Sunteți pe pagina 1din 5

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG359/1995


din 02.06.1995

Cu privire la acreditarea jurnaliştilor străini în Republica Moldova

Publicat : 14.07.1995 în MONITORUL OFICIAL Nr. 38 art. 292 Data intrării în vigoare

Versiune în vigoare din 29.07.05 în baza modificărilor prin


HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811

Întru executarea prevederilor Legii presei şi in scopul creării condiţiilor necesare pentru
desfăşurarea activităţii jurnaliştilor străini în republică, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Ministerul Afacerilor Externe va efectua acreditarea jurnaliştilor străini in Republica Moldova.

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor străini


in Republica Moldova, conform anexei.

3. Pentru a facilita jurnaliştilor acreditaţi exerciţiul funcţiunii:

Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii va asigura legătura telefonică şi telex, in modul stabilit


pentru persoanele juridice;

Ministerul transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor va pune la dispoziţie mijloacele de transport


solicitate, cu asigurarea plăţii în prealabil pentru servicii;

Primăria municipiului Chişinău va asigura jurnaliştilor străini cazarea în hoteluri, încăperi de lucru
şi apartamente de serviciu, stabilind taxe corespunzătoare pentru serviciile prestate, în baza
contractelor încheiate anterior.

3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 439 din 25 iunie 1992 "Cu privire la
acreditarea ziariştilor străini in Republica Moldova".

(se exclude şi se modifică prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811)

PRIM -MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA Andrel SANGHELI

Chişinău, 2 iunie 1995.

Nr. 359.
Anexă

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 359

din 2 iunie 1995

REGULAMENT

cu privire la acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor străini în Republica Moldova

I. Dispoziţii generale

1. În scopul circulaţiei libere a informaţiei, stimulării colaborării în domeniul schimbului de


informaţii cu alte state şi în conformitate cu Legea presei, Republica Moldova autorizează activitatea
jurnaliştilor acreditaţi permanent sau provizoriu pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe (în
continuare - Ministerul). Jurnaliştii (corespondenţii) massmedia străine pot fi cetăţeni ai Republicii
Moldova.

2. În Republica Moldova accesul la informaţia oficială ce nu constituie secret de stat sau militar este
asigurat doar jurnaliştilor acreditaţi la Biroul de acreditare al Ministerului.

3. Statutul juridic al jurnaliştilor · străini acreditaţi în Republica Moldova este reglementat de


articolul 8 al Legii "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova".

4. Jurnaliştilor străini acreditaţi in Republica Moldova li se asigură condiţii corespunzătoare de


domiciliere şi activitate, atribuindu-li-se, după caz, în municipiul Chişinău priorităţi de cazare în
hoteluri, încăperi de lucru, apartamente de serviciu, mijloace tehnice şi de transport.

Jurnaliştii străini achită plata pentru serviciile prestate conform contractelor încheiate.

(se exclude şi se modifică prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811)

II. Acreditarea jurnaliştilor străini

4. Jurnaliştii străini care doresc să fie acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în


Republica Moldova sînt obligaţi, indiferent de faptul dacă au reşedinţă în Republica Moldova sau în
alte ţări, să prezinte Mnisterului următoarele acte:

a) un demers redactat în una din limbile – de stat, engleză sau franceză adresat Ministerului prin
care conducătorul agenţiei de presă (publicaţiei, postului de radio sau televiziune, alte organizaţii de
profil) solicita acreditarea jurnalistului (corespondentului) său;

b) un rezumat al biografiei solicitantului, autentificat prin semnătura acestuia, care va cuprinde data
şi locul naşterii, informaţii privind studiile şi activitatea desfăşurată pînă la momentul solicitării
acreditării, starea civilă;

c) două fotografti 3x4 cm.

5. Jurnalistul acreditat completează o fişă specială a Ministerului cu scurte date biografice şi


obligaţiunea de a respecta Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Pe fişă se aplică
fotografia şi semnătura titularului.

6. În baza acestor documente, Ministerul, în termen de o lună, eliberează solicitantului carnetul ce


confirmă acreditarea, în care e aplicată fotografia, indicat prenumele şi numele corespondentului
agenţiei de presă (publicaţiei, postului de radio sau televiziune, alte organizaţii de profil), ţara
precum şi numărul buletinului de identitate. Acest carnet (formular conform anexei), autentificat
prin ştampila Ministerului aplicată parţial şi pe fotografia deţinătorului, şi prin semnătura unei
persoane oficiale din Minister, conţine şi un apel către autorităţile civile şi militare privind

asigurarea securităţii şi acordarea de sprijin titularului, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

7. Carnetul jurnalistului acreditat este valabil pentru o perioadă de cel mult 2 ani. Carnetul poate fi
prelungit încă pentru un an în baza unui demers adresat Ministerului de către conducerea agenţiei
de presă, radio, televiziune, alte organizaţii de profil, pe care jurnalistul le prezintă.

