Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSIT ATEA DIN BUCURE~TI DIRECTIA GENERALA SECRET ARIA T ,

TEHNICI
DE

SECRETARIAT

2009

SEPTEMBRIE
Dupa vacanta ...
• Sesiune de toamna; Organizarea, Intocmirea Reclasificarea Intocmirea Transferuri; Intreruperi Organizarea de studii, prelungiri de scolaritate; Incheierea situatiei scolare pentru studentii Erasmus; sesiunii speciale de licenta pentru bursierii Erasmus; de cercetare pentru admiterea In anul al doilea la scolile doctorale; candidatilor admisi. Intocmirea Dispozitiilor ~i afisarea de calatorie de inmatriculare notelor obtinute In Admitere master ~i doctorat; Sustinerea proiectelor Verificarea Descarcarea Procurarea dosarelor calcularea mediilor anuale ale studentilor; listelor cu studentii prornovati pe formatiuni de studiu; studentilor;

Culegerea datelor pentru statisticile de incheiere a anului universitar; statisticilor pentru finantare; Reinmatriculari;

pentru studii de licenta si doctorat; notelor din cataloage In centralizatoare sesiunea de restante si mariri: de carnete / Iegitimatii de transport/cupoane pentru studenti; Afisarea planurilor de invatamant; Afisarea structurii anului universitar; Afisarea Regulamentului de activitate profesionala a studentilor,

11

OCTOMBRIE
Inscrierea studentilor in anuI universitar, completarea contractelor de scolarizare, si a alcatuirea dosarelor de student (licenta, master,doctorat); Intocmirea ~i eliberarea carneteIor de student, a legitimatiilor cupoaneIor de calatorie pentru anuI I; Vizarea documenteIor Definitivarea studentilor; studentilor pentru ocuparea locurilor de la buget, reclasificarii de transport

intocmirea dispozitiilor interne de transfer in urma reclasificarii; Afisarea fiselor specializarilor ~i a fisei disciplineIor; Afisarea cornponentei grupelor de studenti; Depunerea cererilor pentru inscrierea studentilor pentru discipIinele facultative: Intocrnirea bazei de date a studentilor inmatriculati in anuI J; Intocmirea situatiilor statistice pentru incheierea inceputul anului universitar In curs (SC 1, SC 2); Inregistrarea deciziilor privitoare la studenti transferuri, prelungiri de scolaritate, etc.); anuIui universitar (exmatriculari, precedent ~i

reinmatriculari,

Intocmlrea centraIizatoarelor
Afisarea metodologiei alocarea acestora:

si a registrelor matricole pe dornenii, specializari si


a burselor si efectuarea lucrarilor privind

forme de invatamdnt pentru studentii din anul I; de acordare

Afisarea programului de intalnire a secretarului stabilirii sarcinilor ce Ie rev in: Afisarea specializari; Intocmirea drepturi; listei directorilor de program

de an cu sefii de grupe In vederea pe dornenii, ani de studii si

~i tutorilor cardurilor

tabeIelor pentru eliberarea

pentru plata burselor si a altor

Inscrieri pentru DPPD; Aranjarea dosarelor studentilor din anul numereIor matricole; Instiintarea studentilor diferenta stabiIite; transferati,

r in ordine strict alfabetica ~i acordarea

Intocmirea referateIor de diferente si echivalari; reinmatriculati etc. asupra examenelor de

Verificarea dosarelor studentilor inmatriculati procedurilor privind acteIe de studii necesare;

in anul J pentru

respectarea care nu

Propunerea de exmatriculare a studentilor adrnisi pe Iocuri subventionate au la dosar acteIe de studii in original; Transmiterea Transmiterea listelor grupelor de studenti la Dispensarul U.B.; listeIor cu studentii inmatriculati surarii exameneIor pentru

pe Iocuri finantate de la buget la R.A.T.B.; de admitere anul universitar (Iicenta, urmator masterat, (licenta,

rviciul Financiar. in vederea decontarii abonamentelor Informarea asupra desfa Propunerea cifrelor

de scolarizare

13

NOIEMBRIE
Definitivarea propunerilor pentru acordarea burselor si trimiterea lor la Rectorat; Distribuirea cardurilor bancare: Continuarea intocmirii centralizatoarelor Actualizarea pentru studentii inmatriculati in anul I: dosarelor cu fisele de inscriere ~i cu contractele de studii; din anul universitar precedent; la diploma de licenta;

