Sunteți pe pagina 1din 7

Drept penal.

Partea specială

1. Inculpatul M.T. a avut calitatea de gestionar al depozitului de piese de schimb din cadrul
Regiei autonome de transport B. În perioada decembrie 2014 - iunie 2015, împreună cu
fratele să u M.V., neîncadrat în muncă , a sustras un numă r de 25 de anvelope de autobuz și
15 baterii auto din depozitul regiei autonome menționate. Faptele constituie:

a) infracțiunea de delapidare în formă continuată pentru inculpatul M.T;


b) infracțiunea de complicitate la delapidare în formă continuată pentru inculpatul
M.V;
c) infracțiunea de furt în formă continuată pentru inculpatul M.V.

2. Cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare , L.R.- în calitate de fiu al lui L.N. - a ascuns
în buzunarele hainei sale bijuteriile care au fuseseră sustrase de către L.N. de la o vecină. Fapta
numitului L.R. constituie:

a) infracțiunea de tăinuire;
b) complicitate la infracțiunea de furt;
c) infracțiunea de favorizarea făptuitorului, însă făptuitorul nu se pedepsește fiind rudă cu
L.N.

3. În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut că a adresat o scrisoare primului ministru în care a
arătat mai multe fapte comise de numitul C.G., care, dacă ar fi fost adevărate, ar fi intrat sub
incidenţa prevederilor art. 297 C.p. (abuz în serviciu). În acest memoriu, inculpatul a prezentat
date generale despre activitatea unui funcţionar public, dintre care unele au o tentă penală, şi a
solicitat în mod expres ca problematica invocată să fie verificată, indicând şi numele unei
persoane care deţinea probe cu privire la faptele sesizate. În această situaţie:

a) fapta constituie infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 268 alin. 1
C.p.) şi autorul va răspunde penal pentru ea;
b) fapta nu constituie infracţiune;
c) fapta este prevăzută de legea penală (inducerea în eroare a organelor judiciare, art. 268,
alin. 1 C.p.), dar nu este săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege.
4. S-a reţinut că în noaptea de 15/16 decembrie 2016 inculpatul s-a întâ lnit în oraş cu
numiţii U.G. şi T.D., hotă râ nd să participe la discoteca organizată în localitatea E., jud.C.
După miezul nopţii s-au întors în localitatea de domiciliu şi, pe câ nd se deplasau pe strada
X, au fost opriţi de o patrulă a jandarmeriei care a solicitat însoţitorilor inculpatului date
referitoare la provenienţa bunurilor aflate asupra lor. De precizat că U. G. şi T. D. au fost
trimişi ulterior în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt. În acest context, inculpatul
şi-a declinat o identitate nereală , declarâ nd că se numeşte U.G., cu data naşterii şi adresa
domiciliului fictive, date inserate de jandarmi în procesul verbal de depistare. Declaraţiile
numiţilor U.G. şi T.D., precum și înscrisul amintit susţin situaţia de fapt prezentată prin
actul de inculpare. Inculpatul a recunoscut fapta motivâ nd comiterea ei pe considerentul că
s-a pierdut faţă de „bâ lbâ ielile” prietenilor chestionaţi cu privire la provenienţa bunurilor şi
că întâ rziase acasă fă ră acordul pă rinților, dar că nu a intenționat altceva decâ t să ascundă
situația în fața pă rinților. Ce încadrare juridică a faptei inculpatului va fi reținută :

a) Fals privind identitatea (art. 327 C.p.);


b) Fals în declarații (art. 326 C.p.);
c) Complicitate la fals intelectual (art. 321 C.p.), comis în participație improprie
(jandarmii acționâ nd fă ră vinovă ție).

