Sunteți pe pagina 1din 13

 

1.1 BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE


DEFINIŢIE. OBIECTUL BIOTEHNOLOGIEI

Biotehnologia este o ştiinţă complexă, ce se agroalimentare: maturarea fructelor şi legumelor,


caracterizează prin utilizarea integrată a biochimiei, cerealelor şi făinurilor sau diferitelor produse alimentare
microbiologiei, biologiei celulare şi a ingineriei  pe bază de cereale germinate, maturarea brânzeturilor,
genetice. (fig. 1.1). maturarea cărnii.
Enzimele pot avea însă şi rol deteriorativ cu implicaţii în
modificarea caracteristicilor senzoriale şi a valorii
nutritive a materiilor prime agroalimentare până la
 prelucrarea termică a acestora.
De asemenea, rolul microorganismelor este hotărâtor,
unele dintre ele având acţiune dăunătoare, altele având
rol esenţial în obţinerea unor produse alimentare datorită
acţiunii lor fermentative: produse lactate acide,
 brânzeturi, bere, vin, spirt, pâine, salamuri crude,
alimente fermentate din cereale şi leguminoase.
Microorganismele intervin şi în fermentarea unor
 produse vegetale: varza, murături, măsline, castraveţi,
cacao, etc.

Figura 1.1. Biotehnologia o ştiinţă complexă Biotehnologiile în industria alimentară s-au dezvoltat
impresionant prin folosirea enzimelor exogene (industria
Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele laptelui, berii, spirtului, amidonului, cărnii, sucurilor de
greceşti: fructe, zahărului, panificaţiei, etc.) şi a culturilor starter
„Bios” care înseamnă viaţă, (industria berii, laptelui, cărnii, panificaţiei, etc.) La
toate acestea trebuie să avem în vedere obţinerea de
„Tehnikos” care înseamnă tehnici şi metaboliţi secundari (alcool etilic, acetonă, acizi
„Logos” care însemnă „studiu al”. organici, aminoacizi, etc.) prin folosirea de
microorganisme precum şi de biomasă alimentară şi
Biotehnologia este aplicată in diverse domenii, cum furajeră, etc.
ar fi: agricultură, industria alimentară, producţie
industrială, mediu şi medicină.  Cu ajutorul enzimelor microorganismelor se pot
accelera procesele biochimice, se pot perfecţiona
 Biotehnologia alimentară se referă la prelucrarea
industrială a diferitelor materii prime cu ajutorul  procesele de producţie, se poate îmbunătăţi calitatea
microorganismelor şi enzimelor proprii sau a unor  produselor alimentare şi se poate mări gradul de
diversificare a producţiei alimentare.
agenţi biologici (microorganime, enzime) adăugaţi în
scopul realizării unor produse sau a ameliorării unor
 procese tehnologice.

Rolul biotehnologiei este covârşitor în industria


alimentară. În fapt, industria alimentară este o
 biotehnologie, deoarece materiile prime agroalimentare
sunt produse biologice şi prin urmare conservarea lor
 până la consum, în stare proaspătă (cazul fructelor şi
legumelor) sau până la industrializare (cazul tuturor
 produselor agroalimentare) implică controlul activităţii
enzimatice proprii ţesuturilor vegetale şi animale sau a
celor elaborate de microflora de contaminare.

Enzimele proprii ţesuturilor vegetale şi animale sunt


esenţiale în transformările pe care le oferă produsele
2
1.2. PREPARATE ENZIMATICE
5. Izomeraze ce catalizează rearanjarea structurală a
1.2.1. Aspecte generale moleculelor;

