Sunteți pe pagina 1din 160

c 

„? Educatie, cercetare, cultura si culte, 23 decembrie 20„0

6  
     

2? ’ municatii, 23 decembrie 20„0

©c 
 
 
 
t ate n utatile

   

   


 !

   


 
 
Publicat in M nit rul Oficial 852 din 20 decembrie 20„0 (M Of 852/20„0)

LegeStart prezinta actul d ar in varianta publicata in M nit rul Oficial Pentru  
  a actului va rec mandam sa c nsultati Indac LEGE Online
Textele in f rmat electr nic ale actel r n rmative publicate pe acest site f rmeaza biectul

 al INDA’O SYSTEMS si c pierea/distribuirea/republicarea acest ra este
ilegala Pentru detalii c nsultati Termenii si c nditiile de utilizare a site-ului

Parlamentul R maniei ad pta prezenta lege


’APITOLUL I
Disp zitii generale

Art „ - Dreptul la asigurari s ciale este garantat de stat si se exercita, in c nditiile prezentei
legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari s ciale, denumit in c ntinuare
sistemul public de pensii
Art 2 - Sistemul public de pensii se rganizeaza si functi neaza avand ca principii de baza:
a) principiul unicitatii, p trivit caruia statul rganizeaza si garanteaza sistemul public de pensii
bazat pe aceleasi n rme de drept, pentru t ti participantii la sistem;
b) principiul bligativitatii, p trivit caruia pers anele fizice si juridice au, c nf rm legii,
bligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari s ciale exercitandu-se
c relativ cu indeplinirea bligatiil r;
c) principiul c ntributivitatii, c nf rm caruia f ndurile de asigurari s ciale se c nstituie pe
baza c ntributiil r dat rate de pers anele fizice si juridice participante la sistemul public de
pensii, drepturile de asigurari s ciale cuvenindu-se in temeiul c ntributiil r de asigurari s ciale
platite;
d) principiul egalitatii, prin care se asigura tutur r participantil r la sistemul public de pensii,
c ntribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminat riu, intre pers ane aflate in aceeasi
situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si bligatiile prevazute de lege;
e) principiul repartitiei, pe baza caruia f ndurile de asigurari s ciale se redistribuie pentru plata
bligatiil r ce revin sistemului public de pensii, c nf rm legii;
f) principiul s lidaritatii s ciale, c nf rm caruia participantii la sistemul public de pensii isi
asuma recipr c bligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea
riscuril r asigurate prevazute de lege;
g) principiul aut n miei, bazat pe administrarea de sine statat are a sistemului public de pensii,
c nf rm legii;
h) principiul imprescriptibilitatii, p trivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;
i) principiul incesibilitatii, p trivit caruia dreptul la pensie nu p ate fi cedat, t tal sau partial

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

Art 3 -
(„) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai j s au urmat arele semnificatii:
a) asigurat - pers ana fizica pentru care angajat rul este bligat sa retina si sa plateasca
c ntributia individuala de asigurari s ciale, precum si pers ana fizica ce achita, in nume pr priu,
c ntributia de asigurari s ciale, c nf rm prezentei legi;
b) case de pensii sect riale - casele de pensii care functi neaza in sub rdinea Ministerului
Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii,
cu respectarea legislatiei in vig are privind pr tectia inf rmatiil r clasificate in institutiile din
sistemul nati nal de aparare nati nala, rdine publica si siguranta nati nala;
c) c ntract de asigurare s ciala - c ntractul incheiat v luntar intre pers ane fizice si casele
terit riale de pensii in sc pul asigurarii in sistemul public de pensii;
d) c ntribuabil - pers ana fizica sau juridica ce plateste c ntributii de asigurari s ciale
sistemului public de pensii, c nf rm prezentei legi;
e) declaratie individuala de asigurare - d cumentul depus la casele terit riale de pensii, pe baza
caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii pers anele care desfas ara activitati
independente, asigurate bligat riu prin efectul legii in sistemul public de pensii;
f) declaratie n minala de asigurare - evidenta n minala a asiguratil r si a bligatiil r de plata
catre bugetul asiguraril r s ciale de stat, int cmita si depusa sau transmisa lunar de catre
angajat ri la casele terit riale de pensii, precum si la casele de pensii sect riale;
g) l curi de munca in c nditii de sebite - l curile de munca unde gradul de expunere la fact rii
de risc pr fesi nal sau la c nditiile specifice un r categ rii de servicii publice, pe t ata durata
timpului n rmal de munca, p ate c nduce in timp la imb lnaviri pr fesi nale, la c mp rtamente
riscante in activitate, cu c nsecinte asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratil r;
h) l curi de munca in c nditii speciale - l curile de munca unde gradul de expunere la fact rii
de risc pr fesi nal sau la c nditiile specifice un r categ rii de servicii publice, pe durata a cel
putin 50% din timpul n rmal de munca, p ate c nduce in timp la imb lnaviri pr fesi nale, la
c mp rtamente riscante in activitate, cu c nsecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca
a asiguratil r;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

i) l curi de munca in alte c nditii - l curile de munca si activitati din d meniul apararii
nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale care implica peric l permanent de vatamare
c rp rala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ri de pierdere a libertatii - captivitate,
ter rism, rapiri, luari ca statici ri alte asemenea situatii - si pentru care nu se p t lua masuri de
prevenire sau de pr tectie;
j) peri ade asimilate - peri adele pentru care nu s-au dat rat sau platit c ntributii de asigurari
s ciale si care sunt asimilate stagiului de c tizare in sistemul public de pensii;
k) prestatii de asigurari s ciale - veniturile de inl cuire ac rdate la intervenirea riscuril r
asigurate sub f rma de pensii, ajut are sau alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege,
pentru pierderea t tala ri partiala a venituril r asigurate;
l) punctaj lunar - numarul de puncte realizat de asigurat intr- luna, calculat prin rap rtarea
castigului salarial brut lunar/s ldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a
c nstituit baza de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale, la castigul salarial mediu brut din luna
respectiva, c municat de Institutul Nati nal de Statistica;
m) punctaj anual - numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic,
btinut prin impartirea la „2 a sumei punctajel r lunare;
n) punctaj mediu anual - numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin rap rtarea
punctajului t tal realizat de acesta in intreaga peri ada de activitate la numarul anil r
c respunzat ri stagiului c mplet de c tizare prevazut de lege la data pensi narii;
) riscuri asigurate - evenimentele care, la pr ducerea efectel r l r, bliga institutiile
sistemului public de pensii sa ac rde asiguratil r prestatiile s ciale, cu respectarea prevederil r
prezentei legi (invaliditate, batranete si deces);
p) stagiu de c tizare - peri ada de timp pentru care s-au dat rat c ntributii de asigurari s ciale
la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de
asigurare sau c ntract de asigurare s ciala au dat rat si platit c ntributii de asigurari s ciale la
sistemul public de pensii;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

q) stagiu de c tizare in specialitate - peri ada in care pers ana din sistemul nati nal de
aparare nati nala, rdine publica si siguranta nati nala, precum si din sistemul administratiei
penitenciare s-a aflat in una dintre urmat arele situatii:
„ a avut calitatea de cadru militar in activitate;
2 a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei sc li
militare/sc li de agenti de p litie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de
aparare nati nala, rdine publica si siguranta nati nala pentru f rmarea cadrel r militare,
p litistil r si functi naril r publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu
exceptia liceului militar;
3 a f st c ncentrata sau m bilizata ca rezervist;
4 a f st in captivitate;
5 a avut calitatea de functi nar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare
nati nala, rdine publica si siguranta nati nala, precum si din sistemul administratiei
penitenciare;
6 a avut calitatea de militar angajat pe baza de c ntract si/sau de s ldat si gradat v luntar;
r) stagiu c mplet de c tizare - peri ada de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au
realizat stagiul de c tizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie
anticipata sau pensie anticipata partiala;
s) stagiu de c tizare necesar - peri ada de timp prevazuta de prezenta lege, in functie de varsta,
in care asiguratii au realizat stagiul de c tizare pentru btinerea unei pensii de invaliditate;
t) stagiu minim de c tizare - peri ada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care
asiguratii au realizat stagiul de c tizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei
standard de pensi nare;
u) stagiu p tential - peri ada de timp prevazuta de prezenta lege, c nsiderata stagiu de c tizare
si ac rdata la calculul pensiei de invaliditate, ca creditare pentru stagiul de c tizare nerealizat
din cauza afectiunil r invalidante;
v) varsta standard de pensi nare - varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la
care acestia p t btine pensie pentru limita de varsta, in c nditiile legii, precum si varsta din care
se pereaza reducerile prevazute de lege

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

(2) In sensul prezentei legi, prin castig salarial brut/s lda bruta/salariu lunar brut se intelege
veniturile din salarii sau asimilate salariil r care se supun imp zitului pe venit, c nf rm
prevederil r ’ dului fiscal
Art 4 -
(„) De la data intrarii in vig are a prezentei legi, ’asa Nati nala de Pensii si Alte Drepturi de
Asigurari S ciale devine ’asa Nati nala de Pensii Publice, denumita in c ntinuare ’NPP,
institutie care pastreaza m dul de rganizare si functi nare, preia pers nalul, cat si drepturile si
bligatiile acesteia
(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin ’NPP si prin casele de pensii
sect riale, care se infiinteaza, functi neaza si indeplinesc atributiile prevazute de prezenta lege
(3) In sub rdinea ’NPP functi neaza case judetene de pensii, in fiecare municipiu-resedinta de
judet, precum si ’asa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in c ntinuare case terit riale
de pensii
(4) ’NPP p ate infiinta case l cale de pensii, in functie de numarul si structura asiguratil r,
care functi neaza sub c nducerea si c ntr lul casei judetene de pensii, respectiv ale ’asei de
Pensii a Municipiului Bucuresti
Art 5 -
(„) Asiguratii sistemului public de pensii p t fi cetateni r mani, cetateni ai alt r state sau
apatrizi, pe peri ada in care au, c nf rm legii, d miciliul sau resedinta in R mania
(2) P t fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii r mani, cetatenii alt r state si
apatrizii care nu au d miciliul sau resedinta in R mania, in c nditiile prevazute de instrumentele
juridice cu caracter internati nal la care R mania este parte
(3) Asiguratii au bligatia sa plateasca c ntributii de asigurari s ciale si au dreptul sa
beneficieze de prestatii de asigurari s ciale, c nf rm prezentei legi
Art 6 -
(„) In sistemul public de pensii sunt asigurate bligat riu, prin efectul legii:
I
a) pers anele care desfas ara activitati pe baza de c ntract individual de munca, inclusiv s ldatii
si gradatii v luntari;
b) functi narii publici;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

c) cadrele militare in activitate, s ldatii si gradatii v luntari, p litistii si functi narii publici cu
statut special din sistemul administratiei penitenciare, din d meniul apararii nati nale, rdinii
publice si sigurantei nati nale;
II pers anele care isi desfas ara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul
aut ritatii executive, legislative ri judecat resti, pe durata mandatului, precum si membrii
c perat ri dintr- rganizatie a c peratiei mestesugaresti, ale car r drepturi si bligatii sunt
asimilate, in c nditiile prezentei legi, cu cele ale pers anel r prevazute la pct I;
III pers anele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asiguraril r
pentru s maj, in c nditiile legii, denumite in c ntinuare s meri;
IV pers anele care realizeaza, in m d exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu
cel putin de 4 ri castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiguraril r
s ciale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmat are:
a) administrat ri sau manageri care au incheiat c ntract de administrare ri de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) pers ane fizice aut rizate sa desfas are activitati ec n mice;
d) pers ane angajate in institutii internati nale, daca nu sunt asiguratii acest ra;
e) alte pers ane care realizeaza venituri din activitati pr fesi nale;
V cadrele militare trecute in rezerva, p litistii si functi narii publici cu statut special din
sistemul administratiei penitenciare ale car r rap rturi de serviciu au incetat, din d meniul
apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale, care beneficiaza de ajut are lunare ce se
asigura din bugetul de stat, in c nditiile legii;
VI pers anele care realizeaza venituri de natura pr fesi nala, altele decat cele salariale, din:
a) drepturi de aut r si drepturi c nexe, definite p trivit art 7 alin („) pct „3„ din Legea nr
57„/2003 privind ’ dul fiscal, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are, cu regularitate sau in
m d cazi nal;
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Taxele de timbru si Timbrul judiciar

b) c ntracte/c nventii incheiate p trivit ’ dului civil


(2) Se p t asigura in sistemul public de pensii, pe baza de c ntract de asigurare s ciala, in
c nditiile prezentei legi, av catii, pers nalul clerical si cel asimilat din cadrul cultel r
recun scute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si rice pers ana care d reste sa se
asigure, respectiv sa isi c mpleteze venitul asigurat
Art 7 -
(„) Pers anele juridice sau fizice la care isi desfas ara activitatea asiguratii prevazuti la art 6
alin („) pct I si II, denumite in c ntinuare angajat ri, institutiile care efectueaza plata drepturil r
de s maj pentru s merii prevazuti la art 6 alin („) pct III, precum si institutiile care efectueaza
plata drepturil r pentru pers anele prevazute la art 6 alin („) pct V sunt bligate sa depuna in
fiecare luna, la termenul stabilit de ’NPP si casele de pensii sect riale, declaratia n minala de
asigurare Declaratia se transmite la casa terit riala de pensii in raza careia se afla sediul
angajat rului, respectiv la casa de pensii sect riala
(2) In situatia in care se c nstata er ri in cuprinsul declaratiil r prevazute la alin („), indiferent
de cauzele pr ducerii acest ra, si/sau m dificari ale datel r pe baza car ra se stabilesc stagiul de
c tizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, pers anele juridice ri fizice prevazute la alin
(„) sunt bligate sa depuna declaratie n minala de asigurare rectificativa la casa terit riala de
pensii, respectiv la casa de pensii sect riala unde a f st depusa si declaratia pe care m difica
(3) Declaratia prevazuta la alin („), precum si cea prevazuta la alin (2) au regimul juridic al
unei declaratii pe pr pria raspundere
Art 8 -
(„) ’NPP, prin casele terit riale de pensii, c ntr leaza m dul in care angajat rii, precum si
institutiile care efectueaza plata drepturil r de s maj respecta disp zitiile legale privind
int cmirea si depunerea declaratiei n minale de asigurare si a bligatiil r de plata, precum si
respectarea termenel r de depunere

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r
(2) ’asele de pensii sect riale c ntr leaza m dul in care angajat rii din d meniul apararii
nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale respecta disp zitiile legale privind int cmirea si
transmiterea declaratiei n minale de asigurare, precum si termenele de transmitere
Art 9 -
(„) Angajat rii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturil r de s maj sunt bligate sa
puna la disp zitia reprezentantil r ’NPP si ai casel r terit riale de pensii t ate d cumentele
necesare verificarii legalitatii si c rectitudinii datel r inscrise in declaratia n minala de asigurare
si a bligatiil r de plata catre bugetul asiguraril r s ciale de stat
(2) Angajat rii din d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale au
bligatia de a pune la disp zitia reprezentantil r casel r de pensii sect riale t ate d cumentele
necesare verificarii legalitatii si c rectitudinii datel r inscrise in declaratia n minala de asigurare
si a bligatiil r de plata catre bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art „0 -
(„) Pentru peri adele de dupa 3„ martie 200„, declaratia n minala de asigurare prevazuta la art
7 alin („) si
(2) c nstituie d cumentul pe baza caruia se stabileste stagiul de c tizare in sistemul public de
pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia
pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c)
(2) In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), declaratia prevazuta la art 7
alin („) si (2) c nstituie singurul d cument pe baza caruia se stabileste stagiul de c tizare in
sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrarii in vig are a prezentei legi
(3) In situatiile in care, pentru peri adele prevazute la alin („) si (2), derularea rap rturil r de
munca sau de serviciu nu p ate fi d vedita prin declaratia n minala de asigurare, in vederea
stabilirii stagiului de c tizare si a punctajului anual, p t fi val rificate si alte acte d vedit are,
int cmite in c nditiile legii
(4) Obligatia prezentarii actel r d vedit are prevazute la alin (3) revine pers anei in cauza

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

Art „„ -
(„) Pers anele prevazute la art 6 alin („) pct IV care au cel putin varsta de „8 ani sunt bligate
sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare
(2) Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in
situatia prevazuta la alin („) la casa terit riala de pensii c mpetenta, in functie de d miciliul sau
resedinta pers anei
(3) Venitul lunar asigurat pentru pers anele menti nate la alin („) este cel stabilit prin
declaratia individuala de asigurare si nu p ate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din
castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiguraril r s ciale de stat si mai
mare decat val area c respunzat are a de 5 ri castigul salarial mediu brut
(4) Se excepteaza de la bligativitatea depunerii declaratiei de asigurare pers anele prevazute
la art 6 alin („) pct IV, daca beneficiaza de una dintre categ riile de pensii prevazute de
prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art 6 alin („) pct I, II, III si V
(5) In situatia asiguratil r prevazuti la art 6 alin („) pct VI declararea c ntributiil r
individuale de asigurari s ciale se face de catre platit rul de venit Declaratia este similara celei
n minale privind evidenta asiguratil r si a bligatiil r de plata catre bugetul asiguraril r s ciale
de stat si are acelasi regim juridic cu aceasta
(6) Sub aspectul declararii, calcularii, retinerii si platii c ntributiil r individuale de asigurari
s ciale, platit rul de venit prevazut la alin (5) este asimilat angajat rului
(7) Platit rii de venit prevazuti la alin (5) nu au bligatia depunerii declaratiei pentru
pers anele care au si calitatea de pensi nari ri sunt asigurati in alte sisteme neintegrate
sistemului public de pensii
Art „2 -
(„) ’ ntractul de asigurare s ciala prevazut la art 6 alin (2) se incheie intre pers ana interesata
sau, dupa caz, tut rele, curat rul ri mandatarul acesteia desemnat prin pr cura speciala si casa
terit riala de pensii c mpetenta, in functie de d miciliul sau resedinta pers anei

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

(2) ’ ntractul de asigurare s ciala se incheie in f rma scrisa si pr duce efecte de la data
inregistrarii acestuia la casa terit riala de pensii
Art „3 -
(„) Venitul asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in c ntractul de asigurare
s ciala p ate fi m dificat prin depunerea unei c municari de m dificare a declaratiei individuale
de asigurare ri, dupa caz, prin incheierea unui act aditi nal la c ntractul de asigurare s ciala
(2) Declaratia individuala de asigurare si c ntractul de asigurare s ciala c nstituie titluri de
creanta si devin titluri execut rii la data la care creanta bugetara este scadenta, c nf rm legii
Art „4 -
(„) In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare
se face d vada ca exista peri ade in care nu se realizeaza venituri, la cererea asiguratului sau din
initiativa casei terit riale de pensii, declaratia p ate fi suspendata
(2) Pentru peri adele de suspendare prevazute la alin („) nu se dat reaza c ntributie de
asigurari s ciale
Art „5 -
(„) In sistemul public de pensii, evidenta drepturil r si bligatiil r de asigurari s ciale se
realizeaza pe baza c dului numeric pers nal al asiguratului
(2) Datele cu caracter pers nal actualizate pentru t ti cetatenii r mani, cetatenii Uniunii
Eur pene, ai statel r membre ale Spatiului Ec n mic Eur pean, ai Elvetiei si pentru strainii care
au inregistrata rezidenta/sederea in R mania, precum si ale pers anel r pentru care ’NPP si
casele de pensii sect riale int cmesc d cumentatii de plata si/sau efectueaza plata un r prestatii
s ciale sunt furnizate acest ra gratuit de catre Ministerul Administratiei si Internel r, prin
Directia pentru Evidenta Pers anel r si Administrarea Bazel r de Date, dupa caz
(3) Datele prevazute la alin (2) sunt furnizate gratuit, la cererea ’NPP si a casel r de pensii
sect riale, si de ricare alta aut ritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de
inf rmatii
(4) ’ ntinutul, m dalitatile si termenele de transmitere a inf rmatiil r prevazute la alin (2) se
stabilesc prin h tarare a Guvernului

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

Art „6 - ’ nstituie stagiu de c tizare in sistemul public de pensii:


a) vechimea in munca recun scuta pentru stabilirea pensiil r pana la data de „ aprilie 200„;
b) vechimea in serviciu recun scuta pentru stabilirea pensiil r, in cazul pers anel r prevazute
la art 6 alin („) pct I lit c), pana la intrarea in vig are a prezentei legi;
c) peri ada cuprinsa intre „ aprilie 200„ si data intrarii in vig are a prezentei legi, in care
pers anele au f st asigurate in baza Legii nr „9/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari s ciale, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are;
d) peri ada cuprinsa intre „ ianuarie 20„0 si data intrarii in vig are a prezentei legi, in cazul
pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct V
Art „7 -
(„) ’ nstituie stagiu de c tizare si peri ada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea
in serviciu ac rdata in baza legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„ pentru peri adele
realizate in grupa I, a II-a, respectiv in c nditii de sebite, c nditii speciale si alte c nditii, in
cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c)
(2) ’ nstituie stagiu de c tizare si peri adele de pana la data de „ aprilie 200„ in care
pers ana:
a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art 49;
b) are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederil r Decretului-lege nr
„„8/„990 privind ac rdarea un r drepturi pers anel r persecutate din m tive p litice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie „945, precum si cel r dep rtate in strainatate ri c nstituite
in priz nieri, republicat
(3) ’ nstituie stagiu de c tizare si timpul util la pensie realizat de agricult ri, in c nditiile
reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurari s ciale ale agricult ril r,
anteri ara datei de „ aprilie 200„
Art „8 - Pentru peri adele ulteri are datei de „ aprilie 200„ care reprezinta, c nf rm legii,
stagiu de c tizare realizat in c nditii de sebite, c nditii speciale sau alte c nditii de munca se
ac rda peri ade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care c nstituie
stagii de c tizare in c nditii n rmale, dupa cum urmeaza:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in c nditii de sebite de munca;


b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in c nditii speciale de munca;
c) „2 luni pentru fiecare an lucrat in alte c nditii de munca asa cum sunt reglementate la art 29
alin (2)
Art „9 -
(„) ’ nstituie stagiu de c tizare peri adele de timp pentru care asiguratii dat reaza si/sau platesc
c ntributii de asigurari s ciale in sistemul public de pensii din R mania, precum si in alte tari, in
c nditiile stabilite prin ac rdurile sau c nventiile internati nale la care R mania este parte
(2) La stabilirea drepturil r de asigurari s ciale se iau in c nsiderare stagiile de c tizare
realizate in sistemul public de pensii din R mania, precum si peri adele de asigurare realizate
sau recun scute ca atare in alte tari, in c nditiile reglementate prin instrumente juridice cu
caracter internati nal la care R mania este parte si/sau regulamente c munitare
(3) In sistemul public de pensii, bligatiile si prestatiile de asigurari s ciale se achita in m neda
nati nala
(4) In cazul drepturil r salariale sau venituril r asigurate, stabilite in m neda alt r tari pe
terit riul R maniei, c ntributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar c municat de Banca
Nati nala a R maniei din data stabilita pentru plata acest r drepturi

’APITOLUL II
Bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art 20 -
(„) Bugetul asiguraril r s ciale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de
pensii
(2) Guvernul elab reaza anual, pe baza pr puneril r ’NPP si ale institutiil r care au in
sub rdine case de pensii sect riale, pr iectul legii bugetului asiguraril r s ciale de stat, pe care il
supune spre apr bare Parlamentului
(3) ’asele de pensii sect riale elab reaza pr puneri pentru bugetul asiguraril r s ciale de stat
si le transmit institutiil r publice in sub rdinea car ra functi neaza
(4) In situatia in care legea bugetului asiguraril r s ciale de stat nu a f st ad ptata cu cel putin
3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in c ntinuare prevederile bugetului
asiguraril r s ciale de stat pe anul precedent, pana la ad ptarea n ului buget

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

Art 2„ - Veniturile bugetului asiguraril r s ciale de stat pr vin din:


a) c ntributii de asigurari s ciale, d banzi si penalitati de intarziere, precum si din alte venituri,
p trivit legii;
b) sume al cate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asiguraril r s ciale de stat,
care se apr ba prin legile bugetare anuale
Art 22 -
(„) ’heltuielile bugetului asiguraril r s ciale de stat ac pera c ntraval area prestatiil r de
asigurari s ciale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind rganizarea si functi narea
sistemului public de pensii, finantarea un r investitii pr prii, alte cheltuieli prevazute de lege
(2) Din veniturile bugetului asiguraril r s ciale de stat se preleva anual pana la 3% pentru
c nstituirea unui f nd de rezerva
(3) F ndul de rezerva cumulat nu p ate depasi nivelul cheltuielil r prevazute pentru anul
bugetar respectiv
(4) F ndul de rezerva se utilizeaza pentru ac perirea prestatiil r de asigurari s ciale in situatii
temeinic m tivate sau a alt r cheltuieli ale sistemului public de pensii, apr bate prin legea
bugetului asiguraril r s ciale de stat
(5) F ndul de rezerva nu se p ate utiliza in primii 3 ani de la inceperea c nstituirii acestuia
(6) F ndul de rezerva se c nstituie in anii in care bugetul asiguraril r s ciale de stat este
excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, p trivit art 2„ lit b), si numai dupa ac perirea
deficitel r din anii precedenti ale bugetului asiguraril r s ciale de stat
Art 23 -
(„) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agentia Nati nala de Administrare
Fiscala, denumita in c ntinuare ANAF, ’NPP si casele de pensii sect riale au bligatia sa
c releze bazele pr prii de date pentru realizarea unei evidente c recte si unitare a drepturil r si
bligatiil r participantil r la sistemul public de pensii, precum si la sistemul f nduril r de pensii
administrate privat
(2) ’NPP, casele de pensii sect riale si ANAF au bligatia sa isi transmita recipr c
inf rmatiile referit are la sumele reprezentand c ntributia de asigurari s ciale, declarate si,
respectiv, platite de angajat ri

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar

(3) ’NPP, casele de pensii sect riale si ANAF, pe baza inf rmatiil r prevazute la alin (2),
identifica situatiile in care angajat rii nu au respectat prevederile legale privind declararea si
plata c ntributiil r de asigurari s ciale, dispunand masurile prevazute de lege
(4) Institutiile prevazute la alin (3) isi ac rda recipr c si gratuit accesul la inf rmatiile
referit are la declararea si plata c ntributiil r de asigurari s ciale din bazele de date pe care le au
in administrare
(5) Anual, dupa depunerea declaratiil r fiscale, ANAF transmite ’NPP veniturile realizate de
pers anele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acest ra
Art 24 -
(„) Excedentele anuale ale bugetului asiguraril r s ciale de stat p t fi utilizate in anul urmat r,
p trivit destinatiil r apr bate prin lege, dupa regularizarea cu bugetul de stat, in limita sumel r
primite de acesta, p trivit prevederil r art 2„ lit b)
(2) Eventualul deficit curent al bugetului asiguraril r s ciale de stat se ac pera din f ndul de
rezerva
(3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asiguraril r s ciale de stat ramas
dupa utilizarea f ndului de rezerva se finanteaza din disp nibilitatile c ntului curent general al
Trez reriei Statului
Art 25 - Disp nibilitatile banesti ale asiguraril r s ciale de stat sunt purtat are de d banzi,
nivelul d banzil r stabilindu-se prin c nventii incheiate de ’NPP cu Trez reria Statului
Art 26 - In m d excepti nal, in situatii m tivate, pentru ac perirea deficitului bugetului
asiguraril r s ciale de stat, dupa epuizarea f ndului de rezerva, veniturile bugetului asiguraril r
s ciale de stat se c mpleteaza cu sume care se al ca de la bugetul de stat

