Sunteți pe pagina 1din 16

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare


a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului
rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată
de producătorii agricoli în anul 2022
----------------------------------------------------------

În temeiul art. 37 alin. (21) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile
de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor


Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 (se
anexează).

2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul Agenției


de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, va distribui 200 milioane lei din Fondul
național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială
a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.

3. În caz de nevalorificare a resurselor financiare planificate pentru


acordarea compensațiilor, acestea vor fi utilizate în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind condițiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor
Fondului național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 455/2017.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii
și industriei alimentare Viorel Gherciu

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
4

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

REGULAMENT
privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de
dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială
a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului


național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială
a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 (în continuare
– Regulament) stabilește modul de repartizare a mijloacelor financiare destinate
compensării parțiale a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în
anul 2022 pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole.

2. Accizele la motorină se compensează în mărime de 30% din cota stabilită


pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă.

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:


1) solicitant – producător agricol care utilizează motorină pentru efectuarea
lucrărilor în exploatațiile agricole şi care a depus cerere de solicitare a
compensației;
2) compensație – ajutor bănesc nerambursabil şi neimpozabil, acordat
producătorilor agricoli pentru compensarea parțială a accizelor la motorina
utilizată în anul 2022 pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole.

4. Înfăptuirea activității administrative în procesul de examinare a cererilor


de solicitare a compensației se efectuează în conformitate cu prevederile Codului
administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Capitolul II
MODUL DE CALCULARE A COMPENSAȚIILOR

5. Calcularea mărimii compensației per beneficiar se efectuează de către


Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură după următoarea formulă:
1) în domeniul vegetal:
Mc=Vmf x Cd x 894/1000,
unde:
Mc – mărimea compensației;

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
5

Cd – coeficientul de densitate medie pentru motorină în mărime de 0,845


kg/l;
Vmf – volumul motorinei facturate ce poate fi mai mic sau egal cu cantitatea
maximă admisibilă de motorină care se va calcula conform formulei:
Vma = St x Nm,
unde:
Vma – volumul maxim admisibil de motorină;
St – suprafața totală per cultură;
Nm – normele medii de consum al motorinei;

2) în domeniul zootehnic:
Mc=Vmf x Cd x 894/1000,
unde:
Mc – mărimea compensației;
Cd – coeficientul de densitate medie pentru motorină în mărime de 0,845
kg/l;
Vmf – volumul motorinei facturate ce poate fi mai mic sau egal cu cantitatea
maximă admisibilă de motorină care se va calcula conform formulei:
Vma = Na x Nm,
unde:
Vma – volumul maxim admisibil de motorină;
Na – numărul de animale;
Nm - normele medii de consum al motorinei.
* Notă: Deoarece motorina este achiziționată la pompă în litri, se va aplica
coeficientul de densitate medie pentru motorină în mărime de 0,845 kg/l, în
conformitate cu Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele
petroliere, aprobată prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică nr. 446/2021. În cazul când motorina este achiziționată în tone, acest
coeficient nu va fi aplicat.
În cazul când volumul de motorină facturată (Vmf) este mai mare decât
volumul maxim admisibil de motorină (Vma), Agenția de Intervenție și Plăți
pentru Agricultură va calcula și va autoriza spre plată suma compensației doar
pentru volumul maxim admisibil de motorină.

6. Normele medii de consum al motorinei per ha, în funcție de culturi sau


grupe de culturi și per animal, în funcție de specie, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

7. Valoarea maximă a compensației acordate unui beneficiar nu poate depăși


suma de 100 mii lei anual.

8. Pentru a fi eligibili compensării, solicitanții trebuie să respecte


următoarele criterii:

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
6

1) să fie înregistrați în modul stabilit de legislație, nu mai târziu de data


depunerii cererii de solicitare a compensațiilor;
2) să dețină legal terenurile agricole în proprietate și/sau posesie și folosință,
exploatațiile zootehnice și alte exploatații agricole;
3) exploatațiile agricole să fie cu termenul de funcționare utilă neexpirat,
conform Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 941/2020;
4) motorina să fie utilizată pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile
agricole și să fie achiziționată începând cu data intrării în vigoare a prezentului
Regulament.

