Sunteți pe pagina 1din 87

ss

Nr.

Motto: "Înainte! ...cu toate pânzele sus!"

ANALIZA
ACTIVITĂȚII
INSTRUCTIV-EDUCATIVE
An școlar 2021-2022
Semestrul I

Validat în ședința Consiliului de Administrație din data De


……………………

Avizat în ședința Consiliului Profesoral din data de


………….……………

DIRECTOR,
Prof. Otilia Adriana TEODORU

1
RAPORTUL DE ANALIZA
AL ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV – EDUCATIVE

AN ŞCOLAR 2021-2022
Semestrul I

Activitatea instructiv-educativă din Școala Gimnazială „Radu Tudoran” este orientată astfel încât să
promoveze o educatie de calitate cu mijloacele existente, la standarde europene.
Școala urmărește stimularea performantei, asigurarea deprinderilor si competențelor care să permită
dezvoltarea personală , intelectuală și formarea din perspectiva învățării pe tot parcursul vietii.

CONTEXTUL LEGISLATIV
Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a realizat în concordanţă cu:
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Planul managerial al ISJ Brăila;
3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar O.M. nr.
5.447/31.08.2020 
6. LEGE Nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calitatii educatiei
7.Ordin comun al ME și MS nr. 5338/10.10.2021 și 1082/-1/10.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare
a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
8. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Brăila;
9. Regulament de ordine interioară al Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran”pentru anul şcolar 2021-2022;
10. Regulament de funcționare al Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran” pentru anul şcolar 2021-2022.

În primul semestru al anului şcolar 2021–2022, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate
din unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate,
respectiv conform Proiectului de dezvoltare instituțională și a Planului managerial prezentate şi aprobate de
Consiliul profesoral la începutul anului şcolar și a regulamentelor interene aprobate. Activitatea de conducere a
avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui
compartiment de activitate din gradiniţă şi din şcoală , urmărind desfășurarea activității unității în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Activitatea a vizat:

CURRICULUM
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a
metodologiilor specifice;
 Concordanţa între curriculum şi manualele alternative;
 Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi,
 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de
evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice,
portofolii de evaluare etc.)
 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase,
 Coordonarea selectării CDS la nivelul unității.
 Coordonarea activităților subcomisiilor metodice.
2
 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării naţionale şi a olimpiadelor şcolare;
 Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
 Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii
democratice.

MANAGEMENT ŞCOLAR
 Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric,
funcţional şi legal);
 Realizare
 Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
 Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
 Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

RESURSE UMANE
 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi
întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
 Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de
cadre didactice cu performanţe profesionale;
 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
 Realizarea evaluării personalului.

PARTENERIATE SI PROGRAME
 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea
de învăţământ;
 Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
 Organizarea de activităţi extraşcolare.

RESURSE MATERIALE
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE


 Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
 Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.
 Cooperarea cu mass-media locală în vederea unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la
procesul instructiv-educativ din şcoală.

Având în vedere aceste premise, se constată:

PUNCTE TARI
 Încadrarea cu personal didactic calificat pe toate posturile, gradul înalt de profesionalizare este
demonstrat de numărul cadrelor didactice care au grade didactice;
 Rezultate bune și foarte ale elevilor la sfârşitul semestrului I;
 Participarea cadrelor didactice la programe de formare/dezvoltare profesională online,
 Existența și aplicarea instrumentelor de asigurarea calităţii atât la ciclul primar cât şi la ciclul gimnazial;
 Derularea parteneriatelor educaţionale judeţene, interjudeţene, naţionale, diseminarea rezultatelor
proiectelor-online;
 Colaborarea eficientă cu partenerii sociali, cu ISJ, Primărie si Consiliu local, Biserică, Poliția de
proximitate, ISU Brăila;
 Utilizarea curentă în procesul de învăţământ a echipamentului informatic,;
 Frecvenţa bună a elevilor;
 Receptivitatea majorității părinţilor faţă de solicitările şcolii;
3
 Amplasarea favorabilă a unităţii;
 Spaţii şcolare suficiente şi corespunzătoare;
 C.D.S. direcţionat către cerinţele comunitatii;
 Asistenţă psihopedagogică, medicală generală.

PUNCTE SLABE
 Fluctuaţia cadrelor didactice pe posturile / catedrele rezervate;
 Absenţa fondurilor pentru îmbunătăţirea permanenta a mijloacelor de învăţământ;
 Echipamente uzate moral şi fizic (calculatoare laborator de informatică);

OPORTUNITĂŢI:
 Creşterea nivelului de informare a cadrelor didactice privind proiectele comunitare şi asigurarea condiţiilor
necesare formării celor interesaţi în realizarea de proiecte,
 Diseminarea rezultatelor proiectelor atât la nivelul unităţii de învăţământ cât şi la nivelul comunităţii.
 Relaţii bune de parteneriat cu părinţii;
 Buna colaborare cu autorităţile locale;
 Cadru legislativ favorabil parteneriatelor şi autonomiei instituţionale;
 Implicarea şcolii în programe naţionale şi europene şi posibilitatea realizării de parteneriate cu alte şcoli
pentru cunoaşterea unor experienţe pozitive.

AMENINŢĂRI:
 Plecarea în străinătate a părinţilor, lipsa de supraveghere a elevilor rămaşi în ţară;
 Timpul limitat al părinţilor care determină o insuficientă implicare a acestora în viaţa şcolii, în special la
elevii din ciclul gimnazial,
 Diminuarea posibilităţilor financiare ale unor familii cu situaţie socio-economică precară,
 Scăderea populaţiei şcolare, scăderea natalităţii;

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de subcomisii metodice
a comisiilor de lucru , precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, contabilitate ,
referindu-se la perioada 1.09.2021- 29.01.2022.

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

1. DOCUMENTE MANAGERIALE

a) realizarea proiectelor de proiectare managerială diagnoză


Pentru realizarea documentelor de proiectare managerială pentru anul şcolar 2021-2022 s-a avut în
vedere, în primul rând, o prospecţie a analizei mediului intern şi extern a unităţii, coroborată cu o analiză PEST şi
SWOT, care au dat oportunitatea unei identificări a punctelor tari şi slabe ale unităţii, continuate cu oportunităţile
şi ameninţările la adresa şcolii noastre.
Pe acest fond s-a considerat oportun fixarea a câteva ţinte strategice şi anume:

1. Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează creativitatea, dezvoltă
competenţele, folosind la maximum potenţialul elevilor. Prevenirea eșecului școlar, stimulând performanţa şi
spiritul competitiv

2. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în scopul eficientizării activităților și al


adecvării la nevoile exprimate de beneficiar.

3. Asigurarea unor servicii educaționale de calitate prin formarea continuă a personalului didactic şi
implicarea permanentă în activităţi de perfecţionare la nivel județean, național și internațional în vederea
obținerii performanței școlare și profesionale

4
4. Educarea elevilor pentru cetățenie europeană și formarea/exersarea competențelor lingvistice și tehnice la
elevi prin activități realizate în parteneriate cu școli din Uniunea Europeană.

De asemenea, documentele de proiectare managerială utilizate au fost concepute pe baza reglementărilor


în vigoare: legi, ordine de ministru, H.G.-uri, ROFUIP actualizat , strategii naţionale şi judeţene, norme şi
metodologii în domeniu. A fost revizuit Proiectul de dezvolatre instituțională , reactualizate Regulamentul de
Ordine Interioară (ROI), regulamentul intern, (RI), elaborat Planul managerial unde au fost cuprinse, ca şi anexe
programarea şi tematica şedinţelor Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie.

Au fost elaborate următoarele documente de bază:

1. documente de diagnoza:
a) RAEI pentru anul școlar 2021-2022
b)Analiza instructiv-educativă pentru anul școlar 2021-2022
c)Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate, in sem I: ISJ Brăila

2. documente de prognoza:
Documentele de prognoza ale școlii realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare
sunt:
a) planul de dezvoltare institutionala pentru anii școlar 2021-2025-revizuire;
b) planul operational al unitatii pentru anul școlar 2021-2022;
c) planul managerial pentru anul școlar 2021-2022;
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial (SCIM).

3. documente de evidenta:
Documentele manageriale de evidenta la nivelul școlii sunt:
a) statul de functii;
b) organigrama unitatii de invatamant;
c) schema orara a unitatii de invatamant;
d) planul de scolarizare aprobat pentru anul școlar 2021-2022;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului/directorului adjunct.

Alte documente :

a)Documente la nivelul școlii:


 Regulamentul de funcționare al școlii,
 Regulamentul de ordine interioară,
 Proceduri de sistem, respectivi operaționale,
 Graficul unic de monitorizare și de control (pe domenii de activitate);
 Dosarul cu grafice de asistenţe la ore;
 Registrul de decizii;
 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;
 Parteneriate locale, naţionale;
b) Documente ale Consiliului de Administraţie
 Componenţa Consiliului de Administraţie;
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, convocatoare, etc.
 Registrul de procese verbale;
c) Documente ale Consiliului Profesoral
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, registrul cu procese verbale de la
şedinţe etc.
 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;
 Sesizări, referate, solicitări etc.
d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 Componenţă, decizie de constituire;
 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.
5
e) Documente existente la nivelul subcomisiilor metodice:
 Programe curriculum şi planuri cadru;
 scheme orare;
 situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;
 planuri manageriale;
 planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii;
 graficul şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-verbale ale şedinţelor;
 programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;
 situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare subcomisie metodică;
 orarul şi graficul tezelor semestriale;
 teste, rapoarte, analize, referate, diplome.
f)Documente ale consilierului educativ:
 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 programul activităţilor educative şi extraşcolare;
 procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROI,
g) Documente ale Compartimentului Contabilitate
 Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, Lapte-corn etc.
 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform proiectării bugetului
anual.
 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.

b) organizarea colectivelor, a comisiilor, a compartimentelor, a sistemelor de monitorizare a


activităţilor.
La începutul anului şcolar pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, prin decizii interne au fost numite:
 Componența Consiliului de Administraţie
 Comisia pentru Curriculum Comisii metodice, Şefii comisiilor metodice ,Diriginţii claselor
 Comisii cu caracter permenent: Comisia de curriculum, Comisia pentru asigurarea calității
(CEAC) , Comisia diriginților, Comisia pentru proiecte și parteneriate școlare, Comisia pentru pentru prevenirea
și combaterea violenței, Comisia pentru perfecționare și formare continuă, Comisia PSI, Comisia SSM, Comisia
SCIM, Comisia de gestionare a SIIIR, Comisia de etică.
 Comisii cu caracter temporar: Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului pe școală,
Comisia de mobilitate a personalului didactic, Comisia de diciplină, Comisia pentru verificarea frecvenței, a
notarii ritmice; Comisia pentru verificarea documentelor școlare și actelor de studii;Comisia pentru acordarea
burselor și rechizitelor școlare; Comisia de gestionare a SIIIR;Comisia pentru inventariere;Comisia de casare, de
clasare și valorificare a materialelor rezultate; Comisia paritară, Comisia pentru promovarea imaginii școlii.

Repartizarea responsabilităţilor

Au fost reactualizate fişele postului şi fişele de evaluare/autoevaluare ale personalului didactic de predare
și auxiliar, precizându-se responsabilităţile suplimentare.

Repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la începutul anului
şcolar, fiecăruia fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa postului, avându-se în vedere
principiul continuităţii.
Responsabilii de comisii şi-au întocmit planurile operaţionale împreună cu membrii comisiei stabilind
sarcinile, resursele, responsabilităţile, etapele şi termenul limită pentru desfăşurarea activităţilor propuse. Fiecărui
responsabil de comisie sau de compartiment i-a revenit atribuţia de a prezenta un raport semestrial în faţa
Consiliului Profesoral.
Activitatea de contabilitate este asigurată de administratorul financiar de patrimoniu, Tudose Liliana, în
conformitate cu atribuţiile ce îi revin în fişa postului, avizată şi aprobată de Consiliul de Administraţie. Activitatea
de secretariat este asigurată de secretar, Panait Loredana, căreia i s-au stabilit responsabilitățile conform fișei
postului.
Activitatea bibliotecii este asigurată de dna bibliotecar, Beca Aifer. In fișa postului are ca responsabilitate
si coordonaarea Cabinetului de Documentare si Informare.
Au fost întocmite orarele pentru nivelul primar și nivelul gimnazial, graficul asistenţelor la ore, precum şi
cel al activităţilor de pregătire suplimentară a elevilor.
6
2. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

a) proiectarea – aspecte
- proiectarea didactică constând din planurile manageriale ale subcomisiilor, planurile activităţilor semestriale,
planurile calendaristice pe disciplină sau a orelor de dirigenţie şi planurile unităţilor de învăţare s-au făcut în
conformitate cu curricumul naţional de către cadrele didactice la termenele şi forma cerută,
- au fost întocmite la timp a majorității portofoliile personale cadrelor didactice,
- s-au aplicat strategii interactive de grup şi metode activ-participative în desfăşurarea procesului instructiv-
educativ

b) aspecte în predarea disciplinelor de învăţământ


- activitatea de predare a înregistrat un progres real, cu un interes sporit şi rezultate bune la elevi, mai ales pe
fondul utilizării mijloacelor moderne de învăţământ : videoproiector, laptop, televizor, , videoproiector etc.
- pe fondul asistenţelor efectuate s-a constatat implicarea cadrelor didactice în vederea implementării
curriculumlui prin: utilizarea metodelor moderne în evaluarea cunoştinţelor, munca diferenţiată, utilizarea
metodelor activ participative, utilizarea demersului inductiv, de la concret la abstract. Cu acelaşi prilej, în rândul
elevilor s-a putut remarca: dezvoltarea gândirii creative, valorizarea propriei experienţe, utilizarea diverselor
modalităţi de comunicare, lucrul ân echipă.

c) aspecte în domeniul evaluării


- evaluarea activităţii de predare s-a desfăşurat normal atât prin modele tradiţionale cât şi actuale.
- cadrele didactice au aplicat elevilor teste iniţiale urmate de analiza şi interpretarea acestora, teste de evaluare
continuă de la finalul unităţilor de învăţare pe parcursul semestrului, apoi test de evaluare sumativă la finalul
semestrului I . În urma aplicării testelor de evaluare a fost elaborat un plan de măsuri pentru elevii care au obţinut
rezultate slabe, pentru îmbunătăţirea acestora.
-Asistenţele la ore efectuate de director și director adjunct s-au realizat în număr de 52;
- s-au evaluat documentele de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a acestora, inclusiv la
nivelul notării elevilor; Au existat câteva discipline la care numărul notelor nu era cel corespunzător.
-s-au analizat periodic documentele subcomisiilor metodice şi s-au aplicat completările necesare în activitatea
acestora;
-s-au analizat periodic rezultatele obţinute de elevi la clasă;
-s-au analizat rezultatele obţinute de elevi la concursuri şcolare online.

c) opţionale:
- disciplinele opţionale au fost propuse la nivel de subcomisie metodică în urma unei analize de nevoi.
- opţionalele oferă posibilitatea individualizării ofertei educaţionale prin intermediul cărora să se definească trasee
particulare ale elevilor şi să contribuie la conturarea personalităţii şcolii.

d) pregătirea suplimentară: organizare, monitorizare, eficienţă


- a fost întocmit un program de pregătire suplimentară de către cadrele didactice, coordonat în trei direcţii:
pregătirea recuperatorie pentru elevii cu mari carenţe la învăţare; pregătirea elevilor capabili de performanţă
pentru concursuri şcolare şi olimpiade, respectiv pregătirea elevilor pentru examenele de evaluare,
- s-a realizat o informare a părinţilor şi elevilor despre programul stabilit în acest sens,

e) activitatea educativă şi şcolară, aspecte calitative, nerealizări


- activitatea educativă şi extraşcolară a fost coordonată de consilierul educativ şi de către profesorii diriginţi. Pe
acest fond au fost derulate activități în cadrul programelor şi proiectelor accesate de școală.

7
3. CALITATEA MUNCII ŞI CONTRIBUŢIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI
NEDIDACTIC

Secretariatul şcolii are în încadrare o singură persoană, care şi-au îndeplinit cu conștiinciozitate sarcinile
de serviciu.
Biblioteca şcolii, care însumează peste 50.000 volume. Elevii au acces acces la bibliotecă după un grafic
stabilit din cauza măsurilor de prevenire cu virusul SARS COV 2,iar toţi elevii au fişă individuală de lectură. Ei
desfășoară activități cu dna bibliotecară. Doamna bibliotecară a fost implicată în numeroase activități la nivelul
școlii și nu numai.
Serviciul Contabilitate are o singură persoană în încadrare, care şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu cu
seriozitate.
Privitor la personalul nedidactic, acesta şi-a desfăşurat munca în concordanţă cu fişa postului, elaborată şi
semnată la început de an calendaristic.
Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă evaluarea a constat în:
a.Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar contabil;
b.Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar- contabil;
c.Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;
d.Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei.

A fost promovat un climat de transparenţă care să asigure implicarea personalului școlii, a


reprezentanţilor comunităţii locale, a elevilor şi părinţilor în actul decizional.

II . ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE DESFĂŞURĂRII


PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DATE STATISTICE

1. RESURSE UMANE
Personalul didactic de predare:
Educatoare/Profesori Invatatori/Profesori
pentru invatamantul pentru invatamantul Profesori Total
prescolar primar
2020- Cadre didactice titulare 2 9 13 24
2021 Cadre didactice detașate - - -
Cadre didactice suplinitoare
2 - 9 11
calificate
Pensionari 1 - - 1
TOTAL 36

Personalul didactic auxiliar:


Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU)
Secretar 1 DA
Bibliotecar 1 DA
Contabil 1 DA
Administrator 1 DA

8
Personalul nedidactic:
Funcţia Număr norme Calificarea (DA sau NU)
Îngrijitor/ Muncitor calificat 8 DA

Distrubuția pe grade didactice:


Gradul I Gradul II Gradul definitiv Debutant
T T T T
Prof. Prof.
Prof. ptr o o Prof. o Prof. o
Prof. Prof. ptr Prof. ptr ptr
inv t Pro t ptr inv Pro t ptr inv Pro t
ptr inv Prof. inv ptr inv inv inv
prescola a f. a presco f. a presco f. a
primar prescolar primar prim prima
r l l lar l lar l
ar r
1 5
1 7 11 1 2 2 5 2 - 5 7 1 - 4
9

Personalul didactic de predare al școlii este format, în majoritate, din cadre didactice cu gradul didactic I,
dornice de afirmare şi performanţă.
Diagrama, dupa gradul de perfectionare , este:

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
gradul I gradul II definitivat debutant

EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘCOLARE-număr de clase și efective de elevi :

Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnaziu


Efectiv Efectiv Efectiv Efectiv Total
An școlar Efectiv la Efectiv la
Nr. la Nr. la Nr. la la elevi
inceputul finalul
grupe finalul clase inceputul clase inceputul finalul
sem I sem I
sem I sem I sem I sem I
2021-2022
4 82 82 9 168 167 8 162 155 404
Sem I

2. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ

Promovabilitatea elevilor la sfarsitul semestrului I , pe nivele :

Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial


2021-2022 100% 97,60% 80,65%
9
Distribuția calificativelor la nivelul primar:

Număr Număr Număr


calificative S calificative B calificative FB
Nivel primar 10 31 122

Distribuția mediilor la nivelul gimnazial:

Medii intre Medii intre Medii intre


5-6,99 7-8,99 9-10
Nivel gimnazial 4 58 63

Distribuția elevilor corigenți și cu situație școlară neîncheiată:

Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi cu
corigenti la 1 corigenti la 2 corigenti la 3 corigenti la 4 corigenti la mai sit.
obiect obiecte obiecte obiecte mult de 4 obiecte neincheiata
Nivel
- 4 - - - -
primar
Nivel
21 4 - - 2 5
gimnazial

SITUAȚIA LA DISCIPLINĂ

Sunt 20 de note scazute la purtare, toate la nivel gimnazial.