’APITOLUL III
’ ntributia de asigurari s ciale

Art 27 -
(„) In sistemul public de pensii sunt c ntribuabili, dupa caz:
a) asiguratii care dat reaza c ntributii individuale de asigurari s ciale;
b) angajat rii si institutiile care efectueaza plata ajut arel r in situatia pers anel r prevazute la
art 6 alin („) pct V;
c) pers anele juridice la care isi desfas ara activitatea asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct
II, asimilate angajat rului in c nditiile prezentei legi;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

d) Agentia Nati nala pentru Ocuparea F rtei de Munca, care administreaza bugetul asiguraril r
pentru s maj, institutie care, pentru s meri, este asimilata angajat rului;
e) pers anele prevazute la art 6 alin („) pct IV si VI, precum si cele prevazute la art 6 alin
(2)
(2) ’ tele de c ntributii de asigurari s ciale sunt diferentiate in functie de c nditiile de munca
n rmale, de sebite, speciale si alte c nditii de munca
(3) ’ tele de c ntributii de asigurari s ciale, la data intrarii in vig are a prezentei legi, sunt:
a) 3„,3% pentru c nditii n rmale de munca, dat rate de angajat r si angajati, din care „0,5%
dat rate de angajati si 20,8% dat rate de angajat ri;
b) 36,3% pentru c nditii de sebite de munca, dat rate de angajat r si angajati, din care „0,5%
dat rate de angajati si 25,8% dat rate de angajat ri;
c) 4„,3% pentru c nditii speciale si alte c nditii de munca, din d meniul apararii nati nale,
rdinii publice si sigurantei nati nale, dat rate de angajat r si angajati, din care „0,5% dat rate
de angajati si 30,8% dat rate de angajat ri
(4) In c ta de c ntributie individuala de asigurari s ciale prevazuta la alin (3) este inclusa si
c ta de c ntributie aferenta f nduril r de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr
4„„/2004 privind f ndurile de pensii administrate privat, republicata, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are
Art 28 -
(„) ’ nditiile de munca in care se desfas ara activitatea asiguratil r din sistemul public de pensii
p t fi n rmale, de sebite si speciale
(2) Pentru asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct I lit c), c nditiile in care se desfas ara
activitatea p t fi n rmale, de sebite, speciale si alte c nditii de munca
Art 29 -
(„) Sunt incadrate in c nditii de sebite l curile de munca stabilite in baza criteriil r si
met d l giei prevazute de legislatia in vig are la data incadrarii acest ra
(2) In d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale, incadrarea l curil r
de munca in c nditii de sebite, speciale si alte c nditii se realizeaza pe baza criteriil r si
met d l giei de incadrare prevazute de H tararea Guvernului nr „ 294/200„ privind stabilirea
l curil r de munca si a activitatil r cu c nditii de sebite, c nditii speciale si alte c nditii,
specifice pentru cadrele militare in activitate, cu m dificarile ulteri are, si de H tararea
Guvernului nr „ 822/2004 privind stabilirea l curil r de munca si activitatil r cu c nditii
de sebite, speciale si alte c nditii, specifice pentru p litisti, cu m dificarile ulteri are

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

Art 30 -
(„) In sensul prezentei legi, l curile de munca in c nditii speciale sunt cele din:
a) unitatile miniere, pentru pers nalul care isi desfas ara activitatea in subteran cel putin 50%
din timpul n rmal de munca in luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, expl rare, expl atare sau prelucrare a materiil r prime nucleare,
z nele I si II de expunere la radiatii;
c) activitatile din d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale, prevazute
de actele n rmative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vig are a prezentei legi;
d) aviatia civila, pentru pers nalul navigant prevazut in anexa nr „;
e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr 2 si 3;
f) activitatea artistica desfasurata in pr fesiile prevazute in anexa nr 4
(2) Peri dic, din 2 in 2 ani, l curile de munca in c nditii speciale prevazute la alin („) lit e)
sunt supuse pr cedurii de reevaluare a incadrarii in c nditii speciale
(3) Pr cedura de reevaluare prevazuta la alin (2) se stabileste prin h tarare a Guvernului,
elab rata in termen de 9 luni de la data intrarii in vig are a prezentei legi
(4) Este asimilata stagiului de c tizare in c nditii speciale de munca, prevazut la alin („) lit b),
peri ada anteri ara datei de „ aprilie 200„, in care salariatii au desfasurat activitati de cercetare,
expl rare, expl atare sau prelucrare a materialel r prime nucleare, in l curile de munca incadrate
c nf rm legislatiei anteri are in grupele I si II de munca si care, p trivit art 20 alin („) lit b)
din Legea nr „9/2000, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are, sunt incadrate in c nditii
speciale de munca
(5) ’ nstituie stagiu de c tizare realizat in c nditii speciale de munca si peri adele in care un
asigurat care isi desfas ara activitatea in c nditii speciale de munca se afla in c ncediu pentru
incapacitate temp rara de munca si/sau in c ncediu de dihna, daca cel putin in ziua
premergat are c ncediului a lucrat in l curi de munca incadrate in astfel de c nditii de munca

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

Art 3„ -
(„) ’ ntributia de asigurari s ciale se dat reaza din m mentul incadrarii in una dintre situatiile
prevazute la art 6 alin („) sau de la data incheierii c ntractului de asigurare s ciala
(2) ’ ntributia individuala de asigurari s ciale se dat reaza de asiguratii prevazuti la art 6
alin („) pct I si II
(3) Asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct IV si alin (2) dat reaza integral c ta de
c ntributie de asigurari s ciale c respunzat are c nditiil r n rmale de munca, stabilita prin lege
(4) ’ ntributia de asigurari s ciale pentru s meri se sup rta integral din bugetul asiguraril r
pentru s maj la nivelul c tei stabilite pentru c nditii n rmale de munca, cu exceptia platil r
c mpensat rii si a venituril r de c mpletare ac rdate salariatil r din industria de aparare, in
peri ada de reducere temp rara a activitatii
(5) ’ ntributia de asigurari s ciale pentru pers anele care beneficiaza de plati c mpensat rii se
sup rta din bugetul asiguraril r pentru s maj la nivelul c tei c ntributiei individuale de asigurari
s ciale, cu exceptia cazuril r in care, prin lege, se dispune altfel
(6) ’ ntributia de asigurari s ciale pentru pers anele prevazute la art 6 alin („) pct V se
sup rta integral din bugetul de stat, la nivelul c tei stabilite pentru c nditii n rmale de munca
(7) Asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct VI dat reaza c ntributia de asigurari s ciale la
nivelul c tei c ntributiei individuale de asigurari s ciale
(8) Nu dat reaza c ntributia individuala de asigurari s ciale pers anele prevazute la art 6 alin
(„) pct VI lit a) pentru veniturile realizate din aceasta calitate in m d cazi nal, atunci cand pe
langa acestea realizeaza si venituri de natura salariala
(9) In m d facultativ, la cerere, pers anele prevazute la art 6 alin („) pct VI p t achita
c ntributia de asigurari s ciale la nivelul intregii c te a c ntributiei de asigurari s ciale, stabilite
de lege pentru c nditii n rmale de munca
(„0) ’ ntributia de asigurari s ciale dat rata de c ntribuabilii prevazuti la art 27 alin („) nu se
imp ziteaza

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente
Art 32 -
(„) ’alculul si plata c ntributiei de asigurari s ciale dat rata de catre asiguratii prevazuti la art 6
alin („) pct I si II, respectiv de catre angajat rii acest ra se fac lunar de catre angajat ri
(2) ’alculul si plata c ntributiei de asigurari s ciale pentru s meri se fac lunar de catre
institutia care administreaza bugetul asiguraril r pentru s maj, iar in situatia pers anel r
prevazute la art 6 alin („) pct V, de catre institutia care achita drepturile respective
(3) Plata c ntributiei de asigurari s ciale dat rate de asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct
IV si alin (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele l r, de catre rice alta pers ana, in
c ntul casei terit riale de pensii la care sunt asigurati
(4) Plata c ntributiei de asigurari s ciale, in cazul asiguratil r prevazuti la art 6 alin (2), se
p ate face si anticipat, pe peri ada de cel mult „2 luni
(5) ’alculul si plata c ntributiei individuale de asigurari s ciale pentru peri ada in care
asiguratul beneficiaza de indemnizatie de asigurari s ciale de sanatate se efectueaza, dupa caz,
de catre:
a) angajat r, pentru asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct I si II;
b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul asiguraril r pentru s maj, pentru
asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct III;
c) casa de asigurari de sanatate, pentru asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct IV
(6) ’alculul si plata c ntributiei individuale de asigurari s ciale dat rate de asiguratii prevazuti
la art 6 alin („) pct VI se fac de catre platit rul de venit
Art 33 -
(„) Baza lunara de calcul a c ntributiei individuale de asigurari s ciale in cazul asiguratil r
c nstituie:
a) castigul salarial brut/s lda bruta, in cazul asiguratil r prevazuti la art 6 alin („) pct I si II;
b) suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asiguraril r s ciale de stat, in cazul indemnizatiil r de asigurari s ciale de sanatate,
c respunzat r numarului zilel r lucrat are din c ncediul medical, cu exceptia cazuril r de
accident de munca sau b ala pr fesi nala;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta
c) venitul brut diminuat cu c ta de cheltuiala f rfetara prevazuta la art 50 alin („) lit a) sau,
dupa caz, art 50 alin (2) lit a) din Legea nr 57„/2003, cu m dificarile si c mpletarile
ulteri are, pentru veniturile din drepturi de aut r si drepturi c nexe, in situatia pers anel r
prevazute la art 6 alin („) pct VI lit a);
d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza c ntractel r/c nventiil r
civile incheiate p trivit ’ dului civil, in situatia pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct VI
lit b)
(2) Baza lunara de calcul a c ntributiei individuale de asigurari s ciale pentru pers nalul
r man trimis in misiune permanenta in strainatate de catre pers anele juridice din R mania este
castigul salarial brut lunar in lei, c respunzat r functiei in care pers ana respectiva este incadrata
in tara
(3) Baza lunara de calcul a c ntributiei individuale de asigurari s ciale prevazuta la alin („) si
(2) nu p ate fi mai mare decat val area c respunzat are a de cinci ri castigul salarial mediu
brut
(4) Fac exceptie de la prevederile alin (3) pers anele prevazute la art 6 alin („) pct VI lit a),
care realizeaza respectivele venituri in m d exclusiv si cazi nal, pentru care baza de calcul a
c ntributiei individuale de asigurari s ciale nu p ate depasi intr-un an calendaristic echivalentul
a de cinci ri castigul salarial mediu brut
(5) ’astigul salarial mediu brut prevazut la alin (3) este cel utilizat la fundamentarea bugetului
asiguraril r s ciale de stat si apr bat prin legea bugetului asiguraril r s ciale de stat
Art 34 -
(„) Baza lunara de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale dat rata de angajat r c nstituie
suma castiguril r salariale brute/s ldel r brute lunare, precum si asimilate acest ra
(2) Baza lunara de calcul la care pers ana juridica din R mania dat reaza c ntributia de
asigurari s ciale pentru pers nalul r man trimis in misiune permanenta in strainatate c nstituie
suma castiguril r salariale brute la care s-a calculat c ntributia individuala de asigurari s ciale,
c nf rm prevederil r art 33 alin (2)

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer
(3) Baza de calcul prevazuta la alin („) nu p ate fi mai mare decat pr dusul dintre numarul
mediu al asiguratil r din luna pentru care se calculeaza c ntributia si val area c respunzat are a
de cinci ri castigul salarial mediu brut
(4) In situatia depasirii plaf nului prevazut la alin (3), in cazul angajat ril r care dat reaza
c ntributie diferentiata in functie de c nditiile de munca, baza de calcul la care se dat reaza
c ntributia de asigurari s ciale c respunzat are fiecarei c nditii de munca se stabileste
pr p rti nal cu p nderea, in t talul bazei de calcul, a castiguril r salariale brute realizate in
fiecare dintre c nditiile de munca
Art 35 -
(„) Baza lunara de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale pentru s meri c nstituie cuantumul
drepturil r banesti lunare ce se sup rta din bugetul asiguraril r pentru s maj si asupra car ra se
dat reaza c ntributia de asigurari s ciale, p trivit legii
(2) Baza lunara de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale pentru pers anele prevazute la art
6 alin („) pct V c nstituie cuantumul ajut arel r lunare, platite din bugetul de stat, in
c nditiile legii
(3) Prevederile art 33 alin (3) se aplica si pentru situatiile prevazute la alin („) si (2)
Art 36 - Baza lunara de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale pentru asiguratii prevazuti la
art 6 alin („) pct IV si alin (2) c nstituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia
individuala de asigurare sau in c ntractul de asigurare s ciala, dar nu mai putin decat suma
reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiguraril r
s ciale de stat si nici mai mult de 5 ri val area acestuia
Art 37 -
(„) ’ ntributia de asigurari s ciale nu se dat reaza asupra sumel r reprezentand:
a) prestatii sup rtate din bugetul asiguraril r s ciale de stat, inclusiv cele ac rdate pentru
accidente de munca si b li pr fesi nale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;
c) participarea salariatil r la pr fit, p trivit Ord nantei Guvernului nr 64/200„ privind
repartizarea pr fitului la s cietatile nati nale, c mpaniile nati nale si s cietatile c merciale cu
capital integral sau maj ritar de stat, precum si la regiile aut n me, apr bata cu m dificari prin
Legea nr 769/200„, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar
d) indemnizatia de sedinta pentru c nsilierii l cali si judeteni;
e) c ntributiile platite la f ndurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite
p trivit legii;
f) c mpensatiile lunare pentru chirie;
g) c ntraval area echipamentel r tehnice, a echipamentului individual de pr tectie si de lucru,
a alimentatiei de pr tectie, a medicamentel r si materialel r igienic -sanitare, a alt r drepturi de
pr tectie a muncii, precum si a unif rmel r bligat rii si a drepturil r de echipament;
h) sumele primite p trivit legii pentru ac perirea cheltuielil r de mutare in interesul
serviciului;
i) indemnizatiile de instalare;
j) val area financiara a n rmei de hrana;
k) c ntraval area transp rtului cazi nat de plecarea in c ncediul de dihna, precum si a
transp rtului la si de la l cul de munca
(2) Sumele asupra car ra nu se dat reaza c ntributia de asigurari s ciale, prevazute la alin („)
lit b)-k), nu se iau in c nsiderare la stabilirea prestatiil r din sistemul public de pensii
Art 38 -
(„) Sumele reprezentand ajut r de deces, care se platesc de angajat r asiguratil r, p trivit
prevederil r prezentei legi, in c ntul asiguraril r s ciale, se retin de acesta din c ntributiile de
asigurari s ciale dat rate pentru luna respectiva
(2) Sumele reprezentand ajut r de deces platite de angajat r asiguratil r, p trivit prevederil r
prezentei legi, care depasesc suma c ntributiil r dat rate de acesta in luna respectiva se
recupereaza din c ntul asiguraril r s ciale de la casa terit riala de pensii in raza careia se afla
sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sect riala
Art 39 -
(„) ’ ntributia individuala de asigurari s ciale dat rata de asigurati se retine integral din:
a) castigul salarial brut/s lda bruta realizat/realizata lunar, astfel cum sunt definite la art 3 alin
(2), de asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct I si II;
b) venitul brut diminuat cu c ta de cheltuiala f rfetara, respectiv venitul brut, astfel cum sunt
prevazute la art 33 alin („) lit c) si d), in situatia pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct VI;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r
c) indemnizatia de asigurari s ciale de sanatate stabilita p trivit legii, in situatia asiguratil r
aflati in c ncediu medical
(2) ’ ntributia individuala de asigurari s ciale prevazuta la alin („) se vireaza lunar de catre
angajat r, respectiv de catre platit rul de venit la unitatea terit riala a Trez reriei Statului la care
acesta este luat in evidenta ca platit r de imp zite si taxe, impreuna cu c ntributia de asigurari
s ciale pe care acesta dat reaza in calitate de c ntribuabil bugetului asiguraril r s ciale de stat
’ ntributiile individuale de asigurari s ciale, in situatia pers anel r prevazute la art 6 alin („)
pct VI, se vireaza in c nturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si c municate de catre ’NPP,
respectiv de catre casele de pensii sect riale
(3) ’ ntributia la f ndul de pensii administrat privat, care este parte din c ntributia individuala
de asigurari s ciale dat rata la sistemul public de pensii, se transmite de ’NPP si de casele de
pensii sect riale f nduril r de pensii administrate privat
(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmat are celei in care platit rii au depus
declaratia n minala de asigurare, ’NPP si casele de pensii sect riale transmit fiecarui
administrat r lista n minala de virare a sumel r catre f ndul de pensii pe care acesta il
administreaza
(5) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmat are celei in care angajat rul a depus
declaratia n minala de asigurare, ’NPP si casele de pensii sect riale vireaza catre fiecare f nd
de pensii administrat privat, de la bugetul asiguraril r s ciale de stat, suma reprezentand
c ntributiile individuale dat rate acest r f nduri
Art 40 - Termenele de plata a c ntributiei de asigurari s ciale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturil r salariale pe luna in curs, in cazul angajat ril r care
efectueaza plata drepturil r salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmat are celei
pentru care se dat reaza plata;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajat ril r care efectueaza plata
drepturil r salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmat are celei pentru care
se dat reaza plata;

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter
c) pana la data de 25 a lunii urmat are celei pentru care se dat reaza plata, in cazul asiguratil r
prevazuti la art 6 alin („) pct IV si alin (2), respectiv pana la data de 25 a lunii urmat are celei
in care s-au platit veniturile de natura pr fesi nala, in cazul pers anel r prevazute la art 6 alin
(„) pct VI;
d) pana la data de 25 a lunii urmat are celei pentru care se efectueaza plata drepturil r ce se
sup rta din bugetul asiguraril r pentru s maj sau bugetul de stat, dupa caz, in cazul asiguratil r
prevazuti la art 6 alin („) pct III, respectiv pct V
Art 4„ -
(„) Activitatea privind administrarea creantel r pr venind din c ntributii de asigurari s ciale,
dat rate de pers anele fizice sau juridice care au calitate de angajat r sau de entitatile asimilate
angajat ril r, precum si c nstatarea si sancti narea c ntraventiil r se realizeaza de ANAF si
unitatile sub rd nate acesteia, in baza prevederil r ’ dului de pr cedura fiscala
(2) ANAF si unitatile sale sub rd nate, ’NPP si casele de pensii sect riale c lab reaza si fac
schimb de inf rmatii privind c lectarea si, respectiv, declararea c ntributiil r de asigurari
s ciale
Art 42 - Pentru pers anele prevazute la art 6 alin („) pct IV si VI si alin (2), activitatea de
c lectare a c ntributiil r se realizeaza de ’NPP, de casele terit riale de pensii si, dupa caz, de
casele de pensii sect riale
Art 43 - In cazul neachitarii la termen, p trivit legii, a c ntributiil r dat rate bugetului
asiguraril r s ciale de stat de pers anele prevazute la art 6 alin („) pct IV si alin (2), casele
terit riale de pensii pr cedeaza la aplicarea masuril r de executare silita pentru incasarea
sumel r cuvenite, c nf rm disp zitiil r legale privind executarea creantel r bugetare
Art 44 -
(„) Neplata c ntributiei de asigurari s ciale la termenele prevazute la art 40 genereaza plata un r
d banzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii
sumei dat rate, inclusiv

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

(2) ’ ta d banzil r si penalitatil r de intarziere, prevazute la alin („), se stabileste p trivit


reglementaril r privind executarea creantel r bugetare
(3) Sumele reprezentand d banzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asiguraril r
s ciale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin r tunjire la leu
(4) ’alculul d banzil r si penalitatil r de intarziere, evidentierea in c ntabilitate si urmarirea
platii acest ra se fac de angajat r, de institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul
asiguraril r pentru s maj, de institutia care efectueaza plata ajut arel r lunare ac rdate
pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct V sau de institutia care efectueaza plata
indemnizatiil r de asigurari s ciale de sanatate, dupa caz
(5) ’alculul d banzil r si penalitatil r de intarziere pentru asiguratii cu declaratie individuala
de asigurare sau c ntract de asigurare s ciala se efectueaza de casele terit riale de pensii
(6) Disp zitiile prezentei legi referit are la neplata c ntributiei de asigurari s ciale se
c mpleteaza cu prevederile legale privind executarea creantel r bugetare
Art 45 -
(„) Peri adele in care pers anele asigurate pe baza de declaratie individuala de asigurare sau
c ntract de asigurare s ciala nu au achitat c ntributia de asigurari s ciale dat rata nu se
val rifica la stabilirea pensiil r pana la achitarea acesteia, inclusiv a d banzil r si penalitatil r de
intarziere aferente
(2) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la art 6 alin („) pct IV au achitat
c ntributia de asigurari s ciale pentru peri adele pentru care aceasta nu se dat ra, c ntributia nu
se restituie, iar stagiul de c tizare realizat se val rifica la stabilirea prestatiil r de asigurari
s ciale
Art 46 - Asiguratii care fac d vada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea
este bligat rie, p trivit art 6 alin („) pct IV, au bligatia sa depuna la casele terit riale de
pensii, in termen de 30 de zile de la m dificarea situatiei, f rmularul-tip de incetare a asigurarii
individuale la sistemul public de pensii

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

Art 47 -
(„) ’ ntractul de asigurare s ciala p ate fi reziliat la initiativa ricareia dintre parti, c nf rm
clauzel r prevazute in c ntract
(2) In cazul rezilierii c ntractului de asigurare s ciala, c ntributiile de asigurari s ciale achitate
nu se restituie, iar stagiul de c tizare realizat se val rifica la stabilirea dreptului de pensie
Art 48 -
(„) In sistemul public de pensii, stagiul de c tizare se c nstituie din insumarea peri adel r pentru
care s-a dat rat c ntributia la bugetul asiguraril r s ciale de stat de catre angajat r si asigurat
sau, dupa caz, s-a dat rat si platit de catre asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct IV si VI si
alin (2)
(2) Stagiul de c tizare c respunzat r c ntributiei de asigurari s ciale dat rate in c nditiile art
3„ alin (5) se determina prin aplicarea asupra peri adei de c tizare a rap rtului dintre c ta de
c ntributie individuala de asigurari s ciale si c ta de c ntributie de asigurari s ciale apr bata
pentru l curile de munca in c nditii n rmale
Art 49 -
(„) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de c tizare si peri adele nec ntributive,
denumite in c ntinuare peri ade asimilate, in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, rganizat p trivit legii, pe durata
n rmala a studiil r respective, cu c nditia abs lvirii acest ra cu dipl ma;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal
stabilita, a f st c ncentrat, m bilizat sau in priz nierat;
d) a beneficiat, in peri ada „ aprilie 200„ - „ ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari s ciale,
ac rdate p trivit legii;
e) a beneficiat, incepand cu data de „ ianuarie 2005, de c ncediu pentru incapacitate temp rara
de munca cauzata de accident de munca si b li pr fesi nale;
f) a beneficiat, incepand cu data de „ ianuarie 2006, de c ncediu pentru cresterea c pilului in
varsta de pana la 2 ani sau, in cazul c pilului cu handicap, de pana la 3 ani;
g) a f st elev al unei sc li militare/sc li de agenti de p litie sau student al unei institutii de
invatamant din sistemul de aparare nati nala, rdine publica si siguranta nati nala pentru
f rmarea cadrel r militare, p litistil r si functi naril r publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

(2) Asiguratii care au abs lvit mai multe institutii de invatamant superi r, c nf rm prevederil r
alin („) lit b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de c tizare, a unei singure peri ade de studii,
la alegere
(3) Pers anele prevazute la alin („) beneficiaza de peri adele asimilate daca in aceste peri ade
nu au realizat stagii de c tizare in c nditiile prezentei legi
(4) Peri adele asimilate prevazute la alin („) se val rifica pentru btinerea prestatiil r de
asigurari s ciale in c nditiile prevazute de prezenta lege
Art 50 -
(„) Stagiul de c tizare se certifica asiguratil r, din ficiu, data la 2 ani, de ’NPP si de casele de
pensii sect riale
(2) Stagiul de c tizare se certifica si la cererea asiguratil r, c ntra c st Tariful serviciului
respectiv se stabileste anual de ’NPP si casele de pensii sect riale

’APITOLUL IV
Pensii

Art 5„ - In sistemul public de pensii se ac rda urmat arele categ rii de pensii:
a) pensia pentru limita de varsta;
b) pensia anticipata;
c) pensia anticipata partiala;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmas

SE’TIUNEA „
Pensia pentru limita de varsta

Art 52 - Pensia pentru limita de varsta se cuvine pers anel r care indeplinesc, cumulativ, la
data pensi narii, c nditiile privind varsta standard de pensi nare si stagiul minim de c tizare sau
in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege
Art 53 -
(„) Varsta standard de pensi nare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei
Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstel r standard de pensi nare, c nf rm
esal narii prevazute in anexa nr 5
(2) Stagiul minim de c tizare este de „5 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati Atingerea
acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de c tizare, c nf rm esal narii
prevazute in anexa nr 5
(3) Stagiul c mplet de c tizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati
Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului c mplet de c tizare, c nf rm
esal narii prevazute in anexa nr 5
Art 54 -
(„) In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), varsta standard de pensi nare
este de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati Atingerea acestei varste se realizeaza
prin cresterea varstel r standard de pensi nare, c nf rm esal narii prevazute in anexa nr 6

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

(2) In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), stagiul minim de c tizare in
specialitate este de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati Atingerea acestui stagiu se
realizeaza prin cresterea stagiului minim de c tizare in specialitate, c nf rm esal narii prevazute
in anexa nr 6
(3) In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), stagiul c mplet de c tizare este
de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin
cresterea stagiului c mplet de c tizare, c nf rm esal narii prevazute in anexa nr 6
Art 55 -
(„) Pers anele care au realizat stagiul c mplet de c tizare au dreptul la pensie pentru limita de
varsta, cu reducerea varstel r standard de pensi nare, dupa cum urmeaza:
a) c nf rm tabelului nr „, in situatia pers anel r care au realizat stagii de c tizare in c nditii
de sebite de munca;

Tabelul nr „

V V V
 
  
  


  
 

 V V V
 
V V V V
 
V V V V

V V V V
 
V V V V
 
V V V V
!" 
V V V V
"
V V V V
! 
V V V V
 !
V V V V
 # 
V V V V
 !#
V V V V
 
V V V V
 
V V V V
"$ 
V V V V
" $
V V V V
"# 
V V V V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar
b) c nf rm tabelului nr 2, in situatia pers anel r care au realizat stagii de c tizare in l curile
de munca incadrate in alte c nditii de munca prevazute la art 29 alin (2) si in c nditii speciale
prevazute la art 30 alin („);

Tabelul nr 2

V V V
 
  
  


  
 
 V V V
 
V V V V
 
V V V V
"
V V V V
! 
V V V V
# 
V V V V
" 
V V V V
$"
V V V V
! 
V V V V
%!
V V V V
# 
V V V V
#
V V V V
 
V V V V
"
V V V V
!$ 
V V V V
#$
V V V V
 
V V V V
$
V V V V
% 
V V V V
%%
V V V V
 
V V V V
 
V V V V
 
V V V V
 "
V V V V
 ! 
V V V V
 # 
V V V V
 
 " 
V V V V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

c) cu cate 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de dep rtare in strainatate, dupa data
de 23 august „944, si/sau de priz nierat, in situatia pers anel r car ra le-au f st stabilite drepturi
privind vechimea in munca, in c nditiile prevazute la art „ alin („) lit a)-c) si la alin (2) din
Decretul-lege nr „„8/„990, republicat
(2) Pers anele prevazute la art 6 alin („) pct I lit c) beneficiaza de reducerile prevazute la
alin („), daca au realizat stagiul minim de c tizare in specialitate prevazut in anexa nr 6
Art 56 -
(„) Fac exceptie de la prevederile art 55 alin („) lit b) pers anele care au realizat un stagiu de
c tizare de cel putin 20 de ani in l curile de munca prevazute la art 30 alin („) lit a) si f)
(2) Pentru pers anele prevazute la alin („), reducerea varstei standard de pensi nare este de:
a) 20 de ani, pentru cele prevazute la art 30 alin („) lit a);
b) „5 ani, pentru cele prevazute la art 30 alin („) lit f)
(3) Varsta standard de pensi nare redusa p trivit prevederil r alin (2) lit a) nu p ate fi mai
mica de 45 de ani
(4) Varsta standard de pensi nare redusa p trivit alin (2) lit b) nu p ate fi mai mica de 50 de
ani, cu exceptia balerinil r si acr batil r pentru care varsta de pensi nare nu p ate fi mai mica de
40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati
(5) Stagiul c mplet de c tizare pentru pers anele prevazute la alin („) este de 30 de ani
Art 57 -
(„) Fac exceptie de la prevederile art 55 alin („) lit b) si pers anele care au realizat un stagiu de
c tizare de cel putin „5 ani in z na I de expunere la radiatii sau de cel putin „7 ani in z na a II-a
de expunere la radiatii, in l curile de munca prevazute la art 30 alin („) lit b)
(2) Pers anele prevazute la alin („) beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de
varsta
(3) Pentru pers anele prevazute la alin („), stagiul c mplet de c tizare este de 22 ani si 6 luni,
in cazul cel r care au desfasurat activitate in z na I de expunere la radiatii, respectiv de 25 de ani
si 6 luni, in cazul cel r care au desfasurat activitate in z na a II-a de expunere la radiatii

