Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea din Oradea

Facultatea de Istorie Geografie si Relatii Internationale

Specializarea : Relatii Internationale si Studii Europene

CONSILIUL EUROPEAN

LAURA MARINA COZMA


RISE ANUL 3

Page 1
CUPRINS :

Introducere..................................................................................................................................................3

1. Viziune istorica asupra parcursului Consiliului European.......................................................3

2. Membrii Consiliului European.....................................................................................................4

3. Competentele Consiliului European.............................................................................................5

4. Conditii de Functionare.................................................................................................................6

5. Modul de adoptare a deciziilor.....................................................................................................7

6. Presedintele Consiliului European...............................................................................................8

7. Concluzii.......................................................................................................................................10

Bibliografie :..............................................................................................................................................11

Page 2
Introducere

Consiliul European a fost înfiintat în urma hotãrârii Conferintei la nivel înalt de la Paris
din 10 decembrie 1974, pentru a asigura dezvoltarea si coeziunea pe ansamblu a activitãþilor
Comunitãtilor si a cooperãrii politice. S-a reunit pentru prima oara la Dublin în 19751.
Articolul 4 al Tratatului de la Maastricht prezintă rolul principal al Consiliului European :
„Consiliul European va furniza Uniunii imboldurile politice necesare dezvoltarii si va trasa liniile
directoare generale si politice în acest sens"2 .
Competentele Consiliului European sunt destul de greu de definit. În acest sens se
apreciaza ca el are un rol dublu: de decizie si de directionare, fiind centrul care impulsionează
Uniunea Europeană.
”Consiliului European îi revine sarcina de a determina orientarile necesare
Uniunii.Aceste orientări nu pot fi decat rezultatul unei reflectii comune, libere si continue.”
( Herman Van Rompuy – Presedintele Consiliului European )

1. Viziune istorica asupra parcursului Consiliului European

Încă de la originile intergrării europene, cei mai înalți responsabili politici, șefi de stat sau
de guvern, au luat parte active la negocierile și la punerea în aplicare a Tratatelor de instituire a
Comunităților Europene. Acțiunea lor de încurajare, orientare si arbitrare a luat uneori forma
conferințelor la nivel înalt și mai adesea a intervențiilor constant în cadrul guvernelor naționale 3.
Odată cu intensificare procesului de integrare participarea șefilor de stat sau de guvern se
intensifică apoi se institutionalizeaza în momentul creării Consiliul European în 1974 cu intenţia
instituirii unui forum informal de dezbatere între şefii de stat sau de guvern.4
Rolul Consiliului European va crește treptat, devening organul care stabileşte obiectivele
Uniunii şi linia de urmat în vederea realizării acestora, în toate domeniile de activitate ale UE :
de la impulsul dat alegerilor privind Actul Unic European, trecând prin orientarea dinamică
1
D. Sidjanski, “ Viitorul federalist al Europei. Comunitatea Europeana de la origini la Tratatul de la Lisabona ” ed.
Polirom.2009, pp.262-263
2
Tratatul de la Maastricht art. 4
3
D. Sidjanski, op.cit. p.262
4
Coord.L. A. Ghica, “Enciclopedia Uniunii Europene”, ed. Meronia, Bucuresti 2006, pp.74-75
Page 3
imprimată lucrărilor privind Uniunea Economică și Monetară și Uniunea Politică, până la
aprobarea noului Tratat privind Uniunea Europeană din 9 decembrie 1991 la Maastricht. Prin
acest tratat a dobândit un statut formal, conform căruia "Consiliul European impulsionează
dezvoltarea Uniunii şi defineşte orientările politice generale ale acesteia."5
Începând cu 1 decembrie 2009, data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
Consiliul European a devenit o instituție de sine stătătoare, una dintre cele şapte instituţii ale
Uniunii.6 Consiliul dispune de un președinte ales pentru o perioadă de doi ani și jumătate, acest
mandat putând fi reînnoit o dată. Herman Van Rompuy, fost prim-ministru al Belgiei, este prima
persoană care deține această funcție. Anterior, Consiliul European era prezidat de președintele
sau de prim-ministrul statului membru care asigura Președinția semestrială a Consiliului.7

2. Membrii Consiliului European

Art.2 al AUE. ”Consiliul European reuneşte şefii de stat sau de guvern ai statelor
membre şi pe Preşedintele Comisiei Comunităţilor Europene. Aceştia sunt asistaţi de către
miniştrii afacerilor externe şi de către un membru al Comisiei. ”8

Art.4 al Regulamentului de Procedura a Consiliului European :


