Sunteți pe pagina 1din 4

Anul XV, Nr.

2, Aprilie 2022

TROI\A Foaie redactată de


Parohia Ortodoxă Română „Naşterea Domnului”
Cluj-Napoca

CUVÂNTUL IERARHULUI

S unt Paștile cele frumoase. Înviază Domnul și înviază și amintirile. Îl văd pe preotul
copilăriei mele călcând pe stele și pe flori. Îl văd departe, îmbrăcat în lumină și
flori. Îl văd iluminat, deschizând sfintele uși ale altarului și întinzând făclia cu flacăra
zbuciumată strigând cu bucurie: „Veniți de luați lumină!”.
Poporul din biserică se mișcă. E freamăt. E ca un codru trezit de vânt. Zeci de
brațe ostenite se întind către făclia lui. Toți iau lumină din lumină, toți se bucură,
și bucuria și rugăciunea îngemănate coboară cerul pe pământ, iar Domnul păcii, Cel
înviat din morți, îi unește într-un gând și într-un cuget.
Cuprinși de acest duh sărbătoresc de bucurie și de rugăciune al Sfintelor Paști, vă
îmbrățișăm cu sfântă dragoste, vă dorim ca Domnul cel Înviat din morți să vă izbă-
vească de orice întristare și vă zicem: Hristos a înviat!
IPS Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI

Taina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos

Î nvierea lui Hristos este punctul central


al istoriei mântuirii neamului omenesc,
întrucât deschide omului perspectiva do-
credinței ortodoxe mărturisite de Bise-
rică. De aceea, pe coperta Evangheliei
se găsește icoana Învierii Domnului, iar
bândirii vieții celei veșnice. Crezul Orto- în Dies Domini, Duminica, pe tetrapod
dox se încheie cu mărturisirea credinței este pusă spre închinare tot icoana Învi-
în „învierea morților și viața veacului ce erii, care descrie scena Coborârii la iad
va să fie”, iar cel ce crede în învierea lui a Domnului. Lumina și bucuria Învierii
Hristos crede și în învierea morților și lui Hristos acoperă întunecimile păcatului
nemurirea sufletului. Taina Învierii lui și ale morții, descoperindu-L pe Dumne-
Hristos și a învierii tuturor oamenilor zeu drept Iubirea care dă viață. Hristos a
este centrul Sfintei Evanghelii și temelia Înviat! Pr. Cornel Coprean
Pâinea, vinul și toate cele necesare Sfintelor Paști au fost donate de familiile: Pantea
Adrian și Consuela (Rășinari 5/12), Pantea Ioan (Rășinari 3/25) și Șule Valentin
și Roxana (Alverna 67), cărora le mulțumim și-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le
răsplătească jertfa.

1
Lumina Învierii în momentul Învierii Sale. Învierea din

Î
morţi a lui Iisus Hristos este biruința
n zilele Sfintelor Paști ne bucurăm de
iubirii Lui smerite asupra păcatului și a
lumina Sărbătorii, de prezența celor
morții și simbolizează refacerea legăturii
dragi, de faptul că lumea este, parcă, mai
dintre ființa umană și Creatorul său. Cel-
bună. În același timp, știm bine că mulți
ebrarea ei în fiecare an duce la retrezirea
semeni de-ai noștri sunt cuprinși de su-
aspirației către îndumnezeire. În această
ferință. În spitale sunt mulți bolnavi, în
perioadă, credinţa ne aduce împreună
lume există multă tristețe, lipsă de ru-
în familie și în comunitate. Este un mo-
găciune și stare de nemulțumire. Multele
ment în care se cuvine să evocăm, cu re-
răni din minți și din suflete completează
cunoștință, rolul creștinilor și al Bisericii
tabloul unei lumi care suferă sub presiu-
în construirea binelui comun. E iarăși
nea propriilor neputințe, orgolii și boli.
sărbătoare! Din bucuria Învierii Domnu-
Bucuria, rugăciunea și mulțumirea sunt
lui Hristos să ne hrănim sufletul nostru
întreitul medicament care contribuie în
și al celor dragi nouă. ”Hristos a înviat!”.
mod real la vindecarea lumii. Ele sunt
Geta Plăcintar
roade ale Duhului Sfânt de care lumea
are imensă nevoie pentru a rămâne în Curajul de a visa frumos