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

Art 58 - Pers anele care au realizat un stagiu de c tizare in c nditii de handicap preexistent
calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstel r standard de pensi nare prevazute in anexa
nr 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:
a) cu „5 ani, in situatia asiguratil r cu handicap grav, daca au realizat, in c nditiile
handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin treime din stagiul c mplet de c tizare;
b) cu „0 ani, in situatia asiguratil r cu handicap accentuat, daca au realizat, in c nditiile
handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin d ua treimi din stagiul c mplet de
c tizare;
c) cu „0 ani, in situatia asiguratil r cu handicap mediu, daca au realizat, in c nditiile
handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul c mplet de c tizare
Art 59 - Nevazat rii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca
au realizat ca nevazat r cel putin treime din stagiul c mplet de c tizare
Art 60 -
(„) Reducerile varstel r standard de pensi nare prevazute la art 55, precum si cele prevazute de
alte acte n rmative p t fi cumulate fara ca reducerea t tala sa fie mai mare de „3 ani
(2) Varstele de pensi nare reduse in c nditiile alin („) nu p t fi mai mici de 50 de ani pentru
femei si de 52 de ani pentru barbati, respectiv de 45 de ani pentru pers anele prevazute la art 6
alin („) pct I lit c)
Art 6„ -
(„) In situatia pers nalului aer nautic civil navigant pr fesi nist din aviatia civila din R mania,
prevederile art 55 alin („) lit b) se aplica numai in c nditiile realizarii numarului minim de re
de zb r, salturi sau starturi apr bat prin H tararea Guvernului nr 58„/200„ privind criteriile de
incadrare a pers nalului navigant din aviatia civila in c nditii speciale de munca
(2) Activitatile de cercetare, expl rare, expl atare sau prelucrare a materiil r prime nucleare,
z nele I si II de expunere la radiatii sunt cele apr bate prin H tararea Guvernului nr 583/200„
privind stabilirea criteriil r de incadrare a activitatil r de cercetare, expl rare, expl atare sau
prelucrare a materiil r prime nucleare din z nele I si II de expunere la radiatii
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

(3) Activitatile din anexa nr 2, avizate in c nditii speciale de munca, realizate in unitatile din
anexa nr 3 se c nsidera in c nditii speciale de munca numai daca acestea se desfas ara pe durata
pr gramului n rmal de lucru dintr- luna

SE’TIUNEA a 2-a
Pensia anticipata

Art 62 -
(„) Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de
pensi nare, pers anel r care au realizat un stagiu de c tizare cu cel putin 8 ani mai mare decat
stagiul c mplet de c tizare prevazut de prezenta lege
(2) In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), pentru btinerea pensiei
anticipate, pe langa c nditiile prevazute la alin („), este necesara si realizarea stagiului minim de
c tizare in specialitate, prevazut in anexa nr 6, si care se afla in una dintre urmat arele situatii:
a) sunt trecute in rezerva/au incetat rap rturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de
varsta in grad prevazute de statutul cadrel r militare/p litistil r/functi naril r publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a re rganizarii un r unitati si a
reducerii un r functii din statele de rganizare, precum si pentru alte m tive sau nev i ale
institutiil r din d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale;
b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat rap rturile de serviciu ca urmare a
clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre c misiile de expertiza
medic -militara
(3) La stabilirea stagiului de c tizare necesar ac rdarii pensiei anticipate nu se iau in
c nsiderare peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („) lit a)-c) si g)
(4) ’uantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi c nditii in care se stabileste cel al
pensiei pentru limita de varsta
Art 63 - La ac rdarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensi nare prevazute la
art 62 alin („) nu p ate fi cumulata cu nici alta reducere reglementata de prezenta lege sau de
alte acte n rmative
Art 64 -
(„) La data indeplinirii c nditiil r pentru ac rdarea pensiei pentru limita de varsta, pensia
anticipata se transf rma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea
peri adel r asimilate si a eventualel r stagii de c tizare realizate in peri ada de suspendare a
platii pensiei anticipate
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

(2) Transf rmarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, in c nditiile prevazute la
alin („), se face din ficiu

SE’TIUNEA a 3-a
Pensia anticipata partiala

Art 65 -
(„) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de
pensi nare, pers anel r care au realizat stagiul c mplet de c tizare, precum si cel r care au
depasit stagiul c mplet de c tizare cu pana la 8 ani
(2) In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), pentru btinerea pensiei
anticipate partiale, pe langa c nditiile prevazute la alin („), este necesara si realizarea stagiului
minim de c tizare in specialitate, prevazut in anexa nr 6, si care se afla in una dintre urmat arele
situatii:
a) sunt trecute in rezerva/au incetat rap rturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de
varsta in grad prevazute de statutul cadrel r militare/p litistil r/functi naril r publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a re rganizarii un r unitati si a
reducerii un r functii din statele de rganizare, precum si pentru alte m tive sau nev i ale
institutiil r din d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale;
b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat rap rturile de serviciu ca urmare a
clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre c misiile de expertiza
medic -militara
(3) La stabilirea stagiului de c tizare necesar ac rdarii pensiei anticipate partiale nu se iau in
c nsiderare peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („) lit a)-c) si g)
(4) ’uantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de
varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare,
pana la indeplinirea c nditiil r pentru btinerea pensiei pentru limita de varsta
(5) Pers anele care au l cuit cel putin 30 de ani in z nele afectate de p luarea remanenta
dat rita extractiei si prelucrarii minereuril r nefer ase cu c ntinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu,
arseniu, zinc, mangan, flu r, cl r, respectiv Baia Mare, ’ psa Mica si Zlatna, pe raza de 8 km
in jurul acest r l calitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensi nare cu 2 ani fara
penalizarea prevazuta la alin (4)

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta
(6) Prevederile alin (5) se aplica pana la data de 3„ decembrie 2030
Art 66 - La ac rdarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensi nare
prevazute la art 65 alin („) nu p ate fi cumulata cu nici alta reducere reglementata de prezenta
lege sau de alte acte n rmative
Art 67 -
(„) La data indeplinirii c nditiil r pentru ac rdarea pensiei pentru limita de varsta, pensia
anticipata partiala se transf rma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin
eliminarea diminuarii prevazute la art 65 alin (4) si prin adaugarea peri adel r asimilate si a
eventualel r stagii de c tizare realizate in peri ada de suspendare a platii pensiei anticipate
partiale
(2) Transf rmarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, in c nditiile
prevazute la alin („), se face din ficiu

SE’TIUNEA a 4-a
Pensia de invaliditate

Art 68 -
(„) Pensia de invaliditate se cuvine pers anel r care si-au pierdut t tal sau cel putin jumatate din
capacitatea de munca, din cauza:
a) accidentel r de munca si b lil r pr fesi nale, c nf rm legii;
b) ne plaziil r, schiz freniei si SIDA;
c) b lil r bisnuite si accidentel r care nu au legatura cu munca
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in c nditiile prevazute la alin („), si pers anele care
se afla in situatiile prevazute la art 49 alin („) lit c) si g)
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in c nditiile prevazute la alin („) lit a), si elevii,
ucenicii si studentii care si-au pierdut t tal sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca
urmare a accidentel r de munca sau b lil r pr fesi nale survenite in timpul si din cauza practicii
pr fesi nale
(4) Pers anele care si-au pierdut t tal sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii
mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru vict ria Rev lutiei din Decembrie „989 ri in
legatura cu evenimentele rev luti nare din decembrie „989, care erau cuprinsi intr-un sistem de
asigurari s ciale anteri r datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de
invaliditate in aceleasi c nditii in care se ac rda pensia de invaliditate pers anel r care au suferit
accidente de munca
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Ghidul O’DE al preturil r de transfer

Art 69 - In rap rt cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:


a) de gradul I, caracterizata prin pierderea t tala a capacitatii de munca si a capacitatii de
aut ingrijire;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea t tala a capacitatii de munca, cu pastrarea
capacitatii de aut ingrijire;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca,
pers ana putand sa presteze activitate pr fesi nala, c respunzat are a cel mult jumatate din
timpul n rmal de munca
Art 70 -
(„) ’riteriile si n rmele pe baza car ra se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se
stabilesc prin h tarare a Guvernului, la pr punerea Ministerului Muncii, Familiei si Pr tectiei
S ciale, Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului
R man de Inf rmatii, dupa caz, cu avizul Ministerului Sanatatii, care va fi ad ptata in termen de
90 de zile de la data intrarii in vig are a prezentului alineat
(2) ’NPP si casele de pensii sect riale, prin intermediul Institutului Nati nal de Expertiza
Medicala si Recuperare a ’apacitatii de Munca si al c misiil r centrale de expertiza medic -
militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si
Serviciului R man de Inf rmatii, dupa caz, rganizeaza, indruma si c ntr leaza activitatea de
expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca
Art 7„ -
(„) Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la
cerere, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul
’NPP, denumit in c ntinuare medic expert al asiguraril r s ciale, iar in cazul pers anel r
prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), de catre c misiile de expertiza medic -militara de pe
langa spitalele din sistemul de aparare nati nala, rdine publica si siguranta nati nala
(2) Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si d cumentele medicale ale s licitantului se
depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei terit riale de
pensii c mpetente, in functie de d miciliul s licitantului, sau, dupa caz, la c misiile de expertiza
medic -militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nati nala, rdine publica si
siguranta nati nala
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Taxele de timbru si Timbrul judiciar

(3) In urma examinarii clinice si analizarii d cumentel r medicale, medicul expert al


asiguraril r s ciale c mpleteaza rap rtul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite
decizia medicala asupra capacitatii de munca In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („)
pct I lit c), c misiile de expertiza medic -militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare
nati nala, rdine publica si siguranta nati nala emit decizii medicale de incadrare intr-un grad de
invaliditate, care v r fi avizate de c misia centrala de expertiza medic -militara a Ministerului
Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r sau a Serviciului R man de
Inf rmatii, dupa caz
(4) In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin (3), sunt necesare
investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asiguraril r s ciale
pr pune, dupa caz, prelungirea duratei c ncediului pentru incapacitate temp rara de munca, in
c nditiile legii
(5) Decizia medicala prevazuta la alin (3) se emite in termen de 45 de zile de la data
inregistrarii cererii si se c munica in termen de 5 zile de la emitere In situatiile prevazute la alin
(4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste c respunzat r
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca p ate fi c ntestata, in termen de 30 de zile de
la c municare, la c misiile medicale de c ntestatii sau la c misiile centrale de expertiza medic -
militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si
Serviciului R man de Inf rmatii, dupa caz
(7) ’ misiile medicale de c ntestatii functi neaza in cadrul centrel r regi nale de expertiza
medicala a capacitatii de munca si Institutului Nati nal de Expertiza Medicala si Recuperare a
’apacitatii de Munca
(8) ’ ntestatia prevazuta la alin (6) se s luti neaza in termen de 45 de zile de la inregistrare
Decizia emisa in s luti narea c ntestatiei se c munica in termen de 5 zile de la data s luti narii
(9) Deciziile c misiil r medicale de c ntestatii si ale c misiil r centrale de expertiza medic -
militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si
Serviciului R man de Inf rmatii date in s luti narea c ntestatiil r prevazute la alin (8) p t fi
atacate la instantele judecat resti c mpetente in termen de 30 de zile de la c municare

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r
(„0) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca, precum si deciziile prevazute la alin (9)
nec ntestate in termen raman definitive
Art 72 - In vederea efectuarii de investigatii si examinari de specialitate suplimentare, ’NPP,
prin institutiile sub rd nate, p ate incheia c ntracte de prestari de servicii medicale cu unitati
sanitare de specialitate, in c nditiile legii
Art 73 -
(„) Pers anele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza un r b li bisnuite sau a un r
accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat
stagiul de c tizare necesar in rap rt cu varsta, c nf rm tabelului nr 3

Tabelul nr 3

V V
V
&  
 
 
  


  
 

V V
V
 

V V
V

  " 

V V
V
 " #"

V V
V
 # %

V V
V
 % ""%

V V
V
"" "$

V V
V
"$ !!

V V
V
! !#$

V V
V
!# !% 

V V
V
!% #" "

V V
V
#" #$ #

V V
V
#$ 

V V
V
' 
 $

V V
V


Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

(2) Au dreptul la pensie de invaliditate si pers anele prevazute la art 58 lit a) si b) si art 59,
daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de c tizare necesar prevazut in tabelul nr 3
Art 74 - Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de c tizare realizat,
pers anele prevazute la art 68 alin („) lit a) si b), alin (2), (3) si (4)
Art 75 -
(„) La stabilirea pensiei de invaliditate se ac rda un stagiu p tential, determinat ca diferenta intre
stagiul c mplet de c tizare prevazut in anexa nr 5 sau, dupa caz, anexa nr 6 si stagiul de
c tizare realizat pana la data ac rdarii pensiei de invaliditate
(2) Stagiul p tential rezultat c nf rm alin („) nu p ate fi mai mare decat stagiul de c tizare pe
care pers ana l-ar fi putut realiza de la data ac rdarii pensiei de invaliditate pana la implinirea
varstei standard de pensi nare, prevazuta in anexa nr 5 sau, dupa caz, anexa nr 6, la care p ate
s licita pensie pentru limita de varsta
Art 76 -
(„) In situatia gradului III de invaliditate, stagiul p tential prevazut la art 75 alin („) se ac rda
numai pers anel r prevazute la art 74
(2) Pers anel r care au realizat un stagiu de c tizare ca nevazat r sau in c nditii de handicap
preexistent calitatii de asigurat li se ac rda un stagiu p tential, determinat ca diferenta intre
stagiile de c tizare cerute de art 58 si 59 si stagiile de c tizare realizate pana la data ac rdarii
pensiei de invaliditate
Art 77 -
(„) Pensi narii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la
indemnizatie pentru ins tit r, in cuantum fix
(2) ’uantumul indemnizatiei pentru ins tit r reprezinta 80% din val area unui punct de pensie,
stabilita in c nditiile legii
(3) Indemnizatia pentru ins tit r se sup rta de la bugetul de stat
Art 78 -
(„) Pensi narii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale peri dic, in functie de afectiune, la
intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstel r standard de pensi nare, la
termenele stabilite de medicul expert al asiguraril r s ciale sau, dupa caz, de catre c misiile
centrale de expertiza medic -militara

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

(2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asiguraril r s ciale, respectiv c misiile
centrale de expertiza medic -militara emit n ua decizie medicala asupra capacitatii de munca,
prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) red bandirea capacitatii de munca
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se m difica sau inceteaza incepand cu luna urmat are celei
in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale
(4) Neprezentarea, din m tive imputabile pensi narului, la revizuirea medicala atrage
suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmat are celei in care era prevazuta revizuirea
medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in c nditiile legii
(5) Revizuirea medicala se p ate efectua si la cererea pensi naril r, daca starea sanatatii l r s-a
imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza
aceleasi pr ceduri de c ntestare si s luti nare, c nf rm prevederil r art 7„
Art 79 -
(„) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensi narii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele standard de pensi nare prevazute de prezenta lege;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensi nare si au realizat
stagiile c mplete de c tizare, c nf rm prezentei legi
(2) ’ nstatarea situatiil r prevazute la alin („) lit a) se face numai cu avizul Institutului
Nati nal de Expertiza Medicala si Recuperarea ’apacitatii de Munca sau al c misiil r centrale
de expertiza medic -militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si
Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii, dupa caz
Art 80 -
(„) Institutul Nati nal de Expertiza Medicala si Recuperarea ’apacitatii de Munca, centrele
regi nale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau c misiile centrale de expertiza
medic -militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si
Serviciului R man de Inf rmatii p t c nv ca pentru expertizare pensi narul de invaliditate
’ ncluziile expertizarii sunt bligat rii si definitive

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

(2) Neprezentarea la Institutul Nati nal de Expertiza Medicala si Recuperarea ’apacitatii de


Munca, la centrele regi nale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la c misiile
centrale de expertiza medic -militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului
Administratiei si Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii, din m tive imputabile
pensi narului, atrage suspendarea platii pensiei
(3) Suspendarea platii pensiei prevazute la alin (2) se face incepand cu luna urmat are celei in
care neprezentarea s-a c municat catre casa terit riala de pensii sau catre casa de pensii
sect riala, dupa caz
Art 8„ -
(„) Pensi narii de invaliditate, cu exceptia cel r prevazuti la art 79 alin („), sunt bligati sa
urmeze pr gramele recuperat rii int cmite de medicul expert al asiguraril r s ciale care a emis
decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii s ci pr fesi nale
(2) Neindeplinirea, din m tive imputabile pensi narului, a bligatiei prevazute la alin („)
atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmat are c nstatarii
(3) ’asele terit riale de pensii si casele de pensii sect riale efectueaza c ntr lul asupra
respectarii pr gramel r recuperat rii, pe baza n rmel r met d l gice emise
(4) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmat are reluarii sau, dupa caz, inceperii
pr gramel r recuperat rii
Art 82 -
(„) La data indeplinirii c nditiil r pentru ac rdarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de
invaliditate devine pensie pentru limita de varsta
(2) In situatia prevazuta la alin („) se ac rda, din ficiu, cuantumul cel mai avantaj s
(3) Indemnizatia pentru ins tit r prevazuta la art 77 se mentine si pe durata ac rdarii pensiei
pentru limita de varsta

SE’TIUNEA a 5-a
Pensia de urmas

Art 83 - Pensia de urmas se cuvine c piil r si s tului supravietuit r, daca sustinat rul decedat
era pensi nar sau indeplinea c nditiile pentru btinerea unei pensii
Art 84 - ’ piii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de „6 ani;
b) daca isi c ntinua studiile intr- f rma de invatamant rganizata p trivit legii, pana la
terminarea acest ra, fara a depasi varsta de 26 de ani;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

c) pe t ata durata invaliditatii de rice grad, daca aceasta s-a ivit in peri ada in care se aflau in
una dintre situatiile prevazute la lit a) sau b)
Art 85 -
(„) S tul supravietuit r are dreptul la pensie de urmas pe t t timpul vietii, la implinirea varstei
standard de pensi nare, daca durata casat riei a f st de cel putin „5 ani
(2) In cazul in care durata casat riei este mai mica de „5 ani, dar de cel putin „0 ani, cuantumul
pensiei de urmas cuvenit s tului supravietuit r se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna,
respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casat rie in minus
Art 86 -
(„) S tul supravietuit r are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe peri ada in care
este invalid de gradul I sau II, daca durata casat riei a f st de cel putin un an
(2) S tul supravietuit r are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata
casat riei, daca decesul s tului sustinat r s-a pr dus ca urmare a unui accident de munca sau a
unei b li pr fesi nale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr- activitate pr fesi nala pentru
care asigurarea este bligat rie ri daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu
brut, prevazut la art 33 alin (5)
Art 87 - S tul supravietuit r care nu indeplineste c nditiile prevazute la art 85 si la art 86
alin („) beneficiaza de pensie de urmas pe peri ada de 6 luni de la data decesului, daca in
aceasta peri ada nu realizeaza venituri lunare dintr- activitate pr fesi nala pentru care
asigurarea este bligat rie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu
brut, prevazut la art 33 alin (5)
Art 88 - S tul supravietuit r care are in ingrijire, la data decesului sustinat rului, unul sau mai
multi c pii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de
catre ultimul c pil a varstei de 7 ani, in peri adele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-
activitate pr fesi nala pentru care asigurarea este bligat rie sau daca acestea sunt mai mici de
35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art 33 alin (5)

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

Art 89 -
(„) Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in c nditiile legii,
sustinat rul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinat rului a survenit inaintea
indeplinirii c nditiil r pentru btinerea pensiei pentru limita de varsta
(2) ’uantumul pensiei de urmas se stabileste pr centual din punctajul mediu anual realizat de
sustinat r, aferent pensiei prevazute la alin („), in functie de numarul urmasil r indreptatiti,
astfel:
a) 50% - pentru un singur urmas;
b) 75% - pentru 2 urmasi;
c) „00% - pentru 3 sau mai multi urmasi
Art 90 - ’uantumul pensiei de urmas, in cazul rfanil r de ambii parinti, se stabileste prin
insumarea drepturil r de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte
Art 9„ - In cazul m dificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in c nf rmitate cu
disp zitiile art 89 alin (2)
Art 92 - S tul supravietuit r care are dreptul la pensie pr prie si indeplineste c nditiile
prevazute de lege pentru btinerea pensiei de urmas dupa s tul decedat p ate pta pentru cea mai
avantaj asa pensie
Art 93 - Pers anele prevazute la art 84 lit c) si la art 86 alin („) sunt expertizate, revizuite
medical si au bligatia de a urma pr gramele recuperat rii, c nf rm reglementaril r prevazute
pentru pensia de invaliditate
SE’TIUNEA a 6-a
’alculul pensiil r

Art 94 -
(„) ’uantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat
cu val area unui punct de pensie
(2) La determinarea cuantumului pensiei c nf rm alin („) si a cuantumului indemnizatiei
pentru ins tit r prevazute la art 77 alin (2), fractiunile de leu se intregesc la un leu in fav area
pensi narului
Art 95 -
(„) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte
rezultat din insumarea punctajel r anuale ale asiguratului la numarul de ani c respunzat r
stagiului c mplet de c tizare, prevazut in anexa nr 5 sau, dupa caz, anexa nr 6
(2) In situatia pers anel r prevazute la art 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau in
c nsiderare stagiile de c tizare c mplete prevazute la aceste artic le

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar

(3) In cazul pers anel r care realizeaza stagii de c tizare in mai multe situatii, pentru care
legea prevede stagii c mplete de c tizare diferite, punctajul mediu anual se determina prin
insumarea punctajel r medii anuale calculate c respunzat r stagiil r c mplete de c tizare
prevazute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situatiile respective
(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se
utilizeaza 5 zecimale
Art 96 -
(„) Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la „2 a sumei punctajel r lunare
realizate in anul calendaristic respectiv
(2) Punctajul lunar se calculeaza prin rap rtarea castigului salarial brut/s lda bruta sau, dupa
caz, a venitului lunar asigurat, care a c nstituit baza de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale,
la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, c municat de Institutul Nati nal de Statistica
(3) In situatia asiguratului care c ntribuie la un f nd de pensii administrat privat, punctajul
lunar stabilit in c nditiile prezentei legi se c recteaza cu rap rtul dintre c ntributia dat rata la
sistemul public de pensii si c ntributia prevazuta de lege pentru c nditii n rmale de lucru
(4) Pentru lunile pentru care Institutul Nati nal de Statistica inca nu a c municat castigul
salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut
c municat
Art 97 -
(„) Pentru peri adele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:
a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatia prevazuta la art 49 alin („) lit a);
b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar din peri adele respective, in situatiile prevazute la
art 49 alin („) lit b), c), f) si g);
c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temp rara de munca, in situatiile prevazute la
art 49 alin („) lit e)
(2) In cazul pers anel r care beneficiaza de peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („)
lit a) si care, in aceeasi peri ada, btin venituri pentru care se dat reaza c ntributia de asigurari
s ciale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in c nsiderare, prin cumulare, aceste
venituri si cele stabilite pentru peri adele asimilate

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

Art 98 -
(„) Pentru stagiul p tential, ac rdat pers anel r in drept sa btina pensie de invaliditate,
punctajul lunar este de:
a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate
(2) Pentru peri adele in care pers ana a f st s mer, la determinarea punctajului lunar se iau in
c nsiderare drepturile banesti lunare ac rdate care au c nstituit baza de calcul a c ntributiei de
asigurari s ciale
(3) Se excepteaza de la prevederile alin (2) pers anele care beneficiaza de plati c mpensat rii,
pentru care s-a achitat c ntributia din bugetul asiguraril r pentru s maj In acest caz, la
determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma btinuta in urma aplicarii asupra drepturil r
primite a rap rtului dintre c ta de c ntributie individuala de asigurari s ciale si c ta de
c ntributie de asigurari s ciale apr bata pentru l curile de munca in c nditii n rmale
(4) Pentru peri adele de asigurare realizate de catre pers anele prevazute la art 6 alin („) pct
V, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajut rului lunar care a c nstituit
baza de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale
(5) In situatia asiguratil r prevazuti la art 6 alin („) pct VI, care au achitat numai c ntributia
individuala de asigurari s ciale, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma btinuta in
urma aplicarii asupra venitului care a c nstituit baza de calcul a c ntributiei individuale de
asigurari s ciale a rap rtului dintre c ta de c ntributie individuala de asigurari s ciale si c ta de
c ntributie de asigurari s ciale apr bata pentru l curi de munca in c nditii n rmale
Art 99 -
(„) Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de c tizare si care c ntribuie la sistemul
public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensi nare prevazuta in anexa nr 5,
punctajul lunar realizat in peri ada respectiva se maj reaza cu 0,5%
(2) Pentru asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct I lit c), care au realizat stagiul minim de
c tizare in specialitate si care c ntribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei
standard de pensi nare prevazuta in anexa nr 6, punctajul lunar realizat in peri ada respectiva se
maj reaza cu 0,5%

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

(3) Maj rarea punctajului lunar prevazuta la alin („) si (2) nu se ac rda pentru peri adele in
care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala
Art „00 - Pers anele care au desfasurat activitati in l curi de munca incadrate in grupele I si a
II-a de munca, p trivit legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„, cele care au desfasurat
activitati in l curi de munca incadrate in c nditii de sebite, c nditii speciale sau alte c nditii de
munca, p trivit legii, beneficiaza de maj rarea punctajel r lunare realizate in peri adele
respective, dupa cum urmeaza:
a) cu 25% pentru peri adele in care au desfasurat activitati in l curi incadrate in grupa a II-a de
munca, p trivit legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„, sau in l curi de munca incadrate in
c nditii de sebite, p trivit legii;
b) cu 50% pentru peri adele in care au desfasurat activitati in l curi incadrate in grupa I de
munca, p trivit legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„, sau in l curi de munca incadrate in
c nditii speciale, p trivit legii;
c) cu 50% pentru peri adele in care au desfasurat activitati in l curi incadrate in alte c nditii de
munca, p trivit legii
Art „0„ - ’NPP si casele de pensii sect riale c munica asiguratil r punctajul anual si
punctajul cumulat pentru peri adele de c tizare, in c nditiile art 50
Art „02 -
(„) La data intrarii in vig are a prezentei legi, val area punctului de pensie este de 732,8 lei
(2) Val area punctului de pensie se maj reaza anual cu „00% din rata inflatiei, la care se
adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent
(3) In situatia in care unul dintre indicat rii prevazuti la alin (2), realizati pe anul precedent,
are val are negativa, la stabilirea val rii punctului de pensie se utilizeaza indicat rul cu val are
p zitiva
(4) In situatia in care indicat rii prevazuti la alin (2), realizati pe anul precedent, au val ri
negative, se pastreaza ultima val are a punctului de pensie
(5) Incepand cu anul 202„, val area punctului de pensie se maj reaza anual cu „00% din rata
inflatiei, la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul
precedent Pr centul din cresterea reala a salariului mediu brut, luat in c nsiderare la maj rarea
anuala a val rii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5% in fiecare an

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

(6) Incepand cu anul 2030, val area punctului de pensie se maj reaza anual cu „00% din rata
inflatiei realizata pe anul precedent

SE’TIUNEA a 7-a
Stabilirea si plata pensiil r

Art „03 -
(„) Pensia se ac rda la cererea pers anei indreptatite, a tut relui sau a curat rului acesteia, a
pers anei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament c pilul min r, dupa caz, depusa
pers nal ri prin mandatar desemnat prin pr cura speciala
(2) ’ererea de pensi nare, impreuna cu actele prin care se d vedeste indeplinirea c nditiil r
prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acest r c nditii, la casa
terit riala de pensii c mpetenta, in a carei raza d miciliaza pers ana Pentru pers anele din
d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale, cererea de pensi nare,
impreuna cu actele prin care se d vedeste indeplinirea c nditiil r prevazute de prezenta lege, se
depune, incepand cu data indeplinirii acest r c nditii, la casa de pensii sect riala c mpetenta, in
functie de ultimul l c de munca
(3) In aplicarea instrumentel r juridice cu caracter internati nal la care R mania este parte,
pers anele d miciliate in strainatate p t transmite cererea prin care s licita pensie din sistemul
public de pensii, impreuna cu actele prin care se d vedeste indeplinirea c nditiil r prevazute de
prezenta lege, la casa terit riala de pensii c mpetenta, in functie de ultimul l c in care au f st
asigurate in R mania, respectiv la casa de pensii sect riala c mpetenta
(4) ’ererea de pensi nare, depusa c nf rm prevederil r alin (2) sau (3), p ate fi retrasa de
pers ana care a depus- , pana la emiterea deciziei de pensi nare
(5) Pentru cadrele militare si functi narii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Pr tectie si Paza, Serviciului de
Inf rmatii Externe si Serviciului de Telec municatii Speciale, cererile de pensi nare se depun la
casele de pensii sect riale care functi neaza in sub rdinea Ministerului Apararii Nati nale,
Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii, dupa caz, p trivit
pr t c alel r incheiate intre acestea

