Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA

nr. 19 din 29 aprilie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și
de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea
Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării
de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 129-133, art.242) și pct. 6, 7, 8 și 9 din
Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387),
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:
1. Se anulează procedura de achiziție a energiei electrice inițiată de către SA „Energocom” în
conformitate cu Dispoziția nr.14 din 14 aprilie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale.
2. Pentru luna mai 2022, SA „Energocom” va încheia contracte de achiziție a energiei electrice în
baza negocierilor directe.
3. Punctele 1-8 și 10 din Dispoziția nr. 14 din 14 aprilie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale
se abrogă.
4. Prin derogare de la procedurile stabilite în Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în
Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și în Legea nr.174/2017 cu privire
la energetică, până la data de 01 mai 2022, Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică (ANRE) va modifica data intrării în vigoare a Regulilor pieței energiei electrice,
aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020, astfel încât să nu se aplice până la data de 31 mai
2022. Hotărârea ANRE privind modificarea datei intrării în vigoare a Regulilor pieței energiei
electrice va produce efecte din data adoptării. În perioada de până la intrarea în vigoare a Regulilor
pieței energiei electrice, prevederile acestora se vor aplica în regim de testare, fără a implica
responsabilități financiare între participanții la piața de energie electrică.
5. În scopul asigurării necesarului de energie electrică a furnizorilor serviciului universal, furnizorilor
de ultimă opțiune și a operatorilor de sistem, până la intrarea în vigoare a Legii speciale privind
procedura de procurare a energiei electrice prevăzută în pct.18.2 din Dispoziția nr.2 din 25
februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale, se impune SA „Energocom” obligația de
serviciu public de procurare a energiei electrice solicitate de furnizorii serviciului universal,
furnizorii de ultimă opțiune, și de operatorii de sistem pentru perioada 01-31 mai 2022.
6. Pentru asigurarea cantităților de energie electrică necesare consumatorilor finali și operatorilor de
sistem pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețelele
electrice, pentru perioada 01-31 mai 2022, furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultimă
opțiune și operatorii de sistem procură energie electrică în baza contractelor bilaterale încheiate în
acest sens cu SA „Energocom”.
7. În cazul în care în perioada 01-31 mai 2022 se modifică condițiile de procurare a energiei electrice
de către SA „Energocom”, furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultimă opțiune și operatorii
de sistem încheie în decurs de 2 zile lucrătoare acorduri adiționale la contractele menționate în
punctul 6.

Pagină 1 din 2
8. În cazul majorării prețurilor la energia electrică procurată pe piața angro de către furnizorii
serviciului universal și/sau de ultimă opțiune și operatorii de sistem, care va genera un impact mai
mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea prețurilor/tarifelor în vigoare, prin
derogare de la procedurile stabilite în Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, în Legea
nr. 174/2017 cu privire la energetică și în Legea nr. 239/2008 cu privire la transparența în procesul
decizional:
8.1. În termen de 2 zile lucrătoare, furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune și
operatorii de sistem vor prezenta ANRE cererile privind ajustarea prețurilor reglementate de
furnizare a energiei electrice către consumatorii finali și a tarifelor de distribuție a energiei
electrice;
8.2. În termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va ajusta
și publica tarifele de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a
energiei electrice către consumatorii finali.
9. Contractul de vânzare/cumpărare a energiei electrice semnat de SA „Energocom” și ÎS
„Moldelectrica” va include prevederi privind vânzarea sau cumpărarea excedentului sau
deficitului de energie electrică necesară operatorului sistemului de transport pentru a compensa
fluxurile tehnologice de energie electrică dintre sistemele electroenergetice adiacente, în modul
stabilit în Acordul de funcționare în bloc comun între ÎS „Moldelectrica” și operatorul sistemului
de transport din Ucraina.
10. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, ale
Legii nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic și ale anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția de Mediu va emite, în
termen de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii de către SATD „Uzina Metalurgică
Moldovenească”, actul permisiv ”36 - Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse
fixe eliberat” valabil până la 31 mai 2022, pentru implementarea tuturor recomandărilor prevăzute
în decizia de refuz al Agenției de Mediu din 13.04.2022 expediată la cererea Nr.C157707/2022
depusă de SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească” pe data 14.01.2022.
11. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, ale
Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și ale anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea
prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția de Mediu va emite, în termen de 1 zi
lucrătoare de la depunerea cererii de către SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul
permisiv ”Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor” valabil până la 31 mai 2022. SATD
„Uzina Metalurgică Moldovenească” va implementa toate recomandările prevăzute în scrisoarea
Agenției de Mediu din Nr. 13/495/2022 din 13.04.2022.
12. Prin derogare de la prevederile art. 176 alin. (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.
1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 01.01.2007),
cu modificările ulterioare, se permite SA „Moldovagaz” prelungirea termenului de declarare a
gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul lunii martie 2022, până la data de 29 aprilie
2022.
13. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și
executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților
economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul
Republicii Moldova.
14. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a
Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA

Pagină 2 din 2

S-ar putea să vă placă și