Sunteți pe pagina 1din 23

3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

Glosar de meteorologie
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Prezentul glosar de meteorologie cuprinde termeni din domeniul meteorologiei, climatologiei și


hidrologiei.

A    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

abatere:

- diferența dintre valoarea măsurată și cea reală a unei mărimi, parametru sau element
meteorologic;
- diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea limită admisă a unei mărimi și valoarea ei
nominală sau proiectată.

abatere climatică - diferența dintre valoarea la un moment dat, a unui element climatic și
valoarea medie calculată pe o perioadă de timp reprezentativă dintr-un anumit punct de vedere;
oferă o imagine asupra tendinței fenomenului.
ablațiune

- procese ca topirea, sublimarea, evaporarea care determină dispariția zăpezii sau a gheții
de pe un teren sau un ghețar;
- reducerea până la dispariție a echivalentului în apă al unui strat de zăpadă datorită
topirii, evaporării, acțiunii vântului sau avalanșelor
- transportarea/spulberarea sau îndepărtarea, sub acțiunea vântului, cursurilor de apă sau
a ghețarilor;
- pierderea din substanță, urmată de evaporare a corpurilor care pătrund în atmosferă,
datorită frecării cu aerul.

absorbția deasupra calotelor polare - efectul asupra undelor radioelectrice la latitudini înalte,
cauzat de creșterea bruscă a concentrației de electroni în stratul D al ionosferei.
absorbție atmosferică - transformarea energiei radiante în energie termică, mecanică, electrică,
etc., datorită absorbției acesteia de către constituenții atmosferici.
absorbție aurorală - absorbția undelor radio în timpul fenomenelor aurorale, care determină
absența completă a ecourilor ionosferice.
acalmie:

– stare atmosferică fără vânt apreciabil sau cu slabe și scurte deplasări locale ale aerului
sau ale valurilor, produsă de diferența de încălzire dintre diferitele tipuri de soluri;
- intervalul de liniște din cadrul unei perioade agitate sau care o precede ("liniștea
dinaintea furtunii") ori urmează după aceasta.

accident climatic - variație climatică ce are loc într-o perioadă foarte lung, datorată activității
tectonice (deriva continentelor, orogeneză, schimbări la scară mare în distribuția raportului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 1/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

uscat/apă) și variațiilor semnificative ale activității solare (sinonim: revoluție climatică).


Acdar - sondaj atmosferic efectuat cu un sistem de detectare și telemetrare prin mijloace
acustice.
ace de gheață - cristale de gheață, care se formează la temperaturi foarte scăzute și cad pe timp
senin sub formă de suspensie, strălucind în lumina Soarelui.
acrețiune - creșterea în volum a particulelor noroase sau precipitante prin coliziunea și unirea
unei particule de gheață (cristal sau fulg de zăpadă) cu o picătură minusculă de apă suprarăcită,
care îngheață brusc în urma acestui impact.
actinogramă - diagramă pe care actinograful înregistrează continuu variațiile intensității radiației
solare directe.
actinometrie - ramură a meteorologiei ce se ocupă cu măsurarea și studiul radiației solare,
atmosferice și terestre.
actinometru – instrument pentru măsurarea intensității radiației solare.
activitate ciclonică - formă a circulației generale a atmosferei în regiunile extratropicale,
reprezentată prin dezvoltarea și deplasarea ciclonilor și anticiclonilor.
acțiune de blocaj - vezi blocaj.
acumulare:

- cantitatea de zăpadă sau gheață, ori de oricare altă formă a apei în stare solidă, care se
adaugă prin alimentare la un ghețar sau peste un câmp de zăpadă; reprezintă opusul
procesului de ablațiune sau de eroziune;
– proces de depunere a materialului detritic transportat de apă, vânt, ghețari etc.

acumulare anuală de zăpadă - cantitatea anuală de zăpadă acumulată într-un loc, o zonă sau o
regiune determinată, exprimată de regulă în echivalent apă (sinonim: rezervă de zăpadă).
acumulare de gheață - proces prin care se formează și crește un strat de gheață pe o suprafață
solidă, ca cea a unei aeronave, expusă la o precipitație suprarăcită sau picăturelelor suprarăcite
de nor, care îngheață la contactul cu suprafața respectivă.
acustică atmosferică - ramura meteorologiei care studiază propagarea undelor sonore în
atmosferă în diferite condiții meteorologice, absorbția și dispersia sunetelor în atmosferă, precum
și sunetele și zgomotele produse de diferite procese atmosferice (sinonim: acustică
meteorologică).
acustică meteorologică - vezi acustică atmosferică.
adăpost de instrumente - vezi adăpost meteorologic.
adăpost meteorologic - adăpost de construcție specială, care protejează instrumentele
meteorologice instalate în interior de acțiunea radiației solare și cărora le asigură o ventilație
suficientă (sinonime: adăpost psihrometric, adăpost Stevenson, adăpost de instrumente).
adăpost psihrometric - vezi adăpost meteorologic.
adăpost termometric cu contracurent - tehnică de reducere a efectului apei lichide din aer
asupra termometrelor aeropurtate prin inversarea direcției curentului de aer ce trece peste senzor.
adăpost termometric Rosemount - apărătoare folosită pentru diminuarea efectului picăturilor de
apă lichidă din atmosferă asupra termometrelor aeropurtate, care folosește inerția picăturilor și
asigură protecția senzorului.
adăpost Stevenson - vezi adăpost meteorologic.
adâncime a unui ciclon - valoarea cea mai mică a presiunii atmosferice din centrul unui ciclon;
cei mai adânci cicloni se înregistrează iarna la nord de ecuator, în Oceanele Atlantic și Pacific.
adâncirea unui ciclon - scăderea cu timpul a presiunii în centrul unui ciclon.
administrația meteorologică aeronautică - organism desemnat de către autoritatea de stat ca
responsabil pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice într-un spațiu aerian.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 2/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

