Sunteți pe pagina 1din 19

Cursul 1

Conţinut:
1. Alfabetul. Reguli de pronunţie şi ortografie;
2. Articolele şi utilizarea lor;
3. Verbele TO BE şi TO HAVE;
4. Pronumele personale;
5. Apropierea. Depărtarea. Apartenenţa;
6. Corpul omenesc. Descrierea unei persoane;
7. Naţionalitatea. Meseria. CV – ul meu;
8. Formule de salut, de adresare, de prezentare, uzuale.

1. Alfabetul. Reguli de pronunţie şi ortografie


• Vezi cele două fişe xerografiate (alfabet fonetic + alfabet);
• Aplicaţii:

- căutaţi în dicţionarul român – englez cuvintele: stilou, birou, zece, roşu, creion, carte,
bucătar, a privi, bun, geantă, pisică, lampă, şapcă, negru, câine, cutie, ceas, ceas de mână,
ce;
- căutaţi în dicţionarul englez – român cuvintele englezeşti găsite şi copiaţi transcrierea
fonetică. Încercaţi să le pronunţaţi şi grupaţi după sunetele [e], [u], [æ], [Ĉ].
[e] [u] [æ] [Ĉ]
pen book bag dog
desk cook cat box
ten look lamp clock
red good cap watch
pencil black what
Obs: acelaşi lucru pentru;
[ai] [ei] [Ĉ;] [au] [Ĉi]
five grey ball house boy
nine table four brown toy
I eight small blouse
m cake door

Articolele şi utilizarea lor


Articolul este o parte de vorbire ce însoţeşte un substantiv. Stă întotdeauna în faţa
substantivului.
Clasificare :
ARTICOLUL NEHOTARAT

Se foloseşte numai cu substantivul la singular.


Ia două forme : A şi AN.
A [∂] se pune în faţa substantivelor care încep cu o consoană [b,c,d, …], cu semivocalele w
şi y şi vocalele “e” şi “u” dar NUMAI când aceste vocale se citesc [ju :].
Ex: A dog = un câine ; a window = o fereastră; a young man = un tânăr; a European
country = o ţară europeană; a useful fact = un fapt util.
AN [æn], [an] se pune în faţa substantivelor care încep cu o vocală sau cu “h” mut (se scrie
dar nu se citeşte).
Regula se aplică pentru vocalele “e” şi “u” atunci când NU se citesc [ju:].
Ex: An apple = un măr; an egg = un ou; an engine = motor; an ugly girl = o fată urâtă; an
umbrella = o umbrelă; an hour = o oră; an honorable man = un om onorabil.

1
Folosirea articolului nehotărât:
1. Atunci când nu cunoaştem substantivul sau nu vrem să-l precizăm.
Ex: There is a boy in a street = Este un băiat pe stradă.
Give me a book! = Dă-mi o carte (oricare)!
2. Poate avea înţeles de numeral (în loc de one).
Ex: A boy and two girls = un băiat şi două fete.
3. Inaintea unui substantiv nume de profesie, de meserie şi de naţionalitate, situaţie în
care NU se traduce în limba română.
Ex: She is a teacher = Ea este profesoară şi NU ea este o profesoară!
He will become a doctor = el va deveni doctor.
Tom is a Englishmam = Tom este englez.
4. In faţa cuvintelor “little” (puţin) şi “few” (câteva) pentru a le da un plus de cantitate.
Ex: He has few English books = El are câteva cărţi de engleză.
He has a few English books = El are ceva (multe) cărţi de engleză.
5. După cuvinte ca such, what, without, as:
Ex: Such a nice girl! = O fată atât de drăguţă!
What a morning! = Ce dimineaţă!
She is a woman without a husband = Este o femeie singură, fără soţ!
Write this as an introduction = Scrie asta ca introducere.
6. In faţa cuvintelor care denumesc orice fel de măsură.
Ex: Once a day = o dată pe zi; three miles an hour = 3 mile pe oră;
50 USD a dozen = 50 dolari duzina.

ARTICOLUL HOTARAT
- Se foloseşte atât cu substantivul la singular cât şi la plural.
- Se scrie THE în orice situaţie dar se pronunţă:

[ ∂ ∂ ] în faţa substantivelor care încep cu consoană;

