Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 4.11.2021
Unitatea: Școala Gimnazială Învățător Dinu Nicolae, Comuna Dumrava
Profesor: Mârzea Silvia
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VII-a (29 de elevi)
Tema: Orizonturile lumii și ale cunoașterii
Unitatea de învăţare: Aproape de ceilalţi
Subunitatea: Textul narativ literar
Subiectul: Caracterizarea personajului. Text-suport ,,Popa Tanda” de Ioan Slavici
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 45'

Competenţe specifice Domenii de Conţinuturi


conținut
2.3. Adecvarea atitudinii şi a practicilor de Lectură - Textul epic. Personajul. Mijloace de
lectură în funcţie de scopul lecturii; caracterizare;
3.1. Redactarea unui text complex, având în Redactare - Prezentarea textului literar: elemente
vedere respectarea etapelor procesului de grafice specifice textului epic
scriere şi selectare a unor structuri adecvate (caracterizarea personajului).
intenţiei de comunicare.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajului (corelare cu c.s. 2.3., c.s. 3.1. şi cu A1);
O2: să ilustreze trăsăturile identificate prin raportare la textul - suport (corelare cu c.s. 2.3., c.s.3.1. şi cu
A2);
O3: să utilizeze modalităţile de caracterizare a personajului în diferite contexte (corelare cu c.s. 2.3., c.s.
3.1. şi cu A3);
O4: să-şi exprime opinia cu privire la atitudinea personajului principal faţă de celelalte personaje
(corelare cu c.s. 3.1. şi cu A4).

Activităţi de învăţare:
A1: exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi morale ale personajului (corelare cu c.s. 2.3., c.s.
3.1. şi cu O1);
1
A2: exerciţii de ilustrare a trăsăturilor identificate cu secvenţe din textul -suport (corelare cu c.s. 2.3.,
c.s.3.1. şi cu O2);
A3: exerciţii de utilizare a modalităţilor de caracterizare a personajului în diferite contexte (corelare
cu c.s. 2.3., c.s.3.1., şi cu O3);
A4: exerciţii de exprimare a opiniei cu privire la atitudinea personajului principal faţă de celelalte
personaje (corelare cu c.s. 3.1., şi cu O4).

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, brainstorming, analiza unei imagini, expunerea,
conversația catehetică, exercițiul de redactare, exercițiul de completare, metoda cadranelor, eseul de 5̓,
explicaţia, chestionarul de autoevaluare.
Forme de organizare ale activităţii: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.
Metode şi tehnici de evaluare: observarea curentă, conversaţia examinatoare, aprecierea
verbală, verificarea orală, autoevaluarea.
Resurse:
a. umane: 29 de elevi ai clasei a VII-a, grup omogen cu ritmuri apropiate de învăţare.
b. materiale/ mijloace de învăţământ: tabla şi instrumentele de scris, Manualul pentru clasa
a VII-a, Editura Art Klett, flipchart, caietele elevilor, fişe de lucru, fişa de evaluare.
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-
a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
3. SÂMIHĂIAN, Florentina, 2014, O didactică a limbii și literaturii român. Provocări actuale
pentru profesor și elev, București: Editura Art.
4. Programa școlară pentru clasa a VII-a, Limba și literatura română, București, 2017.

2
Desfăşurarea activităţii
didactice
SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/ DE EVALUARE
DURATA
Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Forme şi
operaţionale procedee învăţământ organizare a instrumente de
activităţii evaluare