Arhivarea documentelor

Intocmirea suplimentului
Intocmirea cataioageior Intocmirea propunerilor

Intocmirea registrelor matricole pentru anul I; de note pentru sesiunea de iarna a masteranzilor; de exmatriculare;

Verificarea situatiilor privind plata taxelor de scolarizare; Afisarea propunerilor scolarizare; de scoatere din evidenta a studentilor ~i demararea care nu si-au platit taxa de procedurilor de intocmire a

Verificarea situatiei scolare a absolventilor suplimentelor [a diploma; Verificarea

H.G. cu dorneniile, specializarile ~i titlul obtinut;

Verificarea structurii institutiei; Verificarea duratei de studii si a coerentei situatiilor scolare; Verificarea formularului; Primirea de la catedre a listei de cornpetente pentru fiecare specializare (In lb. engleza si lb. rornana); Primirea si introducerea in calculator a disciplinelor planului de inva!amant in lb. engleza;

Introducerea situatiei scolare;

15

DECEMBRIE
Intocmirea cataloagelor • Prezentarea cataloagelor de examene pentru sesiunea de iarna ~i semnarea

de secretarii de an; cataloagelor pentru semnarea lor de catre decan

• Descarcarea In registrele matricole a notelor din anul universitar precedent; • Eliberarea cupoanelor de calatorie pentru anul calendaristicurmator; • Intocmirea tabelelor cu studentii care beneficiaza de tabere gratuite In perioada vacantei de iama; • Sesiunea de examene pentru masterat (semestrul al treilea); • • Continuarea completarii registrelor matricole pentru studenii din anul I de studii;

Intocmirea suplimentelor la diploma pentru absolventi.

17

IANUARIE
• • • Intocmirea Raportului de activitate pe anul anterior; Evaluarea profesionala; Reactualizarea fisei postului; Situatiile statistice pentru finantare incepand cu 1 ianuarie; • • • Pregatirea sesiunii de examene - planificari, programari: Lucrari zilniee legate de desfasurarea examenelor; Descarcarea In registrele matricole a notelor din anul universitar precedent; Ineheierea situatiei scolare pe primul semestru la diseiplinale prevazute eu verifieare; • • • • • • • Pregatirea desfasurarii examenului de licenta sesiunea ianuarie - februarie; Intoemirea cataloagelor de licente si disertatie; Descarcarea notelor din eataloage in eentralizatoare pentru studenti; Incheierea situatiei scolare pentru masteranzi (semestrul al treilea); Exmatricularea studentilor care, In perioada de suspendare, nu au aehitat taxa de

scolarizare; Afisarea tuturor informatiilor referitoare la examenul de licenta / disertatie - sesiunea Intocmirea suplimentelor la diploma. iunie;

19

FEBRUARIE
• Continuarea descarcarii notelor din cataloagele sesiunii de iarna in centralizatoare • Descarcarea In registrele matricole finalizeaza in martie); a notelor din anul universitar precedent (se • Sustinerea examenului de licenta (sesiunea ianuarie - februarie) - Programarea candidatilor pe sali; - Afisarea rezultatelor; Inaintarea catre Biroul Acte de Studii a actelor absolventilor care au sustinut ~l promovat examenul de Iicenta si dizertatie ,In vederea intocrnirii documentelor scolare (diplome, certificate) - pentru cei din sesiunea ianuarie - februarie; • Descarcarea rezultatelor in registrele matricole, In urma sustinerii examenelor de licenta si disertatie; • Reevaluarea listei studentilor bursieri dupa sesiunea de iarna, conform metodologiei de acordare a burselor; • Incheierea ~i transmiterea rezultatelor de la colocviul de admitere la gradul I pentru profesorii din invatamantul preuniversitar; • Sustinerea examenelor la scoala doctoral a; Sustinerea proiectului de cercetare pentru trecerea In etapa a doua a studiilor universitare de doctorat (durata I Yz ani); • Afisarea tuturor informatiilor nou aparute privitoare la examenul licente din sesiunea iunie - iulie; • Intocmirea suplimentelor la diploma; • Afisarea tuturor informatiilor pentru examenul de admitere: calendar. metodologie, taxe,