[ ∂i ] în faţa substantivelor care încep cu vocală sau “h” mut.
Folosirea articolului hotărât
1. În faţa unui substantiv cunoscut sau pe care dorim să-l precizăm.
Ex: The boy sitting in the corner is my brother = Băiatul aşezat în colţ este fratele meu.
Dă-mi cartea de pe masă! = Give me the book on the table!
2. In faţa numelor de lanţuri muntoase şi ape:
Ex: The Alps, The Carpathians, The Atlantic, The Danube.
3. In faţa punctelor cardinale:
Ex: the North, the South, the East, the West.
4. In faţa numelor de familie atunci când vorbim de toată familia (numele se pune la
plural) sau a unui prenume atunci când se evidenţiază persoana:
Ex: We dine with the Browns (= Brown family) = Cinăm cu familia Brown (ca-n română
Ioneştii).
The famous John Smith will come next week = Faimosul John S. va veni săptămâna
viitoare.
John I see you with is not the John I know! = Ion cel cu care te văd, nu este Ion cel pe
care-l ştiu!
5. In faţa substantivelor precedate de prepoziţii:
Ex: on the table = pe masă; in the classroom = în clasă.
6. In faţa numeralelor ordinale (obligatoriu chiar şi la scrierea în cifre):
Ex: the first = the 1st = primul; the fourth = the 4st =al patrulea.
7. In faţa adjectivelor la superlativ relativ:
Ex: the best = cel mai bun; the worst = cel mai rău.
8. Cu sens de pronume demonstrativ:
Ex: Stephen the Great = Stefan cel mare.
2
ARTICOLUL ZERO
- Este de fapt situaţia în care NU se pune articol.
- Cazuri când apare articolul zero:
1. cu prenume în situaţii obişnuite:
Ex: old John = bătrânul Ion; uncle Sam = unchiul Sam.
2. cu substantivele ce au sens abstract:
Ex: Water is wonderful! = Apa este minunată!
Această regulă se aplică şi meselor zilei cand au sens abstract.
Ex: Dinner is served at seven = Cina este servită la 7.
3. cu numele zilelor, lunilor, anotimpurilor;
Atenţie! În limba engleză zilele şi lunile ca şi naţionalităţile SE SCRIU CU LITERA MARE
indiferent de poziţie. Anotimpurile se scriu cu literă mică.
Ex: See you next Monday! = Ne vedem lunea viitoare!
Farmers work the land in spring = Fermierii lucrează pământul primăvara.
4. cu nume de obiecte de studiu, jocuri sau sporturi:
Ex: Everybody likes football! = Toată lumea iubeşte fotbalul.
We learn history at school = Invăţăm istoria la şcoală.
5. cu nume de ţări dintr-un cuvânt şi nume de oraşe:
Ex: England and France are European countries = Anglia şi Franţa sunt ţări europene.
Bucharest is our capital = Bucureştiul este capitala noastră.
6. cu subst. la plural luate în sens general:
Ex: Children like sweets! = copiilor le plac dulciurile!
7. cu subst. bed, church, court, harbour, hospital, jail, market, prison, port, school,
town, table atunci când acestea sunt folosite strict cu sensul de loc cu o anumită
destinaţie:
Ex: Pupils go to school = Elevii merg la şcoală.
School has many pupils = Scoala are mulţi elevi.
Prison is full of criminals = Inchisoarea este plină de criminali.
Market is full of food = Piaţa este plină de alimente.
VERBUL TO BE (a fi)

Afirmativ:
I am = I’m = eu sunt Isn’t it…?=Nu este? Nu-i aşa?
You are = you’re = tu eşti We are = we’re = noi suntem
He, she, it is = el / ea este You are = you’re = voi sunteţi
He’s, she’s, it’s They are = they’re=ei / ele sunt

Negativ:
I am (I’m) not = nu sunt
You are not=you aren’t = nu eşti We are not = we aren’t =nu suntem
He is not=he isn’t = el nu este You are not (aren’t)= nu sunteţi
She is not=she isn’t=ea nu este They are not = (aren’t)= ei/ele nu sunt
It is not = it isn’t = nu este
Interogativ:
Am I? =sunt? Are we?=suntem?
Are you?=eşti? Are you?=sunteti?
Is he(she)?=este? Are they?=sunt ei/ele?
Se poate şi la negativ (întrebarea) :
Aren’t you?…=Nu eşti tu…?

3
VERBUL TO HAVE (a avea)

Afirmativ:
I have=eu am We have = noi avem
You have=tu ai You have = voi aveţi
He,she,it has=el/ea are They have = ei / ele au

Negativ:
I have not=I haven’t=eu nu am We have not = nu avem
You have not(haven’t)=nu ai You have not = nu aveţi
He has not(hasn’t)=el nu are They have not = nu au
She has not (hasn’t)=ea nu are
It has not (hasn't)=nu are

Interogativ:
Have I…?=Am…? Have we …? = Avem …?
Have you…?=Ai…? Have you …? = Aveţi…?
Has he(she)…?=Are…? Have they …? = Au …?
Se poate şi la negativ
Haven’t you some money? = N-ai nişte bani?

PRONUMELE PERSONALE

Pronumele este partea de vorbire care înlocuieşte un substantiv. Are acelaşi gen, număr, caz şi
persoană ca şi substantivul înlocuit.

