Sunteți pe pagina 1din 13

 

 
1.1  BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE  –  
DEFINIŢIE. OBIECTUL BIOTEHNOLOGIEI

Biotehnologia este o ştiinţă complexă, ce se agroalimentare: maturarea fructelor şi legumelor,


caracterizează prin utilizarea integrată a biochimiei, cerealelor şi făinurilor sau diferitelor produse alimentare
microbiologiei, biologiei celulare şi a ingineriei  pe bază de cereale germinate, maturarea brânzeturilor,
genetice. (fig. 1.1). maturarea cărnii. 
Enzimele pot avea însă şi rol deteriorativ cu implicaţii în
modificarea caracteristicilor senzoriale şi a valorii
nutritive a materiilor prime agroalimentare până la
 prelucrarea termică a acestora.
De asemenea, rolul microorganismelor este hotărâtor,
unele dintre ele având acţiune dăunătoare, altele având
rol esenţial în obţinerea unor produse alimentare datorită
acţiunii lor fermentative: produse lactate acide,
 brânzeturi, bere, vin, spirt, pâine, salamuri crude,
alimente fermentate din cereale şi leguminoase. 
Microorganismele intervin şi în fermentarea unor
 produse vegetale: varza, murături, măsline, castraveţi,
cacao, etc.

Figura 1.1. Biotehnologia o ştiinţă complexă 


Biotehnologiile în industria alimentară s-au dezvoltat
impresionant prin folosirea enzimelor exogene (industria
Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele laptelui, berii, spirtului, amidonului, cărnii, sucurilor de
greceşti: fructe, zahărului, panificaţiei, etc.) şi a culturilor starter
-„Bios” care înseamnă viaţă, (industria berii, laptelui, cărnii, panificaţiei, etc.) La
toate acestea trebuie să avem în vedere obţinerea de
-„Tehnikos” care înseamnă tehnici şi
metaboliţi secundari (alcool etilic, acetonă, acizi
-„Logos” care însemnă „studiu al”. organici, aminoacizi, etc.) prin folosirea de
microorganisme precum şi de biomasă alimentară şi
Biotehnologia este aplicată in diverse domenii, cum ar
furajeră, etc.
f i: agricultură, industria alimentară, producţie
industrială, mediu şi medicină.  Cu ajutorul enzimelor microorganismelor se pot
accelera procesele biochimice, se pot perfecţiona
 Biotehnologia alimentară  se referă la prelucrarea
 procesele de producţie, se poate îmbunătăţi calitatea
industrială a diferitelor materii prime cu ajutorul
microorganismelor şi enzimelor proprii sau a unor  produselor alimentare şi se poate mări gradul de
diversificare a producţiei alimentare. 
agenţi biologici (microorganime, enzime) adăugaţi în
scopul realizării unor produse sau a ameliorării unor  __________________________________________________ 
 procese tehnologice.  __________________________________________________ 

Rolul biotehnologiei   este covârşitor în industria  __________________________________________________ 


alimentară. În fapt, industria alimentară este o  __________________________________________________ 
 biotehnologie, deoarece materiile prime agroalimentare  __________________________________________________ 
sunt produse biologice şi prin urmare conservarea lor
 __________________________________________________ 
 până la consum, în stare proaspătă (cazul fructelor şi
 __________________________________________________ 
legumelor) sau până la industrializare (cazul tuturor
 produselor agroalimentare) implică controlul activităţii  ________________________________________________
enzimatice proprii ţesuturilor vegetale şi animale sau a
celor elaborate de microflora de contaminare.

