Sunteți pe pagina 1din 117

ALLPLAN FT

MANUAL PRACTIC Acoperiş uri ş i căpriori

Nemetschek Systems, Inc. ş i autorii programului nu î ş i asumă nici o responsabilitate fa ţă de cump ă r ă tori sau al ţ i utilizatori, pentru responsabilit ăţ ile, pierderile, sau problemele cauzate, direct sau indirect prin folosirea acestui program, inclusiv, dar nu numai, orice întrerupere a serviciilor, pierderi în afaceri, profituri anticipate sau defecte datorate utiliz ă rii acestui program.

Informa ţ iile conţ inute în acest document pot fi modificate de c ă tre Nemetschek Systems, Inc f ă r ă nici un avertisment. Firmele, numele ş i datele utilizate în exemple sunt fictive în afar ă de cazul când nu se specific ă expres altfel. Nici o por ţ iune din acest document nu poate fi reprodus ă sau transmis ă sub orice formă , cu mijloace mecanice sau electronice, indiferent de motiv, f ă r ă permisiunea scris ă expres ă din partea Nemetschek Systems, Inc.

© Nemetschek Systems, Inc. 1 997. Toate drepturile rezervate.

all plan® este marc ă înregistrat ă a Nemetschek Systems, Inc. MS-DOS®, Windows NT™ ş i Windows® 95 sunt de asemenea mă rci înregistrate a Microsoft Corporation. Toate celelalte mă rci sunt proprietatea respectivilor proprietari.

Document No. DP 1 504337-0987 Tip ă rit în Germania.

Cuprins

1

Cuprins

CUPRINS

 

1

DESPRE ACEST MANUAL

3

Necesit

ăţ

i

3

Necesit ăţ ile sistemului

4

Convenţ ii tipografice

4

Exemplele şi exerciţ iile

5

Exemplul 1 : Acoperiş cu două pante

5

Exemplul 2: Acoperi ş te şit

6

Exemplul 3: Acoperi ş cu o pantă

6

Exemplul 4: Acoperi ş liber definit cu luminator

7

Exemplul 5: Acoperi ş curb

7

Exemplul 6: Acoperi ş cu lucarnă

8

Exemplul 7: Modificarea acoperişului şi lucarnei

9

Exemplul 8: Că priori

1 0

Înainte de a începe

11

INTRODUCERE

16

FORMELE DE BAZĂ ALE ACOPERI Ş ULUI

19

Desenarea clă dirii

1 9

Acoperiş cu două pante

23

Acoperiş te şit

29

Acoperiş cu o pant ă definit utilizând două puncte în 3D

32

Acoperiş cu profil liber definit

35

Acoperiş curb

40

ACOPERI Ş CU LUCARNĂ

51

Desenarea conturului clă dirii

54

Desenarea re ţ elei acoperişului principal

56

2

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Inserarea lucarnei

59

Copierea re ţ elei acoperişurilor

64

Desenarea învelitorii acoperişului

65

Desenarea învelitorii şi pere ţ ilor lucarnei

7

1

MODIFICAREA ACOPERI Ş ULUI

80

Modificarea pantei acoperişului

82

Coborârea unei sec ţ iuni

87

CĂPRIORI Ş I ELEMENTE DE TÂMPLĂRIE

90

Acoperiş cu că priori

9

1

Desenarea planului clă dirii

92

Re ţ eaua acoperişului

94

C ă priori

95

Tiranţ i Pana de coamă

1 0 1 1 04

Jugul

1

07

Extrasul de tâmplă rie

11 0

INDEX

114

Despre acest manual

3

Despre acest manual

Acest manual ofer ă informa ţii pas-cu-pas despre utilizarea celor mai importante instrumente existente în ALLPLAN FT din modulele pentru modelarea acoperişurilor şi proiectarea şarpantei (că priori, cle şti, tiranţi etc.). El include un numă r de exemple practice acoperind principiile de baz ă ale desenă rii acoperişurilor. De asemenea, veţi învăţa cum să construiţi acoperişuri complexe cu lucarne şi strea şine. În ultimul exemplu ve ţi învăţa cum se definesc c ă priorii, panele (grinzile) de coamă , de câmp şi de strea şină ca şi tiranţii şi cle ştii şarpantei acoperişului.

Necesit ăţ i

Se presupune c ă ave ţi cuno ştinţe şi experienţă practic ă în Windows şi ALLPLAN FT. Dac ă nu, ar trebui să realizaţi exerciţiile prezentate în manualul practic. În particular, ar trebui să ştiţi cum se:

porne şte şi cum se închide ALLPLAN FT

creeaz ă proiectele

modific ă starea cadrelor în modul activ, editare şi referinţă şi cum se închid cadrele

utilizează instrumentele pentru zoom pentru într-o zonă a ecranului şi cum se maximizeaz ă desenul pentru a umple spa ţiul de desenare

folosesc instrumentele pentru desene simple 2D. Instrumentele pentru desenarea simplă 2D sunt prezentate separat, în detaliu, în manualul practic de bază .

Acest manual este gândit a fi citit în ordinea prezentată , cu alte cuvinte, exemplu dup ă exemplu. Instrumentele prezentate în detaliu în capitolele de la început sunt numai amintite prin numele lor în capitolele ulterioare şi se presupune c ă sunte ţi deja familiarizaţi cu ele.

4

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Necesit ăţ ile sistemului

PC Pentium cu CD-ROM drive (minim double-speed)

32 MB RAM (64 MB preferabil), 1 20 MB spa ţiu liber pe hard disk

Plac ă grafic ă cu 2 MB (4 MB preferabil)

Rezoluţia ecranului: 32768 culori sau mai mult

Mouse cu 3 butoane

Windows98, Windows NT sau Windows 2000

Conven ţ ii tipografice

Paragrafele dinaintea şi de dup ă exerciţii vă prezintă scopul lor şi câteva informa ţii despre func ţiile utilizate în ele. Conceptele generale sunt, de asemenea, incluse aici.

Explicaţiile din aceste casete merită o atenţie specială . Informa ţiile prezentate aici vă vor folosi foarte mult acum şi în viitor.

aici v ă vor folosi foarte mult acum ş i în viitor. SFAT Sfaturile ş i

SFAT Sfaturile ş i trucurile destinate utilizatorilor avansa ţ i sunt prezentate aici.