CAZUL NOMINATIV

I = eu  se scrie cu literă mare indiferent


de poziţia în propoziţie. We = noi
You = tu, d-ta You = voi, dvs.
He = el, dânsul They = ei, ele, dânşii, dânsele
She = ea, dânsa

CAZURILE DATIV SI ACUZATIV

me = mie, mi, pe mine, mă Us = nouă, ne, ni, pe noi


you = ţie, ţi, îţi, pe tine, te You = vouă, vi, vă, pe voi
him = lui, îi, -i, pe el, îl Them =lor, li, le, pe ei, pe ele, -i, îi, le
her = îi, -i, pe ea, o
it = îl, o, (impersonal)

Pronumele personal în cazul dativ este precedat de prepoziţia “to” atunci când e aşezat după un
substantiv sau alt pronume la acuzativ.
Ex: Tell me a story. Tell a story to me. = Spune-mi o poveste.
Atenţie! “it” este impersonal. Se foloseşte pentru animale, lucruri, fenomene ale naturii  este subiect
pentru verbe impersonale sau cuvânt introductiv pentru o propoziţie al cărei subiect nu este în faţa
predicatului.
Ex: You have a nice dog. Can I give it a bone? = Ai un câine drăguţ. Pot să-i dau un os?
It rains (plouă). It snows (ninge). It is cold (e frig). It is hot (e cald). It’s late (e târziu).

4
It’s important for me to know the truth. = este important pentru mine să ştiu adevărul.
v s
It’s no use crying. = N-are rost să plângi.

PRONUMELE DEMONSTRATIV

Arată ceva sau pe cineva care este în imediata apropiere a vorbitorului sau ce este îndepărtat de
el (în spaţiu şi timp).
 APROPIEREA (HERE = aici)
THIS (acest, aceasta) – THESE (aceşti, aceste)
 DEPARTAREA (THERE = acolo)
THAT (acel, acea) – THOSE (acei, acele)
Ex: This girl is a good pupil. = Această fată este o elevă bună.
Those man are workers. = Ooamenii aceia sunt muncitori.
That happened long ago. = Aceasta s-a întâmplat cu mult în urmă.
Who’s that? = Cine-i acolo? (la uşă sau la telefon)

APARTENENTA

Este dată de pronume sau adjective.

Pronumele posesiv înlocuieşte un substantiv şi-n acelaşi timp îl numeşte pe posesor.

MINE = al meu, a mea … OURS = al nostru, a noastră …


YOURS = al tău, a ta … YOURS = al vostru, a voastră …
HIS = al lui, a lui …
HERS = al ei, a ei … THEIS = al lor, a lor …
ITS = al lui, a ei …
Ex: This dog is mine. It is mine. = Acest câine este al meu. Este al meu.

Adjectivele posesive provin dintr-un pronume şi însoţesc mereu subiectul / fiinţa posedată.

My = meu, mea, mei, mele Our = nostru, noastră, noştri, noastre


Your = tău, ta, tăi, tale Your = vostru, voastră, voştri, voastre
His = lui Their = lor
Her = ei
Its = lui / ei
Ex: This is my house. = Aceasta este casa mea.

Aplicaţii: vezi cele 2 pagini xeroxate.

5
CORPUL OMENESC.
DESCRIEREA UNEI PERSOANE

Head =cap Lips = buze


Forehead = frunte Tongue = limbă
Eye = ochi Tooth – teeth = dinte / dinţi
Eyebrow = sprânceană Chin = bărbie
Eyelash = geană Cheek = obraz
Eyelid = pleoapă Face = faţă
Nose = nas Ear = ureche
Nostril = nară Hair = păr
Mouth = gură Beard [bi∂d] = barbă
Moustache [m∂sta:] = mustaţă

Neck =gât, ceafă Limbs = membre


throut = gât, interior Arm = braţ
back = spate Elbow = cot
shoulder = umăr Wrist = încheietura mâinii
chest = piept Palm = palmă
brests = sâni Hand = mână
belly = burtă Finger = deget de la mână
Trumb = degetul mare

Leg = picior Brains = creier


Knee = genunchi Stomach = stomac
Ankle = gleznă Lungs = plămâni
Foot-feet = laba piciorului Heart = inimă
Heel = călcâi Liver = ficat
Crepe (soul) = talpă Kidneys = rinichi
Toe = deget de la picior Vitals = organe vitale

În descrierea unei persoane avem nevoie de:


- culoarea părului: black = dark, brown, reddish, blond, grey
Ex: She has grey hair. = Ea are părul cărunt.
She is dark-haired. = Ea este brunetă.
Obs: Când se foloseşte TO HAVE, culoarea şi părul sunt cuvinte separate. Când se foloseşte TO BE,
culoarea şi părul se leagă prin liniuţă, iar “hair” primeşte terminaţia “ed”.
- culoarea ochilor: black = dark = negru / închis, brown = maro, cafeniu, green = verde, blue =
albastru.
Ex: She has blue eyes. = Ea are ochii albaştri.
- caracteristici fizice: tall = înalt, thin = slab, delicate = delicat, small = scund, fat (fatty) = gras
(plinuţ), athletic = atletic, long (hair) = lung (păr), short = scurt, handsome = arătos = good-
looking, beautiful = frumos, nice = drăguţ, pretty = frumuşică, ugly = urât, awful = groaznic.
- Caracteristici interioare: dynamic = activ, lazy = leneş, good-hearted = cu suflet bun, the good
sense of humor (cu TO HAVE, spiritual, ironic cu sensul bun, cu simţul umorului) etc.
Aplicaţie: Describe your best friend (descrieţi cel mai bun prieten).
Vezi pagina xeroxată (lucru pe text)