“(4) Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre,
precum și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European
Atunci când ordinea de zi impune aceasta, fiecare membru al Consiliului European
poate decide să fie asistat de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un
membru al Comisiei
Delegațiile al căror acces este autorizat în imobilul în care are loc reuniunea Consiliului
European nu pot depăși 20 de persoane pentru fiecare stat membru și pentru Comisie și cinci
persoane pentru Înaltul Reprezentant. Acest număr nu cuprinde personalul tehnic care

5
D. Sidjanski, op.cit. p.263
6
I.G. Barbulescu, D. Rapau, “ Dictionar explicative trilingvistic al Uniunii Europene”, ed Polirom, Bucuresti 2009,
pp. 247
7
Secretariatul General al Consiliului, “Consiliul European, Consiliul, Doua institurii in cadrul actiunii europene”,
2010, p. 3.
8
Actul Unic European, art. 2
Page 4
efectuează sarcini specifice de securitate sau de sprijin logistic. Numele și funcțiile membrilor
delegațiilor în cauză se notifică în prealabil Secretariatului General al Consiliului.”9

In conformitate cu art.2 din Actul Unic European si art.4 din Regulamentul de Procedura
a Consiliului European, acesta reuneste sefii de state sau de guverne ai statelor membre si
presedintele Comisiei Europene . Ei trebuie asistati de ministrii de externe si de un membru al
Comisiei. Uneori, când sunt decise chestiuni legate de Uniunea Economica si Monetara (UEM),
participa si ministrii de Finante ai statelor membre, acestia putând chiar înlocui ministrii de
Externe. Atunci când ministrii de Externe nu pot participa, locul lor este luat de un secretar de
stat si, în cazuri rare, de reprezentantii permanenti ai statelor pe lânga Uniunea Europeana
(membrii COREPER). Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate participă de asemenea la lucrările Consiliului European.

3. Competentele Consiliului European

Consiliul European a avut un rol important in evolutia constructiei comunitare ,in cadrul
reuninilor sale adoptindu-se masuri deosebit de importante.Competentele sale nu au fost clar
definite nici in dispozitiile Comunicatului final al Conferintei de la Paris din 1974, nici in
dispozitiile Actului Unic European.10S-a apreciat, ca are rol de decizie si de directionare politica
a constructiei comunitare ,revenindu-I urmatoarele competente:
- orientarea constructiei comunitare prin stabilirea liniilor directoare ale politicii
comunitare;
- impulsionarea politicilor comunitare generale;
- coordonarea politicilor comunitare;
- definirea noilor sectoare de activitate comunitare; 11
Tratatul de la Maastricht contine reglementari cu privire la competentele Consiliului
European. In art.D stabileste faptul ca Consiliul European da Uniunii impulsuri necesare
dezvoltarii sale si ii defineste orientarile politice generale ,iar in art.I8 (referitor la Politicii
Externe si de Securitate Comuna) se arata ca Consiliul Consiliul European definește orientările și

9
Jurnalul Oficial Al Uniunii Europene “Regulamentul de procedura a Consiliului European”, art.4
10
N. Paun,” Institutiile Uniunii Europene, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004
11
M. Mihaila, Carmen Suciu, Dan Stan, “Drept institutional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002
Page 5
orientarile generale ale Politicii Externe si de Securitate Comune.12
Tratatul de la Amsterdam reia si completeaza aceste dispozitii. Astfel in art.I3 din Titlu
V(Dispozitii privind Politica Externa si de Securitate Comune)se arata ca, Consiliul European
decide asupra strategiilor comune care vor fi puse in practica de Uniune in domeniile in care
statele membre au interese comune importante. Pentru exercitarea practica a acestor competente
se creeaza comisii ad-hoc sau comitete de directie care au obligatia sa intocmeasca rapoarte
referitoare la problema analizata, pe baza carora se adopta deciziile. In exercitarea competentelor
sale, Consiliul European adopta urmatoarele documente:

- decizii-in probleme cele mai importante;


- decizii de procedura , prin care se realizeaza declinarea de competenta in favoarea
Consiliului Ministrilor sau a altor institutii comunitare;
- orientari si directive ;
- declaratii;13
Consiliul European nu exercita functii legislative.14

4. Conditii de Functionare

Tratatele comunitare nu reglementeaza conditiile de functionare a acestei institutii.


Consiliul European se întruneste pe durata a doua zile, desi pot sa existe si exceptii, precum s-a
întâmplat în decembrie 2000 la Nisa, când reuniunea a durat 4 zile.

“(1)Fiecare reuniune ordinară a Consiliului European se desfășoară pe o perioadă de


maxim două zile, cu excepția cazului în care Consiliul European sau Consiliul Afaceri Generale
decide altfel, la inițiativa președintelui Consiliului European.
Membrul Consiliului European care reprezintă statul membru care asigură președinția
Consiliului prezintă Consiliului European, în consultare cu președintele său, lucrările
Consiliului.

