Sunteți pe pagina 1din 7
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU — DECIZIE g & 5 Cu privire Ia vanzarea-cumpararea terenului din str. 31 August 1989, aferent obiectivelor private ale dhui si Publicatiei Periodice ,,Glasul Natiunii ,, SRL Avand in vedere cererile Publicafiei Periodice ,Glasul Nafiunii” $.R.L. (cod fiscal 1004600010473) si dlui (codul personal ), informatia din Registrul bunurilor imobile cu numéral cadastral 0100207221, Decizia nr, 8/25 din 12 octombrie 2021, in temeiul Legii nr. 1543/1998 ,,Cadastrului bunurilor imobile”, art. 9 (3) lit. b), art. 53 (3) lit. b) din Legea nr. 121/2007 Privind administrarea si deetatizarea proprietafii publice”, art. 4 (9) si anexei la Legea nr. 1308/1997 ,Privind prequl normativ si modul de vanzare-cumpérare a piméntului”, Regulamentului cu privire la vanzarea-cumpirarea si locafiunea/arenda terenurilor aferente, aprobat prin hotirarea de Guvern nr. 1428/2008, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art, 19 (4) si art. 77 (2) din Legea nr. 436/2006 ,,Privind administratia public locala” siart. 6 alin, 1), 2) pet. 3 lit. d) din Legea nr. 136/2016 , Privind statutul municipiului Chisinau”, Consiliul Municipal Chisinéu DECIDE: 1, Se formeaza din bunul imobil proprietate publica municipal, domeniul privat cu numérul cadastral si cu suprafata de 0,0486 ha din str. 31 August 1989, | \(destinat pentru constructii), prin separare, urmitoarele bunuri imobile: 1.1, Bunul imobil modificat, proprietate public municipal, domeniul privat, cu numéarul cadastral si cu suprafata de 0,0261 ha, cu modul de folosinta pentru constructii, conform planului-anexé (lotul nr. 1); 1.2, Bunul imobil nou-format, proprictate publica municipala, domeniul privat cu suprafata de 0,0225 ha, cu modul de folosinga pentru constructii, conform planului- anexa (lotul nr. 2). 2. Se stabilesc suprafafa si hotarele terenului proprietate publica municipal din domeniul privat, cu numérul cadastral , aferent bunului ce, aparfine dlui din str. 31 August 1989,|_, in limitele specificate in planul-anexi (lotul nr.1). 3. Se accept vanzarea terenului (cu numérul cadastral bunului privat din str, 31 August 1989, [| cu suprafaja de normativ de $4619 lei, dlui , conform planului ), aferent \0,0261 ha, la preful nex (lotul nr. 1). 4, Se stabilesc suprafate si hotarele terenului proprietate public& municipal din domeniul privat, aferent bunului ce aparfine Publicatiei Period S.R.L. din str. 31 August 1989, ll, in limitele specificate in plan 5, Se accept’ vanzarea terenului aferent bunului privat dinl cu suprafaja de 0,0225 ha, la preful normativ de 47085 lei, .,Glasul Nafiuni?” $.R.L., conform planului-anexd (Jotul nr. 2). 6, Cumparatorii terenurilor se obliga: ice ,,Glasul Natiunii” ul-anexa (lotul nr.2). str. 31 August 1989, Publicatiei Periodice 6.1. S& asigure, pe cheltuiala lor, perfectarea Socamentai cadastrale prin intermediul executantului de lucrari cadastrale, pentru terenurilk al prezentei decizii, cu fnregistrarea dreptului de proprietate bunurilor imobile. 6.2. Sa incheie contractele de vanzare-cumpérare a terenuri} notarial in modul stabilit de legislafie, dupa inregistrarea bum SCT Chisinau si achitarea prefului terenurilor la o plata unica. 6.3. SA solicite Directiei generale arhitectura, urbanism termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractelor a terenurilor, trecerea detin&torilor de teren in Registrul cadastr: 6.4. S& asigure accesul serviciilor municipale spre refelele sectorul dat, pentru exploatarea si deservirea lor. specificate in pet. 1 privata in Registrul or si sa le autentifice rilor nou-formate la i relafii funciare, in fe vanzare-cumparate 1: tehnico-edilitare din 6.5. Sa obfin’ certificatul de urbanism de la Directia keneral arhitectur’, urbanism gi relafii fanciare (fn cazul preconizarii unor constructii, reconstructii, amenajari etc.). 