An școlar Nivel primar Nivel gimnazial


2020-2021 7≤n<10 n<7 7≤n<10 n<7
Semestrul I 0 2 6 4

Toate notele la purtare au fost scăzute pentru numărul mare de absențe înregistrat de elevi.
Deoarece elevii au fost distanțați și supravegheți cu strictețe, nu s-au înregistrat cazuri de violenţă şi
agresivitate .

3. FRECVENŢA ELEVILOR

Combaterea fenomenului absenteismului/ nescolarizării este o prioritate pentru cresterea reală a calităţii
în educaţie și a prevenirii abandonului școlar. Frecventa elevilor a fost raportată lunar pentru inscrierea in baza de
date . In perioada școlii online prezența elevilor a fost monitorizată de pe platforma G Suite.
Permanent au fost trimise înştiinţări părinţilor privind situaţia la învăţătură şi disciplină, precum si
despre frecvenţa la ore. Au fost intocmite şi tabele nominale cu elevii care inregistrează un numar foarte mare de
absenţe şi trimise la Poliţia Locală pentru a ne ajuta la recuperarea acestor elevi.

4. FACILITATI ACORDATE ELEVILOR

Au fost acordate 10 burse sociale si 43 de burse de merit. Sunt 9 elevi care beneficiaza de ajutor
material datorita certificatului CES.
Elevii au primit manuale scolare la inceputul anului scolar acoperindu-se necesarul. La unele
dicipline ele au venit cu intarziere in timpul semestrului.
Un număr de elevi a întrunit condițiile de eleigibilitate pentru a a beneficia de tablete primite prin
programul „Școala de acasă” si „Educația în siguranță”, pentru a participa la orele online. În acest mod s-a
îmbunătățit frecvența elevilor la cursurile online.
10
5. BAZA MATERIALĂ:

Unitatea școlară își desfășoară activitatea instructiv-educativă în două corpuri de cladire: școala,
structurată pe 3 nivele și gradinița, un singur nivel.

Unitate coordonatoare Unitate subordonată


Spațiu
Utilizare ptr. Spațiu Neutilizate Utilizare Neutilizate
excedentar
Procesul excedentar în din cauza ptr. Procesul din cauza
în
propriu conservare stării tehnice propriu stării tehnice
conservare
Săli de clasă 17 0 0 4 0 0
Laboratoare 3 0 0 0 0 0

Săli cu destinație specială:


 laborator: fizică – chimie dotat cu laptop, videoproiector ,
 laborator biologie ,
 cabinet istorie ,
 cabinet medical,
 cabinet de documentare si informare,
 o bibliotecă , care asigură fondul necesar de carte.
Începând cu luna martie 2018, fostul atelier al școlii este reabilitat, (consolidare+construcție nouă ) , iar
in martie 2020 a avut loc recepția noii săli moderne de sport..

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Toate cadre didactice sunt calificate.


Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile
din domeniul învăţământului participând la cursuri de pregatire pe parcursul intregului an scolar.
Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare, utilizând strategii activ
participative.
În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii
disciplinelor predate, că majoritatea foloseseste strategii didactice adecvate particularităţilor de vârstă in vederea
formarii competentelor .
Au fost efectuate 58 de asistenţe la ore . O parte dintre acestea sunt realizate in cadrul programelor de
perfecționare ale cadrelor didactice pentru obtinerea gradelor didactice.

11
III. ACTIVITATEA COMISIILOR CU CARACTER PERMANENT

1.COMISIA PENTRU CURRICULUM

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM


An școlar 2021-2022
Semestrul I

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA ADRIANA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof.înv. Cociașu Mihaela
SPECIALITATE: ÎNVĂȚĂTOARE
NR. Membri Comisie Metodică: 8

Membri
1. MOROIU MELANIA Consilier educativ
2. TEODORU OTILIA ADRIANA Responsabilul pentru proiecte și programe educaționale
3. VICLEANU CAMELIA Responsabilul subcomisiei metodice „Învățământ preșcolar ”
4. RĂZVAN MARINELA Responsabilul subcomisiei metodice „Învățământ primar 0-IV ”
5. DOBROTĂ DANIELA Responsabilul subcomisiei metodice „Matematică și Științe ”
6. ROIDIS VERONICA MIHAELA Responsabilul subcomisiei metodice „ Arte și Tehnologii”
7. MIRCEA ANA ADRIANA Responsabilul subcomisiei metodice „Limbă și comunicare ”
8. STAN NICUȚA Responsabilul subcomisiei metodice „ Om și societate”
In semestrul I al anului școlar 2021-2022, membrii comisiei pentru curriculum au avut următoarele
obiective:
 Procurarea documentelor curriculare oficiale (plan-cadru, programe scolare, ghiduri metodologice,
manuale etc.
 Aplicarea planului-cadru de invatamant ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare,
 Respectarea programelor școlare și a parcurgerii conținuturilor,
 Asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare,
 implementarea, respectarea și monitorizarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate clasele;
 realizarea competențelor generale și specifice, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea standardelor de
performanţă propuse;
 analiza de nevoi în cadrul subcomisiilor metodice și propunerea noilor opționale.
 sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ ;
 întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:
o activităţi de învăţare eficientă
o materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate pe discipline
o instrumente de evaluare folosite,
o aspecte care trebuie imbunătățite, constatate cu prilejul asistenţelor la ore,
o rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate.
 monitorizarea organizării și desfășurării examenelor de de Evaluare Nationala, examene de corigență și
situații neîncheiate..

Activități prin care s-au urmarit realizarea obiectivelor:


 intocmirea documentelor specifice comisiei la inceput de an scolar
 asigurarea logisticii necesare desfasurarii procesului de proiectare a documentelor scolare tuturor cadrelor
didactice
 asigurarea logisticii necesare desfasurarii procesului de proiectare a documentelor scolare tuturor cadrelor
didactice
 monitorizarea activității subcomisiilor metodice,
12
 diseminarea procedurii de alegere a CDS la nivelul scolii
 centralizarea proceselor verbale de la Subcomisiile metodice cu propunerile CDS pentru anul scolar 2022
– 2023
 centralizarea proceselor verbale cu propunerile elevilor și părinților pentru ferta CDS din anul școlar
2022-2023
 Mediatizarea ofertei educaționale prin pliante, canale de socializare, sedințe cu parintii;
 asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare.

Puncte tari:
 Bună colaborare a coordonatorului comisiei cu responsabilii subcomisiilor metodice,
 Diversitatea ofertei educaționale la ciclul preșcolar, primar și gimnazial .
 Asigurarea bazei logistice pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de invatamant din punct de
vedere al curriculumului.

Puncte slabe:
 Colectarea datelor depășește câteodată termenul prevăzut.
Responsabil comisie,
Director adj.,
prof.înv. primar Cociașu Mihaela

13
2. RAPORT DE ANALIZĂ

A COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR

ANUL ŞCOLAR 2021-2022


SEMESTRU I

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ”RADU TUDORAN”, BRĂILA


GRĂDINIȚA CU P.P. nr. 25
DIRECTOR: prof. OTILIA ADRIANA TEODORU
DIRECTOR ADJUNCT: prof. MIHAELA COCIASU
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof. VICLEANU IONELA CAMELIA
SPECIALITATE: EDUCATOARE
NR. MEMBRI COMISIE METODICĂ: 5

Nr. de cadre calificate necalificate titulare Suplinitoare Plata cu


didact/discipline ora
5 5 0 2 2 1

Nr cadre Gradul I Gradul II Definitivat Debutanţi Doctori


didactice
5 1 1 2 1 0

În acest an şcolar, comisia metodică a educatoarelor a fost compusă din următorii membri: prof. Vicleanu Ionela
Camelia, prof. Leichiță Rodica , prof. Mocanu Rada, prof. Păcuraru Lăcrămioara, prof. Burtea Monalisa .

I. Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei: au avut loc conform graficului stabilit.

Programul activiţăţilor comisiei metodice pe semestrul I:

- Septembrie 2021:

 Prezentarea raportului de activitate a anului anterior.


 Propunerea de teme de interes pentru derularea activității C.M. pentru anul școlar în curs.
- Octombrie 2021:

 Abordarea Ghidului – Educatie timpurie la nivel prescolar, prezentarea scrisorii metodice – se prezinta
scrisoarea metodica si se discuta cu cadrele didactice despre cerintele noului Ghid – Educatie timpurie la nivel
prescoar, precum si despre particularitatile de varsta ale copiilor din gradinita de copiii si despre respectarea
noilor reguli privind infectarea cu virusul SARS COVID 19. Se amintesc schimbarile intervenite in cadrul
acestuia si se discuta despre temele importante abordate in cadrul consfatuirilor.
 Evaluarea initiala – punct de pornire in procesul educativ - sustinut de prof. Inv. Presc. Leichita Rodica,
dând exemple din propria experiență.
- Noiembrie 2021:

 „Aplicarea noului curriculum în contextul actual”- exemple de practici educaționale – referat, sustinut
de prof. înv. presc. Vicleanu Ionela Camelia în care doamna educatoare pune accent pe meseria de
educatoare in conditiile actuale (Covid 19).
- Decembrie 2021:

14
 ”Metoda flipped classroom ” - de la cunoașterea conceptului și a principiilor de bază până la împărtășirea
bunelor practici”– referat, susținut online de prof. înv. Presc. Leichita Rodica, în care doamna educatoare
pune accent emotia copiilor din ziua de astazi (in conditiile sistemului online).
- Ianuarie 2022:

 “Educația pentru sănătate”- educația pentru o viață sănătoasă– referat, susținut de prof. înv.
Presc.Păcuraru Lăcramioara, in care doamna educatoare pune accent pe importanta cresterii sanatoase a
prescolarului.
II. Activităţi desfăşurate în cadrul şcolii, la nivel local:

 Fiecare grupa a desfășurat în cadrul activităților extracurriculare, din luna octombrie atelier de pictură cu
tema: "Toamna - frumuseţe, bucurie şi culoare".
III. Activităţi desfăşurate în cadrul cursurilor de formare şi de perfecţionare/ consfătuiri/ simpozioane/
cercuri pedagogice:

 toate cadrele didactice, membre în Comisia Metodică a educatoarelor, au participat la Cercul pedagogic
nr. 5 organizat la nivel judeţean (activitate desfasurata online). Tema cercului: ,,Modalitati de aplicare a
Curriculum-ului pentru educatia timpurie in contextul actual”
 Prof. Burtea Monalisa a susținut prima inspectie pentru obtinerea gradului didactic definitivat.
 1 cadru didactic ( Leichita Rodica) – a participat cu copiii la concursul online Super Piticot.
 Toate cadrele didactice s-au inscris si au participat la webinariile din cadrul proiectului „Atelierul de
cuvinte”.
IV. Aprecierea activităţii comisiei :

Putem menţiona ca puncte tari faptul că activităţile comisiei metodice s-au realizat la timp, conform calendarului
stabilit, iar profesorii coordonatori au dovedit seriozitate şi profesionalism în conceperea şi susţinerea activităţilor
susţinute.

Printre punctele slabe, amintim faptul că există un număr mic cadre didactice si de copii care au participat la
concursuri și activități specifice vârstei lor.

VII. Propuneri pentru semestrul următor :

Ne propunem să antrenăm cât mai mulţi preșcolari în participarea la activităţile şcolare şi extraşcolare, la nivel de
comisie metodică/ şcoală/ judeţ si participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri

Întocmit,

Responsabil Comisie Metodică,

Prof. Vicleanu Ionela Camelia

15
3. RAPORT DE ANALIZĂ A COMISIEI METODICE A INVĂŢĂTORILOR
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA CU CLS. I-VIII ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA ADRIANA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof.înv.primar Răzvan Marinela
SPECIALITATE: INVĂTĂTOR
Nr. Membri Comisie Metodică: 9

Nr. de cadre calificate necalificate titulare suplinitoare


didactice/
9 9 - 9 -

Nr cadre didactice Cu Gradul I Cu Gradul II Definitivat Doctori


9 7 2 - -

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, COMISIA METODICĂ ȘI-A PROPUS OBIECTIVE CE VIZEAZĂ:


- Proiectarea activității didactice;
- Evaluarea obiectivă și eficientă a elevilor, cât și a cadrelor didactice;
- Comunicarea între membrii comisiei;
- Dezvoltarea profesională;
- Ameliorarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
- Pregătirea elevilor capabili de performanță, în vederea participării la olimpiade și concursuri școlare.

Participarea la consfătuiri, perfecționări, simpozioane județene/naționale:

Prof. Drãghici Ileana

- Arborele Evaluarea în învăţământul preuniversitar între online şi tradiţional


-Concursul Internaţional Discovery etapaI ( diplome performer, premiile I, II, III, menţiune)
-În aşteptarea lui moş Crăciun (moment literar-artistic)
-Proiect Educaţional Naţional Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educaţiei-ediţia I
competenţelor: webinar
Albumul toamnei: prezentare lucrări, fotografii
-Participari la cursuri/conferinte/workshopuri: Proiect educațional național „Arta Povestirii, metodă interactivă
în arta educației” ;

Prof. Fluturaş Gabriela

”-activitate sustinuta impreuna cu doamna bibliotecara la CDI’;


16
-concurs”Bradul din materiale reciclabile”- activitate dedicata zilei de 1 Decembrie;(clasa)

Povestea lui Mos Nicolae mentiune-Simion Maria

-activitati derulate in proiectul ERASMUS;

-„In vizita la biblioteca”- activitate sustinuta in biblioteca;

-participare la Cercul Pedagogic al Invatatorilor;

-participare la conferinta nationala;

Prof. Răzvan Marinela

-activitate CDI Bogăţiile toamnei ( ghicitori, poezii, curiozităţi, informaţii)

-activitate în cadrul proiectului ERASMUS

-excursie Fabrica de globuleţe

-activitate în cadrul săptămânii Educaţiei globale

-proiect Colgate

-Construiește un brăduț din materiale reciclabile” în colaborare cu dna profesor de educație plastică, Bârdiganu
Daniela;

-Participari la cursuri/conferinte/workshopuri: Proiect educațional național „Arta Povestirii, metodă interactivă


în arta educației” ;

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului I:

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovat Sit.


clasei neincheiat

Comincare în 1 5 13 100% -
limba română

Matematică şi - 2 1 16 - 100% -
explorarea
mediului

Muzică şi - - 19 - 100% -
mişcare

Abilități - - - 19 Fb - 100% -
practice

Prof. Leu Cătălina Mihaela

- Studierea programei și întocmirea planificării.


- Ședințe cu părinții în sistem online.

17
- Activitate la Comisia metodică – Dezvoltare personală – Literele prietenoase.
- Activitate dedicată Zilei de 1 Decembrie - Expoziție de desene.
- Activitate dedicată sărbătorilor de iarnă – În așteptarea lui MoșCrăciun.
- Activitate dedicate Marelui poet – 15 Ianuarie –Eminescu, poetul nepereche

Prof.Bratu Luminiţa

-IN LUMEA CARTILOR- activitate la biblioteca scolii-iscrierea la biblioteca, prezentare de carte,


lecturi selective-oct.

- ROMANIA ,TARA MEA!-vizionare CDI-oct.

-ARBORELE COMPETENTELOR-webinar...-oct.

-„DIALOG CU TOAMNA”-prezentare de bune practici-fisa de lucru CLR-in cadrul comisiei metodice oct

-CAMPANIA COMPATEREA COVID-chestionare parinti-nov.

-REFERAT –,,Lectura...-comisie metodica-nov.

-SA FII SANATOS!-SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE- act CDI-vizionare, concurs desene-nov.

-CERCUL PEDAGOGIC-prezentarea materialului ‚,Jocul didactic-modalitate de invatare activa”-nov.

-SARBATORIM ZIUA NATIONALA!-cantece, poezii, dansuri populare-dec.

-‚BRADUTUL MAGIC”-participare la concursul organizat in cadrul scolii-dec.

-COLGATE,IGIENA ORALA-participare la Proiectul organizat de Colgate-dec.

-„TRADITII SI OBICEIURI DE IARNA”-act. CDI, vizionare, prezentare proiect-dec.

-„COLINDAM...”- colinde de Craciun si Anul Nou-program artistic-dec.

-,,PREDAREA BAZATA PE ATASAMENT”-participare la webinar-Teach for Romania-ian.

Disciplina Calificative Corigenț Promovabilitat Situație


i e neîncheiată

Insuficien Suficien Bine Foarte


t t
bine

Comunicare în limba 2 6 4 6 2 88,8%


română

Matematică și 2 4 7 5 2 88,8%
explorarea mediului

Muzică și mișcare - 2 9 7 - 100%

18
Arte vizuale și - 2 8 8 - 100%
abiilități practice

Limba engleză - 2 2 14 - 100% -

Religie - - 3 15 - 100%

Educație fizică - - - 18 - 100% -

Prof Chirilă Silvia

In luna Septembrie am participat la Conferinta,,Cultivarea limbii romane in ciclul primar,, am trimis articol de
specialitate la revista ,,Noi orizonturi didactice,, webinar- ,,Arborele competentelor,,. Am inceput cursul CRED,
care s-a finalizat in 15 noiembrie.Mediului-perspectiva invatarii active, exemple de bune In luna Octombrie, am
participat cu inregistrari ale copiilor recitand poezii de toamna, in cadrul activitatii

Cosul Toamnei, la Comisia Metodica.In luna Noiembrie am participat la concursurile Amintiri din Copilarie

(4 premii intai, 5 premii 2, 4 premii 3 si 2 mentiuni), Dyscoveri (3 premii intai, 5 premii 2 , 3 premii 3 si 3
mentiuni). De asemenea am participat la Cercul Pedagogic al Invatatorilor cu materialul ,,Matematica si
Explorarea practici.,,

In luna Decembrie am participat impreuna cu elevii si doamna bibliotecara, la CDI, la activitatea Mos Craciun,
bun venit! Elevii au vizionat un film, au scris o scrisoare Mosului si au decorat Cizmulita de Craciun. Am
participat la Saptamana Educatiei Globale cu afise pe tema Cum sa ne ferim de Sars Cov2? A obtinut premiul 1
Barbu Darius si premiul al 3 lea Vasiliev Maria. Am organizat pe 6 decembrie Secret Santa in sala de clasa.
Copiii si-au impartit daruri in urma tragerii la sorti. Am participat la cursul Dascali Emeriti cu tema Pregatire
metodica si socio-profesionala pentru un mentorat de calitate in invatamantul preuniversitar. Ne-am inscris elevi,
parinti, in Proiectul Educational National Arta povestirii- metoda interactiva in arta educatiei. De asemenea am
participat la webinarul Predarea bazata pe atasament.

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului I:

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

Comunicare 1 7 11 100% -
în limba
română

Matematică şi - 1 5 13 - 100% -
explorarea

19
mediului

Muzică şi - - 19 - 100% -
mişcare

Abilități - - 2 19 Fb - 100% -
practice

Prof.Voinea Nina

-Activitate CDI- Științe ale naturii-,,Reacții ale plantelor și animalelor la schimbări ale mediului” -prezentare de
documentare pe această temă- oct.2021

-Paricipare concurs interdisciplinar ,,Discovery-Descoperă lumea!”- nov.2021

Limba și literatura - 4 6 13 - 100% -


română

Matematică - 4 6 13 - 100% -

Științe ale naturii - 1 6 16 - 100% -

Limba engleză - 1 5 17 - 100% -

Educație civică - - 3 20 - 100% -

Arte vizuale și - - 1 22 - 100% -


abilități practice

Religie - - - 23 - 100% -

Educație fizică - - 1 22 - 100% -

Muzică și mișcare - - 1 22 - 100% -

Joc și mișcare - - - 23 - 100% -

-,,1 Decembrie-Ziua Natională a României”- activitate dedicată zilei de 1 Decembrie: semnificația zilei, recitare
poezii, cântece, confecționarea steagului României- nov.