Pentru a face aceasta (de ex. Pentru a desena un perete)

1. Urma ţ i pa ş ii descri ş i aici ş i mai jos.

2. Fiecare instrument este urmat de numele FUNC Ţ IEI pe care o reprezint ă .

3. Op ţ iunile din casetele de dialog apar între “ghilimele duble”.

4. Textul pe care îl introduce ţ i este prezentat astfel. Când introduce ţ i o valoare, ap ă sa ţ i ENTER pentru a o confirma.

5. În cazul în care nu este specificat altfel, click-ul pe mouse se refer ă întotdeauna la butonul stâng al mouse-ului.

6. În figuri, numerele reprezentând pa ş ii la care se refer ă exerci ţ iul apar într-un cerc astfel: .

■■■■■■■■ Vezi ş i Trimiterile la subiectele asociate apar aici.

Vezi ş i Trimiterile la subiectele asociate apar aici. 7. Figurile din exerci ţ ii utilizeaz

7. Figurile din exerci ţ ii utilizează simbolul din stânga pentru a reprezenta cursorul care apare pe ecran ca dou ă fire reticulare.

Despre acest manual

5

Exemplele ş i exerci ţ iile

Acoperişurile reprezentate mai jos şi în paginile urmă toare prezintă obiectivele fiec ă rui exemplu. Începând cu un acoperiş simplu cu două pante, exerciţiile devin din ce în ce mai complexe. Reţine ţi! Figurile de mai jos prezint ă acoperişurile cu învelitoare, însă , ve ţi învăţa cum se aplic ă învelitoarea lor în exemplul 6 (Un acoperiş cu lucarnă ).

Exemplul 1 : Acoperi ş cu două pante

Desenarea acoperişului cu două pante

Introducerea conturului plan al acoperişului cu specificarea unei valori pentru lăţimea strea şinei.

Utilizarea facilităţii “prin punct” pentru definirea pantei acoperişului.

pentru l ăţ imea strea ş inei. Utilizarea facilit ăţ ii “prin punct” pentru definirea pantei

6

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Exemplul 2: Acoperiş te şit

Efectuarea modific ă rilor acoperişului

Transferarea pantei acoperişului de la o latură a acoperişului la altă latur ă

de la o latur ă a acoperi ş ului la alt ă latur ă Exemplul 3:

Exemplul 3: Acoperiş cu o pant ă

Desenarea unui acoperiş având ca baz ă coordonatele z a două puncte

ă Exemplul 3: Acoperi ş cu o pant ă Desenarea unui acoperi ş având ca baz

Despre acest manual

7

Exemplul 4: Acoperiş liber definit cu luminator

Desenarea unui acoperiş liber definit

cu luminator Desenarea unui acoperi ş liber definit Exemplul 5: Acoperi ş curb Desenarea unui acoperi

Exemplul 5: Acoperiş curb

Desenarea unui acoperiş curb

Aplicarea unei pante inverse unui acoperiş curb dup ă un contur liber definit

curb Desenarea unui acoperi ş curb Aplicarea unei pante inverse unui acoperi ş curb dup ă

8

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Exemplul 6: Acoperiş cu lucarnă

Desenarea unui acoperiş cu două pante având ca baz ă conturul unei construc ţii neregulate

Utilizarea instrumentului PLANŞEU pentru aplicarea învelitorii acoperişului

Inserarea unei lucarne în acoperi ş

Desenarea lucarnei şi desenarea strea şinei lucarnei

acoperi ş ului Inserarea unei lucarne în acoperi ş Desenarea lucarnei ş i desenarea strea ş

Despre acest manual

9

Exemplul 7: Modificarea acoperişului şi lucarnei

Modificarea înclină rii în partea frontală a construc ţiei Aplicarea unei noi pante Deplasarea în jos a unei por ţiuni de la baza acoperişului

ă a construc ţ iei Aplicarea unei noi pante Deplasarea în jos a unei por ţ

10

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Exemplul 8: Că priori

Plasarea c ă priorilor în acoperiş

Desenarea elementelor şarpantei ca pane de strea şină (cosoroab ă ) şi de coamă , popi, cle şti, tiranţi, juguri etc.

ş arpantei ca pane de strea ş in ă (cosoroab ă ) ş i de coam

Despre acest manual

11

Înainte de a începe

Trebuie să crea ţi un proiect nou pentru exerciţiile din acest manual. Crearea proiectelor este o operaţiune administrativă de baz ă . ALLPLAN ofer ă instrumente speciale pentru administrarea şi setarea proprietăţilor proiectelor. Aceste instrumente sunt oferite în ecranul principal al programului, în barele de meniu inferior şi superior.

Pentru a crea un proiect

1. Panoul de control al ALLplan-ului este afi ş at. Din bara de

■■■■■■■■ Vezi ş i Administrarea şi organizarea proiectelor sunt explicate în detaliu în Manualul practic şi în Manualul de referin ţă .

instrumente din partea dreapt ă ap ă sa ţ i GESTIUNE. 2. Din caseta de
instrumente din partea dreapt ă ap ă sa ţ i
GESTIUNE.
2. Din caseta de dialog GESTIUNE DATE, face ţ i click pe
PROIECTE
.
din partea dreapt ă ap ă sa ţ i GESTIUNE. 2. Din caseta de dialog GESTIUNE

12

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

3. În caseta de dialog PROIECTE, face ţ i click pe

CREARE .
CREARE
.
caseta de dialog P ROIECTE , face ţ i click pe CREARE . 4. În caseta

4. În caseta de dialog CREATOR PROIECT, tasta ţ i acoperi ş (în câmpul “Nume proiect:”) ş i ap ă sa ţ i ENTER.

dialog C REATOR PROIECT , tasta ţ i acoperi ş (în câmpul “Nume proiect:”) ş i

Despre acest manual

13

5. Ap ă sa ţ i

Despre acest manual 13 5. Ap ă sa ţ i pentru a confirma aceste set ă

pentru a confirma aceste set ă ri.

5. Ap ă sa ţ i pentru a confirma aceste set ă ri. În cazul în

În cazul în care ALLPLAN vă va întreba dac ă dori ţ i s ă selecta ţ i un model de structur ă pentru proiect, alege ţ i “F ă r ă structur ă ” din caseta

de dialog SELEC Ţ IE ş i ap ă sa ţ i structur ă .

deoarece dori ţ i s ă crea ţ i propria

6. Face ţ i click pe

ţ i s ă crea ţ i propria 6. Face ţ i click pe în casetele

în casetele de dialog PROIECTE ş i GESTIUNE DATE

pentru a le închide. Proiectul pe care tocmai l-a ţ i creat devine automat proiectul curent.