În cazul schimbării Agenţiei de presă ce a solicitat acreditare în Republica Moldova, jurnalistul este
obligat să anunţe Ministerul despre aceasta.

8. În caz de pierdere, a carnetului, jurnalistul este obligat să anunţe neîntîrziat Ministerul.


Eliberarea unui nou carnet de acreditare solicitantului se va face într-un termen de două săptămîni,
în baza cererii depuse, aceasta fiind însoţită de copia anunţului în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova privind declararea nulităţii carnetului de acreditare pierdut.

9. În cazul expirării termenului de acreditare în Republica Moldova, împreună cu cererea de


prelungire a acredităţii, solicitantul prezintă cel puţin patru materiale semnate de acesta în ultima
lună în instituţia mass-media reprezentată, fapt care va demonstra activitatea lui, Nerespectarea
acestei cerinţe constituie temei de respingere a solicitării de prelungire a acreditării.

10. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene comuniă Ministerului Afacerilor Interne şi
Serviciului de Informaţii şi Securitate despre acreditarea jurnalistului (corespondentului), conţinîd
date de identitate ale acestuia. Despre declanşarea oricărei proceduri juridice în care figurează
jurnaliştii (corespondenţii) acreditaţi sau despre existenţa datelor care ar putea împiedica
acreditarea acestora, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate comunică,
în termen de 72 ore, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerului Justiţiei.

11. Ministerul Justiţiei, în baza hotărtrii instanţei de judecată privind stabilirea vinovăţiei
jurnalistului (corespondentului), va comunica Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
despre aceasta, în vederea ridiării acreditării jurnalistului (corespondentului).

III. Drepturile şi obligaţiunile jurnaliştilor străini acreditaţi

12. Jurnaliştii (corespondenţii) străini acreditaţi în Republica Moldova beneficiază de drepturile


stipulate în Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994, Legea audiovizualului nr. 603-XIII din 3
octombrie 1995, Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Legea nr. 269-XIII
din 9 noiembrie 1994 privind ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, precum şi de tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

13. Jurnaliştii străini acreditaţi au dreptul, conforrm legislaţiei vamale in vigoare, să-şi aducă
obiectele şi ustensilele necesare pentru asigurarea condiţiilor de trai şi exercitarea funcţiilor de
serviciu.

14. Jurnaliştii acreditaţi sint în drept să transmită prin canalele de comunicaţie cu ţările străine ,
existente în republică, organelor mass-media pe care le reprezintă orice informaţie ce ţine de
activitatea lor , profesională.

15. Jurnaliştilor acreditaţi li se garantează respectarea drepturilor de autor şi a dreptului la secret


profesional.

16. Jurnaliştii străini acreditaţi pot invita în vizită, prin intermediul Ministerului, cetăţeni străini, în
modul stabilit pentru diplomaţii străini prin Convenţia de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la
relaţiile diplomatice.

17. Membrii familiilor jurnaliştilor străini acreditaţi se bucură de drepturile prevăzute de articolul 8
al Legii ''Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova".

18. Jurnaliştii străini acreditaţi şi membrii familiilor lor sînt obligaţi să respecte Constituţia
Republicii Moldova, legile şi alte acte normative ale Republicii Moldova, principiile internaţionale ale
eticii profesionale a jurnalistului. În caz de nerespectare a acestor prevederi, precum şi de falsificare
premeditată sau tendenţioasă în presă a datelor în stare să aducă prejudicii grave politicii

externe şi interne a Republicii Moldova sau stabilităţii ei social-economice, de instigare la acţiuni şi


fapte care pot pune în pericol unitatea şi integritatea teritorială a statului, jurnaliştii pot fi lipsiţi de
calitatea de acreditat şi dreptul la acreditare.

19. În cazul în care unui jurnalist străin i se refuză sau anulează calitatea de acreditat, Ministerul îl
informează neîntîrziat despre aceasta aducîndu-i la cunoştinţă motivele ce au condus la adoptarea

deciziei respective.

20. Jurnalistul (corespondentul) străin are dreptul să atace decizia Ministerului privind suspendarea,
refuzul acreditării, precum şi refuzul prelungirii acreditării în Republica Moldova conform procedurii
de contencios administrativ.

(se completează şi se modifică prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811)

Anexă

la Regulamentul cu privire

la acreditarea şi activitatea

profesională a jurnaliştilor

străini în Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

CARNETUL JURNALISTULUI ACREDITAT

Prenumele, numele _______________________________________

Cetăţean al _____________________________________________

Agenţia de presă ________________________________________


nr. buletinului de identitate ___________________________

foto

ştampila

Biroul de acreditare al jurnaliştilor străini

Eliberat la _____________________________________________

Valabil pînă la _________________________________________

Prelungit pînă la _______________________________________

Prezentul document nu este transmisibil

Autorităţile civile şi militare sînt rugate să sprijine titularul şi să-i acorde protecţie conform
legislaţiei în vigoare