Capitolul III
MODUL DE ACORDARE A COMPENSAȚIILOR

9. Dosarele de solicitare a compensației împreună cu documentele în


original și copiile acestora se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale
ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

10. Dosarele se depun pe întreaga perioadă a anului 2022, dar nu mai mult
de un dosar pentru un semestru, conform perioadei:
1) semestru I – până la 30 iunie;
2) semestrul II – de la 1 iulie până la 15 noiembrie.

11. Dosarul de solicitare a compensației va conține următoarele documente


obligatorii:
1) cererea de solicitare a compensației, conform modelului din anexa nr. 1;
2) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și
veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din
anexa nr. 2;
3) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
4) certificatul de confirmare, conform modelului anexei nr. 4, iar în cazul
deținătorilor de animale – extrasul din Registrul de stat al animalelor sau alte
documente confirmative eliberate de Instituția Publică Serviciul Tehnologia
Informației și Securitate Cibernetică, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 700/2018, inclusiv: copia pașaportului stupinei pentru familiile de
albine sau facturi fiscale de comercializare a animalelor la abator pentru păsări și
iepuri;
5) copia facturilor de procurare a motorinei achiziționate începând cu data
intrării în vigoare a prezentului Regulament;
6) copia paginilor 1-8 din pașaportul proiectului de înființare a plantației
horticole sau copia schiței de proiect, în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi sau
căpșun;

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
7

7) copia actului de înființare a plantației perene, întocmit conform modelului


anexei nr. 8 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare
a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017, după caz;
8) copia certificatului privind atribuirea codului IBAN, eliberat de banca
comercială;

12. Dosarul de solicitare a compensației se depune de către solicitant


(administrator) sau de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

13. Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită


detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de
către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea
„corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de
solicitare a compensației, solicitantul primește confirmarea care atestă
recepționarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a Agenției de Intervenție
și Plăți pentru Agricultură.

14. Dacă se constată că cererea de solitare a compensației nu este completă,


reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției de Intervenție și Plăți pentru
Agricultură propune solicitantului să prezinte actele lipsă şi stabilește un termen
rezonabil în acest sens. Odată cu stabilirea termenului, solicitantul va fi informat
despre sancțiunea neprezentării actelor în termenul stabilit.

15. În cazul în care solicitantul nu prezintă actele solicitate în termenele


rezonabile stabilite şi nu există temeiuri de suspendare a procedurii sau de
repunere în termen, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură emite o
decizie prin care constată renunțarea tacită la procedură.

16. Subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru


Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului,
efectuează:
1) asigurarea introducerii dosarelor de solicitare a compensațiilor în
Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de
subvenții” în ordinea depunerii acestora;
2) examinarea și verificarea autenticității documentelor prezentate și a
corespunderii acestora cu documentele originale;
3) asigurarea transmiterii dosarelor de solicitare a compensațiilor către
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

17. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în ordinea introduceri


cererilor în Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și
beneficiarilor de subvenții”, efectuează:

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
8

1) verificarea corectitudinii și completitudinii datelor din dosar;


2) calculul mărimii compensațiilor;
3) includerea datelor în Raportul totalizator, conform anexei nr. 5;
4) autorizarea spre plată a cererilor care întrunesc criteriile de eligibilitate.

18. Deciziile de respingere a cererii de solicitare a compensației sau de


constatare a renunțării tacite la procedură pot fi contestate în conformitate cu
prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

19. Dosarele de solicitare a compensațiilor se păstrează în arhiva Agenției


de Intervenție și Plăți pentru Agricultură timp de 3 ani.