6.6. Sa achite impozitul pe bunurile imobiliare. 7. Se imputemicesc, dl i gi Publicati Natiunii” $.RL sé asigure, pe cheltuiala lor, perfectarea docume! intermediul executantului de lucrari cadastrale, pentru terenuril al prezentei deci 8. La folosirea terenurilor, cumpéritorilor li se impun publice: Periodic ,,Glasul tatiei cadastrale prin specificate in pet. 1 cu inregistrarea drepturilor in Registral bunurilor imobile. urmitoarele grevari 8.1. Asigurarea accesului neconditionat reprezentantilor serviciilor specializate in vederea deservirii, reconstruirii si repararii obiectivelor de uz comun si de infrastructuré. 8.2. Asigurarea respectirii. stricte a normelor sanita urbanistice. 8.3. Asigurarea accesului pentru instalarea pe teren a indi de geodezie. antiincendiare. si atoarelor de hotar $i 8.4. SA nu admita ingrédirea terenului, fara acordul Directiei_ generale arbitectura, urbanism si relaii funciare. 9, Direotia generala arhitecturd, urbanism si relatii funcia 9.1, Perfectarea si eliberarea contractelor de vanzare-cut aferente dup’ inregistrarea bunurilor nou-formate la SCT prefului terenurilor la o plata unica, | ie asigura: \parare a terenurilor thisindu si achitarea 9.2. inscrierea proprietarilor in Registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. 9.3. Operarea de modificdri in documentatia cadastrala perfectaté anterior (parcela cu numarul cadastral ), tinand cont de bunbrile nou-formate. 10. Serviciul cadastral teritorial Chisindu, la cerere, va infegistra bunurile nou formate in Registrl bunurilor imobile si va opera modifiedri in documentatia cadastral corespunzitoare (cu numarul cadastral 11. Prezenta decizie poate fi contestata cu cerere de chemate in judecatd, depus& Ja Judecitoria Chisinau, sediul Rascani, municipiul Chisinéu (str: Kiev, 3), in termen de 30 zile de la comunicare, in corespundere cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova. 12. Viceprimaral de ramura al municipiului Chisin’tu executirii prevederilor prezentei decizii. PRESEDINTE DE $EDINTA SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI MUNICIPAL \va asigura controlul Adrian TALMACI Anexa | la decicia Consul fnuncipal Chiginas odin 2022 PLANUL LOTURILOR situatein sectorul: Centru, str. 31 August 1989, Avia loturilorac.1-0,0261 ha; Sara: 1:500 Planga: 67 ‘SECRETAR INTERIMAR AL Adrian Talmaci ‘CONSILIULU! z PLANUL DE SITUATIE NOTA INFORMATIVA la proiectul deciziei ,Cu privire la vanzarea-cumpirarea terenului din str. 31 August 1989, (], aferent obiectivelor private ale dlui si Publicatiei Periodice ,,Glasul Natiunii ,, SRL”. 1. Cumparatori: dl si Publicatia Periodicé ,Glasul Nafiunii” S.R.L. 2. Adresa terenurilor: str. 31 August 1989, 3, Suprafafa terenurilor: nr.1-0,0261 ha, nr. 2-0,0225 ha. 4. Destinafia terenurilor: pentru exploatarea gi deservirea imobilelor proprietate privat. 5. Pretul de vanzare a terenurilor (normativ): Nr.1-54619 lei (Suprafata (0,0261 ha) x Bonitatea medie pe republica (65 grade) x Tariful pentru calcularea prefului normativ (19873,34 lei-grad/ha) x Coeficientul aplicat in functie de amplasarea si amenajarea inginereasca a terenului aferent (1,8 — ,,Zona centru”) x Coeficientul legal de micgorare a pretului normativ pentru mun. Chisinau (0,9). Nr.2-47085 lei (Suprafata (0,025 ha) x Bonitatea medie pe republica (65 grade) x Tariful pentru calcularea preului normativ (19873,34 lei-grad/ha) x Coeficientul aplicat in functie de amplasarea si amenajarea inginereasca a terenului aferent (1,8 — ,,Zona centru”) x Coeficientul legal de micgorare a pretului normativ pentru mun. Chisinau (0,9). 