6
CV – ul meu (naţionalitate, meseria, alte inf.)

Întrebări uzuale:
Where are you from? = De unde eşti?
I’m from Romania. I’m from Galaţi.
What is your job (occupation)? = Ce serviciu aveţi?
Have you work or study? = Lucraţi or studiaţi?
Which is your profession? = Ce profesie aveţi?
What sort of work do you do? Which are your tasks? = Ce fel de muncă prestaţi? Care vă sunt
sarcinile?
I’m a worker (sunt muncitor). I’m an engineer (sunt inginer). I’m a doctor (sunt doctor). I’m a
student. I study at “Danubius” college. = Sunt student. Învăţ la colegiul Danubius.
I’m a housewife (sunt casnică). I’m retired (pensionat).
Have you belong to any political organization? = Sunteţi membrul unei organizaţii politice?
I’m not a Party member. I am a Democratic Party member. = Nu sunt membru de partid. Sunt
membru al PD-ului.
Which trade union do you belong to? = Din ce sindicat faceţi parte?
I’m a member of education union (Sindicatul personalului didactic).
Are you a religious believer? (sunteţi credincios)
Orthodox, Catholic, Protestant, atheist.

Completare la CV
Foreign language / Language skills = limbă străină, abilităţi de limbă
Educated English = engleza cultă
Broken English = engleza neliterară
Slang = argou, jargon
Literary language = limba literară
Spoken language = limba vorbită
Native language = limba maternă
Grammar = gramatică, spelling = ortografie,
Pronounce / pronunciation = a pronunţa / pronunţie
Practice in order to improve = a exersa cu scopul îmbunătăţirii
Filozofie – philosophy filolog – philologist
Filologie – philology filozof – philosopher
Minister = ministry (office, board – U.K.; department - SUA)
De finanţe = excenger  chancellar of exchequer
De război = war department  ministrul = Secretary of War
De interne = home department / internal affairs
= home – secretary
de externe = foreign – office  ministrul – Secretary for Foreigh affairs
lucrărilor publice = the board of public works
ministrul justiţiei = Keeper of the Great Seal
invăţământ – education
ministru  Secretary of State
ambassador  envoy, miser
educaţie – upbringing
- good breeding (maniere)
7
- fizică  physical training

faculty
college
university
primary school (1-8)
secondary school (8-12)
nursery school (grădiniţă)

- occupation = job = ocupaţie, slujbă, profesie


- employer / employee = angajator / angajat
- unemployed = şomer
- education - training = instruire, pregătire
- learning = învăţare
- worker = muncitor
- brainworker = intelectual bricklayer = zidar
- joiner = tâmplar painter = zugrav
- carpenter = dulgher welder = sudor
- shepherd = cioban chemist = chimist, farmacist
- smith = fierar, potcovar glazer = geamgiu
- locksmith = lăcătuş tailor = croitor (dressmaker)
- cooper = dogar shoemaker = cizmar
- plumber = inst. apă watchmaker = ceasornicar
- fitter = install ICT furriers = blănari
- electrician
Nowadays professions require much training and learning
- Teacher = professor  professor, lecturer, school master,
- Accountant = contabil economist (Economics Academy)
- doctor (surgeon = chirurg, physician, nurse)
- engineer (civil, mechanical, electrical, informaties)
- computer operator (a degree course in computer science / computing)
- TRADE = occupation which require skilled work with hands (meşteşug, meserie)
- Office-worker / clark = funcţionar (typist, secretary, receptionist)
lawer, barristers, judges = avocaţi / judecători
tren: porter, ticket collector, guard, engine driver, station-master, railway mechanic, traffic
superintendents
şoferi: bus, lorry, taxi driver
(docks loading / unloading goods)  dockers, stevedores
sailors, soldiers, firemen, airmen, policemen, customs officers
- occupation = job