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente
Art „04 -
(„) In sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data indeplinirii c nditiil r prevazute de
prezenta lege, in functie de categ ria de pensie s licitata
(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei terit riale de pensii sau a casei de pensii sect riale,
dupa caz, emisa in c nditiile prevazute de prezenta lege, si se ac rda de la data inregistrarii
cererii
(3) In functie de elementele specifice fiecarei categ rii de pensie, pensiile se ac rda si de la
alta data, dupa cum urmeaza:
a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temp rara de munca sau, dupa
caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia asiguratil r prevazuti la art 6 alin (2),
daca cererea a f st inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de
incadrare intr-un grad de invaliditate, in situatia pensiei de invaliditate;
b) din prima zi a lunii urmat are celei in care a avut l c decesul, daca cererea a f st depusa in
termen de 30 de zile de la data decesului, in situatia pensiei de urmas ac rdate pers anei al carei
sustinat r era pensi nar, la data decesului;
c) de la data decesului, daca cererea a f st inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta
data, in situatia pensiei de urmas ac rdate pers anei al carei sustinat r nu era pensi nar, la data
decesului;
d) de la data indeplinirii c nditiil r de pensi nare, daca cererea a f st inregistrata in termen de
30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas ac rdate pers anei care indeplineste
c nditiile prevazute de lege, referit are la varsta standard de pensi nare, ulteri r decesului
sustinat rului
Art „05 - In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data ac rdarii, stabilita prin
decizie a casei terit riale de pensii sau a casei de pensii sect riale, dupa caz, cu exceptia pensiei
anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat
Art „06 -
(„) Admiterea sau respingerea cererii de pensi nare se face prin decizie emisa de casa terit riala
de pensii, respectiv de casa de pensii sect riala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii
cererii

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta
(2) Decizia prevazuta la alin („) cuprinde temeiurile de fapt si de drept in baza car ra se
admite sau se respinge cererea de pensi nare
(3) In termen de 30 de zile de la c municare, decizia de pensie p ate fi anulata la cererea
titularului
(4) Decizia casei terit riale de pensii sau a casei de pensii sect riale se c munica pers anei
care a s licitat pensi narea, in termen de 5 zile de la data emiterii
Art „07 -
(„) In situatia in care, ulteri r stabilirii si/sau platii drepturil r de pensie, se c nstata diferente
intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa terit riala de pensii, respectiv casa
de pensii sect riala pereaza, din ficiu sau la s licitarea pensi narului, m dificarile ce se
impun, prin decizie de revizuire
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederil r alin („) se ac rda sau se recupereaza, dupa
caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data c nstatarii diferentel r
(3) Pensia p ate fi recalculata prin adaugarea venituril r si/sau a stagiil r de c tizare,
prevazute de lege, neval rificate la stabilirea acesteia
(4) Pensi narii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de
c tizare, p t s licita recalcularea pensiei, in c nditiile legii
(5) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederil r alin (3) si
(4) se ac rda incepand cu luna urmat are celei in care a f st inregistrata s licitarea
Art „08 -
(„) In sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar
(2) Pensia se plateste pers nal titularului, tut relui sau curat rului acestuia, pers anei careia i
s-a incredintat ri i s-a dat in plasament c pilul urmas sau, dupa caz, mandatarului desemnat prin
pr cura speciala
Art „09 -
(„) Plata pensiei se face, in functie de ptiunea pensi narului, prin mandat p stal, in c nt curent
sau in c nt de card, in c nditiile stabilite prin c nventiile incheiate intre ’NPP, casele de pensii
sect riale si ’ mpania Nati nala "P sta R mana" - S A sau, dupa caz, intre ’NPP, casele de
pensii sect riale si banci
(2) Prevederile alin („) se aplica si in situatia cel rlalte drepturi banesti pentru stabilirea si
plata car ra c mpetenta revine, p trivit legii, casel r terit riale de pensii sau casel r de pensii
sect riale
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Ghidul O’DE al preturil r de transfer

(3) ’asele terit riale de pensii si casele de pensii sect riale transmit lunar, la d miciliul
beneficiaril r din R mania, prin ’ mpania Nati nala "P sta R mana" - S A , tal anele de plata a
drepturil r prevazute la alin („) si (2), indiferent de m dalitatea de plata pentru care au ptat
beneficiarii acest ra
Art „„0 -
(„) ’heltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturil r prevazute la art „09 alin („) si (2),
precum si cele cu transmiterea tal anel r de plata la d miciliul beneficiaril r din R mania se
sup rta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective si se determina dupa cum
urmeaza:
a) prin aplicarea unui pr cent asupra sumel r platite, in situatia in care achitarea drepturil r se
face la d miciliul beneficiaril r;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un tal n, in situatia in care beneficiarii au ptat pentru plata
in c nt curent sau in c nt de card si car ra li se transmite la d miciliu numai tal nul de plata;
c) prin stabilirea unui c misi n bancar, neg ciabil, in situatia in care plata drepturil r se face in
c nt curent sau in c nt de card
(2) Pr centul si tariful prevazute la alin („) lit a) si b) se stabilesc prin legea bugetului
asiguraril r s ciale de stat
(3) Pr centul prevazut la alin („) lit a) se stabileste astfel incat cheltuielile t tale de
transmitere sa nu depaseasca „% din val area t tala a sumel r platite
(4) ’ misi nul bancar prevazut la alin („) lit c) se stabileste astfel incat cheltuielile t tale de
transmitere sa nu depaseasca 0,„5% din val area t tala a sumel r platite
Art „„„ -
(„) Beneficiarii drepturil r banesti stabilite de casele terit riale de pensii si de casele de pensii
sect riale, care nu au d miciliul in R mania, p t pta pentru transferul in strainatate al acest r
drepturi, in c nditiile legii
(2) Prestatiile de asigurari s ciale cuvenite beneficiaril r stabiliti in strainatate, aferente
drepturil r prevazute la art „9 alin (2), p t fi transferate in alte tari, in c nditiile reglementate
prin instrumente juridice cu caracter internati nal la care R mania este parte, in m neda taril r
respective sau intr- alta m neda asupra careia s-a c nvenit

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar
(3) ’heltuielile generate de transferul in strainatate al prestatiil r de asigurari s ciale, inclusiv
c misi anele de schimb valutar, se sup rta de beneficiar, cu exceptia platil r care intra sub
incidenta Ord nantei de urgenta a Guvernului nr „„3/2009 privind serviciile de plata, apr bata
cu m dificari prin Legea nr „97/20„0, in cazul acest ra din urma c misi anele fiind sup rtate,
pr p rti nal, de catre beneficiar si de catre casele terit riale de pensii, respectiv de catre casele
sect riale de pensii
(4) ’heltuielile generate de transferul din strainatate al prestatiil r de asigurari s ciale,
cuvenite si neincasate, se sup rta din bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art „„2 - Pr cedurile referit are la efectuarea peratiunil r de plata a drepturil r banesti se
apr ba prin rdine ale c nducat ril r ’NPP si ai casel r de pensii sect riale
Art „„3 -
(„) In sistemul public de pensii, plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmat are celei in care
a intervenit una dintre urmat arele cauze:
a) pensi narul a decedat;
b) pensi narul nu mai indeplineste c nditiile legale in temeiul car ra i-a f st ac rdata pensia;
c) pensi narul de invaliditate, pensi narul urmas prevazut la art 84 lit c), precum si cel
prevazut la art 86 alin („) si-au red bandit capacitatea de munca, p trivit legii;
d) au expirat „2 luni de la data la care pensi narul de invaliditate, pensi narul de urmas
prevazut la art 84 lit c) sau cel prevazut la art 86 alin („) nu s-a prezentat, din m tive
imputabile lui, la revizuirea medicala bligat rie;
e) au expirat „2 luni de la data la care pensi narul de invaliditate, pensi narul urmas prevazut
la art 84 lit c) sau cel prevazut la art 86 alin („) nu s-a prezentat, din m tive imputabile lui, la
c nv carea prevazuta la art 80;
f) au expirat „2 luni de la data la care pensi narul de invaliditate, pensi narul urmas prevazut
la art 84 lit c) sau cel prevazut la art 86 alin („) nu a mai urmat pr gramele recuperat rii
prevazute la art 8„ alin („);

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r
g) c pilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a implinit varsta de 26 de ani, cu exceptia
situatiei prevazute la art 84 lit c);
h) pensi narul urmas a f st c ndamnat, printr- h tarare judecat reasca ramasa definitiva,
pentru infractiunea de m r sau tentativa de m r, c misa asupra sustinat rului
(2) M dificarile intervenite in starea civila a pers anei, de natura sa c nduca la incetarea platii
pensiei, in c nf rmitate cu prevederile alin („) lit a), se c munica de Ministerul Administratiei
si Internel r, prin Directia pentru Evidenta Pers anel r si Administrarea Bazel r de Date
(3) Instantele judecat resti au bligatia sa c munice, in scris, inf rmatiile de natura sa c nduca
la incetarea platii pensiei, in termen de „0 zile de la data ramanerii definitive a h tararii
pr nuntate in situatia prevazuta la alin („) lit h), casei terit riale de pensii, respectiv casei de
pensii sect riale in evidentele careia se afla pensi narul c ndamnat
Art „„4 -
(„) In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmat are celei in
care a intervenit una dintre urmat arele cauze:
a) pensi narul si-a stabilit d miciliul pe terit riul altui stat, cu care R mania a incheiat
c nventie de recipr citate in d meniul asiguraril r s ciale, daca, p trivit prevederil r acesteia,
pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensi narul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se
regaseste in una dintre situatiile prevazute la art 6 alin („) pct I, II sau IV, cu exceptia
c nsilieril r l cali sau judeteni;
c) pensi narul de invaliditate sau pensi narul urmas prevazut la art 84 lit c) ri cel prevazut la
art 86 alin („) nu se prezinta la revizuirea medicala bligat rie sau la c nv carea Institutului
Nati nal de Expertiza Medicala si Recuperare a ’apacitatii de Munca, a centrel r regi nale de
expertiza medicala a capacitatii de munca sau a c misiil r centrale de expertiza medic -militara
ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului
R man de Inf rmatii;

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

d) pensi narul de invaliditate nu mai urmeaza pr gramele recuperat rii, int cmite de medicul
expert al asiguraril r s ciale, prevazute la art 8„ alin („);
e) pensi narul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II, se regaseste in una dintre situatiile
prevazute la art 6 alin („) pct I, II sau IV, cu exceptia c nsilieril r l cali sau judeteni;
f) pensi narul de invaliditate, incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile
prevazute la art 6 alin („) pct I sau II, depasind jumatate din pr gramul n rmal de lucru al
l cului de munca respectiv;
g) pensi narul urmas, prevazut la art 84 lit a), a implinit varsta de „6 ani si nu face d vada
c ntinuarii studiil r;
h) s tul supravietuit r, beneficiar al unei pensii de urmas, realizeaza venituri brute lunare
pentru care, p trivit legii, asigurarea este bligat rie, daca acestea sunt mai mari de 35% din
castigul salarial mediu brut prevazut la art 33 alin (5);
i) s tul supravietuit r, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recasat rit;
j) s tul supravietuit r, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, pteaza pentru
alta pensie, p trivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurari s ciale,
neintegrat sistemului public de pensii;
k) pensi narul nu mai indeplineste c nditiile prevazute de lege, referit are la cumulul pensiei
cu salariul
(2) In situatia c pilului, beneficiar al unei pensii de urmas, in c nditiile prevazute la art 84 lit
b), care nu face d vada c ntinuarii studiil r, plata pensiei se suspenda incepand cu data de „
ct mbrie a anului in curs
(3) Plata indemnizatiei pentru ins tit r prevazute la art 77 alin („) se suspenda pe peri ada in
care pensi narul este internat intr- institutie de asistenta s ciala sau intr- unitate medicala
specializata, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanente, cu exceptia situatiil r in
care pensi narul este nevazat r
(4) Suspendarea platii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru ins tit r se p ate face si la cererea
pensi narului, situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmat are celei in care
a f st inregistrata cererea

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

Art „„5 - In sistemul public de pensii, reluarea platii pensiei se face, la cerere, dupa cum
urmeaza:
a) incepand cu luna urmat are celei in care a f st inlaturata cauza care, p trivit legii, a dus la
suspendarea platii pensiei, daca cererea a f st depusa in termen de 30 de zile de la data la care
cauza suspendarii a f st inlaturata;
b) incepand cu luna urmat are celei in care a f st depusa cererea, daca depunerea acesteia s-a
facut dupa expirarea termenului prevazut la lit a);
c) de la data inceperii anului sc lar, in situatia in care suspendarea platii pensiei s-a facut in
temeiul prevederil r art „„4 alin („) lit g)
Art „„6 - Incetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si rice m dificare a
drepturil r de pensie se fac prin decizie emisa de casele terit riale de pensii, respectiv de casele
de pensii sect riale, in c nditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie
Art „„7 - Prevederile prezentei legi, referit are la stabilirea si m dificarea drepturil r, la
incetarea, suspendarea si reluarea platii acest ra, se aplica si indemnizatiil r ac rdate prin legi
speciale, ale car r stabilire si plata se afla, p trivit legii, in c mpetenta materiala a casel r
terit riale de pensii, respectiv a casel r de pensii sect riale, cu exceptia situatiil r in care legea
speciala de reglementare dispune altfel
Art „„8 -
(„) In sistemul public de pensii, p t cumula pensia cu venituri pr venite din situatii pentru care
asigurarea este bligat rie, in c nditiile legii, urmat arele categ rii de pensi nari:
a) pensi narii pentru limita de varsta;
b) nevazat rii;
c) pensi narii de invaliditate gradul III, precum si c piii, pensi nari de urmas, incadrati in
gradul III de invaliditate;
d) c piii, pensi nari de urmas, prevazuti la art 84 lit a) si b)
(2) S tul supravietuit r, beneficiar al unei pensii de urmas, p ate cumula pensia cu venituri din
activitati pr fesi nale pentru care asigurarea este bligat rie, p trivit legii, daca acestea nu
depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art 33 alin (5)

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

Art „„9 - Pensi narii sistemului public de pensii sunt bligati sa c munice casei terit riale de
pensii, respectiv casei de pensii sect riale, in evidentele careia se afla, rice schimbare in situatia
pr prie, de natura sa c nduca la m dificarea c nditiil r in functie de care i-a f st stabilita sau i se
plateste pensia, in termen de „5 zile de la data aparitiei acesteia
Art „20 -
(„) Sumele neincasate de catre pensi nar, reprezentand pensia pe luna in care a avut l c decesul
si/sau, dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neincasate pana la deces, se platesc
s tului supravietuit r, c piil r, parintil r sau, in lipsa acest ra, cel rlalti m stenit ri, in
c nditiile dreptului c mun
(2) Sumele prevazute la alin („) p t fi s licitate in cadrul termenului general de prescriptie

’APITOLUL V
Alte drepturi de asigurari s ciale

Art „2„ - In sistemul public de pensii, in afara pensiil r, se mai p t ac rda, in c nditiile
prezentei legi, urmat arele prestatii:
a) tratament balnear, altul decat cel care, p trivit legii, se sup rta de la bugetul F ndului
nati nal unic de asigurari s ciale de sanatate, pentru asigurati si pensi nari;
b) bilete de dihna, pentru asigurati;
c) ajut r de deces, in cazul decesului asiguratului, pensi narului sau unui membru al familiei
unuia dintre acestia
Art „22 -
(„) Ac rdarea prestatiil r privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de
tratament s licitantil r indreptatiti, in limita numarului de l curi asigurate in unitati de tratament
din pr prietatea ’NPP, precum si a numarului de l curi c ntractate cu alte unitati de pr fil si a
sumel r al cate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asiguraril r s ciale de stat
(2) Asiguratii si pensi narii sistemului public de pensii p t beneficia de tratament balnear, in
c nditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) gratuit - pensi narii de invaliditate, in cadrul pr gramului de recuperare int cmit de medicul
expert al asiguraril r s ciale;
b) cu sup rtarea de catre beneficiar a unei c ntributii banesti - asiguratii sistemului public de
pensii si pensi narii, altii decat cei prevazuti la lit a)

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

(3) Durata tratamentului balnear este de „2-„8 zile


(4) ’ ntraval area prestatiil r ac rdate in c nditiile prevazute la alin (2) lit a) si diferenta
dintre c ntraval area prestatiil r si c ntributia baneasca prevazuta la alin (2) lit b) se sup rta
din bugetul asiguraril r s ciale de stat
(5) ’riteriile pe baza car ra se ac rda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul
c ntributiei banesti individuale a asiguratil r si a pensi naril r se apr ba anual, prin rdin c mun
al c nducat ril r ’NPP si ai casel r de pensii sect riale
(6) L curile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din pr prietatea ’NPP si,
in c mpletare, prin c ntracte incheiate, p trivit legii, cu alte unitati de pr fil La incheierea
c ntractel r se va tine seama de gradul de s licitare al statiunii si de categ ria de c nf rt ferita,
precum si de nivelul maxim al tarifel r, stabilit de ’NPP si casele de pensii sect riale, ce p ate fi
sup rtat din bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art „23 -
(„) Biletele de dihna se p t ac rda, in c nditiile prezentei legi, asiguratil r sistemului public de
pensii care isi desfas ara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata
c nstituirea f ndului s cial, cu sup rtarea de catre beneficiar a unei parti din c stul biletului
Diferenta pana la c stul integral al biletului de dihna se sup rta de la bugetul asiguraril r
s ciale de stat
(2) ’riteriile pe baza car ra se ac rda bilete de dihna, precum si nivelul c tei de participare
individuala a asiguratil r se apr ba prin h tarare a Guvernului
Art „24 - Numarul biletel r de dihna, al biletel r de tratament balnear, inclusiv cele care se
ac rda gratuit categ riil r de pers ane beneficiare ale prevederil r un r legi cu caracter
reparat riu, precum si m dul de ac rdare, de distribuire si de dec ntare a acest ra se stabilesc
prin h tarare a Guvernului
Art „25 -
(„) In cazul decesului asiguratului sau al pensi narului, beneficiaza de ajut r de deces singura
pers ana care face d vada ca a sup rtat cheltuielile cazi nate de deces si care p ate fi, dupa
caz, s tul supravietuit r, c pilul, parintele, tut rele, curat rul sau, in lipsa acest ra, ricare
pers ana care face aceasta d vada

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

(2) D vada prevazuta la alin („) se p ate face prin rice mijl c de pr ba admis de lege
(3) ’uantumul ajut rului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asiguraril r s ciale
de stat si nu p ate fi mai mic decat val area castigului salarial mediu brut prevazut la art 33 alin
(5)
Art „26 -
(„) Asiguratul sau pensi narul beneficiaza de ajut r de deces in cazul decesului unui membru de
familie care nu era asigurat sau pensi nar la data decesului
(2) Se c nsidera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a) s tul;
b) c piii pr prii, c piii ad ptati, c piii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre
crestere si educare familiei, in varsta de pana la „8 ani sau, daca isi c ntinua studiile, pana la
terminarea acest ra, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si c piii incapabili de munca,
indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstel r menti nate;
c) parintii si bunicii ricaruia dintre s ti
(3) Ajut rul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul
prevazut la art „25 alin (3)
Art „27 -
(„) Ajut rul de deces se sup rta din bugetul asiguraril r s ciale de stat si se ac rda, la cerere, pe
baza certificatului de deces
(2) Ac rdarea ajut rului de deces nu este c nditi nata de realizarea unui anumit stagiu de
c tizare
Art „28 - In cazul in care, p trivit legii, angajat rul isi suspenda temp rar activitatea sau
activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ri fuziune, diz lvare, re rganizare, lichidare,
re rganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin rice alta m dalitate prevazuta de
lege, ajut rul de deces cuvenit si neachitat, p trivit legii, se achita din bugetul asiguraril r
s ciale de stat de casele terit riale de pensii, respectiv de casele de pensii sect riale
Art „29 -
(„) Ajut rul de deces se achita in termen de 24 de re de la s licitare de:
a) angajat r, in cazul decesului asiguratului prevazut la art 6 alin („) pct I, II si V, respectiv al
unui membru de familie al acestuia;
b) institutia care gesti neaza bugetul asiguraril r pentru s maj, in cazul decesului s merului,
respectiv al unui membru de familie al acestuia;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar

c) casa terit riala de pensii, respectiv casa de pensii sect riala, in cazul decesului pensi narului
sau al asiguratului prevazut la art 6 alin („) pct IV si VI si alin (2), respectiv al unui membru
de familie al acestuia
(2) In situatia pers anel r asigurate in sistemul public de pensii pe baza c ntractului de
asigurare s ciala incheiat anteri r intrarii in vig are a prezentei legi, ajut rul de deces se achita
de casa terit riala de pensii la care se afla in evidenta
Art „30 -
(„) Ajut rul de deces se achita pers anei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin pr cura
speciala, de catre aceasta
(2) Ajut rul de deces p ate fi s licitat, pe baza actel r justificative, in cadrul termenului
general de prescriptie, calculat de la data decesului
(3) ’uantumul ajut rului de deces s licitat p trivit alin („) se achita la nivelul cuvenit la data
decesului

’APITOLUL VI
’asa Nati nala de Pensii Publice si casele de pensii sect riale
Art „3„ -
(„) ’NPP este institutie publica de interes nati nal, cu pers nalitate juridica, rgan de
specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii
(2) ’NPP se afla sub aut ritatea Ministerului Muncii, Familiei si Pr tectiei S ciale
(3) Sediul ’NPP este in municipiul Bucuresti
(4) ’asa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice,
investite cu pers nalitate juridica
(5) ’NPP are in sub rdine Institutul Nati nal de Expertiza Medicala si Recuperare a
’apacitatii de Munca, denumit in c ntinuare I N E M R ’ M , care este institutie publica cu
pers nalitate juridica si aut n mie stiintifica In sub rdinea I N E M R ’ M se infiinteaza centre
regi nale de expertiza medicala a capacitatii de munca
(6) Statutul si structura rganizat rica ale I N E M R ’ M se stabilesc prin h tarare a
Guvernului pentru apr barea Regulamentului de rganizare si functi nare al I N E M R ’ M si
al serviciil r terit riale de expertiza medicala a capacitatii de munca
(7) ’NPP este acti nar unic la S cietatea ’ merciala de Tratament Balnear si Recuperare a
’apacitatii de Munca "T B R ’ M " - S A

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

(8) ’NPP are in sub rdine ’entrul Nati nal de F rmare Pr fesi nala a Pers nalului din
D meniul Pensiil r Publice, ca institutie cu pers nalitate juridica si aut n mie stiintifica, iar
cheltuielile curente si de capital se sup rta din bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art „32 -
(„) ’asele de pensii sect riale se infiinteaza in sub rdinea Ministerului Apararii Nati nale,
Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii, dupa caz, ca
structuri cu pers nalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti
(2) ’asele de pensii sect riale prevazute la alin („) sunt succes are de drept ale structuril r
rganizat rice resp nsabile cu pensiile din institutiile menti nate la alin („)
(3) Activitatea casel r de pensii sect riale prevazute la alin („) este c rd nata met d l gic
de ’NPP

SE’TIUNEA „
Organizarea ’NPP si a casel r de pensii sect riale

Art „33 -
(„) ’ nducerea ’NPP este asigurata de presedinte si c nsiliul de administratie, c mpus din 23
de pers ane, dintre care un presedinte si 22 de membri
(2) Presedintele ’NPP este numit prin decizie a primului-ministru, la pr punerea ministrului
muncii, familiei si pr tectiei s ciale, pentru un mandat de 5 ani, care p ate fi reinn it
Presedintele ’NPP este si presedinte al c nsiliului de administratie
(3) Presedintele exercita functie asimilata functiil r de demnitate publica
(4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru
aceasta functie
(5) Membrii c nsiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai casel r de pensii
sect riale, patr natel r, sindicatel r si pensi naril r, dupa cum urmeaza:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei si pr tectiei s ciale;
b) 3 reprezentanti ai casel r de pensii sect riale, desemnati de c nducat rii institutiil r publice
prevazute la art „32 alin („);
c) 5 reprezentanti ai patr natel r, desemnati de rganizatiile patr nale reprezentative la nivel
nati nal;
d) 5 reprezentanti ai sindicatel r, desemnati de rganizatiile sindicale reprezentative la nivel
nati nal;

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

e) 4 reprezentanti ai pensi naril r, desemnati de rganizatiile nati nale ale pensi naril r
(6) Sunt reprezentative la nivel nati nal rganizatiile patr nale si sindicale care indeplinesc
c nditiile prevazute de Legea nr „30/„996 privind c ntractul c lectiv de munca, republicata, cu
m dificarile si c mpletarile ulteri are
(7) Membrii c nsiliului de administratie sunt numiti sau desemnati p trivit prevederil r alin
(5) pe peri ada de 4 ani
(8) ’ nsiliul de administratie functi neaza in m d legal in prezenta a cel putin „5 dintre
membrii sai
(9) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii c nsiliului de administratie p t fi
rev cati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat
(„0) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a rev carii, a demisiei sau a decesului, v r fi
numite, respectiv desemnate alte pers ane pana la expirarea duratei mandatului initial
Art „34 -
(„) ’NPP isi elab reaza statutul pr priu, care se apr ba prin h tarare a Guvernului
(2) Statutul cuprinde in m d bligat riu atributiile c nsiliului de administratie, ale
presedintelui ’NPP, m dul de rganizare si functi nare a ’NPP, atributiile casel r terit riale de
pensii, precum si m dul de c lab rare cu casele de pensii sect riale
(3) M dul de rganizare si functi nare a s cietatii c merciale prevazute la art „3„ alin (7) se
stabileste prin h tarare a Guvernului
Art „35 - Atributiile, rganizarea si functi narea casel r de pensii sect riale se stabilesc prin
h tarare a Guvernului, la pr punerea Ministerului Muncii, Familiei si Pr tectiei S ciale,
Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man
de Inf rmatii, ad ptata in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi
Art „36 -
(„) Ministrul muncii, familiei si pr tectiei s ciale, ministrul apararii nati nale, ministrul
administratiei si internel r si direct rul Serviciului R man de Inf rmatii sunt rd nat ri
principali de credite pentru bugetul asiguraril r s ciale de stat
(2) Ministrul muncii, familiei si pr tectiei s ciale p ate delega atributiile prevazute de
disp zitiile legale in vig are pentru rd nat rul principal de credite bugetare presedintelui
’NPP

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

(3) Direct rii casel r terit riale de pensii sunt rd nat ri tertiari de credite pentru bugetul
asiguraril r s ciale de stat
(4) Direct rii casel r de pensii sect riale sunt rd nat ri tertiari de credite pentru cheltuielile
cu prestatiile achitate din bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art „37 -
(„) ’heltuielile privind rganizarea si functi narea sistemului public de pensii se sup rta din
bugetul asiguraril r s ciale de stat, in limita unui pr cent de pana la 3% aplicat asupra
cheltuielil r anuale t tale prevazute prin legea bugetului asiguraril r s ciale de stat, inclusiv
asupra cheltuielil r din alte surse atrase, in c nditiile legii
(2) ’heltuielile privind rganizarea si functi narea casel r de pensii sect riale se sup rta din
bugetul de stat, prin bugetele institutiil r publice in sub rdinea car ra functi neaza
(3) Sumele necesare administrarii pr cesului de afiliere la f ndurile de pensii administrate
privat, cele cazi nate de virarea c ntributiei la aceste f nduri, precum si celelalte cheltuieli
aferente se sup rta din bugetul asiguraril r s ciale de stat, in limita pr centului prevazut la alin
(„)

SE’TIUNEA a 2-a
Atributiile ’NPP, ale casel r terit riale de pensii si ale casel r
de pensii sect riale

