Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul ……………………….

Str. ………………………….
Tel/fax. …………………….

Aprobat director, Nr. ………/…………………….


Prof. .................

DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………………………domiciliat în …………………….
strada……………………………………………….nr. …………bl. ……….., sc. …….., et. …….., ap. …….județ…………………….
telefon……………………………………………………., în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al elevului(ei)
…………………………………………………………………………………. din clasa………, de la Liceul Tehnologic “Toma
Socolescu”, vă rog să aprobați acordarea bursei de ajutor social (“pentru elevi din mediul rural, care
sunt şcolarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de
învățământ din localitatea de domiciliu”), conform art. 14 ,alin.1,lit.d din OME 5870/22.12.2021
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de
stat, pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022.

Declarăm pe propria răspundere că în localitatea de domiciliu nu funcționează nicio unitate de


învățământ cu nivel liceal/profesional şi nu deținem o altă locuință într-o localitate în care există unitate
de învățământ cu nivel liceal/profesional

Anexez prezentei următoarele:


-copie xerox certificat naştere elev(ă);
-copie xerox carte de identitate elev(ă);
-copie xerox carte de identitate părinți;
-adeverință de la primăria localității de domiciliu din care să rezulte că în localitate nu există unitate de
învățământ cu nivel liceal/profesional.

Am cont la banca………………………şi doresc ca bursa să fie virată în contul………………………………………………..

Nu am cont la banc……

Data Semnătura
………………………………. ...………….

Doamnei Director al ....................................................................

Se completează de către Diriginte:


Nota la Purtare pe semestrul I, an şcolar 2021-2022 ………………………………………
Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2021-2022 (Promovat/corigent/SN) ……………

Certific exactitatea datelor


Diriginte ……………………………….
Semnătura ……………………………..

S-ar putea să vă placă și