Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
FACULTATEA MEDICINA DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL Implantologie, Proteza amovibilă, Tehnologia
1.2.
Protezelor
1.3. DISCIPLINA: Tehnologia Protezelor Metalo-Ceramice
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: TEHNICĂ DENTARĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: Tehnologia Protezelor Metalo-Ceramice
2.2. Titularul activităților de curs: Conf. Univ. dr. Diana Diaconu-Popa
2.3. Titularul activităților de seminar: Asist. dr. Anca Stupu, Asist. dr. Cătălina Cioloca
2.4. Anul de II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) –


3.1. Nr ore pe 8 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 6
săptămână laborator
3.4. Total ore din 82 Din care : 3.5. curs 18 3.6. seminar/ 64
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat
Examinări 3
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 15

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 618 tel / +40 232 211 820 fax
medden_decanat@umfiasi.ro

pagina 1 din 5
3.8. Total ore pe semestru 64
3.9. Numărul de credite 8

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale Acumularea de date teoretice privind protezele dentare metalo-
(exprimate prin cunoștințe și ceramice. Cunoaşterea etapelor tehnologice de realizare a protezelor
abilități)
dentare metalo-ceramice.
Competențe transversale (de Dobândirea cunoştinţelor practice de modelare a protezelor dentare
rol, de dezvoltare profesională, metalo-ceramice.
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Acumularea de date teoretice privind protezele dentare metalo-
ceramice.Cunoaşterea etapelor tehnologice de realizare a protezelor
dentare metalo-ceramice.
7.2. Obiective specifice Dobândirea cunoştinţelor practice de modelare a protezelor dentare
metalo-ceramice.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Proteze mixte metalo-ceramice: generalităţi, Prelegere, Prezentare PPT
caracteristici, principii de realizare, elemente componente
2. Aliaje utilizate în tehnologia metalo-ceramică Prelegere, Prezentare PPT
caracteristici, particularităţi tehnologice. Mase ceramice
utilizate în tehnologia metalo-ceramică :
particularităţi, caracteristici, tehnologice
3.Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a Prelegere, Prezentare PPT
punţílor mixte metalo-ceramice
4. Particularităţi şi tehnici de realizare a modelelor Prelegere, Prezentare PPT
în tehnologia metalo- ceramică
5. Tehnologii clasice şi moderne de realizare a Prelegere, Prezentare PPT
componentei metalice a a punţílor mixte metalo- ceramice
6.Transformarea machetei componentei metalice în piesă Prelegere, Prezentare PPT
protetică finită: ambalare, topire-turnare, dezambalare,
prelucrare. Particularităţi tehnologice de realizare a
componentei metalice din titan
7.Aplicarea şi modelarea maselor ceramice pe Prelegere, Prezentare PPT
infrastructura metalică. Incidente, accidente, defecte şi
posibilităţi de remediere a acestora în diferite etape
tehnologice de realizare a punţilor mixte metalo-ceramice

pagina 2 din 5
Bibliografie
• Particularitati tehnologice in realizarea puntilor ceramice - Diana Antonela Diaconu, Monica
Tatarciuc, Ed. Performantica Iasi, 2015,
• Tehnologia protezelor metalo-ceramice - Diana Diaconu, Monica Tatarciuc, Ed. Junimea Iasi, 2006,
ISBN 978-973-37- 1216-9
• Tehnologia protezelor dentare fixe plurale - Monica Tatarciuc, Editura Venus, Iaşi, 2004, ISBN 973-
7960-51-3
• Tehnologia protezelor unidentare – Monica Tatarciuc, Ştefan Panaite, Editura Venus, Iaşi, 2001,
ISBN 973-8174-19-8
• Reconstituirile corono-radiculare - Anca Mihaela Viţalariu, R. Comăneci, Monica Tatarciuc Casa de
editură Venus, Iaşi, 2007, ISBN: 978-973-756-049-0
• Elemente de morfologie clinică a sistemului stomatognat – Ştefan Panaite, Silvia Mârţu, Monica
Tatarciuc, Editura Apollonia, Iaşi, 2000, ISBN 973-9333-57-5
• Protetica dentara – Norina Forna, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 2011