Art „38 - In aplicarea prevederil r prezentei legi, ’NPP indeplineste, in principal,


urmat arele atributii:
a) indruma si c ntr leaza m dul de aplicare a disp zitiil r legale de catre casele terit riale de
pensii;
b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elab rarea bugetului asiguraril r s ciale
de stat;
c) prezinta Guvernului si parteneril r s ciali rap arte cu privire la m dul de administrare a
bugetului asiguraril r s ciale de stat;
d) indruma met d l gic casele de pensii sect riale;
e) stabileste, in c perare cu casele de pensii sect riale, m dalitatea tehnica de evidenta a
c ntribuabilil r la sistemul public de pensii, a drepturil r si bligatiil r de asigurari s ciale,
precum si a m dului de c lab rare cu Directia pentru Evidenta Pers anel r si Administrarea
Bazel r de Date;
f) publica anual rap rtul de activitate;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

g) rganizeaza c perarea cu institutii similare din alte tari, in vederea c rd narii prestatiil r
de asigurari s ciale din d meniul pr priu de c mpetenta, pentru lucrat rii migranti;
h) c lecteaza si vireaza c ntributiile de asigurari s ciale si alte tipuri de c ntributii, p trivit
disp zitiil r legale in vig are;
i) urmareste incasarea venituril r bugetului asiguraril r s ciale de stat, rganizeaza, indruma si
c ntr leaza activitatea privind executarea creantel r bugetare, p trivit disp zitiil r legale in
vig are;
j) ia masuri, in c nditiile legii, pentru dezv ltarea si administrarea eficienta a patrim niului
sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
k) ia masuri, in c nditiile legii, pentru pr tectia f nduril r de asigurari s ciale;
l) asigura evidenta la nivel nati nal a tutur r c ntribuabilil r la sistemul public de pensii;
m) asigura evidenta drepturil r si bligatiil r de asigurari s ciale la nivel nati nal, pe baza
c dului numeric pers nal;
n) certifica, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui ’NPP, stagiul de c tizare si
punctajul pentru fiecare asigurat;
) c ntr leaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
p) aplica prevederile c nventiil r internati nale de asigurari s ciale, la care R mania este
parte, precum si ansamblul reglementaril r c munitare si dezv lta relatii cu rganisme similare
in d meniul asiguraril r s ciale din alte tari, in limita c mpetentel r prevazute de lege;
q) rganizeaza selectia, pregatirea si perfecti narea pr fesi nala a pers nalului din d meniul
asiguraril r s ciale;
r) asigura intr ducerea, extinderea, intretinerea si pr tectia sistemel r aut mate de calcul si de
evidenta;
s) asigura reprezentarea in fata instantel r judecat resti in litigiile in care este parte ca urmare a
aplicarii disp zitiil r prezentei legi;
s) rganizeaza activitatea privind stabilirea si plata c ntributiil r pentru f ndurile de pensii
administrate privat, c nf rm disp zitiil r legale in vig are;
t) asigura exp rtul in strainatate al prestatiil r stabilite p trivit reglementaril r legale in
d meniu;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

t) indeplineste rice alte atributii stabilite prin disp zitii legale


Art „39 - In aplicarea prevederil r prezentei legi, casele terit riale de pensii si casele de
pensii sect riale indeplinesc, in principal, urmat arele atributii:
a) c lecteaza si vireaza c ntributiile de asigurari s ciale si alte tipuri de c ntributii, p trivit
disp zitiil r legale in vig are;
b) urmaresc incasarea venituril r bugetului asiguraril r s ciale de stat; rganizeaza, indruma si
c ntr leaza activitatea privind executarea creantel r bugetare, p trivit disp zitiil r legale in
vig are;
c) iau masuri, in c nditiile legii, pentru dezv ltarea si administrarea eficienta a patrim niului
sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
d) iau masuri, in c nditiile legii, pentru pr tectia f nduril r de asigurari s ciale;
e) asigura evidenta la nivel nati nal a tutur r c ntribuabilil r la sistemul public de pensii;
f) asigura evidenta drepturil r si bligatiil r de asigurari s ciale la nivel nati nal, pe baza
c dului numeric pers nal;
g) certifica, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui ’NPP, stagiul de c tizare si
punctajul pentru fiecare asigurat;
h) c ntr leaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
i) aplica prevederile c nventiil r internati nale de asigurari s ciale, la care R mania este parte,
precum si ansamblul reglementaril r c munitare si dezv lta relatii cu rganisme similare in
d meniul asiguraril r s ciale din alte tari, in limita c mpetentel r prevazute de lege;
j) rganizeaza selectia, pregatirea si perfecti narea pr fesi nala a pers nalului din d meniul
asiguraril r s ciale;
k) asigura intr ducerea, extinderea, intretinerea si pr tectia sistemel r aut mate de calcul si de
evidenta;
l) asigura reprezentarea in fata instantel r judecat resti in litigiile in care sunt parte ca urmare a
aplicarii disp zitiil r prezentei legi;
m) rganizeaza activitatea privind stabilirea si plata c ntributiil r pentru f ndurile de pensii
administrate privat, c nf rm disp zitiil r legale in vig are;
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Ghidul O’DE al preturil r de transfer

n) asigura exp rtul in strainatate al prestatiil r stabilite p trivit reglementaril r legale in


d meniu;
) indeplinesc rice alte atributii stabilite prin disp zitii legale
Art „40 -
(„) Realizarea atributiil r ce revin casel r terit riale de pensii, p trivit legii, este supusa
c ntr lului ’NPP
(2) Realizarea atributiil r ce revin ’NPP, p trivit legii, este supusa c ntr lului Ministerului
Muncii, Familiei si Pr tectiei S ciale
(3) Realizarea atributiil r ce revin casel r de pensii sect riale, p trivit legii, este supusa
c ntr lului Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si
Serviciului R man de Inf rmatii, dupa caz
Art „4„ -
(„) Salarizarea pers nalului ’NPP, al casel r terit riale de pensii si al casel r de pensii sect riale
se realizeaza p trivit legii
(2) ’heltuielile curente si de capital ale ’NPP, casel r terit riale de pensii, I N E M R ’ M si
centrel r regi nale de expertiza medicala a capacitatii de munca se sup rta din bugetul
asiguraril r s ciale de stat
(3) ’heltuielile curente si de capital ale casel r de pensii sect riale se sup rta din bugetul de
stat, prin bugetele institutiil r in sub rdinea car ra functi neaza

’APITOLUL VII
Raspunderea juridica

Art „42 - Incalcarea prevederil r prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila,
c ntraventi nala sau penala, dupa caz

SE’TIUNEA „
Infractiuni

Art „43 - ’ mpletarea declaratiei n minale de asigurare de catre functi nar cu date nereale,
avand ca efect denaturarea evidentel r privind asiguratii, stagiul de c tizare sau c ntributia de
asigurari s ciale ri efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asiguraril r s ciale de stat
c nstituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste p trivit prevederil r ’ dului penal

SE’TIUNEA a 2-a
’ ntraventii

Art „44 - ’ nstituie c ntraventie urmat arele fapte:


a) nedepunerea la termen a declaratiei n minale de asigurare, prevazuta la art 7;
b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare, prevazuta la art „„;
c) nerespectarea c tel r de c ntributie de asigurari s ciale stabilite p trivit prevederil r art 27
alin (3) si art 3„;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar

d) nerespectarea met d l giei si a criteriil r de incadrare in c nditii de sebite de munca;


e) nerespectarea prevederil r art 33-36 privind baza de calcul a c ntributiei de asigurari
s ciale;
f) nerespectarea prevederil r art 44 privind neplata si calculul maj raril r de intarziere la plata
c ntributiei de asigurari s ciale;
g) nerespectarea prevederil r art „„9 privind bligatia c municarii m dificaril r intervenite
referit are la c nditiile de ac rdare a pensiei;
h) neachitarea de catre angajat r, in c nditiile stabilite de lege, a ajut rului de deces;
i) calculul si plata er nate ale ajut rului de deces de institutia care efectueaza plata acestuia;
j) nerespectarea termenel r prevazute de lege pentru plata c ntributiei de asigurari s ciale;
k) neplata de catre angajat r, timp de 3 luni c nsecutiv, in c nditiile legii, a c ntributiei de
asigurari s ciale la bugetul asiguraril r s ciale de stat;
l) refuzul de a pune la disp zitia rganel r de c ntr l ale ’NPP, ale casel r terit riale de
pensii, precum si ale casel r de pensii sect riale d cumentele justificative si actele de evidenta
necesare in vederea stabilirii bligatiil r de asigurari s ciale, precum si in vederea recuperarii
creantel r prin executare silita;
m) nerespectarea prevederil r art „6„ alin („);
n) neplata, timp de 3 luni c nsecutiv, in c nditiile legii, a c ntributiei de asigurari s ciale
dat rate de asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct IV;
) fapta pers anei de a nu transmite, timp de 3 luni c nsecutiv, la casele terit riale de pensii,
respectiv la casele de pensii sect riale declaratia n minala de asigurare;
p) fapta pers anei de a nu vira, pentru peri ada de 3 luni c nsecutiv, la bugetul asiguraril r
s ciale de stat c ntributia de asigurari s ciale retinuta de la asigurat
Art „45 -
(„) ’ ntraventiile prevazute la art „44 se sancti neaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la „ 000 lei, cele prevazute la lit b), c), f), g), i), m), n) si );
b) cu amenda de la „ 500 lei la 5 000 lei, cele prevazute la lit a), d), e), h), j), l) si p);
c) cu amenda de la 5 000 lei la „0 000 lei, cea prevazuta la lit k)

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

(2) Nivelul amenzil r prevazut la alin („) p ate fi actualizat prin h tarare a Guvernului
Art „46 - ’ nstatarea c ntraventiil r prevazute la art „44 si aplicarea sanctiunil r prevazute
la art „45 se fac de catre rganele de c ntr l ale ’NPP, prin casele terit riale de pensii, de catre
ANAF si unitatile sale sub rd nate, precum si de rganele de c ntr l ale casel r de pensii
sect riale
Art „47 - Amenzile c ntraventi nale, aplicate p trivit prevederil r art „45 si „46, c nstituie
venituri la bugetul asiguraril r s ciale de stat
Art „48 -
(„) Disp zitiile referit are la c ntraventii prevazute la art „44-„46 se c mpleteaza cu
prevederile Ord nantei Guvernului nr 2/200„ privind regimul juridic al c ntraventiil r, apr bata
cu m dificari si c mpletari prin Legea nr „80/2002, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are
(2) Disp zitiile prezentei legi, referit are la bligatiile fata de bugetul asiguraril r s ciale de
stat, se c mpleteaza cu prevederile Legii nr 24„/2005 pentru prevenirea si c mbaterea evaziunii
fiscale, cu m dificarile ulteri are

’APITOLUL VIII
Jurisdictia asiguraril r s ciale

Art „49 -
(„) Deciziile de pensie emise de casele terit riale de pensii si de casele de pensii sect riale p t fi
c ntestate, in termen de 30 de zile de la c municare, la ’ misia ’entrala de ’ ntestatii,
respectiv la c misiile de c ntestatii care functi neaza in cadrul Ministerului Apararii Nati nale,
Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii
(2) Pr cedura de examinare a deciziil r supuse c ntestarii reprezinta pr cedura administrativa
prealabila, bligat rie, fara caracter jurisdicti nal
(3) ’ misia ’entrala de ’ ntestatii functi neaza in cadrul ’NPP
(4) Deciziile de pensie nec ntestate in termenul prevazut la alin („) sunt definitive
Art „50 -
(„) ’ misia ’entrala de ’ ntestatii si c misiile de c ntestatii care functi neaza in cadrul
Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man
de Inf rmatii sunt rganisme de verificare, care examineaza si h tarasc asupra deciziil r de
pensie emise de casele terit riale de pensii, respectiv de casele de pensii sect riale si urmaresc
aplicarea c recta a legislatiei referit are la pensiile publice

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

(2) Organizarea, functi narea si structura ’ misiei ’entrale de ’ ntestatii, respectiv a


c misiil r de c ntestatii care functi neaza in cadrul Ministerului Apararii Nati nale,
Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii se stabilesc prin
rdin c mun al ministrului muncii, familiei si pr tectiei s ciale, ministrului apararii nati nale,
ministrului administratiei si internel r si direct rului Serviciului R man de Inf rmatii, in termen
de 30 de zile de la intrarea in vig are a prezentei legi
(3) In s luti narea c ntestatiil r, ’ misia ’entrala de ’ ntestatii si c misiile de c ntestatii
care functi neaza in cadrul Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si
Internel r si Serviciului R man de Inf rmatii ad pta h tarari
(4) Termenul de s luti nare a c ntestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia
Art „5„ -
(„) H tararile ’ misiei ’entrale de ’ ntestatii, respectiv ale c misiil r de c ntestatii care
functi neaza in cadrul Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r
si Serviciului R man de Inf rmatii se c munica pers anel r in cauza si casel r terit riale de
pensii sau casel r de pensii sect riale interesate, dupa caz, in termen de 5 zile de la ad ptare
(2) H tararile prevazute la art „50 alin (3) p t fi atacate la instanta judecat reasca
c mpetenta, in termen de 30 de zile de la c municare
(3) H tararile prevazute la art „50 alin (3) care nu au f st atacate la instantele judecat resti in
termenul prevazut la alin (2) sunt definitive
Art „52 - Jurisdictia asiguraril r s ciale se realizeaza prin tribunale si curti de apel
Art „53 - Tribunalele s luti neaza in prima instanta litigiile privind:
a) m dul de calcul si de depunere a c ntributiei de asigurari s ciale;
b) m dul de stabilire a d banzil r si penalitatil r de intarziere;
c) inregistrarea, evidenta si certificarea c ntributiei de asigurari s ciale;
d) h tararile ’ misiei ’entrale de ’ ntestatii si ale c misiil r de c ntestatii care functi neaza
in cadrul Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si Serviciului
R man de Inf rmatii privind deciziile de pensie;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n
e) deciziile c misiil r medicale de c ntestatii si ale c misiil r centrale de expertiza medic -
militara ale Ministerului Apararii Nati nale, Ministerului Administratiei si Internel r si
Serviciului R man de Inf rmatii date in s luti narea c ntestatiil r privind deciziile medicale
asupra capacitatii de munca;
f) refuzul nejustificat de rez lvare a unei cereri privind drepturile de asigurari s ciale;
g) m dul de stabilire si de plata a pensiil r si a alt r drepturi de asigurari s ciale;
h) plangerile imp triva pr cesel r-verbale de c ntraventie incheiate in baza prezentei legi;
i) c ntestatiile imp triva masuril r de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;
j) alte drepturi si bligatii de asigurari s ciale nascute in temeiul prezentei legi
Art „54 -
(„) ’ererile indreptate imp triva ’NPP, a casel r terit riale de pensii sau imp triva casel r de
pensii sect riale se adreseaza instantei in a carei raza terit riala isi are d miciliul ri sediul
reclamantul
(2) ’elelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza terit riala isi are d miciliul sau sediul
paratul
Art „55 -
(„) Imp triva h tararil r tribunalel r se p ate face recurs la curtea de apel c mpetenta
(2) H tararile curtil r de apel, precum si h tararile tribunalel r, neatacate cu recurs in termen,
sunt definitive si irev cabile
Art „56 - Prevederile prezentei legi, referit are la jurisdictia asiguraril r s ciale, se
c mpleteaza cu disp zitiile ’ dului de pr cedura civila si ale Legii nr 304/2004 privind
rganizarea judiciara, republicata, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are
Art „57 - ’ererile in fata ricar r rgane sau instante, precum si t ate actele pr cedurale in
legatura cu litigiile, avand ca biect drepturi sau bligatii de asigurari s ciale, sunt scutite de taxa
de timbru

’APITOLUL IX
Disp zitii tranzit rii

Art „58 -
(„) Peri adele de vechime in munca realizate in grupele I si a II-a de munca pana la data de „
aprilie 200„ c nstituie stagiu de c tizare in c nditii de sebite, in vederea reducerii varstel r de
pensi nare, cu exceptia cel r realizate in activitatile care, c nf rm prevederil r art 30 alin („),
sunt incadrate in c nditii speciale

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente
(2) Adeverintele care atesta incadrarea pers anel r in f stele grupe I si/sau a II-a de munca
sunt val rificate, numai in situatia in care au f st emise c nf rm legii, pe baza d cumentel r
verificabile int cmite anteri r datei de „ aprilie 200„
Art „59 -
(„) Pentru peri adele prevazute la art „6 lit a) si art „7, d vada vechimii in munca, a timpului
util la pensie pentru agricult ri si a duratei de asigurare, realizata pana la data de „ aprilie 200„,
se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari s ciale sau cu alte acte prevazute de lege
(2) Pentru peri adele prevazute la art „6 lit b), d vada vechimii in serviciu, realizata pana la
intrarea in vig are a prezentei legi, se face cu fisa de pensie, fisa matric la sau alte d cumente
legale
(3) Pentru peri adele prevazute la art „6 lit c), d vada stagiului de c tizare, realizat pana la
intrarea in vig are a prezentei legi, se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiil r privind
evidenta n minala a asiguratil r si a bligatiil r de plata catre bugetul asiguraril r s ciale de stat,
a declaratiei de asigurare sau a c ntractului de asigurare s ciala, dupa caz
Art „60 -
(„) ’ertificarea stagiului de c tizare, realizat anteri r datei de „ aprilie 200„, se face de ’NPP,
prin casele terit riale de pensii, pe masura preluarii datel r din actele d vedit are prevazute la
art „59 alin („)
(2) ’ertificarea stagiului de c tizare, realizat pana la intrarea in vig are a prezentei legi, pentru
cadrele militare, p litistii si functi narii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare, din d meniul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale se face de
casele de pensii sect riale, pe masura preluarii datel r din actele d vedit are prevazute la art
„59 alin (2)
Art „6„ -
(„) ’ererile in legatura cu eliberarea actel r prevazute de lege, prin care se face d vada vechimii
in munca, a timpului util la pensie pentru agricult ri si a stagiului de c tizare, necesare stabilirii
drepturil r de pensie, sunt scutite de rice fel de taxe si c misi ane

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta
(2) ’ererile prevazute la alin („) se s luti neaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
Art „62 -
(„) In cazul in care in carnetul de munca, in carnetul de asigurari s ciale sau in ricare alt act
prevazut de lege au f st inregistrate salarii pe ra ri salarii pe zi, salariile lunare se v r calcula
prin inmultirea salariil r rare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de re pe luna, respectiv
cu numarul mediu de zile lucrat are pe luna din peri adele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 re) pe luna, pentru peri adele anteri are datei de „ ianuarie „978;
b) 24,5 zile („96 re) pe luna, pentru peri ada „ ianuarie „978 - „ martie „990;
c) 23,6 zile („89 re) pe luna, pentru peri ada „ martie „99030 septembrie „990;
d) 2„,25 zile („70 re) pe luna, pentru peri ada „ ct mbrie „990-„ ianuarie „997;
e) 2„,„6 zile („69,33 re) pe luna, pentru anul „997;
f) 2„,25 zile („70 re) pe luna, pentru anul „998;
g) 2„,50 zile („72 re) pe luna, pentru anul „999;
h) 2„,67 zile („73,36 re) pe luna, pentru anul 2000;
i) 2„,42 zile („7„,36 re) pe luna, pentru anul 200„;
j) 2„,25 zile („70 re) pe luna, pentru anul 2002;
k) pentru anul 2003 si in c ntinuare numarul mediu de zile si, respectiv, de re lucrat are pe
luni se v r calcula c nf rm prevederil r Legii nr 53/2003 - ’ dul muncii, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are, referit are la zilele de sarbat are legala
(2) In situatiile in care, pentru anumita peri ada care c nstituie stagiu de c tizare, in carnetul
de munca sau in alte acte d vedit are nu sunt inregistrate drepturile salariale, la determinarea
punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vig are in peri ada respectiva
(3) Fac exceptie de la prevederile alin (2) peri adele anteri are datei de „ ianuarie „963,
pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de c tizare realizat in peri adele anteri are datei de „
septembrie „947, indiferent de nivelul drepturil r salariale inregistrate in carnetul de munca sau
d vedite ri pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer
b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de c tizare realizat in peri adele cuprinse intre data de
„ septembrie „947 si data de 3„ decembrie „962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt
inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt d vedite;
c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de c tizare realizat in peri adele cuprinse intre data de
„ septembrie „947 si data de 3„ decembrie „962, in situatia in care, prin val rificarea drepturil r
salariale din actele d vedit are, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de c tizare, un numar de
puncte mai mic decat cel prevazut la lit b)
(4) In situatia in care, pentru peri ade ulteri are datei de 3„ august „947, in d cumentele
d vedit are sunt inregistrate drepturi salariale neden minate, acestea v r fi den minate in
functie de ref rmele m netare
(5) Prevederile alin (3) si (4) se aplica pentru t ate peri adele care c nstituie stagiu de c tizare
in sistemul public de pensii, cu exceptia peri adel r asimilate prevazute de lege
(6) Pentru pers anele prevazute la art 6 alin („) pct I lit c) care nu p t d vedi cu acte
drepturile salariale de care au beneficiat in peri adele anteri are intrarii in vig are a prezentei
legi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/net, dupa caz, din
peri ada respectiva
Art „63 -
(„) Pentru pers anele asigurate in alte sisteme de asigurari s ciale, integrate in sistemul
asiguraril r s ciale de stat pana la data intrarii in vig are a prezentei legi, la determinarea
punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe ec n mie, venitul asigurat stipulat in
c ntractul de asigurare la care s-a achitat c ntributia de asigurari s ciale sau salariul, inclusiv
celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca
(2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul f stel r unitati agric le c peratiste, precum si
pentru fiecare an de c ntributie realizat de taranii cu g sp darie individuala din z nele
nec perativizate, pana la data intrarii in vig are a Legii nr 80/„992*) privind pensiile si alte
drepturi de asigurari s ciale ale agricult ril r, republicata, cu m dificarile si c mpletarile
ulteri are, punctajul anual este 0,57255 puncte

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar
(3) Pentru peri adele de c ntributie realizate c nf rm Legii nr 80/„992*), republicata, cu
m dificarile si c mpletarile ulteri are, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul
asigurat la care s-a platit c ntributia de asigurari s ciale
(4) Pentru peri adele de stagiu de c tizare prevazute la art „6 lit d) la determinarea
punctajului lunar se ia in calcul cuantumul ajut rului
___________
*)Legea nr 80/„992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari s ciale ale agricult ril r a f st
abr gata prin art „98 din Legea nr „9/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurari
s ciale

Art „64 -
(„) Pentru peri adele nec ntributive care, p trivit legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„, au
c nstituit vechime in munca utila la pensie, la determinarea punctajului lunar al pers anei se
utilizeaza salariul minim pe ec n mie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe
tara din peri adele respective
(2) Pentru peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („) lit a)-c) si g), realizate anteri r
datei de „ aprilie 200„, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim pe
ec n mie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din peri adele
respective
(3) Pentru peri adele recun scute ca vechime in munca, p trivit prevederil r Decretului-lege
nr „„8/„990, republicat, la determinarea punctajului lunar al pers anei se utilizeaza „,5 salarii
minime pe ec n mie, brute sau nete, dupa caz, din peri adele respective
(4) In situatiile prevazute la alin (3), in care pers ana a realizat si stagii de c tizare, la
determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar, brut sau net, dupa caz, avut
in peri adele respective, daca acesta este mai mare decat „,5 salarii minime pe ec n mie
(5) Pentru peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („), realizate in intervalul cuprins intre
data de „ aprilie 200„ si data intrarii in vig are a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se
utilizeaza:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r
a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatiile prevazute la art 49 alin („) lit a);
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe ec n mie din peri adele respective, in situatiile
prevazute la art 49 alin („) lit b), c) si g)
(6) Pentru peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („) lit d), realizate in intervalul cuprins
intre data de „ aprilie 200„ si data de „ ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza
cuantumul indemnizatiil r de asigurari s ciale
(7) Pentru peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („) lit e), realizate in intervalul cuprins
intre data de „ ianuarie 2005 si data intrarii in vig are a prezentei legi, la calculul punctajului
lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temp rara de munca cauzata de
accident de munca si b li pr fesi nale
(8) Pentru peri adele asimilate prevazute la art 49 alin („) lit f), realizate in intervalul cuprins
intre data de „ ianuarie 2006 si data intrarii in vig are a prezentei legi, la calculul punctajului
lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe ec n mie din peri adele respective
Art „65 -
(„) La determinarea punctajel r lunare, pentru peri adele anteri are datei de „ aprilie 200„, se
utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in c nf rmitate cu m dul de inscriere a acest ra in
carnetul de munca, astfel:
a) salariile brute, pana la data de „ iulie „977;
b) salariile nete, de la data de „ iulie „977 pana la data de „ ianuarie „99„;
c) salariile brute, de la data de „ ianuarie „99„
(2) La determinarea punctajel r lunare, pe langa salariile prevazute la alin („) se au in vedere
si sp rurile cu caracter permanent care, dupa data de „ aprilie „992, au facut parte din baza de
calcul a pensiil r c nf rm legislatiei anteri are si care sunt inscrise in carnetul de munca sau
sunt d vedite cu adeverinte eliberate de unitati, c nf rm legislatiei in vig are
(3) Sp rul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajel r lunare este urmat rul:
a) peri ada „ martie „970-„ septembrie „983:
-3% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre 5-„0 ani;

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

-5% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre „0-„5 ani;


-7% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre „5-20 ani;
-„0% pentru vechime in munca t tala de peste 20 de ani;
b) peri ada „ septembrie „983-„ aprilie „992:
-3% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre 3-5 ani;
-6% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre 5-„0 ani;
-9% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre „0-„5 ani;
-„2% pentru vechime in munca t tala cuprinsa intre „5-20 ani;
-„5% pentru vechime in munca t tala de peste 20 de ani
(4) Pentru peri adele de dupa „ aprilie „992, sp rul de vechime utilizat la stabilirea punctajel r
lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte d vedit are
(5) Salariile medii si minime pe ec n mie, brute sau nete, dupa caz, pentru fiecare an, pana la
intrarea in vig are a prezentei legi, sunt prevazute in anexele nr 7 si 8
(6) Pentru peri adele anteri are anului „938, precum si pentru peri ada cuprinsa intre „939-
„946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu c respunzat r anului
„938
(7) Pentru peri adele anteri are anului „949 se utilizeaza salariul minim c respunzat r anului
„949
Art „66 - La determinarea punctajel r lunare, pentru peri ada cuprinsa intre „ aprilie 200„ si
data intrarii in vig are a prezentei legi, se utilizeaza venitul brut lunar realizat care a c nstituit,
c nf rm legii, baza de calcul a c ntributiei individuale de asigurari s ciale, asa cum acesta a f st
inscris in declaratia privind evidenta n minala a asiguratil r si a bligatiil r de plata catre
bugetul asiguraril r s ciale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare sau in c ntractul de
asigurare s ciala
Art „67 - In cazul pers anel r prevazute la art 6 alin („) pct I lit c), la determinarea
punctajel r lunare, pentru peri adele anteri are intrarii in vig are a prezentei legi, se utilizeaza
s lda bruta sau neta/salariul brut sau net, dupa caz
Art „68 -
(„) Asiguratii care au c ntribuit la F ndul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%,
beneficiaza de crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmat arel r pr cente la
punctajele lunare realizate in aceste peri ade, astfel:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

a) „6% pentru peri ada „ ianuarie „967-„ ianuarie „973;


b) „3% pentru peri ada „ ianuarie „973-„ ianuarie „978;
c) „4% pentru peri ada „ ianuarie „978-„ iulie „986;
d) 2„% pentru peri ada „ iulie „986-„ n iembrie „990;
e) „5% pentru peri ada „ n iembrie „990-„ aprilie „99„;
f) „4% pentru peri ada „ aprilie „99„-„ aprilie „992;
g) „3% pentru peri ada „ aprilie „992-„ ianuarie „999;
h) 22% pentru peri ada „ ianuarie „999-„ februarie „999;
i) „7% pentru peri ada de dupa „ februarie „999
(2) Asiguratii care au c ntribuit cu 4% la F ndul pentru pensia suplimentara beneficiaza de
crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmat arel r pr cente la punctajele lunare
realizate in aceste peri ade, astfel:
a) 26% pentru peri ada „ iulie „977-„ ianuarie „978;
b) 28% pentru peri ada „ ianuarie „978-„ iulie „986
Art „69 -
(„) Pensi narii sistemului public de pensii ale car r drepturi de pensie au f st stabilite p trivit
legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„, care au desfasurat activitati in l curi incadrate in
grupa I si/sau grupa a II-a de munca, beneficiaza de crestere a punctajel r anuale realizate in
aceste peri ade, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru peri adele in care au desfasurat activitati in l curi incadrate in grupa I de
munca;
b) cu 25% pentru peri adele in care au desfasurat activitati in l curi incadrate in grupa a II-a de
munca
(2) Prevederile alin („) nu se aplica in situatia in care, la recalcularea pensiil r in c nf rmitate
cu prevederile Ord nantei de urgenta a Guvernului nr 4/2005 privind recalcularea pensiil r din
sistemul public, pr venite din f stul sistem al asiguraril r s ciale de stat, apr bata cu c mpletari
prin Legea nr 78/2005, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are, pentru determinarea
punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie
prevazuta de acte n rmative cu caracter special
(3) De cresterea punctajel r anuale prevazuta la alin („) beneficiaza si pers anele ale car r
drepturi de pensie s-au deschis in peri ada „ aprilie 200„-2 n iembrie 2008 inclusiv, numai in
situatiile in care, p trivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile
c mplete de c tizare prevazute de legislatia in vig are in peri ada respectiva

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente

(4) Prevederile alin („) se aplica prin ac rdarea diferentei dintre cresterea punctajului mediu
anual rezultata si cea ac rdata c nf rm Ord nantei de urgenta a Guvernului nr „00/2008 pentru
c mpletarea Legii nr „9/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
s ciale, apr bata prin Legea nr „54/2009
(5) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma
aplicarii prevederil r alin („)-(4) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine
acest cuantum pana la data la care, prin aplicarea f rmulei de calcul prevazute de lege, se btine
un cuantum al pensiei mai mare
(6) Prevederile art „00 lit a), referit are la maj rarea punctajului pentru peri adele realizate in
c nditii de sebite de munca dupa data de „ aprilie 200„, se aplica si pers anel r inscrise la
pensie anteri r intrarii in vig are a prezentei legi
Art „70 -
(„) Pentru pers anele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vig are a prezentei legi, la
punctajul mediu anual determinat in c nditiile art 95 se aplica un indice de c rectie calculat ca
rap rt intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si val area unui
punct de pensie in vig are la acea data
(2) Prevederile alin („) se aplica singura data, la inscrierea initiala la pensie
Art „7„ - La data intrarii in vig are a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii si
alte drepturi de asigurari s ciale, inclusiv categ riile de pensii prevazute la art „ din Legea nr
„„9/20„0 privind stabilirea un r masuri in d meniul pensiil r, devin pensii in intelesul prezentei
legi
Art „72 -
(„) Pentru peri adele anteri are datei de „ aprilie 200„, in care pers ana a f st asigurata
simultan la d ua sau mai multe sisteme de asigurari s ciale care au f st integrate in sistemul
asiguraril r s ciale de stat, la stabilirea punctajului, peri adele respective se iau in calcul
singura data

