Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA DE ÎNCERCARE Exemplar: 1

Pagina 1 din 8
DETERMINAREA UMIDITĂȚII Revizia: 0 / 20.10. 2021
HAMEIULUI
Editia: 1 / 20.10.2021
COD PI 13

Elaborat Verificat Aprobat


Nume: Sălvan Loredana-
Daiana
Funcţia:
Data : 20.10.2021
Semnătura: Sălvan Loredana-
Daiana

EXEMPLAR CONTROLAT 
EXEMPLAR NECONTROLAT
Exemplar nr. 1
USAMV PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE
DETERMINAREA UMIDITĂȚII Pagina: 2 / 8
Cluj Ediţia: 1 / 20.10.2021
LMCA HAMEIULUI
COD: PI 13 Revizia: 0 / 20.10.2021

Cuprins

0. Scop.........................................................................................................................................3
1. Domeniu de aplicare...............................................................................................................4
2. Documente de referinţă...........................................................................................................4
3. Terminologie, Abrevieri.........................................................................................................4
4. Măsuri prealabile....................................................................................................................4
5. Descriere procedură................................................................................................................4
6. Responsabilităţi.......................................................................................................................5
7. Înregistrări...............................................................................................................................5
8. Anexe......................................................................................................................................5
Exemplar nr. 1
USAMV PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE
DETERMINAREA UMIDITĂȚII Pagina: 3 / 8
Cluj Ediţia: 1 / 20.10.2021
LMCA HAMEIULUI
COD: PI 13 Revizia: 0 / 20.10.2021

EVIDENŢA APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.


pagină revizie pagină revizie pagină revizie
1 0 6 0
2 0 7 0
3 0 8 0
4 0
5 0

Activitatea / procesul Nume, prenume, data şi semnătura


evidenţiat (Numărul
Revizia / Ediţia
ediţiei sau capitolul / Elaborat Verificat Aprobat
paginile revizuite)
Rev 0 / Ed 1 Elaborarea PI Sălvan Loredana-
Daiana

Exemplar nr. 1
PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE Pagina: 4 / 8
USAMV DETERMINAREA UMIDITĂȚII Ediţia: 1 / 20.10.2021
Cluj HAMEIULUI Revizia: 0 / 20.10.2021
LMCA
COD: PI 13

0. SCOP

Prezenta procedură stabilește reguli și responsabilități privind Determinarea umidității


hameiului.

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură stabilește reguli și responsabilități care se aplică în LMCA.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

2.1 A.E. MUREȘAN, S. MUSTE, Controlul calității produselor vegetale - Îndrumător de


lucrări practice, 2018
2.2 http://www.ansvsa.ro/download/proceduri_-_toate/ps_nonanimal/Prelevarea-
probelor-de-produse-alimentare-in-vederea-determinarii-continutului-de-reziduuri-de-
pesticide.pdf

3.3 S. APOSTU – “Managementul calităţii alimentelor”, Ed. Risoprint, 2004

3.4 SR EN ISO 17025/2018 - Sistem de Management al Calității pentru Laboratoare de


Încercare și/sau Etalonare

3.5 SR EN ISO 9000/2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale


şi  vocabular.

3. TERMINOLOGIE, ABREVIERI

4.1 Terminologie

4.1.1 Obiect de încercare - obiect supus încercărilor, parte ideal reprezentativă, prelevată
dintr-o masă definită, intermitent sau conţinutul, pentru a examina diverse caracteristici.
4.1.2 Lot – cantitate din produsul alimentar livrat la un moment dat, pe care inspectorul
care prelevează îl identifică: origine, producător, varietate, ambalator, tip de ambalaj, marcare,
expeditor etc.

Exemplar nr. 1
PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE Pagina: 5 / 8
Ediţia: 1 / 20.10.2021
USAMV Revizia: 0 / 20.10.2021
Cluj DETERMINAREA UMIDITĂȚII
LMCA HAMEIULUI

4.1.3 Prelevare de probe - procedură utilizată la extragerea şi constituirea probei;


4.1.4 Repetabilitate - Diferența dintre rezultatele a două determinări paralele, efectuate
de același analist, pe probe provenite din același eșantion, în aceleași condiții de lucru.
4.1.5 Reproductibilitate - Diferența dintre rezultatele a două determinări efectuate de
analiști diferiți, pe probe provenite din același eșantion, în laboratoare diferite, cu același tip
de aparatură.

4.2 Abrevieri

PI - Procedură de încercare
PG - Procedură generală
LMCA - Laborator de Managementul Calității Alimentelor
SL-șef de laborator
RÎ-raport de încercare
IU-instrucțiuni de utilizare
RC-responsabilul calității
USAMV - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

4. MĂSURI PREALABILE (Nu este cazul)

5. DESCRIERE PROCEDURĂ

5.1 Determinarea umidității hameiului

5.1.1 Pregătirea probei

Procedura de prelevare presupune alegerea unei probe (sau mai multor probe) dintr-un lot,
inspecţia sau analiza probelor şi clasificarea lotului ca fiind „acceptabil (conform) sau
„inacceptabil (neconform)” pe baza rezultatelor inspecţiei sau analizei probelor. Trebuie luate
toate măsurile necesare pentru a se asigura că proba prelevată este reprezentativă pentru
transport sau lot.

Echipamentele utilizate în activitatea de prelevare a probelor de produse alimentare sunt:


echipamentul individual de prelevare folosit de persoana care efectuează prelevarea,
instrumente şi recipiente folosite pentru prelevarea şi transportul probelor la laborator.