advecție:

- mișcare a aerului atmosferic în direcție (aproape) orizontală, menținându-și temperatura


și indicele de umezeală;
- transportul, o dată cu masa de aer, a diferitelor sale proprietăți, de exemplu: advecția
căldurii, a vaporilor de apă, a densității etc.

advecție ageostrofică - advecție care are loc pe componenta ageostrofică a vântului (vezi: vânt
geostrofic).
advecție caldă - vezi advecție termică.
advecție de turbion - în dinamică la scară mare, transportul vorticității absolute a particulelor
individuale de aer de către vânt (sinonim: advecție de vorticitate).
advecție de vorticitate - vezi advecție de turbion.
advecție geostrofică - advecție produsă de componenta geostrofică a vântului.
advecție rece - vezi advecție termică.
advecție termică - încălzirea sau răcirea locală a atmosferei determinată de deplasarea aerului
în plan orizontal dintr-o zonă în alta; din punct de vedere meteorologic, advecția termică se poate
reprezenta ca o deplasare a izotermelor în câmpul curenților de aer (sinonime: advecție caldă,
advecție rece).
aerografie - disciplină care se ocupă cu studierea aerului și a proprietăților lui; vezi și aerologie.
aerogramă - diagramă aerologică reprezentând repartiția verticală în atmosferă a presiunii,
temperaturii, umidității etc.
aeroion - ion atmosferic eliberat prin descărcări electrice, prin evaporări ale apei etc.
aerologie - ramură a meteorologiei care se ocupă cu studiul straturilor înalte ale atmosferei; vezi
și aerografie.
aerometeorograf - aparat meteorologic montat pe aeronave pentru înregistrarea neîntreruptă a
variațiilor presiunii, temperaturii și umidității aerului.
aeronomie - știință care se ocupă cu studierea fenomenelor fizice ce se produc în atmosfera
înaltă.
aerosondaj - sondaj al straturilor înalte ale atmosferei cu ajutorul balonului.
aerostat - balon umplut cu hidrogen, în nacela căruia se instalează instrumente și aparate
necesare sondajelor aerologice.
aer saturat - aer în care tensiunea vaporilor de apă conținuți este egală cu tensiunea maximă
corespunzătoare aerului în momentul respectiv.
aer umed - aer care conține apă în faza gazoasă, lichidă sau solidă.
aer uscat - aer atmosferic cu cantități foarte mici de vapori de apă.
agent atmosferic - factor care provoacă fenomene atmosferice.
agent geografic extern – fenomene care nu aparțin scoarței terestre și care produc transformări
asupra acesteia, ca: vânturile, precipitațiile, variațiile de temperatură, râurile, valurile, ghețari etc.
agravarea timpului – schimbarea mai mult sau mai puțin bruscă a timpului, caracterizată prin
faptul că elementele meteorologice ating anumite valori limită sau că se produc fenomene
periculoase pentru diferitele ramuri de activitate.
agrometeorologie – disciplină care studiază interacțiunea dintre condițiile meteorologice,
climatice și hidrologice pe de o parte și întregul proces al producției agricole pe de altă parte.
aisberg – bloc de gheață desprins din calota polară și care plutește pe ocean.
ajustare geostrofică - procedură folosită în modelarea numerică pentru procesul de revenire a
atmosferei la o stare cvasigeostrofică, datorită compensării efectelor secundare induse de
mișcarea ageostrofică.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 3/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