Enzimele proprii ţesuturilor vegetale şi animale sunt


esenţiale în transformările pe care le oferă produsele
 

  2
1.2. PREPARATE ENZIMATICE 5. Izomeraze ce catalizează rearanjarea structurală a
moleculelor;
1.2.1. Aspecte generale
6. Ligaze sau sintetaze care catalizează formarea de noi
Enzimele sunt din punct de vedere structural proteine
legături te tip C-N, C-O, C-C, C-S, cu consumare de
constituite din aminoacizi, iar din punct de vedere
ATP.
funcţional acţionează ca nişte biocatalizatori biologici
care au rolul de a permite realizarea unor reacţii cu o
viteză mărită. Utilizări ale enzimelor în industrie:
Enzimele sunt utilizate drept catalizatori în condiţiile în
Principalele domenii în care enzimele şi-au găsit
care există şi catalizatori chimici, deoarece prezintă utilizări sunt: 
următoar ele avantaje:
-  Fabricarea unor produse prin transformarea
1. Au capacitatea de a cataliza reacţiile chimice în
enzimatică a amidonului; 
condiţii blânde de temperatură, pH, presiune. Aceasta
 permite un consum mai redus de energie şi nu necesită -  La fabricarea altor produse alimentare : produse
echipamente scumpe rezistente la coroziune. lactate, bere, sucuri, vin, panificaţie; 
2. Enzimele sunt catalizatori specifici, deseori - În compoziţia detergenţilor; 
stereoselective, care nu conduc la obţinerea de produşi -  Industria textilă, hârtiei şi a furajelor pentru
de reacţie secundari nedoriţi. În aceste condiţii nu sunt animale;
necesare cheltuieli mari privind rafinarea şi purificarea
 produsului ce urmează a fi fabricat.  -  Sinteza catalitică a unor substanţe chimice; 

3. Comparativ cu procesele chimice, enzimele sunt din


-  Analiza alimentelor, diagnoză chimică şi
terapie;
 punctul de vedere al mediului compuşi biodegradabili
care nu necesită costuri semnificative de epurare.  -  Inginerie genetică; 
4. Anumite enzime nu sunt limitate numai la acţiunea în
mediul apos, putând acţiona şi la interfaţa dintre două
Biotehnologia preparatelor enzimatice este un domeniu
faze, apă: solvent organic sau apă:ulei etc. 
de bază al biotehnologiei, având drept scop studier ea
Totuşi există şi o serie de dezavantaje:  tehnicilor de obţinere a preparatelor enzimatice folosind
-  au stabilitate limitată;  materii prime de origine animală, vegetală şi
microbiană, sub formă liberă sau imobilizată pentru a fi
-  de cele mai multe ori sunt utilizate industrial o folosite ca agenţi biologici în industria alimentară,
singură dată.  industria furajelor, industria textilă, detergenţilor,
Clasificarea enzimelor. Enzimele se clasifică conform farmaceutică, cosmetică, chimică, etc. Prin utilizarea
sistemului stabilit de Comisia de Enzime a Uniunii  preparatelor enzimatice, tehnologiile tradiţionale se
Internaţionale de Biochimie (1979). Conform acestei transformă în biotehnologii, devenind mai eficiente şi
clasificări există 6 clase principale grupate conform cu mai puţin poluante. În figura 1.2. este prezentată
reacţiile pe care le catalizează astfel:   ponderea de utilizarea a  preparatelor enzimatice în
diferite ramuri.
1. Oxidoreductaze care catalizează reacţii de
oxidoreducere, transfer de atomi de hidrogen, oxigen
sau electroni;
 Alte domenii; 6

2. Transferaze care catalizează transferul unei grupări de Morarit,


panificatie; 5
 pe o moleculă pe alta; Sucuri, vinuri; 10  Amidon; 30

3. Hidrolaze ce catalizează scindarea hidrolitică (implică Bere; 4

apa) a legăturilor chimice covalente; 


Distilate; 5
4. Liaze, care catalizează scindarea legărutilor chimice Produse lactate;
5
altfel decât prin hidroliză sau oxidare;  Detergenti; 35

 
 

  3
Figura 1.2. Poderea utilizării preparatelor enzimatice  Preparatele fabricate la scară industrială folosesc trei
tipuri de surse: ţesuturi animale şi vegetale sau
Aşa cum se observă din datele de mai sus, cea mai mare
 pondere o are utilizarea în industria alimentară, urmată microorganisme.
de industria detergenţilor.   Sursele animale sunt reprezentate de subprodusele din
În figura 1.3.  sunt prezentate principalele tipuri de industria cărnii (ficat, pancreas, inimă, rinichi, creier,
mucoasă stomacală şi intestinală). Utilizarea acestr surse
 preparate enzimatice produse pe plan mondial. Cea mai
este pe scară din ce în ce mai redusă, fiind înlocuite de
mare pondere o au preparatele de proteaze urmate de
sursele microbiene, deoarece sursele animate prezintă o
amilaze.
serie de dezavantaje, cum ar fi: producţia limitată,
apariţia unor boli cum ar fi encefalopatia spongiformă la
 bovine.

