Sunteți pe pagina 1din 19

DIAGNOSTICUL JURIDIC, COMERCIAL, AL RESURSELOR

UMANE ŞI AL MANAGEMENTULUI LA S.C BONTAS S.A.

Societatea comercială S.C BONTAS S.A, a luat fiinţă în luna 3 anul


1991 cu sediul în Piatra Neamt, B-dul General Dascalescu , Nr. 401C. Obiectul
de activitate principal al societăţii este: ”Proiectarea, producerea şi
comercializarea mobilei, furnizarea de servicii de asitenţă intern de mărfuri.
Codul Unic de Înregistrare este RO 2043008 şi numărul de ordine în Registrul
Comerţului J27/140/1991 . Numărul mediu de personal: este de 170

Imobilizări corporale, mijloace fixe, dotare tehnică

Construcţii:
Societatea dispune, la sfârşitul anului 2007, de 39 clădiri şi construcţii
speciale, cu o valoare de 2.288.765 lei şi o amortizare înregistrată pe costuri de
1.035.507 lei.

Echipamente tehnologice, mijloace de transport, mijloace mixte:

Maşinile, utilajele şi echipamentele aflate în dotarea societăţii sunt


specifice industriei construcţiilor de maşini, respectiv prelucrării metalului şi
fabricării în serie a lagărelor, a angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie.
Valoarea contabilă a acestora este de 14.358.870 lei, iar amortizarea înregistrată
pe costuri de 8.628.305 lei.

Structura maşinilor, utilajelor şi echipamentelor de care dispune societatea


în funcţie de vechime este următoare:
Tab. 1
Denumire Număr Grad mediu de uzură
Echipamente tehnologice 221 40%
Mijloace de transport 19 60%
Aparatură birotică 10 10%

Gradul mediu de uzură al clădirilor este de 36.%.

Personalul
Variaţia numărului mediu de angajaţi în anii 2006, 2007, 2008 este
următoarea:
• În anul 2006 societatea avea un număr mediu de 140 angajaţi;
• În anul 2007 societatea avea un număr mediu de 162 angajaţi;
• În anul 2008 societatea avea un număr mediu de 160 angajaţi.

Gradul de pregătire profesională:


• personal cu studii superioare: 25 persoane;
• personal cu studii medii: 85 persoane;
• personal cu şcoală de maiştrii: 32 persoane;
• personal cu şcoală post liceală: 18 persoane.

Fluctuaţia personalului:
Numărul efectiv la data de 31 Decembrie 2008 este de 160 persoane
angajate cu contract de muncă.

Structura actuală a personalului este redată în tabelul 3

Tab. 2
Nr. Număr
Structura personalului
crt. persoane
1 Personal producţie, din care: 136
Muncitori calificaţi 98
Maiştri 32
Personal administrativ în secţii 6
Personal tehnic, economic şi
2 24
administraţie
TOTAL 160

Managementul

Membrii conducerii executive a S.C. Bontas S.A. sunt:


 Director general;
 Director calitate;
 Director tehnic şi de producţie;
 Director economic;
 Director comercial.

Organele de conducere ale societăţii sunt:


 Consiliul de Administraţie
 Adunarea Generală a Acţionarilor

Administratorii S.C. Bontas S.A. sunt:


 Preşedinte C.A.;
 4 Membri C.A.

Diagnosticul comercial

Furnizori:
Principalii furnizori ai S. C. Bontas S. A. sunt: S.C. Romforest S.R.L.,
Buthan GAZ SRL, INTERNATIONAL WOOD SRL.

Calitatea materialelor primite de la furnizori este bună, astfel încât


relaţiile dintre S. C. Bontas S. A. şi unii dintre aceştia durează de câţiva ani.

Piaţa şi principalii cumpărători:

Clienţii care au apelat la serviciile firmei S. C. Bontas S. A. sunt, în


general, persoane juridice, dar produsele firmei ajung, prin intermediul firmelor
care cumpără produsele de la societatea în cauză, la persoane fizice.