În continuare verifica ţi setă rile curente pentru planurile standard de referinţă . Pentru exerciţiile din acest manual practic trebuie să le setaţi astfel încât planurile standard de referinţă să fie setate la cota 0 -pentru planul inferior- şi cota 2,5 -pentru cel superior.

Pentru a seta planurile standard de referinţă

1. Deschide ţ i modulul de Arhitectur ă . Din pagina PROGRAME din PANOUL

DE CONTROL AL ALLPLAN-ului, alege ţ i

din P ANOUL DE C ONTROL AL ALLPLAN-ului, alege ţ i A RHITECTUR Ă GENERAL Ă

ARHITECTUR Ă GENERAL Ă .

2. Din bara de instrumente CREARE, alege ţ i Meniul contextual va apare pe ecran.

C REARE , alege ţ i Meniul contextual va apare pe ecran. PLAN DE LUCRU STANDARD
C REARE , alege ţ i Meniul contextual va apare pe ecran. PLAN DE LUCRU STANDARD

PLAN DE LUCRU STANDARD.

3. Deoarece dorim s ă set ă m cota planului standard inferior la valoarea

0 m, ap ă sa ţ i CI-STD

ENTER.

din meniul contextual, introduce ţ i 0 ş i ap ă sa ţ i

4. Seta ţ i în ă l ţ imea planului standard superior la cota 2,5 m. Pentru

aceasta, ap ă sa ţ i CS-STD

, introduce ţ i 2.5 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

5. Face ţ i click cu butonul drept al mouse-ului în spa ţ iul de lucru pentru a confirma aceste set ă ri.

14

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

În continuare, vom verifica dac ă câteva setă ri sunt corect configurate, pentru a vă asigura că ALLPLAN va funcţiona la fel cum este prezentat în acest manual. Aceste setă ri sunt cele implicite şi definite încă de la instalare. Înainte de orice, însă , recomand ă m să urma ţi pa şii descrişi mai jos pentru a verifica dac ă acestea sunt setă rile dorite şi, dac ă este cazul, să le modifica ţi.

Pentru a configura ALLPLAN pentru exerci ţ ii

1. Trece ţ i în modulul de desenare 2D. Dac ă PANOUL DE CONTROL AL ALLPLAN-ului este afi ş at, face ţ i click pe pagina PROGRAME ş i din lista

at, face ţ i click pe pagina P ROGRAME ş i din lista modulelor de program

modulelor de program accesibile face ţ i click pe dup ă care ap ă sa ţ i butonul OK.

CONSTRUCŢ II 2D

2. Din meniul VARIABIL, ap ă sa ţ i

Ţ I I 2D 2. Din meniul VARIABIL , ap ă sa ţ i DEFINI Ţ

DEFINIŢ II ş i din caseta de dialog

DEFINIŢ II MODUL PROGRAM alege ţ i DEFINIŢ II GENERALE.

3. În sec ţ iunea “Unitate” a casetei de dialog, face ţ i click pe butonul din dreptul câmpului “Dimens. lungime”.

pe butonul din dreptul câmpului “Dimens. lungime”. 4. În lista afi ş at ă , ap

4. În lista afi ş at ă , ap ă sa ţ i

4. În lista afi ş at ă , ap ă sa ţ i dac ă „m“

dac ă „m“ este deja selectat. Dac ă nu,

face ţ i click pe „m“ pentru a seta unitatea de m ă sur ă în metri.

5. Ap ă sa ţ i

pentru a confirma set ă rile ş i a închide caseta de dialog ă rile ş i a închide caseta de dialog

DEFINIŢ II GENERALE.

6. Verifica ţ i scara de referin ţă . Dac ă nu este deja setat ă pe 100, face ţ i

click pe

deja setat ă pe 100, face ţ i c l i c k p e S

SCARA DE REFERIN ŢĂ .

7. Selecta ţ i valoarea 100. Astfel a ţ i setat scara de referin ţă ş i a ţ i închis caseta de dialog.

Despre acest manual

15

Despre acest manual 15 8. Seta ţ i creionul ş i tipul de linie. Din meniul

8. Seta ţ i creionul ş i tipul de linie. Din meniul TIPURI DE LINIE, face ţ i click pe CREIONUL 1. Creionul selectat este eviden ţ iat ş i num ă rul s ă u este afi ş at în partea stâng ă .

ă rul s ă u este afi ş at în partea stâng ă . 9. De

9. De sub creion, alege ţ i tipul de linie “A” (aceasta este linia nr. 1, linie continu ă ).

16

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Introducere

În continuare se face o scurtă introducere despre conceptele de bază ale desenă rii acoperişurilor în ALLPLAN. Deoarece un acoperiş este în esenţă format dintr-o serie de planuri libere de referinţă , este important să înţelege ţi cum se lucreaz ă cu planurile de referinţă . ALLPLAN face distinc ţia dintre “planurile standard de referinţă şi “planurile libere de referinţă “:

ţă “ ş i “planurile libere de referin ţă “: SFAT Planurile libere de referin ţă

SFAT

Planurile libere de referin ţă pot fi aplicate ş i numai pe anumite zone ale elementelor arhitecturale. În acest caz, numai acea zon ă va fi modificat ă adaptându-se noilor definiţ ii.

■■■■■■■■ Vezi ş i Consulta ţ i ş i ajutorul contextual, manualul de utilizare ş i manualul practic pentru explica ţ ii mai detaliate despre conceptul de planuri de referin ţă .

Planurile standard de referinţă

Fiecare cadru din ALLPLAN are asociate o pereche de planuri standard implicite, imaginare. Aceste planuri sunt orizontale, invizibile şi se aplic ă întregului cadru. Prin asocierea înă lţimii elementelor arhitecturale cu aceste planuri, puteţi efectua rapid modificarea înă lţimii acestor elemente prin modificarea cotei planurilor.