Enzimele sunt din punct de vedere structural proteine 6. Ligazesau sintetaze care catalizează formarea de noi
constituite din aminoacizi, iar din punct de vedere legături te tip C-N, C-O, C-C, C-S, cu consumare de
funcţional acţionează ca nişte biocatalizatori biologici ATP.
care au rolul de a permite realizarea unor reacţii cu o
viteză mărită.
Utilizări ale enzimelor în industrie:
Enzimele sunt utilizate drept catalizatori în condiţiile
în care există şi catalizatori chimici , deoarece prezintă Principalele domenii în care enzimele şi -au găsit
următoarele avantaje: utilizări sunt: 
- Fabricarea unor produse prin transformarea
1. Au capacitatea de a cataliza reacţiile chimice în
condiţii blânde de temperatură, pH, presiune. Aceasta enzimatică a amidonului;
 permite un consum mai redus de energie şi necesită - La fabricarea altor produse alimentare : produse
echipamente scumpe rezistente la coroziune. lactate, bere, sucuri, vin, panificaţie; 
2. Enzimele sunt catalizatori specifici, deseori - În compoziţia detergenţilor;
stereoselective, care nu conduc la obţinerea de
produşi de reacţie secundari nedoriţi. În aceste -  Industria textilă, hârtiei şi a furajelor pentru
animale;
condiţii nu sunt
necesare cheltuieli mari privind rafinarea şi purificarea - Sinteza catalitică a unor substanţe chimice;
 produsului ce urmează a fi fabricat. -  Analiza alimentelor, diagnoză chimică şi
3. Comparativ cu procesele chimice, enzimele sunt din terapie;
 punctul de vedere al mediului compuşi biodegradabili -  Inginerie genetică;
care nu necesită costuri semnificative de epurare.
4. Anumite enzime nu sunt limitate numai la acţiunea
în mediul apos, putând acţiona şi la interfaţa dintre două Biotehnologia preparatelor enzimatice este un domeniu
faze, apă: solvent organic sau apă:ulei etc. de bază al biotehnologiei, având drept scop studierea
tehnicilor de obţinere a preparatelor enzimatice folosind
Totuşi există şi o serie de dezavantaje: materii prime de origine animală, vegetală şi
au stabilitate limitată; microbiană, sub formă liberă sau imobilizată pentru a fi
folosite ca agenţi biologici în industria alimentară,
de cele mai multe ori sunt utilizate industrial o
industria furajelor, industria textilă, detergenţilor,
singură dată. farmaceutică, cosmetică, chimică, etc. Prin utilizarea
Clasificarea enzimelor. Enzimele se clasifică conform  preparatelor enzimatice, tehnologiile tradiţionale se
sistemului stabilit de Comisia de Enzime a Uniunii transformă în biotehnologii, devenind mai eficiente şi
Internaţionale de Biochimie (1979). Conform acestei mai puţin poluante. În figura 1.2. este prezentată
clasificări există 6 clase principale grupate conform cu  ponderea de utilizarea a  preparatelor enzimatice în
reacţiile pe care le catalizează astfel: diferite ramuri.

1.  Oxidoreductaze care catalizează reacţii de


oxidoreducere, transfer de atomi de hidrogen, oxigen
sau electroni;  Alte domenii; 6
Morarit, panificatie; 5
Sucuri, vinuri; 10
2.  Transferazecare catalizează transferul unei grupări de
 Amidon; 30
 pe o moleculă pe alta; Bere; 4

3.  Hidrolazece catalizează scindarea hidrolitică (implică


apa) a legăturilor chimice covalente; Distilate; 5

4.  Liaze,
care catalizează scindarea legărutilor Produse lactate; 5
Detergenti; 35

chimice altfel decât prin hidroliză sau oxidare;