21

MARTIE
Inmatricularea doilea: • Scoaterea din evidenta a studentilor care nu au achitat taxa de scolarizare pentru semestrul al doilea; • Descarcarea In registrele matricole a notelor din anul universitar precedent; studentilor transferati de la alte facultati (universitati) In semestrul al

• Intocmirea cataloagelor pentru sesiunea de examene (anii terrninali); • Inaintarea situatiei finale a examenului de disertatie (durata 1 Yz); • Intocmirea suplimentului la diploma pentru absolventii programelor de master; • Propuneri pentru comisiile de finalizare a studiilor pentru sesiunea iunie; • Propuneri pentru admitere: - comisia central

a;

- spatii de concurs; - rechizite tipizate.

23

APRILIE
Finalizarea situatiei scolare din anii precedenti pentru anii tenninali (licenta ~i master); Pregatirea sesiunii de examene pentru anii terminali; Pregatirea sesiunii de examene de licenta (rnateriale, fise de inscriere, fise de lichidare); Afisarea listei disciplinelor optionale si facultative propuse pentru anul universitar urmator; Finalizarea intocmirii suplimentelor la diploma pentru studentii / masteranzii care au sustinut examenul de licenta/disertatie in februarie ~i inaintarea documentelor catre Rectoratul Universitatii; Afisarea programarii examenelor din sesiunea de examene pentru anii tenninali; Afisarea calendarului examenelor de licenta ~i disertatie; Pregatirea suplimentelor la diploma pentru viitorii absolventi prin: - verificarea dosarelor (diplorne, certificate); - verificarea situatiei scolare (note, medii); - verificarea situatiei taxelor.

25

MAI
Organizarea sesiunii de examene ~i restante pentru anii terrninali: Pregatirea sesiunii de vara pentru anii I - III. Afisarea planificarii examenelor; Descarcarea notelor in centralizatoare ;

Incheierea situatiei scolare din anii terminali si descarcarea acestora in registrul matricol; Pregatirea suplimentelor la diploma pentru anii terminali;

Pregatirea activitatilor de practice; Procurarea necesarului de materiale si rechizite pentru examenul de admitere (studiile de licenta, master) si grade didactice; Stabilirea spatiului de concurs pentru examenul de adrnitere: Inscrierea pentru examenele de licente ~i disertatie; Pregatirea sesiunii de licenta si disertatie; lnregistrarea Intocmirea de an; Semnarea de catre decan a cataloagelor pentru sesiunea mai - iunie . cererilor studentilor pentru disciplinele optionale ~i facultative: cataloagelor pentru sesiunea mai - iunie ~i semnarea cataloagelor de secretarii

27

IUNIE
Programarea Organizarea gradul didactic I; Continuarea ~i finalizarea sesiunii de examene; Descarcarea notelor din cataloage In centralizatoere; Definitivarea inscrierii studentilor la examenele de licenta ~i disertatie; Organizarea licentei /disertatiei (liste, cataloage, legitimatii, aranjarea lucrarilor de licente pe cornisii, afisarea listelor si a rezultatelor, primirea contestatiilor, afisarea rezultatelor finale); Intocmirea ~i eliberarea adeverintelor de absolvire licenta/disertatie; Pregatirea examenului de admitere. ~i afisarea datelor examenelor din sesiunea de toamna; cursurilor de perfectionare In vederea sustinerii examenelor de definitivat ~i