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații


1. Tehnologii de realizare a modelelor cu Demonstrație. Desen.
bonturi mobilizabile (conformator şi
amprentă)
2. Protezarea provizorie: realizarea machetei Demonstrație. Execuție
punţilor provizorii în zona frontală şi laterală a practică.
arcadei. Transformarea machetei punţii provizorii
în proteză finită
3.Montarea modelelor în simulator Demonstrație. Execuție
practică.
4. Realizarea machetelor diagnostice din ceruri colorate Demonstrație. Execuție
practică.
4. Tehnologia de realizare a machetei Demonstrație. Execuție
elementelor de agregare prin metoda practică.
elementelor prefabricate
6. Tehnologia de realizare a machetei Demonstrație. Execuție
elementelor de agregare prin metoda imersiei practică.
7. Tehnologia de realizare a machetei Demonstrație. Execuție
elementelor de agregare prin sculptură şi modelaj practică.
9. Tehnologia realizării machetei corpului de punte în Demonstrație. Execuție
zona frontală utilizând elemente prefabricate. practică.
Tehnologia realizării machetei corpului de
punte în zona laterală utilizând elemente
prefabricate
10. Tehnologia realizării machetei corpului de punte în Demonstrație. Execuție
zona frontală folosind metoda sculpturii şi practică.
modelajului
11. Tehnologia realizării machetei corpului de punte în Demonstrație. Execuție
zona laterală folosind metoda sculpturii şi practică.
modelajului
12. Tehnici de realizare a componentei metalice Demonstrație. Execuție
a punţilor mixte metalo-ceramice cu aspect practică.
semifizionomic (zonă frontală şi laterală maxilară)
13. Tehnici de realizare a componentei metalice Demonstrație. Execuție
a punţilor mixte metalo-ceramice cu aspect practică.

pagina 3 din 5
semifizionomic (zonă frontală şi laterală
mandibulară)
13. Pregătirea machetelor în vederea ambalării, Demonstrație. Execuție
ambalarea propriu-zisă şi realizarea tiparului practică.
14. Transformarea machetelor în schelete metalice Demonstrație. Execuție
practică.
14. Prelucrearea scheletelor metalice dupa Demonstrație. Execuție
dezambalare practică.
16. Condiţionarea suprafeţei metalice: tehnici şi Demonstrație. Execuție
posibilităţi de realizare practică.
17. Aplicarea maselor ceramice pe infrastructura Demonstrație. Execuție
metalică practică.

Bibliografie
• Tehnologia protezelor unidentare – Monica Tatarciuc, Ştefan Panaite, Editura Venus, Iaşi, 2001,
ISBN 973-8174-19-8
• Particularitati tehnologice in realizarea puntilor ceramice - Diana Antonela Diaconu, Monica
Tatarciuc, Ed. Performantica Iasi, 2015,
• Tehnologia protezelor metalo-ceramice - Diana Diaconu, Monica Tatarciuc, Ed. Junimea Iasi, 2006,
ISBN 978-973-37- 1216-9
• Tehnologia protezelor dentare fixe plurale - Monica Tatarciuc, Editura Venus, Iaşi, 2004, ISBN 973-
7960-51-3
• Reconstituirile corono-radiculare - Anca Mihaela Viţalariu, R. Comăneci, Monica Tatarciuc, Casa de
editură Venus, Iaşi, 2007, ISBN: 978-973-756-049-0
• Elemente de morfologie clinică a sistemului stomatognat – Ştefan Panaite, Silvia Mârţu, Monica
Tatarciuc, Editura Apollonia, Iaşi, 2000, ISBN 973-9333-57-5
• Protetica dentara – Norina Forna, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 2011

15. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor


comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Tehnică
Dentară, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire.

16. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


1.10.2018 Conf. Univ. Dr. Diana Diaconu-Popa

pagina 4 din 5
Semnătura directorului de departament
Conf. Univ. Dr. Diana Diaconu-Popa

pagina 5 din 5

S-ar putea să vă placă și