Sunteți pe pagina 1din 4

Instituțiile financiare internaționale susțin și favorizează dezvoltarea comerțu-

lui internaționalși a tranzacțiilor de capital, asistența de specialitate în țările


membre în vederea menținerii stabilității economice la nivel întern și extern,
luând în considerare interesele țărilor membre. Din acest tip de instituții face
parte și Fondul Monetare Internațional (FMI), fiind considerată principala or-
ganizație în susținerea stabilității monetare internaționale.
Fondul Monetar Internațional (FMI) este o organizație internațională cu 188
de state membre. Aceasta a fost constituită prin Tratatul de la Bretton Woods
din 1944, având ca scop principal promovarea unei economii mondiale efi-
ciente. Instituția este responsabilă cu asigurarea condițiilor monetare și finan-
ciare propice unui sistem stabil de schimburi comerciale si reprezintă primul
sistem monetar internațional din istoria relațiilor internaționale și vizează un
ansamblu de principii și reglementări coerente, asumat de statele semnatare,
privind politicile ratei de schimb și al cooperării monetare multilaterale.
Pe 22 iulie 1944 a avut loc Conferința de la Bretton Woods pentru restruc-
turarea relațiilor internaționale monetare și financiare, unde peste 40 de țări
au participat la semnarea Acordului de la Bretton Woods care prevedea pro-
ceduri și reguli care să guverneze economia mondială. Acest acord a condus
la înființarea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD,
cunoscută și sub numele de Banca Mondială) și Fondului Monetar Inter-
național. Aceste instituții sunt cunoscute drept gemenii Bretton Woods. Sis-
temul Bretton Woods prevedea o rată de schimb valutar stabilă, având ca
referință standard aurul, dolarul fiind singura monedă convertibilă în aur.

Obiectivele FMI :
• promovarea cooperării monetare internaționale
• Menținerea stabilității valutare
• stimularea creșterii echilibrate a comerțului internațional și contribuția la
scăderea ratei șomajului
• Stabilitatea aranjamentelor de schimb între țările membre
• Oferirea asistenței la dezvoltarea unui sistem multilateral de plăți în
țările membre
• garantarea stabilității financiare

Funcțiile FMI și mijloacele de acțiune:

• monitorizează acțiunile și politicile, economice și financiare din țările


membre, precum și la nivel global
(Monitorizează si acorda asistenta țărilor membre. In anul 2003 Japonia a
fost îndemnată de către FMI să adopte măsuri de revitalizare a sectorului fi-
nanciar, și anume să atace deflația și să redreseze dezechilibrele financiare.
Mexicul a fost condus spre un management performant și a subliniat necesi-
tatea restructurării sistemului de taxe care vizau sectorul energetic, piața
forței de muncă, sistemul judiciar.
• Acordarea împrumuturilor financiare țărilor cu balanță deficitară.
(Sprijinind prin aceasta refacerea și reformele politice, corectarea problemelor
existente. În criza din 1997, FMI a oferit Coreei 21 miliarde dolari în scopul re-
construcției sectorului financiar . Astfel în câțiva ani Coreea și-a restabilit
starea financiară ,și-a plătit împrumutul și-a suplinit rezervele. În 2000 FMI a
împrumutat suplimentar 52 milioane dolari Kenye , (împrumutul anterior fiind
de 193 milioane dolari), ca suport în depășirea unor efecte severe ale declin-
ului.
• Acordarea asistenței tehnice țărilor membre.
(Asistență tehnica Guvernelor și Băncilor centrale, pregătirea în domeniul de
activitate. După prăbușirea Uniunii Sovietice, FMI a propus ajutor țărilor mem-
bre ale acesteia, prin acordarea unor sisteme de rezervă pentru Băncile Cen-
trale, în trecerea de la economia central-planificată la economia pe piață.
FMI funcționează ca un "forum" în care se pun în discuție politicile economice
naționale în context global, dar și problema unei stabilități monetare și finan-
ciare internaționale.