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

(2) Pentru peri adele anteri are datei de „ aprilie 200„, in care pers ana a f st asigurata
simultan la sistemul de asigurari s ciale si pensii pentru agricult ri, sistemul apararii nati nale,
rdinii publice si sigurantei nati nale si la sistemul de asigurari s ciale de stat, la stabilirea
punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din peri adele respective
(3) Pentru peri adele ulteri are datei de „ aprilie 200„, in care pers ana a f st asigurata
simultan la sistemul public de pensii si la sistemul apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei
nati nale, dupa caz, la stabilirea pensiei se iau in c nsiderare t ate veniturile asigurate din
peri adele respective
Art „73 -
(„) In cazul m dificarii numarului de urmasi dupa intrarea in vig are a prezentei legi, pentru
pensie stabilita pe baza legislatiei anteri are, pensia de urmas cuvenita s tului supravietuit r se
recalculeaza p trivit prezentei legi, cu pastrarea c nditiil r existente la data deciziei initiale
(2) Prevederile alin („) se aplica si in cazul pensiil r de invaliditate stabilite pe baza legislatiei
anteri are, la m dificarea incadrarii intr-un alt grad de invaliditate
Art „74 - Litigiile care se refera la drepturile ce fac biectul prezentei legi, aflate pe r lul
instantel r la data intrarii in vig are a acesteia, se v r judeca p trivit legii in baza careia a f st
stabilit dreptul
Art „75 - M delul declaratiei n minale de asigurare, al declaratiei individuale de asigurare, al
c ntractului de asigurare s ciala, precum si m delele cel rlalte d cumente necesare in vederea
evidentei drepturil r si bligatiil r de asigurari s ciale prevazute de prezenta lege se stabilesc de
’NPP, se apr ba prin rdin al ministrului muncii, familiei si pr tectiei s ciale si se publica in
M nit rul Oficial al R maniei, Partea I
Art „76 - La data intrarii in vig are a prezentei legi ’NPP c munica c nturile in care se
vireaza sumele reprezentand c ntributia de asigurari s ciale
Art „77 -
(„) La data intrarii in vig are a prezentei legi, c ntributia individuala de asigurari s ciale,
sup rtata de asiguratii prevazuti la art 6 alin („) pct I lit c), nu va diminua venitul net al
acest ra

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

(2) Aplicarea prevederil r alin („) se realizeaza prin maj rarea drepturil r salariale si a
venituril r asigurate c respunzat r diferentei dintre c ta de c ntributie individuala de asigurari
s ciale, prevazuta de prezenta lege, si c ta de c ntributie individuala prevazuta de legislatia
anteri ara
(3) Aplicarea prevederil r referit are la baza de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale,
respectiv la maj rarea drepturil r salariale si a venituril r asigurate, astfel incat c ntributia de
asigurari s ciale sup rtata de asiguratii prevazuti la alin („) sa nu c nduca la diminuarea
venitului net al acest ra, se va face pe baza n rmel r met d l gice apr bate prin h tarare a
Guvernului pana la data intrarii in vig are a prezentei legi
Art „78 - ’ererile inregistrate si nes luti nate pana la data intrarii in vig are a prezentei legi
se v r s luti na c nf rm n rmel r legale existente la data deschiderii drepturil r de pensii

’APITOLUL X
Disp zitii finale
Art „79 -
(„) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari s ciale se recupereaza de la
beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani
(2) In cazul prestatiil r de asigurari s ciale, altele decat pensiile, recuperarea sumel r
prevazute la alin („) se efectueaza de catre angajat r sau, dupa caz, de institutia care efectueaza
plata drepturil r de asigurari s ciale
(3) ’NPP, prin casele terit riale de pensii, precum si casele de pensii sect riale recupereaza
sumele platite necuvenit de la platit rii prevazuti la alin (2)
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul casel r terit riale de pensii si al casel r de pensii
sect riale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care c nstituie titlu
execut riu
(5) Debitele reprezentand c ntributii de asigurari s ciale sau prestatii de asigurari s ciale mai
mici de „0 lei nu se urmaresc
(6) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiaril r decedati nu se mai urmaresc
(7) Sumele cu titlu de c ntributii de asigurari s ciale, ramase nerecuperate de pe urma
asiguratil r prevazuti la art 6 alin („) pct IV, decedati, nu se mai urmaresc

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar

Art „80 -
(„) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari s ciale, ca urmare a unei
infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumel r
necuvenite, plus d banzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului
(2) Sumele stabilite in c nf rmitate cu prevederile alin („), ramase nerecuperate de la
asiguratii decedati, nu se mai urmaresc
Art „8„ -
(„) Debitele pr venite din prestatii de asigurari s ciale se recupereaza prin execut rii pr prii ai
’NPP, precum si ai casel r de pensii sect riale si se fac venit la bugetul asiguraril r s ciale de
stat
(2) La recuperarea debitel r in c nf rmitate cu disp zitiile alin („) se aplica prevederile
’ dului de pr cedura fiscala in materie
Art „82 - Angajat rii, pers ane fizice si juridice, sunt bligati sa puna la disp zitia ’NPP, a
casel r terit riale de pensii si a casel r de pensii sect riale, dupa caz, datele si d cumentele
necesare int cmirii evidentel r privind stagiul de c tizare
Art „83 - In aplicarea prezentei legi, ’NPP p ate emite n rme, apr bate prin h tarare a
Guvernului
Art „84 -
(„) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia cel r prevazuti la art
6 alin („) pct I lit c), este pr prietatea ’NPP si are caracter c nfidential
(2) Bazele de date privind asiguratii sistemului public de pensii prevazuti la art 6 alin („) pct
I lit c) sunt pr prietatea casel r de pensii sect riale si au caracter c nfidential
Art „85 - Stabilirea si plata un r drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in
c ntinuare de ’NPP, prin casele terit riale de pensii, si de casele de pensii sect riale
Art „86 - Institutul Nati nal de Statistica are bligatia sa c munice ’NPP si casel r sect riale
de pensii castigul salarial mediu brut, pana in ultima zi a lunii in curs, pentru luna precedenta
Art „87 -
(„) In cazul pensiil r din sistemul public de pensii pr venite din f stul sistem de asigurari s ciale
al agricult ril r, cuantumul pensiei aferent punctajel r medii anuale se sup rta de la bugetul de
stat
(2) Se sup rta, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferenta
punctajel r medii anuale btinute prin val rificarea, dupa data de „ aprilie 200„, a fiecarui an util
realizat in cadrul f stel r unitati agric le c peratiste, a fiecarui an de c ntributie realizat de
taranii cu g sp darie individuala din z nele nec perativizate, pana la data intrarii in vig are a
Legii nr 80/„992, republicata, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are, precum si a peri adel r
de c ntributie realizate, c nf rm acestei legi, dupa data de 29 iulie „992 si pana la data de „
aprilie 200„

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

(3) ’uantumul pensiei de invaliditate stabilit c nf rm prezentei legi, a carei cauza c nstituie
accidentul de munca sau b ala pr fesi nala, se sup rta din f ndurile sistemului de asigurare
pentru accidente de munca si b li pr fesi nale din bugetul asiguraril r s ciale de stat
(4) Prevederile alin (3) se aplica si in cazul pensiei de urmas, daca decesul sustinat rului s-a
pr dus ca urmare a unui accident de munca sau a unei b li pr fesi nale
(5) Prevederile alin (3) si (4) se aplica si in situatia pensiil r stabilite anteri r intrarii in
vig are a prezentei legi
Art „88 -
(„) La efectuarea ricar r peratiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiil r si a
alt r drepturi de asigurari s ciale de catre ’NPP, de casele terit riale de pensii si de casele de
pensii sect riale se percep tarife sau c misi ane pr centuale de pana la 3%, aplicate asupra
sumei t tale ce face biectul peratiunii financiare
(2) Operatiunile pentru care se platesc tarife sau se percep c misi ane, precum si nivelul
acest ra se stabilesc prin decizie a presedintelui ’NPP
(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederil r alin („) se fac venit la bugetul
asiguraril r s ciale de stat
Art „89 - Baza lunara de calcul a c ntributiei de asigurari s ciale, stabilita prin prezenta lege
se aplica in m d c respunzat r si c ntributiei de asigurari pentru accidente de munca si b li
pr fesi nale
Art „90 - Aplicatia inf rmatica utilizata la stabilirea pensiil r se m l gheaza si este publica
Art „9„ -
(„) Expertizele dispuse de instantele judecat resti in litigiile de asigurari s ciale se efectueaza
numai de experti specializati in asigurari s ciale
(2) In vederea pregatirii si atestarii expertil r specializati in asigurari s ciale, Ministerul
Justitiei efectueaza m dificarile necesare in legislatia specifica
Art „92 -
(„) Intre sistemul public de pensii si sistemele pr prii de asigurari s ciale neintegrate acestuia se
recun sc recipr c stagiile de c tizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in
vederea deschiderii drepturil r la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter

(2) Peri adele asimilate stagiului de c tizare, prevazute la art 49 alin („) lit b), c) si g), care
c nstituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemele pr prii de asigurari s ciale
neintegrate sistemului public de pensii, se iau in calcul, pti nal, in unul dintre sisteme
Art „93 -
(„) Prezenta lege intra in vig are la data de „ ianuarie 20„„, cu exceptia art 70 alin („), art „32,
„35 si „94, care intra in vig are la 3 zile de la data publicarii in M nit rul Oficial al R maniei,
Partea I
(2) Prevederile art „02 alin (2)-(6), precum si cele ale art „69 alin (6) si art „70 intra in
vig are la data de „ ianuarie 20„2
Art „94 - Guvernul R maniei va elab ra si va inainta Parlamentului spre ad ptare, pana la
sfarsitul anului 20„0, un pr iect de lege privind pensiile cupati nale
Art „95 - Anexele nr „-8 fac parte integranta din prezenta lege
Art „96 - La data intrarii in vig are a prezentei legi se abr ga:
a) Legea nr „9/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari s ciale,
publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr „40 din „ aprilie 2000, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are;
b) Legea nr „64/200„ privind pensiile militare de stat, republicata in M nit rul Oficial al
R maniei, Partea I, nr 748 din „4 ct mbrie 2002, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are;
c) art 29 si 52 din Legea nr 269/2003 privind Statutul ’ rpului dipl matic si c nsular al
R maniei, publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 44„ din 23 iunie 2003, cu
m dificarile ulteri are;
d) Ord nanta de urgenta a Guvernului nr 36/2003 privind sistemul de pensi nare a membril r
pers nalului dipl matic si c nsular, publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 376
din 2 iunie 2003, apr bata cu m dificari si c mpletari prin Legea nr 595/2003, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

e) Legea nr „79/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari s ciale ale p litistil r,
publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 485 din 3„ mai 2004, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are;
f) art 68, art 68„ alin (2) si art 682-684 din Legea nr 567/2004 privind statutul pers nalului
auxiliar de specialitate al instantel r judecat resti si al parchetel r de pe langa acestea, publicata
in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr „ „97 din „4 decembrie 2004, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are;
g) art 49-5„ din Legea nr 96/2006 privind Statutul deputatil r si al senat ril r, republicata in
M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 763 din „2 n iembrie 2008;
h) art 74-77, 80, 8„ si 96 din Legea nr 7/2006 privind statutul functi narului public
parlamentar, republicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 345 din 25 mai 2009;
i) art 43-52 si 54 din Legea nr 223/2007 privind Statutul pers nalului aer nautic civil
navigant pr fesi nist din aviatia civila din R mania, publicata in M nit rul Oficial al R maniei,
Partea I, nr 48„ din „8 iulie 2007;
j) art 49 alin (4) si art 5„ alin (2) din Legea nr 94/„992 privind rganizarea si functi narea
’urtii de ’ nturi, republicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 282 din 29 aprilie
2009;
k) art „27 alin (3) si art „30 din Legea nr „28/„997 privind Statutul pers nalului didactic,
publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr „58 din „6 iulie „997, cu m dificarile si
c mpletarile ulteri are;
l) art 9, „2-„5, art „6 alin (2) si art 20 din Legea nr 95/2008 privind Statutul pers nalului
aer nautic tehnic nenavigant din aviatia civila din R mania, publicata in M nit rul Oficial al
R maniei, Partea I, nr 304 din „8 aprilie 2008;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente
m) Legea nr 226/2006 privind incadrarea un r l curi de munca in c nditii speciale, publicata
in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 509 din „3 iunie 2006;
n) Ord nanta de urgenta a Guvernului nr 4/2005 privind recalcularea pensiil r din sistemul
public, pr venite din f stul sistem al asiguraril r s ciale de stat, publicata in M nit rul Oficial al
R maniei, Partea I, nr „„9 din 7 februarie 2005, apr bata cu c mpletari prin Legea nr 78/2005,
cu m dificarile si c mpletarile ulteri are;
) Legea nr 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari s ciale ale
agricult ril r, publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 775 din „9 n iembrie
2008, cu m dificarile ulteri are;
p) H tararea Guvernului nr „ 550/2004 privind efectuarea peratiunil r de evaluare in vederea
recalcularii pensiil r din sistemul public, stabilite in f stul sistem al asiguraril r s ciale de stat
p trivit legislatiei anteri are datei de „ aprilie 200„, in c nf rmitate cu principiile Legii nr
„9/2000, publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 897 din „ ct mbrie 2004, cu
m dificarile si c mpletarile ulteri are;
q) H tararea Guvernului nr 75„/2004 privind criteriile si pr centele de maj rare a pensiei de
serviciu a membril r pers nalului dipl matic si c nsular pentru c ntributiile la pensia
suplimentara achitate in valuta, publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr 459 din
2„ mai 2004;
r) prevederile referit are la pensii cuprinse la art „„ alin „ si 2, art 2„ alin 3 si art 24 din
Legea nr 80/„995 privind statutul cadrel r militare, publicata in M nit rul Oficial al R maniei,
Partea I, nr „55 din 20 iulie „995, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta

s) prevederile referit are la pensii cuprinse la art „9 alin (3) din Legea nr 384/2006 privind
statutul s ldatil r si gradatil r v luntari, publicata in M nit rul Oficial al R maniei, Partea I, nr
868 din 24 ct mbrie 2006, cu m dificarile si c mpletarile ulteri are;
s) rice alte disp zitii c ntrare prezentei legi

Aceasta lege a f st ad ptata de Parlamentul R maniei, in c nditiile art 77 alin (2), cu


respectarea prevederil r art 75 si ale art 76 alin („) din ’ nstitutia R maniei, republicata

'(()*+,((-.((*)('/,,*0'(()*+,((
(+,//*
01(,.+,(.*-( )+2(0+

Bucuresti, „6 decembrie 20„0
Nr 263

ANEXA Nr „

LISTA
cuprinzand pers nalul navigant din aviatia civila ale carui l curi de
munca se incadreaza in c nditii speciale

„ Pers nal navigant pe:


a) avi ane turb react are si turb pr puls are de transp rt;
b) avi ane clasice de transp rt public;
c) avi ane clasice in misiuni sanitare sau de specialitate;
d) elic ptere si avi ane utilitare;
e) aer nave pr t tipuri la incercare in zb r
2 Echipaje de receptie in zb r a aer navel r, instruct ri in sc li, cursuri si aer cluburi, pe:
a) avi ane clasice;
b) avi ane turb react are sau turb pr puls are
3 Pers nal de incercare in zb r a aer navel r n i, de serie
4 Pers nal navigant de c ntr l in zb r
5 Pers nal tehnic care executa receptia si c ntr lul tehnic in zb r al aer navel r
6 Instruct ri in sc li, cursuri si aer cluburi de zb r fara m t r
7 Pers nal de parasutism pr fesi nist care:
a) executa salturi din aer nava in pr cesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;
b) executa salturi pentru receptia parasutel r;
c) executa salturi din turnul de parasutism;
d) desfas ara activitatea de instruct r de parasutism la b rdul aer navei din care se executa
salturi cu parasuta

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer
8 Ins tit ri de b rd

ANEXA Nr 2

LISTA
cuprinzand l curile de munca incadrate in c nditii speciale,
in care se desfas ara urmat arele activitati

„ Activitatea din sect arele care utilizeaza materii expl zive, pulberi si munitii pentru
urmat arele peratii:
a) manipularea materiil r expl zive: d cheri, d cherimecanizat ri, c nducat ri de utilaje
p rtuare, mineri de suprafata si artificieri;
b) manipularea materiil r t xice si pulverulente, a pr dusel r chimice si petr chimice, a
carbunil r si a minereuril r: d cheri, d cheri-mecanizat ri, c nducat ri de utilaje p rtuare;
c) fabricarea, manipularea, transp rtul nitr glicerinei, expl zivil r, pulberil r negre, pulberil r
fara fum, pr dusel r pir tehnice in unitatile de pr ductie a expl zivil r, precum si fabricarea
nitr celul zel r si a celul idului in aceleasi unitati de pr ductie a expl zivil r;
d) fabricarea munitiil r si a elementel r de munitii, l curile de munca in care se executa
peratii cu expl ziv de initiere, expl ziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si
l curile de munca in care se executa peratii cu expl zivi ar matici, la care angajatii vin in
c ntact direct cu acestia;
e) asamblarea si dezasamblarea f c asel r, suruburil r p rtam rsa si a det nat arel r, in cazul
in care elementele c mp nente sunt incarcate;
f) asanarea terenuril r si a apel r de munitii, de pr duse pir tehnice, de materii expl zive si
mine;
g) peratii de distrugere a munitiil r incarcate si a elementel r de munitii incarcate, a
pulberil r, a expl zivil r si a pr dusel r pir tehnice;
h) delab rarea munitiil r si a elementel r pir tehnice incarcate cu substante expl zive sau
incendiare
2 Activitatea din l curile de munca incadrate in categ riile de risc radi l gic III si IV din
centrale nuclear electrice, unitati de cercetare-dezv ltare in d meniul nuclear, unitati de
fabricare a c mbustibilului nuclear, unitati de tratare si dep zitare a deseuril r radi active,
instalatii radi l gice si alte instalatii nucleare
3 Activitatea desfasurata in subteran la c nstructii hidr tehnice de tuneluri, de galerii, precum
si de centrale electrice subterane, la expl atari din cariere prin tuneluri si galerii

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar

4 Activitatea desfasurata in subteran: lucrari de c nstructii, intretinere si reparatii de tuneluri,


de cai ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adancimi mai mari de 8 m
5 Activitatile desfasurate in subteran in cadrul metr ului pentru:
a) mecanic de l c m tiva si rama electrica de metr u;
b) mecanic ajut r de l c m tiva si rama electrica de metr u;
c) mecanic instruct r
6 Activitatea de revizie, intretinere, expl atare si reparatie de la metr u, care se desfas ara
„00% in subteran
7 Activitatea desfasurata de pers nalul din siguranta circulatiei, care indeplineste functia de
mecanic de l c m tiva si aut m t r, mecanic ajut r si mecanic instruct r
8 Activitatea de expl atare p rtuara desfasurata de d cheri si de d cheri-mecanizat ri
9 Activitatea desfasurata de pers nalul navigant din unitatile de transp rt maritim si fluvial,
care lucreaza in sala masinil r de pe navele maritime si fluviale cu capacitate de peste 600 ’P
„0 Lucrari permanente sub apa la suprapresiune: scafandri si ches nieri
„„ Activitatea desfasurata de pers nalul de pe platf rme marine
„2 Activitatea desfasurata de pers nalul care lucreaza in expl atari f restiere: fas nat ri,
c rhanit ri, funicularisti, tract risti, c nducat ri de tract are articulate f restiere, s rtat ri
„3 Activitatea desfasurata la f rajul s ndel r de titei si gaze: interventii, pr be de pr ductie si
reparatii capitale la s nde, c mbustie subterana, detubari s nde si saparea puturil r pentru
repararea c l anel r la s nde; activitatea de peratii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la
s nda; m ntarea-dem ntarea turlel r petr liere, cu exceptia turlel r rabatabile
„4 Reparatii si intretinere la m ri cu capacitate mai mare de 7 000 t
„5 Prelucrarea industriala a t piturii de sticla prin suflare cu gura - peratii executate c mplet
nemecanizat la teava, preluand priza din cupt rul de t pire - si din teava de sticla greu fuzibila
„6
a) Prelucrarea t piturii de sticla la masini aut mate, semiaut mate si prese;
b) Alimentarea manuala a cupt arel r de t pit sticla;
c) ’upt arele pentru t pirea sticlei
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

„7 Fabricarea fibrel r minerale artificiale din fibre si fibre de sticla


„8 Activitatea desfasurata de pers nalul din activitatea de c csificare a carbunelui:
a) c cserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usil r, incalzirea bateriil r si a
c lect arel r de gaze - platf rmele de pe bateriile de c cs si semic cs, sc aterea usil r,
transp rtul c csului la stins, stingerea si s rtarea c csului;
b) sect rul chimic al c cseriei: chimizarea gazului de c cs, distilarea gudr anel r, ambalarea si
incarcarea in vrac a pr dusel r chimice rezultate si fabricate;
c) arderea pe vatra in cupt are deschise a gudr anel r rezultate de la rafinarea pr dusel r
petr liere;
d) peratia de gudr nare a ling tierel r
„9 Activitatea desfasurata de pers nalul care lucreaza la pr ducerea electr zil r siderurgici si
de sudura:
a) macinarea, d zarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiil r prime necesare fabricarii
electr zil r;
b) calcinarea c csului de petr l si a antracitului;
c) prepararea sm alei, a electr grafitului, precum si a deseuril r crude si a antracitului si
d zarea acest r c mp nente;
d) c acerea, rec acerea, grafitarea si impregnarea electr zil r;
e) recuperarea pr dusel r carbun ase;
f) prelucrari mecanice pe masini-unelte speciale ale electr zil r siderurgici grafitati si ale
nipluril r, ale bl curil r de furnal
20 Prepararea de minereuri: macinare, fl tare, filtrare
2„ Activitatea desfasurata de pers nalul din activitatea de agl merare:
a) sect rul de agl merare din siderurgie: peratiile de la masina de agl merare, reintr ducerea
in flux a sarjei neagl merate - retur, expeditia agl meratului;
b) incarcarea materiei prime in c rfe la furnalele vechi - peratie ce se executa sub sil zuri;
c) macinarea, prajirea, agl merarea, sarjarea, precum si t pirea minereuril r sau a
c ncentratel r de plumb;
d) prajirea si agl merarea minereului de cupru, t pirea c ncentratel r cupr ase, c nvertizarea,
prerafinarea, precum si granularea cuprului;
e) prajirea, macinarea, agl merarea, t pirea minereuril r, a zguril r si a materialel r
ref l sibile nefer ase, prerafinarea, rafinarea, c nvertizarea si turnarea metalel r nefer ase

Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter
22 Activitatea desfasurata de pers nalul de la furnale:
a) incarcarea materiei prime in c rfe la furnalele vechi - peratie ce se executa sub sil zuri;
b) instalatia de d zare si de incarcare a materialel r de sarja, incarcarea furnalel r, epurarea
gazel r de furnal, preincalzit are de aer, curatarea canalel r de la furnal, activitatea prestata la
creuzetul furnalel r, desulfurarea f ntei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea
gazel r de furnal
23 Activitatea desfasurata de pers nalul din telarii:
a) incarcarea cupt arel r, precum si elab rarea telului in cupt are, in c nvertiz are, in
cupt are electrice, inclusiv instalatii de ret pire sub zgura si tratament termic in vid, care au
capacitatea de cel putin 5 t pe sarja;
b) turnarea telului prin pr cedeul c ntinuu si in ling uri la uzinele siderurgice;
c) pregatirea gr pii de turnare, turnarea si evacuarea telului;
d) cazanele recuperat are de la telariile cu c nvertiz are
24 Activitatea din turnat riile de f nta, tel, nefer ase sau materiale ref l sibile nefer ase, cu
pr ductie industriala c ntinua, in care se executa si peratiile de dezbatere sau de curatare a
piesel r in hala de turnare
25 Activitatea desfasurata de pers nalul din activitatea de laminare la cald:
a) incalzirea metalului in vederea laminarii, laminarea, taierea, presarea si refularea la cald,
inclusiv ajustajul, finisarea si s rtarea la cald;
b) incarcarea si descarcarea cupt arel r adanci - macarale Tiegler, precum si macaralele de la
sc aterea telului din cupt arele cu pr pulsie;
c) incalzirea taglel r in cupt rul cu vatra inclinata pentru lamin rul de 6 t li, precum si
incalzirea bandajel r si a discuril r pentru r tile de material rulant; incalzirea telului pentru
laminare in cupt are adanci;
d) incalzirea, sc aterea si transp rtul platinel r si al pachetel r de tabla, manual, de la cupt are
la caja;
e) extragerea manuala a telului cald pentru laminare din cupt are sau a taglel r din cupt arele
cu pr pulsie;
f) extragerea manuala a ling uril r sau a taglel r din cupt arele cu pr pulsie; transp rtul
manual al taglel r de la cupt r la linia de laminare;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n
g) striparea ling uril r si curatarea cu flacara a ling uril r, bramel r si a taglel r, precum si
curatarea cu ci cane pneumatice a ling uril r si laminatel r
26 Activitatea de f rjare c ntinua la cald, manuala, cu ci cane si prese de peste 200 kg/f rta
27 Activitatile efectuate de zidari-sam t ri:
a) zidirea si repararea cupt arel r industriale, utilajel r de turnare, cazanel r din centralele
electrice, precum si a alt r asemenea utilaje, cu caramida din silica sau cu caramida din silica
as ciata cu alte categ rii de caramida refractara;
b) executarea la cald, la utilajele menti nate mai sus, a peratiil r de zidire si de reparare a
zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata - activitate permanenta
28 Activitatea desfasurata de pers nalul care lucreaza la:
a) uscarea, prajirea si distilarea minereuril r cinabrifere;
b) distilarea si purificarea mercurului in pr ces c ntinuu; instalatiile de prelucrare cu mercur a
minereuril r aur argentifere, activitatea de cianurare a minereuril r aur argentifere;
c) electr liza cuprului si fabricarea industriala a pulberil r de cupru;
d) electr liza aluminiului, inclusiv captarea gazel r;
e) prajirea, macinarea, agl merarea, t pirea minereuril r, a zguril r si a materialel r
ref l sibile nefer ase, prerafinarea, rafinarea, c nvertizarea si turnarea metalel r nefer ase;
f) afinarea aurului si a argintului;
g) fabricarea pulberii de aluminiu;
h) fabricarea fer aliajului si a siliciului metalic
29 Activitatea desfasurata de pers nalul care lucreaza la pr ductia si prelucrarea plumbului,
zincului si c sit rului:
a) macinarea, prajirea, agl merarea, sarjarea, precum si t pirea minereuril r sau a
c ncentratel r de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elab rarea aliajului plumb-
cadmiu;
b) t pirea aliajel r cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in pr cesul de
fabricatie industriala: t pirea, elab rarea si rafinarea metalel r nefer ase in incinta uzinel r din
metalurgia plumbului;
c) fabricarea acumulat arel r electrice din plumb;
d) metalurgia zincului;
e) pers nalul care lucreaza cu plumb din fabricile de cel fibra-visc za

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente
30 Activitatea de tratare si ac perire a metalel r prin urmat arele:
a) metalizarea cu nichel-carb nil;
b) instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma;
c) peratiuni de tratamente termice efectuate in cupt are care utilizeaza in exclusivitate gazul
de c cs sau gazul de furnal;
d) deservirea cupt arel r cu cl p t pentru tratamente termice ale rul uril r de tabla si benzil r
de tel;
e) instalatii de zincare a tablel r, tevil r si pr filel r in industria metalurgica;
f) peratii de incalzire, tratament termic si emailare prin pudrare a piesel r din f nta;
g) ac periri metalice in metal t pit, in cazul in care suprafata t tala a piesel r care sufera
aceasta peratie depaseste 20 m2/ ra

a) Fabricarea abrazivel r din cuart - t ate peratiile aferente pr cesului de fabricatie;
b) Granularea carburii de siliciu, a electr c rind nului si finisarea pietrel r de p liz r
32 Activitatea de perf rare, f rare, impuscare si transp rt al materialului der cat in cariere,
unde se f l sesc excavat are cu cupa mai mare de 4 m3 si aut basculante mai mari de 25 t
33 Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiil r ermetizate
34 Activitatea desfasurata de pers nalul care lucreaza la fabricarea si ambalarea negrului de
fum
35 Activitatea de fabricare a diamantel r sintetice
36 Activitatea desfasurata in instalatiile care fabrica, vehiculeaza si dep ziteaza hidr gen
sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb iz t pic si de epurare a apel r reziduale cu hidr gen
sulfurat
37 Fabricarea acril nitrilului si a derivatil r cianici, in cazul in care se desfas ara in aceeasi
instalatie; utilizarea in industrie a acril nitrilului
38 ’uratarea canalel r subterane care c ntin substante f arte pericul ase sau cancerigene din
unitatile industriei chimice si petr chimice
39 Activitatea desfasurata in instalatii de fabricatie a benzenului si tetracl rurii de carb n
40 Activitatea desfasurata in instalatia bitum - fabricarea, ambalarea, prepararea mixturil r
asfaltice
4„ Fabricarea fen lului
42 Activitatea desfasurata in instalatiile de fabricare a xidului de etilena

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Expr prierea Aspecte te retice si jurisprudenta
43 Activitatea desfasurata in instalatiile de electr liza pentru pr ducerea cl rului
44 Activitatea de fabricare a cl rurii de vinil si a p licl rurii de vinil
45 Activitatea de fabricare a pesticidel r
46 Fabricarea si utilizarea industriala de alfa si betanaftilimina
47 Fabricarea si ambalarea benzidinei
48 Fabricarea hidr benzenului
49 D zarea manuala a anti xidantil r, a accelerat ril r si a agentil r de vulcanizare
50 Activitatea desfasurata de pers nalul care lucreaza in lepr zerii
5„ Fabricarea fer d uril r - t ate peratiile; fabricarea si prelucrarea placil r de marsit pe
baza de azbest - t ate peratiile

ANEXA Nr 3

UNITATILE
care au btinut avizul pentru indeplinirea pr ceduril r si criteriil r
de incadrare in c nditii speciale, in c nf rmitate cu prevederile
H tararii Guvernului nr „ 025/2003 privind met d l gia si criteriile
de incadrare a pers anel r in l curi de munca in c nditii speciale, cu
m dificarile si c mpletarile ulteri are

V V V V
V V V
+3+3
 ' 
 3  4  -
 5   
34

  


 
V V V V
V V V
3  -   5  !$$##%64% 4 
4 #3#3 ! !7 
337  1 

V V V V
V V V
 3  + '  %$#
6"4 4%%$ 4 33 !7%7
'  337  1  

 ' - 7

  - 

V V V V
V V V
"3  + '  ! 6"44%%
 4#3 3 #$7"7"$7"%7!7! 
'  337  1  

  87  ' 

V V V V
V V V
!3  + '  $ !6#4! 4%%%
""4"3#3 #"
'  337  1  

 ' , 7

  , 

V V V V
V V V
#3  + '  "$!!6"!4# 4%%$
"%43#3 #7"
'  337  1  
!43#3 #7
 ' &
7  
43$3 #7
&

$43$3 #7

43$3 #
V V V V
V V V
3  + '  %%%6!4# 4%%
!$43$3 #"
'  337  1  

 ' . 7  

. 