5. Inculpatul AB a fost trimis in judecată reținându-se că în calitate de paznic la o societate având


ca obiect comerțul cu materiale de construcție, a acceptat oferta lui CD de a-i permite ca pe timp
de noapte să sustragă diferite materiale, urmând să-i remită jumătate din banii obținuți din
valorificarea lor. Urmare înțelegerii, în noaptea următoare inculpatul i-a permis accesul lui CD în
incinta societății cu o autoutilitară. Văzând ca durează prea mult timp și fiindu-i frică să nu fie
surprinși, inculpatul l-a ajutat să încarce mai repede autoutilitara cu diferite materiale, după care
CD a părăsit incinta societății cu materialele sustrase. În zilele următoare CD a vândut
materialele si a remis inculpatului jumătate din banii obținuți. Față de această stare de fapt,
inculpatul AB va răspunde:

a) pentru infracțiunea de complicitate la furt calificat;


b) pentru infracțiunea de complicitate la furt calificat și luare de mită, aflate în concurs;
c) pentru infracțiunea de furt calificat si luare de mită, aflate in concurs.
6. Inculpatul a fost trimis în judecată reținâ ndu-se că avâ nd același nume și prenume cu
tată l să u care era proprietarul unei garsoniere și avâ nd nevoie de bani, a scos la vâ nzare
această garsonieră . După ce s-a înțeles asupra prețului cu cumpă ră torii EF și EG, s-au
deplasat la notar unde inculpatul profitâ nd de identitatea de nume și-a prezentat cartea de
identitate și s-a prezentat ca fiind proprietarul garsonierei. Notarul a întocmit contractul de
vâ nzare–cumpă rare în formă autentică fă ră să observe vreo neregulă , iar inculpatul a
încasat prețul. Față de această stare de fapt, inculpatul va ră spunde pentru:

a) înșelă ciune, fals privind identitatea, fals în declarații și fals intelectual în forma
participației improprii;
b) înșelă ciune, fals în declarații și fals intelectual în forma participației improprii;
c) înșelă ciune, fals în declarații și instigare la fals intelectual.

7. Inculpatul a fost trimis în judecată reținâ ndu-se că în calitate de polițist l-a oprit în trafic
pe IM pentru să vâ rșirea unei contravenții. La rugă mințile și promisiunile lui IM de a nu-i fi
suspendat permisul de conducere în schimbul unei sume de bani, inculpatul a reținut
permisul de conducere dar nu a întocmit niciun act și l-a invitat pe IM pentru a doua zi la
biroul să u. A doua zi, inculpatul i-a restituit permisul de conducere fă ră ca IM să -i fi remis
vreo sumă de bani, dar acesta a reluat promisiunile că în zilele urmă toare o să -l
recompenseze. Față de această stare de fapt:

a) Inculpatul va ră spunde pentru luare de mită , iar IM va ră spunde pentru dare de


mită ;
b) Inculpatul va ră spunde pentru luare de mită și abuz în serviciu, iar IM nu va
ră spunde pentru nicio infracțiune, dacă a denunțat faptele anterior sesiză rii
organelor de urmă rire penală ;
c) Inculpatul va ră spunde pentru luare de mită și abuz în serviciu, iar IM nu va
ră spunde pentru nicio infracțiune dacă nu a avut intenția de a remite o sumă de bani
inculpatului.

8. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținâ ndu-se că în cursul lunii mai 2016, în calitate
de expert desemnat de instanța de judecată să efectueze o expertiză de evaluare a prețului
de circulație a unui imobil, a întocmit un raport de expertiză conținâ nd date nereale, în
scopul favoriză rii reclamantului, raport depus la dosarul cauzei. Instanța civilă nu a ținut
cont la soluționarea cauzei de acest raport datorită faptului că a fost încuviințată o nouă
expertiză , efectuată de un alt expert. Față de această stare de fapt inculpatul va ră spunde:

a) pentru savâ rșirea infracțiunii de mă rturie mincinoasă ;


b) pentru să vâ rșirea infracțiunii de mă rturie mincinoasă , fals intelectual și uz de fals,
aflate în concurs;
c) pentru să vâ rșirea infracțiunii de mă rturie mincinoasă , fals în înscrisuri sub
semnatură privată și uz de fals, aflate în concurs.

9. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținâ ndu-se că a sustras un portmoneu din


buzunarul de la spate al persoanei vă tă mate MN, pe care l-a ascuns rapid sub haine. A fost
însă observat de polițistul RF aflat in uniforma de serviciu, care l-a somat să se oprească și
să -i arate ce a ascuns sub haine. Inculpatul însă l-a lovit cu pumnul în față și a încercat să
fugă , dar a fost imobilizat de polițist. Față de această stare de fapt, inculpatul AB va
ră spunde:

a) pentru să vâ rșirea infracțiunilor de furt și ultraj, aflate în concurs;


b) pentru să varșirea infracțiunilor de furt calificat si ultraj, aflate în concurs;
c) pentru să varșirea infracțiunilor de tâ lhă rie și ultraj, aflate în concurs.

10. Inculpatul AB a fost trimis în judecată reținâ ndu-se că fiind arestat preventiv în altă
cauză a formulat un autodenunț în care afirmă că el este autorul furtului dintr-o bijuterie,
știind că acesta a fost să vâ rșit în realitate de numitul PP care îi era rudă . Ulterior a fost
audiat în calitate de suspect de că tre organele de poliție, ocazie cu care a recunoscut furtul
bijuteriilor și a descris fapta. Datorită unor neconcordanțe evidente, organele de poliție și-
au dat seama că inculpatul nu declară adevă rul. Față de această stare de fapt, inculpatul va
ră spunde pentru:

a) fals în declarații și favorizarea fă ptuitorului, aflate în concurs;


b) favorizarea fă ptuitorului și inducerea în eroare a organelor judiciare, aflate în
concurs;
c) favorizarea fă ptuitorului.
11. Poate constitui infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:

a) formularea de că tre o persoană fizică , îndreptă țită la întreținere ca urmare a unei


hotă râ ri judecă torești definitive de stabilire a obligației și cuantumului pensiei de
întreținere, a unei plâ ngeri penale împotriva fostului soț pentru să vâ rșirea
infracțiunii de abandon de familie, cu scopul de a-l determina pe acesta să achite
lunar o sumă de bani într-un cuantum sporit față de cel stabilit prin hotă râ rea
menționată ;
b) denunțul formulat de că tre creditorul persoană fizică cu privire la deținerea de
droguri de mare risc de că tre un debitor ră u-platnic în situația în care, în prealabil,
în torpedoul autoturismului persoanei denunțate denunță torul a introdus un flacon
din plastic conținâ nd heroină ;
c) formularea de că tre promitentul-cumpă ră tor al unui autoturism a unei plâ ngeri
penale pentru să vâ rșirea infracțiunii de înșelă ciune de că tre promitentul-vâ nză tor
care a dispă rut cu avansul din preț achitat și nici nu se prezintă să îi predea mașina
la data convenită în antecontract.

12. În cazul infracțiunii de represiune nedreaptă :

a) coautoratul este posibil;


b) acțiunea ilicită poate continua și în dispunerea continuă rii urmă ririi penale in
personam, cunoscâ nd că persoana care devine suspectă este, în fapt, nevinovată ;
c) sub aspect subiectiv, este necesar ca infracțiunea să se comită cu un anumit scop.

13. În ceea ce privește infracțiunea de favorizare a fă ptuitorului:

a) subiect activ nu poate fi avocatul suspectului sau inculpatului;


b) este necesar ca cel favorizat să fie tras la ră spundere penală pentru infracțiunea
să vâ rșită ;
c) ajutorul dat nu trebuie să fie urmarea unei înțelegeri prealabile să vâ rșirii
infracțiunii.
14. Fapta procurorului de a amenința persoana care are calitatea de suspect cu întocmirea
unui nou dosar penal, pentru o faptă necomisă de aceasta, pentru a o determina să dea o
declarație de recunoaștere reprezintă :

a) șantaj în concurs cu cercetare abuzivă ;


b) cercetare abuzivă ;
c) represiune nedreaptă .