albedo - mărime fotometrică egală cu raportul dintre intensitatea luminii radiate difuz de un corp
și intensitatea luminii care cade pe acel corp.
albedometru - instrument pentru determinarea albedoului.
albie – porțiunea unei văi ocupată permanent sau temporar de apă.
alizeu – vânt care bate în regiunile intertropicale, de la nord-est spre sud-vest în emisfera nordică
și de la sud-est spre nord-vest în cea sudică.
altocumulus – nori în formă de grămezi, situați la o înălțime de 2.500 – 6.000 m, cu aspect de
mici îngrămădiri de culoare albă sau cenușie, constituite din picături mici de apă.
altostratus – formație de nori situată la o înălțime de 2.500 – 6.000 m, care se prezintă sub forma
unui strat uniform de culoare cenușie sau albăstruie, cu aspect fibros sau ușor striat.
amplitudine (climatică sau termică) - diferența dintre valorile maximă și minimă înregistrate de un
element meteorologic în evoluțiile sale periodice.
amplitudine anuală absolută – diferența între valoarea cea mai ridicată și cea mai scăzută a
unui element meteorologic înregistrată în cursul unui an.
amplitudine anuală medie - diferența între valorile medii lunare cea mai ridicată și cea mai
scăzută a unui element meteorologic.
amplitudinea diurnă (zilnică) - diferența între valorile cea mai ridicată și cea mai scăzută a unui
element meteorologic înregistrată în cursul unei zile.
anabatic - (despre vânturi) care posedă o componentă ascendentă.
anafront - front atmosferic deasupra căruia aerul cald are o mișcare ascendentă.
analobară - curbă care unește pe o hartă punctele cu aceeași variație pozitivă a presiunii
atmosferice.
analog – situație sinoptică, proces sau variație a unui element meteorologic asemănător cu cele
ce se cercetează.
an caracteristic - an în care un element meteorologic (hidrologic) a avut particularități care
interesează activitatea științifică sau cea practică (an mediu, an ploios, an secetos, an cu
puternice fenomene de îngheț, an cu viituri etc.).
anemograf - anemometru înregistrator.
anemografie - disciplină care se ocupă cu studierea vânturilor.
anemogramă - diagramă înregistrată la anemograf.
anemometru – aparat care determină viteza și direcția vântului.
anemorumbometru – instrument folosit pentru determinarea vitezei și direcției vântului la un
moment dat sau intr-un interval de timp dat.
anemoscop - instrument care indică direcția vântului; giruetă.
aneroid – vezi barometru.
an hidrologic mediu - an fictiv ale cărui date hidrologice le constituie mediile unei serii coerente
cuprinzând cât mai mulți ani, seria de ani după care este calculat anul mediu trebuie indicată
obligatoriu pentru fiecare caz.
anomalie:

- diferența între valoarea medie (diurnă, lunară etc) a elementului meteorologic în punctul
respectiv și valoarea medie a paralelei corespunzătoare punctului;
- diferența între valoarea medie (diurnă, lunară etc.) a elementului meteorologic și
valoarea medie plurianuală a aceluiași element, într-un punct dat.

anomalie de temperatură - vezi anomalie termică.


anomalie termică – abaterea temperaturii medii unei regiuni de la temperatura medie
multianuală (sinonim: anomalie de temperatură).

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 4/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

anotimp - fiecare dintre diviziunile anului, care prezintă caractere specifice de climă și de lumină,
având o durată de câteva luni și al căror număr diferă după zonele climaterice.
an ploios - an cu volumul scurgerii anuale ridicate față de scurgerea medie multianuală.
anticiclogeneză - ansamblul proceselor care determină formarea anticiclonilor.
anticiclon - arie cu presiune atmosferică ridicată, caracterizată prin presiune maximă în centru,
prin curenți de aer de la centru spre periferie și prin timp frumos (sinonim: regiune anticiclonică).
anticiclonul asiatic - arie climatologică ce ocupă, în timpul iernii, centru Asiei.
anticiclonul azoric - arie climatologică permanentă a atmosferei, situată în Oceanul Atlantic, cu
axul în apropiere de Insulele Azore.
antropoclimatologie - știință care se ocupă cu studiul efectelor climei asupra omului.
apă de scurgere - apa de suprafață care se scurge către un curs de apă în urma unor ploi
abundente.
apă de suprafață - apa care curge sau care stagneaza la suprafața solului.
apă de șiroire - apă de ploaie care in contact cu solul se scurge sub formă de firișoare mici.
apă din atmosferă - apă în stare gazoază, solidă sau lichidă, care se găsește în atmosferă.
apă meteorică - apă provenită din precipitații atmosferice; este colectată de rețeaua hidrografică,
(în orașe) de sistemul de canalizare sau se infiltrează în sol.
apă pluvială - apa care provine din precipitațiile atmosferice și care nu s-a încărcat cu sedimente
solubile provenite din pământ.
ape mari - fază a scurgerii râurilor, cauzată de topirea zăpezilor și ploi suprapuse.
ape medii - debite de mărimea debitelor medii multianuale corespunzând hidrogradelor 2-5 (din
10 hidrograde) ale mărimii scurgerii maxime multianuale sau anuale.
ape mici - fază de regim hidrologic, caracterizată prin debite scăzute pe o perioadă îndelungată.
ape stagnante - ape formate din apele meteorice, reținute la suprafața solului în zone
depresionare mai mici: bălți, mlaștini etc.
aproximare cvasigeostrofică - ipoteză a echilibrului geostrofic folosită numai în anumite ecuații
particulare de mișcare, care are ca efect, printre altele, simplificarea ecuațiilor de mișcare și
eliminarea fenomenelor la scară mică (sinonim: ecuație cvasigeostrofică).
aproximare geostrofică - asimilarea vântului real într-unul sau mai multe puncte dintr-o zonă cu
vântul geostrofic corespunzător din punctul sau punctele respective ; folosirea acestei aproximări
presupune că numărul lui Rossby al fluxului este mic.
ariditate - caracteristică a zonelor cu climă continentală excesivă, în care evaporația este
cantitativ mai mare decât precipitațiile căzute într-o perioadă multianuală.
armatan - vânt continental fierbinte, foarte uscat, care bate dinspre Sahara și Africa Occidentală
spre estul și nord-est.
atmogoniograf - radiogoniograf adaptat pentru înregistrarea perturbațiilor atmosferice.
atmograf - aparat pentru înregistrarea perturbațiilor atmosferice.
atmosfera înaltă - secțiunea din atmosferă care se întinde deasupra stratopauzei și încorporează
mezosfera, termosfera și exosfera.
atmosfera joasă - sectiune de atmosfera care se întinde între Pământ și stratopauză și
încorporează troposfera și stratosfera.
atmosferă - învelișul gazos al Pământului, alcătuit din aer, amestec mecanic de gaze cu vapori
de apă, cristale de gheață, praf, impurități etc.; cea mai apropiată zonă se numește troposferă și
aici au loc majoritatea fenomenelor meteorologice.
austru - vânt secetos care bate din sud-vest, în special în Banat și Muntenia.
aversă - ploaie violentă de scurtă durată, dar de mare intensitate (peste 0,5 mm precipitații pe
minut).
aversă de zăpadă - cădere abundentă de zăpadă de scurtă durată.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 5/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