FORMULE DE ADRESARE

 Mr = mister = domnul
Mrs = mistress = doamna
Miss = domnişoara
Aceste formule cer să fir urmate de numele de familie sau de numele întreg al persoanei şi NU
de pronume.
Profesiile şi titulaturile NU primesc Mr, Mrs în faţa numelui deşi în româneşte spunem asta.
Ex: Good morning professor Gray! = Bună dimineaţa domnule professor Gray!
Good evening doctor Vivian Pop! = Bună seara doamnă doctor Vivian Pop!
 Sir – lady
Nu sunt urmate de nume decât dacă persoana deţine un titlu de nobleţe.
8
Ex: Charles, Sir Winston, Lady Diana, Lady Hamilton
 În limbaj current se folosesc SIR – MADAM care NU sunt urmate niciodată de nume
Ex: Thank you, sir! = Mulţumesc, dle!
Goodbye, Madam! = La revedere, doamnă!
 Pentru public folosim: Ladies and gentlemen = doamnelor şi domnilor.
 Pentru o familie: Mr şi Mrs Gray = dl şi dna Gray; cu domnul înainte şi nu cu doamna ca în
română.
Ex: - Who is the gentleman? Is he Mr Brown?
- No, sir. That gentleman is Mr. Gray.
(Cine este domnul acela? Este dl Brown? Nu, dle. Este dl. Gray.)
- Who is the lady sitting there? Is Mrs. Newman?
- Yes Madam. She is Mrs. Newman, a very kind lady.
(Cine este dna aşezată acolo? Este dna Newman? Da, dnă.
Este dna. Newman, o dnă foarte drăguţă).

FORMULE DE SALUT

- Good morning! = Bună dimineaţa! - Hello! = Bună!


- Good afternoon! = Bună ziua! - Hi! = Salut!
- Good evening! = Bună seara!
- Good night! = Noapte bună!
- Good day! = Bună ziua!
- How do you do! = Vă salut! Să trăiţi! Sărut mâna!
Good morning! Se foloseşte până la prânz.
Good afternoon! Până la ora 1700.
La o întâlnire târzie (2200), la venire folosim Good evening!
La plecare Good night!
Hello! Hi! Se folosesc pentru personae cunoscute, prieteni.
How do you do! Este foarte protocolar, respectuos şi se răspunde la fel.
Good day! Este restrictiv. Se foloseşte cu sensul că dorim încheierea discuţiei, plecarea persoanei,
ruperea relaţiei.
Alte formule:
Goodbye! Bye! = La revedere! Pa!
Have a nice day! = Să ai o zi bună!
Sweet dreams! = Vise plăcute!
See you (soon, later, next week, around, etc)! = ne mai vedem (curând, mai târziu, săptămâna
viitoare, pe-aici, etc).
Keep in touch! = Păstrăm legătura!

FORMULE UZUALE

 PLEASE, IF YOU PLEASE (te/vă rog)


Politeţea obligă ca o cerere, rugăminte să aibă la sfârşit sau la început această expresie.
 O cerere / rugăminte se formulează începând cu:
– Will you + verb …? = Vreţi să …?
– CAN / COULD you + verb …? = Mi – aţi putea …?
 O dorinţă se exprimă începând cu:
– I’d like to + verb …? = Aş dori să …
– Would you like to + verb …? = Aţi dori să …?
 Solicitarea permisiunii:
– May I (we) + verb …? = Pot (putem) să…?
– Allow me to + verb … = Daţi – mi voie să …

9
 Mulţumirea şi răspunsul:
– Thank you! Thanks! = Mulţumesc!
– Much obliged! = Vă sunt îndatorat!
– I appreciate! = Mulţumesc (apreciez că …)!
– You’re welcome! Not at all! Don’t mention it! = Pentru puţin!
 POFTIM! = HERE YOU ARE! Atunci când dai ceva.
 Solicitarea unei precizări:
– Pardon? I beg you pardon? = Poftim? Vă rog …?
– Please, repeat! = Vă rog să repetaţi!
– Can you spell it, please? = Vă rog să spuneţi literă cu literă.
 Scuzele şi răspunsul:
– Excuse me! = Scuză-mă!
– I must apologize for …! = Trebuie să-mi cer scuze pentru ..!
– I’m sorry! I regret! = Imi pare rău! Regret!
– No problem! It’s O.K.! = Nici o problemă! E-n regulă!
– Never mind! = Nici o supărare! Nu contează!
– It’s all right! = E-n regulă!
 Exprimarea bucuriei:
– I’m glad to + verb …=Mă bucur să …
– What a pleasure! = Ce plăcere!
– Well done! = Bravo! Foarte bine!
 Supărarea:
– I’m very angry! = Sunt foarte supărat!
– I’m angry with you! = Sunt supărat pe tine!
– I’m sorry for you! = Imi pare rău pentru tine!
– It’s scandalous! Shame! = E scandalos! Ruşine!
 Îndoiala, mirarea, nehotărârea:
– Why not? = De ce nu?
– What can be done? = Ce se poate face?
– I’m at a loss! = Sunt în încurcătură
– What shall I (we) do? = Ce fac (facem)?
– I wonder…= Mă întreb…
– What? Really? = Ce? Adevărat?
– You must be joking! You can’t be serious! = Glumeşti! Eşti serios?
 Afirmaţia: YES = DA, certainly!
– Of course! Sure! = Desigur! Fireşte! Cu siguranţă!
– I agree! = Sunt de accord!
 Negaţia: NO = NU
– Certainly not! = Cu siguranţă nu!
– No way! = In nici un caz!
– Not in the least! = Câtuşi de puţin!
– I’m afraid it’s not possible! = Mă tem că nu este posibil!
 “Ce mai faci?”
NU se exprimă nici o dată prin How do you do?!
– How are you?= Ce mai faci?
– How is your father? How are your cildren? = Ce mai face tatăl tău? Ce-ţi fac copiii?
– I’m fine, thanks! I’m all right, thanks. = Fac bine.
– Just so and so! Pretty well! = Aşa şi aşa! Destul de bine!
– Not very well! = Nu prea bine!

