Sunteți pe pagina 1din 33

TEST GRILĂ

1. Dublu caracter al organizării constă în:


a. Organizarea de ansamblu şi organizarea pe componente ale organizației
b. Funcție a managementului şi domeniu de sine stătător al organizației
c. Organizarea formală şi organizarea informală

2. „Măsurarea realizărilor” este o etapă a:


a. Previziunii
b. Organizării
c. Control-evaluării

3. Care din funcțțiile managementului are o amplitudine a variațției intensitățții mai


mică decât pentru funcțția de previziune ?
a. Organizarea
b. Coordonarea
c. Antrenarea

4. În categoria variabilelor endogene ale strategiei organizațției intră:


a. Determinantul managerial
b. Determinantul economic
c. Determinantul „cultura organizației”

5. Faza 2 a ciclului de viațță al firmei este una de:


a. De debut
b. De dezvoltare
c. De creştere

6. În categoria determinanțților strategiei se includ:


1. Proprietarul
2. Determinantul politic
3. Cultura organizației
4. Factori ecologici
5. Potențialul uman
6. Factori de management

1
7. Managementul superior
8. Determinantul socio-cultural
Care din combinații reflectă corect determinanții endogeni ?
a. 1-2-6-7
b. 1-3-5-7
c. 2-3-4-8

7. "Facilitează crearea şi dezvoltarea unei culturi de întreprindere competitive" este


un avantaj al:
a. Strategiei
b. Restructurări
c. Externalizării

8. "Riscul creşterii inflațției" este un risc:


a. Financiar
b. Economic
c. Comercial

9. Se dau următoarele elemente:


1. Structura organizației este multietajată
2. Profesionalismul deosebit de ridicat al factorului uman
3. Organizația este foarte complexă din punct de vedere procesual
4. Grad ridicat de descentralizare
5. Apelarea la reguli, norme, normative, proceduri etc. obligatorii
6. Accentul pus pe rezultate
7. Specializarea funcțională îngustă
8. Comunicarea informală este regula, iar cea formală excepția
Care din combinațiile prezentate evidențiază corect caracteristici ale birocrației
profesionale ?
a. 1-2-3-4
b. 2-3-4-5
c. 2-4-6-8

10. "Vârful strategic" implicat nemijlocit în fundamentarea şi elaborarea strategiilor


globale şi parțțiale aparțține "centrului", respectiv organizațției mamă» este o
caracteristică a organizațției cu:

2
a. Structură divizională
b. Birocrație profesională
c. Birocrație mecanică

11. Care din variantele de mai jos nu prezintă funcțții ale sistemului informațțional:
a. Decizională
b. Operațională
c. De scientizare a activităților manageriale

12. „Relațțiile funcțționale” sunt:


a. Relații de cooperare
b. Relații de autoritate
c. Relații de control

13. Organizațțiile de dimensiuni mici, existente sau nou înființțate au:


a. Structură ierarhic-funcțională
b. Structură decizională
c. Structură ierarhică simplă

14. În cadrul bugetelor centrelor de gestiune sunt incluse obiective:


a. Fundamentale şi derivate I
b. Derivate II şi specifice
c. Derivate I şi derivate II

15. Se dau următoarele elemente:


1. Fiecare manager are sarcini, competențe şi responsabilități clare pentru
rezolvarea abaterilor pozitive şi negative (excepții)
2. Transmiterea informațiilor ce reprezintă excepții în mod selectiv, ascendent
3. Stabilirea obiectivelor şi a celorlalte aspecte de caracterizare a domeniului supus
urmăririi informaționale
4. Asigurarea realismului obiectivelor, normelor, normativelor etc. funcție de care se
determină abaterile
5. Precizarea limitelor de toleranță şi intervalelor de variație a rezultatelor
6. Raționalizarea sistemului informațional al firmei

3
7. Urmărirea operativă a realizărilor, compararea lor cu obiectivele, normele,
normativele etc. prestabilite şi identificarea cauzelor generatoare de abateri pozitive
şi negative
8. Adoptarea de decizii de corecție sau actualizare, centrate pe cauzele generatoare
de excepții.
Care din combinațiile nu cuprinde nicio etapă de promovare şi utilizare a
managementului prin excepții ?
a. 1-2-4-6
b. 3-5-7-8
c. 2-3-4-5

16. Promovarea şi utilizarea managementului prin obiective, a managementului prin


proiecte şi a managementului prin excepțții generează avantaje, regăsite printre
elementele de mai jos:
1. Creşterea realismului obiectivelor organizației şi ale componentelor sale
2. Posibilitatea rezolvării unor probleme complexe în intervale de timp mult mai
reduse
3. Depistarea operativă a unor atu-uri şi vulnerabilități ale domeniilor supuse
urmăririi
4. Dezvoltarea unui climat de creativitate
5. Facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, ştiințifice, manageriale)
6. Raționalizarea sistemului informațional
7. Amplificarea nivelului de motivare a resurselor umane
8. Crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesionişti
Care din variantele prezentate in continuare nu cuprinde niciun avantaj al
managementului prin obiective ?
a. 1-4-7
b. 2-5-8
c. 3-5-6

17. Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicării unor sisteme şi
metode de management:
1. Documentare preliminară
2. Stabilirea obiectivelor fundamentale

4
3. Stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc, funcție de care se
urmăresc rezultatele obținute în domeniile conduse
4. Stabilirea modalităților de control
5. Elaborarea bugetelor pe centre de gestiune
6. Analiza viabilității manageriale şi economice
7. Formularea de recomandări
8. Precizarea limitelor de toleranță şi a intervalelor de variație ale rezultatelor la
nivelul cărora se înregistrează abateri
9. Evaluarea rezultatelor şi recompensarea salariaților.