Utilizând planurile standard de referinţă nu pute ţi impune setă ri diferite ale înă lţimii diferitelor p ă r ţi ale aceluia şi element –pentru a face un perete te şit, de exemplu. În acest caz, este necesar să lucra ţi cu planuri libere de referinţă .

s ă lucra ţ i cu planuri libere de referin ţă . Planurile libere de referin

Planurile libere de referinţă

În plus, fa ţă de planurile standard de referinţă , în ALLPLAN, pute ţi să crea ţi perechi de planuri libere de referinţă . Planurile libere de referinţă

Introducere

17

sunt afişate şi delimitate de linii întrerupte pe ecran –cu alte cuvinte, spre deosebire de planurile standard de referinţă , pe acestea le puteţi vedea pe ecran. Ele pot fi înclinate în spa ţiu sub orice unghi şi au înă lţimile pe care le atribuiţi. În plus, planurile libere de referinţă au prioritate faţă de planurile standard de referinţă . Aceasta înseamnă c ă , aplicând planuri libere de referinţă elementelor arhitecturale a că ror înă lţime a fost definită relativ la planurile standard de referinţă , va face ca acele elemente să piard ă asocierea lor cu planurile standard şi să se ajusteze la profilul impus de noile perechi de planuri libere.

la profilul impus de noile perechi de planuri libere. Modulul Acoperi ş Utilizând instrumentele din modulul

Modulul Acoperi ş

Utilizând instrumentele din modulul MODELARE ACOPERIŞURI, crea ţi perechi complexe de planuri libere de referinţă . Strict vorbind, ve ţi crea

o re ţ ea a acoperişului. Fiecare parte a reţelei acoperişului conţine un

plan superior (panta acoperi şului) şi un plan inferior (partea de jos a acoperişului, de regulă orizontală ). Prin setarea marginii de sus a pere ţilor de sub acoperiş relativ la planurile de referinţă , vă asigura ţi c ă

ei vor fi cu acurateţe ajusta ţi la constrângerile impuse de reţeaua

acoperişului. Acela şi lucru este valabil şi pentru învelitoarea acoperişului

– utilizând instrumentul PLANŞEU, pute ţi ata şa un element de tip planşeu planurilor superioare definite de re ţeaua acoperişului.

Ş EU , pute ţ i ata ş a un element de tip plan ş eu

18

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

În plus, pute ţi desena forme complexe de acoperişuri prin inserarea unor noi re ţele de acoperiş într-unul existent. Acesta este principiul de func ţionare a instrumentului pentru desenarea lucarnelor –conturul lucarnei este pur şi simplu desenat peste conturul unei reţele de acoperiş existente.

Desenarea acoperi şului

Având în vedere tipurile de acoperişuri pe care dori ţi să le creaţi, calea de baz ă urmată este întotdeauna urmă toarea:

de baz ă urmat ă este întotdeauna urm ă toarea: SFAT Pute ţ i s ă

SFAT Pute ţ i s ă inversa ţ i ordinea pa ş ilor 1 ş i 2, adic ă , defini ţ i mai întâi panta acoperi ş ului ş i apoi conturul lui.

1 .

Introduce ţi conturul acoperişului în plan şi seta ţi înă lţimea p ă r ţii de sus şi de jos a acoperişului. Având la baz ă aceste informaţii, ALLPLAN va crea reţeaua iniţială a acoperişului –în acest stadiu ea fiind un simplu cub.

2.

Definiţi pantele acoperi şului –cu alte cuvinte, introduceţi valorile pentru panta acoperişului, numă rul de segmente ale acoperişului, înă lţimea strea şinelor.

3.

Face ţi click pe laturile acoperişului unde doriţi să fie aplicată panta definită în pasul 2. Pute ţi specifica înă lţimea pantei acoperişului utilizând una din urmă toarele variante:

Prin introducerea unei valori pentru cota absolută a strea şinei;

Prin definirea unui punct prin care va trece panta. Acest punct poate fi un singur punct pe care îl indicaţi fă când click în plan şi a c ă rui înă lţime o introduce ţi. El poate fi, de asemenea, şi un punct pe care îl defini ţi fă când click într-una din vederile izometrice.

4.

Aplica ţi învelitoarea acoperişului utilizând funcţia PLANŞEU.

Formele de bază ale acoperi ş ului

19

Formele de bază ale acoperişului

ş ului 19 Formele de baz ă ale acoperi ş ului SFAT Pute ţ i combina

SFAT

Pute ţ i combina aceste metode. De exemplu, pute ţ i aplica o pant ă înclinat ă normal unei laturi a acoperi ş ului ş i o pant ă liber definit ă celeilalte laturi.

În exerciţiile care urmează ve ţi învăţa cum se folosesc cele patru metode de baz ă pentru desenarea acoperişurilor în ALLPLAN:

Acoperiş cu pantă simplă , înclinată ;

Acoperiş cu pantă înclinată definită prin două puncte din spa ţiu;

Acoperiş cu pante liber definite;

Acoperiş curb.

În aceste exemple, se va desena numai reţeaua acoperişului. Cu alte cuvinte, vor fi create numai planurile de referinţă –acoperişul va fi fă r ă învelitoare.

Desenarea cl ă dirii

Pentru început vom desena clă direa care va servi ca baz ă pentru crearea acoperişurilor. Conturul clă dirii va fi un simplu dreptunghi acoperind o suprafa ţă de 8 m x 1 2 m. Pere ţii vor fi asociaţi planurilor standard de referinţă . Grosimea pere ţilor va fi de 36,5 cm.

Pentru a desena cl ă direa

ţ ilor va fi de 36,5 cm. Pentru a desena cl ă direa 1. Face ţ

1. Face ţ i click pe PANOUL DE CONTROL pentru a ajunge în PANOUL DE CONTROL AL ALLPLAN-ului.

2. Face ţ i click pe pagina PROGRAME. În sec ţ iunea p ă r ţ i program alege ţ i familia de programe ALLPLAN – ARHITECTUR Ă iar din lista modulelor

ALLPLAN – A RHITECTUR Ă iar din lista modulelor alege ţ i modulul de desenare pere

alege ţ i

modulul de desenare pere ţ i. Ap ă sa ţ i butonul OK.

PERE Ţ I, PLAN Ş EE, ELEM. CONSTRUC Ţ II pentru a trece în

3. Din bara de instrumente CREARE, face ţ i click pe ap ă sa ţ i

CONSTRUC Ţ II pentru a trece în 3. Din bara de instrumente C REARE , face

PERETE.

20

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

4. Din meniul contextual care pe ecran, face ţ i click pe PROPRIET ĂŢ I. Caseta de dialog PERETE este afi ş at ă .

ĂŢ I . Caseta de dialog P ERETE este afi ş at ă . 5. Peretele
ĂŢ I . Caseta de dialog P ERETE este afi ş at ă . 5. Peretele

5. Peretele trebuie s ă aib ă grosimea de 36,5 cm. În sec ţ iunea “Param.” face ţ i click pe primul rând al coloanei “Grosime”. În caseta de dialog care apare, face ţ i click pe valoarea 0.365 sau dac ă nu exist ă aceast ă dimensiune introduce ţ i-o.