Clienţii firmei S. C. Bontas S. A. încheie contracte cu firma în cauză,


contractele fiind onorate la timp . Transportul şi distribuirea mărfii efectuându-se
de către S. C. Bontas S. A., conform prevederii contractelor.

Firmele concurente:
În prezent, pe piaţa nemteana există firme care fac concurenţă S. C.
Bontas S.A., printre ele numărându-se marile companii MOBILA SORANA,
MIRROR DESIGN, etc, dar această societate comercială este o companie
orientată spre oportunităţile viitorului, căutând mereu metode mai bune şi mai
rapide pentru producerea sucurilor, căutând să dezvolte o tehnologie cât mai
avansată, fiind mereu în căutare de piaţă de desfacere, în căutare de clienţi,
încercând astfel, până în prezent cu succes, să facă faţă concurenţei.

S. C. BONTAS S. A. participă la licitaţii pentru obţinerea de contracte.


Câştigarea unei licitaţii este condiţionată de preţ, de termenul de distribuţie şi de
calitatea produselor , astfel încât societatea acordă o atenţie deosebită acestor
lucruri. Tarifele practicate sunt sub cele practicate de marile companii, firma
ocupându-se de găsirea unor furnizori care să ofere materii prime la preţuri cât
mai mici, pentru a reduce preţul final al produselor proprii, ţinând cont şi de
calitatea materiilor prime cumpărate.

Analiza vânzărilor:
Vânzarea produselor se face prin intermediul unor mici magazine, firme
cu care S. C. Bontas S. A. a încheiat contracte.

Vânzările de până acum sunt mulţumitoare, firma reuşind să se menţină


pe piaţă datorită preţurilor acceptabile pe care le practică.

Analiza asigurării cu materiale şi utilităţi


S. C. Bontas S. A. necesită o varietate mare de materii prime şi
materiale, piese de schimb, materiale tehnologice şi de întreţinere.
Principalii furnizori ai societăţii sunt: S.C. Romforest S.R.L., Buthan Gas
SRL, INTERNATIONAL WOOD SRL.

Activitatea de aprovizionare se bazează pe un program de aprovizionare


în funcţie de planul propus. Pe baza acestuia se emit comenzi şi se încheie
contracte de aprovizionare. Principala greutate în asigurarea cu materiale este
practicarea de către furnizori a unor preţuri mari.

Utilităţile necesare cuprind : energia electrică (atât pentru sediul central


cât şi pentru punctele de lucru), gazele naturale (pentru funcţionarea centralei
termice proprii) şi apa.

Analiza aspectelor ecologice

S.C. Bontas S.A.:


 nu poluează mediul atmosferic. Emisiile de noxe gazoase din
instalaţiile de încălzire, tratare termică şi centrala termică se
încadrează în limitele maxime admise de normativele în vigoare.
 nu poluează solul. Deşeurile rezultate din procesul
tehnologic se reciclează la terţi.
 nu poluează apa. Apele uzate evacuate se încadrează în
parametrii impuşi de autorităţi.
Societatea deţine Autorizaţie de mediu şi a realizat în întregime Planul de
reducere a emisiilor de COV, prin înlocuirea TCE cu lichide de spălare fără
conţinut de COV-uri.Societatea nu are activitate cu impact major asupra factorilor
de mediu.
Pentru îmbunătăţirea activităţii de mediu se stabilesc următoarele măsuri
de protecţie a mediului:
 acţiuni periodice de verificare şi curăţire a zonelor de lucru care
utilizează substanţe poluante;
 verificarea periodică şi sistematică a instalaţiilor de neutralizare,
decantare, separatoare de ulei pentru ape uzate, a sistemului uzinal
de canalizare în vederea reducerii concentraţiei de substanţe
organice;
 asigurarea golirii în timp util a containerelor cu deşeuri menajere şi
industriale.