6. Construcfii capitale amplasate pe terenuri: constructie administrativa (sediu) cu numarul cadastral si garajul cu numarul cadastral 7. Drept inregistrat asupra construcfiilor: contractul de vanzare- cumpérare nr. 587 din 01.02.2008 si incheierea Colegiului Civil al Curfii de Apel Chisinau dosarul nr. 3-2853/08 din 28.05.2010. 8. Cereri: nr. O1/1-19-2852 din 09.12.2011, nr.01/1-19-2852/11 din 24.012012, nr. C-4992/21 din 20.07.2021, nr. 03-111/4826 din 20.07. 2021 si cererile din 18.01.2022. i in fapt, prin cererile nr.01/1-19-2852 din 09.12.2011, nr.01/1-19-2852/11 din 24.012012, nr. C-4992/21 din 20.07.2021, nr. 03-11 1/4826 din 20.07. 2021 PP »Glasul Nafiunii” SRL si, respectiv, cet. au solicitat eliminarea tuturor impedimentelor in ce priveste valorificarea drepturilor lor, inclusiv a sperantei legitime, interpretate de CLEDOca fiind componenta a notiunii de bun ce cade sub protectia arL1 al Protocolului nr.1 al CEDO ou privatizarea in conformitate cu legislatia in vigoare a terenului respectiv. Prin decizia nr. 8/25 din 12 octombrie 2021, Consiliul Municipal Chisinau a modificat planul cadastral al terenului proprietate public municipala din domeniul privat, modul de folosinfi pentru constructie, cu numérul cadastral ( suprafafa actualizati de 0,0486 ha). Drept urmare solicitantii solicit valorificarea deplind a drepturilor lor, inclusiv a sperantei legitime, interpretate de CtEDO ca fiind component& a nofiunii de bun ce cade sub protectia art.1 al Protocolului nr.1 al CEDO, prin privatizarea in conformitate cu legislatoia in vigoare a terenului din str. 31 August 1989, 15, aferent bunurilor private. Astfel, solicit susfinerea prezentului proiect de decizie avand drept: 1, Cumpiratori: dl si Publicatia Periodica ,,Glasul Natiunii? S.R.L; 2. Adresa terenurilor: str. 31 August 1989, 15; 3. Suprafata terenurilor: nr.1-0,0261 ha, nr. 2-0,0225 ha; 4, Destinatia terenurilor: pentru exploatarea si deservirea imobilelor proprietate privat; 5. Preful de vanzare a terenurilor (normativ): Nr.1-54619 lei (Suprafata (0,0261 ha) x Bonitatea medie pe republicd (65 grade) x Tarifal pentru calcularea prefului normativ (19873,34 lei-grad/ha) x Coeficientul aplicat in funoie de amplasarea si amenajarea inginereasci a terenului aferent (1,8 — ,,Zona centru”) x Coeficientul legal de micsorare a pretului normativ pentru mun. Chisinau (0,9). Nr.2-47085 lei (Suprafata (0,0225 ha) x Bonitatea medie pe republic (65 grade) x Tariful pentru calcularea pretului normativ (19873,34 lei-grad/ha) x Coeficientul aplicat in functie de amplasarea si amenajarea inginereasci a terenului aferent (1,8 — ,,Zona centru”) x Coeficientul legal de micsorare a prefului normativ pentru mun. Chisinau (0,9). 6. Construcfii capitale amplasate pe terenuri: constructie administrativa (sediu) cu numarul cadastral si garajul cu numarul cadastral 7. Drept inregistrat asupra construefiilor: contractul de vanzare- cumparare nr. 587 din 01.02.2008 si incheierea Colegiului Civil al Curfii de Apel Chisinau dosarul nr. 3-2853/08 din 28.05.2010. ’ 8. Cereri: nr. 01/1-19-2852 din 09.12.2011, nr.01/1-19-2852/11_ din 24.012012, nr. C-4992/21 din 20.07.2021, nr. 03-111/4826 din 20.07. 2021 si cererile din 18.01.2022. : Autor: consilier CMC TE inte Tesa ——_

S-ar putea să vă placă și