1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc Activitate


organizatoric - * Prezentarea invitaţilor; pentru începerea orei - - frontală -
* Notarea absenţelor în de limba şi literatura
1’ catalog; română.
* Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării
lecţiei.
2. Captarea 1. Profesorul le propune 1. Elevii primesc
atenţiei şi - elevilor analiza unei imaginea printată şi
asigurarea imagini, reprezentându-l răspund, în scris, la Brainstorming Fişe de lucru Activitate pe
climatului afectiv pe părintele Trandafir pe întrebările adresate (Anexa 1) grupe Observarea
baza următoarelor de către profesor. Analiza unei curentă
5’ întrebări: 2. Fiecare grupă imagini
- Ce face părintele prezintă răspunsurile
Trandafir în imaginea formulate.
prezentată?
- De ce credeţi că am ales
3
această imagine spre
analiză?
- Care este atitudinea /
comportamentul sătenilor
din imagine?
3. Anunţarea Profesorul scrie titlul Elevii notează în Expunerea Foaia de Activitate
temei şi a - lecţiei pe tablă: caiete titlul lecţiei şi flipchart frontală -
obiectivelor Caracterizarea urmăresc obiectivele Caietele
operaţionale personajului. Text- operaţionale propuse elevilor
1’ suport Popa Tanda de de profesor.
Ioan Slavici. Apoi, Instrumentele
profesorul enunţă de scris
obiectivele operaţionale
într-o formă accesibilă
elevilor.
4. Verificarea, 1. Profesorul le adresează 1. Elevii sunt atenţi Conversaţia Caietele elevilor Conversaţia
reactualizarea, - elevilor întrebări la întrebările catehetică Activitate examinatoare
sistematizarea şi referitoare la personajul adresate de către frontală
esenţializarea principal: Cine este? Ce profesor şi
cunoştinţelor face? Cum este? Ce formulează
5’ devine? (evoluţia) răspunsuri pe baza
lecturii anterioare a
textului.
4
2. Verifică tema, atât 2. Elevii citesc tema, Exerciţiul de Manual Activitate Aprecierea
cantitativ cât şi calitativ. corectând redactare Caietele elevilor frontală verbală
Solicită elevilor citirea eventualele greşeli.
temei.
-tema nr.1: Povestiţi pe
momentele subiectului
conţinutul textului literar
Popa Tanda de Ioan
Slavici.
- tema nr. 2: Ex. 1, pag.
52 din manual.
5. Dirijarea A1: exerciţii de
procesului de O1 identificare a trăsăturilor
consolidare a fizice şi morale ale
cunoştinţelor/ de personajului
dezvoltare a 1. Profesorul le distribuie 1. Elevii Exerciţiul de Fişa de lucru Activitate pe Observarea
competenţelor elevilor fişele de lucru completează fişa de completare (Anexa 2.1.) grupe curentă
18’ având ca sarcină lucru, precizând
identificarea, pe baza mijloacele de
fragmentelor date, a caracterizare a
mijloacelor de personajului, precum
caracterizare a şi trăsăturile
personajului, precum şi a acestuia.
5
trăsăturilor acestuia.
(Anexa 2.1.)
O2 A2: exerciții de ilustrare a
trăsăturilor identificate cu
secvențe din textul-
suport;
2.Pentru sintetizarea 2. Fiecare grupă de Metoda Fişa de lucru Activitate pe Observarea
cunoştinţelor dobândite, elevi completează un cadranelor (Anexa 2.2.) grupe curentă
profesorul le cere să cadran din cele patru
completeze o fişă cu patru cu informaţiile
cadrane, rezultând solicitate.
caracterizarea personajului
analizat.
6. Obţinerea O3 A3: exerciţii de utilizare a
performanţei modalităţilor de
6’ caracterizare a
personajului în diferite
contexte;
Profesorul le propune Elevii completează Exerciţiul de Fişa de lucru Activitate Observarea
elevilor completarea unei fişa de identitate a completare (Anexa 3) individuală curentă
fişe de identitate a personajului
personajului principal. principal.
7. Integrarea O3 A3: exerciţii de utilizare a
6
evaluării de tip modalităţilor de
formativ caracterizare a
5’ personajului în diferite
contexte /
O4 A4: exerciţii de exprimare
a opiniei cu privire la
atitudinea personajului
principal faţă de celelalte
personaje
Profesorul le propune Elevii redactează Eseul de 5’ Fişa de Activitate Verificare orală
elevilor redactarea unei compunerea, evaluare individuală Autoevaluare
compuneri succinte având respectând cerinţa (Anexa 4)
ca sarcină caracterizarea dată.
directă şi indirectă a
părintelui Trandafir
(minim o trăsătură fizică şi
minim trei trăsături
morale).
8. Intensificarea Profesorul anunţă tema Elevii îşi notează Explicaţia Caietul de Frontală -
procesului de pentru acasă: tema pentru acasă. clasă
retenţie şi tema 1 : Redactaţi o
transfer compunere de 150 - 200
de cuvinte, în care să-l
7
2’ caracterizaţi pe părintele
Trandafir, respectând
indicaţiile din manual (ex.
1, pag. 79).
tema 2 : Redactaţi o
compunere de 150 - 200
de cuvinte în care să
argumentați că mesajul
textului-suport este în
concordanţă cu
proverbul ,,Omul sfinţeşte
locul!ˮ.
9. Evaluarea Profesorul împreună cu Elevii completează Chestionarul Chestionarul de Activitate Aprecierea verbală
activităţii - elevii face aprecieri asupra un chestionar de de evaluare evaluare frontală
didactice activităţii. evaluare a activităţii. (Anexa 5) Autoevaluare
2’ De asemenea,
caracterizează activitatea
elevilor prin aprecieri
pozitive şi încurajatoare.

8
9

S-ar putea să vă placă și