Capitolul IV
RESPONSABILITĂȚI ȘI SANCȚIUNI

20. Responsabili de corectitudinea și veridicitatea datelor din dosarul de


solicitare a compensațiilor sunt producătorii agricoli solicitanți de compensații, iar
de corectitudinea distribuirii compensațiilor către solicitanți este Agenția de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

21. În cazul în care unul dintre funcționarii autorităților menționate în


prezentul Regulament este în conflict de interese în procesul de luare de decizii,
acesta urmează să declare conflictul de interese și să se abțină de la aprobarea
deciziei, conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale.

22. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament, care poate duce la


acordarea neîntemeiată a compensației, atrage după sine răspundere conform
legislației.

23. Solicitanții de compensații care au prezentat date neveridice în scopul


obținerii nejustificate a surselor financiare vor fi incluși în Lista de interdicție a
producătorilor agricoli conform procedurii stabilite prin prevederile
Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 455/2017.

24. Producătorii agricoli care au beneficiat de compensație sunt obligați să


ramburseze suma financiară în cazul în care s-a constatat că nu au respectat
prevederile prezentului Regulament.

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
9

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parţială a accizelor la motorina utilizată de
producătorii agricoli în anul 2022
Model
CERERE

Prin prezenta, producătorul agricol ________________________________________________________


(denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești)
__________________________________________________________________________________________,
(seria , numărul și data eliberării certificatului de înregistrare)
numărul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO/IDNP) _________________________________________,
adresa juridică/domiciliul _________________________________________________________, reprezentată de
către dl/dna ______________________________________, în calitate de administrator/conducător □,
reprezentant legal □ (se bifează în pătratul respectiv), solicit acordarea suportului financiar în scopul întreținerii
exploatațiilor agricole și efectuarea lucrărilor agricole de sezon pentru culturile/grupele de culturi, conform datelor
din tabelul de mai jos:

1) pentru domeniul vegetal


Nr. Numărul Suprafața Cultura Anul
crt. cadastral agricolă, ha plantării/semănării
1.
2.
3.
4.
5....
Total

2) pentru domeniul zootehnic


Nr. A se Specia și grupa de animale Efectivul de animale, capete
crt. bifa
1. Vaci și junci de peste 12 luni
2. Oi și mioare de peste 12 luni
3. Capre și iedițe de peste 12 luni
4. Porcine
5. Păsări
6. Iepuri
7. Familii de albine

Solicit ca suma totală a suportului financiar să-mi fie calculată în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și
mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 şi
transferată pe contul bancar nr. _________________________ în monedă națională, deservit de Banca Comercială
__________________________________________, adresa ________________________________________,
codul băncii___________________________.
La cerere se anexează:
1) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din
documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2;
2) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
3) certificatul de confirmare, conform modelului anexei nr. 4, iar în cazul deținătorilor de animale extrasul
din Registrul de Stat al Animalelor sau alte documente confirmative eliberate de Instituția Publică „Serviciul
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.700/2018, inclusiv: copia Pașaportului stupinei pentru familiile de albine, sau facturi fiscale de comercializare a
animalelor la abator pentru păsări și iepuri;

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
10

4) copia facturilor de procurare a motorinei, achiziționată începând cu data intrării în vigoare a prezentului
Regulament;
5) copia primelor 8 file din pașaportul Proiectului de înființare a plantației horticole sau copia schiței de
proiect, în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi sau căpșun;
6) copia actului de înființare a plantației perene, întocmit conform modelului anexei nr. 8 din
Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare
a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017legislației, după caz;
7) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de banca comercială;

___ ______________2022 __________________________________________


(denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești)

___________________________________ _______________
(numele și prenumele conducătorului)
(semnătura)

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
11

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parţială a accizelor la motorina utilizată de
producătorii agricoli în anul 2022

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Prin prezenta, ___________________________________________________________, reprezentată de


(denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești)
___________________________________________________________, cunoscând prevederile legislației
(numele, prenumele administratorului, conducătorului, reprezentantului legal)
penale în vigoare cu privire la falsul în declarații și condițiile Regulamentul, declar pe propria răspundere:
1) că toată informația din cererea de solicitare a compensației și din documentele anexate este
corectă/veridică și mă angajez să respect condițiile cerute în conformitate cu actele normative/legislative referitoare
la acordarea suportului financiar în scopul întreținerii exploatațiilor agricole și efectuarea lucrărilor agricole de
sezon și să anexez la cerere documentele justificative solicitate;
2) că îmi dau acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către subiecții implicați în procedura
de recepționare, verificare și autorizare spre plată a compensației solicitate;
3) că, în cazul în care nu respect oricare din condițiile și criteriile prevăzute de Regulamentul privind
modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru
compensarea parţială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, dosarul de solicitare a
compensației va fi considerat neeligibil;
4) că, în cazul în care voi prezenta date neveridice în dosar, mă oblig să rambursez compensația în modul
stabilit.

___ ______________2022 __________________________________________


(denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești)

___________________________________ _______________
(numele și prenumele conducătorului)
(semnătura)

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
12

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parţială a accizelor la motorina utilizată de
producătorii agricoli în anul 2022

Normele medii de consum a motorinei

1) pentru domeniul vegetal

Nr. Specificarea grupurilor de culturi agricole Litri/ha


crt.
1. Culturile cerealiere (spicoase și leguminoase boabe), reprezentanți principali ai acestei 75,25
grupe fiind grâul, orzul (toamnă și de primăvară), ovăzul, secară, mazărea, ierburile
perene etc.
2. Culturile cerealiere prășitoare (porumbul pentru boabe, porumbul pentru siloz, floarea 84,09
soarelui, soia, sorg etc.)
3. Culturile tehnice (sfeclă de zahăr, tutunul, sfeclă de nutreț, rapiță etc.) 125,35
4. Cartofi, legume și bostănoase 143,55
5. Plantații pomicole, arbuști fructiferi, căpșun, plante aromatice, medicinale și 136,95
condimentare
6. Plantații de viță de vie 111,08

2) pentru domeniul zootehnic

Nr. Specia Cuantumul mediu de motorină,


crt. și grupa de animale litri/cap
1. Vaci și junci de peste 12 luni 160
2. Oi și mioare de peste 12 luni 17
3. Capre și ieduțe de peste 12 luni 17
4. Porcine 3,7
5. Păsări 0,34
6. Iepuri 0,06
7. Familii de albine 20

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
13

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parţială a accizelor la motorina utilizată de
producătorii agricoli în anul 2022

Certificat de confirmare
nr. _____ din __________ 2022

Primăria соmunei/sаtului _______________________, raionul_______________________,


certifică faptul că întreprinderea/gospodăria țărănească (de fermier)
___________________________________________________________, codul fiscal _____________
(denumirea persoanei juridice sau denumirea gospodăriei țărănești (de fermier))
deține sau prelucrează suprafețe însămânțate cu culturi agricole, după cum urmează:

Nr. Tipul culturii agricole ha Număr


crt. cadastral
1.
2.
3.
4.
5.
6…

___________________________ ___________________
(numele și prenumele primarului) (semnătura)

_____________________________ ___________________
(numele și prenumele inginerului cadastral) (semnătura)

L.Ș.

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
14

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parţială a accizelor la motorina utilizată de
producătorii agricoli în anul 2022

Raport totalizator

1) pentru domeniul vegetal

Nr. Denumirea Raionul, Cod Cultura/ Număr Suprafața Suprafața Norme de Cuantumul,
crt. agentului localitatea fiscal grupa de cadastral totală, ha însămânțată, consum a lei
economic culturi al ha motorinei,
terenului l/ha
1.
2.
3.
4.