Activitatea de bază a FMI ține în special de performanțele economice, ale


țărilor membre, ca un tot întreg, aici putem vorbi și de o performanță
macroeconomică. Aceasta cuprinde cheltuielile totale, câștigurile, rata șoma-
jului, inflația și balanța de plăți . Din punct de vedere macroeconomic FMI se
accentuează pe bugetul guvernului, managementul ratei dobânzilor, lichid-
ităților și creditelor, politicilor din sectorul financiar, regularizarea și supraveg-
herea instituțiilor financiare .
FMI acorda o relevanță sporită politicilor structurale și cele ale sectorului
pieței forței de muncă, în combaterea șomajului. FMI acordă sfaturi spre îm-
bunătățirea acestor sectoare, în scopul unor rate scăzute a șomajului, a in-
flației scăzute și ulterior a unei economii solide.

Organele de conducere FMI sunt formate din:


a) Consiliul Guvernatorilor
Ia decizii majore de politică . O data pe an la Conferința Anuală fiecare stat
membru își desemnează un Guvernator, de obicei Ministrul de Finanțe sau
Guvernatorul Băncii centrale.
b) Comitetul financiar și Monetar International
Ia decizii legate de Sistemul Financiar Internațional.
c) Consiliul Director
Format din 24 de Directori Executivi, și un director Managerial. Primii cinci
mari acționari ai FMI sunt Statele Unite, Japonia, Germania, Franța, Marea
Britanie, care cu China, Rusia și Arabia Saudită dețin locuri în Consiliu.
Ceilalți 16 Directori Executivi se aleg pentru termen de doi ani.
Sistemul de vot nu funcționează după sistemul obișnuit (o țară - un vot). Și
anume, cu cât cota de participare a unui stat este mai mare, cu atât acesta

are mai multe voturi. Dar deciziile Consiliului nu se fac pe baza doar a votului
formal, ci bazându-se pe atingerea unui consens între membri astfel votându-
se unanim.

Fig.1. Cotele statelor membre și puterea de vot

Resursele FMI sunt constituite în marea majoritate din capitalul subscris pe


care statele îl depun la intrarea în această organizație, sau din revizuiri peri-
odice ale acestor cote care pot fi mărite.
Statele membre plătesc 25% din capitalul subscris în DST (Drepturi Speciale
de Tragere), sau monede de circulație internațională (dolarul american, euro,
yenul japonez). În ceea ce ține de ceilalți 75% sumei, poate fi cerut a fi plătit
în moneda proprie. Aceste cote determină puterea votului deținut de un stat
în cadrul FMI. Având în vedere că SUA au cea mai puternică economie, con-
tribuie cu cea mai mare parte din totalul cotelor - 17,6%.

DST-ul (Drepturi Speciale de Tragere) reprezintă activ de rezervă inter-


națională introdus de FMI în 1969, din motivul că stocurile ]ș creșterea pre-
văzută a rezervelor naționale nu va fi suficientă pentru a susține creșterea
comerțului internațional. Mare parte din rezerve erau păstrate în aur și dolari,
Adică rezervele globale depindeau de producția de aur, ceea ce crea o incer-
titudine. Țările membre pot folosi [ DST în tranzacțiile dintre ele. Valoarea
DST este calculată zilnic, folosind cele mai puternice și mai stabile monede
din lume (euro, yen japonez, liră sterlină și dolar american).

Împrumuturile României de la FMI


România a devenit membră a Fondului Monetar Internațional în 1972. Cota
actuală de participare la Fond de 0,38% din cota totală.
În perioada 1975 - 2019 România a obținut de la Fondul Monetar Inter-
național 13 împrumuturi (de tip Stand-By) . În prezent, suma alocărilor cumu-
lative de DST-uri aferentă României este de 984,8 milioane DST.
Fiind țară membru, România furnizează FMI informații și participă la
consultări anuale, în conformitate cu prevederile Articolului IV al Statutului
FMI, în urma cărora FMI elaborează un raport de țară. În calitate de țară
membră, România a beneficiat în această perioadă de asistență tehnică în
câteva domenii, care includ politica monetară și organizarea băncii centrale,
supravegherea și reglementarea bancară și statistică.

Bibliografie :
"FONDUL MONETAR INTERNA|IONAL - PRINCIPAL ORGANISM
INTERNA|IONAL DE FINAN|ARE", Drd. Găină Andra-Maria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_Monetar_Interna țional
https://www.bnr.ro/Fondul-Monetar-International-(FMI)--1447-Mobile.aspx
https://www.mae.ro/node/1473

S-ar putea să vă placă și