12
D. Sidjanski, op.cit. pp. 140-141
13
Tratatul de la Amsterdam, art.13
14
Site official Consiliul European “Consiliul European- o institutie oficiala a Uniunii Europene”
http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=ro accesat in 1 aplirie 2011
Page 6
(2) Președintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a
fi audiat. Acest schimb de opinii are loc la începutul reuniunii Consiliului European, cu
excepția cazului în care Consiliul European decide altfel în unanimitate.
Întrunirile cu reprezentanți ai statelor terțe sau ai organizațiilor internaționale sau cu
alte personalități în marja reuniunii Consiliului European nu pot avea loc decât în mod
excepțional și cu acordul prealabil al Consiliului European, hotărând în unanimitate, la
inițiativa președintelui Consiliului European.”15
Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru, la convocarea preşedintelui
său. Atunci când situaţia o impune, preşedintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului
European. Aceste reuniuni au loc de obicei la Bruxelles, în clădirea Justus Lipsius.
In urma fiecarei reuniuni se intocmeste un proces-verbal, al cărui proiect este pregătit de
Secretarul General al Consiliului în termen de cincisprezece zile. Acest proiect este supus spre
aprobare Consiliului European, apoi semnat de Secretarul General al Consiliului.
Procesul-verbal cuprinde:
- menționarea documentelor transmise Consiliului European;
- menționarea concluziilor aprobate;
- deciziile adoptate;
- declarațiile făcute de Consiliul European și cele a căror includere a fost solicitată de un
membru al Consiliului European.16

5. Modul de adoptare a deciziilor


Deciziile Consiliului European se adoptă de regulă prin consens. În unele cazuri,
Consiliul European adoptă deciziile în unanimitate sau cu majoritate calificată, în funcţie de ceea
ce prevăd dispoziţiile tratatului.17
Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun
altfel: in cazurile în care, în conformitate cu tratatele, Consiliul European adoptă o decizie și
trece la vot, votarea are loc la inițiativa președintelui acestuia. De asemenea, președintelui i se

15
Jurnalul Oficial Al Uniunii Europene op.cit, art.4
16
Ibidem, art.8
17
Site official Consiliul European “Consiliul European- o institutie oficiala a Uniunii Europene”
http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=ro accesat in 1 aplirie 2011,
Page 7
solicită să inițieze o procedură de vot la inițiativa unui membru al Consiliului European, cu
condiția ca majoritatea membrilor săi să se pronunțe în acest sens.
Este necesară prezența a două treimi din membrii Consiliului European pentru ca acesta
să poată trece la vot. Atunci când se votează, președintele verifică dacă este întrunit cvorumul.
Președintele Consiliului European și președintele Comisiei nu intră în calculul cvorumului.
În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea
unui singur alt membru. În cazul în care Consiliul European se pronunță prin vot, președintele
acestuia și președintele Comisiei nu participă la vot.
Pentru adoptarea deciziilor de procedură în temeiul Regulamentului de procedura,
Consiliul European hotărăște cu majoritate simplă. 18
Deciziile Consiliului European privind o chestiune urgentă pot fi adoptate prin vot
exprimat în scris, atunci când președintele Consiliului European propune să se recurgă la această
procedură. Votul exprimat în scris poate fi utilizat dacă toți membrii Consiliului European cu
drept de vot sunt de acord cu această procedură. Secretariatul General al Consiliului elaborează
periodic o sinteză a actelor adoptate prin procedura scrisă.19
Cu excepția cazurilor în care Consiliul European hotărăște, în unanimitate și din motive
de urgență, contrariul, Consiliul European deliberează și ia decizii numai pe baza unor
documente și proiecte elaborate în limbile prevăzute de regimul lingvistic în vigoare.
Orice membru al Consiliului European poate să se opună dezbaterii dacă textele oricăror
modificări propuse nu sunt elaborate în limbile pe care acesta le specifica.20

6. Presedintele Consiliului European

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, președintele Consiliului European reprezintă o


funcție stabilă și exclusivă.21 În cadrul reuniunii informale de la Bruxelles din 19 noiembrie,
înaintea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie, șefii de stat sau de guvern
din UE au convenit cu privire la alegerea lui Herman Van Rompuy în calitate de președinte ales.