 Alte enzime; 4
Glucozizomeraze;
14
Principalele enzime de origine animală care se obţin sub
Pectinaze; 10
 Amilaze fungice; formă de preparate sunt chimozină (renina) care se
Proteaze fungice;
4
18
extrage din stomacul de miel sau viţei care se utilizează
 pentru coagularea laptelui la fabricarea brânzeturilor. O
 Amilaze bcteriene;
10
altă enzimă este -amilaza pancreatică care are utilizări
Proteaze Proteaze de în industria farmaceutică. 
bacteriene; 35 coagulare; 5

 Sursele vegetale  sunt reprezentate de seminţe(germinate


  sau negerminate), rădăcini, fructe, sevă, latexuri,
Figura 1.3. Principalele tipuri de preparate enzimatice.  frunze. Utilizarea surselor vegetale pentru obţinerea
1.2.2. Tipuri de preparate enzimatice.  Preparatele  preparatelor enzimatice ridică o serie de probleme, cum
enzimatice se comercializează sub diverse forme şi ar fi: prezenţa unor substanţe potenţial dăunătoare
grade de purificare: sănătăţii omului (ex. Compuşii fenolici) sau a unor
compuşi toxici de comtaminare. Aceste dezavantaje face
Preparate enzimatice solide:
ca sursele de origine vegetală să fie destul de puţin
1. Preparate enzimatice brute, sub formă de pulbere, utilizate. Principalele enzime obţinute din surse vegetale
obţinute prin uscarea şi măcinarea mediului fermentat;  sunt.

2.  Preparate sub formă cristalizată, enzime pure - papaina, protează obţinută din latexul fructelor de
utilizate preponderent în chimia analitică şi ingineria Caryca Papaia. Enzima este utilizată pentru
genetică;  tenderiyarea cărnii sau în industria berii; 
3. Preparate liofilizate, care sunt enzime purificate în - ficina, protează obţinută din latexul fructului de
amestec cu substanţe crioprotectoare, care sunt urcate în smochin ( Ficus carica), utilizată pentru degradarea
vacum la temperaturi de -20......-50C.  proteinelor miofibrilare.

-  bromelina, protează obţinută din sucul de ananas (


 Ananas comosus  ), folosită pentru hidroliya proteinelor
colagenice.
Preparate enzimatice lichide
Alte enzime de origine vegetală sunt lipoxigenaza din
1.  P r eparate enzimatice brute, formă sub care se soia şi complexul enzimatic din malţ ( amilaze,
livrează enzimele extracelulare (eliberate de către  proteaze, glucanaze). Preparatele enzimatice ale acestor
microorganisme în mediul de cultură în timpul enzime nu sunt purificate, fiind sub formă de făină de
fermentaţiei). soia sau de malţ. 
2.  P reparate parţial purificate, în care se adaugă Microorganismele reprezintă principala sursă pentru
conservanţi pentru a le mări stabilitatea în timp.  obţinerea de preparate enzimatice. Avantajele utilizării
In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri microorganimelor constau în: 
de preparate enzimatice, sursele din care se obţin şi - microorganismele se pot obţine în cantităţi mari
aplicaţile în industria alimentară.  (biomasă) prin cultivare în instalaţii speciale pe medii de
1.2.3. Surse de enzime
 

  4
cultură ieftine (tărâţă de grâu, extract de porumb, -  preparatele enzimatice obţinute pot avea activităţi
melasă, şroturi de soia sau floarea soarelui, zer),  diferite cu predominanţa unei activităţi. 
- ciclul de dezvoltare al microorganismelor este foarte 1.2.4. Tehnologii de obţinere a preparatelor
scurt faţă de cel al plantelor sau animalelor;  enzimatice