2) pentru domeniul zootehnic

Nr. Denumirea Raionul, Cod Specia Efectivul Norme de Cuantumul,


crt. agentului localitatea fiscal animalelor total, consum a lei
economic capete motorinei,
l/cap
1.
2.
3.
4.

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\11043\11043-redactat-ro.docx
Notй informativй
1а proiectul Ьotйrarii де Guvero репнги вргоЬагеа modului де repattizare а
mijloacelor Foodului памопаи де дегио1наге а agriculturii ,ci mediului гига1 репгги
compeпsarea parliala а accizelor 1а motoriпй ид1iганй де producйtorii agricoli iп
апиi2022

1. Deпumirea autorului yi, дирй саг,а раг4iсiрап1i1ог Ia е1аЬогагеа proieMului


Мiлгвнет1 Ауггси1 [хii;i lndustriei Alimentaze
2. Condi«iile се аи impus еааЬогагеа proiectului де ас пormativ , ci flпalitйjile
urmйrite
Уп сопгехт1 scumpirii а1орале а iпринигi1ог, йх special а motociaei, а*А1 Тп р1ал
interna(ional, геуiопа1, са[ ф ла$гопа1, Ministerul а солвп1та си юате рйг{iiе intereaate,
intecvenitile се игтеагН а й Ь[цертiпве Тп асе ВСОр.
Ос menjionat сй, ргеjи1 unui litcu де тоногйй 1а тотеп[ цесе де cifrд де 26 1ei,
сеее се constituie mai ти1[ си сса 14 1ei fа1а де рге1игi1е din алпи ргеседелй, atunci
сйпд релнги 1 litm де то[оггпй ргосиганй апуго, ргодисй[orii agricoli асЬiнаи сса 12
lei.
As[fe1, ргерцi1е mazi 1а тогоггла vor пхаога sine — cosml materiei ргiте си се)
рирп 40°/о, fa(й де апи1 цесин, стеапд astfel majorHri 1n 1апj а preEurilor рел[т
produsele fиite, Тп special репнги produsele social impoпante.
То[оданй, ре lапуа рrе1иri1е татi 1а тоногiлй, prepuile 1а iпgagйmin[е аи сгеаспи
де ре51е 3 отi fаjа де апи1 цесин, iaz producatorii agricoli зии ' in situajia Тп саге песевiн8
ЯЦГ5С 6даасiате suplimentaze репгги еГесйзагеа 1исгйгi1ог де зеол ф intinerea
ехр1оанарг1от ауiсо1е.
[,а Се), дга саига insuficieл(ei precipitaliilor, Тп perioada орнгтй де ветааа[ й
[оапта ваиlиг 2021, ргесит ф дгп саиха im a2ierii campaniei де recoltare а си1нигг1ог
де сатр си 2-3 варУйтапi, suprafe'eie де гоатпа ветйпа[е си уаи, constimie се! mai
mic indicator дiд ultimii 10 ani (сса 255 mii Ьа).
АвГе1, репнт asigurazea necondiдionatй а securitalii alimentare а (йrii, геиефпд
дiл sursele disponi6ile 1а Впе1 se ргорипе герапiхazеа а 200 тП 1ei дiл Ройди1
паjгопа1 де дегио1нazе а agricultшii ф mediului гага), репнги сотрепзагеа а 30°/о дiл
соа accizei репгт motorina дгп апи12022, сееа се constituie 894 1сiАода.
Sursele Snanciare direcjionate эрге сотрепвагеа accizei релнги тоногiпа а
asigиra producatoпi agicoli си ЗИГЗС лалсiаrе, Тп соп[ехни1 еfестагii 1исггнгi1ог
agricole де аегоп ф Таце1гпегеа exploatapilor аугiсо1е.
З. Descrierea gradului де compati6ilitate репнги proiectele саге аи са асор
агтопiгагеа 1eQislaдiei па1iопа1е си legislapa Uпiuпii Еигореие
Proiectul nominalizat пи conline поте privind аппопiгагеа tegislaliei па иопаае
си legisla{ia Uпiunii Еигорепе.

