Sunteți pe pagina 1din 10

DATA:

CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOR :
ȘCOALA:
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Primim și dăruim”
SUBIECTUL: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1000000 cu rest
diferit de 0
FORMA DE REALIZARE :Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: lecție de fixare și sistematizare

COMPETENŢE SPECIFICE
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel
mult trei cifre și de împărțiri la numere de o cifră sau două cifre
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau
compunerea de probleme cu raționamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 1 000 000

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1 - să identifice rezultatul corect la exerciții de împărțire a unei sume la un număr


O2 - să rezolve corect exerciţii de împărţire cu rest diferit de 0 ;
O3 - să utilizeze corect terminologia specifică operaţiilor matematice învăţate în rezolvarea de
exerciţii și probleme;
O4 –să completeze un tabel cu câtul și restul unor împărţiri ;
O5 - să rezolve o problemă folosind împărțirea cu rest și planul de rezolvare.

OBIECTIV AFECTIV
Dezvoltarea interesului elevilor pentru învățarea unor noțiuni matematice
OBIECTIV PSIHOMOTRIC
Dezvoltarea deprinderii de a scrie corect,lizibil, îngrijit.

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic,problematizarea, Ştiu-
vreau să ştiu- am aflat.
b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: manual, tablă, markere, fişe de lucru pe
echipe, coli xerox , fişe de evaluare, tablă, plicul surpriză.
c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe;
d) Forme de evaluare: observarea sistematică, evaluarea pe grupe, interevaluarea, aprecierea
verbală, evaluarea scrisă

RESURSE

- bibliografice:
 Constantin Cucoş , ( coordonator ) , Pedagogie . editura Polirom , Iaşi 2006
 Gheorghe Dumitriu , Constanţa Dumitriu ,, Psihopedagogie pentru examenele
de definitivare şi grade didactice” , Editura Didactică şi pedagogică ,
Bucureşti , 2004
 Costică Lupu , ,,Metodica predării matematicii , pentru învăţământ primar şi
preşcolar” , Editura Caba, 2006
 Programa școlară pentru clasa a IV-a, București,2013
 Mirela Mihăescu,Ștefan Pacearcă,Anița Dulman - ,,Matematică-manual
pentru clasa a IV-a”, Editura Intuitext,București,2016
 Daniela Berechet-,,Modalități de lucru diferențiate-Pregătire suplimentară
prin planuri individualizate-Matematică –clasa a IV-a”,Ed.Paralela
45,Pitești,2018

- umane: 17 elevi

- spaţiale: sala de clasă

- temporale : 45 minute
Desfășurarea lecției
ETAPELE LECȚIEI Durată Ob. CONŢINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE
op.
Metode si Mijloace Forme de EVALUARE
procedee organizare

2min. -observarea
1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a conversaţia materiale -frontal sistematică
organizatoric activităţii: necesare -individual
- pregătirea materialului didactic; lecţiei
-asigurarea liniştii şi a disciplinei pentru desfăşurarea
activităţii;

2.Verificarea temei Se verifică tema cantitativ și calitativ.Câțiva elevi sunt -conversația -caiete de -frontal şi -aprecieri
și captarea atenției 7min. numiți să citească rezultatele obținute la exercițiile de la -explicația teme individual verbale
O1 temă, iar restul își corectează cu un pix de altă culoare.Se -exerciţiul
2 min. dau explicații pentru exercițiile mai dificile.
Plicul cu surprize -aprecieri
Se va arăta elevilor un plic pe spatele căruia sunt scrise 2 -munca -plicul cu frontal verbale
exerciţii(Anexa 1) independentă exerciţii şi
(20+12): 4= -exerciţiul mesajul
(15+20): 5=
Elevul care va rezolvă primul (și corect) exerciţiile de pe -jocul
plic va deschide plicul și va afla surpriza. didactic -observarea
Elevii rezolvă cerinţele și deschid plicul.Un elev citește sistematică
mesajul din plic.
,,-Bună ziua, copii! Sunt spiridușul lui Moș Crăciun și am -conversația,
nevoie de ajutorul vostru.Moș Crăciun are de împărțit o explicația
mulțime de cadouri la diferiți copii. Problema este că
uneori nu reușește să obțină câturile potrivite .Și cum
moșul e bătrîn și nu prea mai știe să împartă corect,m-am
gândit să vă cer ajutorul!....De exemplu...
-Trebuie să împartă: 20 de păpuși la 6 fetițe,14 mașinuțe
la 5 băieți și 30 de acadele la 7 copii.Vă rog, calculați voi
pentru el și scrieți-mi răspunsurile corecte!....Și poate
( cine știe?),cadourile rămase vor ajunge la voi.....
3.Anunţarea temei O2 Elevii sunt dirijați către rezolvarea exercițiilor.Ei observă -conversaţia, -frontal -observarea
şi a obiectivelor 11min. că numerele nu se împart exact și se obține un rest.Se explicaţia sistematică
explică și se mai dau și alte exemple de împărțiri cu rest.
Apoi se scrie titlul pe tablă și în caiete: -tabla,
,,Împărțirea cu rest.Proba împărțirii cu rest” -markere,
O3 Se scrie la tablă formula împărțirii cu rest și se explică caiete
modul în care se face proba .
D : Î = C+ R
Se anunță tema lecției și obiectivele propuse
,,Astăzi la ora de matematică vom rezolva împărțiri cu -individual
rest, vom învăța să facem proba ca să ne verificăm și vom
rezolva și niște probleme cu împărțiri.”