-  producţia de enzime de către microorganisme poate fi Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor
mărită prin selectarea şi utilizarea de tulpini mutante, enzimatice este prezentată în figura Tehnologia de
înalt performante (productive) şi prin stabilirea obţinere a preparatelor enzimatice implică operaţiile
condiţiilor optime fizice şi chimice pentru producerea de indicate în schema prezentată în fig. 1.4. din care rezultă
enzime; ca preparatele enzimatice pot fi obţinute sub formă de: 
-  proprietăţile enzimelor şi specificitatea de acţiune - preparate enzimatice brute-uscate;
diferă cu natura microorganismelor producătoare, astfel
- preparate enzimatice brute  –  lichide concentrate;
industrial se pot obţine preparate care corespund
întocmai scopului dorit.  - preparate enzimatice purificate  –   concentrate, respectiv
şi uscate. 
 

 
 

  2
 

  3

Figura 1.4. Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice  


Procesele biotehnologice de obţinere a preparatelor Ca surse de carbon în reţetele mediilor industriale se
microbiene sunt complexe, realizarea lor presupune folosesc urmatoarele:
 parcurgerea a trei etape:
- Melasele care provin de la rafinarea zahărului. 
1.  Pregătirea mediului de cultură, prin prelucrarea
-  Extractul de porumb , este reprezentat de extractul
mecanică şi fizico chimică a materiilor prime ce intră în obţinut din industria amidonului după ce suferă o
compoziţia mediului de cultură (fermentativ). Această concentrare până la 50% S.U.
etapă presupune operaţii de dozare, mărunţire,
solubilizare, sterilizare etc. - Leşiile sulfitice  provin din industria hârtiei ca urmate a
transformării masei lemnoase în pulpă celulozică sub
2  Etapa biologică  care constă în obţinerea culturilor
acţiunea bisulfitului de calciu.
starter intermediare şi a culturii de producţie, urmată de
etapa fermentativă prorpiu-zisă. Surse de azot. Azotul din mediul de cultură are rol
anabolic, participând la biosinteza proteinelor
3.  Etapa de separare, purificare şi standardizare a
structurale, a enzimelor şi acizilor nucleici. 
enzimelor.
Principalele surse de azot sunt:

- azot anorganic: amoniac, săruri de amoniu, sulfatul


A.  Pregătirea mediului de cultură 
de amoniu, forfatul acid de diamoniu,
 Materii prime utilizate pentru fabri carea medii lor de
-  azot organic: hidrolizate proteice de cazeină, soia,
cultură. 
carne etc.
Materiile prime trebuie să asigure principalii nutrienţi Surse de ioni anorganici. Pentru dezvoltarea
microorganismelor în vederea dezvoltării lor în timpul microorganimelor în timpul procesului de fermentaţie
fermentaţiei. este necesară prezenţa ionilor   anorganici, aceştia
Surse de carbon. Principala sursă de carbon (sursă de reprezintă circa 8% din substanţa urcată a a celulelor
energie) pentru microorganisme o constituie glucidele, microbiene. Principalii ioni anorganici care trebuie să
sub formă de glucoză, fructoză, galactoză care sunt uşor fie prezenţi în mediul de cultură sunt: macronutrienţii
asimilabile, în timp ce maltoză, zaharoza şi lactoza sunt (azot, fosfor, sulf, potasiu, şi magneziu) şi
asimilate doar dacă microorganismele posedă enzime micronutrienţii (sodiu, calciu, clor, fier, cobalt, zinc,
capabile să le transforme în monoglucide. Poliglucidele molibden, cupru, mangan, nichel şi seleniu).
 pot fi utilizate doar de către  microorganismele apte să Surse de factori de creştere. Factorii de creştere sunt
sitetizeze enzimele care să le hidrolizeze extracelular în compuşi organici a căror prezenţă în mediul de cultură
monoglucide capabili să difuzeze prin membrana este necesară în cantităţi mici, având un rol catalitic sau
celulară.
 