-Participare concurs -confecționare brad de Crăciun din materiale refolosibile-la nivelul școlii- ,,Brăduțul magic”

-,,Magia sărbătorilor de iarnă”- recitare poezii, cântece, colinde, confecționare podoabe pentru brad, felicitare-
dec.2021

-Activitate în biblioteca școlii- ,,Uite, vine Moș Crăciun!”- redactarea și prezentarea scrisorii pentru Moș Crăciun

-Excursie – Fabrica de globulețe, Muzeul aviației Pucioasa- dec.2021

-Ziua Culturii Naționale- 15 ianuarie- ,,Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei românești”- prezentare informații
despre viața și opera lui Mihai Eminescu, recitare poezii, realizarea unui semn de carte, a unui colaj –imagini
dintr-o poezie scrisă de M.Eminescu

20
-Comisia metodică a școlii- prezentare ,,Cărticica toamnei”- realizată de elevii cls.a III-a A-oct.2021

-Curs ,,Folosește tabla interactivă virtual VBoard”- nov.2021

-Participare la Cercul pedagogic - Șc.Gimn.,,Fănuș Neagu”-nov.2021

-Participare la atelierul interactiv ,,Literație și povești” din programul ,,Teach with inEDU”-nov.2021

-Participare la webinarul Teach for Romania ,,Predarea bazată pe atașament”-ian.2021

Prof.Vîlcu Victoriţa

Participari la cursuri/conferinte/workshopuri:
Webinarul ,,Arborele competentelor,,
Proiect educațional național „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educației” ;
Excursie Tematică – Muzeul de Aviație din Pucioasa și Fabrica de globulețe

• Participari in cadrul proiectelor


- ,, Cartea....de nepretuit,, - activitate realizata in parteneriat cu biblioteca scolii.
- ”Construiește un brăduț din materiale reciclabile” în colaborare cu dna profesor de educație plastică, Bârdiganu
Daniela;
Excursie Tematică – Muzeul de Aviație din Pucioasa și Fabrica de globulețe

la nivel național:

- evaluator in cadrul proiectului Săptămâna Educației Globale

membru la nivelul scolii in cadrul proiectului international Erasmus+ Geoparks

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

Limba și literatura - 3 8 8 - 100% -


română

Matematică - 1 10 8 - 100% -

Științe - 1 6 11 - 100% -

Istorie - 1 7 10 - 100% -

Geografie - 1 10 7 - 100% -

Educație civică - 1 1 17 - 100% -

21
Muzică - - - 19 - 100% -

Joc și mișcare - - - 20 Fb - 100% -

Abilități practice - - - 20 Fb - 100% -

Prof. Cociaşu Mihaela

Participari la cursuri/conferinte/workshopuri: Proiect educațional național „Arta Povestirii, metodă


interactivă în arta educației” ;
• Participari in cadrul proiectelor

-la nivelul unității- ”Construiește un brăduț din materiale reciclabile” în colaborare cu dna profesor de educație
plastică, Bârdiganu Daniela;

-la nivel național-Săptămâna Educației Globale

-la nivel international – membru la nivelul scolii in cadrul proiectului international Erasmus+ Geoparks

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

Limba și 1 2 4 13 1 95% -
literatura Oprisan
română Denis

Matematică - 3 3 14 - 100% -

Științe - - 3 17 - 100% -

Istorie - 2 1 17 - 100% -

Geografie - 1 6 13 - 100% -

Educație - 1 1 18 - 100% -
civică

Muzică - - 2 18 - 100% -

Joc și mișcare - - - 20 Fb - 100% -

Abilități - - - 20 Fb - 100% -
practice

Măsura în care aceste obiective au fost realizate, reiese din analiza SWOT:

1. Proiectarea didactică:
Puncte tari Puncte slabe

22
- Macro și microproiectarea didactică - Numărul mic de lecții care să vizeze
conform programei școlare; activități practice, formarea de priceperi și
- Proiectarea pe unități de învățare; deprinderi;
- Structura proiectelor didactice concepută - Indulgență față de elevii care nu răspund
adecvat nevoilor de predare-învățare; cerințelor programei școlare și care nu
- Obiectivele operaționale formulate în respectă regulamentul de ordine interioară;
concordanță cu competențele cheie - Stimularea, motivarea elevilor prin
specifice fiecărei discipline; realizarea unor activități extrașcolare, în
- Proiectarea evaluării elevilor prin teste afara cerințelor programei școlare;
inițiale, evaluare sumativă, programarea
tezelor.
- Analiza rezultatelor evaluării, proiectarea
unor măsuri de îmbunătățire a rezultatelor
evaluării;
- Interes pentru formarea-perfecționarea
continuă și implicarea în acțiuni variate la
nivelul școlii și al județului;
- Dezbateri în cadrul meselor rotunde,
comunicare între membrii comisiei,
discutarea aspectelor metodice, realizarea
unor proiecte didactice model.

2. Calitatea activităților didactice:


Puncte tari Puncte slabe
- se respectă și se asigură caracterul - ponderea încă mare a strategiilor și
știintific al lecțiilor; mijloacelor clasice;
- limbajul folosit este accesibil elevilor, - nr. mic de activități cu caracter practic;
respectându-se rigurozitatea limbajului -nr. mic de activitãţi extrascolare;
științific;
- se folosesc materiale și resurse adecvate
nevoilor elevilor;
- utilizarea în activitățile de predare a
unor metode noi, de grup, interactive,
care presupun o implicare mai mare a
elevilor;
- diversitatea metodelor și mijloacelor utilizate;
- participarea la cursuri de perfecționare, cercuri
pedagogice, în vederea îmbunătățirii activității
didactice.

3. Calitatea evaluării:
Puncte tari Puncte slabe
- diversificarea metodelor și tehnicilor de
evaluare; - preponderența evaluării scrise.
- s-a realizat evaluarea inițială, continuă
și finală și s-au întocmit studii asupra
rezultatelor;
- valorificarea testării inițiale ;
- notarea satisface principiul obiectivității.

4. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi:


Puncte tari Puncte slabe
- profesorii manifestă perseverență în - elevii nu sunt interesați de realizarea
atingerea standardelor educaționale; performanțelor;

23
- temele pentru acasă sunt bine dozate, - nu se folosesc strategii variate pentru a
nu s-au semnalat excese privind volumul răspunde stilurilor individuale de
lor si gradul de dificultate; învățare.
Oportunități: Amenințări:
Colaborare foarte bună cu conducerea Lipsurile în bagajul cunoștințelor
școlii și cu consilierul educativ. elementare de bază, a competențelor
Receptivitate și implicare în acțiunile necesare elevilor pentru înțelegerea și
organizate de comisiile metodice la nivel asimilarea cunoștințelor prevăzute de
județean, la solicitările conducerii programa școlară;
școlii. Scăderea interesului pentru studiu (lipsa
Mijloace de finanțare cu material motivației), lipsa
didactic, fond de carte, mobilier, etc. studiului individual precum și
superficialitatea elevilor;

Întocmit,
prof. înv. primar Răzvan Marinela

4. RAPORT DE ACTIVITATE

Comisia “ARTE,ED. FIZICA SI SPORT,TEHNOLOGII”

An scolar 2021-2022-sem.I

Unitatea scolară Scoala Gimnaziala”Radu Tudoran”-Braila

Responsabil Comisie metodică:prof. Veronica Roidis

specialitate: Ed.Tehnologica si aplicatii practice(ETAP)

telefon :0721555926

adresa mail: vero3roi7dis@yahoo.com

Numar membri Comisie metodice: 6


24
Componenta comisiei catedrei:

Nr. Numele si prenumele Specialitatea

crt.

1 Baciu Constantin Ed.Fizica si sport

2 Ivan Laurentiu Ed.Fizica si sport si optional “Aerobic Dance”-clsele a VIII-a

3 Ene Ionel Ed.Muzicala

4 Bârdiganu Daniela Camelia Ed. Plastica

5 Roidis Veronica Ed.Tehnologica si aplicatii practice

6 Bernacek Anamaria Informatica si TIC si optional”Informatica creativa” la clasele a VI-


a

Număr total de Calificate Necalificate Titulare Netitulare ale scolii

cadre didactice

6 6 - 4 2

Număr total de Grad I Grad II Definitivat Debutant

cadre didactice

6 2 1 3 -

1.Proiectarea didactica

Puncte tari Puncte slabe

-realizarea planificarilor calendristice si a unitatilor de -la unele discipline se folosesc rar metodele
invatare s-au facut la fiecare disciplina conform de predare-invatare-evaluare moderne centrate
Programei scolare aprobată in Anexa nr. 2 la ordinul pe elev si stiluri de invatare specifice
ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017; invatamantului online;

-realizarea planificarilor pe unitati de invatare conform -lipsa de experienta in defasurarea orelor


programelor scolare specifice fiecarei discipline din online pe platforma scolii la unele discipline;
comisie;

-realizarea planificarilor unitatilor de invatare adecvate


25
elevilor cu CES la disciplinele Ed. Muzicală, Educatie
Tehnologica si aplicatii practice(ETAP);

-realizarea planificarilor didactice s-au facut si la


disciplinele optionale pentru anul scolar 2021-2022:

 “Informatică creativă”, pentru clasele a VI-a-


prof.Bernacek Ana ;
 “Aerobic Dace” prof Ivan Laurentiu;
-proiectarea planificarilor didactice s-a facut la disciplina
Ed. Fizica si Sport conform programelor scolare aprobate
in 19.03.2013 (cls pregatitoare-cls 2),in 02.12.2014 (cls 3-
4) si in 28.02.2017 (cls 5-8) -prof.Ivan Laurentiu;

-proiectarea planificarilor didactice s-a facut la disciplina


Ed. fizica si Sport conform Programei scolare aprobată
prin ordin al ministrului nr. 3393 / 28.02.2017, 5003 /
02.12.2014, 3418/19.03.2013, evaluarea fiind proiectat si
realizata conform normelor S.N.S.E la Educatie fizica-
prof. Baciu Constantin;

-structura proiectarilor didactice este conceputa adecvat


nevoilor de predare-invatare-evaluare centrate pe
competentele cheie,generale si specifice la majoritatea
disciplinelor si adaptate invatamantului online si/sau
hibrid ;

-planificarile didactice au fost adaptate schimbarilor


caledaristice pe care le-a suferit structura anului scolar
2021-2022 la toate disciplinele din comisie ;

-utilizarea manualelor alternative specifice noilor


programe scolare la toate disciplinele si a unor auxiliare
didactice specifice disciplinelor;

-s-au realizat proiectari didactice pentru optionalele ”Noi


profesii şi meserii,noi perspective”-clasa a VIII- prof.
Veronica Roidis, “Informatică creativă”clasa a VI-a -prof.
Bernacek Ana si “Aerobic Dace”prof Ivan laurentiu cls .a
VIII,propuse pentru anul scolar 2022-2023.

26
2.Calitatea actului didactic

Puncte tari Puncte slabe

-Rigurozitatea stiintifică in prezentarea curriculum-lui la toate - laborator de informatica cu un numar


disciplinele comisiei; mic de calculatoare,de veche generatie
si fara conexiune la Internet;
- Programele de învatare cuprind fise de lucru care dau
posibilitatea învatarii pe secvente, în functie de posibilitatile -letiile online cu elevii aflati in carantina
elevilor adaptate lectiilor online(Ed. Tehnologica,Informatica si nu s-au putut desfasura de catre toti
TIC si optional); profesorii optand pentru lucru pe
grupurile de whattapp datorita lipsei
-Utilizarea unor metode specifice pentru elevii cu CES adaptate
conexiuni Internet prin cablu si wi-fi sau
lectiilor desfasurate la disciplinele din comisie;
utilizand telefoanele personale;
-Se pune accent pe metodele practic-aplicative specifice
-terenul de sport accidentat si specificul
disciplinelor predate de cadrele didactice ;
orelor in pandemie a limitat
-completarea permanenta a portofoliilor profesorilor comisiei ; desfasurarea la maxima performanta a
orelor septembrie –noiembrie 2021;
- utilizarea auxiliarelor curriculare :

La Ed.fizica si sport –prof. Ivan Laurentiu :

 Indrumar metodic pentru profesorii de educatie fizica si


sport - Editura National , 2019 ;
 Manual curs acreditat – instructor aerobic/fitness –
Editura Abc Fitness , 2014 ;
La Informatica si TIC:

oUtilizarea Calculatorului personal, Mihaela Croitoru, Editura


paralelă 45.

 Caietul Elevului, informatică și TIC clasele a V a şi a A


VI a, Editura Corint.
 Curs de programare Jocuri pentru copii, Carol
Vorderman, Editura DK.
La ETAP

 Dictionar de Ed. Tehnologica ,Ed. Corint ,autori

27
George Barbu si colaboratorii;
 Ghid pentru lucrari practice,Educatie Tehnologica-
gimnaziu 2014,autori Lasac Aurora si Baltag Camelia;
-completarea portofoliilor elevilor cu fise de lucruelaborate in
conformitate cu stilul de învăţare al elevilor,cu fotografii şi alte
materiale rezultate în urma aplicaţiilor practice la Informatica si
TIC,ETAP, Ed.plastica si Ed. muzicala;
-Desfasurarea procesul instructiv-educativ a fost organizat în
unele cazuri pe grupe valorice şi activităţi de învăţare frontale
sau individuale conform recomandărilor din planificările
unităţilor de învăţare la disciplinele ETAP
Informatica,Ed,Muzicala si Ed.Plastica;

-Utilizarea Platfromei Google Classroom a scolii de catre


aproape toti profesorii comisiei si comunicare pe grupurile
whatsapp si Facebook Messenger a claselor cu clasele/elevii
aflati in carantina ;

-Comunicarea buna profesor-elev si intre profesorii comisiei ;

-Prelucrarea si supravegherea respectrii ,de catre toti elevii de


gimnaziu si invatamant primar (la disciplinele unde a fost
cazul), Normelor de SSM si PSI ,a ROPUIF si ROI in vigoare
de catre cadrele didactice si atuturor ordinelor comune de
prevenire a imbolnavirii SARS –COV 19 ;

-Respectarea de catre toate cadrele didactice a normelor si


ordinilor de protectie SARS-Cov 19 pentru prevenirea
imbolnavirii si prevenirea accidentelor in desfasurarea orelor
de curs.

Oportunitati Amenintari

-Colaborarea intra si interdisciplinara(ex: ETAP si Informatica, - scaderea interesului unor elevi pentru
ETAP–fizica-lb.engleza,ETAP -. Fizica); studiu in situatia de pandemie in
perioadele desfasurarii orelor
-Realizarea unei foarte bune comunicari intre membri catedrei,
online/hibrid ;
fizic si online.
-rezultatele scolare scazute la unii elevi
dupa revenirea la scoala in urma orelor

28
desfasurate online;

3. Calitatea evaluarii si atingerea standardelor de catre elevi

Puncte tari

 Aplicarea testelor initiale la inceput de ciclu gimnazial la disciplina Ed.Tehnologica si aplicatii


practice ,in conditiile (diciplina nu este vizata de Ministerul Educatiei pentru aplicarea acestor tipuri de
teste);rezultatele au fost urmatoarele:
Note 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media

clasei
Clasa

VA - 1 1 1 2 2 2 4 2 7,50

VB - - 1 1 1 4 4 6 - 7,58

 aplicarea testelor initiale la Ed. Muzicala:

Note 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media

clasei
Clasa
Nr.elevi

VA-18 - - - 3 8 4 3 - - 6.00

VB-22 - - - 4 5 6 5 2 - 7.00

-Evaluarile initiale aplicate precum si evaluarile formative si sumative,au vizat: competentele specifice vizate la
fiecare disciplina ,nevoile elevilor, sprijinul necesar al elevilor cu nevoi speciale ,experienta si abilitatile
anterioare in noile conditii de desfasurare a orelor fizic sau pe Platforma Google Classroom a scolii pe meet si
grupurile whtsapp in cazul desfasurarii orelor online/hibrid;

-prezenta fiselor de lucru si a baremelor de evaluare la Ed. Tehnologica si aplicatii practice;

- evaluarea specifica dupa secventele de învatare online pentru elevii in carantina;

29
- evaluare la Ed.plastica s-au folosit diverse instrumente de evaluare: portofolii, referate, fise de lucru,
chestionare, dar si instrumente care sa permita evaluarea orala/ practica, cat si autoevaluarea individuala sau in
grupuri , la nivelul clasei;

- Notarea ritmica si justificarea lor la majoritatea din disciplinele catedrei in catalog si/sau pe Platforma scolii la
toate disciplinele comisiei ;

-s-au adoptat instrumentele de evaluare in functie de posibilitatile reale ale copiilor,apreciind si incurajand
progresul individual si colectiv la toate disciplinele;

-notarea ritmica a eleviilor cu calificative /note care au fost trecute la timp in cataloage ,iar baremele de notare
au fost permanent comunicare, elevilor de la ciclul primar la Ed. Fizica si Sport si la toate disciplinele elevilor din
ciclul gimnazial ;

-utilizarea fiselor de lucru , de evaluare si autoevaluare , a aplicatiilor practice dupa secventele de învatare in
orele de Ed.tehnologica si aplicatii practice,Informatica si TIC,Ed.plastica si Ed.muzicala;

-s-au folosit, dupa caz, probe orale, scrise, probe practice precum si metode alternative de evaluare(proiecte si
mini proiecte,portofoliile elevilor la Ed. Tehnologica,Informatica si TIC,optional TIC, Ed.muzicala si Ed.
Plastica;

-completarea portofoliilor elevilor cu fise de lucru ,fotografii si alte materiale rezultate in urma aplicatiilor
practice la Ed.tehnologica,Informatica si TIC atat in orele desfasurate fata in fata cat si de pe Platforma scolii
pentru elevii in carantina;

-s-au adoptat instrumentele de evaluare in functie de posibilitatile reale ale copiilor,apreciind si incurajand
progresul individual si colectiv;

-respectarea normelor de protejare anti SARS-Covid 19 in sustinerea evaluarii in timpul orelor de curs fata in
fata,in special la Ed.fizica si Sport conform Ordonatelor in vigoare transmise pe parcursul semestrului ;

- preocuparile constante atat pentru evaluarea individuala, dar si pentru evaluarea activitatilor de grup, a
proiectelor extrascolare in care sunt implicati ,adaptate conditiilor online;

Puncte slabe

-abordarea unor metode de evaluare in concordanta cu stilurile de invatare ale elevilor si standardele de evaluare
in cadrul lectiilor online;

-prezenta unor situatii neincheiate la elevii claselor a V-VIII-a datorita numeroaselor absente la orele;

-lipsa conexiunii la Internet prin cablu si/sau wi-fi a ingreunat evaluarea elevilor care au desfasurat orele online
fiind in carantina.

30
Oportunitati Amenintari

-Colaborarea interdisciplinara cu profesorii Comisiilor -volumul mare de materie la unele


metodice”Limba si comunicare “ si “Matematica si stiinte”; disciplinele si numarul redus de ore pe
saptamana ;
-prezenta profesorilor in predarea unor discipline la ciclul
primar(ed.fizica,optional informatica)pregatesc elevii cu rigorozitatea - reducerea timpului alocat orelor fata
notarii in ciclul gimnazial. in fata sau online in situatia de
pandemie .

-scaderea interesului elevilor pentru


invatare in mediul online ,mai ales a
elevilor cu performante scolare scazute.

SITUATIA SCOLARA A ELEVILOR ,CORIGENTE/SIT.NEINCHEIATE PE SEMESTRUL I

Catedra:Educatie fizica si Sport

 Prof. Baciu Constantin:


VB-nota 8-1, 9-3, 10-14 elevi; sit. Neincheiata:Goea D.