ă nu exist ă aceast ă dimensiune introduce ţ i-o. 6. Trebuie s ă asocia ţ

6. Trebuie s ă asocia ţ i marginea de sus ş i de jos a pere ţ ilor cu planurile

de referin ţă . În sec ţ iunea “Parametri” face ţ i click pe butonul Caseta de dialog ÎN Ă LŢ IME este afi ş at ă .

In ă lt

Formele de bază ale acoperi ş ului

21

Formele de baz ă ale acoperi ş ului 21 În caseta de dialog Î N Ă

În caseta de dialog ÎN Ă LŢ IME face ţ i urm ă toarele:

În sec ţ iunea “Marg. sup.”, face ţ i click pe

În sec ţ iunea “Marg. sup.”, face ţ i click pe

, introduce ţ i 0 în

câmpul “Distan ţ a” ş i ap ă sa ţ i ENTER. Asfel a ţ i asociat marginea de sus a peretelui cu planul superior de referin ţă .

În sec ţ iunea “Marg. inf”, face ţ i click pe

În sec ţ iunea “Marg. inf”, face ţ i click pe

, introduce ţ i 0 în

câmpul “Distan ţ a” ş i ap ă sa ţ i ENTER. Astfel a ţ i asociat partea de jos a peretelui cu planul de referin ţă inferior.

Aţ i setat marginea de sus ş i de jos a pere ţ ilor astfel încât, la desenare, pere ţ ii se vor întinde între planul superior ş i, respectiv, inferior de referin ţă .

7. Ap ă sa ţ i dialog PERETE.

de referin ţă . 7. Ap ă sa ţ i dialog P ERETE . pentru a

pentru a confirma aceste set ă ri ş i a reveni în caseta de

8. Ap ă sa ţ i

în caseta de dialog PERETE pentru a confirma set ă rile ş i ERETE pentru a confirma set ă rile ş i

a reveni în spa ţ iul de desenare.

9. Din meniul contextual, face ţ i click pe iconul ce simbolizează un perete drept, a ş a cum este ar ă tat mai jos.

ă un perete drept, a ş a cum este ar ă tat mai jos. 10. Face

10. Face ţ i click în spa ţ iul de lucru pentru a plasa punctul de start al primului perete.

11. Pentru lungimea primului perete de-a lungul axei x, introduce ţ i 8 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

12. Face ţ i click oriunde în spa ţ iul de lucru de deasupra peretelui pentru a-i specifica direc ţ ia de extindere.

22

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

13. Pentru lungimea urm ă torilor trei pere ţ i (vectorul dY, apoi dX ş i, în sfâr ş it, din nou dY), introduce ţ i 12 ş i ap ă sa ţ i ENTER, introduce ţ i -8 ş i ap ă sa ţ i ENTER, introduce ţ i -12 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

dX=-8.0 dY=-12.0 dY=12.0 12 dX=8.0 1 0
dX=-8.0
dY=-12.0
dY=12.0
12
dX=8.0
1 0

14. Ap ă sa ţ i Esc pentru a termina func ţ ia PERETE.

Deoarece vom folosi această clă dire ca baz ă pentru câteva exerciţii, copia ţi-o acum în cadrele 2 şi 3.

Pentru a copia cl ă direa în alte cadre

1. Face ţ i click pe

a copia cl ă direa în alte cadre 1. Face ţ i click pe P ANOUL

PANOUL DE CONTROL pentru a deschide PANOUL DE

CONTROL AL ALLPLAN-ului.

2. Din bara de instrumente din partea dreapt ă a panoului de control,

face ţ i click pe este afi ş at ă .

de control, face ţ i click pe este afi ş at ă . COPIERE CADRU .

COPIERE CADRU. Caseta de dialog SELEC Ţ IE CADRE

3. Selecta ţ i cadrul 2. În linia de dialog, ALLPLAN vă cere s ă indica ţ i elementele care vor fi copiate în cadrul 2.

4. Face ţ i click de trei ori în spa ţ iul de lucru cu butonul drept al mouse-ului. Astfel ve ţ i selecta toate elementele existente în cadrul curent.

5. Repeta ţ i pa ş ii 2 pân ă la 4 pentru a copia cl ă direa în cadrul 3.

Formele de bază ale acoperi ş ului

23

Acoperi ş cu dou ă pante

În primul exerci ţiu de desenare a acoperişurilor, ve ţi desena un acoperiş cu două pante pentru clă direa creată în exerciţiul precedent. Lăţimea strea şinei acoperişului va fi de 1 m. Deoarece înă lţimea strea şinei nu este dată şi nu o cunoa şte ţi, ve ţi utiliza facilitatea “Prin punct” pentru a determina panta acoperişului. Acoperişul va avea înclinarea de 45°.

Pentru a desena acoperi ş ul cu două pante

de 45 ° . Pentru a desena acoperi ş ul cu dou ă pante 1. Face

1. Face ţ i click pe PANOUL DE CONTROL pentru a deschide PANOUL DE CONTROL AL ALLPLAN-ului.

2. Face ţ i click pe pagina Programe. În sec ţ iunea GRUPE selecta ţ i familia de programe ALLPLAN – ARHITECTUR Ă iar din lista din partea dreapt ă

selecta ţ i

Ă iar din lista din partea dreapt ă selecta ţ i MODELARE ACOPERI Ş URI dup

MODELARE ACOPERIŞ URI dup ă care ap ă sa ţ i butonul OK

3. Din bara de instrumente CREARE, face ţ i click pe

OK 3. Din bara de instrumente C REARE , face ţ i click pe P LANURI

PLANURI

ACOPERIŞ . Meniul contextual va apare pe ecran afi ş ând set ă rile utilizate la ultimul acoperi ş desenat.

set ă rile utilizate la ultimul acoperi ş desenat. Începe ţ i introducând set ă rile

Începe ţ i introducând set ă rile pentru panta acoperi ş ului.

4. În meniul contextual, face ţ i click pe

ş ului. 4. În meniul contextual, face ţ i click pe A C O P E

ACOPERIŞ CU O PANT Ă .

5. Acoperi ş ul va avea o înclinare de 45°. Face ţ i click pe butonul

INCLIN ,
INCLIN
,

introduce ţ i 45 ş i ap ă sa ţ i ENTER. Panta acoperi ş ului va fi calculat ă în func ţ ie de aceast ă valoare.