Arătați dacă pozițiile 1-2-3-5 aparțin în ordine:


a. Managementului prin obiective - managementului prin proiecte - managementului
prin excepții – managementului pe baza centrului de profit
b. Diagnosticării - managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin
excepții - managementului prin proiecte
c. Diagnosticării - managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin
proiecte - managementului prin excepții

18. Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicării unor sisteme şi
metode de management:
1. Documentare preliminară
2. Stabilirea obiectivelor fundamentale
3. Stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. Funcție de care se
urmăresc rezultatele obținute în domeniile conduse
4. Stabilirea modalităților de control
5. Elaborarea bugetelor pe centre de gestiune
6. Analiza viabilității manageriale şi economice
7. Formularea de recomandări
8. Precizarea limitelor de toleranță şi a intervalelor de variație ale rezultatelor la nivelul
cărora se înregistrează abateri
9. Evaluarea rezultatelor şi recompensarea salariaților
Arătați dacă pozițiile 4-3-6-8 aparțin în ordine:
a. Managementului pe baza centrelor de profit - managementului prin excepții -
diagnosticării - diagnosticării
b. Managementului prin excepții - managementului prin proiecte - diagnosticării -
diagnosticării

5
c. Managementului prin proiecte - managementului prin excepții - diagnosticării –
managementului prin exceptii

19. Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicării unor sisteme şi
metode de management:
1. Documentare preliminară
2. Stabilirea obiectivelor fundamentale
3. Stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. Funcție de care se
urmăresc rezultatele obținute în domeniile conduse
4. Stabilirea modalităților de control
5. Elaborarea bugetelor pe centre de gestiune
6. Analiza viabilității manageriale şi economice
7. Formularea de recomandări
8. Precizarea limitelor de toleranță şi a intervalelor de variație ale rezultatelor la nivelul
cărora se înregistrează abateri
9. Evaluarea rezultatelor şi recompensarea salariaților.
Care din etapele de mai sus aparțin doar managementului pe baza centrelor de profit şi
managementului prin excepții ?
a. 1-4-6-7
b. 2-3-5-8
c. 4-5-8-9

20. Care din perechile prezentate în continuare reprezintă principii de structurare


organizatorică şi principii de reproiectare informațțională ?
a. Supremația obiectivelor – economia de comunicații
b. Supremația obiectivelor – unitate de decizie şi acțiune
c. Economia de comunicații – concentrarea asupra abaterilor esențiale

21. "Stabileşte obiective cantitative identice sau apropiate de cele din perioada
precedentă" este o caracteristică a strategiei:
a. De redresare
b. De restructurare
c. De consolidare

22. "Setul de decizii şi acțțiuni, concretizate în formularea şi implementarea de planuri


proiectate pentru a realiza obiectivele organizațției" reprezintă:

6
a. Strategia
b. Managementul strategic
c. Politica

23. „Luarea în considerare a stakeholderilor organizațției” este pentru strategie:


a. Un fundament
b. O premiză
c. O etapă a elaborării

24. „Realizarea de studii ecologice” este pentru strategie:


a. O premiză
b. O etapă a elaborării
c. Un fundament

25. Care din elementele prezentate mai jos nu reprezintă caracteristici ale
managementului pe baza centrelor de profit ?
a. Dimensiunea managerială
b. Dimensiunea economică
c. Dimensiunea tehnică

26. Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicării unor sisteme şi
metode de management:
1. Documentare preliminară
2. Stabilirea obiectivelor fundamentale
3. Stabilirea obiectivelor, normelor, normative, standardelor etc. Funcție de care se
urmăresc rezultatele obținute în domeniile conduse
4. Stabilirea modalităților de control
5. Elaborarea bugetelor pe centre de gestiune
6. Analiza viabilității manageriale şi economice
7. Formularea de recomandări
8. Precizarea limitelor de toleranță şi a intervalelor de variație ale rezultatelor la nivelul
cărora se înregistrează abateri
9. Evaluarea rezultatelor şi recompensarea salariaților.
Care din etapele de mai sus nu aparțin diagnosticarii?
a. 2-3-4
b. 5-8-9

7
c. ambele variante sunt corecte

27. Elementele prezentate mai jos constituie etape ale aplicării unor sisteme şi
metode de management:
1. Documentare preliminară
2. Stabilirea obiectivelor
3. Stabilirea obiectivelor, normelor, normativelor, standardelor etc. funcție de care se
urmăresc rezultatele obținute în domeniile conduse
4. Stabilirea modalităților de control
5. Elaborarea bugetelor pe centre de gestiune
6. Analiza viabilității manageriale şi economice
7. Formularea de recomandări
8. Precizarea limitelor de toleranță şi a intervalelor de variație ale rezultatelor la nivelul
cărora se înregistrează abateri
9. Evaluarea rezultatelor şi recompensarea salariaților
10. Stabilirea obiectivelor fundamentale
11. Determinarea nevoilor informaționale ale managerilor
Care din variantele de mai jos exprimă etapa a doua a managementului prin excepții ?
a. 1
b. 8
c. 3

28. "Precizia şi siguranțța, dinamismul şi caracterul prospectiv" exprimă cerințțe fațță


de:
a. Informații
b. Date
c. Decizii

29. Care din categoriile de obiective exprimate în continuare nu reprezintă obiective


ale proiectării / reproiectării sistemului informațțional
a. Obiective economice
b. Obiective informaționale specifice
c. Obiective culturale