Diagnosticul resurselor umane


Conducerea strategică

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) aprobă bugetul de venituri şi


cheltuieli şi stabileşte Consiliul de Administraţie (CA).
Pe parcursul anului 2008 au avut loc 3 Adunări Generale ale Acţionarilor,
în care s-au luat hotărâri pentru problemele puse în discuţie, la ordinea de zi
anunţată. Hotărârile nu au fost contestate.Toate hotărârile acţionarilor au fost
duse la îndeplinire.

Conducerea generală

Conducerea generală a societăţii este asigurată de directorul general şi


cei 4 directori adjuncţi: director comercial, director tehnic şi de producţie, director
economic, director calitate.
Consiliul de Administraţie este format din 5 membri. Acesta întocmeşte
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor, prezintă
bilanţul şi contul de profit şi pierderi Adunării Generale a Acţionarilor.
Societatea are 6 colaboratori: cei 5 membri ai CA şi 1 medic.

Conducerea operativă

Conducerea operativă este asigurată de şefii de secţii şi compartimente.


Personalul societăţii a fost organizat într-un sindicat care a avut cu
administraţia raporturi desfăşurate în limitele prevederilor legale. Gradul de
sindicalizare a forţei de muncă este de 72%. Raporturile dintre manager şi
angajaţi s-au desfăşurat în limitele prevederilor legale.
În anul 2008 au fost respectate prevederile Codului Muncii, Contractului
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură şi drepturile obţinute de angajaţi prin
Contractul Colectiv de Muncă încheiat între administraţie şi Sindicatul Democrat,
înregistrat la Direcţia Muncii Neamt cu nr. 187/25.06.2005.
Contractul colectiv de muncă cuprinde următoarele puncte: încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de
muncă, condiţii de muncă, protecţia muncii, salarizare şi alte drepturi de
personal, timpul de muncă şi de odihnă, formarea profesională.

Personalul şi date sociale


Structura pesonalului în ultimii 3 ani este prezentată în tabelul 4

Tab 4
Structura personalului Număr personal
2006 2007 2008
Producţie 122 140 139
Personal tehnic, economic şi 18 22 21
administraţie

Structura personalului după pregătirea profesională

Gradul de pregătire profesională:


• personal cu studii superioare: 25 persoane;
• personal cu studii medii: 85 persoane;
• personal cu şcoală de maiştrii: 32 persoane;
• personal cu şcoală post liceală: 18 persoane.

Gruparea personalului după vechime se prezintă astfel:

Tab 5
Gruparea după vechime Nr. %
până la un an 10 18,18
între 1 an şi 3 ani 12 21,81
între 3 şi 5 ani 5 9,1
peste 5 ani 28 50,91
Total 55 100

CONCLUZII

Puncte tari:
 relaţii bune între conducere şi angajaţi;

Puncte slabe:
 fluctuaţia personalului;
 lipsa pregătirii profesionale.
Diagnosticul financiar

Analiza principalilor indicatori economici


În cadrul acestei secţiuni vor fi analizaţi următorii indicatori: producţia
marfă, cheltuieli , profitul anual şi productivitatea medie.
a) producţia marfă a crescut permanent, dar creşterea a fost foarte mică,
de la 100 mii lei în anul 2005 la 220 mii lei ‚în 2008.
b) cheltuieli la a avut o tendinţă generală de creştere, astfel: 92,9 lei în
2006; 92.4 în 2007; 93,2 în 2008.
c) profitul – în cazul acestui indicator este de remarcat faptul că în toţi
anii s-a obţinut profit; nivelul profitului net a crescut, după cum se vede şi în
Tabel, de la 43,65 mil lei în 2003, la 64,02 mil lei în 2004, la 95, 06 mil lei în
2005.
d) productivitatea medie pe salariat – în cifre absolute, a înregistrat o
creştere permanentă.