29

IULIE
Concursuri de pregatire pentru sustinerea examenului de definitivat ~i grad II; Eliberarea adeverintelor de licenta; Organizarea ~i desfasurarea concursului de admitere pentru anul universitar urmator:
-rnscrieri

(verificare, primire dosare inscriere);

- comisiile de admitere; - prirnirea, de la comisiile de adrnitere, a dosarelor candidatilor admisi ~i respinsi; - restituirea dosarelor candidatilor respinsi. Incheierea formalitatilor pentru examenele de finalizare a studiilor si transmiterea lor la Rectorat (cataloage, centralizator, borderou, dosarele absolventilor); Cursuri de pregatire pentru examenul de definitivat ~igrad II.

Visuri de vacantii...

31

2.8. Reclasificarea studentilor


1. Conducerea facultatii identifica cifra de scolarizare pentru locurile finantate de la buget alocate la inceputul anului universitar in care studentii au fost inmatriculati in anul 1. 2. Biroul de conducere al facultatii stabileste numarul de locuri subventionate de la buget alocate pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalullocurilor finantate de la buget) si

termenul de depunere a actelor doveditoare pentru ocuparea acestor locuri. 3. Numarul de locuri subventionate de la buget alocate pentru cazurile sociale finantate de la buget (pct.2) se scade din numarul total de locuri subventionate (pct.1) ~i se obtine numarul de locuri subventionate de la buget pentru care concureaza studentii aflati pe locuri subventionate si studentii aflati pe locuri in regim cu taxa care indeplinesc conditiile de a ocupa locuri

subventionate de la buget. 4. Studentii care indeplinesc conditiile pentru a se incadra in "cazuri sociale"( conditiile pentru acordarea burselor sociale conform Regulamentului de acordare a burselor) depun la secretariat, pana la termenul stabilit, 5. Secretariatul
0

cerere insotita de acte doveditoare privind veniturile.

facultatii, sub coordonarea secretarului sef, realizeaza, pentru fiecare an in clasificarea studentilor considerati cazuri sociale, in ordinea

parte, pe dornenii/specializari,

descrescatoare a punctelor obtinute in anul anterior, conform cifrei stabilite (pet, 2). 6. Secretariatul facultatii, sub coordonarea secretarului sef, realizeaza clasificarea celorlalti

studenti in ordinea descrescatoare a punctelor obtinute in anul anterior. Punctele se obtin prin insumarea produsului rezultat din numarul de credite si nota acordata la fiecare disciplina din planul de invatamant, astfel incat pentru 60 de credite sa se obtina intre 300 si 600 de puncte. 7. Din clasificare sunt eliminati studentii in regim cu taxa care nu indeplinesc conditiile pentru a ocupa un loc subventionat de la buget (studenti la studentii la
0

alta facultate pe locuri subventionate,

a doua facultate, care au studiat pe locuri subventionate). descrescatoare a punctelor se stabilesc studentii care pot ocupa locuri

8. In ordinea

subventionate de la buget.(pct.3). La acestia se adauga studentii "cazuri sociale", verificandu-se sa nu apara acelasi student de doua ori. Daca studentul de la "cazuri sociale"a ocupat un loc in lista datorita punctajului obtinut, locul lui din lista de "cazuri sociale" va reveni studentului urmator, Studentii subventionati de la buget care in anul universitar precedent au beneficiat de

PRELUNGlRE

DE SCOLARITATE

din motive medicale, sunt inclusi in lista studentilor finantate de Ia buget) daca sunt bolnavi de TBC

"cazuri sociale" (cei 15%) din totalullocurilor

(aflati in evidenta dispensarelor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie

53

grave, insuficiente

renale crornce, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii

congenitale,

hepatita

cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, situatie in care vor prezenta

documente medicale eliberate sau vizate de Spitalul studentilor din Bucuresti. Studentii care nu se incadreaza in aceasta categorie se vor include in clasificarea facuta prin ordonarea

descrescatoare a punctelor obtinute in ultimul an de studii promovat. Studentii subventionati de Ia buget, care in anul universitar precedent au beneficiat de

lNTRERUPEREA

STUDIILOR

sunt inclusi in clasificarea facuta prin ordonarea descrescatoare

a punctelor obtinute in ultimul an de studii promovat. 9. Secretarul sef inainteaza conducerii facultatii rezultatele reclasificarii. 10. Conducerea facultatii aproba rezultatele reclasificarii. 11. Secretariatul facultatii afiseaza rezultatele reclasificarii, stabilind termenul de contestatii, 12. Daca nu apar contestatii, secretariatul intocmeste Dispozitii privind transferul studentilor care in anul anterior au fost pe locurile in regim cu taxa ~i sunt clasificati pe locuri subventionate de la buget ~i al studentilor care in anul anterior au fost pe locuri subventionate de la buget ~i tree pe locuri in regim de taxa. 13. Dispozitiile sunt inregistrate in Registrul de dispozitii. 14. Dispozitiile sunt aduse la cunostinta studentilor, prin afisare. 15. Dispozitiile sunt arhi vate .

... ... . . . .... .. . .. . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . .. ... . .. .... . ... .. . .... . . ... . . . .. . . . .. . . . . . ~

54

2.10. Acordarea burselor


1. M.E.C.l. repartizeaza fondurile pentru acordarea burselor in functie de numarul de studenti rom ani de la cursurile de zi finantati de la buget. 2. Universitatea din Bucuresti, prin prorectorul de resort, repartizeaza fondurile pe facultati, in functie de numarul de studenti, 3. Consiliul facultatii numeste
0

Comisie de acordare a burselor, alcatuita din cadre didactice,

studenti ~i Secretarul Sef al facultatii. 4. Secretariatul facultatii afiseaza la avizier liste cu documentele necesare depunerii dosarului pentru bursele sociale, precizandu-se ~i termenul de primire. 5. Studentii care se incadreaza in conditiile de acordare a burselor sociale pre cum si cei cu situatii speciale depun dosarele de solicitare a bursei sociale la Secretariatul termenul stabilit. 6. Secretarii de an, prezinta pentru studentii din anii de studii pe care ii gestioneaza, rezultatelor
0

facultatii, in

Iista a

la invatatura, in ordinea descrescatoare a mediilor pentru acordarea burselor de

studiu, merit sau performanta. 7. Secretarii de an verifica dosarele depuse pentru bursele sociale si incadrarea in plafonul

prevazut. 8. Comisia de acordare a burselor verifica dosarele pentru obtinerea burselor sociale
~l

stabileste lista studentilor care vor beneficia de burse sociale. 9. Comisia de acordare a burselor, pe baza procentelor hotarate pentru fiecare an de studiu, domeniu sau specializare, stabileste lista studentilor care vor beneficia de burse de studiu, merit si performanta. 10. Secretariatul, pe baza listelor stabilite de catre Comisia de acordare a burselor, va transmite prorectorului de resort trei exemplare din listele finale centralizate pe facultate. 11. Secretariatul primeste prin Registratura de la prorectorul de resort, lista aprobata a studentilor bursieri din facultate pentru anul universitar respectiv. 12. Secretariatul afiseaza, la avizier, lista aprobata. 13. Secretarii verifies daca studentii care beneficiaza de bursa au card bancar din anii precedenti. 14. Secretarii de an vor convoca, la secretariat, studentii care nu au card bancar pentru

indeplinirea formalitatilor necesare eliberarii unui card bancar al bancii agreate de Universitate.

57

Model cerere acordare bursa

UNIVERSITATEA FACULTATEA

DIN BUCURE~TI .

Domnule Decan,

Subsemnatul

(a) _____________________ student grupa domiciliatta)


(a)

, C.N.P . la Facultatea specializarea in

.....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I..../..../....I

va

rag

sa binevoiti

a-rm

aproba

acordarea

uner

burse

sociale

in

anul

universitar

Mentionez ca: media anului precedent este: venitul mediu pe membru de familie este de _
-------

RON.