8
30. Una din influențțele managementului pe baza centrelor de profit asupra
performanțțelor metodologico-manageriale generale este redată mai jos. Vă rugăm
s-o identificațți.
a. Contribuie la calitatea deciziilor adoptate;
b. Contribuie decisiv la amplificarea caracterului ştiințific al managementului exercitat
la toate "palierele" sale;
c. Promovează o metodologie riguroasă, ce poate fi integrată în metodologia de
reproiectare a componentei metodologice a managementului;
31. Folosirea bugetului - la nivel de firmă şi centre de gestiune - dă consistențță unei
caracteristici definitorii a managementului pe baza centrelor de profit.
Identificațți-o din enumerarea de mai jos:
a. Dimensiunea managerială ;
b. Dimensiunea economică ;
c. Complexitatea deosebită;

32. Bugetele de tip economic se delimitează în funcțție de criteriul


a. Criteriul de întocmire;
b. Natura obiectivelor urmărite;
c. Modul de diferențiere a veniturilor;

33. "Cuprinderea de informațții cu grad de agregare diferit, în funcțție de pozițția


ierarhică a beneficiarului acestora" arată de ce tabloul de bord trebuie să fie:
a. Sintetic;
b. Consistent;
c. Accesibil;

34. Promovarea şi utilizarea managementului prin obiective, a managementului prin


proiecte şi a managementului prin excepțții generează avantaje, regăsite printre
elementele de mai jos:
1. Creşterea realismului obiectivelor organizației şi ale componentelor sale;
2. Posibilitatea rezolvării unor probleme complexe în intervale de timp mult mai reduse;
3. Depistarea operativă a unor atu-uri şi vulnerabilități ale domeniilor supuse urmăririi;
4. Dezvoltarea unui climat de creativitate;
5. Facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, ştiințifice, manageriale);
6. Raționalizarea sistemului informațional;
7. Amplificarea nivelului de motivare a resurselor umane;

9
8. Crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesionişti;
9. Raționalizarea sistemului organizatoric.
Care din variantele prezentate în continuare nu cuprinde avantaje ale managementului
prin obiective ?
a. 1-4-7;
b. 2-5-8;
c. 3-6-9;

35. Promovarea şi utilizarea managementului prin obiective, managementului prin


proiecte şi a managementului prin excepțții generează avantaje, regăsite printre
elementele de mai jos:
1. Asigură delimitarea şi dimensionarea mult mai riguroasă a obiectivelor la nivel de
componente procesuale şi structurale
2. Posibilitatea rezolvării unor probleme complexe, în intervale de timp mult mai reduse
3. Depistarea operativă a unor atu-uri şi vulnerabilități ale domeniilor supuse urmăririi
4. Creează o noua stare de spirit, o nouă atitudine față de muncă
5. Facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, ştiințifice, manageriale)
6. Raționalizarea sistemului informațional
7. Asigură armonizarea intereselor economice ale unor stakeholderi
8. Crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesionişti
9. Raționalizarea sistemului organizatoric.
Care din variantele prezentate sunt doar avantaje ale managementului prin proiecte si
managementului prin excepţii?
a. 1-4-7;
b. 2-5-6;
c. 3-8-9;

36. Promovarea şi utilizarea managementului prin obiective, managementului prin


proiecte, managementului prin excepțții şi tabloului de bord generează avantaje,
regăsite printre elementele de mai jos:
1. Asigură delimitarea şi dimensionarea mult mai riguroasă a obiectivelor la nivel de
componente procesuale şi structurale;
2. Posibilitatea rezolvării unor probleme complexe, în intervale de timp mult mai reduse;
3. Depistarea operativă a unor atu-uri şi vulnerabilități ale domeniilor supuse urmăririi;
4. Creează o noua stare de spirit, o nouă atitudine față de muncă;
5. Facilitatea contactelor de specialitate (tehnice, ştiințifice, manageriale);

10
6. Raționalizarea sistemului informațional;
7. Asigură armonizarea intereselor economice ale unor stakeholderi;
8. Crearea unor premise favorabile pentru formarea de manageri profesionişti;
9. Raționalizarea bugetului de timp al managerilor.
Care din variantele prezentate sunt avantaje ale managementului prin excepții si
tabloului de bord ?
a. 3-6-9;
b. 2-5-8;
c. 1-4-7;

37. „Stabilirea obiectivelor, normelor, normativelor etc.” este o etapă a:


a. managementului pe baza centrelor de profit
b. managementului prin excepții
c. managementului prin proiecte
38. Recomandările încheie un:
a. studiu ecologic
b. studiu de strategie
c. studiu de diagnosticare

39. Abordarea cauzală a punctelor forte şi slabe este specifică:


a. analizei SWOT
b. diagnosticării
c. managementului participativ

40. Printre modalitățțile de eficientizare managerială a firmei se află şi:


a. creşterea cotei absolute şi relative de piață
b. reducerea costurilor de producție
c. ameliorarea culturii organizaționale

41. „Schema de alertă” este un instrument de lucru al:


a. managementului pe baza centrelor de profit
b. managementului prin excepții
c. managementului prin proiecte

11
42. „Fiecare salariat trebuie să fie subordonat unui singur manager” este esențța
principiului de rațționalizare structurală intitulat:
a. permanența managementului
b. unității de decizie şi decizie şi acțiune
c. variantei optime

43. „Existențța unui înlocuitor al titularului postului de management atunci când


acesta este plecat în concediu de odihnă sau medical” evidențțiază conțținutul:
a. principiului permanenței managementului
b. delegării
c. principiului unității de decizie şi acțiune

44. „Economia de comunicațții” este un principiu de concepere şi funcțționare al:


a. sistemului organizatoric
b. sistemului informațional
c. ambelor componente ale managementului

45. „Gradul de soluțționare decizională a problemelor cu care se confruntă firma sau


domeniul condus (intensitatea decizională)” este o performanțță:
a. decizională generală
b. decizională specifică
c. ce vizează managementul resurselor umane