Analiza rezultatelor financiare

a) veniturile totale – veniturile firmei S. C. Bontas S. A. au crescut


permanent, de la 180,8 mii lei în 2006, la 201,6 mii lei în 2007, la 224,4 mii lei în
2008 .
Acest indicator nu ne arată că eficienţa de ansamblu a societăţii s-a
îmbunătăţit, datorită creşterii inflaţiei, inflaţie care a generat creşterea preţurilor.
Luând în considerare valoarea inflaţiei, costurile nu au crescut, firma urmărind o
strategie globală de reducere a costurilor.
b) cheltuielile totale – acestea sunt inferioare veniturilor totale şi se
compun din cheltuieli pentru exploatare şi cheltuieli financiare. Cheltuielile pentru
exploatare reprezintă aproximativ 95% din totalul cheltuielilor.

Tab 6
Nr. Denumire 2006 2007 2008
crt.

1. Venituri totale, din care: 180,8 mii 201,6 mii 224,4 mii

*venituri de exploatare 179,4 mii 192,3 mii 206 mii


*venituri financiare 1,4 mii 9,3 mii 18,4 mii
2. Cheltuieli totale, din care: 135,8 mii 135,6 mii 136,4 mii

*cheltuieli pentru 129 mii 126,7 mii 129,8 mii


exploatare

6,8 mii 8,9 mii 6,6 mii


*cheltuieli financiare
3. Profit brut 45 mii 66 mii 98 mii
4. Impozit pe profit 1,35 mii 1,98 mii 2,94 mii
5. Profit net 43,65 mii 64,02 mii 95,06 mii

Cheltuielile de producţie aferente producţiei marfă anuale sunt prezentate în


următorul tabel:

Tab 7
Nr. Denumire 2006 2007 2008
crt.

1. Materii prime, materiale 92.55 90,8 89,7


3. Energie, combustibil 17,9 18,3 18,7
4. Salarii 20,8 21,2 21,8
5. CAS + Şomaj 2,45 2,8 3,2
6. Amortisment 1,3 1.7 2,4
7. Alte cheltuieli 0,8 0,9 0.7
8. Total cheltuieli 135.8 mii 135,6 mii 136,4 mii

Din acest tabel rezultă că, în valori absolute, au scazut cheltuielile cu


materiile prime şi materialele, iar cheltuielile pentru energie şi combustibil,
salariile şi implicit contribuţiile la fondurile de pensii şi şomaj au crescut.
Creşterile se explică, în primul rând, prin creşterile preţurilor practicate de
distribuitorii de energie şi combustibil, precum şi prin procesul inflaţionist din
economie. Conform acestui indicator, rezultă:
-cheltuielile cu materiile prime şi materialele au înregistrat o scadere
continuă între anii 2006-2008;
-cheltuielile cu salariile şi contribuţiile angajatorului la fondul de pensii şi
la cel de şomaj au crescut;
-amortismentul a crescut permanent în perioada în discuţie, de la 1.3 mii
lei in 2006, la 1.7 mii lei în 2007 , la 2.4 mii lei în 2008;
-cheltuielile cu energia şi combustibilul au înregistrat o creştere de la
17.9 mii lei în 2006, la 18.3 mii lei în 2007, la 18.7 mii lei în 2008.
a) profitul – profitul brut, în raport cu veniturile şi cheltuielile, este
prezentat în Tabelul 8
Tab 9
Indicator U. M. 2006 2007 2008
Venituri totale mii lei 180,8 201,6 224,4
Cheltuieli totale mii lei 135,8 135,6 136,4
Profit brut mii lei 45 66 88
Profit mii lei 24 32.7 43.6

Analizând evoluţia pe ani a profitului brut, se constată că la o creştere a


veniturilor totale de 11,5% în 2007 faţă de 2006, corespunde o creştere a
profitului brut de 46,7% în 2007 faţă de 2006. Veniturile în 2008 faţă de cele din
2007 au crescut cu 12,3%, profitul în 2008 faţă de 2007 a crescut cu 38,5%.

Astfel se poate concluziona că ritmul de creştere a profitului brut


devansează ritmul de creştere a veniturilor totale, ceea ce demonstrează
eficienţă în creşterea activităţii societăţii analizate.