4. Priпcipalele ргечедеЛ аде protectului yi evideпlierea elemeпtelor пы


Proiectul hotararii релци артоЬazеа modului де repartizare а mijloacelor
Foodului nalioпal де dezvoltaze а agriculturii ;i тедiи1иi тига1 реп[т сотрепзагеа
ратЕгаlй а accizelor 1а то[огiпа utiliтata де producatorii agricoli й апи12022,stabiley[е
тодиl де repartizare а mijloacelor fmanciare destiaate compensйrii рауiа1е а accizelor
1а то[огiпй и[ilizata де producatorii agricoli га ааи( 2022 репнги efectuarea lucrarilor
Тп exploataUile ауггсо1е.
Тп асеЁ сор, дгл Еопди1 па(гола1 де дс2УоПаге а agricultur i ф тедiи1иг пиа1
vor fi аlосаге suгse financiaze де 200 ти Iei, саге игтеагй а й distribui[е ргiп
intermediul Agenliei де Interven(ie ф Р1й(i релнги Аугси1нигй.
Ассiге1е lа тоногiпй УОГ й compensate Тп тагiте де 30°/о din сони sta6ilitй репци
апи12022 зап 894 1ei рег [опа.
Ве menponat сй, Уп садги1 ргегепш1иг Ае8и(атепг чог б eligi6ili [оа[е categoriile
де ргодисйногг agricoli, й sensul Legii пт. 276/2016 (micco, пйсг, mijlосii i тагг).
[а Fel, compensaiile respective илпеатй а й distribuite репци рсодисйноггг
agricoli at~t din sectorul vegetal, сы gi репгти cei din весюгпи zootehnic, Уп Ьага плот
поте саге stabilesc сиапгити1 mediu песезаг а то[оггпег репци 1 Ьа gi рег сар де
animal, speciйcat репци бесате ?в рапе.
Репнги а й eligibili сотрепвйггг, solicitanpi цебиге s6 геврес[е иппй[оап. е
стiierii:
1) вй Пе йregisцali Уп тоди1 stabilit де legislaFie,пи та! tйrziu де дата дерипеггг
cererii де solicitare а compensa~iilor;
2) ай деУйй legal егеппгйе а8ггсо1е, й ргортгена[е i]вап posesie gi folosinjй
exploataliile тдotehnice gi alte exploatapi а8ггсо1е;
3) ехр1оага{iile agricole $А Яс си [егтели1 де fiтсропazе utilй neexpirat,сопfопл
Catalogului mijloacelor бхе, аргоЪа рггп Нонйгйтеа Guvemului ш. 941/2020;
4) тоноггпа вй Пе utilizatй репнги сГесщагса 1исг8гг1ог Уп exploatapile agricole;i
achizijionate Улсерйпд си data iшrйrii Уп vigoaze а prezeтului кеиыиавтетй. И fel,
dosanil де solicitace в coтpensaliei а соп1гпе ип фг де доситепне oЫigatorii й
contextul solicitrii сотрепварег релци вес[от1 чее1а1 gi zooteimic.
Subsidiaz, репгги гтр1етепнагеа Regulamentului гезресйУ. Та Ьееа иг.
276/2016 си privire 1а principiile де subven(ionaze Тп дегчо1[агеа agriculturii i
mediului rural аи fost орегае prevederi derogatorii репнги а aloca compensapi й acest
зеаз, орега[е рггп Еееа иг. 103/2022.