avertizare meteorologică - comunicat care anunță apariția unor condiții meteorologice sau unor
fenomene de natură să influențeze securitatea vieții și bunurilor sau activitățile economice.
aviosondaj - sondaj meteorologic realizat cu ajutorul unui avion.

B    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

B - simbol pentru o zonă cu presiune atmosferică scăzută.


baguio - denumirea unui ciclon din Filipine.
balon-pilot - balon liber, umplut cu hidrogen, care se lansează în atmosferă și se urmărește cu
unul sau două teodolite, în scopul măsurării vitezei vântului la diferite altitudini.
balon-sondă - balon liber, umplut cu hidrogen, care transportă spre înălțimi aparatura necesară
măsurării presiunii, temperaturii și umezelii aerului, uneori a radiației solare și a vântului.
baraj - obstacol orografic ce impiedică deplasarea maselor de aer în plan orizontal și care nu
poate fi depășit decât prin escaladare.
barometru (metalic sau aneroid) – aparat pentru măsurarea presiunii atmosferice.
baric - care ține de presiunea atmosferică, care se referă la presiunea atmosferică.
baric, sistem ~ - formă de repartiție a presiunii atmosferice, în regiuni cu presiune ridicată sau
scăzută.
barograf - barometru înregistrator.
barotermograf - aparat prevăzut cu un dispozitiv înregistrator, care măsoară concomitent
presiunea atmosferică și temperatura aerului.
barotermohigrograf - aparat care înregistrează concomitent variațiile presiunii, temperaturii și
umidității.
barotermometru - aparat format dintr-un barometru și un termometru, cu care se măsoară
concomitent presiunea atmosferică și temperatura aerului.
barotrop - (despre distribuția presiunii și a densității) în care suprafețele atmosferice sunt izobare.
bazin avertizor - bazin de dimensiuni mici, în cadrul unui bazin mare, care, pe baza aparaturii
hidrometeorologice instalate, face avertizări la un dispecerat, în vederea prognozării evoluției unor
fenomene, pentru a se lua măsuri de apărare.
bazin hidrografic - regiune în care un râu, un fluviu, un lac își colectează apele.
băltărețul - vânt local, cald și umed, care suflă dinspre sud, mai ales în sud-estul României.
bilanț hidrologic - calculul care exprimă raportul dintre cantitățile de apă intrate și cele ieșite de
pe un teritoriu într-un anumit interval de timp.
bilanț termic al sistemului Pământ-atmosferă - calculul care exprimă raportul dintre cantitatea
de căldură primită și cea cedată în cadrul acestui sistem.
biometeorologie - ramură a meteorologiei care studiază relațiile, directe și indirecte, dintre
mediul geofizic sau geochimic al atmosferei, pe de-o parte, și organismele vii, de cealaltă parte;
are un rol esențial în cunoașterea interrelațiilor organism–mediu abiotic.
blizzard - vânt violent și foarte rece care bate pe coasta Americii de Nord, spulberând zăpada.
blocaj - proces sinoptic de lungă durată, care produce o întrerupere meridională în curentul zonal
al circulației generale la latitudinile mijlocii; determină perioadele secetoase de vară din Europa de
Est (sinonim: acțiune de blocaj).
bora - vânt rece, intens și uscat, care bate iarna dinspre culmile montane orientate în lungul
țărmurilor către marea mai caldă, în special pe coasta răsăriteană a Mării Adriatice și în Italia
nordică (vezi și coșava).
borilă - (regionalism) vânt din sud care aduce ploaie.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 6/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

briză:

(~ marină) - vânt regulat, cu intensitate redusă, care suflă la țărmul mării, ziua dinspre
mare spre uscat iar noaptea invers;
(~ montană) - vânt care suflă în amurg spre văi, iar dimineața spre culmi.