18
Jurnalul Oficial Al Uniunii Europene,op. cit , art. 6
19
Ibidem.. art. 7
20
Ididem, art.8
21
Tratatul de la Lisabona
Page 8
Consiliul European îşi alege Preşedintele cu majoritate calificată. Insa decizia numirii lui
Herman Van Rompuy a fost adoptată în unanimitate de toate statele membre. Decizia urmand sa
fie adoptată după intrarea în vigoare a tratatului.22
Mandatul Preşedintelui este de doi ani şi jumătate, cu posibilitatea reînnoirii o singură
dată. Președintele pregătește, conduce și moderează reuniunile Consiliului European, încercând
să obțină consensul între membrii acestuia. Președintele se asigură că deciziile adoptate sunt
ulterior puse în aplicare.23 Împreună cu președintele Comisiei Europene, acesta reprezintă
Uniunea Europeană, la nivelul său, în relațiile cu țările terțe. Reprezentarea externă este, de
asemenea, asigurată de Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate.24

Confort Tratatului de la Lisabona, Presedintele Consiliului European:


”(a) prezidează si impulsionează lucrările Consiliului European;
(b) asigură pregătirea si continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu
presedintele Comisiei si pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;
(c) actionează pentru facilitarea coeziunii si a consensului în cadrul Consiliului European;
(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European.
Presedintele Consiliului European asigură, la nivelul său si în această calitate,
reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă si de securitate
comună, fără a aduce atingere atributiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe si politica de securitate.
Presedintele Consiliului European nu poate exercita un mandat national”.25
Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului (adică nu există un
nou serviciu administrativ). Prin urmare, personalul Secretariatului General se află la dispoziția
președintelui, inclusiv Direcția pentru chestiuni de politică generală, Serviciul juridic, direcțiile
generale de politică (Ecofin, mediu, JAI etc.), serviciile de traducere, protocolul, biroul de presă
etc. Președintele dispune de propriul său cabinet.

22
Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, “ Presedintele Consiliului European” noiembrie 2009, p 1
23
I.G. Barbulescu, D. Rapau, op.cit. , ed Polirom, Bucuresti 2009, pp. 246
24
Jurnalul Oficial Al Uniunii Europeneop op cit, art.
25
Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, op. cit. noiembrie 2009, p.1
Page 9
Din momentul numirii, președintele dispune de propriul său cabinet, situat în clădirea
Justus Lipsius a Consiliului. Odată cu finalizarea noii clădiri a Consiliului, estimată pentru 2013,
președintele se va instala în aceasta.
 Romania va primii presendentia Consiliului European in 2019 in perioada iulie –
decembrie. 26

7. Concluzii

Consiliul European înființat în 1974 în urma Conferinței de la Paris este o instituție


realmente importantă în cadrul Uniunii Europene, fiind instituția care reunește șefii de stat și de
guvern, pentru a trasa liniile principale ale politicii Uniunii. În ciuda acestui fapt doar în 2007 în
urma semnării tratatului de la Lisabona acesta a devenit o instituție a Uniunii Europene, până
atunci fiind doar un forum consultativ.
Deși, are această prerogativă de a trasa politica de cooperare dintre state și activitățile
caracteristice comunității, putem afirma faptul că, până în momentul de față Consiliul European
nu are încă nici e realizare extraordinară.
Putem observa de-a lungul timpului că statele membre ale Uniunii Europene și implicit
șefii de stat sau de guvern, au reușit cu greu să ajungă la un numitor comun, de aceea consider că
această instituție nu va reușii în viitor să evolueze mai mult decât în prezent. După părerea mea
această instituție a fost creată doar pentru a da prilejul conducătorilor statelor, de a se întâlnii
pentru a discuta și cam atât. Având în vedere faptul că aceste întâlniri sunt de foartă scurtă
durată, 2 zile, nu văd cum aceștia ar reuși să ofere soluții unor probleme în discuție.

Bibliografie :
26
Ibidem, p.2
Page
10
1. D. Sidjanski, “ Viitorul federalist al Europei. Comunitatea Europeana de la origini la
Tratatul de la Lisabona” ed. Polirom.2009, pp.262-263

2. Coord.L. A. Ghica, “Enciclopedia Uniunii Europene”, ed. Meronia, Bucuresti 2006,


pp.74-75
3. Tratatul de la Maastricht

4. I.G. Barbulescu, D. Rapau, “ Dictionar explicative trilingvistic al Uniunii Europene”, ed


Polirom, Bucuresti 2009, pp. 246-247
5. Secretariatul General al Consiliului, “Consiliul European, Consiliul, Doua institurii in
cadrul actiunii europene”, 2010, p. 3.

6. Actul Unic European

7. Jurnalul Oficial Al Uniunii Europene “Regulamentul de procedura a Consiliului


European”, art.4

8. N. Paun,” Institutiile Uniunii Europene, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-
Napoca, 2004

9. M. Mihaila, Carmen Suciu, Dan Stan, “Drept institutional comunitar”, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 2002

10. Site official Consiliul European “Consiliul European- o institutie oficiala a Uniunii
Europene” http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=ro accesat
in 1 aplirie 2011,

11. Tratatul de la Amsterdam

12. Tratatul de la Lisabona


13. Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, “ Presedintele Consiliului
European” noiembrie 2009, p 1

Page
11
Page
12

S-ar putea să vă placă și