46. Nivelul maxim pe care îl poate înregistra intensitatea decizională în situațția în


care fiecare problemă poate fi rezolvată printr-o singură decizie este:
a. 100%
b. 75%
c. 125%

47. Nevoile informațționale ale unui manager sunt dependente, în principal, de:
a. deciziile ce urmează a fi fundamentate şi adoptate
b. informațiile pe care le analizează
c. ambele variante sunt corecte

48. „Stabilirea nevoilor informațționale” este o acțțiune specifică:

12
a. managementului prin excepții
b. delegării
c. tabloului de bord

49. Se dau următoarele elemente:


1. fundamentarea ştiințifică
2. precizia
3. siguranța
4. „împuternicirea”
5. formularea corespunzătoare
6. multilateralitatea
Care din combinațții exprimă cerințțe de calitate pentru decizii?
a. 1-4-5
b. 2-3-6
c. 1-4-6

50. Se dau următoarele elemente:


1. fundamentarea ştiințifică
2. precizia
3. siguranța
4. „împuternicirea”
5. formularea corespunzătoare
6. multilateralitatea
Care din combinațții exprimă cerințțe de calitate pentru informațții?
a. 1-4-5
b. 2-3-5
c. 2-3-6

51. Care din variantele de mai jos exprimă instrumente manageriale cu influențțe
directe asupra sistemului informațțional
a. managementul pe baza centrelor de profit - delegarea
b. diagnosticarea – managementul prin proiecte
c. managementul prin excepții – tabloul de bord

52. Se dau următoarele instrumente manageriale


1. managementul prin proiecte

13
2. managementul pe produs
3. managementul prin excepții
4. tabloul de bord
5. diagnosticarea
6. delegarea
Care din variante cuprinde instrumente manageriale utilizabile în managementul
pe baza centrelor de profit pentru urmărirea gradului de realizare a obiectivelor?
a. 1-2
b. 3-4
c. 5-6

53. În contextul reproiectării manageriale a firmei aflate în dificultate, remodelarea


procesuală se realizează:
a. după conturarea sistemului de obiective
b. după reproiectarea structural-organizatorică
c. după reproiectarea sistemului informațional

54. Esențța şi spiritul reengineeringului (reproiectării) o reprezintă promovarea


managementului bazat pe:
a. obiective
b. procese
c. rezultate

55. Cea mai importantă modalitate managerială de ieşire din criză o reprezintă:
a. reproiectarea sistemului de management
b. ameliorarea culturii organizatorice
c. imprimarea unei pronunțate dimensiuni economice managementului firmei

56. Care din variante exprimă corect principalele secvențțe ale metodologiei de
reproiectare managerială?
a. obiective – procese – structuri – informații – rezultate (performanțe)
b. obiective – procese – structuri – oameni – rezultate (performanțe)
c. obiective – procese – structuri – oameni – decizii

57. Metodologizarea managerială, ca modalitate de eficientizare a managementului


firmei, presupune:

14
a. promovarea managementului strategic
b. promovarea unor procese de muncă principale care să susțină realizarea obiectivelor
c. promovarea unor instrumente manageriale evoluate, moderne, care să faciliteze
exercitarea proceselor de management

58. În care din secvențțele metodologiei de reproiectare managerială are loc


compatibilizarea autoritățții personale cu autoritatea oficială, circumscrisă
postului?
a. procese
b. structuri
c. oameni (manageri şi executanți)

59. Reproiectarea sistemului decizional şi a sistemului informațțional se realizează în


secvențța intitulată:
a. procese
b. structuri
c. oameni (manageri şi executanți)

60. Managerii răspund în exclusivitate de:


a. calitatea acțiunilor inițiate pentru aplicarea deciziilor
b. calitatea deciziilor adoptate
c. eficiența deciziilor aplicate

61. În continuare prezentăm schematic metodologia de reproiectare managerială a


firmei aflate în dificultate . vă rugăm să precizațți ce secvențță lipseşte şi în ce constă
aceasta?

PROCESE Remodelarea procesuală

STRUCTURI Reproiectarea structural-organizatorică

Reproiectarea decizională, informațională,


OAMENI metodologico-managerială şi a managementului
resurselor umane
15
Evaluarea performanțelor manageriale şi
REZULTATE economice
a. ameliorarea culturii organizaționale/îmbunătățirea componentelor sale
b. obiective/obiective fundamentale, derivate I şi II, specifice şi individuale stabilite
prin strategia şi politica firmei
c. profesionalizarea managerilor/îmbunătățirea competenței acestora

62. În triunghiul „sarcini – competențțe - responsabilitățți” ce caracterizează un post (şi


se regăseşte în fişa postului), competențțele se referă la:
a. libertatea decizională conferită postului (autoritatea oficială)
b. cunoştințele, calitățile şi aptitudinile ocupantului postului (autoritatea personală)
c. cunoştințele, calitățile şi aptitudinile manageriale ale ocupantului postului

63. Se dau următoarele elemente:


1. promovarea managementului strategic
2. retehnologizarea firmei
3. reorganizarea firmei
4. reproiectarea managerială a firmei
5. formarea continuă a managerilor
6. descentralizarea managerială şi economică a firmei
7. ameliorarea culturii organizaționale
8. profesionalizarea managerilor şi a managementului.
Aratati care din combinațții pot fi incluse într-un model de eficientizare
managerială a firmei?
a. 1-2-3-8
b. 1-4-7-8
c. 1-4-5-6