3
Figura 1.2. Poderea utilizării preparatelor enzimatice  Preparatele fabricate la scară industrială folosesc trei
Aşa cum se observă din datele de mai sus, cea mai mare tipuri de surse: ţesuturi animale şi vegetale sau
microorganisme.
 pondere o are utilizarea în industria alimentară, urmată
de industria detergenţilor.  Sursele animale sunt reprezentate de subprodusele din
industria cărnii (ficat, pancreas, inimă, rinichi, creier,
În figura 1.3. sunt prezentate principalele tipuri de mucoasă stomacală şi intestinală). Utilizarea acestr
 preparate enzimatice produse pe plan mondial. Cea mai
surse este pe scară din ce în ce mai redusă, fiind
mare pondere o au preparatele de proteaze urmate de
înlocuite de sursele microbiene, deoarece sursele animate
amilaze. prezintă o serie de dezavantaje, cum ar fi:
producţia limitată, apariţia unor boli cum ar fi
encefalopatia spongiformă la
 bovine.
Glucozizomeraze;
 Alte enzime; 4
Pectinaze; 10 14
Principalele enzime de origine animală care se obţin sub
Proteaze fungice;
 Amilaze fungice;
18
formă de preparate sunt chimozină (renina) care se
4
extrage din stomacul de miel sau viţei care se utilizează
 Amilaze bcteriene;
 pentru coagularea laptelui la fabricarea brânzeturilor. O
10 altă enzimă este -amilaza pancreatică care are utilizări
Proteaze
bacteriene; 35
Proteaze de
coagulare; 5
în industria farmaceutică.

   Sursele vegetale sunt reprezentate de seminţe(germinate


sau negerminate), rădăcini, fructe, sevă, latexuri,
Figura 1.3. Principalele tipuri de preparate enzimatice. 
frunze. Utilizarea surselor vegetale pentru obţinerea
1.2.2. Tipuri de preparate enzimatice. Preparatele  preparatelor enzimatice ridică o serie de probleme, cum
enzimatice se comercializează sub diverse forme şi ar fi: prezenţa unor substanţe potenţial dăunătoare
grade de purificare: sănătăţii omului (ex. Compuşii fenolici) sau a unor
Preparate enzimatice solide: compuşi toxici de comtaminare. Aceste dezavantaje face
ca sursele de origine vegetală să fie destul de puţin
1. Preparate enzimatice brute, sub formă de pulbere, utilizate. Principalele enzime obţinute din surse vegetale
obţinute prin uscarea şi măcinarea mediului fermentat;
sunt.
2.  Preparate sub formă cristalizată, enzime pure
utilizate preponderent în chimia analitică şi ingineria - papaina, protează obţinută din latexul fructelor de
Caryca Papaia. Enzima este utilizată pentru
genetică;
tenderiyarea cărnii sau în industria berii;
3. Preparate liofilizate, care sunt enzime purificate în
- ficina, protează obţinută din latexul fructului de
amestec cu substanţe crioprotectoare, care sunt urcate în
smochin ( Ficus carica), utilizată pentru degradarea
vacum la temperaturi de -20......-50 C.
 proteinelor miofibrilare.
-  bromelina, protează obţinută din sucul de ananas (
 Ananas comosus ), folosită pentru hidroliya proteinelor
colagenice.
Preparate enzimatice lichide

1.  Preparate enzimatice brute, formă sub care se Alte enzime de origine vegetală sunt lipoxigenaza din
livrează enzimele extracelulare (eliberate de către soia şi complexul enzimatic din malţ ( amilaze,
microorganisme în mediul de cultură în timpul  proteaze, glucanaze). Preparatele enzimatice ale acestor
enzime nu sunt purificate, fiind sub formă de făină de
fermentaţiei).
soia sau de malţ. 
2.  Preparate parţial purificate, în care se adaugă
conservanţi pentru a le mări stabilitatea în timp. Microorganismele reprezintă principala sursă pentru
obţinerea de preparate enzimatice. Avantajele utilizării
In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri microorganimelor constau în:
de preparate enzimatice, sursele din care se obţin şi
aplicaţile în industria alimentară. - microorganismele se pot obţine în cantităţi mari
(biomasă) prin cultivare în instalaţii speciale pe medii de
1.2.3. Surse de enzime
4
cultură ieftine (tărâţă de grâu, extract de porumb, -  preparatele enzimatice obţinute pot avea activităţi
melasă, şroturi de soia sau floarea soarelui, zer), diferite cu predominanţa unei activităţi.
- ciclul de dezvoltare al microorganismelor este foarte 1.2.4. Tehnologii de obţinere a preparatelor
scurt faţă de cel al plantelor sau animalelor; enzimatice
- producţia de enzime de către microorganisme poate fi Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor
mărită prin selectarea şi utilizarea de tulpini mutante, enzimatice este prezentată în figura Tehnologia de
înalt performante (productive) şi prin stabilirea obţinere a preparatelor enzimatice implică operaţiile
condiţiilor optime fizice şi chimice pentru producerea de indicate în schema prezentată în fig. 1.4. din care rezultă
enzime; ca preparatele enzimatice pot fi obţinute sub formă de:
-  proprietăţile enzimelor şi specificitatea de acţiune - preparate enzimatice brute-uscate;
diferă cu natura microorganismelor producătoare, astfel
industrial se pot obţine preparate care corespund - preparate enzimatice brute  lichide concentrate;
întocmai scopului dorit.  - preparate enzimatice purificate  concentrate, respectiv
şi uscate.
2
3