FORMULE DE PREZENTARE

10
– Who are you? I’m Dan. = Cine eşti tu? Sunt Dan.
– What is your name? My name is Dan Russell. = Care este numele tau? Numele meu este
Dan R.
– Allow me to introduce myself! I’m Dan. = Daţi-mi voie să mă prezint! Sunt Dan.
– Would you be so kind to introduce me to her? = Eşti amabil să mă prezinţi (ei)?
– Meet my friends! = Faceţi cunoştinţă cu prietenii mei!
– This is Doctor Gray! = Vi-l prezint pe dl. Doctor Gray!
– I’d like you to meet Miss Vivian! = Aş vrea să ţi-o prezint pe d-ra Vivian!
– I’d like to make the acquaintance of Miss Avril. = Aş vrea să fac cunoştinţă cu dra Avril.
– You know Mr. Brown, don’t you? = Il cunoşti pe dl. Brown, nu-I aşa?
– Do you know each other? = Vă cunoaşteţi?
– Have you ever met Miss June? = Aţi cunoscut-o pe dra. June?
– I know him (her, you) only by sight (from hearsay)! = Il (o, te)ştiu doar din vedere (din
auzite)!
– I am glad (nice, pleased) to meet you! = Incântat să vă cunosc!
– How do you do! = este mai protocolar
– It’s a great honor to meet you! = Este o onoare să vă cunosc!
– The pleasure (honor) is on my side! = Onoarea (plăcerea) e de partea mea!
– Shake hands together! = Strângeţi-vă mâinile!

11
APROPIEREA / DEPARTAREA

This is … here. These are … here.


That is … there. Those are … there (over there).

Exerciţiul 1. Traduceţi în limba română:

1. This is a fox. The fox is an animal. A fox has a reddish fur.


2. This is an apple. It’s a fruit. The apple has a sweet flesh.
3. That is a sparrow. The sparrow is a bird. The sparrow is a small gray-brown bird.
4. Those are roses. The roses are flowers. Those are sweet smelling flowers.
5. These are English books. The English books are novels. These are very interesting novels.

Exerciţiul 2. După modelul ex de mai sus, construiţi în limba engleză cinci fraze.

Exerciţiul 3. Traduceţi în limba engleză:

1. Aceasta este o bicicletă. Bicicleta este nouă.


2. Aceia este o pălărie. Este o pălărie veche.
3. Acelea sunt prăjituri. Acolo sunt prăjituri proaspete.
4. Acestea sunt jucării. Jucăriile sunt aici.

Exerciţiul 4. Introduceţi în frază this / that şi these / those acolo unde este necesar:

………….book here is new ………. dogs over there are very bad. Are all ………… man and women
workers? No, …………are workers but ………… over there are not; they are no workers. New
dictionary is ……….. here; the old dictionary is …………. on the table there.

Exerciţiul 5. Folosiţi this / these şi that / those ca să construiţi propoziţii cu:

house, cat, hat, cap, boy, hen, raven, bottle, teacher, pen, apple, egg, umbrella.

Exerciţiul 6. Treceţi fiecare propoziţie la interogativ şi negativ:

1. These are pencils.


2. This is a motorbike.
3. This is a piece of red chalk and that is a piece of white chalk.

12
4. The young lady over there is Alice.

POSESIA

I – MY I – MINE
YOU – YOUR YOU– YOUR
HE – HIS HE – HIS
SHE – HER SHE – HERS
IT – ITS IT – ITS
WE – OUR WE – OURS
THEY – THEIR THEY – THEIRS

Exerciţiul 1. Traduceţi în limba română:

1. I have an electronic watch. It is my electronic watch. It’s mine.


2. You have an old checked cap. It is your old checkers cap. It’s yours.
3. He has a big toy pistol. It is his big toy pistol. It’s his.
4. She has a new fashionable skirt. It is her new skirt. It’s hers.
5. The door has a good Yale lock. It is its Yale lock.
6. We have a very good TV set. It is our TV set. It’s ours.
7. They have an old-fashioned radio receiver. It is their radio. It is theirs.

