Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ ____________________________________________________

DECIZIE

Privind trecerea la o altă tranşa de salarizare

Profesor__________________________, director al __________________________,


judeţul ___________________ numit prin decizia nr._____________ 2016 emisă de
Inspectoratul Şcolar al judeţului ___________________,

în temeiul:

- Ordinului nr.400 din 12 iunie 2015 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat prin O.S.G.G. nr. 200/2016
- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;

având în vedere prevederile:

- prevederile OG (HG, Legea) nr. ___/____ privind creşterile salariale ce se vor acorda în
anul ____ personalului didactic din învăţământ;

-cererea dnei/dl.________________________, înregistrată la registratura unității sub


nr______ din_____________prin care solicită trecerea de la tranşa de salarizare.................la
tranşa ................începând cu data de ..............

DECID:

Art. 1 Începând cu data de _______, d-l/d-na____________________


profesor/învăţător/educatoare,studii M/ SSD S/ la______________,gradul didactic ____, tranşa
de vechime _________ ani, se modifică la _______,beneficiind de un salariu de încadrare
de............

Începând cu aceeaşi dată primeşte şi următoarele drepturi salariale:

- indemnizaţie de conducere _________ lei;


- indemnizaţie dirigenţie _________ lei;
- gradaţie merit __________ lei;
- spor mediu rural _________ lei;
- spor clasesimultane ________ lei;
- spor condiţii speciale (înv. special) _______ lei;
- spor practică pedagogică ________ lei;
- spor____________________-lei

Art. 2 Compartimentele secretariat şi contabilitate vor comunica salariatului prevederile


prezentei decizii.

Nr. _____ din ________

Director,

_________________