brontograf - aparat care înregistrează trăsnete.


brontologie - parte a meteorologiei care se ocupă cu studiul cauzelor și al efectelor tunetelor.
brumă - cristale de zăpadă, formate din vaporii de apă se găsesc în aer, precum și din vaporii
degajați din sol.
buletin meteo - informare care cuprinde condițiile meteorologice dintr-un interval de timp trecut și
evoluția probabilă a timpului pentru diferite perioade.
burniță - precipitații atmosferice sub formă de picături foarte mici de apă (cu diametrul mai mic de
0,5 mm) care cad din norii formați în interiorul maselor de aer, de obicei nori stratus, mai rar
stratocumulus și chiar din ceață.

C    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

calm - stare a atmosferei în care masele de aer se deplasează doar pe verticală, datorită
curenților ascendenți; vânt de forța zero pe scara Beaufort.
calm ecuatorial - zonă cu presiune atmosferică scăzută de lângă ecuator (între paralelele de
30-35° N și 30-35° S), în care masele de aer se deplasează doar pe verticală (brize ușoare).
calm tropical - zonă lipsită de vânturi sau cu vânturi slabe, situată în partea centrală a
brâurilor anticiclonice subtropicale din ambele emisfere.
caniculă - căldură mare, dogoritoare, specifică celor mai calde zile de vară.
cantitate de precipitații - grosimea stratului de apă provenit din precipitațiile solide sau lichide
căzute într-un interval de timp oarecare; se măsoară cu pluviometrul și se exprimă în milimetri
strat de apă.
catabatic - (despre vânturi; în opoziție cu anabatic) care are o componentă descendentă.
cazac - (regionalism) numele unui vânt care bate dinspre est.
catafront - front atmosferic deasupra căruia aerul se deplasează descendent, determinând
ascensiunea aerului rece.
câmp baric - distribuție spațială a presiunii atmosferice; este un câmp scalar care se
caracterizează printr-un sistem de suprafețe de egală presiune (izobarice) și se reprezintă la sol
prin izobare, iar la înălțimi prin izohipse.
ceață - particule de apă sau de gheață, rezultate din vaporizarea apei, aflate în suspensie în
atmosferă.
ceață cristalină - ceață formată din mici cristale de gheață.
ceață de advecție - tip de ceață formată atunci când trece o masă de aer cald, umed, pe
deasupra unei mări mai reci sau a unei suprafețe de pământ mai rece, determinând vaporii de
apă să se condenseze.
ceață de radiație - ceață ce se formează în nopțile senine și liniștite, mai frecvent iarna, ca
urmare a răcirii prin radiație a suprafeței subiacente, care face ca aerul să se răcească și să
crească umiditatea lui la contactul cu solul.
ce(i)lometru - instrument compus dintr-o lunetă și un înclinometru, cu care se poate determina
înălțimea plafonului norilor.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 7/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

celulă atmosferică - element indus termic din sistemul de circulație atmosferică care operează
pentru a elimina gradientul orizontal de căldură între ecuator și poli (vezi și circulație atmosferică).
celulă Hadley - celulă atmosferică de mică latitudine, care împreună cu o celulă de joasă și înaltă
latitudine contrabalansează în fiecare emisferă gradientul orizontal de temperatură între ecuator și
poli.
centru de prevedere (de prognoze) - unități teritoriale unde se colectează datele meteorologice,
se întocmesc hărți sinoptice și se elaborează prevederi de timp.
cer - termen care indică gradul de acoperire și felul norilor, exemple: cer senin, cer acoperit, cer
noros etc.
chiciurometru - instalație utilizată pentru măsurarea depunerilor de gheață pe conductori.
chiciură - fenomen hidrometeorologic, constând într-o depunere de granule de gheață albicioasă,
poroasă, care se aștern, pe vegetație, pe obiecte subțiri etc, atunci când temperatura este foarte
scăzută (sub -15°C) și vântul slab, cu ceață sau aer cețos.
chinook - vânt cald și uscat care coboară dinspre Munții Stâncoși spre preria nord-americană.
chionosferă - strat al atmosferei în care precipitațiile sunt întotdeauna solide (gheață și zăpadă).
cianometru - instrument pentru măsurarea intensității culorii albastre a cerului.
ciclogeneză - ansamblu de procese care determină formarea ciclonilor.
cicloliză - totalitatea fenomenelor care însoțesc slăbirea și dispariția depresiunilor atmosferice.
ciclon:

- vânt puternic, cu deplasarea aerului în spirală, însoțit de ploi torențiale și de descărcări


electrice, specific regiunilor tropicale; uragan, taifun.
- regiune a sistemului baric în care presiunea scade de la periferie spre centru și masele
de aer au o mișcare convergentă.