Declar totodata, ca personal nu sunt salariaua) si nu am nici un alt venit.

Data:

Sernnatura:

59

2.12. Modificarea notelor in cataloagele de note


1. Initiativa in declansarea acestei proceduri apartine fie cadrului didactic care a gresit nota, fie
0

studentului care se va adresa decanului cu

cerere prin care solicitamodificarea

notei deoarece:

nu corespunde cu nota consemnata in carnetul de note al studentului sau in listele afisate si semnate de cadrul didactic respectiv. nu a fost consemnata in catalog, studentul fiind trecut «ABSENT ». 2. Studentul
0

va prezenta

cererea cadrului didactic care a omis trecerea notei in catalog sau a in carnetul de note.

trecut

nota diferita de nota consemnata

Daca este de acord cu solicitarea studentului, cadrul didactic va propune, conducerii facultatii in scris, modificarea notei.

In cazul

in care nota nu este trecuta in cametul de note al studentului ~i nu se poate reconstitui pe

baza lucrarilor scrise existente, profesorul poate refuza solicitarea studentului. 3. Studentul va depune cererea la secretarul de an. 4. Secretarul de an mentioneaza pe cerere situatia scolara consemnata in catalogul de note. sef pentru a fi discutata in Biroul de Consiliu al

5. Secretarul de an inainteaza cererea secretarului facultatii.

6. Secretarul sef primeste toate cererile de modificare a notelor si le prezinta in Biroul de Consiliu. 7. Biroul de Consiliu aproba sau nu cererile discutate, stabilind cine va face modificarea notelor in catalog: profesorul care a facut exarninarea sau seful de catedra din care face parte profesorul. Hotararea este consemnata in procesul verbal de sedinta, 8. Decanul sernneaza cererile, precizand nota definitiva si persoana care face modificarea. 9. Cererile sunt trimise la secretariat pentru a se aduce la indeplinire hotararea Biroului de Consiliu. 10. Secretarul de an prezinta cataloagele in cauza persoanelor stabilite de catre Biroul de Consiliu pentru a efectua modificarile aprobate. 11. Nota aprobata este trecuta in catalog fiind Insotita de mentiunea "modificata de mine" numele

persoanei care trece nota in cIar, semnatura si data in care s-a facut aceasta modificare. Vechea nota sau "absent" se anuleaza cu 0 linie orizontala 12. Secretarul de an efectueaza in centralizatorul notelor, eventual ~i in Registrul matricol, modificarea aprobata, conform reglementarilor in vigoare. 13. Cererea aprobata se va arhiva impreuna cu catalogul respectiv.

67

2.17. Recunoasterea studiilor studentilor din Universitatea din Bucuresti care au beneficiat de mobilitati ERASMUS
1. Responsabilul (ERASMUS) ERASMUS din facultate primeste de la Biroul Programe Comunitare

lista de mobilitati disponibile pentru anul academic urmator, lista care cuprinde

numarul de locuri alocate, numarul de studenti pre cum si nivelul de studii vizat; 2. Secretariatul primeste aceasta lista de la responsabilul ERASMUS din facultate, care va

stabili termenul pana la care se vor depune cererile studentilor; 3. Secretariatul primeste cererile studentilor pentru participarea la selectia ERASMUS, pe care trece situatia scolara a acestora; 4. Responsabilul ERASMUS din facultate primeste cererile ~i convoacii comisia de selectie la nivelul facultatii pentru stabilirea studentilor care vor beneficia de bursa ERASMUS; 5. Responsabilul ERASMUS va trans mite secretariatului facultatii si Biroului Programe