Figura 1.4. Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice 

Procesele biotehnologice de obţinere a preparatelor Ca surse de carbon în reţetele mediilor industriale se


microbiene sunt complexe, realizarea lor presupune folosesc urmatoarele:
 parcurgerea a trei etape:
- Melasele care provin de la rafinarea zahărului.
1.  Pregătirea mediului de cultură, prin prelucrarea
-  Extractul de porumb , este reprezentat de
mecanică şi fizico chimică a materiilor prime ce intră în
extractul obţinut din industria amidonului după ce
compoziţia mediului de cultură (fermentativ). Această suferă o concentrare până la 50% S.U.
etapă presupune operaţii de dozare, mărunţire,
solubilizare, sterilizare etc. - Leşiile sulfitice  provin
din industria hârtiei ca urmate
a transformării masei lemnoase în pulpă celulozică
2  Etapa biologică care con stă în obţinerea culturilor sub acţiunea bisulfitului de calciu.
starter intermediare şi a culturii de producţie, urmată de
etapa fermentativă prorpiu-zisă. Surse de azot. Azotul din mediul de cultură are rol
anabolic, participând la biosinteza proteinelor
3.  Etapa de separare, purificare şi standardizare a structurale, a enzimelor şi acizilor nucleici.
enzimelor.
Principalele surse de azot sunt:

- azot anorganic: amoniac, săruri de amoniu, sulfatul


A.   Pregătirea mediului de cultură
de amoniu, forfatul acid de diamoniu,
 Materii prime utilizate pentru fabri carea medii lor
-  azot organic: hidrolizate proteice de cazeină, soia,
de carne etc.
cultură.
Surse de ioni anorganici. Pentru dezvoltarea
Materiile prime trebuie să asigure principalii nutrienţi microorganimelor în timpul procesului de fermentaţie
microorganismelor în vederea dezvoltării lor în timpul este necesară prezenţa ionilor   anorganici, aceştia
fermentaţiei. reprezintă circa 8% din substanţa urcată a a celulelor
Surse de carbon. Principala sursă de carbon (sursă de microbiene. Principalii ioni anorganici care trebuie să
energie) pentru microorganisme o constituie glucidele, fie prezenţi în mediul de cultură sunt: macronutrienţii
sub formă de glucoză, fructoză, galactoză care sunt (azot, fosfor, sulf, potasiu, şi magneziu)
uşor şi micronutrienţii (sodiu, calciu, clor, fier, cobalt, zinc,
asimilabile, în timp ce maltoză, zaharoza şi lactoza sunt molibden, cupru, mangan, nichel şi seleniu).
asimilate doar dacă microorganismele posedă enzime Surse de factori de creştere. Factorii de creştere sunt
capabile să le transforme în monoglucide. Poliglucidele compuşi organici a căror prezenţă în mediul de cultură
 pot fi utilizate doar de către  microorganismele apte să este necesară în cantităţi mici, având un rol catalitic sau
sitetizeze enzimele care să le hidrolizeze extracelular în
monoglucide capabili să difuzeze prin membrana
celulară.
2
structural pentru microorganisme. Factorii de creştere Pentru producerea enzimelor, fermentaţiile industriale se
includ vitaminele, purine, pirimidine, nucleotide şi desfăşoară în volume de 150 –  250 de mc de mediu,
nucleozide, aminoacizi, acizi graşi, steroli şi poliamide. motiv pentru care trebuie pregătită o cantitate suficientă
Principalele vitamine necesare ca factori de creştere de inocul. Cultura folosită drept inocul trebuie să fie în
sunt: biotina, acid pantotenic, acidul nicotinic, tiamina. faza exponenţială de creştere. La microorganismele care
au viteză de creştere redusă, se recomandă să se
Tratementul termic al mediilor de cultură. Pentru buna folosească o cantitate mai mare de inocul, pentru a se
desfăşurare a procesului de fermentaţie este necesară
reduce durata iniţieirii fermentaţiei. Cultura starter de
cultivarea microorgnimelor pe un mediu de cultură steril
 producţie trebuie să conţină celule active, adaptate la
 pentru a preveni contaminarea. Sterilizarea mediului de
mediul industrial pentru ca fermentaţia să se declanşeze
cultură se poate realiza direct în bioreatorul în care se
rapid. În cazul fermentaţiilor desfăşurate pe mediul
realizează fermentaţia sau într-un vas sub presiune
solid, pentru care se utilizează inocule sporifere se
separat, ulterior fiind transferat în bioreactor.
recomandă să se asigure prin inoculare concentraţii de
B. Etapa biologică. 105-106 spori pe g mediu, iar în cazul celor submerse
cultura starter de producţie să fie de circa 10% din
Obţinerea culturilor starter de producţie
mediul de cultură.
Figura 1.5. Schema bloc pe operaţii de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene brute