VIB- nota 7-1; nota 8-3; nota 9-10; nota 10- 6 elevi

VIII A- nota 5- 1; nota 9- 8; nota 10-6-Cioc a.-sit. neincheiata, Radu D.-scutita

VIIB-nota 9-9; nota 10-16;

VIIB-nota 8-3;nota 9-4; nota10-6; - Ghita- sit. neincheiata; Tarachiu D.- scutita

Clasele I-IV:

IV A- Foarte bine100%

III A- 22 FB; 1 –B

II A- 100 % FB

 prof. Laurentiu Ivan


Clasa Nr. Note Note Note Note Note Note Media Nr. elevi Nr. elevi
total clasei /numele corigenti
elevi 5 6 I/7 S/8 B/9 FB/10
elevilor cu

sit.
neincheiate

IA 17 - - - - - 16 FB 1-Gaman -

31
IB 19 - - - - - 19 FB - -

II B 19 - - - - - 19 FB - -

IV B 20 - - - - 1 19 FB - -

V A 14 - - - - - 14 10 - -

VI A 21 - - - - 1 20 9,95 - -

VII A 21 - - - 1 19 9,95 1-Calin -

VIII A 15 - - - - - 10 1-Cioc -

optiona
l

VIII B 17 - - - - 4 12 9,75 1-Ghita -

optiona
l

Catedra Arte

Disciplina:Ed Muzicala

 prof. Ene Ionel


----------------

Disciplina : Ed plastica

Prof.Bârdiganu Daniela Camelia

Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Cori- Situatie
clasei genti
5 6 7 8 9 10 neincheiata

VA - - - - 2 12 9,86 - -

VB - - - - - 18 9,47 - GOEA
DAVID
ARMIN

VIA 1 - 1 1 3 15 9,38 - -

VIB 3 - - 3 4 10 8,75 - -

VIIA - - 1 2 4 13 9,00 - MIHAI


CRISTIAN

VIIB - - 1 - 8 16 9,56 - -

32
VIIIA 1 - 1 2 - 12 8,70 - Cioc
Alexandru

VIIIB - - - 4 - 13 9,00 - GHITA


DRAGOS

Catedra de Tehnologii

-Disciplina Informatica si TIC si optional

 prof. Ana Bernacek


Medii Situaii Corigent Media
Clasa Nr elevi
5 6 7 8 9 10 neincheiate e clasei

5A 14 1 - - 2 3 8 - - 9.14

5B 19 - - - 4 2 12 Goea David - 9.44

6A 21 1 - - - 4 16 - - 9.57

6B 20 2 1 - 1 4 12 - - 9.00

6A Opțional 21 - - - - 1 20 - - 9.95

6B Opțional 20 1 - - - 1 18 - - 9.70

7A 21 - - - - 5 15 Călin Mihai - 9.28

7B 25 - - - 2 10 13 - - 9.75

Cioc
8A 17 1 1 1 - 3 10 9.06
Alexandru

Ghiță
8B 18 - 2 1 2 3 9 - 8.94
Dragoș

Disciplina Ed.Tehnologica si aplixcatii practice(ETAP)

 prof. Veronica Roidis


Clasa Nr. Me Me Me Me M Me Me Me Nr. elevi /numele
total e
elevi dia dia dia dia dia dia dia Procen elevilor cu
4 5 6 dia cla- t
7 8 9 10 sei promo sit. Neincheiate in
vabilit sem I
a

te

33
VA 14 - 1 - 2 3 3 5 8,57 100%

VB 19 - 1 1 1 2 2 11 9,00 95 % 1

Goea David

VI A 21 - 1 1 - 1 7 11 9,14 100% -

VI B 20 - 3 1 1 1 4 10 8,60 100% -

VII A 21 - - - - 1 3 16 9.75 95% 1-Calin Mihai

VII B 25 1 1 1 - 4 18 9,36 100 %

VIII 17 - 1 2 - - 4 9 8,93 95% 1-Cioc Alexandru


A

VIII 18 - 2 - 1 3 3 8 8,70 95% 1-Ghita Dragos


B

4. Activitatea de perfectionare

Participarea la cursuri de perfectionare ,consfatuiri,simpozioane

Nr. Nume cadru didactic Curs/consfatuire /conferinte Locul de Data


organizare
crt.

1 Ivan Laurentiu -consfatuirile profesorilor de Educatie online Sept.2021


Fizica si Sport din judet/oras

- participare la cerc pedagogic aferent


semestrului 1
12.11.2021

2 Baciu Constantin -consfatuirile profesorilor de Educatie online Sept.2021


Fizica si Sport din judet/oras
12.11.2021

3 Ene Ionel -participare la Cercul metodic pe judet Sept.2021


al profesorilor de Ed. Muzicală
online

34
4 Ana Bernacek Consfătuirile Județene de Informatică online 15.09.2021

Cercul de Informatică liceu și gimnaziu online 22.11.2021

5 Veronica Roidis -participare la Consfătuirea județeană a 16.09.2021


profesorilor care predau disciplina
platforma
ETAP
Google Meet

-partiipare webinarul informativ organizator JA 6.09.2021


Romania
« MIE Teacher Academy » din cadrul
proiectului Job Incubator

-participare la curs „CRED” ; CCD Braila deoctombrie-


decembrie 2021

-responsabil Cerc metodic nr.1 al


Comisiei Judetene de
Centrul 17 noiembrie
Ed.tehnologica ,discipline tehnice si
Judetean de 2021
instruire practica cu tema „Povestea
Creatie Braila
firelor ” in parteneriat ;

- participare la Conferința Națională organizat de 18 noiembrie


2021: "Captivează prin educație" Asociatia 2021;
“Teatrului
Vienez de
copii”

-curs Tehnici de stimulare a cititului Organizatia


prin arta povestirii ; “AteliR de
18.10.2021
cuvinte “
-curs Structura unei povești care
captează atenția de la început până la
sfârșit; 17.11.2021

-Cursul « Cum îți dezvolți


35
spontaneitatea »;

-Cursul « Arta Povestirii prin Păpușile 8.12.2021


BiBaBo »;

17.01.2022

-Curs « Folosește tabla interactivă Centrul de 13.12.2021


virtuală VBoard » educatie
digitala
EDUMAGIC
SOLUTIONS

-participare la Simpozionul National organizat de


“Magia sarbatorilor de iarna!Traditii si Editura D’Art
obiceiuri.Importanta activitatilor Media
educative in parteneriat cu parintii” SRLPitesti, ianuarie 2022

jud.Arges

6 Bârdiganu Daniela Participare la consfatuirile profesorilor online Sept-dec.2021


Camelia de Ed.plastica la nivel judetean.

Puncte tari Puncte slabe

- participarea cadrelor didactice la consfatuirile anuale si la cercurile -lipsa cursurilor gratuite cu credite
pedagogice conform graficelor stabilitem la fiecare disciplina in pentru profesori;
mediul online;
-lipsa unei comunicari eficiente de
-participarea cadrelor didactice la orele online/prezenta fizica de desfasurare a cursurilor la nivelul
instruire organizate la nivelul scolii si Comisiei metodice; CCD Braila;

-comunicarea permanenta cu cadrele didactice,colegii Comisiei -desfasurarea cursurilor in ritm

36
metodice”Arte,Sport si tehnologii” si a celorlalte comisii metodice intensiv ,un numar mare de ore in
din scoala,precum si cu conducerea scolii; numar mic de zile ;

-realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi a -nerecunoasterea competentelor


dosarului personal ; dobandite in cursurile acreditate in
practica scolara;
-respectarea programului scolar ,a regulamentelor scolare si de
ordine interioara si functionare a scolii; -utilizarea aparaturii proprii si a
conexiunii Internet necesare
-colaborare cu elevii/ părinţii în realizarea corespunzătoare a
desfasurarii cursurilor de perfectionare
demersului didactic şi a activităţilor extracurriculare justificate prin
tinute online.
procesele verbale întocmite, foto, CD, mass-media (paginele oficiale
ale scolilor) .

-Participarea tuturor profesorilor la sesiunile de instruire periodică de


la nivelul unității școlare SSM, PSI, ISU;

-toate cadrele didactice din comisie au un limbaj adecvat, o tinuta


decenta si manifestata respect fata de colegi, personalul auxiliar si
conducerea scolii.

5.Curriculum la decizia scolii 2021-2022

 Optional Catedra Tehnologii:


Denumire:”Infomatica creativa” -prof. Anamaria Bernacek la clasele a VI-a A si B

 Optional Catedra de Ed.Fizica si Sport


Denumire:"Aerobic Dance"-prof Ivan Laurentiu la clasele a VIII-a A si B

Puncte tari Puncte slabe

-dezvoltarea abilitatilor de utilizare a -lipsa conexiunii Internet sau wi-fi a limitat desfasurarea
calculatorului /laptop /tablete/telefoane pentru orelor in cabinet ,optandu-se pentru desfasurarea lor pe
elevii claselor a VI-a A si B ; telefoanele sau tabletele elevilor si pe grupurile whatsapp;

- utilizarea metodelor moderne in desfasurarea -inexistenta unei discipline sau optional la nivelul
lectiilor la optional Ed. fizica in sala noua de sport invatamantului primar care sa continue studiul in

37
conform ordinelor in situatie de pandemie . gimnaziu;

-realizarea soft-uri educationale specifice predarii -desfasurarea o mare parte a sem.I a orelor de ed.fizica si
optionalelor, organizarea si postarea lectiilor pe sport in curtea scolii datorita situatiei de pandemie.
grupurile whatsapp ;

6. Activitatile comisiei metodice

Disciplina/ Activitati Locul de Luna


desfasu-
Numele
membrului rare al
comisiei. activitatii

Ed. Fizica si
Sport

-prof .Ivan
-membru in echipa de Proiect International Erasmus GOAL Scoala 2021-2022
Laurentiu
.

-prof. Baciu
-activitati de dotare a salii de sport prinachizitionarea a
Constantin Oct.-dec.2021
patru saltele de gimnastica de la Sc. “Al.I. Cuza”,
achizitionarea a 10 mingi de volei de la ACS Sport Plus Salile de sport
Braila

Ed. Muzicala “Cantece de Craciun”-serbare scolara sala mare de dec.2021


sport
Prof. Ionel Ene -promovarea imaginii scolii pe pagina de pe Facebook a
Scolii Gimnaziale "Radu Tudoran"

Ed. plastica -Expozitii tematice

Prof.Bârdiganu  Toamna ,fantezie si culoare Holuri scoala oct.2021


Daniela Camelia  Happy Halloween
31 oct. 2021
 Mandra Romanie.
 In asteptarea sarbatorilor de iarna 28 nov.2021

38
12 dec.2021

-Referatul cu tema “Etic si esthetic in actul didactic” online Ian.2022

-participare la Proiectul judetean “Pelerinaj sentimental cu Scoala


Mihu Dragomir” ; Gimnaziala
8 nov.2021
“M. Dragomir
-Concursul judetean ” Pelerinaj sentimental cu Mihu
“Braila
Dragomir” ,elevul Frigioiu Eduard(VII B) obtinand
diploma de participare

-organizator si coordonator al Proiectului educational scoala 15 nov.-8


concursul ”Bradutul magic” din materiale reciclabile dec.2021

Ed. tehnologica •Expozitie online ” Sarbatorile de iarna” cu lucrarile pagina decembrie


prof. Veronica elevilor claselor V-VIII Facebook a 2021
Roidis scoalii

•Participare la Proiectul Educational National “Magia Editura D’Art


sarbatorilor de iarna!Traditii si obiceiuri” Media
decembrie
SRL,Pitesti,
2021-ianuarie
jud.Arges 2022

-coordonator si indrumator al Proiectului national"Arta parteneriat cu


Povestirii, metodă interactivă în arta educației" de la grupa / organizatia
2021-2022
clasele :CP-VIII AteliR de
cuvinte
Timisoara

-publicarea articolului cu tema „Spiritul sărbătorilor de Editura D’Art Ian.2022


iarnă în hârtie și culoare” Media SRL
Pitesti,

jud .Arges

-administrarea si promovarea imaginii scolii pe pagina de online 2021-2022


39
Facebook a Scolii Gimnaziale ”Radu Tudoran”
Braila,parteneriat cu Centrul Judetean de Creatie –Braila si
in publicatii ale institutiilor locale

Publicatia anuala „BRĂILA 654” a Muzeului Carol I Braila

https://www.muzeulbrailei.ro/.../2022/Braila%20654.pdf

Informatica si -“Istoria calculatoarelor;Tipuri de calculatoare” clasele a V CDI septembrie-


TIC/optional a A, B ; octombrie
2021
prof.Ana Bernacek

-participare la evenimentul „Ora de programare”. online dec.2021

-administrarea si reactualizarea site-ului scolii ;

-promovarea imaginii scolii pe pagina de pe Facebook a sept.2021-


scolii : ian.2022

7. Propuneri pentru îmbunătătirea activitătii cadrelor didactice ale comisiei

- organizarea si desfasurarea orelor de remediere pentru elevii care nu au putut participa din diferite motive la ore
la anumite discipline si care au avut rezultate slabe pe sem.I dupa desfasurarea orelor online ;

- antrenarea unui numar mai mare de elevi in activitatile scolare, extrascolare si de voluntariat ,in special in
proiectele desfasurate in scoala;

- participarea tuturor membrilor comisiei la activitatile derulate de scoala,online sau fizic;

- modernizarea bazei materiale ( documentarea asupra ofertelor si întocmirea comenzilor pentru dotare,
comandarea de material didactic, dotarea cabinetelor de informatica si salii de sport);

-realizarea si dotarea unor ateliere si cabinete scolare specifice diferitelor:ETAP,Ed. Muzicala Ed.Plastica;

-remedierea problemelor conexiunii Internet in cabinetul de informatica si in scoala si dotarea cu dispozitive


moderne .

Intocmit

40
Prof. Veronica Roidis

5.RAPORT DE ANALIZĂ AL COMISIEI DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

ÎN ANUL SCOLAR 2021-2022, COMISIA METODICĂ SI-A PROPUS OBIECTIVE CE VIZEAZĂ:


- Proiectarea activitătii didactice;
- Evaluarea obiectivă si eficientă a elevilor, cât si a cadrelor didactice;
- Comunicarea între membrii comisiei;
- Dezvoltarea profesională;
- Ameliorarea si dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
- Pregătirea elevilor capabili de performantă, în vederea participării la olimpiade si concursuri
scolare.
Cadrele didactice din aceasta comisie au participat la activitati judetene, dupa cum urmeaza:

ACTIVITATEA TEMA LOCUL Tema


ACTIVITATII DESFASURARI
I

17.09.2021 Consfatuirea Analiza activitatii ZOOM - Analiza


profesorilor de din anul scolar activitătii
matematica anterior. desfăsurate în
Propuneri de anul scolar
activitati pentru 018-2019
anul scolar in curs - Prezentarea
41
proiectelor si a
obiectivelor
pentru anul
scolar 2018-
2019
- Stabilirea
activitătilor pt.
anul scolar
2018-2019
- Înscrierea la
grade didactice
- Noutăti
editoriale
16.09.2021 Consfatuirea Analiza activitatii ZOOM
profesorilor de chimie din anul scolar
anterior.
Propuneri de
activitati pentru
anul scolar in curs

09.09.202 Consfatuirea Analiza ZOOM


1 profesorilor de activitatii din anul
biologie scolar anterior.
Propuneri de
activitati pentru
anul scolar in curs

15.09.2 Consfatuirea Analiza activitatii ZOOM


021 profesorilor de fizica din anul scolar
anterior.
Propuneri de
activitati pentru
anul scolar in curs

Cerc Tema 1: Despre resursele educaționale deschise, Tema Online


12.11.2021 pedagogic pe 2: Utilizarea reperelor metodologice în activitatea la
sem I la clasă, Tema 3: Evaluare utilizând platforme
disciplina educaționale. Coordonator : prof. Nicolae Cătălin
matematica Stănică - inspector şcolar, I.S.J. Brăila
Cerc Coordonator: prof. gr I Mariana Constantinescu – Online
pedagogic pe inspector scolar I.S.J. Braila
11.11.2021 sem I la
disciplina
fizica
Cerc Coordonator: prof. gr I Mariana Constantinescu - online
12..11.2021 pedagogic pe inspector scolar, I.S.J. Brăila
sem I la

42
disciplina
chimie
Cerc Tema 1 online
20.11.2021 pedagogic pe Resurseeducaţionaledigitaleşirepereinovativeînevaluarea
semestrul I la la clasa a VIII-a – exemple de bunepractice
disciplina
biologie Tema 2 Modele de itemiasociaţicompetenţelorspecifice,
conform noiiprogrameşcolare de gimnaziu, la clasele V-
VIII

Coordonator: prof. dr. Cristian Gurzu - inspector şcolar,


I.S.J. Braila

Măsura în care aceste obiectivele propuse au fost realizate, reiese din analiza SWOT:

1. Proiectarea didactică:

Puncte tari Puncte slabe


- Macro si microproiectarea didactică - Numărul mic de lectii care să vizeze
conform programei scolare; activităti practice, formarea de priceperi
- Realizarea planificarilor pe unităti de si deprinderi;
învătare; - Indulgentă fată de elevii care nu
- Programele scolare pentru CDS au fost răspund cerintelor programei scolare si
aprobate la timp la ISJ Braila; care nu respectă regulamentul de ordine
- Structura proiectelor didactice interioar;
concepută adecvat nevoilor de predare- - Stimularea, motivarea elevilor prin
învătare; realizarea unor activităi extrascolare, în
- Obiectivele operationale formulate în afara cerintelor programei scolare;
concordantă cu competentele cheie
specifice fiecărei discipline;
- Proiectarea evaluării elevilor prin teste
initiale, evaluare sumativă,
programarea tezelor.
- Analiza rezultatelor evaluării,
proiectarea unor măsuri de îmbunătătire
a rezultatelor evaluării;
- Interes pentru formarea-perfectionarea
continuă si implicarea în actiuni variate
la nivelul scolii si al judetului;
- Dezbateri în cadrul meselor rotunde,
comunicare între membrii comisiei,
discutarea aspectelor metodice,
realizarea unor proiecte didactice
model.

2. Calitatea activitătilor didactice:

43
Puncte tari Puncte slabe
-Rigurozitatea stiintifica in prezentarea - ponderea încă mare a strategiilor si
curriculum-lui la toate disciplinele; mijloacelor clasice;
-Limbajul folosit este accesibil elevilor, - nr. mic de activităti cu caracter practic;
respectându-se rigurozitatea limbajului - lipsa cercurilor stiintifice cu elevii.
stiintific;
- Se folosesc materiale si resurse adecvate
nevoilor elevilor;
- Utilizarea în activitătile de predare a
unor metode noi, de grup, interactive,
care presupun o implicare mai mare a
elevilor;
- Diversitatea metodelor si mijloacelor
utilizate;
- Utilizarea unor metode specifice pentru
elevii cu CES
-Participarea la cursuri de perfectionare, cercuri
pedagogice, în vederea îmbunătătirii activitătii
didactice.

3. Calitatea evaluării:

Puncte tari Puncte slabe


-Diversificarea metodelor si tehnicilor de - note slabe la unele clase;
evaluare online - indulgentă în notare la unele clase;
-S-a realizat evaluarea initială, continuă -prezenta unor situatii neincheiate la elevi de la
si finală si s-au întocmit studii asupra clasa a VIII-a din cauza absentelor;
rezultatelor; - preponderenta evaluării scrise.
- Valorificarea testării initiale ;
-Utilizarea unor metode specifice pentru elevii
cu CES
-S-au adoptat instrumentele de evaluare in
functie de posibilitatile reale ale elevilor
adaptate orelor online apreciind si incurajind
progresul individual si colectiv;
- Notarea satisface principiul obiectivitătii;
-Preocuparea constanta atat pentru evaluarea
individuala si a proiectelor in care sunt
implicati.

4. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi:

Puncte tari Puncte slabe


- profesorii manifestă perseverentă în -un numar mic de elevi este interesat de
atingerea standardelor educationale; realizarea
- temele pentru acasă sunt bine dozate, performantelor;
44
nu s-au semnalat excese privind volumul - nu se folosesc strategii variate pentru a
lor si gradul de dificultate; răspunde stilurilor individuale de
Oportunităti: învătare.
Colaborarea interdisciplinară (catedra Amenintări:
de matematica,fizica si biologie). Lipsurile în bagajul cunostintelor
Colaborare foarte bună cu conducerea elementare de bază, a competentelor
scolii si cu consilierul educativ. necesare elevilor pentru întelegerea si
Receptivitate si implicare în actiunile asimilarea cunostintelor prevăzute de
organizate de comisiile metodice la nivel programa scolară;
judetean, la solicitările conducerii Scăderea interesului pentru studiu (lipsa
scolii. motivatiei), lipsa studiului individual precum
si
superficialitatea elevilor;
Volumul mare de cunostinte în raport cu
numărul orelor alocate pentru fixarea
lor;
Absentele ( motivate si nemotivate)
elevilor de la orele de curs.