Analiza bilanţului contabil

Pentru această analiză, datele sunt prezentate în următorul tabel:

Tab 10
Nr. Denumire 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
crt.
ACTIVUL
1. Active imobilizate 550.3 458 3666.8

2. Active circulante 264.5 771.7 2234.9

2.1. ● Stocuri 89.9 77.4 320.9

2.2. ● Disponibilităţi băneşti 9 53.3 134.3

2.3. ● Creanţe 156.6 641 1779.7

3. Conturi de regularizare 34.7 0.7 0

TOTAL ACTIV 849.5 1230.4 5901.7


PASIVUL
1. Capital social 525.1 525.1 3838.2

2. Fonduri proprii 18.6 431.4 633.9

3. Obligaţii şi datorii pe termen 107.3 299.2 1293.8


scurt

Credite şi împrumuturi
4. 71.6 86.2 136.5
Conturi de regularizare
5. 126.9 0 0
TOTAL PASIV
849.5 1341.9 5901,7

Analiza principalelor elemente ale activului.

Creşterile permanente ale activului se datorează, în principal,


următoarelor cauze: reevaluarea mijloacelor fixe; punerea în funcţiune a unor
fonduri fixe; reevaluarea mijloacelor circulante; variaţia stocului; variaţia nivelului
creanţelor şi variaţia disponibilităţilor băneşti.

-activele imobilizate, formate din imobilizări necorporale, mijloace fixe la


valoarea rămasă, imobilizări în curs şi imobilizări financiare au oscilat între 550,3
mii lei la 31.12.2006 şi 3666,8 mii lei la 31.12.2008;
-stocurile au crescut de 4,68 ori în intervalul 31.12.2006 şi 31.12.2008,
de la 89,9 mii lei la 420,9 mii lei.
Tab 11
Perioada Stocuri Producţia marfă Stocuri
31.12.2006 98,9 503,6 196,3
31.12.2007 77,4 2097 36,9
31.12.2008 420,9 4992,6 84,3

-creanţele au înregistrat o creştere de la 156,6 mii lei la 31.12.2006, la


1779,7 mii lei la 31.12.2008. Cea mai mare pondere din creanţe o reprezintă
clienţii (facturile emise şi neîncasate). Evoluţia creanţelor este prezentată în
Tabelul 12; acestea au crescut de la 156,6 mii lei la 31.12.2006, la 641 mii lei la
31.12.2007, la 1779,7 mii lei la 31.12.2008.

Tab 12
Perioada Creanţe Producţia marfă (mil
lei)
(mil lei)
31.12.2003 156,6 503,6
31.12.2004 641 2097
31.12.2005 1779,7 4992,6

-disponibilităţile băneşti au oscilat între 9 mii lei la 31.12.2006, la 34,3 mii


lei la 31.12.2008.

b) Analiza principalelor elemente ale pasivului

Creşterea permanentă a pasivului se datorează, în principal,


următoarelor cauze: creşterea capitalului social ca urmare a reevaluării fondurilor
fixe, creşterea fondurilor proprii, creşterea obligaţiilor şi a împrumuturilor la bănci.

-capitalul social a crescut de la 525,1 la 31.12.2006, la 3838,2 la


31.12.2008;

-fondurile proprii au crescut de la 18,6 la 31.12.2006, la 633,9 la


31.12.2008. Fondurile proprii se compun din fondul de rezervă şi alte fonduri
reglementate de lege;
Evoluţia structurii pe an a capitalului propriu este prezentată în Tabelul
13

Tab 13
Perioada Capital Fonduri Total Capital Fonduri proprii
social proprii social
31.12.2006 525,1 18,6 543,7 96,6 3,4
31.12.2007 525,1 431,4 956,5 54,9 45,1
31.12.2008 3838,2 633,9 4472,1 85,8 14,2

-obligaţiile faţă de furnizori, faţă de clienţii creditori şi alte obligaţii au


cunoscut, în general, modificări oscilatorii, ca urmare a creşterii volumului de
activitate, precum şi a efectului inflaţionist din economie. Evoluţia pe ani a
obligaţiilor în raport cu nivelul producţiei marfă este prezentată în Tabelul 14:

Tab 14
Perioada Obligaţi Producţia marfă Obligaţii
31.12.2006 107,3 503,6 213
31.12.2007 299,2 2097 143
31.12.2008 1293,8 4992,6 259

-creditele şi împrumuturile au crescut de la 71,6 mii lei la 31.12.2006, la


86,2 mii lei la 31.12.2007, la 136,5 mii lei la 31.12.2008. Acestea au fost
prezentate în Tabelul 15:

Tab 15
Perioada Credite Active circulante Credite
31.12.2003 71,6 264,5 270
31.12.2004 86,2 771,7 111,7
31.12.2005 136,5 2234,9 61,1
Indicatori de analiză financiară

Aceşti indicatori au fost calculaţi pe baza bilanţului de la 31.12.2008


(Tabelul 16).

Tab 16
Nr. crt. Denumire 31.12.2008
ACTIVUL
1. Active imobilizate 3666,8

*Clădiri 1935,4

*Terenuri 1102,3

*Construcţii speciale 201,2

*Maşini, utilaje şi mijloace de transport 335,8

*Alte imobilizări corporale 92,1

2. Activele circulante 2234,9

*Stocuri 320,9

-obiecte de inventar 145,9

-mărfuri 175

*Creanţe 1779,7

*Disponibilităţi băneşti 134,3

TOTAL ACTIV 5901,7


PASIVUL
1. Capital social 3838,2

2. Fonduri proprii 633,9

3. Obligaţii şi datorii pe termen scurt 1293,8


4. Credite şi împrumuturi 136,5

TOTAL PASIV 5901,7

Indicatori de lichiditate financiară:

Lichiditatea generală (Ra) trebuie să fie cuprinsă între 1,5 şi 2; dacă rata este
mai mică decât 1, atunci obligaţiile curente nu sunt acoperite din activele
circulante, iar societatea se confruntă cu probleme; un nivel între 1 şi 1,5 indică
lipsa de lichiditate, iar peste 2 poate fi un indiciu al lipsei de rentabilitate,
deoarece fondurile în stocuri pot fi costisitoare la finanţare.

Ra = Active circulante / Datorii curente = 2234,9/1430,3 =1,56

Lichiditatea imediată (Rb) – pentru calculul acestui indicator din activele


circulante sunt excluse stocurile pentru a estima sursele strict disponibile (deci
cele cu lichiditate sporită) pentru a face faţă datoriilor curente; trebuie să fie
supraunitară.

Rb= (Active circulante –Stocuri) / Datorii curente =

=(2234,9 – 320,9) / 1430,3 = 1,338

Solvabilitatea generală (Rc) reprezintă capacitatea agentului economic de a-şi


achita datoriile totale prin valorificarea tuturor activelor sale; trebuie să fie
supraunitară.

Rc = Active totale / Datorii curente = 5901,7 / 1430,3 = 4,31

Rata trezoreriei relative (Rt) exprimă capacitatea societăţii comerciale de a face


faţă datoriei pe termen scurt (obligaţii ) din creanţe şi disponibilităţi băneşti;
trebuie să fie întotdeauna supraunitară, pentru a da posibilitatea plăţii în orice
moment a datoriilor pe termen scurt (către furnizori, către creditori sau alte
obligaţii pe termen scurt).
Rt = (Creanţe + Disponibilităţi) / Obligaţii = (1779,7 +34,3)/ 1293,8= 1,402

Rata trezoreriei imediate (Rz) – în mod normal este cuprinsă între 0,1 şi 1;
prudenţa financiară solicită ca aceasta să fie mai mare ca 0,1, iar un nivel peste
1 indică o proastă gospodărire şi o imobilizare a disponibilului lichid.

Rz = Disponibilităţi / Obligaţii =134,3/1293,8 =0,104

Indicatori de echilibru financiar – aceşti indicatori exprimă echilibrul care trebuie


să existe între diferitele elemente de bilanţ (atât de activ, cât şi de pasiv).