15. X a pă truns noaptea într-un depozit de materiale de construcții cu intenția de a sustrage


3 cutii de faianță pentru a-și renova bucă tă ria. După ce a pă truns în interior a realizat că i-
ar fi utile și alte materiale de construcție (nisip, ciment, adeziv, etc.), dar și-a dat seama că
dacă le-ar sustrage și pe acestea nu ar avea unde să le depoziteze. De aceea l-a sunat pe
prietenul să u P, i-a spus în ce situație se află și l-a întrebat dacă ar fi de acord ca materialele
sustrase să fie depozitate la el, pentru că altfel nu ar avea rost să le sustragă . P a fost de
acord să depoziteze bunurile în garajul să u pâ nă ce X va avea nevoie de ele. După ce a
descă rcat bunurile sustrase în garaj, X a fost prins de poliție. In cauză :

a) nu se va putea reține infracțiunea de tă inuire în sarcina lui P;


b) în sarcina lui X se va reține infracțiunea de furt calificat în concurs cu instigare la
infracțiunea de tă inuire;
c) se va putea reține infracțiunea de favorizarea fă ptuitorului în sarcina lui P, dar nu se
va putea reține instigare la favorizarea fă ptuitorului în sarcina lui X.

16. În cazul infracțiunii de fals intelectual:

a) falsificarea poate fi concomitentă sau ulterioară întocmirii unui înscris;


b) subiectul activ poate fi un medic angajat cu contract de muncă într-o unitate
spitalicească din sistemul public de să nă tate;
c) utilizarea ulterioară a înscrisului de că tre o persoană care cunoaște că este fals
realizează condițiile de tipicitate ale infracțiunii de uz de fals.

17. X, Y și Z au avut o dispută verbală cu A. Peste două zile X și Y înarmați cu bâ te l-au


urmă rit pe A timp de două ore, fiind înțeleși să îi aplice acestuia o corecție fizică pentru
insultele proferate. X l-a prins pe A, l-a imobilizat, în timp ce Y i-a aplicat mai multe lovituri
puternice cu bâ ta în zona toracelui, lă sâ ndu-l în stare de inconștiență . Cei doi au plecat de la
locul faptei și s-au întâ lnit întâ mplă tor cu Z, că ruia i-au povestit cele întâ mplate. Z s-a
deplasat pentru a verifica gravitatea loviturilor. L-a gă sit pe A în stare de inconștiență și
pentru că a constatat că acesta avea bunuri asupra sa (ceas, telefon, portofel) și le-a însușit,
iar seara, câ nd s-a întâ lnit cu X și Y le-a împă rțit cu aceștia. Pentru însă nă toșire A a
necesitat 40 zile de îngrijiri medicale. În acest caz:

a) în sarcina lui Y se va reține infracțiunea de tă inuire;


b) în sarcina lui Z se va reține infracțiunea de tâ lhă rie;
c) în cazul lui X, Y și Z se va reține circumstanța agravantă a comiterii faptei de trei sau
mai multe persoane împreună .

18. În cazul infracţiunii de cercetare abuzivă:

a) nu este posibilă tentativa;


b) se poate reţine forma continuată;
c) este posibilă reţinerea acestei infracţiuni în concurs cu infracţiunea de favorizare a
făptuitorului.

19. În ceea ce priveşte falsul intelectual:


a) poate intra în concurs ideal cu infracţiunea de uz de fals, privind unul şi acelaşi
înscris;
b) spre deosebire de falsul material în înscrisuri oficiale, alterează manifestarea de
voinţă înglobată în act (negotium) şi nu înscrisul constatator (instrumentum);
c) infracţiunea se consumă la momentul folosirii actului.

20. Infracțiunea de incest:

a) se va reține în ipoteza întreținerii unui act sexual anal consimțit între tata și fiică ;
b) nu se va reține în cazul în care două persoane devin frate și soră ca urmare a
adopției;
c) nu ve reține în cazul în care se întreține un act sexual între doi frați.

S-ar putea să vă placă și