64. Se dau următoarele elemente:

16
1. intensificarea transferului de know-how managerial previzional în România
2. creşterea nivelului de pregătire al managerilor şi specialiştilor în organizare
3. conştientizarea rolului rezultatelor economice, în principal al profitului
4. atenuarea uzurii morale a organizării, deci diminuarea factorului de stupiditate
5. crearea de condiții adecvate pentru funcționalitate şi obținerea de performanțe
6. existența majorității activităților necesare funcționării unei firme
7. apelarea crescândă la serviciile consultanților
8. facilitarea unor demersuri manageriale de amploare eficace
Care din variante constituie efecte ale „organizării eficace a activitățților la nivel de
firmă”
a. 4-5-6
b. 1-2-3
c. 4-7-8

65. Se dau următoarele elemente:


1. abordarea pe procese, ca modalitate de realizare a obiectivelor este insuficient
conturată;
2. la întreprinderile mari și mijlocii pot exista formule organizatorice de tip matriceal,
divizional sau hibrid;
3. structurile organizatorice ale întreprinderilor de dimensiuni mijlocii și mari sunt
extrem de ”stufoase”, ”încărcate” cu multe compartimente și ”foarte înalte”, cu un
număr ridicat de niveluri ierarhice
4. procesele de afaceri sunt insuficient de determinate și dimensionate în funcțiuni,
activități, atribuți și sarcini
5. organizarea procesuală se află la periferia preocupărilor managerilor
6. tendința de ”aglomerare procesuală” la firmele de dimensiuni mari

Care din variantele de mai jos exprimă aspecte semnificative ale organizării procesuale?

a. 1-4-5
b. 4-5-6
c. ambele variante sunt corecte

66. Se dau următoarele elemente:


1. abordarea pe procese, ca modalitate de realizare a obiectivelor este insuficient
conturată;

17
2. la întreprinderile mari și mijlocii pot exista formule organizatorice de tip matriceal,
divizional sau hibrid;
3. structurile organizatorice ale întreprinderilor de dimensiuni mijlocii și mari sunt
extrem de ”stufoase”, ”încărcate” cu multe compartimente și ”foarte înalte”, cu un
număr ridicat de niveluri ierarhice
4. procesele de afaceri sunt insuficient de determinate și dimensionate în funcțiuni,
activități, atribuți și sarcini
5. organizarea procesuală se află la periferia preocupărilor managerilor
6. tendința de ”aglomerare procesuală” la firmele de dimensiuni mari

Care din variantele de mai jos exprimă aspecte semnificative ale organizării structurale:

a. 2-3
b. 1-4
c. 5-6

67. Se dau următoarele sintagme:

1. ”cea mai importantă”


2. ”cea mai dificilă de exercitat”
3. ”cea mai plăcută”
4. ”cea mai vulnerabilă”
5. ”cea mai plictisitoare”

Care din variante caracterizează funcțiile de coordonare și antrenare ale managementului?

a. 1-4
b. 3-2
c. 4-5

68. Gradul de metodologizare managerială scăzut are, ca principale cauze:

a. competența managerială precară a managerilor de top


b. implicarea redusă a specialiștilor în soluționarea științifică a problemelor
manageriale

18
c. ambele variante sunt corecte

69. Se dau următoarele elemente:

1. centrarea pe obținerea de performanțe


2. antrenarea intensă a salariaților
3. capacitate redusă de a motiva salariații
4. coordonarea ineficace a personalului
5. nefocalizarea pe priorități
6. creativitate și inovativitate ridicate
7. neglijarea stakeholderilor interni și externi
8. organizarea eficace a activităților

Care din variante exprimă primele trei puncte forte ale managementului agenților economici?

a. 1-8-2
b. 1-2-6
c. 1-6-8

70. Se dau următoarele elemente:

1. centrarea pe obținerea de performanțe


2. antrenarea intensă a salariaților
3. capacitate redusă de a motiva salariații
4. coordonarea ineficace a personalului
5. nefocalizarea pe priorități
6. creativitate și inovativitate ridicate
7. neglijarea stakeholderilor interni și externi
8. organizarea eficace a activităților

Care din variante exprimă primele trei puncte slabe ale managementului agenților economici?

a. 3-4-7
b. 4-5-7
c. 3-4-5

19
71. Se dau următoarele elemente:

1. lipsa ori insuficiența unor mecanisme motivaționale bazate pe gradul de realizare a


obiectivelor
2. grad redus de metodologizare motivațională
3. stilurile manageriale predominant autoritare
4. cultură organizațională ”închisă”
5. competența managerială strategică discutabilă a celor care conduc și gestionează o parte
importantă din firmele românești
6. grad redus de metodologizare managerială a firmelor

Care din variante exprimă cauze ale ”capacității reduse de a motiva salariații”?

a. 1-2
b. 3-4
c. 5-6

72. Se dau următoarele elemente:

1. lipsa ori insuficiența unor mecanisme motivaționale bazate pe gradul de realizare a


obiectivelor
2. grad redus de metodologizare motivațională
3. stilurile manageriale predominant autoritare
4. cultură organizațională ”închisă”
5. competența managerială strategică discutabilă a celor care conduc și gestionează o
parte importantă din firmele românești
6. grad redus de metodologizare managerială a firmelor

Care din variante exprimă cauze ale ”coordonării ineficace a personalului”?

a. 1-2
b. 3-4
c. 5-6

73. Se dau următoarele elemente:

20
1. lipsa ori insuficiența unor mecanisme motivaționale bazate pe gradul de realizare a
obiectivelor
2. grad redus de metodologizare motivațională
3. stilurile manageriale predominant autoritare
4. cultură organizațională ”închisă”
5. competența managerială strategică discutabilă a celor care conduc și gestionează o
parte importantă din firmele românești
6. grad redus de metodologizare managerială a firmelor