ciclon australian - perturbație atmosferică în partea de nord a Australiei când acolo este
iarnă.
ciclon tropical - ciclon în zona tropicală, însoțit de furtună și de ploi torențiale (vezi și taifun).
ciclul Bruckner - ciclul de aproximativ 35 de ani stabilit de Bruckner pentru oscilațiile multianuale
ale unor elemente climatice.
ciclu Milankovici - modificări periodice ale geometriei Soare-Pământ și care influenteaza
fluctuațiile climatice de la zeci la sute de mii de ani.
circuitul apei în natură - proces complex prin care apa din ocean sau de pe alte spații trece
succesiv prin stadiile de evaporație, de nori, de precipitații, de infiltrație, de formare a apelor
subterane și de suprafață și, în final, de scurgere prin râuri și de reajungere a acesteia în ocean.
circulație atmosferică - mișcarea planetară generală și circulația aerului prin atmosferă; este
produsă de gradientul orizontal de căldură între ecuator și poli (vezi și celulă atmosferică).
cirrocumulus - nor de înaltă altitudine, format din straturi subțiri de fragmente albe globulare;
norii de acest tip apar de obicei în grupuri care formează un model unduit, cunoscut sub
denumirea de „cer posomorât“.
cirrostratus - nor de înaltă altitudine, vălurit, de culoare albă și subțire care produce fenomene
de halou solar sau lunar; este asociat cu apropierea fronturilor calde de depresiune.
cirrus - nori de înălțime, formați din cristale de gheață, de culoare albă; sunt asociați cu vremea
frumoasă.
clasificarea climatelor - împărțirea tipurilor de climate, observate pe suprafața Globului
pământesc sau pe porțiuni ale acesteia după diferite criterii, unele după indici indirecți, iar altele
după indici genetici.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 8/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

climat - ansamblul fenomenelor meteorologice (temperatură, presiune atmosferică, vânt,


precipitații) care caracterizează starea medie a atmosferei și evoluția sa într-un punct sau într-o
regiune dată a globului.
climatologie - știința despre climă, care se ocupă cu descrierea climatelor diferitelor regiuni ale
Globului pământesc, clasificarea și studiul răspândirii acestora legat de procesele genetice și de
factorii geografici, studiul climatelor trecutului istoric și geologic al Pământului.
climă - regimul multianual al proceselor meteorologice, caracteristic pentru o regiune dată și
determinată de radiația solară și de circulația maselor de aer, variind în raport cu poziția pe glob,
poziția geografică, altitudinea absolută și configurația reliefului regiunii respective.
climă locală – vezi topoclimă.
coeficient de acoperire cu lacuri - raportul dintre suprafața tuturor lacurilor existente pe un
teritoriu (bazin hidrografic) și suprafața acestuia.
coeficient de frecare geostrofică - caz particular de definire a unui coeficient de frecare, pentru
care energia cinetică a fluidului se obține din viteza vântului geostrofic.
coeficient de scurgere – raportul dintre cantitatea de apă rezultată din precipitații și apa scursă
la suprafața terenului după ploi sau după topirea zăpezii.
coeficient hidrotermic - corelație între temperatură și precipitații caracterizând indirect gradul de
umezeală sau de uscăciune al unei regiuni.
componenta ageostrofică a vântului - vezi vânt ageostrofic.
condiții de timp - totalitatea și succesiunea elementelor și fenomenelor meteorologice la un
moment dat sau într-un interval de timp dat.
conservarea turbionului -

- constanța componentei verticale absolute a turbionului în timpul unei mișcări orizontale,


într-un fluid nevâscos barotrop (caz particular: aerul atmosferic) ;
- ipoteză conform căreia, într-o mișcare turbulentă, amestecul nu distruge vorticitatea
turbioanelor individuale (sinonim: conservarea turbionului).

conservarea vorticității - vezi conservarea turbionului.


constantă solară - intensitatea radiației solare în afara atmosferei, la o distanță medie între
Pământ și Soare.
contraalizee – curenți de aer de înălțime în zona tropicală, având direcție contrară alizeelor.
convecție - mișcări verticale lente ale aerului, provocate de încălzirea neomogenă a acestuia în
straturile inferioare; astfel, aerul cald se ridică iar cel rece coboară luându-i locul.
cornișă de zăpadă - streașină de zăpadă care se formează în timpul viscolului sau a vânturilor
dominante, pe linia crestelor.
coșava – vânt intens și rece care bate dinspre Alpii Dinarici ajungând până în sud-vestul
României (vezi și bora).
cota apelor - nivelul unei ape curgătoare.
crivăț – vânt rece și intens care bate în special iarna dinspre nord-est, aducând scăderi de
temperatură și zăpadă abundentă.
cumulonimbus - nor cumulus greu, dens, de culoare gri, de obicei cu o dezvoltare verticală
imensă, asociat cu dezlănțuirea furtunilor cu (descărcări electrice).
cumulus – nori în formă de grămezi izolate, la înălțimi de peste un kilometru; norul cumulus alb,
izolat este specific unei vremi calde, de vară, este anticiclonic, iar norul cumulus gri, greu, se
transformă deseori în cumulonimbus.
curcubeu – fenomen optic format dintr-un ansamblu de arce concentrice, având culorile
spectrului solar.
curent – deplasarea unei mase de apă sau de aer într-o anumită direcție.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 9/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