  2
structural pentru microorganisme. Factorii de creştere Pentru producerea enzimelor, fermentaţiile industriale se
includ vitaminele, purine, pirimidine, nucleotide şi desfăşoară în volume de 150 –   250 de mc de mediu,
nucleozide, aminoacizi, acizi graşi, steroli şi poliamide.  motiv pentru care trebuie pregătită o cantitate suficientă
Principalele vitamine necesare ca factori de creştere de inocul. Cultura folosită drept inocul trebuie să fie în
sunt: biotina, acid pantotenic, acidul nicotinic, tiamina.
faza exponenţială de creştere. La microorganismele care
au viteză de creştere redusă, se recomandă să se
Tratementul termic al mediilor de cultură. Pentru buna folosească o cantitate mai mare de inocul, pentru a se
desfăşurare a procesului de fermentaţie este necesară reduce durata iniţieirii fermentaţiei. Cultura starter de
cultivarea microorgnimelor pe un mediu de cultură steril  producţie trebuie să conţină celule active, adaptate la
 pentru a preveni contaminarea. Sterilizarea mediului de mediul industrial pentru ca fermentaţia să se declanşeze
cultură se poate realiza direct în bioreatorul în care se rapid. În cazul fermentaţiilor desfăşurate pe mediul
realizează fermentaţia sau într -un vas sub presiune solid, pentru care se utilizează inocule sporifere se
separat, ulterior fiind transferat în bioreactor.  recomandă să se asigure prin inoculare concentraţii de
B.  Etapa biologică.  105-106  spori pe g mediu, iar în cazul celor submerse
cultura starter de producţie să fie de circa 10% din
Obţinerea culturilor starter de producţie  
mediul de cultură.
 

Figura 1.5. Schema bloc pe operaţii de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene brute 

Tehnici de fermentaţie 
 

Pentru producţia de preparate enzimatice de origine - nivelul de proteine.


microbiană se poate aplica două tehnici de bază : 
La procedeul nealimentat se pot monta diferiţi
F ermentaţia de suprafaţă  în care se utilizează un senzori care arată : 
mediu solid pe care se cultivă microorganismul (de
- pH-ul –  care se poate regla prin adaus de baze sau
regulă un mucegai filamentos). Această tehnică are
acid ;
avantajul că mediul de cultură va deveni un mediu
 bogat în activitate enzimatică ;  - temperatura  –   care se poate regla prin debitul de
circulaţie al apei reci în mantaua fermentatorului
F ermentaţia de submersă, în care mediul este lichid
sau în serpentina din interiorul fermentatorului ; 
ce se află într -un reactor unde toţi parametrii
fermentaţiei sunt perfect controlaţi.  Această ultimă - nivelul de spumă –   care se poate combate cu un
tehnică este superioară primei metode din punct de antispumant aflat într -un rezervor ataşat
vedere tehnologic şi biochimic.  fermentatorului;

Dintre speciile de microorganisme ce se folosesc - presiunea  –   care se reglează prin supape care se
menţionăm următoarele :  Aspergillus niger , deschid la presiuni de 1 până la 3 bar ; 
 Aspergillus oryzae, Mucor miehei, Saccharomyces - coeficientul respirator QR  –   care se măsoară prin
cerevisiae, Endothia parasitica, Penicillium emersonii, cantitatea de CO2   produsă faţă de cantitatea de
 Kluyveromyces lactis, Bacillus amylolichefaciens, oxigen consumată ; 
 Bacillus licheniformis, Bacillus stearothermophilus,
- nivelul de oxigen consumat, pornind de la analiza
 Actinoplanes missouriens, Klebsiella planicola.
efluenţilor. 
La sfârşitul fermentaţiei microorganismul trebuie
distrus cu condiţia păstrării intacte a activităţii Procedeul alimentat , în care se începe cu un volum
enzimatice. de 10  –   30% de substrat în care se introduce
inoculum, după care fermentatorul se alimentează cu
Microorganismele cultivate pot produce enzime restul de mediu, după care oprirea fermentaţiei se
extracelular sau intracelular. În funcţie de tipul acestora face după un anumit timp fixat experimental. Acest
variază şi procedeul de extracţie.  În ceea ce priveşte  procedeu se aplică în cazul în care sinteza
tipurile de culturi submerse, ne putem situa în unul enzimelor ar fi reprimată de concentraţiile ridicate
din următoarele cazuri: într -unul din nutrienţii mediului de cultură sau în
Procedeul nealimentat , în care caz toate cazul când creşterea microorganismelor, în funcţie de
ingredientele mediului de fermentare sunt pregătite concentraţia în unul din componenţii mediului, ar
în fermentator la pH-ul şi temperatura dorită înainte  provoca creşterea vâscozităţii, care trebuie să fie
de a introduce inoculum. După introducerea reglată în timp. Alimentarea fermentatorului poate fi
inoculum, fermentaţia principală începe şi finalizarea repetată de mai multe ori efectuându-se sutiraje
ei se urmăreşte prin prelevarea de probe, în mod (evacuări) programate, dar întotdeauna trebuie lăsat în
steril, care arată :  fermentator un volum de   30%, care serveşte în
acest caz drept cultură de producţie.
- creşterea microorganismelor (biomasă, vâscozitatea
mediului) ;