Exerciţiul 2. Puneţi în locul punctelor, cuvintele care se potrivesc şi arată posesia:

1. Mike has a Kodak camera; it is ……….. camera; the camera is ………


2. I have in ……….. room a table and a chair; it is ……… table and it’s my chair; the table is
……….. and the chair is …………
3. She has a new dress; it is …………. dress; the dress is ………..
4. They have an dictionary; it is …..…... dictionary; the dictionary is …….
5. Alec has a white cap; …………. color is white.

Exerciţiul 3. Puneţi în locul punctelor pronumele care se potrivesc:

1. ………. am a teacher.
2. ………. is at home.
3. Are ………… good pupils.
4. No, ………… is no doctor.
5. Are ………… Mr. Brown’s friend?
6. Yes, ……….. is a bird.
7. ……….. are not workers.

Exerciţiul 4. Completaţi cu articolul care se potriveşte:

13
1. Is ………. owl ………. animal or ……….. bird?
2. Is ………. goose ……….. insect? What is it?
3. Is ………. knife ……….. useful thing?
4. Is the gentleman …………. Romanian or …………. South – American?

Folosirea articolelor cu substantivele care exprima naţionalitatea


Substantiv
Ţara
Adjectiv Foaie individuală Folosire generică
Continentul
Singular Plural (two)
China Chinese A Chinese Chinese The Chinese
Japan Japanese A Japanese Japanese The Japanese
Portugal Portuguese A Portuguese Portuguese The Portuguese
Switzerland Swiss A Swiss Swiss The Swiss
Vietnam Vietnamese A Vietnamese Vietnamese The Vietnamese
Israel Israeli An Israeli Israelis The Israelis
Pakistan Pakistani An Pakistani Pakistanis The Pakistanis
Africa African An African Africans The Africans
America American An American Americans The Americans
Asia Asian An Asian Asians The Asians
Australia Australian An Australian Australians The Australians
Italy Italian An Italian Italians The Italians
Belgium Belgian A Belgian Belgians The Belgians
Brazil Brazilian A Brazilian Brazilians The Brazilians
Europe European A European Europeans The Europeans
Germany German A German Germans The Germans
Greece Greek A Greek Greeks The Greeks
Hungary Hungarian A Hungarian Hungarians The Hungarians
Norway Norwegian A Norwegian Norwegians The Norwegians
Denmark Danish A Dane Danes The Danes
(Danish)
Finland Finnish A Finn Finns The Finns
(Finnish)
Poland Polish A Pole Poles The Poles
(Polish)
Spain Spanish A Spaniard Spaniards The Spaniards
(Spanish)
Sweden Swedish A Swedo Swedes The Swedes
(Swedish)
Arabia Arabic An Arab Arabs The Arabs
Englishmen
England English An Englishman Englishmen
The English
Frenchmen
France French A Frenchman Frenchmen
The French
Holland Dutchmen
Dutch A Dutchman Dutchmen
The Netherlands The Dutch

14
Irishmen
Ireland Irish An Irishman Irishmen
The Irish
Welshmen
Wales Welsh A Welshman Welshmen
The Welsh
Britons
Britain British A Briton Britons
The British
Scotsmen
Scots A Scotsman Scotsmen
The Scots
Scotland Scottish A Scot Scots
Scotchmen
(Scotch) (a Scotchman) (Scotchmen)
The Scotch

CURRICULUM VITAE
FOTO

Surname: SIMA
First name: VIOLETA
Address: 27 Nae Leonard Street, bl. S15, ap. 22, Galaţi – Romania
Home phone: 004 0236 488834 Mobile: 004 0740 428335
Date and place of birth: May 28, 1965 – Galaţi
Civil status: divorced / married / widow / single (bachelor / spinster = celibatar - a)
Children: OANA – LORELEI, January 31, 1996 – Galaţi

Educaţion:
1983 – 1990 University of Galaţi / Polytechnic Faculty – engineer (mechanical)
1994 – 1998 American University by Mail / World Semiotics – semiotician

Other skills:
2003 – Human Resources inspector
2003 – Hotel Receptionist
2002 – Italian language
2002 – French language
2001 – English language
1998 – Computer literacy

Professional experience:
2001 – 2004 SOCIAL TRADE Galaţi – Vocational training and continuing learning
center – English / French teacher
1996 – 2002 SC Karp SRL Galaţi – translator / part time
1998 – 2001 Mircea travel Agency Galaţi – translator / full time
1993 – 1997 Primary School M. Kogălniceanu Galaţi – English / French teacher

Language skills: Good command in English and French

15
Satisfactory in Italian and Turkish
Hobbies:
o Writing – I’m writing short stories and tales for children / latest publication in Cronica
magazine – Iaşi, 2000;
o Graphics – exhibition at UJCM Library Galaţi – October, 1988;
o Foreign language and travel.