4. Dirijarea conso- Elevii sunt împărţiti în 3 echipe şi vor lucra pe fişe de -explicaţia,
lidării şi sistemati- lucru: echipa spiriduşilor, echipa zânelor şi echipa renilor. instructajul -planşă -observarea
zării cunoştinţelor 15min. O4 Anexele 2, 3, 4 -simboluri sistematică
Ei vor primi fișe de lucru .Pentru fiecare exercițiu pentru
rezolvat corect, echipa va primi 5 puncte. -jocul echipe
O5 Echipa cu punctajul cel mai mare va primi o diplomă și didactic -pe grupe
va fi desemnată câștigătoare. -fișe de -interevaluare
Rezolvarea exercițiilor se verifica la tablă.Copiii din lucru -frontal
aceeași echipă îl pot corecta pe colegul numit să
răspundă.

5.Asigurarea reten- Elevilor li se solicită rezolvarea individuală a unei fișe de -munca -fişe de -individual observare
ției și a transferului 5min. lucru care conține 2 exerciții simple de împărțire cu rest. independentă lucru sistematica
(Anexa 5)
6. Aprecierea şi Se fac aprecieri finale ,colective și individuale și se scrie -fișe de frontal aprecieri
încheierea 5min. răspunsul pentru spiridușul lui Moș Crăciun. lucru, individual verbale
activităţii Apoi se comunică tema pentru acasă(1-2 exerciții din caiete
Tema pentru acasă manual). -catalog
Elevii care au fost activi în timpul orei primesc
calificative în catalog.
Anexa 2
GRUPA SPIRIDUŞILOR

1. Completați tabelul:

16:5 28:3 43:6 35:8 47:9


câtul
restul
proba

2. De Crăciun, spiriduşii clasei a IV-a B vor împărţi daruri prichindeilor de grădiniţă. Ei au


pregătit 21 de cadouri pe care vor să le împartă în mod egal celor 10 prichindei. Câte daruri
va primi fiecare copil?Sunt cadouri în plus?

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT

Anexa 3
GRUPA ZÂNELOR

1.Completează tabelul:
8:5 17:4 48:9 23:5 14:4
câtul
restul
proba

2. Pentru a orna bradul de Crăciun, copiii au așezat în mod egal cele 32 de globulețe pe 9
crenguțe.Câte globulețe erau pe fiecare crenguță de brad?Căte globulețe au rămas?

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT

Anexa 4
GRUPA RENILOR

1. Completează tabelul:

29:6 75:9 58:7 35:8 18:4


câtul
restul
proba

3. Pentru a merge la colindat, elevii clasei a IV-a B s-au împărțit în 3 grupe cu număr egal de
copii.Știind că sunt 26 de elevi în clasă, aflați câți elevi erau în fiecare grupă? Credeți că a fost
cineva absent?

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT


Anexa 1

-Bună ziua, copii!

Sunt spiridușul lui Moș Crăciun și am nevoie de ajutorul


vostru. Moș Crăciun are de împărțit o mulțime de cadouri
la diferiți copii. Problema este că uneori nu obține câturile
potrivite.Și cum moșul e bătrîn și nu prea mai știe să
împartă corect,m-am gândit să vă cer ajutorul!....
De exemplu...
-Trebuie să împartă în mod egal: 20 de păpuși la 6
fetițe,14 mașinuțe la 5 băieți și 30 de acadele la 7 copii.Vă
rog, calculați voi pentru el și scrieți-mi răspunsurile
corecte!....Și poate,( cine știe?),cadourile rămase vor
ajunge la voi.....

Anexa 5
.

FIȘĂ DE EVALUARE

1.Aflați deîmpărțitul dacă împărțitorul

este 7,câtul 3 și restul 4.

2.Aflați împărțitorul,dacă deîmpărțitul

este 20,câtul este 3 și restul 2.

S-ar putea să vă placă și