- concentraţia în enzimă (activitatea enzimatică a


mediului) ;

- consumul de glucide ;
 

 
Fig. 1.8. Cultivarea submersă a microorganismelor. 

Procedeul continuu  necesită alimentarea continuă culturi concentrate de microorganisme. În acest


a fermentatorului cu mediu şi folosirea unei caz, bioreactorul (fermentatorul) de dezvoltare a
 

  2
celulelor este cuplat cu o unitate de micro sau -mediul de cultură poate fi colmatant pentru
ultrafiltrare. În figura 1.9. se arată schiţa unei membrana de ultrafiltrare;
astfel de instalaţii formată dintr -un bioreactor -chiar la densităţi mari de celule, la sfârşitul
cuplat cu o unitate de ultrafiltrare la care există
ciclului de dezvoltare este posibilă o oarecare liză
şi posibilitatea de a recicla biomasa. a celulelor, ceea ce face necesară o purjare a
 bioreactorului prin unitatea de ultrafiltrare, fapt
care conduce la micşorarea vârstei medii a
celulelor care rămân în sistem. 
O variantă a procedeului continuu de obţinere a
 biomasei/ enzimelor constă în folosirea
 bioreactorului cu membrană. 

C.  Etapa de separare a enzimelor


Extracţia. La procedeul discontinuu (nealimentat) şi
cel alimentat, după terminarea fermentaţiei se
separă partea solidă insolubilă (celule şi produse
insolubile) de partea lichidă care conţine enzimele,
separare care se poate face prin centrifugare,
filtrare frontală sau microfiltrare. Soluţia sterilă
obţinută este apoi ultrafiltrată pentru a concentra
Procedeul continuu enzimele. În cazul în care enzimele sunt destinate
a intra în compoziţia unui preparat comercial
Avantajele unui astfel de procedeu sunt
lichid, ultrafiltratul se stabilizează cu polioli
următoarele :  (sorbitol, glicerol) şi/sau săruri (NaCl, MgSO4),
-se poate detoxifica mediul de cultură prin respectiv se adaugă bacteriostatici alimentari
eliminarea produsului de inhibare ; (benzoat, sorbat, ascorbat).
-celulele reciclate devin perfuzate ; În cazul în care enzima (enzimele) intră în
compoziţia unui preparat comercial pulbere,
-cantitatea de mediu de cultură care se introduce
în bioreactor este controlată de cantitatea de ultrafiltratul se suplimentează cu un suport şi se
 permeat care traversează membrana de ultrafiltrare usucă prin atomizare (suplimentarea se face cu
;
amidon, dextrine). Înainte de atomizare mai poate
fi realizată o filtrare sterilă. 
-celulele au posibilitatea de a se dezvolta până la
Pentru a obţine  şi enzimele intracelulare, biomasa
concentraţii relativ mari ( 300 g substanţă uscată/l, din fermentator, separată de partea lichidă, este
în cazul drojdiilor) ;  supusă lizei. Liza poate fi realizată chiar de
-aceste concentraţii mari de celule se constituie ca enzimele proprii microorganismelor ce alcătuiesc
o barieră eficace faţă de contaminarea exterioară ;   biomasa, fie prin folosirea de preparate exogene,
cum ar fi lizozimul din albuşul de ou, preparate
-retenatul poate fi evacuat şi el periodic, fiind
enzimatice exogene complexe de natură bacteriană
constituit din biomasă care conţine enzime