REULTATELE PE SEMESTRUL I
Prof.Tarta Mirela
Matematica

Clas Medi Medii Medi Medi Medi Medi Medi Media Corigenti Promov Situații
a i de 4 de 5 i de 6 i de 7 i de 8 i de 9 i de clasei .
10 neîncheiate

5B - - 2 2 2 5 7 8,72 94,94% Goea David

6A - 4 1 4 3 4 5 7,80 100%

6B - 4 3 2 4 5 2 7,45 - 100%

7B 3 4 1 4 5 5 3 7,24 Iamandi 88%


Florentin

Paraschiv
Denisa

Baicu
Cristina

8B - 10 1 1 2 3 - 6,23 94,94% Ghiță


Victorian

45
Prof.Broasca Virginia Geanina

SITUATIA LA INVATATURA LA SFARSITUL SEMESTRULUI I :

Matematica

Clasa Note 5 6 7 8 9 10 Media clasei Corigenti Promovabi Situatii


sub 5 neincheiate
litate

aV-aA 3 1 2 4 2 2 7,50 100%

14 elevi (sapte50%)

aVII-aA 3 4 6 4 4 2 7,35 100% Calin Mihai

24 elevi (sapte,35%)

aVIII-a A 3 3 2 1 3 3 8 100% Cioc

15elevi (opt )

Prof. Dobrota D.

Fizica

Clas Me Me Me Me Me Me Me Me Corigenti Promova Situații


a
dii dii dii dii dii dii dii dia bilitate Neîncheia
sub de 5 de 6 de 7 de 8 de9 de clasei
5 10 te

6A 1 3 8 2 4 4 2 7,04 100% -

6B - 5 8 2 - 5 6 7,38 - 100%

7A - 1 3 4 6 7 3 8,83 - 100% Calin M.

7B - - 6 5 8 4 4 7,81 - 100%

Prof. Petre Raluca Monica


46
Fizică

Cl Medii Medii Medii Medii Medii Medii Medii Media Corigenți Promova Situații
as de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 bilitate neînche
a sub 5 clasei iate

_ _ 5 5 4 3 1 7,44 _ 100%
8A Cioc A.

_ 1 _ 2 5 6 1 8,20 _ 100% Ghita


8B V.

Prof.Dobrota D.

Chimie

Cla Me Me Me Me Me Me Me Me Corigenti Promovabili Situații


tate
sa dii dii dii dii dii dii dii dia Neîncheia
sub de 5 de 6 de 7 de 8 de9 de cla
5 10 te
sei

7A - - 1 2 2 3 4 7,92 - 100% Calin M.

7B - - 5 4 2 2 4 7,76 - 100%

8A - 3 3 5 4 3 7,72 100% Cioc A.

8B - 2 2 2 3 3 3 7,8 - 100% -Ghita V.

Prof.Tache D.

Biologie

47
Clas Med Med Med Med Med Med Med Medi Corigenti Promovabili Situații
a ii ii de ii de ii de ii de ii ii de a tate
sub 5 6 7 8 de9 10 clase neîncheiat
5 i e

5A - 8 1 1 - 3 1 6,42 - 100% -

5B - 4 2 1 2 3 6 7,89 - 94,73% GOEA


DAVID

6A 6 3 6 2 2 2 6,85 100% -

6B - 9 1 2 1 3 4 7,00 - 100% -

7A 1 7 3 3 2 4 7,50 - 95,23% CĂLIN


M.

7B - 6 1 4 6 1 7 7,64 - 100% -

8A - 3 2 2 1 3 4 7,73 - 93,75% CIOC A.

8B - 3 3 5 - 1 5 7,05 - 94,44% GHITĂ D.

4.ACTIVITĂTI IMPORTANTE DESFĂSURATE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE :

- se observă interesul deosebit al profesorilor din catedra pentru implementarea


obiectivelor invatarii, de la proiectare până la evaluare;
- la sfârsitul lunii septembrie 2021 s-a realizat testarea initială a tuturor elevilor

- toti profesorii au realizat la timp planificările anuale si semestriale, pe unităti de

învătare.

Materiale prezentate la sedintele comisiei metodice:


- Studierea programelor aprobate pentru anul școlar curent.
- Realizarea documentelor de programare didactică.- octombrie , toti membrii
- Selectarea elevilor și constituirea grupelor de pregătire pentru concursurile școlare
5.Participarea la cursuri de formare, activităti extrascolare, proiecte, parteneriate:
Dna prof .Tarta M.
 Proiectul național „Săptămâna Educației Globale”

48
Tema - It's our world! Let's take action together!
Perioada de desfasurare - 15-21 noiembrie 2021
La concursul organizat au obținut –Stoian Stefania, clasa a VI a B-Premiul II,
Mohonea Denisa, clasa a VI a B-Premiul al III lea

 membru in Consiliul Consultativ la disciplina Matematică-ISJ Brăila


 Profesor de matematica la Centrul de Excelenta-clasa a V a
 Expert matematică informatică in cadrul Proiectului Didact Acces-organizator ISJ Braila
 Responsabil al Cercului metodic : Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ" Tema: Metode de predare-învățare-evaluare utilizând instrumente
moderne și platforme educaționale (exemple de bune practici). Abordarea STE(A)M IT.
Realizarea unui proiect didactic pentru lecţia “Dreaptă perpendiculară pe un plan.
Distanța de la un punct la un plan”- clasa a VIII-a (tehnoredactare utilizând Math Type şi
Geogebra).
 Donație către Biblioteca școlii de materiale auxiliare -matematică, in valoare de 125 lei

Dna prof. Tache D.

 ParticipareProiect National “SăptămânaEducației Globale” -coordonarea elevelor

BălanGabriela -cls.a7aB-premiul I

StoianȘtefania –cls.a6Ab-premiul II

Dna prof. Dobrota D.


 Participare Proiect National “Săptămâna Educației Globale” -coordonarea elevelor
Cociasu Teodora –clasa a V-a B -Premiu special
6. Exemple de bună practică:

- se folosesc proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă,


autoevaluarea ca metodă de evaluare a elevilor;
- realizarea bateriilor de teste pe unităti de învătare, clase, specialităti;
- - realizarea bazei de date a scolii;
- se asigură buna circulatie a informatiilor;
- modernizarea bazei materiale ( documentarea asupra ofertelor si întocmirea
comenzilor pentru dotare, comandarea de material didactic.)
- participarea membrilor comisiei la activitătile derulate de scoală si la nivel judetean.

11. Propuneri pentru îmbunătătirea activitătii cadrelor didactice


Propuneri pentru sem II al anului scolar 2021-2022
- abordarea demersurilor didactice într-o manieră modernă, cu precădere
urmărindu-se efectul formativ al lectiilor si dezvoltarea abilitatilor practice ale elevilor in cadrul orelor
online.
- revigorarea interesului elevilor si pregatirea lor pentru concursuri scolare si extrascolare
49
- modernizarea bazei materiale pentru laboratorul de chimie-fizica
- se vor pune la dispozitia elevilor diferite tipuri de activităti de evaluare care
să răspundă nevoilor lor si stilurilor individuale de învătare.

Responsabil Comisie Metodică,

Prof.Dobrota Daniela

6. SUBCOMISIA METODICĂ ”LIMBĂ ŞI COMUNICARE”


ANUL ȘCOLAR 2021-2022
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEM. I

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA-ADRIANA
Nr. membri Subcomisie Metodică: 6

Nr. de cadre calificate necalificate titulare suplinitoare


didactice/discipline
6 6 - 5 -
Lb şi lit. română 2 - 2 -
Lb. engleză 3 - 2 1
Lb. franceză 1 - 1 -

Nr cadre didactice Cu Gradul I Cu Gradul II Definitivat Debutanti


6 4 - 1 1

A. Situația la învățătură la sfârșitul semestrului I:


1.TEODORU OTILIA-ADRIANA –limba engleză
50
Clasa I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.
clasei neincheiata

IA - 4 2 11 Fb - 100% -

IB - 1 3 15 Fb - 100% -

IV B - 2 7 10 Fb 1- 99,05% -
Oprişan
Denis

Nota – La clasa Pregatitoare B , nu se incheie medii.

Clasa Sub 5 6 7 8 9 10 Media Corigenti Promo Sit.


5 clasei vati neincheiata

VB - 2 4 1 1 6 4 7,94 - 100% Goea David

VI B - 3 2 5 4 1 5 7,65 100% -

VII A - 2 6 2 3 4 3 7,50 100% Calin Mihai

VIII - 5 2 2 3 5 - 7,05 100% Ghiţă


B Victorian

Menţionez că elevii cu situaţia neîncheiată sunt neprezentaţi la şcoală.

2. RUSU GEORGETA –limba engleză

Clasa Nota 5 Nota Nota 7 Nota 8 Not Nota Media corige Situatie
a9 10 clasei nti
6 neincheiata

VIA 2 2 3 5 5 4 8,00 - -

VIIB 3 2 4 2 7 7 8,16 -

VIII A 2 - - 6 3 4 8,33 -

II A Foarte bine Bine - 6 S1 -


- 13

II B Foarte bine Bine - 2 -

51
- 17

III A Foarte Bine Bine 5 S1 -


18

3.MOROIU MELANIA - limba franceză

Clasa Nota 5 Nota Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Media Corigenti Situatie
clasei
6 neincheiata

VA 2 3 3 - 3 3 7,57 - -

VB 2 1 2 - 5 8 8,61 - Goea David

VIA 5 2 5 2 3 2 6,8 2 -

VIB 8 1 2 3 1 4 6,85 1 -

VIIA 2 6 5 3 3 1 7,1 - Calin Mihai

VIIB 2 4 3 2 4 7 7,64 2 -

VIIIA 2 2 3 2 1 5 7,93 - -

VIIIB - 3 3 5 2 4 7,23 - -

VA opt. - - - 1 2 11 9,71 - -

VB - - - - 4 14 9,77 - Goea David

opt.

4. MIRCEA ADELINA - limba română

Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Corigenţi Sit
5 6 clasei
7 8 9 10 neîncheiată

VA 4 - 4 3 3 - 7,00 - -

VI A 3 4 5 3 3 3 7,38 - -

VII A 3 4 5 5 2 1 6,33 - -

VIII A 3 2 2 4 4 - 7,26 - Cioc Al.

52
5. GHELASE MONICA - limba română

Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Sit.neîncheiată


5 6
7 8 9 10 Clasei

VB - 2 3 1 7 3 8,83 -

VI B 4 1 8 1 3 3 7,85 Goea David

VII B 3 2 6 4 6 4 7,80

VIII B 3 5 3 2 3 1 7,00 Ghita D.

6. CANCIU ANAMARIA –limba engleză

CLASA TEST INITIAL MEDIE OBSERVATII


SEMESTRIALA

Clasa CPA - FB PENTRU FIECARE FISA


LUCRATA CORECT
ELEVII AU PRIMIT
STELUTE SAU PLUSURI

Clasa a-IV-a B FB-4 FB-7 PROIECTELE


B-8 B-10 /ACTIVITATILE AU FOST
S-7 S-2 NOTATE IN CADRUL
ORELOR.

Clasa a –V-a A NOTE<5-4 NOTE 8,10-7


NOTE>5-6 NOTA >5 -7
NOTE 8,10-5 NOTA <5-0

Participarea la consfătuiri, perfecționări, simpozioane județene/naționale:

1. TEODORU OTILIA -ADRIANA

1. Participări la concursuri-simpozioane-întâlniri metodice

Conferinţă ştiinţifică internaţională „Mentoratul în cariera didactică”, în cadrul proiectului


„Profesionalizarea carierei didactice PROF”-certificat de participare

„Seara Devoratorilor de poveşti de iarnă şi Crăciun”, atelier organizat de Atelierul de Cuvinte -participare

Participare la cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză

Participare la cercul pedagogic al responsabililor cu formarea

2. Proiecte şi parteneriate

53
1. Proiect educaţional naţional „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educaţiei”-coordonator la
nivelul şcolii

2. Proiect Erasmus+ Geoparks- Open air laboratories –coordonator la nivelul scolii noastre

Alte responsabilităţi:

Profesor limba engleză la Centrul de Excelenţă

2. RUSU GEORGETA –limba engleză

Ca profesor de limba engleză am participat la începutul anului școlar la activitatea on-line de Consfatuire
Județeană a profesorilor de limba engleză unde am fost informați in legatură cu activitatea desfașurată în anul
școlar precedent, punctele slabe și punctele forte constatate în urma inspecțiilor desfășurate la ore. La sfârșit de
semestru am înregistrat o promovabilitate de 98%, ceea ce reprezinta un aspect pozitiv ținând cont de
dificultățile adaptării unor elevi.

3. MOROIU MELANIA - limba franceză

In luna noiembrie 2021 am initiat si organizat in scoală noastră, alături de doamna profesoară Roidis
Veronica proiectul național Săptămâna Educației Globale. Proiectul i-a ajutat pe elevi sa cunoasca problemele
generale ale omenirii legate de protejarea planetei, efectele asupra pamantului precum si tendintele de dezvoltare
actuala a societatii : globalizare, dezvoltarea inteligentei artificiale, protejarea împotriva virușilor cum este
sarscov 2, etc. Elevilor li s-au aplicat chestionare, au facut desene si eseuri, au participat la o dezbatere si la
vizionarea unor materiale informative la CDI.
Am participat la programul de training susținut de Crucea Româna în colaborare cu Colgate Palmolive în
cadrul proiectului de Igienă orală implementat la clasele primare.
Am participat, in luna octombrie, în calitate de supraveghetor la Concursul Național pentru ocuparea
funcției de director ce s-a desfășurat la liceul Ana Aslan.
In calitate de membru in consiliul de administrație am susținut deciziile luate în cadrul ședințelor acestuia. În
calitate de persoană desemnată ca responsabil cu monitorizarea cazurilor de covid în școală am oferit la timp
raportările către ISJ, am întocmit situațiile cerute și am susținut normele de igienă în vederea combaterii virusului
Sars-cov 2.

4. MIRCEA ADELINA - limba română

- în luna decembrie am organizat o șezătoare literară cu elevii clasei a 5-a A, privind reflectarea obiceiurilor de
iarnă în textele populare/culte.
-în 14 ianuarie am coordonat activitatea ”Eminescu este mereu cu noi”, dedicată nașterii marelui poet național.
-participare in cadrul proiectului ”Atelier de cuvinte”, proiect național în derulare pe parcursul unui an școlar

5. GHELASE MONICA

Concurs ”Mihai Eminescu”, activitate cu elevii clasei a 5-a B

Activitate in cadrul proiectului național ”AtelieR de cuvinte”

6. CANCIU ANAMARIA

In luna decembrie am realizat si indrumat elevii clasei a V-a sa confectioneze cadouri pentru copii care nu au
posibilitatea sa primeasca ceva de la Mos Craciun.Imaginatia si creativitatea acestora a fost surprinzatoare,iar
scrisorile realizate de acestia au fost foarte frumoase. De asemenea in cadrul orelor de Engleza ,cu ocazia
sarbatorilor de iarna am organizat la clasa a V-a si a IV a ‘Secret Santa’,si de aceasta data am optat pe imaginatia
si creativitatea elevilor pentru a confectiona cadourile oferite colegilor din colectivul lor.

54
In luna Ianuarie elevii claselor CPA, a IV-a, a V-a au participat la ZIua international a Cititului, in cadrul careia
elevii au ascultat povesti,texte si au avut de completat fise (crosswords ,words search etc.) ,jocuri interactive si
de mima.

7. RAPORT DE ANALIZĂ A COMISIEI METODICE ”OM ȘI SOCIETATE”


ANUL ȘCOLAR 2021-2022
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof. STAN NICUȚA
SPECIALITATE: RELIGIE
NR. MEMBRI COMISIE METODICĂ: 5

Nr. de cadre calificate necalificate titulare suplinitoare


didactice/discipline
5 5 - 1 -
Geografie 1 1
Istorie,Cultură 2 1 1
Civică şi Educaţie
socială
Religie 2 2

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, COMISIA METODICĂ ȘI-A PROPUS OBIECTIVE CE VIZEAZĂ:


- Proiectarea activității didactice;
- Evaluarea obiectivă și eficientă a elevilor, cât și a cadrelor didactice;
- Comunicarea între membrii comisiei;
- Dezvoltarea profesională;
- Ameliorarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
- Pregătirea elevilor capabili de performanță, în vederea participării la olimpiade și concursuri școlare.

Măsura în care aceste obiective au fost realizate, reiese din analiza SWOT:

5. Proiectarea didactică:
Puncte tari Puncte slabe
- Macro și microproiectarea didactică - Numărul mic de lecții care să vizeze
conform programei școlare; activități practice, formarea de priceperi și
- Proiectarea pe unități de învățare; deprinderi;
- Structura proiectelor didactice concepută - Indulgență față de elevii care nu răspund
adecvat nevoilor de predare-învățare; cerințelor programei școlare și care nu
- Competenţele specifice formulate în respectă regulamentul de ordine interioară;
concordanță cu competențele cheie - Lipsa unui cabinet de geografie;
specifice fiecărei discipline; - Stimularea, motivarea elevilor prin
- Proiectarea evaluării elevilor prin teste realizarea unor activități extrașcolare, în
inițiale, evaluare sumativă, programarea afara cerințelor programei școlare;
tezelor. - proiectarea cercurilor cu elevii.

55
- Analiza rezultatelor evaluării, proiectarea
unor măsuri de îmbunătățire a rezultatelor
evaluării;
- Interes pentru formarea-perfecționarea
continuă și implicarea în acțiuni variate la
nivelul școlii și al județului;
- Dezbateri în cadrul meselor rotunde,
comunicare între membrii comisiei,
discutarea aspectelor metodice, realizarea
unor proiecte didactice model.
- Selectarea și pregătirea elevilor capabili de
performanță, precum și a celor care
întâmpină dificultăți în procesul de învățare
– prof. Prodea Adrian

6. Calitatea activităților didactice:


Puncte tari Puncte slabe
- se respectă și se asigură caracterul - ponderea încă mare a strategiilor și
știintific al lecțiilor; mijloacelor clasice;
- limbajul folosit este accesibil elevilor, - nr. mic de activități cu caracter practic;
respectându-se rigurozitatea limbajului - lipsa cercurilor științifice cu elevii.
științific;
- se folosesc materiale și resurse adecvate
nevoilor elevilor;
- utilizarea în activitățile de predare a
unor metode noi, de grup, interactive,
care presupun o implicare mai mare a
elevilor;
- diversitatea metodelor și mijloacelor utilizate;
- participarea la cursuri de perfecționare, cercuri
pedagogice, în vederea îmbunătățirii activității
didactice.

7. Calitatea evaluării:
Puncte tari Puncte slabe
- diversificarea metodelor și tehnicilor de - note slabe la unele clase;
evaluare; - indulgență în notare la unele clase;
- s-a realizat evaluarea inițială, continuă - timp insuficient pentru evaluarea orală, la
și finală și s-au întocmit studii asupra disciplinele cu 1 oră pe săptămână;
rezultatelor; - preponderența evaluării scrise.
- valorificarea testării inițiale ;
- notarea satisface principiul obiectivității.

8. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi:


Puncte tari Puncte slabe
- profesorii manifestă perseverență în - elevii nu sunt interesați de realizarea
atingerea standardelor educaționale; performanțelor;
- temele pentru acasă sunt bine dozate, - nu se folosesc strategii variate pentru a
nu s-au semnalat excese privind volumul răspunde stilurilor individuale de
lor si gradul de dificultate; învățare.
Oportunități: Amenințări:
Colaborarea interdisciplinară (catedra Lipsurile în bagajul cunoștințelor
de geografie, istorie și religie). elementare de bază, a competențelor
Colaborare foarte bună cu conducerea necesare elevilor pentru înțelegerea și

56
școlii și cu consilierul educativ. asimilarea cunoștințelor prevăzute de
programa școlară;
Scăderea interesului pentru studiu (lipsa
motivației), lipsa
studiului individual precum și
superficialitatea elevilor;
Volumul mare de cunoștințe în raport cu
numărul orelor alocate pentru fixarea
lor;
Absențele ( motivate si nemotivate)
elevilor de la orele de curs;

Activităţi importante desfăşurate în cadrul comisiei "Om şi Societate":


 cunoașterea documentelor curriculare și școlare, metodica predării disciplinei, metode și instrumentele de
evaluare, formarea unor atitudini şi comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea
(profesională, familială).
 ore de pregătire în vederea susținerii tezelor la clasa a VIII-a, istorie și geografie;
8. Exemple de bună practică:
 se folosesc proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea ca metodă de
evaluare a elevilor;
 realizarea bateriilor de teste pe unități de învățare, clase, specialități;
 planificarea si susținerea lucrărilor scrise (evaluarea semestrială a elevilor);
 se asigură buna circulație a informațiilor;
 participarea membrilor comisiei la activitățile derulate de școală și la nivel județean.