Tehnici de fermentaţie
Pentru producţia de preparate enzimatice de origine - nivelul de proteine.
microbiană se poate aplica două tehnici de bază :
La procedeul nealimentat se pot monta diferiţi
F ermentaţia de suprafaţă în care se utilizează un senzori care arată : 
mediu solid pe care cultivă microorganismul (de
regulă un mucegai filamentos). Această tehnică are - pH-ul care se poate regla prin adaus de baze sau
avantajul că mediul de cultură va deveni un mediu acid ;

 bogat în activitate enzimatică ; - temperatura  – care se poate regla prin debitul de


F ermentaţia de submersă, în care mediul este lichid circulaţie al apei reci în mantaua fermentatorului
ce se află într- un reactor unde toţi parametrii sau în serpentina din interiorul fermentatorului ; 
fermentaţiei sunt perfect controlaţi. Această ultimă -nivelul de spumă – care se poate combate cu un
tehnică este superioară primei metode din punct de antispumant aflat într- un rezervor ataşat
vedere tehnologic şi biochimic. fermentatorului;
Dintre speciile de microorganisme ce se folosesc - presiunea –  care se reglează prin supape care se
menţionăm următoarele :  Aspergillus niger, deschid la presiuni de 1 până la 3 bar ;
 Aspergillus oryzae, Mucor miehei, Saccharomyces
cerevisiae Endothia parasitica, Penicillium emersonii, - coeficientul respirator QR care se măsoară prin
cantitatea de CO2  produsă faţă de cantitatea de
 Kluyveromyces lactis, Bacillus amylolichefaciens,
oxigen consumată ; 
 Bacillus licheniformis, Bacillus stearothermophilus,
 Actinoplanes missouriens, Klebsiella planicola. - nivelul de oxigen consumat, pornind de la analiza

La sfârşitul fermentaţiei microorganismul trebuie efluenţilor.