Rata autonomiei financiare (Rd) exprimă gradul de îndatorare a capitalului


permanent; o rată apropiată de 1 exprimă ponderea mare a capitalului propriu în
total capital permanent şi implicit un grad de independenţă financiară ridicată.

Rd = Capital propriu / Capital permanent = 4472,1/4608,6 =0,97

Rata de finanţare a stocurilor (Re) exprimă gradul de finanţare a stocurilor din


fondul de rulment.

Re = Fond rulment / Stocuri = (Capital permanent – Active imobilizate ) / Stocuri


= 2,93

(Capital permanent = Capital social + Fonduri proprii + Credite şi împrumuturi)

Rata capitalului propriu faţă de activele imobilizate (Rg) exprimă gradul de


acoperire a activelor imobilizate din capitalul propriu.

Rg = Capital propriu / Active imobilizate = 1,22

(Capital propriu = Capital social + Fonduri proprii )

Rata datoriilor totale (Rj) exprimă ponderea datoriilor totale în totalul activelor;
trebuie să fie subunitară şi cât mai mică.
Rj = Datorii totale / Active totale = (Obligaţii + Credite) / Active totale = 0,242

Rata de rotaţie a obligaţiilor (Rk) exprimă de câte ori obligaţiile se cuprind în cifra
de afaceri anuală; trebuie să fie supraunitară exprimând independenţa societăţii
faţă de datoriile curente.

Rk = Cifra de afaceri / Media datoriilor = 3,901 rot./an

Viteza de rotaţie = 93 zile

Indicatori de gestiune financiară

Rata de recuperare a creanţelor (Rn)

Rn = Cifra de afaceri / Media creanţelor totale = 1,853 rot./an

Viteza de rotaţie = 195 zile.

Rata rotaţiei activelor circulante (Ro) exprimă de câte ori activele circulante se
cuprind în cifra de afaceri; o rată ridicată ilustrează un ciclu de fabricaţie redus şi,
deci, posibilitatea de a realiza mai multe cicluri de producţie într-un an.

Ro = Cifra de afaceri / Active circulante = 1,663 rot. / an

Viteza de rotaţie = 217 zile

Rata rotaţiei activului total (Rp) exprimă de câte ori activele totale se cuprind în
cifra de afaceri.

Rp = Cifra de afaceri / Active totale = 0,940 rot./an

Viteza de rotaţie = 399 zile

Indicatori de rentabilitate
Rata rentabilităţii economice (Rr) exprimă rentabilitatea raportată la capitalul
permanent, respectiv câţi lei profit brut revin la 1 leu capital permanent.

Rr = Profit brut / Capital permanent = 20,12%

Rata rentabilităţii financiare (Rs) exprimă rentabilitatea raportată la capitalul


propriu, respectiv câţi lei profit net revin la 1 leu capital propriu.

Rs = Profit net / Capital propriu = 16,3%

Rata rentabilităţii comerciale (Rv) exprimă rentabilitatea raportată la cifra de


afaceri, respectiv câţi lei profit brut revin la 1 leu cifra de afaceri.

Rv = Profit brut / Cifra afaceri = 22,3%

Concluzii
În urma studiului SC Bontas SA , pot fi evidenţiate următoarele puncte
„forte” şi puncte „slabe” ale societăţii:

a) Puncte „forte”:

-societatea respectă statutul şi legislaţia în vigoare (diagnostic juridic);

-relaţii bune management – salariaţi (diagnostic juridic);

-relaţii bune cu furnizorii (diagnostic juridic şi diagnostic comercial);

-existenţa contractelor de aprovizionare pe termen lung (diagnostic


juridic şi comercial);

-preţurile practicate pentru comercializarea produselor sunt mici


(diagnostic comercial);

-societatea este stabilă şi independentă din punct de vedere financiar


(diagnosticul economico – financiar);

-societatea respectă normele de protecţie a mediului, conform legislaţiei


în vigoare (diagnostic operaţional şi economico – financiar);

Puncte „slabe”:

-societatea nu are piaţă mare de desfacere, datorită concurenţei;