curent ascendent - curenți de aer care se deplasează din straturile inferioare spre cele
superioare ale atmosferei, având în general o viteză redusă; se întâlnesc mai ales în partea
centrală a ciclonilor și talvegurilor, iar în cazul convecției mai rar și cu o intensitate sporită în
norii orajoși.
curent descendent - curenți de aer care se deplasează din straturile superioare spre cele
inferioare ale atmosferei; au o deplasare în general lentă și se produc mai ales în partea
centrală a anticiclonilor, dorsalelor și cu intensitate mai mare în norii orajoși.
curent lacustru – curent format prin acțiunea vânturilor sau a râurilor care se varsă sau
izvorăsc din lacuri.
curentul jet nocturn - strat nocturn cu vânt puternic, cu viteză mai mare decât cea
geostrofică, situat la o înălțime de câteva sute de metri deasupra solului; asemenea strat se
poate forma în condițiile unei răciri puternice a solului în timpul nopții care separă fluxul din
altitudine de acțiunea de frecare cu suprafața terestră (sinonim: jetul nocturn).
curenți oceanici (marini) – una dintre principalele forme de mișcare a apelor din oceane și
mări, având drept cauze vânturile și mareelor.

D    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

date climatice - elemente de bază ale climei, care sînt prezentate în tabele, pe hărți, diagrame și
în diferite rezumate statistice rezultînd din observații pe o perioadă îndelungată.
decadă - perioadă de zece zile consecutive, pentru care se calculează sumele și mediile
diferitelor elemente meteorologice sau hidrologice, necesare unor studii climatice sau hidrologice.
depresiune - vârtej de aer în care presiunea aerului este mai mică decât în regiunile vecine și
care aduce timp nefavorabil în locurile pe unde trece.
depuneri pe sol - picături de apă lichidă sau particule de gheață formate prin condensare sau
sublimare în stratul inferior al atmosferei și depuse pe suprafața solului sau pe obiectele de pe
sol; din această categorie fac parte: poleiul, chiciura, roua, bruma etc.
descărcare electrică - tip de fulger care se prezintă sub formă de linii sinuoase adesea
ramificate, plecînd de la un canal principal, bine marcat, care rezultă dintr-un nor orajos.
deviația vântului:

- efectul forței Coriolis care deviază vântul către dreapta direcției sale inițiale în emisfera
nordică și spre stânga în emisfera sudică;
- unghiul pe care îl face direcția vântului cu gradientul baric.

diagramă climatică - reprezentarea grafică comparată a variațiilor anuale ale temperaturilor și de


pluviometrie într-un punct dat.
diagramă meteorologică - diagramă în care se reprezintă variația în timp a unui element
meteorologic.
difuzie - proces în care un fluid (aerul) sau un lichid (apa) se infiltrează prin mediul său ambiant
(solul, scoarța terestră).
difuzia razelor solare - împrăștierea radiației solare în atmosferă, provocată de moleculele
gazelor aerului și de particulele solide și lichide în suspensie.
direcția vântului - direcția de unde bate vântul, care se exprimă fie în puncte cardinale, fie în
grade.
disipare a ceții - împrăștierea ceții datorită influențelor naturale sau acțiunii artificiale asupra
factorilor care au dus la formarea acesteia.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 10/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

dispersarea ceții - metodă mecanică sau chimică care reduc sau elimină ceața din anumite
zone, în principal pentru a îmbunătății vizibilitatea.
dorsală (de mare presiune) - formațiune alungită de mare presiune, cu izobare (în formă de U)
legată de un anticiclon; presiunea crește dinspre periferie către o axă (axă dorsalei) de la care
vânturile diverg.
drosometru - aparat pentru măsurarea cantității de rouă.
duplicatus - varietate de nori în bancuri, pânze sau straturi suprapuse; reprezintă o varietate a
norilor: Cirrus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus.

E    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

echilibru geostrofic - condiție a câmpului de mișcare dintr-un fluid nevâscos, în care forța
gradientului de presiune este echilibrată exact de forța Coriolis.
echilibrul atmosferei (pe verticală) - stare a atmosferei caracterizată de distribuția temperaturii
pe verticală; echilibrul atmosferei poate fi: stabil, instabil, indiferent, adiabatic, convectiv etc.
echivalent în apă al zăpezii - înălțimea stratului de apă obținut după topirea zăpezii existente pe
sol, la un moment dat; se măsoară după topire.
ecuație cvasigeostrofică - vezi aproximare cvasigeostrofică.
electricitate atmosferică - ansamblul fenomenelor electrice din atmosferă (fulgere, trăsnete
etc.).
El Niño - încalzire anormală a apei la suprafață în Pacificul tropical estic, însoțită de suprimarea
upwelling- ului (mișcari ascendente) pe coastele Perului și Ecuadorului; vezi și La Niña.
ENSO - ("El Niño–Southern Oscillation") - episod de anomalii mari de temperatură a apei în
Pacificul ecuatorial și tropical de est; este asociat cu oscilații ample ale presiunii aerului la
suprafața subiacentă între Pacificul tropical vestic și central.
estegramă - diagramă aerologică pe care se trasează temperatura pseudopotențială a
termometrului umed, în funcție de valorile presiunii rezultate din sondajul aerologic.
estimare climatică - descrierea climatului așteptat să se producă în viitor, incluzând atât efecte
naturale cât și influențe umane.
estimarea variabilității climatice - descrierea parametrilor așteptați, asociați cu variatia
interanuală, decenială și seculară ale anomaliilor climatice.
estimări sezoniere - parametrii de vreme medii, pe următoarele trei luni, exprimați ca abateri față
de valorile climatice pentru acel sezon.
etaj climatic - teritoriu aparținând unei regiuni climatice mai vaste și care corespunde unei
anumite altitudini.
evaporimetru - instrument pentru măsurarea vitezei de evaporare a apei.