6. Urm ă torul pas este de a defini nivelul inferior al re ţ elei acoperi ş ului.

Face ţ i click pe COTINF

, introduce ţ i 0 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

7. Defini ţ i în ă l ţ imea nivelului superior al acoperi ş ului. Face ţ i click pe

COTSUP

, introduce ţ i 10 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

Urm ă torul pas este s ă desena ţ i conturul acoperi ş ului în plan.

8. Pentru a plasa primul punct al conturului, face ţ i click pe col ţ ul din stânga jos al cl ă dirii, în plan.

24

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

9. În linia de dialog, ve ţ i vedea c ă ALLPLAN vă cere s ă introduce ţ i urm ă torul punct sau o distan ţă (pentru strea ş in ă ). Introducând o valoare pentru distan ţă pute ţ i specifica l ăţ imea strea ş inei. Deoarece acoperi ş ul are o strea ş in ă cu l ăţ imea de 1 m, introduce ţ i 1 ş i ap ă sa ţ i

ENTER.

10. Deoarece conturul acoperi ş ului este rectangular, îl pute ţ i desena mai simplu f ă când click pe un alt punct, diagonal opus. Face ţ i click pe col ţ ul din dreapta sus a cl ă dirii ş i ap ă sa ţ i tasta Esc.

1 0
1 0

SFAT

Pute ţ i defini o serie de contururi de acoperi ş într-o singură opera ţ ie. Conturul exterior define ş te marginile acoperi ş ului principal. Celelalte contururi poligonale din interiorul acoperi ş ului definesc ni ş ele (deschiderile) din interiorul acoperi ş ului, de exemplu, pentru atrium-uri ş i curtea interioară .

11. Ap ă sând tasta Esc, indica ţ i ALLPLAN-ului c ă a ţ i terminat introducerea conturului acoperi ş ului.

12. Înainte de a trece la pasul urm ă tor, deschide ţ i înc ă dou ă vizoare pentru a vedea cum arat ă re ţ eaua acoperi ş ului în diferite vederi. Din

ă re ţ eaua acoperi ş ului în diferite vederi. Din meniul V IZOARE , face

meniul VIZOARE, face ţ i click pe

Spa ţ iul de lucru va ar ă ta acum astfel:

3 VIZOARE.

Formele de bază ale acoperi ş ului

25

Formele de baz ă ale acoperi ş ului 25 Panta ş i conturul sunt acum definite,

Panta ş i conturul sunt acum definite, ins ă , înainte de a aplica pantele laturilor acoperi ş ului, trebuie s ă defini ţ i în ă l ţ imea unui punct prin care va trece panta. Deoarece acoperi ş ul are strea ş in ă , nu putem cunoa ş te în ă l ţ imea marginii exterioare a acoperi ş ului, dar, ş tim c ă acoperi ş ul va trece prin marginea exterioar ă a construc ţ iei.

va trece prin marginea exterioar ă a construc ţ iei. SFAT În ă l ţ imea

SFAT

În ă l ţ imea punctului prin care va trece panta acoperi ş ului poate fi definit ă prin: a) introducerea unei valori pentru în ă l ţ imea strea ş inei în meniul contextual sau b)

folosind facilitatea

a ş a cum este ară tat în dreapta.

PRIN PUNCT
PRIN PUNCT

Facilitatea PRIN PUNCT

suprascrie set ă rile pentru

H-STR ÎN Ă L Ţ IMEA STREA Ş INEI.

13. Din meniul DINAMIC, face ţ i click pe butonul

PRIN PUNCT
PRIN PUNCT

. În acest fel

pute ţ i defini punctul prin care va trece panta acoperi ş ului.

i defini punctul prin care va trece panta acoperi ş ului. 14. În linia de dialog,

14. În linia de dialog, ALLPLAN vă cere acum s ă indica ţ i punctul prin care va trece panta acoperi ş ului. În vizorul care afi ş ează cl ă direa în vedere izometric ă , face ţ i click pe col ţ ul exterior dreapta al construc ţ iei. (vezi figura de mai jos).

26

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

1 4
1 4
26 ALLPLAN FT Acoperi ş uri ş i c ă priori 1 4 SFAT În urm

SFAT

În urm ă torul exerci ţ iu, ve ţ i înv ăţ a cum se transferă set ă rile de la o latură a acoperi ş ului la alta evitând astfel folosirea înc ă o dat ă a

facilit ăţ ii PRIN PUNCT .

15. To ţ i parametrii necesari pentru definirea pantei acoperi ş ului sunt acum defini ţ i. Acum pute ţ i aplica panta pentru prima latur ă a construc ţ iei. În vizorul în care este afi ş at ă cl ă direa în vedere plan ă , face ţ i click pe linia din dreapta (vezi figura de mai jos). Panta va fi imediat aplicat ă –modificarea este evident ă în vizorul în care modelul este prezentat în vedere izometric ă ş i în eleva ţ ie (vezi figura de mai jos).

16. ALLPLAN a ş teapt ă introducerea unui alt punct prin care cea de-a doua pant ă va trece. Din meniul

DINAMIC, face ţ i click pe butonul PRIN PUNCT ş i apoi pe

col ţ ul exterior stânga a cl ă dirii (vezi figura de mai jos).

Formele de bază ale acoperi ş ului

27

1 6
1 6

17. În linia de dialog, ALLPLAN vă cere s ă indica ţ i latura acoperi ş ului asupra c ă reia se va aplica panta. În plan, face ţ i click pe latura din stânga a conturului acoperi ş ului.

click pe latura din stânga a conturului acoperi ş ului. SFAT Laturile acoperi ş ului pe

SFAT

Laturile acoperi ş ului pe care pot fi aplicate pantele acoperi ş ului sunt afi ş ate ca linii continue în plan.

ş ului sunt afi ş ate ca linii continue în plan. 1 7 1 5 Acum
1 7
1
7
1 5
1
5

Acum a ţ i terminat desenarea re ţ elei acoperi ş ului cu dou ă pante.

18. Ap ă sa ţ i tasta Esc pentru a termina func ţ ia PLANURI ACOPERIŞ . Deoarece marginile de sus ş i de jos a pere ţ ilor sunt asociate planurilor de referin ţă , pere ţ ii se vor adapta automat la noile constrângeri impuse de planurile re ţ elei acoperi ş ului.