T
echilibru și pentru a-și afla sensul. Ru- răim vremuri tulburi, cu poluare spi-
găm pe Dumnezeu, să ne dăruiască pute- rituală, asistăm la un adevărat război
rea bucuriei în Înviere, adâncimea rugă- informațional. Mass-media promovează
ciunii celei smerite și mulțumirea cea din false valori, violență, vulgaritate, modifi-
inimă! Lumina Învierii să ne cuprindă pe când personalitatea și conștiința de sine.
noi și întreaga lume, mărturisind până la Așa cum curățăm ogorul pentru a primi
marginile pământului că Hristos a înviat! semințele ce vor rodi, e bine să ne ocupăm
Marius Butaciu de “grădina” minții noastre, pentru a culti-
va ce este bun, frumos, curat, valoros.
Sărbătoarea bucuriei!
Oamenii de știință au demonstrat că
Mă copleșește povara de frumuseţe ceea ce gândim și simțim ne transformă
a primăverii...! Trăiri minunate se rân- din punct de vedere biologic. Joe Dispenza
duiesc în poemul ei nescris: e mireasmă spune că “unde este mintea noastră, acolo
de iubire, e zvon de Înviere! Din nou este și energia noastră”, iar Shakespeare
dangătul tainic al clopotului străbate spunea că “suntem făcuți din același aluat
lin în noapte și chemăla rugăciune. În ca și visele”. Curajul de a visa frumos în-
biserica înțesată de credincioși smeriți, seamnă să ne construim o realitate care să
murmurul se stinge dintr-o dată când, ne împlinească și să ne bucure.
în prag de altar,cu voce lină, părintele “Fericirea este armonia dintre ceea
ne-ndeamnă: ”Veniți de luați lumină!” ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci”
Miracolul luminii divine, darul pe care (Mahatma Gandhi).
Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina Psiholog-psihoterapeut
strălucitoare care i-a umplut mormântul Gâtlan Violeta Delia

2
Darul răbdării, rugăciunii și al iubirii căutăm pe Dumnezeu în aceste vremuri

R ăbdarea este o virtute ce trebuie prac- dificile și cu siguranță nu ne va lăsa!


ticată. Viețile noastre sunt mai agitate Prof. univ. dr. Maria Cantor
ca oricând și gândurile ne aleargă în toate Iisus Hristos - Mântuitorul Lumii
direcțiile și nu ne putem concentra la ceea și al sufletului meu
ce este important pentru noi. Nu ne place
să așteptăm, nu avem răbdare cu noi înșine
și nici cu ceilalți. Lipsa răbdării devine o
„A tât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut
L-a dat ca oricine crede în El să nu piară,
sursă importantă de stres. Dacă simțim că ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). Acest
ni s-a terminat răbdarea, putem să ne rea- verset biblic este sinteza lucrării Dumneze-
mintim îndemnul Părintelui Cleopa: „Răb- ului nostru. Noi, creștinii ortodocși, știm că
dare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare! Iisus moare pentru noi pe Golgota Sfintei
Rugăciunea ne apropie de Dumnezeu și Mese la fiecare Liturghie. Moare pentru a
de semeni. „Iubirea lui Dumnezeu față de oferi un început nou fiecărui om, pentru a ne
un păcătos este mai mare decât iubirea da exemplul iertării dumnezeiești. El nu intră
unui sfânt față de Dumnezeu”(Pr. Arsenie cu forța în sufletul nostru, ci așteaptă să sim-
Boca). Ne rugăm să fim mai buni, mai iu- țim chemarea mântuitoare a Sfântului Potir,
bitori, mai cu răbdare unul față de celălalt, unde Scump Sângele și Trupul Său, în chip
să ne lăsăm de păcate, să fim drepți și mai tainic, devin una cu ființa noastră.
iertători. Timpul în care trăim este unul Împăratul Măririi bate zilnic la ușa ini-
zbuciumat, agitat, și este important să mii noastre și mai ales de praznicul Învie-
acordăm timp pentru întâlnirea personală rii Sale. Mai mult decât oricând, lumea de
cu Dumnezeu în rugăciune, în reculegerea astăzi însetează după Lumina Învierii, după
cu noi înșine, atât acasă cât și în biserica divina pace din cuvintele Mântuitorului:
noastră alături de părinții noștri spirituali, Pace vouă! Din această sete se nasc impera-
Cornel și Ciprian, care caută mereu să ne tivele vieții creștine. Să Îl primim cu inima
deschidă ochii și să ne încurajeze în contem- curată si cu bucurie, să ne purificăm inimile,
plație și în rugăciune zilnică, găsind forța să gustăm tristețea Jertfei pentru a renaște
necesară de a radia în jurul nostru prezența din Lumina Sfintei Învieri și a primi cheia
Tatălui Milostiv, a lui Iisus Hristos. Împărăției Cerurilor. Să ne lăsăm în mâna
Învierea este cea mai de preț lecție Mântuitorului sufletelor noastre! Fără frica
de iubire pe care Dumnezeu ne-a oferit-o semenilor să Îl urmăm, îndemnând și noi
și care dacă o lăsăm să ajungă în inimile pe altii, prin propriul comportament, să își
noastre va face posibil ca și noi să înviem, predea viața în mâinile Lui! Să nu uităm că
reușind să trecem peste aceste momente Hristos S-a jerfit pentru fiecare dintre noi
grele din zilele noastre și să vedem doar și să Îl acceptăm în primul rând ca fiind cel
frumusețile care ne înconjoară. mai bun sfătuitor și prieten care ne iubește
Important este să dăruim semenilor necondiționat! Să ne așezăm în Lumina În-
noștri la rândul nostru aceste daruri spe- vierii Sale, lăsându-ne tămăduiți de iertarea
ciale ”răbdare, rugăciune și iubire”, să-L Mântuitorului! Maria Taloș