intracelulare, după care este trecut la prelucrare care conţin chitinază, mananază, -1,6 –glucanază,
ulterioară (extracţie) ;  proteaze, câteodată în combinaţie cu adaosul de
metabisulfit.
- permeatul de la ultrafiltrare, care conţine enzime
nu mai are celule microbiene şi poate fi, deci, În cazul în care enzima este periplasmică, un şoc
osmotic este suficient pentru a elibera enzimele.
stocat sau dirijat direct la o operaţie în aval de
 purificare sau concentrare.
Se poate realiza şi o liză mecanică (folosire de
 presiuni mari de 600 –  1000 bar, urmată de detenta
 Neajunsurile acestui procedeu de obţinere a  brutală) Se pot folosi şi ultrasunetele cu frecvenţe
 biomasei şi enzimelor sunt următoarele :  mai mari de 20 MHz pentru liza celulelor şi deci
-membranele trebuie să fie rezistente la  pentru eliberarea enzimelor intracelulare. Odată
sterilizarea cu vapori de apă şi la igienizare cu eliberate, enzimele intracelulare sunt supuse
substanţe chimice ;  operaţiilor aplicate şi enzimelor extracelulare. 
-costurile energetice sunt destul de ridicate; Preparatele enzimatice se com ercializează de
regulă sub formă de pulbere, de microgranule,
 precum şi sub formă lichidă. 
 

  3
Preparatele enzimatice sub formă de pulbere sunt
formulate cu un suport cum ar fi amidonul,
maltodextrinele, zahărul, sarea. La aceste pr eparate
se controlează granulometria, umiditatea (  6%).
Suportul trebuie să nu fie higroscopic pentru a se
evita formarea de cocoloaşe. În preparatele
comerciale pulbere sau lichide, conţinutul de
enzimă este redus raportat la suport şi de aceea
cantitatea de preparat comercial este mult mai
mare, în comparaţie cu nivelul de enzimă
conţinut.
În ceea ce priveşte preparatele comerciale
microgranulate, acestea se obţin dintr -un ultrafiltrat
care se ame stecă cu un suport (sare, amidon
solubil, maltodextrine etc.). Cantitatea de substrat
este astfel calculată încât să se obţină titrul
enzimatic dorit în microgranule. Amestecul
respectiv este pulverizat împreună cu un agent
liant care reprezintă 0,1% până la 0,5% faţă de
masa suportului. Picăturile pulverizate sunt uscate
într -un turn de uscare, cu aer la 70 - 90C.
Preparatele comerciale lichide sunt formulate în
general cu polioli (gliceroli, sorbitol) care se
utilizează în proporţie de 20 –   50% faţă de
 preparatul lichid. La aceste formulări se adaogă o
substanţă bacteriostatică (de exemplu benzoat de
sodiu în proporţie de 0,1 –  0,2%).

1.2.6. Condiţiile de inocuitate pe care trebuie să le


 îndeplinească preparatele enzimatice  
 Număr total de germeni (NTG), maximum 5.104/g ;
Coliformi, maximum 30/g ;
Escherichia coli  –  absent/ 25 g ;
Salmonella –  absent/ 25 g ;
Activitate antibiotică de origine microbiană –  absentă ;
Aflatoxina B1, ochratoxină A, sterigmatocistină, toxina T
 –   2 (zearalenona) în cazul preparatelor de origine
microbiană –  absente ;
Metale grele :

-arseniu  3 mg/Kg ;

-plumb  10 mg/Kg ;

-alte metale grele  40 mg/Kg (exprimată la Pb ). 


 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________

S-ar putea să vă placă și