28

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

28 ALLPLAN FT Acoperi ş uri ş i c ă priori 19. Din meniul VIZOARE ,

19. Din meniul VIZOARE, face ţ i click pe imaginile din toate cele trei vizoare. Spa ţ iul de lucru va ar ă ta acum astfel:

3 VIZOARE pentru a redesena

pe imaginile din toate cele trei vizoare. Spa ţ iul de lucru va ar ă ta

Formele de bază ale acoperi ş ului

29

Acoperi ş te ş it

Urmă torul exerciţiu vă arată cum se deseneaz ă un acoperiş te şit prin modificarea re ţelei de acoperiş pe care deja a ţi desenat-o. Aceasta implic ă generarea a înc ă două fe ţe de acoperiş la fiecare cap ă t al clă dirii.

Pentru a face un acoperi ş te ş it dintr-un acoperi ş normal cu două pante

1. Sunte ţ i înc ă în modulul de desenare acoperi ş uri. Dac ă nu sunte ţ i,

de desenare acoperi ş uri. Dac ă nu sunte ţ i, a l e g e

alege ţ i

ALLPLAN-ului.

MODELARE ACOPERIŞ URI din PANOUL DE CONTROL AL

2. Din meniul VIZOARE, face ţ i click pe

CONTROL AL 2. Din meniul V IZOARE , face ţ i click pe 3 V IZOARE

3 VIZOARE.

3. Din bara de INSTRUMENTE DE EDITARE ap ă sa ţ i

ACOPERIŞ .

I NSTRUMENTE DE E DITARE ap ă sa ţ i ACOPERI Ş . MODIFICARE PLANURI 4.

MODIFICARE PLANURI

4. Face ţ i click pe una din laturile acoperi ş ului pe care dori ţ i s ă -l modifica ţ i.

ş ului pe care dori ţ i s ă -l modifica ţ i. SFAT Set ă

SFAT

Set ă rile afi ş ate în meniul contextual corespund set ă rilor f ă cute pentru cel mai recent acoperi ş desenat. Dac ă sunte ţ i în continuarea exerci ţ iului anterior, pute ţ i s ă ri peste pasul 5 deoarece set ă rile din meniul contextual sunt deja cele atribuite acoperi ş ului desenat.

5. Pentru acoperi ş ul te ş it, vom utiliza acelea ş i set ă ri ca ş i pentru

it, vom utiliza acelea ş i set ă ri ca ş i pentru acoperi ş ul

acoperi ş ul principal. Din meniul contextual, face ţ i click pe PRELUARE ş i apoi pe marginea din stânga a acoperi ş ului principal, a ş a cum este ar ă tat mai jos.

pe P RELUARE ş i apoi pe marginea din stânga a acoperi ş ului principal, a
pe P RELUARE ş i apoi pe marginea din stânga a acoperi ş ului principal, a
pe P RELUARE ş i apoi pe marginea din stânga a acoperi ş ului principal, a

30

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

În continuare, ve ţ i defini un punct prin care fa ţ a te ş it ă a acoperi ş ului va trece. El va fi situat la cota 4,5 m. Pentru a evita efortul de a g ă si ş i plasa acest punct, pute ţ i afi ş a o linie de eleva ţ ie la în ă l ţ imea pe care o dori ţ i, ca un ajutor suplimentar.

6. Din meniul contextual, face ţ i click pe afi ş area liniei de eleva ţ ie).

(pentru definirea ş i ş i

7. Noua fa ţă a acoperi ş ului va începe la o în ă l ţ ime de 2 m deasupra nivelului superior al construc ţ iei. Cu alte cuvinte, ea va trece prin cota 4,5 m. Introduce ţ i 4.5 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

8. Din meniul dinamic, face ţ i click pe butonul

PRIN PUNCT .
PRIN PUNCT
.

9. În vizorul care prezint ă construc ţ ia în vederea izometric ă , face ţ i click pe unul din col ţ urile definite de linia de eleva ţ ie a ş a cum este ar ă tat mai jos. Astfel a ţ i definit punctul prin care noua pant ă a acoperi ş ului va trece.

prin care noua pant ă a acoperi ş ului va trece. 10. În vederea plan ă

10. În vederea plan ă , face ţ i click pe latura inferioar ă a noului acoperi ş pentru a aplica noua pant ă (vezi figura de mai jos). Noua fa ţă a acoperi ş ului va fi desenat ă .

11. Acum pute ţ i transfera panta c ă tre cel ă lalt cap ă t al re ţ elei

acoperi ş ului f ă r ă s ă mai folosi ţ i facilitatea

Din meniul contextual, face ţ i click pe

.
.

PRIN PUNCT .

12. În vederea plan ă , face ţ i click pe latura acoperi ş ului a c ă rei set ă ri dori ţ i s ă o copia ţ i.

Formele de bază ale acoperi ş ului

31

13. Face ţ i click pe latura unde dori ţ i s ă fie aplicat ă noua pant ă , adic ă pe latura superioar ă a noului acoperi ş .

1 3 1 2
1 3
1 2

14. Ap ă sa ţ i tasta Esc pentru a termina func ţ ia de modificare a acoperi ş ului. Spa ţ iul de lucru va ar ă ta acum astfel:

Esc pentru a termina func ţ ia de modificare a acoperi ş ului. Spa ţ iul

32

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Acoperi ş cu o pant ă definit utilizând două puncte în 3D

În urmă torul exerciţiu ve ţi desena un acoperiş cu o singur ă pantă . Panta acoperişului va fi definită prin plasarea a numai două puncte, introducând coordonatele z ale acestora şi specificând latura pe care se va aplica panta.

ş i specificând latura pe care se va aplica panta. Pentru a desena un acoperi ş

Pentru a desena un acoperi ş cu o pantă definit ă prin două puncte în 3D

1. Sunte ţ i înc ă în modulul de desenare acoperi ş uri. Dac ă nu sunte ţ i,

de desenare acoperi ş uri. Dac ă nu sunte ţ i, a l e g e

alege ţ i

ALLPLAN-ului.

MODELARE ACOPERIŞ URI din PANOUL DE CONTROL AL

2. Din meniul VARIABIL, face ţ i click pe

CONTROL AL 2. Din meniul VARIABIL , face ţ i click pe A CTIVARE CADRU ,

ACTIVARE CADRU, face ţ i cadrul 2

cadrul activ ş i închide ţ i toate celelalte cadre.

3. Din bara de instrumente CREARE, face ţ i click pe Meniul contextual va fi afi ş at pe ecran.

bara de instrumente C REARE , face ţ i click pe Meniul contextual va fi afi

PLANURI ACOPERIŞ .