3
File de Catehism
3. Ce este mântuirea?

M ântuirea este eliberarea din robia păcatului și a morții precum și dobândirea


vieții celei veșnice, în unire cu Dumnezeu. Mântuirea ne-a fost făcută cu putință
de Dumnezeu prin Întruparea, Jertfa și Învierea Fiului Său, Domnul nostru Iisus
Hristos, care a venit în lume „pentru noi și pentru a noastră mântuire”, deschizând
porțile împărăției cerurilor, care erau încuiate după căderea în păcat. Mântuirea este
un proces teandric complex și continuu, la care suntem angajați întreaga noastră via-
ță, din care pricină ni se și spune: „Lucrați mântuirea voastră” (Filipeni 2, 12). Prin
urmare nimeni nu poate spune în această viață: Sunt mântuit!
Catehismul Ortodox
Însemnări din Liturghier
Duminică, 4 mai 2014, a slujit în parohia noastră pr. pensionar Vasile Crișan, fost
paroh în Parohia Someșul Rece.
Vineri, 16 mai 2014, pr. Visarion Pașca de la Mănăstirea Florești a vizitat copiii de
la Cercul de pictură al bisericii, care au donat banii obținuți din vânzarea ouălor deco-
rative de Paști pentru Așezământul de copii.
Duminică, 18 mai 2014, PS Vasile Someșanul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica
noastră, alături de un sobor de preoți și diaconi.
Din viața parohiei
Ianuarie - Luna credincioșilor; Alegerea Consiliului și Comitetului Parohial.
Februarie - atelier și târg de mărțișoare cu scop caritabil.
Martie - Mărțișoare și felicitări, oferite de către elevii Liceului Tehnologic Special de
Deficiențe de Auz din Cluj-Napoca, în cadrul proiectului ”Unitate în diversitate” de-
rulat de parohia noastră în colaborare cu liceul clujean și cu Colegiul Ortodox “Mitro-
politul Nicolae Colan”. Reluarea Cercului de pictură. Colectă de alimente neperisabile
pentru refugiații din Ucraina și colectă de medicamente și materiale tehnico-sanitare.
Aprilie - Pictarea de icoane și încondeierea ouălor. Copiii de la Grădinița „Lumea
copiilor” și elevii de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” au poposit în biserica
noastră pentru o rugăciune și un cuvânt duhovnicesc. Concerte de pricesne: Sebastian
Stan și Corul de copii al parohiei.
Preoții parohiei, membrii Consiliului și Comitetului Parohial vă doresc un Praznic
binecuvântat, luminat , cu multă pace și vă urează din suflet Hristos a înviat!
Parohia „NAȘTEREA DOMNULUI” Cluj-Napoca
Pr. Cornel Coprean: 0745 366 059
Pr. Ciprian Taloș: 0755 091 681
Contul Parohiei: RO34 BTRL 0130 1205 9514 38XX
deschis la Banca Transilvania Cluj; Cod Fiscal: 5201161.
Telefon: 0264 700 593, www.nastereadomnuluicluj.ro

S-ar putea să vă placă și