10. Situația la învățătură la sfârșitul semestrului I:

GEOGRAFIE – prof. Subţirică Simona

Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenți promovabilitate Situații


clasei neîncheiate

VA 14 - 2 3 4 1 3 8 100% 1.Cârlan
Andreea

VB 19 - 2 3 3 4 6 8,50 100% 1.Goea


David Amir

VI A 21 2 1 2 8 4 3 1 95% -

57
VI B 20 2 3 2 2 7 4 8,05 - 100% -

VII A 21 - 2 - 1 7 10 9,15 - 100% 1.Călin


Mihai
Cristian

VII B 25 2 1 5 4 7 6 8,24 - 100% -

VIIIA 17 2 1 - - 3 10 8,93 - 100% 1.Cioc


Alexandru
Cosmin

VIIIB 18 2 3 4 1 - 7 7,88 - 100% 1.Ghiță


Victorian
Dragoș

ISTORIE - Prof. Prodea Adrian

Clasa Nr. 5 6 7 8 9 10 Media Nr Situație neincheiată


elevi clasei corig.
VA 14 1 2 5 - - 1 5 -
VB 19 2 3 2 3 2 4 2 1.Goea David Amir
VIA 21 2 - 5 3 2 6 3 -
VIB 20 5 1 2 4 2 1 4 1.Postolache Dragoș
Marcel
VIIA 21 3 3 3 3 3 2 2 1.Călin Mihai
Cristian
VIIB 25 4 5 1 4 4 6 1 -
VIIIA 17 5 1 2 - 3 3 2 1.Cioc Alexandru
Cosmin
VIIIB 18 3 4 3 2 1 3 1 1.Ghiță Victorian
Dragoș

EDUCAŢIE SOCIALĂ: prof. Prodea Adrian

Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenți promovabilitate Situație


clasei neîncheiată

VA 14 2 - 1 2 1 8 8,71 - 100% -

VB 19 - - - 1 4 13 9,66 - 100% 1.Goea


David Amir

VI A 21 - 3 2 9 2 5 8,19 - 100% -

VI B 20 3 3 3 3 3 4 7,63 - 100% 1.Postolache


Dragoș
Marcel
58
VII A 21 - - 3 4 4 9 8,95 - 100% 1.Călin
Mihai
Cristian

VII B 25 1 4 3 2 4 11 8,48 - 100% -

Prof. Religie Stan Nicuta, Negoiță Andrei

Nr. Clasa Elevi Elevi Me 6/ 7 8/ 9 10/ Promovabilitate Media


crt. inscrisi prezen dii clasei
ti S Bine F.Bine
5

1. VA 14 14 1 13 100% 9,92

2. VB 19 18 1 1 16 100% 9,83

3. VI A 21 21 21 100% 10

4. VI B 20 20 20 100% 10

5. VII A 21 20 20 100% 10

6. VII B 25 25 3 22 100% 9,88

7. VIII A 17 16 16 100% 10

8. VIII B 18 17 17 100% 10

9. IA 17 17 17 100%

10. IB 19 18 18 100%

11. II A 18 18 1 5 12 100%

12. II B 19 18 18 100%

13. III A 23 23 23 100%

14 IV A 19 19 19 100%

15. IV B 20 20 20 100%

EDUCAŢIE ECONOMICĂ: prof. Șoldeanu Carmen


Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenți promovabilitate Situații
clasei neîncheiate

VIIIA 17 1 - - 4 1 10 9,12 - 100% 1.Cioc


Alexandru
59
Cosmin

VIIIB 18 - 2 - 1 4 10 9,17 - 100% 1.Ghiță


Victorian
Dragoș

Responsabil Comisie Metodică, Prof. Stan Nicuța

8.RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
An scolar 2021-2022
Semestrul I

În anul scolar comisia metodică Educație permanentă și-a propus în urma analizei activității și
rezultatelor din anii anteriori următoarele obiective:

1 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului


instructiv – educativ;
2 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
4 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
5 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de
educaţie complementară;
6 Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin
multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională;
7 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducetea
fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
60
8 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea
impactului acesteia în comunitate
10 Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării
tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ

Toate aceste obiective au fost adaptate pe parcursul semestrului situației epidemice naționale si a masurilor de
combatere si prevenire a imbolnavirilor. Cadrele didactice implicate în mod direct în atingerea obiectivelor au fost
selectate conform încadrării următoare:

GRUPA MICA LEICHIȚĂ RODICA


GRUPA MIJLOCIE PACURARU LACRAMIOARA
GRUPA MIJLOCIE MOCANU RADA
GRUPA MIXTĂ VICLEANU CAMELIA
GRUPA MARE BURTEA MONALISA
CLASA PREGATITOARE A DRĂGHICI ILEANA
CLASA PREGATITOARE B FLUTURAȘ GABRIELA
IA LEU CĂTĂLINA
IB RĂZVAN MARINELA
II A BRATU LUMINIȚA
II B CHIRILĂ SILVIA
IIIA VOINEA NINA
IV A VÎLCU VICTORIȚA
IV B COCIAȘU MIHAELA
VA MIRCEA ADELINA
VB DOBROTĂ DANIELA
VI A PRODEA ADRIAN
VI B TARȚA MIRELA
VIIA ROIDIS VERONICA
MIHAELA
VII B GHELASE MONICA
TEODORA
61
VII IA BACIU CONSTANTIN
VIII B MOROIU MELANIA

Principalele proiecte și parteneriate încheiate, prin care s-a urmărit și se va urmări, pe tot parcursul anului
școlar atingerea obiectivelor enunțate la început au fost următoarele:

1. Proiect educational international ERASMUS +


Coordonator: prof. Teodoru Otilia Adriana

2. Proiect educational național


Saptamana educatiei globale- parteneri
Coordonator in scoala- prof. Moroiu Melania/ Roidis Veronica

3. Proiect educational național


Educație financiară
Coordonator-BNR, ISJ Braila
Coordonator în școală-înv.Voinea Nina, înv. Cociasu Mihaela, înv. Valcu Victorița

4. Proiect educational național


Igiena orala
coordonator- Colgate/Palmolive, Filiala de Cruce Roșie
Coordonator in scoala- prof. Moroiu Melania

5. Proiect educational național


Arta povestirii, metoda interactiva în arta aducatiei
Coordonator in scoala- prof. Roidis Veronica

În scopul atingerii obiectivelor trasate la început de an, ținând cont de resursa materială și
procedurală disponibile , cadrele didactice ale școlii au inițiat și derulat o serie de activități pe diferite domenii
cognitive.
Astfel, luna septembrie a constituit perioada de adaptare și organizare a activităților educative.
Principala preocupare a cadrelor didactice a fost organizarea colectivelor de copii și a spațiului de învățare în
armonie cu normele sanitare specifice acestei perioade de pandemie. S-au trasat obiective și s-au stabilit activități
ce urmează a fi demarate începând cu luna octombrie.
Elevii clasei a VII-aA s-au bucurat de o activitate culturala – vizită la muzeul de istorie CAROL I
sub îndrumarea doamnei diriginte Roidis Veronica. Cu această ocazie elevii au putut conștientiza importanța
cunoașterii istoriei naționale și locale.
Luna octombrie a adus în atenție mai multe activități din cadrul proiectului Erasmus+, Geo Parc.
Doamna director Teodoru Otilia Adriana, coordonatorul proiectului a avut privilegiul de a „duce” la Vienna un
„crâmpei” din școala noastră cu ocazia vizitei de lucru în cadrul proiectului. Experiența câștigată acolo a fost
transmisă colectivului nostru în urma unei activități de diseminare desfășurată în laboratorul CDI.al școlii. A fost
o experiență frumoasă de care au avut parte colegele noastre, o experiență pe care o putem exploata și în plan
local în perioada care urmează.
Ca urmare a unei vacanțe forțate din cauza situației pandemice, o parte din activitățile educative
au fost amânate și adaptate pentru semestrul al doilea.
Luna noiembrie, devine deja tradiție la noi în școală, este luna dedicată activităților din cadrul
proiectului Săptămâna Educației Globale. Anul acesta în acest proiect s-au înrolat mai multe cadre didactice. Au
fost implicați copii din ciclul primar și gimnazial coordonați de doamnele învățătoare sau diriginte. Coordonatorii
proiectului, prof.Moroiu Melania și Roidis Veronica au colaborat în inițierea unor sesiuni inedite ale proiectului,
au oferit sugestiile necesare și au supravegheat derularea tuturor etapelor proiectului. Elevii au învățat lucruri

62
practice, au rămas cu amintiri frumoase și au dezvoltat noi deprinderi de comportament responsabil în vederea
protejării mediului înconjurător sau a celor din jur. Au fost abordate teme precum poluarea, pandemia, încălzirea
globală, toate într-o manieră informativă sau empirică.
Luna decembrie a debutat cu activități specifice zilei naționale, 1 Decembrie. Ca în fiecare an,
elevii evocă momentul 1 decembrie 1918 cu tot ce implică el, informații adaptate evident la particularitățile de
vârstă ale copiilor. Astfel doamnele învățătoare și domnul profesor de istorie au derulat activițăti și sesiuni de
informare în rândul copiilor cu scopul de a cultiva în inimile copiilor sentimentul apartenenței naționale,
conservarea valorilor naționale sau a spiritului civic național.
Tot în luna decembrie elevii claselor de la ciclul primar au avut parte de o noua etapă a proiectului
național Igiena orală. Elevii au fost instruiți de doamna profesoară Moroiu Melania în legătură cu importanța unei
igiene dentare, tehnica periajului corect sau spălarea corectă a mâinilor. Copii au fost încântați să primească
pachețelul Colgate, un stimulent pentru a cultiva deprinderi sănătoase în acest sens.
În cadrul proiectului Arta povestirii, metoda interactiva în arta aducției, elevii au fost invitați de
doamna coordonator Roidis Veronica să asculte poveștile programate pentru această primă etapă a proiectului. În
această activitate s-au implicat multe cadre didactice pentru a crea un cadru de educație non-formală care să aibă
ca rezultat în rândul copiilor interesul pentru lectură, creativitatea, imaginația,spontaneitatea, talentul artistic și
fantezia. Este un proiect binevenit în această societate în care „guvernează” tehnologia și lumea preferă
informațiile pe care aceasta i le „livrează”. Luna de luna, copii sunt invitați sa audieze povești ale copilariei,
pentru a dezvolta imaginația și creativitatea, pentru dezvoltarea libajului și a comunicarii.
La final de decembrie atmosfera a fost de sărbătoare, elevii școlii bucurându-se alături de cadre
didactice de momente artistice prilejuite de sărbătorile de iarnă. În armonie cu aceste datini s-a derulat proiectul
Brăduțul magic, inițiat de doamna profesoara Brdiganu Carmen proiect care a premiat cele mai reușite lucrări de
confecționare de brăduți din materiale reciclabile.

Luna ianuarie a fost luna în care s-au numărat succesele, s-au constatat unele domenii în care mai
este de lucru, și nu, în ultimul rând, s-au revizuit unele obiective ce urmează a fi atinse în semestrul următor. Ca în
fiecare an, luna ianuarie este dedicată Luceafărului poeziei romanești. Copiii au ocazia să iși amintească rolul
„poetului nepereche” al literaturii românești, contribuția acestuia în creația literară. Sub îndrumarea doamnelor
profesoare de limba română Ghelase Monica și Mircea Adelina precum și al doamnelor învățătoare Chirilă Silvia,
Leu Cătălina Și Bratu Luminița copii au redescoperit tainele poeziei eminesciene, au recitat poezii sau au intonat
variantele muzicale ale acestora. Doamna bibliotecara Beca Aifer a condus activitățile dedicate lui Eminescu ]l
laboratorul CDI. al școlii. Într-o astfel de atmosferă de profunzime artistică a luat sfârșit sirul activităților
educative din primul semestru, care deși foarte scurt, poate cel mai scurt din experiența ultimilor ani de studiu, și
limitat de condițiile restrictive pe care le crează pandemia, a numărat totuși activități variate și consistente.

Consilier educativ
Moroiu Melania

63
9. COMISIA PENTRU ASIGURAREA
SIGURANȚEI SI SANATĂȚII IN MUNCĂ

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII


COMISIEI PRIVIND SIGURANTA SI SANATATEA IN MUNCĂ
AN ŞCOLAR 2021-2022
Semestrul I

În baza legii 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii numărul 35/2007 privind creșterea
siguranței în unitățile de învățământ, Școala Gimnazială „Radu Tudoran” a luat măsuri ce au ca scop asigurarea
securității și siguranței elevilor săi si a personalului pe parcursul programului școlar.
Pentru aplicarea normelor de siguranță în cadrul Școlii Gimnaziale„Radu Tudoran” își dau concursul
zilnic următoarele comisii:
 Orar şi serviciul pe şcoală –profesori/invatatori/educatoare,
 Comisia de monitorizarea frecvenţei a elevilor,
 Comisia tehnică PSI (de apărare împotriva incendiilor),
 Comisia pentru sănătatea și securitatea în muncă,
 Comisia combaterii violenței și prevenirii absenteismului,
Prin activitățile întreprinse, aceste comisii urmăresc să:
 alcătuiască analize periodice în vederea identificării punctelor slabe, a punctelor forte, a ameninţărilor şi
oportunităţilor în asigurarea securităţii, disciplinei şi civilizaţiei în rândul elevilor ,

64
 organizeze, desfăşoare şi coordoneze activităţile de prevenire a situaţiilor de indisciplină prin colaborarea
cu poliţia de proximitate şi alte organe abilitate,
 întocmească şi reactualizeze baza de date cu privire la starea disciplinară şi civică a şcolii – absenteism,
abandon şcolar, delincvenţă juvenilă etc.
 monitorizeze activitatea profesorilor de serviciu,
 verifice respectarea de către diriginte a RI/ROF privind motivarea absenţelor şi aplicarea sancţiunilor,
 să monitorizeze aplicarea eficientă a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
 realizeze acţiuni de documentare şi prelucrare a legislaţiei, procedurilor şi informaţiilor privind apărarea
împotriva incendiilor,
 asigure instruirea periodică a personalului şi elevilor,
 coordoneze măsurile de securitate a muncii,
 urmărească respectarea normelor de protecţie a muncii,
 verifice starea de sanatate a personalului prin contract cu medic –medicina muncii.
 să monitorizeze aplicarea măsurilor de siguranță și igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS COV 2 în contextul epidemiologic actual.

Activitatea Comisiei de Securitate şi Sănătate în muncăs-a concretizat în:


1. pentru reglementarea activității Comisiei de securitate si sănătate in muncă, au fost elaborate:
 Plan managerial SSM 2021-2022

 Plan de măsuri pentru protecția unității în anul școlar 2021-2022


 Norme de siguranță in laboratoare /sala de sport
Există în unitate:
 Procedura proprie privind accesul in unitate
 Procedura pentru efectuarea serviciului pe şcoală
2. efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului periodic pentru
restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii;
3. semnarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii
4. efectuarea instructajului general pentru toti elevii, a instructajului pentru elevii care folosesc laboaratoarele
de fizica – chimie si informatica/ sala de sport –suspendată pe perioada pandemiei.
5. efectuarea controlului medical de către tot personalul şcolii şi completarea dosarelor medicale;
6. procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei muncii;
7. elaborarea si aplicarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru anul
şcolar 2020 - 2021;
8. elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
9. elaborarea şi afişarea materialelor cu tematică de protecţie a muncii în laboratoarele şcolii;
10. desemnarea prin dispoziţii interne a persoanelor responsabile cu verificarea instalaţiilor electrice din şcoală,
instalaţiilor termice din şcoala – verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund normativelor de
protecţie a muncii;
11. verificarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111.
12. monitorizarea unor simulari in caz de cutremur
13. Toate absențele sunt consemnate în cataloage la începutul orei de curs, iar motivarea acestora se face în baza
actelor doveditoare, conform ROI.
14. Cadrele didactice care absentează sunt suplinite de colegi, fără a se modifica orarul stabilit la începutul
anului școlar.
15. Toate orele de educație fizică se desfășoară în prezența profesorilor
16. In cadrul sedințelor cu părinții au fost teme prin care s-au discutat aspecte ale siguranței elevilor în școală
Având în vedere mărimea scolii, securitatea este asigurată prin:
 Camere de supraveghere
 cadre didactice de serviciu pe fiecare hol si in exterior
 un paznic
17. Normele de securitate/Procedurile privind securitatea elevilor sunt prelucrate semestrial de către
diriginți/invățatori și sunt menționate și la ședințele cu părinții.

65
18. Toate aceste măsuri sunt aplicate zilnic pentru prevenirea actelor de violență și pentru asigurarea unui climat
propice desfășurării actului educativ.
19. Personalul scolii este prelucrat cu privire la normele SSM şi ISU.
20. Asigurarea printr-o monitorizarea riguroasă a elevilor și personalului pentru respectarea măsurilor de igienă
in contextul epidemiologic actual
21. Monitorizarea respectării Procedurilor operaționale din unitatea școlară de către intreg personalul unității,
dar și de elevi pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS COV 2.

Responsabil,
Director adjunct, Prof.Tarta Mirela Mihaela

10. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN(SCIM)

RAPORT DE ANALIZĂ
AL COMISIEI PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN (SCIM)
An școlar 2021-2022
Semestrul I

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA ADRIANA
DIRECTOR ADJUNCT: prof. înv. primar COCIAȘU MIHAELA
RESPONSABIL COMISIE: COCIAȘU MIHAELA
NR. MEMBRI COMISIE:5

Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de


control intern/managerial de la nivelul Scolii Gimnaziale „Radu Tudoran” (Comisia SCIM) a fost constituită prin
decizia directorului în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 privind aprobarea
Codului controlului intern și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1649/2011.
66
Valorile etice fac parte din cultura Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran” si constituie un cod nescris,
pebazacăruiasunt evaluate comportamentele. De asemenea, Școala Gimnaziala „RaduTudoran” a elaborate
Codul de etică și de conduit profesională care esteaprobat de Consiliul de Administrațiesiadus la cunostința
personalului sub semnatură, iar acesta reprezintă un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor
salariaților.
Salariații au un nivel corespunzator de integritate profesională și personal si sunt conștienți de importanța
activităților derulate, pe care le desfașoară în cadrul școlii. Sarcinile de serviciu sunt prevazute în fișele posturilor
și asigură îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale instițtiei. Sunt întocmite și aprobate de directorul
școlii și aduse la cunoștința salariaților prin semnatură. Totodata, conducerea școlii se ingrijeste ca aceste sarcini
sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si funcționare al școlii si la care să aiba acces toți salariații. Fișele
posturilor se întocmesc pentru toți angajații și se actualizează, ori de câte ori necesitățile o cer.
Regulamentele ROI si RI au fost propuse, dezbatute și avizate în Consiliul Profesoral ,aprobat in Consiliul
de Aministratie .
In cadrul Scolii Gimnaziale „Radu Tudoran organigrama, numărul de posturi, statul de funcții se aprobă
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Delegarea de competențe se face ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce sunt luate de persoanele
delegate și de riscurile associate acestor decizii. Asumarea responsabilității de către salariatul delegat, se confirm
prin semnatură. Subdelegarea este posibilă cu acordul directorului.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea
raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de
management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu
modificările si completarile ulterioare.