 I do not have a criminal record


 I have not a driver license

Scrisoare de intenţie
*** The Motivation Letter is the document that accompanies your CV when you are applying for a
job. Its goals are to introduce the CV, to bring to attention aspects of your activity that can help your
application and are at listed or not presented in the CV. In short, its goal is to answer the recruiter’s
question: “Why should I hire this person?”

*** Your address and contact


Details come under your name,
In the upper right corner of the page
Gabriela PASALAU
31, Traian Vuia Street, bl. V2, Ap. 8
Galaţi, 6200
Phone: 0740 612191
*** aligned left, write the name,
function, organization and address of the
person you are writing to
Mihai POPESCU
Shop Manager
SC Germanos SA
369, Pantelimon Street
Bucureşti
*** under the receiver’s address,
but aligned right, write the date of
the day when you are writing the
letter.
Galaţi, June 24, 2002

*** You should address the letter directly to him or her


Dear Mr. Mihai POPESCU

*** The goal of the first paragraph is to specify what you are applying for and how did you find out
about that opportunity.
I am addressing you this letter as a response to your ad in “ Viaţa liberă” local newspaper, to
apply for “sales representative” position.

16
*** the second paragraph should list your skills and qualifications that make you the right person for
the position you are applying for. Read carefully the announcement, identify the requirements and see
how your skills match those required.
For more than a year, I am working in a mobile communication services and I learnt that every
client is very important to us and must be approached kindly, with patience, sincerely and fairly
information.

*** the third should point out why you want it. You should outline your interest for the skills you are
going to learn if you get the job.
I consider myself a motivated person in everything I’m doing, opened to people and their needs,
always desirous for improving and results.
I’m wishing very much to work in your company, to gain experience working in a professional
environment, giving to the client the trust in our services.
*** the last paragraph outlines your availability for an interview, suggesting in this way a concrete
follow-up for your application. It is customary for formal letters to mention whether you have enclosed
any documents accompanying the letter.
Enclosed find my C.V which details professional experience, my skills for this position and my
photo. If you want more information about me, I’ll be delighted to answer you face to face in an
interview, the day and the time will be decided following your program.

Thank you for your time.

*** do not forget to leave a blank space between the closing and your name and to sign the letter in the
space.

Your sincerely, Best regards, Your faithfully,


Gabriela PASALAU

17
Describe your best friend

Many children have small animals like dogs, cats and rabbits. They are often
good friends for children, who usually play with them, give them food and clean their
places. It’s the first lesson of friendship. Other children prefer to have a fancy friend or
a pen friend!
When I was a child, I had a fancy friend. He is still my best friend. Why?
Because of my shyness or maybe, I can’t find a real person like him. Of course, I have
friends but every person has her part. My fancy friend is ABSOLUTE!
He looks like I want to be! He has a well-built body, perfect bone structure,
strong muscles in a perfect harmony. I close my eyes and I can see him!
He is not a motif of frustration. He is my stimulus to make sports and to take
care of me! He has an oval handsome face and he’s very expressive because of his
shinning eyes and a little smile on his lips. I can feel his smile and I try to be like him.
When you start a day smiling, everything becomes easy. You will find the way to solve
situations making the most of the cases! He is strong inside, too. His model makes me
a determinate person, strong-willed, well balanced, rational, realistic and logical. As a
child, I spoke to him about all my problems trying to find the best solutions. Now,
thanks to those dialogues, I’m my self-confident, I’m capable of judging all the person
I meet with fair play and fair mind. I’m a good policeman because I’m dedicated to my
work and ideals, devoted and loyal. I’m generous and tolerant as much as people let me
be!
When I do something I can feel the smile of my fancy friend. I know that I’m
doing what I must to make. When I make stupid mistakes and I feel like kicking
myself, my fancy friend comes quickly into my mind to show me why and what I must
to do. It’s a constructive friendship.
On the other hand, I think I have double personality. Maybe my best friend is
the best part of me...But this is the subject for the long duialogue I’ll have with him as
soon as possible!

18
APLICATIE - DESCRIBING PEOPLE

Grupati adjectivele de mai jos in functie de ceea ce descriu, utilizand tabelul:

Physical appearance

Height Build Face Eyes Nose Hair Clothes

Personality (character, behaviour)

Tall, medium build, medium high, formal, almond-shaped, oval, straight, trendy, long, smart,
attractive, shabby, hooked, short, round, curly, fair, slender, upturned, pleasant, good-hearted,
well-balanced, strong-willed, dynamic, reserved, frank, moody, cheerful, low-spirited, good sense
of humour, freckled, hazel, well-built, fashionable, wavy, old- fashioned, casual, overweight,
plump, balding, round-shouldered, good- looking, well-dressed, fit, stylish, tanned, spotty, spiky,
skinny, neat, ambitious, lazy, shy, kind, generous, fussy, dull, honest, greedy, stubborn, boring,
rude, thin, slim, grey, brown, delicate, sensuous, beautiful, ugly, awful, handsome, pretty,
shoulder- length, nice, athletic, black, polite, intelligent, boring.

19