Formele de bază ale acoperi ş ului

33

Formele de baz ă ale acoperi ş ului 33 4. Din meniul contextual, face ţ i

4. Din meniul contextual, face ţ i click pe

ACOPERIŞ DEFINIT UTILIZÂND 2

PUNCTE.

Parametrii existen ţ i acum în meniul variabil se vor schimba în func ţ ie de metoda de lucru aleas ă –pute ţ i introduce valori pentru partea de sus ş i de jos a acoperi ş ului ş i pentru cota liniei de eleva ţ ie.

ş ului ş i pentru cota liniei de eleva ţ ie. 5. Introduce ţ i urm

5. Introduce ţ i urm ă toarele informa ţ ii pentru a defini în ă l ţ imea p ă r ţ ii de jos ş i de sus a re ţ elei acoperi ş ului:

Face ţ i click pe

COTINF COTSUP
COTINF
COTSUP

introduce ţ i 0.0 ş i ap ă s ăţ i ENTER.

Face ţ i click pe

introduce ţ i 10.0 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

6. Acum introduce ţ i conturul acoperi ş ului:

Face ţ i click pe dou ă puncte diagonal-opuse ale cl ă dirii (vezi figura de mai jos). Ap ă sa ţ i de dou ă ori tasta Esc pentru a indica ALLPLAN-ului c ă a ţ i terminat introducerea conturului acoperi ş ului.

7. În linia de dialog, ALLPLAN vă cere primul punct prin care va trece panta acoperi ş ului. În plan, face ţ i click pe col ţ ul interior al cl ă dirii (vezi figura de mai jos).

8. Acoperi ş ul va trece prin acel punct la în ă l ţ imea de 2,5 m. Introduce ţ i 2.5 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

9. În linia de dialog, ALLPLAN vă cere s ă indica ţ i cel de-al doilea punct prin care va trece panta acoperi ş ului. Face ţ i click pe col ţ ul interior al celuilalt col ţ . Apoi, pentru în ă l ţ imea acestui punct introduce ţ i 5 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

celuilalt col ţ . Apoi, pentru în ă l ţ imea acestui punct introduce ţ i
celuilalt col ţ . Apoi, pentru în ă l ţ imea acestui punct introduce ţ i
celuilalt col ţ . Apoi, pentru în ă l ţ imea acestui punct introduce ţ i

34

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

Acoperi ş ul cu o pant ă este în acest moment desenat.

10. Aplica ţ i panta pe partea din stânga a cl ă dirii.

11. Ap ă sa ţ i tasta Esc pentru a termina func ţ ia de desenare a acoperi ş ului. Planurile de referin ţă din care noul acoperi ş este format sunt imediat generate ş i pere ţ ii se vor adapta automat la noile constrângeri impuse de acestea.

12. Din meniul VIZOARE, face ţ i click pe trebuie s ă arate acum astfel:

12. Din meniul V IZOARE , face ţ i click pe trebuie s ă arate acum

3 VIZOARE. Spa ţ iul de lucru

12. Din meniul V IZOARE , face ţ i click pe trebuie s ă arate acum

Formele de bază ale acoperi ş ului

35

Acoperi ş cu profil liber definit

În acest exerciţiu ve ţi desena un acoperiş înclinat având un profil liber definit (oarecare). Aceast ă facilitate este recomandată dac ă vre ţi să desena ţi acoperişuri de formă oarecare. Setă rile pentru acest tip de profil sunt introduse printr-un formular de propriet ăţi special.

introduse printr-un formular de propriet ăţ i special. Pentru a desena un acoperi ş cu luminator

Pentru a desena un acoperi ş cu luminator

1. Sunte ţ i înc ă în modulul de desenare acoperi ş uri. Dac ă nu sunte ţ i,

de desenare acoperi ş uri. Dac ă nu sunte ţ i, a l e g e

alege ţ i

ALLPLAN-ului.

MODELARE ACOPERIŞ URI din PANOUL DE CONTROL AL

2. Din meniul VARIABIL, face ţ i click pe

CONTROL AL 2. Din meniul VARIABIL , face ţ i click pe A CTIVARE CADRU ,

ACTIVARE CADRU, face ţ i cadrul 2

cadrul activ ş i închide ţ i toate celelalte cadre.

3. Din bara de instrumente CREARE, face ţ i click pe Meniul contextual va fi afi ş at pe ecran.

bara de instrumente C REARE , face ţ i click pe Meniul contextual va fi afi

PLANURI ACOPERIŞ .

36

ALLPLAN FT

Acoperi ş uri ş i c ă priori

4. Din meniul contextual, face ţ i click pe

c ă priori 4. Din meniul contextual, face ţ i click pe ACOPERI Ş OARECARE .

ACOPERIŞ OARECARE.

Formularul de propriet ăţ i PROFIL ACOPERIŞ MANSARDAT se va deschide ş i va afi ş a diferi ţ i parametrii.

va deschide ş i va afi ş a diferi ţ i parametrii. Jum ă tatea de

Jum ă tatea de sus a formularului de propriet ăţ i vă arat ă o previzualizare a pantelor acoperi ş ului. Segmentul curent al profilului este eviden ţ iat. Set ă rile pe care le introduce ţ i se vor aplica acestui segment. Ca s ă activa ţ i un segment pentru modificare, face ţ i click pe el.

5. Primul segment al acoperi ş ului va avea o pant ă de 10°. Face ţ i click pe câmpul “Panta”, introduce ţ i 10 ş i ap ă sa ţ i ENTER.

6. Cursorul va trece automat la câmpul “Lung. segment”. Deoarece nu cunoa ş te ţ i lungimea segmentului trece ţ i în câmpul “Distan ţ a la punctul anterior”, aceasta fiind o valoare cunoscut ă –introduce ţ i 3.5 în acest câmp ş i ap ă sa ţ i ENTER. Astfel a ţ i definit primul segment.

Formele de bază ale acoperi ş ului

37

7. Deoarece primul segment este lung, el nu va fi afi ş at în întregime în previzualizarea din partea superioar ă . Din mijlocul formularului de

propriet ăţ i, face ţ i click pe segment s ă devin ă vizibil.

i, face ţ i click pe segment s ă devin ă vizibil. REDESENARE astfel încât ş

REDESENARE astfel încât ş i al doilea

8. În total, trei segmente sunt necesare pentru definirea profilului. Aceasta însemn ă c ă trebuie s ă insera ţ i un segment adi ţ ional. Pute