Comisia a implementat şi asigurat revizuirea periodică a procedurilor privind controlul intern al unităţii de
învăţământ, conform legislaţiei în vigoare
Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2021, Sistemul de control intern/managerial al
Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran” este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial
şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Şcoala Gimnazială „Radu
Tudoran” dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii să
furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi
specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această apreciere este realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control
intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând
creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
Pînă în acest moment:
-Comisia de monitorizare este actualizată,
-Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată.
- Registrul riscurilor la nivelul scolii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică,este actualizat;
- Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate
sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni de
perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost actualizat în cursul anului;
La data autoevaluarii Sistemul de control intern/managerial al Scolii Gimnaziale „Radu Tudoran” este
conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Responsabil,
Director adj., Prof. înv primar COCIAȘU MIHAELA

67
11. RAPORTUL DE ANALIZĂ AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA
VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI
PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
An școlar 2021-2022
Semestrul I
În luna septembrie, toți învățătorii și diriginții au informat elevii despre conținutul Regulamentului de
Ordine Interioară. Același document a fost prezentat și părinților elevilor în prima ședință din anul școlar.

Membrii Comisiei pentru prevenire și eliminarea violenței au întocmit liste cu elevii aflați în risc de
abandon școlar, au stabilit cauzele absențelor elevilor și au monitorizatatent elevii care absentează. Cu privire la
monitorizarea elevilor care absentează, diriginții și învățătorii au luat legătura cu familiile acestora. Ca urmare a
informării părinților, unii elevi au încetat să mai absenteze nemotivat, alții au încheiat semestrul I cu un număr
diferit de absențe nemotivate. Avem și elevi care au rămas cu situația școlară neîncheiată la mai multe discipline
sau la toate disciplinele datorită absențelor nemotivate, chiar dacă lecțiile s-au desfășurat online. Diriginții și
învățătorii au luat toate măsurile pentru remedierea situației.

68
În luna septembrie 2021 conducerea școlii noastrea încheiat un Protocol de colaborare privind modul de
asigurare a protecției în școală cu Poliția Municipiului Brăila, Biroul de Proximitate. În acest scop, s-au desfășurat
următoarele acțiuni:

- Înștiințarea elevilor, părinților și cadrelor didactice asupra problematicii delincvenței juvenile și a


victimizării elevilor;
- Informarea elevilor și a părinților privin prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul
ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020.
Pe parcursul semestrului I, în școala noastră nu s-au înregistrat incidente de violență fizică și verbală, datorită
măsurilor de siguranță impuse pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS -CoV-2.

Analizând situația din semestrul I, putem să spunem că în școala noastră nu s-au înregistrat evenimente de
violență, toate cadrele didactice printr-o colaborare cu părinții elevilor reușesc să asigure un climat de
siguranță și liniște în școală. Întregul proces de educație se desfășoară în parametrii normali, asigurându-le
elevilor integritatea și liniștea.

Responsabilul Comisiei pentru prevenirea violenței în școală ,


Prof. Stan Nicuța

IV. ACTIVITATEA COMISIILOR CU CARACTER TEMPORAR

1. RAPORT ASUPRA ACTIVITATII COMISIEI PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI


ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ
An școlar 2021-2022
Semestrul I

La nivelul şcolii noastre, organizarea aplicării timpului efectiv de lucru şcolar s-a realizat tinand seama de
recomandarea privind distribuţia relativă a timpului pentru elevii de 6 – 14 ani în perioada unei săptămâni şi mai
ales al recomandărilor primite de la minister şi Inspectoratul şcolar judeţean Braila în acest sens.
Numărul de ore săptămânal la începutul semestrului I, în septembrie, a fost distribuit aşa cum este
prevăzut în tabelul următor:
Nr. de ore destinat
pentru:
Vârsta în ani
Activităţi şcolare Activităţi libere Odihnă/Somn
6 - 10 3-4 6-8 12
69
11 5 8 11
12 5,5 8 10,5
13 6 8 10
14 6-7 8 9
Din cauza pandemiei, timpul alocat unei ore de curs s-a micșorat la 40 min, pentru ca perioada de purtare
a măștii să nu fie foarte mare.

În cursul săptămânii, capacitatea de lucru a elevilor este mai redusă în prima şi ultima zi, creşte treptat
marţi şi miercuri, iar joi se simte o micşorare a gradului de interes.

Regimul zilnic pe ore din zi şi săptămânal generează o anumită configuraţie a curbei de oboseală, mai
ales în perioada când se organizează activităţi extraşcolare, ceea ce determina ca elevii şi profesorii să depună
eforturi suplimentare pentru a finalize programul zilei.

La alcătuirea orarului s-a tinut seama de următoarele aspecte:


 Recomandările ministerului si configuraţia programului şcolar din şcoală într-un singur schimb (clasele CP
– VIII, între orele 8 – 12 /14 şi grupele de gradiniță 8-12, sau ulterior, modificat, din cauza pandemiei) ,
 Modificări în orarul săptămânal se vor efectua numai cu acordul directorului şcolii.
 Respectarea principiilor ce decurg din analiza curbei lui Gauss privind randamentul şcolar expus în
paragraful precedent;
 Profesorii care predau educaţia fizică şi limba străină şi la clasele CP – IV să aibă continuitate în orarul
zilei;
 Profesorul de o anumită specialitate să lucreze, în principiu, în primele ore cu elevii mici din clasele V – VI
şi în final cu cei din clasele VII – VIII;
 S-a ţinut seama de faptul că sunt profesori care lucrează la două şcoli şi deci, s-au repartizat orele în
anumite zile, fără a influenţa desfăşurarea procesului de predare-învăţare normal al claselor;
 Orele de educatie fizică ce se desfășoară în săli separate, deci nu este o probelemă în organizarea orarului
 Din cauza pandemiei, pentru limitarea contactului cu prea multe clase pe zi, au fost cuplate ore de aceeași
specialitate la o clasă,
 Comentariile, sugestiile şi sesizările colegilor cu privire la întocmirea orarului şcolii au fost binevenite
pentru că au eliminate eventualele aspecte ce nu au fost în atenţia noastră la întocmirea orarului.
Orarul școlii a fost prezentat în cadrul Consiliului Profesoral pentru aprobare.

Puncte tari:
 Alcatuirea unui orar care sa respecte cat mai mult normele de intocmire;
 Cunoașterea sarcinilor de către profesorii de serviciu;
 Orarul permite, pe cât posibil, inlocuirea unui profesor cu alt profesor de aceeasi specialitate (la nevoie);
 Nu au fost inregistrate evenimente neplăcute în timpul orelor de curs sau in pauze;
 Elevii se simt in sigurantă în școală pe timpul programului școlar.
 Programul serviciului pe scoala a fost realizat echilibrat, asigurandu-se permananta pe timpul programului
de scoala al elevilor.

Responsabil comisie,
Prof. Tarța Mirela
Prof. inv. primar, Leu Cătălina

2. RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PENTRU VERIFICAREA NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR
SEMESTRUL I, an școlar 2021 – 2022

Pe parcursul semestrului I, membrii comisiei au urmărit realizarea următoarelor obiective:


Monitorizarea notării ritmice a elevilor;
70
Monitorizarea numărului de note acordate fiecărui elev în concordanță cu număruldeore alocat deisciplinei
respective;
Colaborarea cu diriginții pentru realizarea unei bune monitorizări;
Realizarea unor scurte informări periodice privind ritmicitatea notării;
Programarea corectă a lucrărilor de verificare semestrială pe clase,pentru a evita aglomerarea elevilor;
Constituirea legală a mediei semestriale și a celei anuale;
Verificarea situaței de promovare, a celei de repetenție sau abandon școlar în cazul fiecărui elev, înainte de
prezentarea acestei situații,spre validare, în ședințe ale consiliului profesoral;
Verificarea periodică de către comisie a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele
didactice;
Verificarea completării proceselor verbale de la sârșitul cataloagelor;
Realizarea unor rapoarte semestriale/anuale.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
Nr.
Activități Responsabili Obs.
Crt.
Elaborarea graficului
2. privind notarea ritmică și Responsabil Comisie
numărul minim de note
Informare privind completarea cataloagelor școlare
Verifcarea cataloagelor și Diriginții
3. și a ritmicității notarii elevilor în urma verificărilor
a ritmicității notarii Membrii Comisie
efectuate în perioada 8.11.2021
Informare privind completarea cataloagelor școlare
Verifcarea cataloagelor și Diriginții
4 și a ritmicității notarii elevilor în urma verificărilor
a ritmicității notarii Membrii Comisie
efectuate în perioada 10.2021
Informare privind completarea cataloagelor școlare
Verificarea cataloagelor Drăghici Ileana
4.1 și a ritmicității notarii elevilor în urma verificărilor
la finalul sem . I Rusu Georgeta
efectuate la finalul semestrului I

- Notarea elevilor se realizează conform prevederilor art.118, alin(4) și (5) din Regulamentul/cadru de organizare
și funcționare a învățământului preuniversitar.
- Completarea cataloagelor se realizează în conformitate cu ORDIN Nr. 3844/2016 din 24mai 2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de
învăţământ preuniversitar,art.27
În urma informării realizate in luna noiembrie a acestui an școlar majoritatea diriginților au remediat
lipsurile constate. La sârșitul semestrului I s-a constatat că toate cadrele didactice au respectat acordarea numărul
minim de note iar elevii aflați în sitație de corigență au cel puțin o notă în plus, acordată de regulă, în ultimele
două săptămâni.De asemenea majoritatea diriginților au completat cataloagele cu toate înscrisurile necesare, iar
acolo unde s-au constatat încă lipsuri acestea au fost remediate.
Frecvența elevilor a fost verificată și pe platform G Suite, în special a elevilor care au înregistrat absențe
până la primirea tabletelor gratuite prin programele naționale.

3.PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
În urma celor constatate se propun următoarele măsuri de îmbunătățire a activității cadrelor didactice diriginți:
informarea mai atentă a diriginților cu privire la modul de completare a cataloagelor și supravegherea
completării acestora:
prelucarea la începutului anului școlar a metodologiei de completare a cataloagelor și documentelor școlare.

Responsabilii Comisiei pentru verificarea notării ritmice a elevilor:

Prof. Drăghici Ileana


Prof. Rusu Georgeta
71
3. RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI PENTRU FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
An scolar 2021-2022
Semestrul I

Activitatea de formare a cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să îndeplinească


funcţia de reglare-autoreglare a activităţii curriculare și extracurriculare în corelaţie cu standardele profesionale
pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu
politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice :


- Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) cu modificările ulterioare;
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
(OMECTS. nr 5561/2011)
- Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar (OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 );
- Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale care ocupă funcţii de
educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS. nr 5484 / 2011);
-Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
(OMECS. nr 5967/2020);
- Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare
oferite de aceştia (OMECTS. nr 5564/2011)

Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi dezvoltare a


competenţelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei permanente şi cuprinde două
componente fundamentale : formarea initială și formarea continuă

Obiectivele formării continue sunt: dezvoltarea personală si profesională a educatorului, ameliorarea calităţii
sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ si a practicii pedagogice a educatorului,
cunoaşterea mediului social.

Formele de realizare a formării continue sunt următoarele :

● Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico- ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la nivelul unităţii de
învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre şi/sau comisii metodice şi în activităţi ale cercului pedagogic.
● Perfecţionare curentă prin participare la : simpozioane, sesiuni de comunicări , stagii periodice de
informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei, forme de perfecţionare prin
corespondenţă, cursuri fără frecvenţă organizate de instituţii de învăţământ superior sau cursuri organizate de
societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic.
● Perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice.
● Perfecţionarea periodică (organizată o dată la cinci ani ).
● Perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi / sau străinatate, prin cursuri postuniversitare şi doctorate.
● Programe de conversie profesională.

La nivelul Școlii gimnaziale Radu Tudoran funcţionează Comisia pentru formare continuă şi
perfecţionare, alcătuită din preşedinte prof. Teodoru Otilia Adriana şi membrii prof. pentru înv. primar. Draghici
Ileana şi prof. Ivascu Gabriela. Aceasta are ca atribuţie principală identificarea nevoilor de formare şi
perfecţionare a cadrelor didactice din unitate şi monitorizarea acestora. În anul școlar 2020-2021, personalul
didactic din unitate este următorul:

72
Nr. Nume si prenume Funcţia Statut Grad didactic
Crt.
1 Burtea Monalisa Prof. Înv. prescolar Suplinitor calificat Debutant
2 Leichiţă Rodica Prof. Înv. prescolar Titular II
3 Mocanu Rada Prof. Înv. prescolar Suplinitor calificat I
4 Păcuraru Lăcrămioara Prof. Înv. prescolar Suplinitor calificat Definitivat
5 Vicleanu Camelia Prof. Înv. prescolar Suplinitor calificat Defitivat
6 Leu Cătălina Mihaela Prof. Înv. primar Titular I
7 Răzvan Marinela Prof. Înv. primar Titular I
8 Bratu Luminița Prof. Înv. primar Titular I
9 Chirilă Silvia Prof. Înv. primar Titular I
10 Voinea Nina Prof. Înv. primar Titular I
11 Fluturas Gabriela Prof. Înv. primar Titular I
12 Drãghici Ileana Prof. Înv. primar Titular I
13 Cociasu Mihaela Prof. Înv. primar Titular II
14 Vîlcu Victoriţa Prof. Înv. primar Titular II
15 Ghelase Monica Teodora Profesor Titular I
16 Mircea Adelina Profesor Titular I
17 Rusu Georgeta Profesor Titular Definitivat
18 Teodoru Otilia Adriana Profesor Titular I
19 Lb Engleză
20 Moroiu Melania Profesor Titular I
21 Tarţa Mirela Mihaela Profesor Titular I
22 Broască Geanina Profesor Suplinitor calificat Debutant
23 Dobrotă Daniela Profesor Titular I
24 Petre Raluca Profesor Suplinitor calificat Debutant
25 Tache Daniela Profesor Titular II
26 Prodea Adrian Profesor Titular I

28 Subţirică Simona Profesor Suplinitor calificat II


29 Negoiță Andrei Profesor Suplinitor calificat Debutant
30 Stan Nicuţa Profesor Suplinitor calificat I
31 Baciu Constantin Profesor Titular I
32 Ivan Laurentiu Profesor Suplinitor calificat Definitivat
33 Ene Ionel Profesor Titular Definitivat
34 Bârdiganu Daniela Profesor Suplinitor calificat
35 Roidis Veronica Profesor Titular I
36 Bernacek Anamaria Profesor Suplinitor calificat II
37 Șoldeanu Carmen Profesor Suplinitor calificat Debutant

Participarea la cursuri de formare:


Pe parcursul Semestrului I aproximativ 70% dintre profesori au participat la diverse sesiuni de formare online
pentru a se perfecționa în utilizarea noilor instrumente digitale, utilizarea în procesul de învățare online a unor
platforme noi. Pe parcursul orelor online s-a încercat utilizarea instrumentelor digitale: Wordwall, Livresque,
Padlet, lecțiile interactive de pe platforma Mozaweb, manualele digitale (exemplu la disciplina geografie la
clasele V-a, a VII – a și a VIII – a manualele digitale sunt bine realizate – si au fost utilizate cu succes la orele
online).
La nivel judetean, toate cadrele didactice si dna bibliotecar au participat la consfatuirile judetene si cercurile
pedagogice pe discipline desfasurate online.
La nivelul unitatii , in cadrul sedintelor comisiilor metodice au fost sustinute numeroase referate stiintifice.

Prof.înv.primar Leu Cătălina Mihaela- CP A


- Curs de perfecționare on –line- Kinderpedia
73
- Participare la instruirea privind utilizarea platformei Classroom

Prof.înv.primar Răzvan Marinela- CP B


- Prezentarea referatului ,,Siguranța de fond și învățarea în online”-ian.2021
- Participare la instruirea privind utilizarea platformei Classroom

- Prof.înv.primar Bratu Luminița- Cls. I A


-Participare la instruirea privind utilizarea platformei Classroom
-Participare la Conferinta Superteach-,,Revolutia Mentalitatii in Educatie”-30 ian 2021

- Prof.înv.primar Chirilă Silvia- Cls. I B


- Participare la instruirea privind utilizarea platformei Classroom
- Prezentarea cărții ,,Modalități de realizare a educației pentru drepturile copilului în
învățământul primar” autor: Chirilă Silvia, în cadrul comisiei metodice-nov.2020

Prof. Mircea Adelina


-în lunile octombrie 2020-ianuarie 2021, am participat la cursurile online ”Ora de net”

Prof. Ivascu Gabriela Elena


-în luna septembrie 2020, cursul online ,,Secretele increderii in sine a cadrului didactic’’, în urma absolvirii am
obţinut 2 ore.
-în luna septembrie 2020,cursul online „4 avantaje de studiere a limbii engleze la IFC”,in urma absolvirii am
obtinut 2 ore.
-În luna octombrie 2020,cursul online „Organizarea mediului educational al profesorului in G Suite”,in urma
absolvirii am obtinut 2 ore.
-In luna octombrie 2020,referat la Simpozionul SNAC cu participare internationala „Educatie pentru voluntariat”.
-In luna noiembrie 2020,certificat de participare la Conferinta stiintifico-practica,cu participare
internationala,”Inovatii pedagogice in era digitala”,in urma absolvirii am obtinut 8 ore.
-In luna noiembrie 2020,cursul „Practica utilizarii G Suite in activitatea didactica”,in urma absolvirii am obtinut 2
ore.
-In luna noiembrie 2020,referat Proiect National „Metode si tehnici de evaluare in invatamantul online”.
-In luna ianuarie 2021,participare online la Conferinta Transnationala „Educatie online fara frontiere”,in urma
absolvirii am obtinut 1 credit(30 de ore).
-In luna ianuarie 2021,proiect educational publicat pentru Proiectul National SNAC „O fapta buna in fiecare zi”,in
urma absolvirii am obtinut 8 ore de voluntariat.

Prof. Teodoru Otilia Adriana


Participari la cursuri/conferinte/workshopuri
-Programul de educatie financiara si pregatire a profesorilor din invatamantul preuniv.–seminar organizator Start
2 Teach
-Shine English teaching annual conference , Iasi – conferinta- Twinkle Star
-CATE annual conference , 2 hour workshop –EduCATE
Membru in Corpul profesorilor evaluatori in cadrul examenelor nationale

Prof .Tarta Mirela Mihaela


-membru in Consiliul consultative la disciplina matematică-ISJ Brăila
-Inscriere in Corpul de profesori evaluator-noiembrie 2020
Prof. Dobrota Daniela
-Participare la cursul de formare–CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Domnii profesori de religie Nicolai George și Stan Nicuța au participat în perioada octombrie – decembrie la
Cursul de formare CRED – organizat de CCD Brăila.

Profesor Subțirică Simona a participat la Conferința 8th Online Pan- European Conferince on digital
Education: Global Education ( 19 noiembrie 2020), la webinarul Realizarea resurselor educaționale multimedia

74
pentru disciplina geografie, organizat de CCD Călărași, în data de 3.10.2020, cu durata de 4 ore , cursul
Educația Media în scoală – organizat de CCD Brăila.

Prof. Bernacek Anamaria


Educația online "Modalitati de aplicare a curricumului",
-"Educatie online -Tehnologia in sprijiul predarii - invatarii - evaluarii;
- Ora de net - Salvatii copii - Dascal in era digitala";
- CRED - Informatica si TIC, organizat de CCD Braila.

Prof. Roidis Veronica


curs „Educatia online”
conferintele online « Educatia digitala si provocarile sec.XXI » eveniment organizat de DPPD Univ.Oradea
curs online “Webinar-ul dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru elevi”» organizat de -
ADFABER.org - Technology for Social Change
Perfectionarea prin grade didactice
In anul scolar 2020-2021 sunt inscrise la grade didactice dupa cum urmeaza:
DEFINITIVAT 2021
1. Nicolai Violeta – educatoare
2. Pacuraru Lacramioara- educatoare
3. Ivan Laurentiu Marian – ed. Fizica
4. Toma Broasca Geanina –matematica
GRAD DIDACTIC I
Sesiunea 2024- Bernacek Anamaria
Sesiunea 2023 – Vilcu Victorita
Sesiunea 2022 – Cociasu Mihaela
Leichita Rodica
Subtirica Simona
Pe semestrul al doilea , ne propunem sa intensificam activitatea de perfectionare la nivelul unitatii noastre scolare.