Comunitare (ERASMUS) lista studentilor selectati pentru ambele semestre; 6. Secretarul sef al facultatii va transmite secretarilor de an lista cu studentii care vor beneficia de mobilitatile ERASMUS; 7. Secretarii de an vor elibera situatiile scolare pentru candidatii ERASMUS, situatii care vor cuprinde rezultatele obtinute pana la momentul selectiei ~i care vor fi semnate de decan si de secretarul sef al facultatii. Aceastii situatie scolara, de uz intern, se va elibera gratuit, in 2 exemplare. 8, Secretarii de an vor elibera, la inceputul anului academic adeverinte de integralisti pentru studenti bursieri ERASMUS care au finalizat anul I de studiu. Aceasta adeverinta, de uz intern, se va elibera gratuit. 9. Secretarii de an vor elibera adeverinte de student la master, dupa finalizarea concursului de admitere, pentru bursierii ERASMUS care beneficiaza de stagii pe perioada masteratului.

Aceastii adeverinta, de uz intern, se va elibera gratuit. 10. Secretarii de an vor lua masurile necesare pentru ca studenti sa-si primeasca in totalitate bursa pe toata durata perioadei de studii in strainatate, cu exceptia doctoranzilor care beneficiaza de burse finantate din fonduri structurale. Ei nu pot beneficia de stagii ERASMUS decat cu conditia ca pe perioada stagiului sii renunte la bursa finantata din fonduri structurale. 11. Secretarii de an vor lua masurile necesare pentru ca studentii in regim cu taxa sa nu plateasca taxa de studii pe durata stagiului in strainatate.

81

12. In

cazul

in

care

s-a

aprobat

prelungirea

stagiului

ERi\SMUS

pentru

semestrul

al -II- lea, responsabilul

ERASMUS din facultate comunica secretariatului

facultatii numele

studentilor care au primit aprobarea de prelungire a stagiului ERASMUS. 13. La intoarcerea recunoasterea in tara, responsabilul ERASMUS va propune Decanului sa aprobe

integrala a perioadei de studii atat ca durata - daca studentul a obtinut suma perioadei de stagiu (30 credite/semestru) - cat si in ceea ce priveste acordului initial (Leaming Agreement/changes)
~1

creditelor corespunzatoare continutul daca

acesta corespunde

declaratiei Decanului in acest sens (conform anexei "Atestat de recunoastere"). 14. Atestatul de recunoastere, vizat de responsabilul ERASMUS si aprobat de Decan, acordurile inter-institutionale de studii (Leaming Agreement/changes) copie, declaratia Decanului eu originalul" dat de Biroul

copie, foaia matricola de la Universitatea gazda (copie,"eonform

Programe Comunitare, si traducere legalizata) se depun la secretariatul facultatii. 15. Secretariatul va inregistra intocmai recunoasterile aprobate de Decan, cu mentionarea, in

registrul matricol si in suplimentul la diploma, atat a perioadei si numele institutiei unde a fost efectuat stagiul ERASMUS, cat si a disciplinelor studiate la universitatea respectiva, Disciplinele vor fi inscrise in limba rornana (conform foii matricole tradusa ~i legalizata la notariat). 16. Atestatul de recunoastere impreuna cu cataloagele. a rezultatelor ERASMUS va deveni catalog si se va arhiva

82

Model atestat recunoastere (Antetul Facultatii)

rezultate ERASMUS

ATESTAT pentru recunoasterea rezultatelor obtinute in stagiul ERASMUS de catre (student)

In

conforrnitate

cu

docurnentele

oficiale (institutia

ermse gazda, anul

de tara),
--'

catre studentul sectia

-----------

, Facultatea de -------------------------------------, a urrnat in anul universitar 200 1200 sernestrul cursurile institutiei sus mentionate, obtinand

urmatoarele rezultate:

Disciplina

Semestrul

Nr. credite

Nota (in institutia gazda)

Nota (in Romania)

TOTAL CREDITE Avand in vedere ca studentul a obtinut __ credite, numar suficient pentru absolvirea

unui sernestru de studiu in conforrnitate cu planul de invatamant, ate stam prin prezenta ca draldl --------------------------------------------universitar 200 1200 , a absolvit sernestrul IIII, anul

Decan, (semnatura si stampila) Responsabil ERASMUS (semnatura)

83