5. Fuodsmeпtвrea есопотгсo-биапсгагй
Репнги repaпizazea compensanilor "ог Я utilizate mijloacele alocate din Bugetul
де stat, Уп limitele Ропди1иi па;гопа1 де дегио1гazе а agriculturii gi mediului пиа1.
б. Моди1 де Sпcorporere а actului Уп садги1 пormativ $й vigoare
Ргогес[и1 ез*е ela6orat й temeiul ап. 37 аiй. (21) дгп Ее8еа иг. 276/2016 си
privire 'а principiile де subven(ionare Та дегуо1[агеа agriculturii gi mediului гига1
(Monitorul Oficiel а1 АериЫ icii Мо1доуа, 2017, пт. 67-71, ай. 93), си modificйrile
ulterioaze
7. Avizarea yi eoпsultarea раЫгсй а proieMului
Рел[ги сопви1[агеа риЫгсй proiectul а fost риЫ icat ре ра8йа 'чеЬ а Ministerului
А8ггси1шrii i йdusцiei Alimeпtare, 1а сошрагн1тепш1 „Тгапврагеп4а десгггопаlй",
гиЬпса „Proiecte де доситепне" ;i ре http:/Лч -*.particip.gov.md i [otodatй а ГОз
remis реп[ги avizare 1в instituiile де гевоп.

8. Coпststйrile e:per zei аппсогир(ге


Textul proiectului es[е ехриа, й шаге ране, йц-ип limbaj simplu, с1аг ;г cдncis,
си гевреснатеа regulilor гашайсаГе gi де ortografie, си ехсердга ртеиедегг1от рсн.7 а!
proiecтlui, саге орегеатА си о sintagmй аллЫае, саге aпibuie сazасгег пес1az normei
~i роЁе prejudicia obiectivitatea evaluйrii solicitвntului де сошрсгхзахе.
Prevederile proiectului, vizeazй ргеропдегепн activitatea а8ел1гlог риЫ ici
responsabili де тоди1 де асотдazе а mijloacelor financiare девнгпа[е сошрепвйггг
раДга1е а accizelor 1а то[оггпа utilizatй де ргодисй[orii agricoli й апи1 2022 реп[т
efectuazea ГасгАгйог й exploataliile Agticole (AgenEia де Intervenдie $ Р1й(i репнги
А8тгси1гигй).
Analiza prevederilot рториве prin рггвта завдагде1ог nalionale/ internalionale
anticoruplie, депо[й necesitatea suplimentйrii acesteia sub азресв1 fortific8rii
iпtegтitйpi profesionale а agenplor puЫici responsabili де гтр1етеп1агеа ргогесни1иг
(respectarea regimului juпdic а1 coпflictelor де interese, виЬ aspecml declarbrii gi
аЬфхетii тетЬгi1ог де а paпicipa 1а аргоЬагеа deciziilor tn саге аи interese
регвопа1е/viиrлТа ; регвоале apropiate/регвоале1е fizice i juпdice си саге azе ге1а(ii си
cвracter patrimonial gi саге influen;eazif /р intluenla exercitarea impar(ia1i1 ф obiectivil
а atribuliilor вые).
Ргiп иппаге, proiectul роа[е й promovat доаг си сопдфа implemen[iцii
reсоталдйгi1ог prescrise сопfопв оотраг[imen[и1иi ц1 а1 ргехетиiиг гарогн де
ехрепiгд алticoru$ie.
Ое теа(ioaat сй, аи fost геиiтиг[е prevederile citate Уп ехреrtiг3 ф ви Гоя1
?a1iure[е det'iea4ele sesizate.
9. Coasta[iirile expertizei де compatibilitate
Мп este песезагА.
10. Соиананйгi1е eapertizei jигiдiсе
Рп temeiul агн. 34 i 37 дiп Ьееа т. 100/2017 си privire 1а actele normatЮe,
proiectul а fost supus expertizei juпdice, ргiп саге а Гов ехривгг o6iec'iibr де огдгп
сопсер IваI.
Тоа[е obiec4iile аи fost luate Тв considerare.
11. Coпstatitrlle аПот ехрег[ize

Miaistru юге' СНЕАСТИ

Ех: B11ici Dulsineie

S-ar putea să vă placă și