distrus cu condiţia păstrării intacte a activităţii Procedeul alimentat, în care se începe cu un volum
enzimatice. de 10  –   30% de substrat în care se introduce
Microorganismele cultivate pot produce enzime
inoculum, după care fermentatorul se alimentează cu
extracelular sau intracelular. În funcţie de tipul acestora restul de mediu, după care oprirea fermentaţiei se
variază şi procedeul de extracţie. În ceea ce priveşte face după un anumit timp fixat experimental. Acest
tipurile de culturi submerse, ne putem situa în  procedeu se aplică în cazul în care sinteza
unul enzimelor ar fi reprimată de concentraţiile ridicate
din următoarele cazuri: într- unul din nutrienţii mediului de cultură sau
în cazul când creşterea microorganismelor, în funcţie
Procedeul nealimentat,  în care caz toate
ingredientele mediului de fermentare sunt pregătite de concentraţia în unul din componenţii
în fermentator la pH ul şi temperatura dorită înainte mediului, ar
de a introduce inoculum. După introducerea  provoca creşterea vâscozităţii, care trebuie să fie
reglată în timp. Alimentarea fermentatorului poate fi
inoculum, fermentaţia principală începe şi finalizarea
repetată de mai multe ori efectuându-se sutiraje
ei se urmăreşte prin prelevarea de probe, în mod
(evacuări) programate, dar întotdeauna trebuie lăsat în
steril, arată :
fermentator un volum de  30%, care serveşte în
- creşterea microorganismelor (biomasă, vâscozitatea acest caz drept cultură de producţie.
mediului) ;

- concentraţia în enzimă (activitatea enzimatică


mediului) ;

- consumul de glucide ;
Fig. 1.8. Cultivarea submersă a microorganismelor.

Procedeul continuu necesită alimentarea culturi concentrate de microorganisme. În acest


continuă caz, bioreactorul (fermentatorul) de dezvoltare a
a fermentatorului cu mediu şi folosirea unei
2
celulelor este cuplat cu o unitate de micro sau
ultrafiltrare. În figura 1.9. se arată schiţa unei -mediul de cultură poate fi colmatant pentru
astfel de instalaţii formată dintr- un bioreactor membrana de ultrafiltrare;
cuplat cu o unitate de ultrafiltrare la care există -chiar la densităţi mari de celule, la sfârşitul
şi posibilitatea de a recicla biomasa. ciclului de dezvoltare este posibilă o oarecare liză
a celulelor, face necesară o purjare
 bioreactorului prin unitatea de ultrafiltrare, fapt
care conduce la micşorarea vârstei medii a
celulelor care rămân în sistem.
O variantă a procedeului continuu de obţinere a
 biomasei/ enzimelor constă în folosirea
 bioreactorului cu membrană.