Care din variante exprimă cauze ale ”nefocalizării pe priorități în exercitarea managementului”?

a. 1-2
b. 3-4
c. 5-6

74. Citiți cu atenție următoarele aspecte:


1.Productivitate și responsabilitate reduse
2.Apariția de necorelări structurale și procesuale în cadrul firmelor
3.Cultură organizațională nepropice funcționalității și performanțelor
4.Diminuarea funcționalității de ansamblu a organizațiilor
5.Apariția și manifestarea unor tensiuni sociale
6.Diminuarea gradului de participare al salariaților la realizarea obiectivelor
7.Tergiversarea soluționării unor probleme primordiale cu care se confruntă agenții
economici
8.Dimensionarea și utilizarea ineficientă a resurselor
9.Neobținerea performanțelor posibile

Care din variante exprimă efecte ale manifestării punctului slab ”capacitate redusă de a motiva
salariații”?

a. 2-4-6
b. 1-3-5
c. 7-8-9

75. Citiți cu atenție următoarele aspecte:


1. Productivitate și responsabilitate reduse

21
2. Apariția de necorelări structurale și procesuale în cadrul firmelor
3. Cultură organizațională nepropice funcționalității și performanțelor
4. Diminuarea funcționalității de ansamblu a organizațiilor
5. Apariția și manifestarea unor tensiuni sociale
6. Diminuarea gradului de participare al salariaților la realizarea obiectivelor
7. Tergiversarea soluționării unor probleme primordiale cu care se confruntă agenții
economici
8. Dimensionarea și utilizarea ineficientă a resurselor
9. Neobținerea performanțelor posibile

Care din variante exprimă efecte ale punctului slab ”nefocalizarea pe priorități în exercitarea
managementului”?

a. 2-4-6
b. 1-3-5
c. 7-8-9

76. Citiți cu atenție următoarele aspecte:


1. Productivitate și responsabilitate reduse
2. Apariția de necorelări structurale și procesuale în cadrul firmelor
3. Cultură organizațională nepropice funcționalității și performanțelor
4. Diminuarea funcționalității de ansamblu a organizațiilor
5. Apariția și manifestarea unor tensiuni sociale
6. Diminuarea gradului de participare al salariaților la realizarea obiectivelor
7. Tergiversarea soluționării unor probleme primordiale cu care se confruntă agenții
economici
8. Dimensionarea și utilizarea ineficientă a resurselor
9. Neobținerea performanțelor posibile

Arătați care din variante exprimă efecte ale punctului slab ”coordonarea ineficace a
personalului”?

a. 2-4-6
b. 1-3-5
c. 7-8-9

22
77. ”Privatizarea managementului firmelor de dimensiuni mari, cu capital majoritar sau
integral de stat” este:

a. o recomandare strategico-tactică
b. o modalitate de acțiune pentru promovarea managementului strategic
c. o condiție pentru reușita reproiectării manageriale

78. ”Prevenirea distrugerii și/sau furtului unor importante active de către așa-zișii
”investitori strategici” străini sau români” este:

a. o condiție a promovării managementului strategic


b. un argument în favoarea privatizării managementului firmelor de dimensiuni mari,
cu capital majoritar sau integral de stat
c. o condiție a remodelării procesuale

79. Se dau următoarele elemente:

1.reglementarea legală a profesiei de manager


2.remodelarea culturii organizaționale
3.existența unor manageri și a unor specialiști profesioniști
4.prevenirea înstrăinării proprietății statului și/sau proprietăți publice unor persoane sau
firme care nu posedă competența și mijloacele necesare dezvoltării afacerii

Care din variante evidențiază condiții ale reproiectării globale a managementului firmei?

a. 1-4
b. 2-3
c. 1-2

80. Se dau următoarele elemente:

1. reglementarea legală a profesiei de manager


2. remodelarea culturii organizaționale
3. existența unor manageri și a unor specialiști profesioniști

23
4. prevenirea înstrăinării proprietății statului și/sau proprietăți publice unor
persoane sau firme care nu posedă competența și mijloacele necesare dezvoltării
afacerii

Care din variante evidențiază condiții ale privatizării managementului firmelor de dimensiuni
mari, cu capital majoritar și integral de stat?

a. 1-4
b. 2-3
c. 1-2

81. ”Harta proceselor” este un rezultat al:

a. reproiectării metodologico-manageriale
b. diagnosticării
c. remodelării procesuale

82. ”O contribuție semnificativă la imprimarea unei puternice dimensiuni economice


managementului firmei” o aduce:

a. profesionalizarea managerilor
b. ameliorarea culturii organizaționale
c. accesarea de fonduri europene

83. Se dau următoarele:

1. Promovarea managementului strategic


2. Elaborarea de strategii globale realiste
3. Reproiectarea managerială
4. Promovarea metodelor de creativitate
5. Metodologizarea managerială
6. Îmbunătățirea competenței manageriale
7. Ameliorarea culturii organizaționale
8. Promovarea de noi comportamente individuale și de grup

24
Arătați care din variantele de mai jos exprimă corect modalități de eficientizare managerială a
firmei și ieșirea din criză?

a. 1-3-5-7
b. 2-4-6-8
c. 1-3-6-8

84. Care din expresiile de mai jos este adevărată?

a. întotdeauna performanțele manageriale generează performanțe economice


b. întotdeauna performanțele economice generează performanțe manageriale
c. între performanțele manageriale și cele economice nu există nicio legătură

85. Promovarea și utilizarea unor sisteme și metode de management în exercitarea


proceselor de management generează:

1. rezolvarea unor probleme complexe, de natură strategică cu un pronunțat caracter


motivațional
2. asigură defalcarea obiectivelor până la nivel de post și titular al acestuia
3. asigură descentralizarea managerială și economică la nivel de centru de gestiune
4. permite determinarea potențialului de viabilitate al firmei
5. apelează la structuri organizatorice paralele cu structura organizatorică formală a firmei
6. facilitează formularea de recomandări strategico-tactice axate pe cauzele generatoare de
puncte forte și slabe

Care din acestea sunt implicații ale managementului pe baza centrelor de profit?

a. 1-5
b. 2-3
c. 4-6

86. Promovarea și utilizarea unor sisteme și metode de management în exercitarea


proceselor de management generează:

1. rezolvarea unor probleme complexe, de natură strategică cu un pronunțat caracter


motivațional

25
2. asigură defalcarea obiectivelor până la nivel de post și titular al acestuia
3. asigură descentralizarea managerială și economică la nivel de centru de gestiune
4. permite determinarea potențialului de viabilitate al firmei
5. apelează la structuri organizatorice paralele cu structura organizatorică formală a
firmei
6. facilitează formularea de recomandări strategico-tactice axate pe cauzele
generatoare de puncte forte și slabe

Care din variante exprimă implicații ale folosirii diagnosticării?

a. 1-5
b. 2-3
c. 4-6

87. Promovarea și utilizarea unor sisteme și metode de management în exercitarea


proceselor de management generează:

1. rezolvarea unor probleme complexe, de natură strategică cu un pronunțat caracter


motivațional
2. asigură defalcarea obiectivelor până la nivel de post și titular al acestuia
3. asigură descentralizarea managerială și economică la nivel de centru de gestiune
4. permite determinarea potențialului de viabilitate al firmei
5. apelează la structuri organizatorice paralele cu structura organizatorică formală a
firmei
6. facilitează formularea de recomandări strategico-tactice axate pe cauzele
generatoare de puncte forte și slabe

Care din variante exprimă implicații ale utilizării managementului prin proiecte?

a. 1-5
b. 2-3
c. 4-6

88. Promovarea și utilizarea unor sisteme și metode de management în exercitarea


proceselor de management generează:

26
1. rezolvarea unor probleme complexe, de natură strategică cu un pronunțat caracter
motivațional
2. asigură defalcarea obiectivelor până la nivel de post și titular al acestuia
3. asigură descentralizarea managerială și economică la nivel de centru de gestiune
4. permite determinarea potențialului de viabilitate al firmei
5. apelează la structuri organizatorice paralele cu structura organizatorică formală a
firmei
6. facilitează formularea de recomandări strategico-tactice axate pe cauzele
generatoare de puncte forte și slabe

Care din variante exprimă implicații ale utilizării managementului prin excepții?

a. 1-2
b. 3-4
c. niciuna din variante

89. Promovarea și utilizarea de metode și tehnici decizionale moderne reprezintă un


element de conținut al:

a. contextualizării deciziei
b. metodologizării decizionale
c. promovării managementului strategic

90. Se dau următoarele elemente:

1. studiul de piață
2. raportul de gestiune al administratorului
3. studiul de diagnosticare
4. studiul ecologic
5. studiul de fezabilitate
6. planul de afaceri
7. contul de profit și pierderi
8. strategia sectorială/națională

Arătați care din variante exprimă corect și complet fundamentele unei strategii globale de firmă?

27
a. 1-2-5-7
b. 1-3-4-8
c. 2-3-6-7

91. Citiți cu atenție elementele prezentate în continuare:

1. oportunități
2. punctele forte și cauzele ce le generează
3. punctele forte și punctele slabe
4. punctele slabe și cauzele generatoare
5. amenințări
6. recomandări strategico-tactice

Care din variante vizează numai elemente de conținut ale studiului de diagnosticare?

a. 1-2-6
b. 1-3-6
c. 2-4-6

92. Citiți cu atenție elementele prezentate în continuare:

1. oportunități
2. punctele forte și cauzele ce le generează
3. punctele forte și punctele slabe
4. punctele slabe și cauzele generatoare
5. amenințări
6. recomandări strategico-tactice

Care din variante se referă la componentele matricei SWOT?

a. 2-4-6
b. 1-3-5
c. 1-2-6

93. O firmă își propune următoarele obiective comerciale:

28
1. creșterea cifrei de afaceri cu 2% în acest an față de realizările anului precedent
2. îmbunătățirea cotei relative de piață (la 8,5%)
3. realizarea unei cercetări de marketing în zona Moldova până la 31 august a.c.
4. înființarea unor puncte de distribuție în zona marketată până la data de 15 septembrie a.c.

Care din variantele prezentate în continuare evidențiază corect tipologia obiectivelor asumate?

a. 1 – obiectiv fundamental; 2- obiectiv derivat I; 3 – obiectiv derivat II; 4 – obiectiv


specific
b. 1 – obiectiv derivat I; 2 – obiectiv derivat II; 3 – obiectiv specific; 4 – obiectiv specific
c. 1 – obiectiv derivat I; 2 – obiectiv derivat I; 3 – obiectiv derivat II; 4 – obiectiv derivat
II

94. O firmă își propune următoarele obiective comerciale:

1. creșterea cifrei de afaceri cu 2% în acest an față de realizările anului precedent


2. îmbunătățirea cotei relative de piață (la 8,5%)
3. realizarea unei cercetări de marketing în zona Moldova până la 31 august a.c.
4. înființarea unor puncte de distribuție în zona marketată până la data de 15
septembrie a.c.