Responsabil Formare continuă,


Prof. Teodoru Otilia Adriana

RAPORT DE ANALIZĂ AL COMISIEI PSI


ANUL ȘCOLAR 2021-2022
Semestrul I

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii


În cursul semestrului I al anului scolar 2021 -2022 comisia de prevenire si stingere a incendiilor din
cadrul scolii si-a desfăsurat activitatea conform graficului întocmit si a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Nu
au avut loc incidente in cadrul unităţii.A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, conducerea unitaţii si
responsabilul comisiei PSI. Diriginţii au prelucrat elevii la orele de dirigenţie, având diverse tematici cu privire la
apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor.

II. Lista activităţilor desfăsurate în anul scolar 2021-2022


1. Întocmirea planului de managerial pentru anul scolar 2021-2022
2. Planificarea exercițiilor practice în caz de cutremur și incendiu
3. Întocmirea graficului pentru verificarea instalațiilor tehnice
4. Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei
5. Fișele personale de intructaj privind normele P.S.I sa fie semnate pentru fiecare angajat al unității;
6. Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul scolii
7. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii.
8. Evaluarea personalului la final de an-decembrie 2021
75
9. Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior de iluminat, încălzire,
10. Verificarea însuşirii normelor PSI de catre cadrele didactice, personal de îngrijire, elevi.
11. Prezentarea de material informative referitoare la anumite situatii de urgenta.
12. Organizarea exercitiilor de simulare conform planificarii nu a mai fost posibilă datorită contextului
epidemiologic cu virusul SARS COV 2.

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei


Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii optime in context epidemiologic;
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI;
-colaborarea eficientă cu cadrele didactice în desfășurarea la clasă a unor teme specifice PSI.
- colaborarea foarte buna cu reprezentanții ISU Braila
- seriozitate la efectuarea exercițiului de evacuare, atât din partea elevilor, cât si a cadrelor didactice atunci când
este posibilă efectuarea acestuia;

Puncte slabe:
- finanţarea minimală a activităţii PSI;
Oportunităţi:
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare;
- stabilirea de relaţii de cooperare între Scoala Gimnazială „Radu Tudoran” şi autorităţile publice: ISU Braila
Ameninţări:
- nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii cu urmări
grave.
Constatari:
 Elevii cunostc și respectă regulile pentru prevenirea incendiilor , atât acasă, cât și la școală.
 Elevii cunosc procedura din timpul exercitiilor. Li s-au reamintit reguli de protectie in caz de incendiu sau
cutremur.
Responsabil Comisie,
Prof. Baciu Constan

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA


COMISIEI RESPONSABILĂ CU IMAGINEA SCOLII IN COMUNITATE/
DE ADMINISTRARE A SITE-ULUI ȘCOLII
An școlar 2021-2022
Semestrul I

In semestrul I al anului școlar 2021-2022 o atenţie deosebită s-a acordat popularizării activităților
școlare și extrașcolare, astfel încât cei din jur să afle cât de bogată este oferta educațională a școlii noastre, deși
situația actuală restricționează mult activitățile.

Activitatea de promovare a imaginii scolii a urmărit îndeplinirea indicatorilor propuși chiar de la debutul
anului școlar curent, respectiv:

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;

 Popularizarea activitatilor din cadrul proiectelor si parteneriatelor scolii, locale,judetene, nationale .

A fost promovată activitatea instructiv –educativă pe site-ul-scolii https://scoalaradutudoran.wordpress.com/ , pe


pagina de facebook a școlii, https://www.facebook.com/scradutudoran.2014/ .

76
Activitățile educative s-au desfășurat în mediul online pentru păstrarea distanțării și au constat în desene,
expoziții, discuții pe teme specifice.

 Promovarea rezultatelor scolare

În semestrul I, conform OMEC 5924/03.11.2020, s-au suspendat toate olimpiadele școlare și concursurile,
fiind amânate pentru anul școlar 2021-2022.

Au fost susținute online urmatoarele concursuri:

Premiul obtinut/
Denumirea olimpiadei/ concursului Nume si prenume
Nr crt Clasa Diploma de
scolar elevi participanti
participare
Concurs Judeţean „Pelerinaj
sentimental cu Mihu locul II, secţiunea
VII Mihalcea Aurora
Dragomir” ,secţiunea Recitare,Brăila recitare
4 nov 2020.
Concurs Judeţean „Pelerinaj
sentimental cu Mihu
V-VII grup de copii V-VII participare
Dragomir” ,secţiunea Recitare,Brăila
4 nov 2020.
Concursul Național Munteanu Nicusor
VA participare
„Lumina Math” Leonard

Imaginea scolii a mai fost promovată și prin:


-prin pliante referitoare la oferta educationala a scolii,
-la sedintele lunare cu parintii pe clase,
-prin sedintele Comitetului reprezentativ al părinților
-imbogatirea bazei materiale a scolii cu o sală modernă de sport, inaugurată în martie 2020.

Concluzii:
Promovarea imaginii scolii trebuie realizata cu atentie, constant, pentru cresterea prestigiului scolii in
comunitate. In acest fel:
-elevii sunt mandri ca apartin acestei scoli,
-este atrasă si fidelizată populatia scolare din circumscripția proprie și nu numai.
-se urmărește atragerea și încheierea de parteneriate cu alte institutii.
Comisia pentru promovarea imaginii școlii va continua sa facă cunoscute activitățile din școala noastră,
promovând imaginea ei pozitivă în comunitate.

RAPORTUL COMISIEI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE


DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ Radu Tudoran
AN ŞCOLAR 2021-2022
Semestrul I

Activitatea de formare a cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să


îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii curriculare și extracurriculare în corelaţie cu
standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele
profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

77
Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice :
- Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) cu modificările ulterioare;
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
(OMECTS. nr 5561/2011)
- Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar (OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 );
- Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale care ocupă
funcţii de educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS. nr 5484 / 2011);
- Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor
profesionale transferabile (OMECS. nr 5967/2020);
- Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceştia (OMECTS. nr 5564/2011)
Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi
dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei permanente
şi cuprinde două componente fundamentale:

– formarea initială

- formarea continuă

Obiectivele formării continue sunt: dezvoltarea personală si profesională a educatorului,


ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ si a practicii
pedagogice a educatorului, cunoaşterea mediului social.

Formele de realizare a formării continue sunt următoarele :

● Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico- ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la


nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre şi/sau comisii metodice
şi în activităţi ale cercului pedagogic.
● Perfecţionare curentă prin participare la : simpozioane, sesiuni de comunicări , stagii
periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei, forme
de perfecţionare prin corespondenţă, cursuri fără frecvenţă organizate de instituţii de
învăţământ superior sau cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii
profesionale ale personalului didactic.
● Perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice.
● Perfecţionarea periodică (organizată o dată la cinci ani ).
● Perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi / sau străinatate, prin cursuri postuniversitare
şi doctorate.
● Programe de conversie profesională.

La nivelul Școlii gimnaziale Radu Tudoran funcţionează Comisia pentru formare continuă şi
perfecţionare, alcătuită din preşedinte prof. Teodoru Otilia Adriana şi membrii prof. pentru înv. primar.
Draghici Ileana şi prof. Ivascu Gabriela. Aceasta are ca atribuţie principală identificarea nevoilor de
formare şi perfecţionare a cadrelor didactice din unitate şi monitorizarea acestora. În anul școlar 2021-
2022, personalul didactic din unitate este următorul:

Nr. Nume si prenume Funcţia Statut Grad didactic


Crt.

78
1 Burtea Monalisa Prof. Înv. Suplinitor calificat debutant
prescolar

2 Leichiţă Rodica Prof. Înv. Titular II


prescolar

3 Mocanu Rada Prof. Înv. Suplinitor I


prescolar calificat+pensionar

4 Păcuraru Lăcrămioara Prof. Înv. Suplinitor calificat Definitivat


prescolar

5 Vicleanu Camelia Prof. Înv. Titular Definitivat


prescolar

6 Leu Cătălina Mihaela Prof. Înv. primar Titular I

7 Răzvan Marinela Prof. Înv. primar Titular I

8 Bratu Luminița Prof. Înv. primar Titular I

9 Chirilă Silvia Prof. Înv. primar Titular I

10 Voinea Nina Prof. Înv. primar Titular I

11 Fluturas Gabriela Prof. Înv. primar Titular I

12 Drãghici Ileana Prof. Înv. primar Titular I

13 Cociasu Mihaela Prof. Înv. primar Titular II

14 Vîlcu Victoriţa Prof. Înv. primar Titular II

15 Ghelase Monica Profesor Titular I

16 Mircea Adelina Profesor Titular I

17 Rusu Georgeta Profesor Titular Definitivat

18 Teodoru Otilia Adriana Profesor Titular I

19 Canciu Anamaria Profesor Suplinitor calificat Debutant

20 Moroiu Melania Profesor Titular I

21 Tarţa Mirela Mihaela Profesor Titular I

22 Toma Broască Virginia Profesor Suplinitor calificat debutant


Geanina

23 Dobrotă Daniela Profesor Titular I

79
24 Petre Raluca Profesor Suplinitor calificat Debutant

25 Tache Daniela Profesor Titular II

26 Prodea Adrian Profesor Titular I

27 Şoldeanu Carmen Profesor Suplinitor calificat debutant

28 Subţirică Simona Profesor Suplinitor calificat II

29 Bernacek Anamaria Profesor Suplinitor calificat II

30 Stan Nicuţa Profesor Suplinitor calificat I

31 Baciu Constantin Profesor Titular I

32 Ivan Laurentiu Profesor Suplinitor calificat Definitivat

33 Ene Ionel Profesor Titular Definitivat

34 Bârdiganu Daniela Profesor Suplinitor calificat Debutant

35 Roidis Veronica Profesor Titular I

Participarea la cursuri de formare:

Pe parcursul Semestrului I aproximativ 40% dintre profesori au participat la diverse sesiuni de formare
online pentru a se perfecționa în utilizarea noilor instrumente digitale, utilizarea în procesul de învățare
online a unor platforme noi: Wordwall, Livresque, Padlet, lecțiile interactive de pe platforma
Mozaweb, manualele digitale (exemplu la disciplina geografie şi limba engleză manualele digitale sunt
bine realizate – si au fost utilizate cu succes la orele online). Anexa 1- Raport sintetic cursuri formare
semestrul I
La nivel judetean, toate cadrele didactice si dna bibliotecar au participat la consfatuirile judetene si
cercurile pedagogice pe discipline desfasurate online.
La nivelul unitatii , in cadrul sedintelor comisiilor metodice au fost sustinute numeroase referate
stiintifice.
Perfecţionare grade didactice
In anul scolar 2021-2022 sunt inscrise la grade didactice dupa cum urmeaza:
DEFINITIVAT 2021
80
5. Burtea Monalisa – educatoare
6. Toma Broasca Geanina –matematica
GRAD DIDACTIC II
1.Vicleanu Camelia - educatoare

GRAD DIDACTIC I
Sesiunea 2024- Bernacek Anamaria
Sesiunea 2023 – Vilcu Victorita
Sesiunea 2022 – Cociasu Mihaela
Leichita Rodica
Pe semestrul al doilea , ne propunem sa intensificam activitatea de perfectionare la
nivelul unitatii noastre scolare.

Intocmit,
Prof. Teodoru Otilia Adriana

Adresă de e-mail Numel Functia/ Anul Ultim Participări la Partici Propuna


e si Disciplina obtiner ul conferinţe/webina pări la tor
prenu ii ciclu rii/simpozioane cursuri activitat
mele definiti de 5 sem. I sem. I e cerc
vatului ani (denu pedagogi
inche mire c
iat/nr curs,
credit furnizo
e r,nr.
credite
)
rmcv_08@yahoo.c Răzva Prof inv primar 2003 2019, Atelier de Nu Nu
om n 180 improvizație pt
Marin arta cititului
ela
sportplusbraila@y Baciu Educatie fizica 2007 90 Nu Nu Nu
ahoo.com Consta
ntin
g.fluturas@yahoo. Flutur Profesor 2009 2019- Am participat în Nu am ---
ro aș învățământ 90 proiectul" Atelier partici
Gabrie primar credit de cuvinte" pat.
la e
81
monateo_vitan@y Ghelas Profesor limba 2008 2013- - - -
ahoo.com e și literatura 2018,
Monic română 90
a credit
Teodo e
ra
ganea.camelia89@ Viclea Educatoare 2012 2016 Atelierul de - -
gmail.com nu cuvinte
Ionela-
Cameli
a
daniella_tache@y TACH PROFESOR/ 2002 30 - - -
ahoo.com E BIOLOGIE
DANI
ELA
adrian_prodea_66 PROD Istorie - 2003 2013- Nu ,, Nu
!@yahoo.com EA Educatie 2018 Strateg
ADRI Sociala cu ii de
AN o(zer manag
o) ement
credit si
e practic
i
incluzi
ve la
nivelul
clasei
de elevi
" cu 24
credite,
furnizo
r
Asociat
ia
STAR
T
PENT
RU
FORM
ARE
zoti_18_miha@ya Cocias Învățătoare 2009 2009- PROIECT Nu Nu
hoo.com u 2016- EDUCAŢIONAL
Mihael 90 de NAȚIONAL :
a credit „Arta Povestirii,
e metodă
interactivă în arta
educației”
BITICA98@YAH TARȚ PROFESOR/ 2000 2014- - - RESPO
OO.COM A MATEMATIC 2019/ NSABIL
MIRE Ă 105 CERC
LA CRE PEDAG
MIHA DITE OGIC-
ELA MATE
MATIC
Ă

82
burteamonalisa98 Burtea Profesor - 180 Atelierul de - -
@gmail.com Monali învățământ credit cuvinte
sa preșcolar e
obțin
ute in
urma
absol
virii
studii
lor
super
ioare
rodykas@yahoo.c Leichiț Prof. înv. 2012 140 - - -
om ă preșcolar credit
Rodica e
ileana_grigore@y DRAG Profesor inv 1998 nu Webminar Nu am Nu am
ahoo.com HICI primar stiu Arborele
ILEA competentelor,
NA Proiect
Educational
National"Evaluar
ea in
învățământul
preuniversitar",
adeverință
publicare articol,
adeverință
publicare resurse
educationale
rada.mocanu@ya Mocan Educatoare 1 1985nu Nu Nu Nu Nu
hoo.ro u
Rada
chirac_anamaria8 Canciu Profesor 2021-in O Nu Nu 0
9@yahoo.com Anam curs
aria
Elena
msvvsm2017@yah Moroi Profesor 2008 2018, Cum imi protejez Igiena -
oo.com u 90 copilul de infecții orala,
Melani credit respiratorii Societa
a e tea de
Cruce
roșie și
Semilu
na risie
victoritapodaru20 Vîlcu Învățător 2015 115 Da - -
05@yahoo.com Victori
ța
catalina_leu@yah Leu Învățător 1981 2016 Nu Nu Nu
oo.com Cătăli
na
Mihael
a
vero3roi7dis@yah Roidis Educatie 1997 110 inarul informativ CRED- responsa
oo.com Veroni tehnologica «*MIE Teacher 30 bil Cerc
ca Academy*» din credite metodic

83
cadrul proiectului nr.1 al
Job Incubator- Comisiei
organizatorJA Judetene
Romania- de
06.09.2021*;- Ed.tehno
participare la logica ,di
curs „CRED” scipline
organizat de CCD tehnice
Braila ;- si
responsabil Cerc instruire
metodic nr.1 al practica
Comisiei cu tema
Judetene de „Poveste
Ed.tehnol"Captiv a firelor
ează prin textile ”
educație" ,organi in
zat de Asociatia partener
TeatruluiVienez iat cu
de copii- 18 Centru
noiembrie 2021;- Judetean
participare la de
cursuri si Creatie
webinarele online Brăila
cu tema:· Tehnici
de stimulare a
cititului prin arta
povestirii-
18.10.2021*;·
Structura unei
povești care
captează atenția
de la început
până la sfârșit-
17.11.2021*;·
Cursul «*Cum îți
dezvolți
spontaneitatea*»-
8.12.2021*;·
Cursul «*Arta
Povestirii prin
Păpușile
BiBaBo*»-
17.01.2022*;-
Curs «*Folosește
tabla interactivă
virtuală
VBoard*»-
Centrul de
educatie digitala
EDUMAGIC
SOLUTIONS-
13.12.2021;partici
pare la
Simpozionul
National “Magia
sarbatorilor de
84
iarna!Traditii si
obiceiuri.Importa
nta
activitatiloreduca
tive in parteneriat
cu
parintii”organiza
t de Editura
D’Art Media
SRLPitesti,jud.Ar
ges- ianuarie
2022*;-
participare la
conferinta
«*Educatia la
timpul prezent*»
organizat de
Asociatia
Europeana a
Profesionistilor
inEducatie
EDUMI-
13.01.2022
silviasimihai1989 Chirila Profesor 1988 2018- Cultivarea limbii CRED Matemat
@gmail.com Silvia Învățământ 125 române in ciclul septem ica si
Primar credit primar- Litera brie Explorar
e Educational,Arbo 2021- ea
rele noiemb Mediului
competentelor- rie -
Taktik 2021, perspecti
Internațional, 30 va
Ateler de cuvinte- credite învățării
Arta Povestirii active
prin Păpușile
BiBaBo, Seara
devoratorilor de
povesti de iarnă,
Dascali Emeriti-
Strategii si
practici incluzive
pentru elecii cu
CES, Frontiere
deschise spre
cunoasterePregati
re metodică si
socio-
profesională
pentru un
mentorat de
calitatein
învățământul
preuniversitar.
georgetarusu1973 Rusu Profesor limba 2000 57 Nu am Nu am -
@gmail.com Georg engleză
eta
ninavoineabr@ya Voinea învățătoare 1984 2014- - - Nu
85
hoo.com Nina 2019 webinar-,,Arborel curs ,,F
e competențelor”, oloseșt
atelier e tabla
interactiv-,,Litera interac
ție și povești”, tivă
webinar-,,Predar virtual
ea bazată pe ă
atașament”-,, VBoar
d”-
Centru
l de
Educaț
ie
Digital
ă
EDUM
AGIC-
fără
credite
anabernacek@gm Bernac Profesor 2012 2020/ - - -
ail.com ek 90
Anam
aria
danybardiganu20 Bardig Profesor 2003 2019 Nu Nu Nu
16@gmail.com anu Educație
Daniel plastica
a
Cameli
a
geaninabroasca@ Broasc Profesor Nu am Mast Nu Nu Nu
yahoo.com a erat
Virgini 99
a
Geani
na
pacurarulacramio Păcura Prof. înv. 2021 180 AtelieR de - -
ara@yahoo.com ru preșcolar Cuvinte/
Lăcră SuperTeach
mioara
bratuluminita61@ Bratu profesor inv. 1983 30 Arborele nu Jocul
yahoo.com Lumin primar competentelor- didactic-
ita Editura Taktik, modalita
Predarea bazata tede
pe atasament- invatare
Teach for activa-
Romania exemple
bune
preactici
adelinamircea@ya Mircea Profesor, limba 2001 2017, - - -
hoo.com Adelin romana 120
a
laly_jaiu@yahoo.c Ivan Profesor/ 2021 Nu e Nu e cazul Nu e Nu e
om Laure Educatie fizică cazul cazul cazul
ntiu și sport
Maria

86
n
otilia_teodoru@ya Teodo Director/limba 2003 2014- "Mentoratul in - -
hoo.com ru engleza 2019 cariera
Otilia didactica"-
Adrian conferinta
a stiintifica
internationala ,Se
ara devoratorilor
de povesti de
iarna si
Craciun,worksho
p

Întocmit,
Director Prof. Otilia-Adriana TEODORU

Întocmit,
Director adj, Prof. înv. primar Cociașu Mihaela

87

S-ar putea să vă placă și