C. Etapa de separare a enzimelor

Extracţia.La procedeul discontinuu (nealimentat) şi


cel alimentat, după terminarea fermentaţiei se
separă partea solidă insolubilă (celule şi produse
insolubile) de partea lichidă care conţine enzimele,
separare care se poate face prin centrifugare,
filtrare frontală sau microfiltrare. Soluţia sterilă
obţinută este apoi ultrafiltrată pentru a concentra
Procedeul continuu enzimele. În cazul în care enzimele sunt destinate
Avantajele unui astfel de procedeu sunt a intra în compoziţia unui preparat comercial
lichid, ultrafiltratul se stabilizează polioli
următoarele : 
(sorbitol, glicerol) şi/sau săruri (NaCl, MgSO 4),
-se poate detoxifica mediul de cultură prin respectiv se adaugă bacteriostatici alimentari
eliminarea produsului de inhibare ;
(benzoat, sorbat, ascorbat).
-celulele reciclate devin perfuzate ;
În cazul în care enzima (enzimele) intră în
-cantitatea de mediu de cultură care se introduce compoziţia unui preparat comercial pulbere,
în bioreactor este controlată de cantitatea de ultrafiltratul se suplimentează cu un suport şi se
 permeat traversează membrana de ultrafiltrare usucă prin atomizare (suplimentarea se face cu
; amidon, dextrine). Înainte de atomizare mai poate
fi realizată o filtrare sterilă. 
-celuleleau posibilitatea de a se dezvolta până la
concentraţii relativ mari ( 300 g substanţă uscată/l, Pentru a obţine  şi enzimele intracelulare, biomasa
în cazul drojdiilor) ; din fermentator, separată de partea lichidă, este
supusă lizei. Liza poate fi realizată chiar de
-aceste concentraţii mari de celule se constituie ca enzimele proprii microorganismelor ce alcătuiesc
o barieră eficace faţă de contaminarea exterioară ;  biomasa, fie prin folosirea de preparate exogene,
-retenatul poate fi evacuat şi el periodic, fiind cum ar fi lizozimul din albuşul de ou, preparate
constituit din biomasă care conţine enzime enzimatice exogene complexe de natură bacteriană
intracelulare, după care este trecut la prelucrare care conţin chitinază, mananază, -1,6 –
ulterioară (extracţie) ; glucanază,
 proteaze, câteodată în combinaţie cu adaosul de
- permeatulde la ultrafiltrare, care conţine enzime metabisulfit.
nu mai are celule microbiene şi poate fi, deci,
stocat sau dirijat direct la o operaţie în aval de În cazul în care enzima este periplasmică, un şoc
 purificare sau concentrare. osmotic este suficient pentru a elibera enzimele.
Se poate realiza şi o liză mecanică (folosire
 Neajunsurile acestui procedeu de obţinere a
de
 biomasei şi enzimelor sunt următoarele :  presiuni mari de 600 – 1000 bar, urmată de detenta
-membranele trebuie să fie rezistente la  brutală) Se pot folosi şi ultrasunetele cu frecvenţe
sterilizarea cu vapori de apă şi la igienizare cu mai mari de 20 MHz pentru liza celulelor şi deci
substanţe chimice ;  pentru eliberarea enzimelor intracelulare. Odată
eliberate, enzimele intracelulare sunt supuse
-costurile energetice sunt destul de ridicate;
operaţiilor aplicate şi enzimelor extracelulare.
Preparatele enzimatice se comercializează de
regulă sub formă de pulbere, de microgranule,
 precum şi sub formă lichidă.
3
Preparatele enzimatice sub formă de pulbere sunt
formulate cu un suport cum ar fi amidonul,
maltodextrinele, zahărul, sarea. La aceste preparate
se controlează granulometria, umiditatea ( 6%).
Suportul trebuie să nu fie higroscopic pentru a se
evita formarea de cocoloaşe. În preparatele
comerciale pulbere sau lichide, conţinutul de
enzimă este redus raportat la suport şi de aceea
cantitatea de preparat comercial este mult mai
mare, în comparaţie cu nivelul de enzimă
conţinut.
În ceea ce priveşte preparatele comerciale
microgranulate, acestea se obţin dintr-un ultrafiltrat
care se amestecă suport (sare, amidon
solubil, maltodextrine etc.). Cantitatea de substrat
este astfel calculată încât să se obţină titrul
enzimatic dorit în microgranule. Amestecul
respectiv este pulverizat împreună cu un agent
liant care reprezintă 0,1% până la 0,5% faţă de
masa suportului. Picăturile pulverizate sunt uscate
într-  un turn de uscare, cu aer la 70 - 90 C.
Preparatele comerciale lichide sunt formulate în
general cu polioli (gliceroli, sorbitol) care se
utilizează în proporţie de 20 –  50% faţă de
 preparatul lichid. La aceste formulări se adaogă o
substanţă bacteriostatică (de exemplu benzoat de
sodiu în proporţie de 0,1 – 0,2%).

1.2.6. Condiţiile de inocuitate pe care trebuie să le


 îndeplinească preparatele enzimatice
 Număr total de germeni (NTG), maximum 5.104/g ;
Coliformi, maximum 30/g ;
Escherichia coli –  absent/ 25 g ;
Salmonella  absent/ 25 g ;

Activitate antibiotică de origine microbiană – absentă ;


Aflatoxina B1, ochratoxină A, sterigmatocistină, toxina T
2 (zearalenona) în cazul preparatelor de origine
microbiană –  absente ;
Metale grele :

-arseniu  3 mg/Kg ;

-plumb  10 mg/Kg ;

-alte metale grele  40 mg/Kg (exprimată la Pb).

S-ar putea să vă placă și