V V V V
V V V
$3  + '  !""%6"#4""4%%
#43$3 #"
'  337  1  

 ' , 7  

, 

V V V V
V V V
3  + '  %% 6!4#4%%
#!4!3$3 #"
'  337  1  

 '  . 7  

. 

V V V V
V V V
%3  + '  !%6#4 "4%%
$ 4!3$3 #"
'  337  1  

 '  7  

 
1 

V V V V
V V V
3  -    ""!6 !4#!4%%
"4 33 ! 7 %
337  1. 

V V V V
V V V
3  -  2  $64!%4%%
!4 33 !#77 $
337  ,6

V V V V
V V V
 3  -  *2  !" 
6"4 #"4 #4 33 !
337  - 

V V V V
V V V
"3  -  2  $!
6"4" 4 !4 33 !
'   337  - 

V V V V
V V V
!3  -  2' $!$"
6"4$##4%%#$4 33 !
. 337  - 

V V V V
V V V
#3  -   $$ !64 $4%%
%4"3 3 !$7 7 
337  9 

V V V V
V V V
3  -     !$%6 "4$$4 
4"33 ! %
337 ' 

V V V V
V V V
$3  + 
, #!#!#
6!4%$!4%%4"33 !$
: 
- ;-3:33- ; 

337  1 

V V V V
V V V
3  + 
, #!#"$
6!4%$$#4%% 4"33 !$
: 
.5;-3:33.5; 

337  1 

V V V V
V V V
%3  -   337#6!4% !4%%
"4"3 3 ! !7 
  1 

V V V V
V V V
 3  -   337 $"!%64"4%%
!4 3 3 ! !
  1

V V V V
V V V
 3  -   337$##$644%%
#4 3 3 ! !
  * 

V V V V
V V V
 3   #$ 6"4##4%%
4 3 3 ! 
+  333+3 337

  )  ,  

 - + ' 7

  ' . 

V V V V
V V V
 "3   "#6 #4"4%%
##4!3$3 #"
+  333+3 337

  )  ,  

 0.2 '0)37

  )  , 

V V V V
V V V
 !3   $# 6 #4 4%%
$ 4 3%3 # 
+  333+3 337

  )  , 

V V V V
V V V
 #3  -  .  ##6 4!4%%
4 3 3 !$7 "7 #
<
 337  <


V V V V
V V V
 3* + 
-  "" "!
6 "4%!#4  4#3 3 # 
)  : * 

+ ;< < ;7 . 

V V V V
V V V
 $3- + - 7 %"!6 4""!4%%%
 !4#3 3 # 
: . 337  
#43$3 #
) 5 ) 

(= . 7  ) 

V V V V
V V V
 3- + - 7 !%%"6 4!"4 
 #4#3 3 # 
: . 337  

) 5 ' 

, 7  , *5 

V V V V
V V V
 %3- + - 7 !""!64!4 
 $4#3 3 # 7 7 7" 
: . 337  

) 5  7  

 . 

V V V V
V V V
"3- + - 7 ! $#!%6 4$"4 
"4#3 3 # 
: . 337  

) 5 - >7  - >
V V V V
V V V
"3- + - 7 ! $#!6 4$#4 
$!4!3$3 # 7 7 %
: . 337  

) 5 1
 337

  1


V V V V
V V V
" 3  -    % 
6 4 $4%% 4#3 3 # !
337  ) 

V V V V
V V V
""3  -  2   !
64 $"4%% %4#3 3 ##
337 1 

V V V V
V V V
"!3  -   . %$ 64!!"4%%%
"4#3 3 # 7 %
2
-  337  

 . 

V V V V
V V V
"#3  -    %6"$44%%
" 4"3#3 #$7 !7 7 $
337  1 


V V V V
V V V
"3  -  *
 %%$6 4$4%%
"!4!3#3 #%7
757 "77
337  -,
 !7 #77 7577

 
V V V V
V V V
"$3  +  337 #""6"4 !4%%
 "44 %3!3 # 
  1 

(= . & 7

  & 

V V V V
V V V
"3  -  .
 %" 64 ""4%%%
"$4#3#3 #" 
337  .
+ 

V V V V
V V V
"%3  -   %%6 4"4%%
"4#3#3 # !
337  - > + 

V V V V
V V V
!3  -  <
  ## 
6!4$ 4%%! 43#3 #7"
337  1 

V V V V
V V V
!3  -  /
/ > %!! #
6 !4$ 4%% !"43#3 # 
.  33 //.7

  1 

V V V V
V V V
! 3  -  -  %#%
6 !4 "4%% !!43#3 # !7 
337  1. 

V V V V
V V V
!"3- +  337!"$"" 64""4 
!#43#3 # 7
7787$7 7
  1  5 
 %7""
  -  /. 


 337  1 6

V V V V
V V V
!!3- +  337"$!!6 %4 4 
4 3$3 # 7
7 757787$7
  1  5 
 !7 
  -  /. 

'  337  ' 

V V V V
V V V
!#3- +  337"# !"64!%4 
"4#3%3 # 7
7 757787$7
  1  5 
 7 $7 %7
  -  , 8 337
"7""
  9 

V V V V
V V V
!3- +  337"%!#"64#%4 
$"4 3%3 #
7 757""
  1  5 

  -  -5 337

  1 

V V V V
V V V
!$3  -  0 8 337!$# 6"4 %4%%
!43$3 # 7$7 !7 7"%7! 7
  & 
!"7!!7!#
V V V V
V V V
!3  -  - 337#$" $
6 !44 "!43$3 # 7 7 7 %
  1   1
!143%3 #
. 7  1. 

V V V V
V V V
!%3  -   337 $
6$4%%#4%%!%43$3 ##777 $7""
  ) 8 

V V V V
V V V
#3  -  - ! $64#%4%%
#43$3 #7$7 "7 #7 7 $

  337  

 

V V V V
V V V
#3  -   337$$% 6""4#4%%
# 4!3$3 ##7
  

V V V V
V V V
# 3  -  1 337#!64%4%%
#"4!3$3 # 7 7""
  1
!4 3%3 #
V V V V
V V V
#"3  -  . %" $6"4$!4%%$
#43$3 # !7 
) 337  . 

V V V V
V V V
#!3  -  - !#%"6 4""4 
#%43$3 #$
( 
, 5 
 337

  


V V V V
V V V
##3  -  '   !$!#6"4!!%4 
4$3$3 #"
337  1   

' 7  ' 

V V V V
V V V
#3  -  '   !$%!"64#4 
#43$3 #"
337  1   

- 7  * 

V V V V
V V V
#$3  -  '   !$!""6!4%!4 
$43$3 #"
337  1   

'  & 7  


V V V V
V V V
#3  -  '   !%""6 %4! 4 
$$4#3$3 #"
33  ' 7  

' 

V V V V
V V V
#%3  -  . = ""6$4%%4%%
 4$3$3 # !
337  1 

V V V V
V V V
3  -  ' = 337 #"6%4 4%%
"4$3$3 #$7 !7 7""
  1 

V V V V
V V V
3  -  
, ""$"%
6!44%%%!4$3$3 ##7
.  .(,0(? 337
 #43%3 #
  1 

V V V V
V V V
 3  -  / . "#"#6 %44%%
%43$3 # !7 7 $7""
337  ' 

V V V V
V V V
"3  -  */ 337%"%64"4%%
$43$3 # 
  1 

V V V V
V V V
!3  -  : > 
$$$
6"4 $!4%% $"4!3$3 #"
1 337  1 

V V V V
V V V
#3  -  
 #"$%64#$4 "
$#4!3$3 #$7 $
 ,  - 337

  * 

V V V V
V V V
3<
  337  !%"%"6 #4 #4 
$4!3$3 #
1  5   

-  <
 ' 
: 

337  )  , 

V V V V
V V V
$3  -  -. ##$#$64!4%%%
$4#3$3 #"7!7 7 7" 
337  


V V V V
V V V
3  -  < 337 !"!$6"$4$!4 
4#3$3 #$
  & 

V V V V
V V V
%3  -  ,  /3,313 %!#644%%
43$3 # "7 !7 
337  1 

V V V V
V V V
$3  -  : > 
 ""
6"4 %4%% "43$3 #"
 & 337  

 & 

V V V V
V V V
$3  -  /.1 337%$ !
6!4 "$4 !!43$3 # !
  1 

V V V V
V V V
$ 3  -  . -: #$6"4#4%%
#4%3$3 #$7 "7 !7""
337  ' 

V V V V
V V V
$"3  -  . 
$#64 %4%%
4%3$3 ##
: 2
( 

:(.*, 337  

V V V V
V V V
$!30' 0  $$$6"4!"4%%
$4 3$3 #77$7
' 7  - 

  -   337

  - 

V V V V
V V V
$#30' 0  %!6"4#4%%
4 3$3 #77
' 7  - 

  -  ) 337

  - 

V V V V
V V V
$30' 0  %6"4%4%%
%4 3$3 #77$7
'  - 

  -  -8 = 

337  - 

V V V V
V V V
$$30' 0  $%$6"4 !4%%
%4 3$3 #77
' 7  - 

  -  : 337

  - 

V V V V
V V V
$30' 0  $6"4$"4%%
%4 3$3 #77
' 7  - 

  -  -


(=
'<0(+*? 337  

- 

V V V V
V V V
$%30' 0  ! $ !!
6"4#%#4%% % 4 3$3 #77
' 7  - 

  -    337

  - 

V V V V
V V V
30' 0  % $6"4#4%%
%"4 3$3 #77$77%
' 7  - 

  -  .  

337  - 

V V V V
V V V
30' 0  #6"4!4%%
%!4 3$3 #77
' 7  - 

  -  / = 337

  - 

V V V V
V V V
 30' 0  !#
6"4#!%4%%%#4 3$3 #77$77%
' 7  - 

  -   

 . 337  - 

V V V V
V V V
"30' 0  !"6"4# 4%%
%4 #3$3 #$
' 7  - 
 43%3 #
  -  0 ,  

337  - 

V V V V
V V V
!30' 0  !"
6"4# %4 !%$4 #3$3 #77
' 7  - 

  -   2 

(= 3337  - 

V V V V
V V V
#30' 0  $!"!"6"4 4%%
%4 #3$3 #%
' 7  - 

  -  - 


  .-  337

  - 

V V V V
V V V
3  -  )5 337##"$!6" 4$4 "
%%4 #3$3 #"
  .
 : >7

  .


V V V V
V V V
$3  -   23*3'3 "$6 %4$%4 
4 #3$3 #7 7 
337  ' 
!$4 3%3 #
V V V V
V V V
3  -    !$ 6"#4 #4%%
 4 3$3 # !7 7 $
337  >

V V V V
V V V
%3  -   337!""%%#6"4"4%%
!43%3 ##
  ' -
 

V V V V
V V V
%3  -    "$"
6 4#%4%% #43%3 #$7 !7 7"
:  337  - > + 

V V V V
V V V
%3  -    $ 6"4#"!4%%
43%3 #7"7"%
5 337  - 

V V V V
V V V
% 3  -     $!6 4!4%%
$43%3 ##77 $7""
337  28 

V V V V
V V V
%"3  -  - 8)  #"%%%6%44%%
4%3%3 #$
337  1 

V V V V
V V V
%!3  -   ,
  %6 4"4%%
%4%3%3 ##777""
337  ,


V V V V
V V V
%#3  -  , !!
6 4"%$$4%% 4%3%3 # !7""
.  3337  - > + 

V V V V
V V V
%3  -  &  "$6" 44%%
4%3%3 ##777 $
337  .


V V V V
V V V
%$3  -  - 337#$!64"4%%
 4%3%3 ##77 7 $7""
  1

V V V V
V V V
%3  -   = #% !#
6"4!4 "4%3%3 #77
337  - 

V V V V
V V V
%%3 
 & ""!# 
!4%3%3 #%
0  . 7  - 

V V V V
V V V
3  + 
2 + #$#!#
6" 4%4 "#4 3%3 #"
0.29 33  


* 7 - 0 

  
3*33-303337

  .


V V V V
V V V
3  -  : > 
 !$ $$!6 4"!%4%%#
4 3%3 #"
337  ,. 

V V V V
V V V
 3  -  . "%$"%6$4 4%%
$4 3%3 #7$7777
2 337  2 @
% 7 7 7 "7

 !7 #7 7 $7"

 7
7"%
V V V V
V V V
"3  -  + =  "#!64$#4 !
4 3%3 # 
337  :

V V V V
V V V
!3  -    337##"$!6 44%%
%4"3%3 # 

  

V V V V
V V V
#3  -  2
 %!$6 4"#4%%
 4"3%3 #" 
337  - > + 

V V V V
V V V
3  -  :0(-0 %%!#"6!4#"4%%
 4"3%3 #"
337  ,0 

V V V V
V V V
$3  -  A5 %$%%"6!4 ""4 
 4"3%3 #"
*  3337  

,0 

V V V V
V V V
3  -  .  #$ !6 $44%%
 "4"3%3 #$7 !7 #7 7 $
 337  
7" 
V V V V
V V V
%3  -  : 
 !$6" 4%4%%
 !4!3%3 ##
 337  

V V V V
V V V
3  -    ! #
6!4""4 #4!3%3 # 7 !7 
337  1  

#4 3%3 #
   -   

& *5 337  9 

V V V V
V V V
3  -    "# 6" 4 !4%%
 4!3%3 #$7 7 7 "7 7 7
337  - . 
 %7"7"
V V V V
V V V
 3  -  *  !"% 
6!4%$%4 $4!3%3 #$
  / > -:

*/ 337  1 

V V V V
V V V
"3  -    "6 #4"4%%
 %4!3%3 #""
337  )  , 

V V V V
V V V
!3  -  <
 > 337"6 %4$4%%
"4!3%3 # !7 7 $
  1 

V V V V
V V V
#3  -   337""##6!44%%
" 4#3%3 #7 7"
  1 

V V V V
V V V
3  -  : > 
 "$"$$
64 $!4%% ""4#3%3 #"
337  - 

V V V V
V V V
$3  -    %!6%4! 4%%
"!4#3%3 #$7 #7 
337  1 

V V V V
V V V
3  -  . 8 %"$ 6#4 !4%%
"#43%3 #7$7%57 "7
,  337  
7 7 !7 #77 7
, 
 7577 7 $
V V V V
V V V
%3  -   337$6"44%%
"43%3 # #
  9 

V V V V
V V V
 3* 
 ' 7!"!% 
"4 3%3 # 
  1 

V V V V
V V V
 3 / -: 7!"" % 
"%4 3%3 # 
  - 

V V V V
V V V
 3  -  + B!!%
6 "4 4 !4 3%3 # 
& 337  . 

V V V V
V V V
 "3, 
. >/ >-8 "%!
6!4$#$ 4 ! 4 3%3 # 
1   1  
7

  1 

V V V V
V V V
 !3  -    $ 6"4#"!4%%
!#4 3%3 # 
5 337  - 

V V V V
V V V
 #3 - 
/ - !#!#" 
!4 3%3 # 
 , 7  , 

V V V V
V V V
 3 - . 
/ 7!!"!!$ 
!4 3%3 # 
  , 

V V V V
V V V
 $3  + +  $!
6!4$!"4%%!%4 3%3 # 
337  1 

V V V V
V V V
 3 - 
/ 53! " 
#4 3%3 # 
' 7  1 

V V V V
V V V
 %3 - ' 53)3,8318 7! "#" 
#4 3%3 # 
  1 

V V V V
V V V
"3 0  7  !!!%% 
# 4 3%3 # 
1 6

V V V V
V V V
"3- 
-
 7  *#! 
#"4 3%3 # 
V V V V
V V V
" 3  -  & 337 %%#"
6"4# #4%%#4 3%3 # 7 #7 7""
  & 

V V V V
V V V
""3 - 6
 7  ! !% 
#$4 3%3 # 


V V V V
V V V
"!3  -  5 # $"##6"4 4 "
#%4 3%3 # 
 8 337  ' 

V V V V
V V V
"#3 / -:C7! $ #$ 
4 3%3 # 
  1 

V V V V
V V V
"3  -  .  $#6$4$ 4%%
 4 3%3 # 
337  2 

V V V V
V V V
"$3 - 6
 
/ 53" #" 
!4 3%3 # 
 
 7  2 
#4 3%3 #
V V V V
V V V
"3  
, #%6!4!4%%
$4 3%3 # 7 !7"7""
1  337  1 

V V V V
V V V
"%3 - 6
 
/ 7!""6$4"4%% 
4 3%3 # 
  - 

V V V V
V V V
!3* 0 ' 53)3 =
! "$% 
%4 3%3 # 
,  7  1 

V V V V
V V V
!3  -  : 337%#!$%6 4"4%%
$4 3%3 # 
  *

V V V V
V V V
! 3 - - 7  !% % 
$4 3%3 # 
1 

V V V V
V V V
!"3 . 7   "%! 
$#4 3%3 # 
V V V V
V V V
!!3 - 
'8 7!#!# 
$4 3%3 # 
  *

V V V V
V V V
!#3  -  : > 
$ $ %6 4 !4%%"
$$4 3%3 #"
9
 337  9
 

V V V V
V V V
!3 - 
'
 7  !$ 
$%4 3%3 # 


V V V V
V V V
!$3* 
1 -
  ' 53! " 
4 3%3 # 
)3-3-3*  7  1 

V V V V
V V V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Ghidul O’DE al preturil r de transfer

ANEXA Nr 4

LISTA
cuprinzand pr fesiile din activitatea artistica ale car r l curi
de munca se incadreaza in c nditii speciale

„ Balerin
2 Dansat r
3 Acr bat
4 J ngler
5 ’l vn
6 ’alaret de circ
7 Dres r de animale salbatice
8 S list v cal de pera si de pereta
9 Instrumentist la instrumente de suflat
„0 ’ascad r

ANEXA Nr 5

VARSTE STANDARD
de pensi nare, stagii c mplete si stagii minime de c tizare

Femei
V V V V
V V
& 
  
      

 
 
4 
4 4 
V V V V
V V
 %!!  #$4
#44
V V V V
V V
.%!!. #$4
#44
V V V V
V V
* %!!* #$4
#44
V V V V
V V
* %!!*  #$4
#44
V V V V
V V
%!! #$4
#44
V V V V
V V
  %!!  #$4
#44
V V V V
V V
0  %!!0  #$4
#44
V V V V
V V
+  %!!+  #$4
#44
V V V V
V V
) %!!)  #$4
#44
V V V V
V V
* %!#*  #$4
#44
V V V V
V V
: %!#:  #$4
#44
V V V V
V V
. %!#.  #$4
#44
V V V V
V V
 %!#. #$4
#44
V V V V
V V
.%!#*  #$4
#44
V V V V
V V
* %!#*  #$4
#44
V V V V
V V
* %!# #$4
#44
V V V V
V V
%!#   #$4
#44
V V V V
V V
  %!#+   #$4 
#4 4 
V V V V
V V
0  %!#)  #$4 
#4 4 
V V V V
V V
+  %!#* "#$4 
#4 4 
V V V V
V V
) %!#:  "#$4 
#4 4 
V V V V
V V
* %!. "#$4 
#4 4 
V V V V
V V
: %!. "#$4"
#4"4"
V V V V
V V
. %!* "#$4"
#4"4"
V V V V
V V
 %!*  "#$4"
#4"4"
V V V V
V V
.%! "#$4"
#4"4"
V V V V
V V
* %!  "#$4"
#4"4"
V V V V
V V
* %!+  "#$4!
#4!4!
V V V V
V V
%!)  "#$4!
#4!4!
V V V V
V V
  %!* !#$4!
#4!4!
V V V V
V V
0  %!:  !#$4!
#4!4!
V V V V
V V
+  %!. !#$4!
#4!4!
V V V V
V V
) %!. !#$4#
#4#4#
V V V V
V V
* %!$* !#$4#
#4#4#
V V V V
V V
: %!$*  !#$4#
#4#4#
V V V V
V V
. %!$ !#$4#
#4#4#
V V V V
V V
 %!$  !#$4#
#4#4#
V V V V
V V
.%!$+  !#$4
#44
V V V V
V V
* %!$)  !#$4
#44
V V V V
V V
* %!$* ##$4
#44
V V V V
V V
%!$:  ##$4
#44
V V V V
V V
  %!$. ##$4
#44
V V V V
V V
0  %!$. ##$4$
#4$4$
V V V V
V V
+  %!$* ##$4$
#4$4$
V V V V
V V
) %!$*  ##$4$
#4$4$
V V V V
V V
* %!  ##$4
#44
V V V V
V V
: %!0  ##$4
#44
V V V V
V V
. %!+  ##$4
#44
V V V V
V V
 %!* #$4%
#4%4%
V V V V
V V
.%!:  #$4%
#4%4%
V V V V
V V
* %!. #$4%
#4%4%
V V V V
V V
* %!. #$4
#44
V V V V
V V
%!* #$4
#44
V V V V
V V
  %!*  #$4
#44
V V V V
V V
0  %!  #$4
#44
V V V V
V V
+  %!0  #$4
#44
V V V V
V V
) %!+  #$4
#44
V V V V
V V
* %!%* $#4
44
V V V V
V V
: %!%:  $#4
44
V V V V
V V
. %!%. $#4
44
V V V V
V V
 %!%. $#4
4 4 
V V V V
V V
.%!%* $#4
4 4 
V V V V
V V
* %!%*  $#4
4 4 
V V V V
V V
* %!%  $#4 
4!4!
V V V V
V V
%!%0  $#4 
4!4!
V V V V
V V
  %!%+  $#4 
4!4!
V V V V
V V
0  %!%* #4"
44
V V V V
V V
+  %!%:  #4"
44
V V V V
V V
) %!%. #4"
44
V V V V
V V
* %#. #4!
44
V V V V
V V
: %#* #4!
44
V V V V
V V
. %#*  #4!
44
V V V V
V V
 %#  #4#
44
V V V V
V V
.%#0  #4#
44
V V V V
V V
* %#+  #4#
44
V V V V
V V
* %#* %#4
$4 4
V V V V
V V
%#:  %#4
$4 4
V V V V
V V
  %#. %#4
$4 4
V V V V
V V
0  %#. %#4$
$4 4 
V V V V
V V
+  %#* %#4$
$4 4 
V V V V
V V
) %#*  %#4$
$4 4 
V V V V
V V
* %#  %#4
$4! 4!
V V V V
V V
: %#0  %#4
$4! 4!
V V V V
V V
. %#+  %#4
$4! 4!
V V V V
V V
 %#* #4%
$4 4
V V V V
V V
.%#:  #4%
$4 4
V V V V
V V
* %#. #4%
$4 4
V V V V
V V
* %#. #4
$4 4
V V V V
V V
%#* #4
$4 4
V V V V
V V
  %#*  #4
$4 4
V V V V
V V
0  %#  #4
$4 4
V V V V
V V
+  %#0  #4
$4 4
V V V V
V V
) %#+  #4
$4 4
V V V V
V V
* %# * #%4
4"4
V V V V
V V
: %# :  #%4
4"4
V V V V
V V
. %# . #%4
4"4
V V V V
V V
 %# . #%4
4 "4 
V V V V
V V
.%# * #%4
4 "4 
V V V V
V V
* %# *  #%4
4 "4 
V V V V
V V
* %#   #%4 
4!"4!
V V V V
V V
%# 0  #%4 
4!"4!
V V V V
V V
  %# +  #%4 
4!"4!
V V V V
V V
0  %# *  #%4"
4"4
V V V V
V V
+  %# :  #%4"
4"4
V V V V
V V
) %# .  #%4"
4"4
V V V V
V V
* %#". #%4!
4"4
V V V V
V V
: %#"*  #%4!
4"4
V V V V
V V
. %#"*  #%4!
4"4
V V V V
V V
 %#"   #%4#
4"4
V V V V
V V
.%#"0   #%4#
4"4
V V V V
V V
* %#"+   #%4#
4"4
V V V V
V V
* %#"* "#%4
%4!4
V V V V
V V
%#":  "#%4
%4!4
V V V V
V V
  %#". "#%4
%4!4
V V V V
V V
0  %#". "#%4$
%4 !4 
V V V V
V V
+  %#"* "#%4$
%4 !4 
V V V V
V V
) %#"*  "#%4$
%4 !4 
V V V V
V V
* %#!  "#%4
%4!!4!
V V V V
V V
: %#!0  "#%4
%4!!4!
V V V V
V V
. %#!+  "#%4
%4!!4!
V V V V
V V
 %#!* !#%4%
%4!4
V V V V
V V
.%#!:  !#%4%
%4!4
V V V V
V V
* %#!. !#%4%
%4!4
V V V V
V V
* %#!. !#%4
%4!4
V V V V
V V
%#!* !#%4
%4!4
V V V V
V V
  %#!*  !#%4
%4!4
V V V V
V V
0  %#!  !#%4
%4!4
V V V V
V V
+  %#!0  !#%4
%4!4
V V V V
V V
) %#!+  !#%4
%4!4
V V V V
V V
* %##* #4
"4#4
V V V V
V V
: %##:  #4
"4#4
V V V V
V V
. %##. #4
"4#4
V V V V
V V
 %##. #4
"4#4
V V V V
V V
.%##* #4
"4#4
V V V V
V V
* %##*  #4
"4#4
V V V V
V V
* %##  #4 
"4 #4
V V V V
V V
%##0  #4 
"4 #4
V V V V
V V
  %##+  #4 
"4 #4
V V V V
V V
0  %##* 4"
"4"#4
V V V V
V V
+  %##:  4"
"4"#4
V V V V
V V
) %##. 4"
"4"#4
V V V V
V V
* %#. 4!
"4!#4
V V V V
V V
: %#* 4!
"4!#4
V V V V
V V
. %#*  4!
"4!#4
V V V V
V V
 %#  4#
"4##4
V V V V
V V
.%#0  4#
"4##4
V V V V
V V
* %#+  4#
"4##4
V V V V
V V
* %#* $4
"4#4
V V V V
V V
%#:  $4
"4#4
V V V V
V V
  %#. $4
"4#4
V V V V
V V
0  %#. $4$
"4$#4
V V V V
V V
+  %#* $4$
"4$#4
V V V V
V V
) %#*  $4$
"4$#4
V V V V
V V
* %#$  $4
"4#4
V V V V
V V
: %#$0  $4
"4#4
V V V V
V V
. %#$+  $4
"4#4
V V V V
V V
 %#$* 4%
"4%#4
V V V V
V V
.%#$:  4%
"4%#4
V V V V
V V
* %#$. 4%
"4%#4
V V V V
V V
* %#$. 4
"4#4
V V V V
V V
%#$* 4
"4#4
V V V V
V V
  %#$*  4
"4#4
V V V V
V V
0  %#$  4
"4#4
V V V V
V V
+  %#$0  4
"4#4
V V V V
V V
) %#$+  4
"4#4
V V V V
V V
* %#* %4
"4#4
V V V V
V V
: %#:  %4
"4#4
V V V V
V V
. %#. %4
"4#4
V V V V
V V
 %#. %4
"4#4
V V V V
V V
.%#* %4
"4#4
V V V V
V V
* %#*  %4
"4#4
V V V V
V V
* %#  %4 
"4 #4
V V V V
V V
%#0  %4 
"4 #4
V V V V
V V
  %#+  %4 
"4 #4
V V V V
V V
0  %#*  4"
"4"#4
V V V V
V V
+  %#:  4"
"4"#4
V V V V
V V
) %#.  4"
"4"#4
V V V V
V V
* %#%. 4!
"4!#4
V V V V
V V
: %#%*  4!
"4!#4
V V V V
V V
. %#%*  4!
"4!#4
V V V V
V V
 %#%   4#
"4##4
V V V V
V V
.%#%0   4#
"4##4
V V V V
V V
* %#%+   4#
"4##4
V V V V
V V
* %#%*  4
"4#4
V V V V
V V
%#%:  4
"4#4
V V V V
V V
  %#%.  4
"4#4
V V V V
V V
0  %#%. 4$
"4$#4
V V V V
V V
+  %#%*  4$
"4$#4
V V V V
V V
) %#%*  4$
"4$#4
V V V V
V V
* %   4
"4#4
V V V V
V V
: %0   4
"4#4
V V V V
V V
. %+   4
"4#4
V V V V
V V
 %*  4%
"4%#4
V V V V
V V
.%:  4%
"4%#4
V V V V
V V
* %.  4%
"4%#4
V V V V
V V
* %. 4
"4#4
V V V V
V V
%*  4
"4#4
V V V V
V V
  %*  4
"4#4
V V V V
V V
0  %   4
"4#4
V V V V
V V
+  %0   4
"4#4
V V V V
V V
) %+   4
"4#4
V V V V
V V
* %*  " 4
" 4#4
V V V V
V V
: %:  " 4
" 4#4
V V V V
V V
. %.  " 4
" 4#4
V V V V
V V
 %  " 4
" 4#4
V V V V
V V
.%. " 4
" 4 #4
V V V V
V V
* %*  " 4
" 4 #4
V V V V
V V
* % " 4
" 4"#4
V V V V
V V
%   " 4
" 4"#4
V V V V
V V
  %0   " 4
" 4!#4
V V V V
V V
0  %+   " 4
" 4!#4
V V V V
V V
+  %*  ! 4 
" 4##4
V V V V
V V
) %:  ! 4 
" 4##4
V V V V
V V
* % .  ! 4 
" 4#4
V V V V
V V
: %   ! 4 
" 4#4
V V V V
V V
. % . ! 4 
" 4$#4
V V V V
V V
 % *  ! 4"
" 4$#4
V V V V
V V
.%  ! 4"
" 4#4
V V V V
V V
* %   ! 4"
" 4#4
V V V V
V V
* % 0   ! 4"
" 4%#4
V V V V
V V
% +   ! 4"
" 4%#4
V V V V
V V
  % *  # 4!
" 4#4
V V V V
V V
0  % :  # 4!
" 4#4
V V V V
V V
+  % .  # 4!
" 4#4
V V V V
V V
) %   # 4!
" 4#4
V V V V
V V
* %". # 4!
""4#4
V V V V
V V
: %"*  # 4#
""4#4
V V V V
V V
. %" # 4#
""4#4
V V V V
V V
 %"   # 4#
""4#4
V V V V
V V
.%"0   # 4#
""4 #4
V V V V
V V
* %"+   # 4#
""4 #4
V V V V
V V
* %"*  4
""4"#4
V V V V
V V
%":   4
""4"#4
V V V V
V V
  %".  4
""4!#4
V V V V
V V
0  %"   4
""4!#4
V V V V
V V
+  %".  4
""4##4
V V V V
V V
) %"*   4$
""4##4
V V V V
V V
* %!  4$
""4#4
V V V V
V V
: %!   4$
""4#4
V V V V
V V
. %!0   4$
""4$#4
V V V V
V V
 %!+   4$
""4$#4
V V V V
V V
.%!*  $ 4
""4#4
V V V V
V V
* %!:  $ 4
""4#4
V V V V
V V
* %!.  $ 4
""4%#4
V V V V
V V
%!  $ 4
""4%#4
V V V V
V V
  %!. $ 4
""4#4
V V V V
V V
0  %!*  $ 4%
""4#4
V V V V
V V
+  %! $ 4%
""4#4
V V V V
V V
) %!   $ 4%
""4#4
V V V V
V V
* %#0   $ 4%
"!4#4
V V V V
V V
: %#+   $ 4%
"!4#4
V V V V
V V
. %#*  4
"!4#4
V V V V
V V
 %#:   4
"!4#4
V V V V
V V
.%#.  4
"!4 #4
V V V V
V V
* %#   4
"!4 #4
V V V V
V V
* %#.  4
"!4"#4
V V V V
V V
%#*  4
"!4"#4
V V V V
V V
  %#*   4
"!4!#4
V V V V
V V
0  %#  4
"!4!#4
V V V V
V V
+  %#   4
"!4##4
V V V V
V V
) %#0   4
"!4##4
V V V V
V V
* %+   4
"!4#4
V V V V
V V
: %*  % 4
"!4#4
V V V V
V V
. %:  % 4
"!4$#4
V V V V
V V
 %.  % 4
"!4$#4
V V V V
V V
.%  % 4
"!4#4
V V V V
V V
* %. % 4
"!4#4
V V V V
V V
* %*  % 4
"!4%#4
V V V V
V V
%*  % 4
"!4%#4
V V V V
V V
  % % 4
"!4#4
V V V V
V V
0  %   % 4
"!4#4
V V V V
V V
+  %0   % 4
"!4#4
V V V V
V V
) %+   % 4
"!4#4
V V V V
V V
* %$* ""4
"#4#4
V V V V
V V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Taxele de timbru si Timbrul judiciar
Barbati