Exemplar nr. 1
PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE Pagina: 6 / 8
USAMV DETERMINAREA UMIDITĂȚII Ediţia: 1 / 20.10.2021
Cluj HAMEIULUI Revizia: 0 / 20.10.2021
LMCA
COD: PI13

După prelevare, fiecare probă (probă de laborator, proba de referinţă, proba pentru opinie
suplimentară) se ambalează separat, în recipiente inerte şi curate care să confere protecţie
adecvată împotriva contaminării externe şi deteriorării probei în timpul transportului şi se
indentifică unic prin etichetare. Ulterior, probele se sigilează în aşa fel încât deschiderile
neautorizate să fie detectabile (pentru a nu fi posibilă substituirea produsului sau
contaminarea lui). Numărul sigiliului aplicat pentru fiecare probă în parte este unic şi va fi
menţionat în Procesul verbal de prelevare.

6.1.2 Principiul metodei

Proba de hamei, hamei pulbere sau peleți este uscată în etuvă la 103-104 ºC timp de 1
oră. Conținutul de umiditate al probei se calculează din masa pierdută în timpul uscării.

6.1.3 Materiale necesare

 Capsule, de preferat oțel ușor aliat sau oțel inoxidabil, de circa 20-30 mm adâncime și
70-100 mm diametru cu capace care se închid etanș.
 Etuvă prevăzută cu control automat, capabilă să mențină temperatura constantă de
103-104ºC.
 Exicator cu o placă perforată groasă de metal sau porțelan.
 Balanță cu precizie de 0,001g.

6.1.4 Mod de lucru

Într-o capsulă metalică, uscată și tarată în prealabil, se pune o probă de hamei 3-5g,
preluat din centrul probei de hamei sau o cantitate similară de hamei pulbere sau peleți.

Capsula se închide cu capacul și se cântărește imediat cu precizie de 0,001g. Se scoate


capacul capsulei și se introduc amândouă într-o etuvă preîncălzită unde se mențin exact o oră
de la atingerea temperaturii standardizate 103-104ºC după închiderea etuvei.
Se pune capacul și se scoate din etuvă. Răcirea se realizează într-un exicator timp de
cel puțin 20 minute, la temperatura camerei. Se cântărește din nou capsula cu precizie de
0,001g.
PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE Exemplar nr. 1
USAMV Pagina: 7 / 8
Cluj DETERMINAREA UMIDITĂȚII
LMCA HAMEIULUI Ediţia: 1 / 20.10.2021
COD: PI13 Revizia: 0 / 20.10.2021

6.1.5 Calcul

Umiditatea probei de hamei, exprimată în procente masice, se calculează

cu formula:

M 1 −M 2
Umiditate = ∗100 (g %)
M1

unde: M 1 – masa de probă înainte de uscare;


M 2 – masa de probă după uscare;

Repetabilitate – diferența nu trebuie să fie mai mare de 0,25% ;


Reproductibilitate – diferența nu trebuie să fie mai mare de 1,2%.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1 Director - aprobă prezenta procedură; instruiește și deleagă ȘL pentru luarea


deciziilor tehnice şi a celor privind implementarea, documentarea şi acreditarea;
pune  la dispoziția ȘL dosare de recepționare probe, caiet de lucru; asigură toate
materialele, echipamentele și reactivii necesari pentru desfășurarea lucrării.

6.2 Șef de laborator - asigură instruirea analiștilor privind prezenta procedură;


întocmeşte şi actualizează împreună cu RC lista documentelor în vigoare; verifică
păstrarea în condiţii corespunzătoare şi manipularea corectă a echipamnentelor folosite
pentru realizarea procedurii; supraveghează şi verifică arhivarea corespunzătoare a
documentelor perimate sau nevalabile; verifică atât corectitudinea calculelor cât şi
trasabilitatea înregistrării acestora.

6.3 Analist - acceptă și respectă prezenta procedură și IU; primeste probele şi după
verifică aspectul şi conformitatea acestora, pregătesc probele și materialele de lucru și
execută încercările; cântărește cantitatea de hamei și determină umiditatea acestuia;
efectuează calculele pentru exprimarea rezultatului încercării şi trece rezultatele
măsurărilor  în caietul de lucru și în RÎ; informează ŞL asupra problemelor;
igienizarea  materialelor și a aparaturii după terminarea determinării; exprimarea
rezultatelor.

Exemplar nr. 1
PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE Pagina: 8 / 8
USAMV DETERMINAREA UMIDITĂȚII Ediţia: 1 / 20.10.2021
Cluj HAMEIULUI Revizia: 0 / 20.10.2021
LMCA
COD: PI13

6.4 Responsabil de calitate - verifică periodic caietele de lucru și RÎ; verifică rezultatul
analizei.

6.5 Secretar - primeste si inregistrează probele în registrul aferent, notează ora când a
fost predat la LMCA împreună cu probele, codifică probele; verifică documentele
însoţitoare, existenţa sigiliului şi a etichetei.

6.6 Tehnician metrolog - se ocupă de funcționarea etuvei.

7. ÎNREGISTRĂRI

8.1 Formulare

 Raport de încercare;
 Etichete pentru reactivi;
 Etichete probe;
 Formular de evidențiere a umidității și a temperaturii în laborator;

8.2 Registre

 Registru de recepție probe;


 Registru de monitorizare a probelor;

8.3 Caiete

 Caiet de lucru;
 Caiet pentru achiziții (materiale, reactivi);

8. ANEXE (Nu este cazul)

S-ar putea să vă placă și