Care din variante exprimă corect gradul de implicare procesuală în realizarea acestor obiective?

a. 1 – firma, în ansamblul său; 2 – funcțiunea comercială; 3 – activitatea de marketing; 4


– atribuții de vânzări/distribuție din cadrul activității de vânzări
b. 1 – funcțiunea comercială; 2 – activitatea de marketing; 3 – activitatea de marketing;
4 – activitatea de vânzări
c. 1 – funcțiunea comercială; 2 – funcțiunea comercială; 3 – activitatea de marketing; 4
– activitatea de vânzări

95. Se dau următoarele aspecte semnificative crizei manageriale și economice:

1.adoptarea unui număr mare de decizii, de o eterogenitate ridicată


2.informatizarea timidă a proceselor de management, în special în ceea ce privește
fundamentarea deciziilor strategico-tactice

29
3.ponderea încă redusă a deciziilor de natură strategică, de risc și incertitudine, unice și
aleatorii
4.birocratizarea, uneori excesivă, predominantă în firmele de dimensiuni mari, din sectorul
de stat și public
5.competența managerială precară a numeroși manageri din firmele cu capital majoritar
sau integral de stat, nominalizați cu prioritate pe criterii politice
6.tendința de ”sufocare informațională” a managerilor datorită insuficientei definiri a
nevoilor informaționale ale acestora.

Arătați care din variante se referă în exclusivitate la componenta decizională a managementului


agenților economici?

a.1-3-5
b. 2-4-6
c. 1-4-5

96. Se dau următoarele aspecte semnificative crizei manageriale și economice:

1. adoptarea unui număr mare de decizii, de o eterogenitate ridicată


2. informatizarea timidă a proceselor de management, în special în ceea ce privește
fundamentarea deciziilor strategico-tactice
3. ponderea încă redusă a deciziilor de natură strategică, de risc și incertitudine,
unice și aleatorii
4. birocratizarea, uneori excesivă, predominantă în firmele de dimensiuni mari, din
sectorul de stat și public
5. competența managerială precară a numeroși manageri din firmele cu capital
majoritar sau integral de stat, nominalizați cu prioritate pe criterii politice
6. tendința de ”sufocare informațională” a managerilor datorită insuficientei definiri a
nevoilor informaționale ale acestora.

Arătați varianta care exprimă corect ”starea” în care se află sistemul informațional al
managementului agenților economici?
a. 1-3-5
b. 2-4-6
c. 4-5-6

30
97. Se dau următoarele:

1. insuficienta defalcare a obiectivelor până la nivelul postului/titularilor de post


2. selecția, încadrarea și promovarea în ipostaze manageriale-deficitare
3. instabilitatea echipelor manageriale, mai ales la întreprinderile cu capital majoritar sau
integral de stat
4. motivarea axată pe gradul de îndeplinire a sarcinilor

Care din variante exprimă cauze principale ale profesionalizării reduse a managerilor în
România?

a. 2-3
b. 1-2
c. 1-4

98. ”Sub presiunea sindicatelor, politicile motivaționale manageriale se pliază mai mult pe
solicitările efectiv obținute, nefiind corelate cu productivitatea....” este un aspect
semnificativ al:

a. managementului resurselor umane


b. strategiei și politicii firmei
c. managementului strategic

99. Se dau următoarele puncte forte ale managementului agenților economici în 2009:

1.centrarea managementului firmelor românești pe obținerea de performanțe


2.organizarea eficace a activităților la nivel de firmă
3.antrenarea intensă a salariaților firmelor românești la realizarea obiectivelor
4.promovarea unui stil managerial, a unui leadership axat pe implicare și eficacitate
5.elaborarea de strategii și politici bine fundamentate
6.diminuarea semnificativă a vârstei întreprinzătorilor și managerilor firmelor nou-
înființate

Precizați pentru care din punctele forte enumerate, termenul de comparație este cerință a
managementului profesionist?

31
a. 2-3-5
b. 1-4-6
c. 1-3-4

100. Fișa postului facilitează întocmirea și utilizarea unor documente specifice, cu rol
managerial deosebit, precum:

1. fișa decizională
2. fișa de nevoi informaționale
3. regulamentul intern
4. harta proceselor

Care din variante este corectă?

a. 1-3
b. 2-4
c. 1-2

NOTA

Intrebări de 1 (unu) punct :


1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,57,60,62,68,77,78,81,82,84,89,98

Intrebări de 2(două) puncte :


20,27,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,66,67,71,72,73,79,80, 85,86,87,88,97,100

Intrebări de 3(trei) puncte :


6,9,15,16,17,18,19,26,34,35,36,61,63,64,65,69,70,74,75,76,83,
90,91,92,93,94,95,96,99

32
RĂSPUNSURI CORECTE

Testul Varianta Testul Varianta Testul Varianta Testul Varianta


Grila Corecta Grila Corecta Grila Corecta Grila Corecta
1 b 26 c 51 c 76 a
2 c 27 b 52 b 77 a
3 a 28 a 53 a 78 b
4 c 29 c 54 b 79 b
5 b 30 b 55 a 80 a
6 b 31 b 56 b 81 c
7 a 32 a 57 c 82 c
8 b 33 a 58 c 83 a
9 c 34 b 59 c 84 a
10 a 35 b 60 b 85 b
11 c 36 a 61 b 86 c
12 b 37 b 62 a 87 a
13 c 38 c 63 b 88 c
14 b 39 b 64 a 89 b
15 a 40 c 65 c 90 b
16 b 41 b 66 a 91 c
17 a 42 b 67 b 92 b
18 c 43 a 68 c 93 c
19 b 44 a 69 a 94 c
20 c 45 a 70 c 95 a
21 c 46 a 71 a 96 b
22 b 47 a 72 b 97 a
23 b 48 c 73 c 98 a
24 c 49 a 74 b 99 a
25 c 50 c 75 c 100 c

33