V V V V
V V
& 
  
      

 
 
4 
4 4 
V V V V
V V
* %"%*  4
"44
V V V V
V V
: %"%:  4
"44
V V V V
V V
. %"%.  4
"44
V V V V
V V
 %"%  4
"44
V V V V
V V
.%"%. 4
"44
V V V V
V V
* %"%*  4
"44
V V V V
V V
* %"%*  4
"44
V V V V
V V
%"% 4
"44
V V V V
V V
  %"%   4
"44
V V V V
V V
0  %"%0   4
"44
V V V V
V V
+  %"%+   4
"44
V V V V
V V
) %"%)  4
"44
V V V V
V V
* %!*  4
"44
V V V V
V V
: %!:   4
"44
V V V V
V V
. %!.  4
"44
V V V V
V V
 %!.  4
"44
V V V V
V V
.%!*  4
"44
V V V V
V V
* %!*   4
"44
V V V V
V V
* %!  4
"44
V V V V
V V
%!   4
"44
V V V V
V V
  %!+   4 
"4 4 
V V V V
V V
0  %!)   4 
"4 4 
V V V V
V V
+  %!* " 4 
"4 4 
V V V V
V V
) %!:  " 4 
"4 4 
V V V V
V V
* %!. " 4 
"4 4 
V V V V
V V
: %!. " 4"
"4"4"
V V V V
V V
. %!* " 4"
"4"4"
V V V V
V V
 %!*  " 4"
"4"4"
V V V V
V V
.%! " 4"
"4"4"
V V V V
V V
* %!  " 4"
"4"4"
V V V V
V V
* %!+  " 4!
"4!4!
V V V V
V V
%!)  " 4!
"4!4!
V V V V
V V
  %!* ! 4!
"4!4!
V V V V
V V
0  %!:  ! 4!
"4!4!
V V V V
V V
+  %!. ! 4!
"4!4!
V V V V
V V
) %!. ! 4#
"4#4#
V V V V
V V
* %! * ! 4#
"4#4#
V V V V
V V
: %! *  ! 4#
"4#4#
V V V V
V V
. %! ! 4#
"4#4#
V V V V
V V
 %!   ! 4#
"4#4#
V V V V
V V
.%! +  ! 4
"44
V V V V
V V
* %! )  ! 4
"44
V V V V
V V
* %! * # 4
"44
V V V V
V V
%! :  # 4
"44
V V V V
V V
  %! . # 4
"44
V V V V
V V
0  %! . # 4$
"4$4$
V V V V
V V
+  %! * # 4$
"4$4$
V V V V
V V
) %! *  # 4$
"4$4$
V V V V
V V
* %!"  # 4
"44
V V V V
V V
: %!"0  # 4
"44
V V V V
V V
. %!"+  # 4
"44
V V V V
V V
 %!"*  4%
"4%4%
V V V V
V V
.%!":  4%
"4%4%
V V V V
V V
* %!".  4%
"4%4%
V V V V
V V
* %!". 4
"44
V V V V
V V
%!"*  4
"44
V V V V
V V
  %!"*  4
"44
V V V V
V V
0  %!"   4
"44
V V V V
V V
+  %!"0   4
"44
V V V V
V V
) %!"+   4
"44
V V V V
V V
* %!!* $"4
"44
V V V V
V V
: %!!:  $"4
"44
V V V V
V V
. %!!. $"4
"44
V V V V
V V
 %!!. $"4
"4 4 
V V V V
V V
.%!!* $"4
"4 4 
V V V V
V V
* %!!*  $"4
"4 4 
V V V V
V V
* %!!  $"4 
"4!4!
V V V V
V V
%!!0  $"4 
"4!4!
V V V V
V V
  %!!+  $"4 
"4!4!
V V V V
V V
0  %!!* "4"
"44
V V V V
V V
+  %!!:  "4"
"44
V V V V
V V
) %!!. "4"
"44
V V V V
V V
* %!#. "4!
"44
V V V V
V V
: %!#* "4!
"44
V V V V
V V
. %!#*  "4!
"44
V V V V
V V
 %!#  "4#
"44
V V V V
V V
.%!#0  "4#
"44
V V V V
V V
* %!#+  "4#
"44
V V V V
V V
* %!#* %"4
" 4 4
V V V V
V V
%!#:  %"4
" 4 4
V V V V
V V
  %!#. %"4
" 4 4
V V V V
V V
0  %!#. %"4$
" 4 4 
V V V V
V V
+  %!#* %"4$
" 4 4 
V V V V
V V
) %!#*  %"4$
" 4 4 
V V V V
V V
* %!  %"4
" 4! 4!
V V V V
V V
: %!0  %"4
" 4! 4!
V V V V
V V
. %!+  %"4
" 4! 4!
V V V V
V V
 %!* "4%
" 4 4
V V V V
V V
.%!:  "4%
" 4 4
V V V V
V V
* %!. "4%
" 4 4
V V V V
V V
* %!. "4
" 4 4
V V V V
V V
%!* "4
" 4 4
V V V V
V V
  %!*  "4
" 4 4
V V V V
V V
0  %!  "4
" 4 4
V V V V
V V
+  %!0  "4
" 4 4
V V V V
V V
) %!+  "4
" 4 4
V V V V
V V
* %!$* !4
""4"4
V V V V
V V
: %!$:  !4
""4"4
V V V V
V V
. %!$. !4
""4"4
V V V V
V V
 %!$. !4
""4 "4 
V V V V
V V
.%!$* !4
""4 "4 
V V V V
V V
* %!$*  !4
""4 "4 
V V V V
V V
* %!$  !4 
""4!"4!
V V V V
V V
%!$0  !4 
""4!"4!
V V V V
V V
  %!$+  !4 
""4!"4!
V V V V
V V
0  %!$*  !4"
""4"4
V V V V
V V
+  %!$:  !4"
""4"4
V V V V
V V
) %!$.  !4"
""4"4
V V V V
V V
* %!. !4!
""4"4
V V V V
V V
: %!*  !4!
""4"4
V V V V
V V
. %!*  !4!
""4"4
V V V V
V V
 %!   !4#
""4"4
V V V V
V V
.%!0   !4#
""4"4
V V V V
V V
* %!+   !4#
""4"4
V V V V
V V
* %!* "!4
"!4!4
V V V V
V V
%!:  "!4
"!4!4
V V V V
V V
  %!. "!4
"!4!4
V V V V
V V
0  %!. "!4$
"!4 !4 
V V V V
V V
+  %!* "!4$
"!4 !4 
V V V V
V V
) %!*  "!4$
"!4 !4 
V V V V
V V
* %!%  "!4
"!4!!4!
V V V V
V V
: %!%0  "!4
"!4!!4!
V V V V
V V
. %!%+  "!4
"!4!!4!
V V V V
V V
 %!%* !!4%
"!4!4
V V V V
V V
.%!%:  !!4%
"!4!4
V V V V
V V
* %!%. !!4%
"!4!4
V V V V
V V
* %!%. !!4
"!4!4
V V V V
V V
%!%* !!4
"!4!4
V V V V
V V
  %!%*  !!4
"!4!4
V V V V
V V
0  %!%  !!4
"!4!4
V V V V
V V
+  %!%0  !!4
"!4!4
V V V V
V V
) %!%+  !!4
"!4!4
V V V V
V V
* %#* ##4
"#4#4
V V V V
V V
: %#:  ##4
"#4#4
V V V V
V V
. %#. ##4
"#4#4
V V V V
V V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Micr Sal - ideal pentru calculul salariil r

ANEXA Nr 6

VARSTE STANDARD
de pensi nare, stagii c mplete si stagii minime de c tizare in
specialitate, pentru cadrele militare in activitate, s ldatii si
gradatii v luntari, p litistii si functi narii publici cu statut
special din sistemul administratiei penitenciare, din d meniul
apararii nati nale, rdinii publice si sigurantei nati nale

Barbati - Femei

V V V V
V V
& 
 
      

 
 
4 
4 4 
V V V V
V V
' * ##4
4#4
%# 

V V V V
V V
: %#:  ##4
4#4
V V V V
V V
. %#. ##4
4 #4
V V V V
V V
 %#. ##4
4"#4
V V V V
V V
.%#* ##4
4"#4
V V V V
V V
* %#*  ##4
4!#4
V V V V
V V
* %#  ##4 
4!#4 
V V V V
V V
%#0  ##4 
4##4 
V V V V
V V
  %#+  ##4 
4##4 
V V V V
V V
0  %#*  ##4"
4#4"
V V V V
V V
+  %#:  ##4"
4$#4"
V V V V
V V
) %#.  ##4"
4#4"
V V V V
V V
* %#$. ##4!
4%#4!
V V V V
V V
: %#$*  ##4!
4%#4!
V V V V
V V
. %#$*  ##4!
4#4!
V V V V
V V
 %#$   ##4#
4#4#
V V V V
V V
.%#$0   ##4#
4#4#
V V V V
V V
* %#$+   ##4#
4#4#
V V V V
V V
* %#$* "##4
4#4
V V V V
V V
%#$:  "##4
4#4
V V V V
V V
  %#$. "##4
4 #4
V V V V
V V
0  %#$. "##4$
4"#4$
V V V V
V V
+  %#$* "##4$
4"#4$
V V V V
V V
) %#$*  "##4$
4!#4$
V V V V
V V
* %#  "##4
4!#4
V V V V
V V
: %#0  "##4
4##4
V V V V
V V
. %#+  "##4
4##4
V V V V
V V
 %#* !##4%
4#4%
V V V V
V V
.%#:  !##4%
4$#4%
V V V V
V V
* %#. !##4%
4#4%
V V V V
V V
* %#. !##4
4%#4
V V V V
V V
%#* !##4
4%#4
V V V V
V V
  %#*  !##4
4#4
V V V V
V V
0  %#  !##4
4#4
V V V V
V V
+  %#0  !##4
4#4
V V V V
V V
) %#+  !##4
4#4
V V V V
V V
* %#%* ##4
44
V V V V
V V
: %#%:  ##4
44
V V V V
V V
. %#%. ##4
4 4
V V V V
V V
 %#%. ##4
4"4
V V V V
V V
.%#%* ##4
4"4
V V V V
V V
* %#%*  ##4
4!4
V V V V
V V
* %#%  ##4 
4!4 
V V V V
V V
%#%0  ##4 
4#4 
V V V V
V V
  %#%+  ##4 
4#4 
V V V V
V V
0  %#%* #4"
44"
V V V V
V V
+  %#%:  #4"
4$4"
V V V V
V V
) %#%. #4"
44"
V V V V
V V
* %. #4!
4%4!
V V V V
V V
: %* #4!
4%4!
V V V V
V V
. %*  #4!
44!
V V V V
V V
 %  #4#
44#
V V V V
V V
.%0  #4#
44#
V V V V
V V
* %+  #4#
44#
V V V V
V V
* %* $#4
"44
V V V V
V V
%:  $#4
"44
V V V V
V V
  %. $#4
"4 4
V V V V
V V
0  %. $#4$
"4"4$
V V V V
V V
+  %* $#4$
"4"4$
V V V V
V V
) %*  $#4$
"4!4$
V V V V
V V
* %  $#4
"4!4
V V V V
V V
: %0  $#4
"4#4
V V V V
V V
. %+  $#4
"4#4
V V V V
V V
 %* #4%
"44%
V V V V
V V
.%:  #4%
"4$4%
V V V V
V V
* %. #4%
"44%
V V V V
V V
* %. #4
"4%4
V V V V
V V
%* #4
"4%4
V V V V
V V
  %*  #4
"44
V V V V
V V
0  %  #4
"44
V V V V
V V
+  %0  #4
"44
V V V V
V V
) %+  #4
"44
V V V V
V V
* % * %#$4
!4$4
V V V V
V V
: % :  %#$4
!4$4
V V V V
V V
. % . %#$4
!4 $4
V V V V
V V
 % . %#$4
!4"$4
V V V V
V V
.% * %#$4
!4"$4
V V V V
V V
* % *  %#$4
!4!$4
V V V V
V V
* %   %#$4 
!4!$4 
V V V V
V V
% 0  %#$4 
!4#$4 
V V V V
V V
  % +  %#$4 
!4#$4 
V V V V
V V
0  % *  #$4"
!4$4"
V V V V
V V
+  % :  #$4"
!4$$4"
V V V V
V V
) % .  #$4"
!4$4"
V V V V
V V
* %". #$4!
!4%$4!
V V V V
V V
: %"*  #$4!
!4%$4!
V V V V
V V
. %"*  #$4!
!4$4!
V V V V
V V
 %"   #$4#
!4$4#
V V V V
V V
.%"0   #$4#
!4$4#
V V V V
V V
* %"+   #$4#
!4$4#
V V V V
V V
* %"*  #$4
#4$4
V V V V
V V
%":  #$4
#4$4
V V V V
V V
  %".  #$4
#4 $4
V V V V
V V
0  %". #$4$
#4"$4$
V V V V
V V
+  %"*  #$4$
#4"$4$
V V V V
V V
) %"*  #$4$
#4!$4$
V V V V
V V
* %!   #$4
#4!$4
V V V V
V V
: %!0   #$4
#4#$4
V V V V
V V
. %!+   #$4
#4#$4
V V V V
V V
 %!*  #$4%
#4$4%
V V V V
V V
.%!:  #$4%
#4$$4%
V V V V
V V
* %!.  #$4%
#4$4%
V V V V
V V
* %!. #$4
#4%$4
V V V V
V V
%!*  #$4
#4%$4
V V V V
V V
  %!*  #$4
#4$4
V V V V
V V
0  %!   #$4
#4$4
V V V V
V V
+  %!0   #$4
#4$4
V V V V
V V
) %!+   #$4
#4$4
V V V V
V V
* %#*  "#4
44
V V V V
V V
: %#:  "#4
44
V V V V
V V
. %#.  "#4
4 4
V V V V
V V
 %#. "#4
4"4
V V V V
V V
.%#*  "#4
4"4
V V V V
V V
* %#*  "#4
4!4
V V V V
V V
* %#   "#4 
4!4 
V V V V
V V
%#0   "#4 
4#4 
V V V V
V V
  %#+   "#4 
4#4 
V V V V
V V
0  %#*  !#4"
44"
V V V V
V V
+  %#:  !#4"
4$4"
V V V V
V V
) %#.  !#4"
44"
V V V V
V V
* %. !#4!
4%4!
V V V V
V V
: %*  !#4!
4%4!
V V V V
V V
. %*  !#4!
44!
V V V V
V V
 %   !#4#
44#
V V V V
V V
.%0   !#4#
44#
V V V V
V V
* %+   !#4#
44#
V V V V
V V
* %*  ##4
$44
V V V V
V V
%:  ##4
$44
V V V V
V V
  %.  ##4
$4 4
V V V V
V V
0  %. ##4$
$4"4$
V V V V
V V
+  %*  ##4$
$4"4$
V V V V
V V
) %*  ##4$
$4!4$
V V V V
V V
* %$   ##4
$4!4
V V V V
V V
: %$0   ##4
$4#4
V V V V
V V
. %$+   ##4
$4#4
V V V V
V V
 %$*  #4%
$44%
V V V V
V V
.%$:  #4%
$4$4%
V V V V
V V
* %$.  #4%
$44%
V V V V
V V
* %$. #4
$4%4
V V V V
V V
%$*  #4
$4%4
V V V V
V V
  %$*  #4
$44
V V V V
V V
0  %$   #4
$44
V V V V
V V
+  %$0   #4
$44
V V V V
V V
) %$+   #4
$44
V V V V
V V
* %*  $#%4
4%4
V V V V
V V
: %:  $#%4
4%4
V V V V
V V
. %  $#%4
4 %4
V V V V
V V
 %. $#%4
4"%4
V V V V
V V
.%*  $#%4 
4!%4 
V V V V
V V
* % $#%4 
4#%4 
V V V V
V V
* %0   $#%4"
4%4"
V V V V
V V
%+   $#%4"
4$%4"
V V V V
V V
  %*  #%4!
4%4!
V V V V
V V
0  %:  #%4!
4%%4!
V V V V
V V
+  %  #%4#
4%4#
V V V V
V V
) %. #%4#
4%4#
V V V V
V V
* %%*  #%4
%4%4
V V V V
V V
: %% #%4
%4%4
V V V V
V V
. %%0   #%4$
%4 %4$
V V V V
V V
 %%+   #%4$
%4"%4$
V V V V
V V
.%%*  %#%4
%4!%4
V V V V
V V
* %%:  %#%4
%4#%4
V V V V
V V
* %%  %#%4%
%4%4%
V V V V
V V
%%. %#%4%
%4$%4%
V V V V
V V
  %%*  %#%4
%4%4
V V V V
V V
0  %% %#%4
%4%%4
V V V V
V V
+  %%0   %#%4
%4%4
V V V V
V V
) %%+   %#%4
%4%4
V V V V
V V
* %$* "4
"4 4
V V V V
V V


Fii inf rmat in timp real cu ultimele aparitii legislative


Inscrie-te la newsletter
ANEXA Nr 7

SALARIUL MEDIU ANUAL

V V
V
 
 

 V V
V
1+ 

V V V
V
%" 

V V V
V
%!$ 

V V V
V
%! %" 

V V V
V
%!%""# 

V V V
V
%#"""$

V V V
V
%#"%$"#

V V V
V
%# !""$

V V V
V
%#"!!$!

V V V
V
%#!!$!#

V V V
V
%###"!%%

V V V
V
%##%"#!%

V V V
V
%#$$%

V V V
V
%#$!$!

V V V
V
%#%$!$ 

V V V
V
%#! 

V V V
V
%%""

V V V
V
% %!$

V V V
V
%"3#%" 

V V V
V
%!3!%#

V V V
V
%#3#3 

V V V
V
%3$%3"

V V V
V
%$3 3$

V V V
V
%3 !3"%

V V V
V
%%3 %$3

V V V
V
%$3!"!3 %

V V V
V
%$3!$3"

V V V
V
%$ 3!%3""%

V V V
V
%$"3#"3"%

V V V
V
%$!3"3!$

V V V
V
%$#3"3#%#

V V V
V
%$3%!3$ 

V V V
V
%$$ 3 3

V V V
V
%$ 3"!! 3

V V V
V
%$% 3!#$ 3

V V V
V
% 3 3 "

V V V
V
% 3$ 3"!

V V V
V
% 3%" 3# #

V V V
V
%""3 ! 3

V V V
V
%!"3 ! 3$$"

V V V
V
%#"3 # 3 $

V V V
V
%"3"$ 3##

V V V
V
%$"3""$ 3$ 

V V V
V
%"3! 3%!

V V V
V
%%"3#""3"

V V V
V
%%!3"3"

V V V
V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Pr gramul de facturare Nr „ - Indac Ec n

„99„- 20„0: Salariul mediu brut lunar c municat de Institutul Nati nal de Statistica
Sursa: Institutul Nati nal de Statistica

ANEXA Nr 8
SALARIUL MINIM PE TARA

V V V V
V
 * 
 7   

   

V V V V
V
%!%

V V V V
V
%#

V V V V
V
%#

V V V V
V
%# 

V V V V
V
%#"

V V V V
V
%#!

V V V V
V
%## 

V V V V
V
%# 

V V V V
V
%#$ 

"#

V V V V
V
%#"#

V V V V
V
%#%"#

!

V V V V
V
%!

V V V V
V
%!


 !$#

V V V V
V
% !$#

V V V V
V
%"!$#

V V V V
V
%!!$#

V V V V
V
%#!$#

  ##

V V V V
V
%##

V V V V
V
%$##

$

V V V V
V
%$

V V V V
V
%%$

V V V V
V
%$$

 $#V V V V
V
%$

V V V V
V
%$ 

  3

V V V V
V
%$"3

V V V V
V
%$!3

3!

V V V V
V
%$#3!

 3 

V V V V
V
%$3 

V V V V
V
%$$3 

V V V V
V
%$3 

V V V V
V
%$%3 

3! #

V V V V
V
%3! #

V V V V
V
%3! #

V V V V
V
% 3! #

V V V V
V
%"3! #

  3#

V V V V
V
%!3#

V V V V
V
%#3#

V V V V
V
%3#

V V V V
V
%$3#

V V V V
V
%3#

  3

V V V V
V
%% 3

V V V V
V
%% 3

V V V V
V
%% 3

 "3#< 2 3
""4%%
!3$#< 2 3
%4%%
  #3%$#< 2 3
%4%%
  3$$#< 2 3
#$%4%%
$3< 2 3
$4%%
V V V V
V
%% 3#< 2 3
%4%% 
 %3#< 2 3
!%4%% 
3 < 2 3
4%% 
  3% < 2 3
!%%4%% 
  #3 #< 2 3
$$!4%% 
V V V V
V
%%" 3< 2 3
%!4%%"
 $3< 2 3
 !4%%"
"3< 2 3
4%%"
  !3 < 2 3
#4%%"

 !#3< 2 3
"4%%"
V V V V
V
%%!!#3

# 3< 2 3
%4%%!
 #3< 2 3
"#"4%%!
V V V V
V
%%##3

 $#3< 2 3
!4%%#
V V V V
V
%%$#3

%$3< 2 3
#%!4%%
V V V V
V
%%$%$3

5 #3< 2 3
$4%%$
 #3< 2 3
!4%%$
  #3

V V V V
V
%% "#3< 2 3
4%%
V V V V
V
%%%!#3< 2 3
%4%%%
V V V V
V
 !#3

5 $3< 2 3
4 

 33< 2 3
34 
V V V V
V
 33

 3!3< 2 3
"4 
V V V V
V
 3!3

 3$#3< 2 3
3"$4 
V V V V
V
 " 3#3< 2 3
3#4 
V V V V
V
 ! 33< 2 3
3##4 "
V V V V
V
 # "33< 2 3
3"!4 !
 "0+

V V V V
V
 ""0+< 2 3
3$4 #
V V V V
V
 $ "%0+< 2 3
3 #4 
V V V V
V
 #0+< 2 3
3#$4 $
  #!0+< 2 3
3#4 
V V V V
V
 % 0+< 2 3
3#4 
V V V V
V


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Blacklist-trans c m Singurul p rtal internati nal de incidente
NOTA:
Ministerul Muncii, Familiei si Pr tectiei S ciale transmite catre ’asa Nati nala de Pensii
Publice datele pentru c mpletarea anexei nr 8
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Pr tectiei S ciale
?