică
28 MARTIE operațiilor de înmulțire date;
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de înmulțire/împărțire și verificarea prin
operația inversă
- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi Manual, culegere ,,Să
CLR cuvinte Evaluare sumativă dezlegăm tainele Observarea
1.3 - jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de comunicării”, sistematică
bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea normelor Bun venit,primăvară! fișe de lucru Evaluarea după
2.2
de adresare civilizată rezolvarea sarcinilor
2.3 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Observarea Temă de lucru în
3.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie dirijată,conversaţia, clasă
3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură explicaţia, învăţarea prin
cu un scurt text citit descoperire, jocul didactic
Manual, culegere ,,Să
Observarea
CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea dezlegăm tainele
Activități de sistematică
1.3 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie comunicării”,
ameliorare și Evaluarea după
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură fișe de lucru
2.2 dezvoltare rezolvarea sarcinilor
cu un scurt text citit
2.3 - formularea unei opinii referitoare la un personaj / o Observarea
Temă de lucru în
3.1 clasă
întâmplare / un mod de comportament etc. dirijată,conversaţia,
3.2 explicaţia, învăţarea prin
descoperire, jocul didactic
ED.FIZICĂ
JOI – efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0- Exersăm! Resurse materiale: Evaluarea după
MEM 1000, prin adunări/scăderi repetate ; Împărțirea numerelor manualul ,culegere, fișe de rezolvarea sarcinilor
29 MARTIE 1.5 Exerciții de aflare a numărului necunoscut în operația naturale lucru, de învățare:
1.6 de împărțire Aflarea numărului Resurse procedurale: Tehnica „Fără
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin necunoscut conversaţia, explicaţia, mâini ridicate"
2.2
împărțire ; demonstrația,exerciţiul Temă de lucru în
– efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin clasă
împărțire ; Observarea
– efectuarea de exerciții de împărțire pe baza sistematică
operațiilor de înmulțire date;
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de înmulțire/împărțire și verificarea prin
operația inversă
CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Activităţi de - manualul, culegere ,,Să - Observarea
1.3 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie ameliorare şi dezlegăm tainele sistematică
2.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dezvoltare comunicării”
2.3 dintr-un text audiat - obs. dirijată, conversația, - aprecieri
- participarea la discuţii pe teme de interes (timpul explicația, exerciţiul
3.1 globale,
liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea - act. frontală, în perechi,
3.2 individuale
produselor activităţii şcolare etc.) individuală
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice,
întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi imaginare
- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o
întâmplare / un mod de comportament etc.

RELIGIE

Resurse materiale:
MM Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu Cântare vocală manualul , surse audio observare
1.1. durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune Cântarea vocală , în Resurse procedurale: sistematică
1.2. contrastante grupuri mici-pag.19 Metode: conversaţia, -evaluare orală
1.4. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de explicaţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.1. anumite elemente de limbaj muzical munca independentă, jocul clasă
- însuşirea cântecelor pe traseul:colectiv – didactic -interevaluare
grupurimici–colectiv Organizare: -autoevaluare
- respectarea regulilor de cântare corectă în colectiv activitate frontală,
individuală şi pe grupe
VINERI – efectuarea de înmulțiri/împărțiri în concentrul 0-
MEM 1000, prin adunări/scăderi repetate ;
Exersăm! Resurse materiale: Evaluarea după
1.5 Împărțirea numerelor manualul ,culegere, fișe de rezolvarea sarcinilor
30 MARTIE Exerciții de aflare a numărului necunoscut în operația
1.6 naturale lucru, de învățare:
de împărțire
2.2 Aflarea numărului Resurse procedurale: Tehnica „Fără
– efectuarea probei împărțirii prin înmulțire și prin
necunoscut conversaţia, explicaţia, mâini ridicate"
3.1 împărțire ;
demonstrația,exerciţiul Temă de lucru în
4.1 – efectuarea probei înmulțirii prin înmulțire și prin
clasă
împărțire ;
Observarea
– efectuarea de exerciții de împărțire pe baza
sistematică
operațiilor de înmulțire date;
– rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de înmulțire/împărțire și verificarea prin
operația inversă
AVAP - manifestarea curiozității fața de explorarea de Animale - manual, sticlă sau pahar - obs. sistematică
1.2 mesaje artistice simple, exprimate vizual de la iaurt, o farfurie, pix, -evaluare orală/
2.2 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Fluturi sârmî, foarfece, foi rev. individuală, de grup
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei - p.24,25 vechi - teme de lucru în
2.3 - realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând - obs. dirijată, conversația,
materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile explicația clasă
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau - act. frontală, în echipă, -analiza produselor
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort individuală activităților
propriu

- manifestarea curiozității fața de explorarea de Animale - manual, sticlă sau pahar


AVAP mesaje artistice simple, exprimate vizual de la iaurt, o farfurie, pix, - obs. sistematică
1.2 - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Fluturi sârmî, foarfece, foi rev. -evaluare orală/
2.2 utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei - p.26,27 vechi individuală, de grup
2.3 - realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând - obs. dirijată, conversația, - teme de lucru în
materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile explicația clasă
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau - act. frontală, în echipă, -analiza produselor
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort individuală activităților
propriu
ED.FIZICĂ
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ
31 martie 2018 – 10 aprilie 2018

S-ar putea să vă placă și