F    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

factori geografici ai climei - condițiile geografice care determină caracteristicile climatice ale
unei regiuni: latitudinea și altitudinea locului, caracterul suprafeței subiacente, depărtarea de
ocean, sau de uscat, relief, caracteristicile solului, învelișul vegetal, curenții oceanici, prezența
stratului de zăpadă și a ghețarilor etc.
factori genetici ai climei - procese care determină condițiile climatice pe întreg Pământul și în
diferite regiuni ale sale, cum ar fi: bilanțul radiativ și caloric, circulația generală a atmosferei,
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 11/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

suprafața subiacentă.
factori radiativi ai climei - procesele radiative care determină caracteristicile oricărei regiuni:
fluxul radiației solare, absorbția, difuzia, reflexia, radiația terestră și a atmosferei etc.
fata morgana - vezi miraj.
fenomene meteorologice extreme - evenimente meteo semnificativ diferite de modelele
meteorologice medii sau obișnuite, datorită cărora au loc dezastre naturale (ex: inundații,
caniculă, tornade).
filtrajul zgomotului - procedură de eliminare a zgomotului meteorologic în rularea programelor
de prelucrare a datelor, ca de exemplu folosirea aproximației cvasigeostrofice.
firn - zăpadă persistentă de pe munți înalți, care se transformă în gheață și contribuie la formarea
ghețarilor.
foehn - vânt cald și uscat, caracteristic regiunilor alpine, care bate dinspre creasta munților spre
vale și care provoacă primăvara topirea zăpezii.
forță - intensitatea unui fenomen meteorologic, ca forța vântului, a apei mării sau a ceței; vezi
scara Beaufort.
front atmosferic – strat de discontinuitate între două mase de aer adiacente, deosebite ca
proprietăți.
fulger – descărcare electrică între doi nori sau în interiorul unui nor.
furtună – stare de instabilitate a atmosferei, caracterizată prin aglomerare de nori cumulonimbus,
vânt puternic, aversă și descărcări electrice.

G    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

geocriologie – ramură a geografiei fizice care studiază zonele cu îngheț periodic sau peren al
solurilor și rocilor.
geofizică - știință care studiază structura și proprietățile fizice ale Pământului și în special ale
învelișurilor sale externe: litosfera, hidrosfera și atmosfera.
ghețar – masă de gheață care se deplasează lent sub influența gravitației în lungul unei văi sau
pe o pantă.
giruetă - instrument pentru determinarea direcției și intensității vântului, format dintr-un ax vertical
pe care sunt fixate vergele fixe care indică punctele cardinale și o săgeată mobilă care se
dirijează după direcția vântului; vezi și anemoscop.
glaciație - Interval rece din perioada glaciară (din precambrian până în cuaternar), caracterizat
prin dezvoltarea intensă a ghețarilor; sinonime: perioadă glaciară, glaciațiune; vezi și mica eră
glaciară.
glaciațiune - vezi glaciație.
gregale - vânt puternic de nord-est care suflă iarna în regiunea Mării Ionice.
gren - declanșarea bruscă și de scurtă durată a unui vânt rece de forța 9-10.
gren alb - gren fără nori.
gren arcuit - vezi gren de linie.
gren de linie - gren ce se desfășoară de-a lungul unei linii cu nori negri în formă de arc;
sinonim: gren arcuit.
gren de ploaie - gren însoțit de averse de ploaie.
gren negru - gren însoțit de nori.
grindină - precipitații solide sub formă de gheață, care se formează atunci când în interiorul
norilor cumulonimbus există curenți ascendenți foarte puternici.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 12/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

H    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

hamsin - vânt cald de sud-est care bate pe coastele Egiptului în lunile februarie-iunie.
hartă de anomalii - hartă care indică abaterile (actuale) ale unor elemente meteorologice, față de
valorile medii multianuale.
hartă meteo - hartă ce afișează diverse caracteristici meteorologice pe o anumită zonă la un
moment dat și are diverse simboluri care au toate semnificații specifice.
hartă sinoptică - hartă întocmită din 6 în 6 ore în care se înscriu principalele elemente
meteorologice.
heliograf – aparat pentru înregistrarea perioadelor cu timp însorit.
heliotermie - fenomen prin care apa unor lacuri sărate se încălzește, sub acțiunea razelor solare,
mai mult decât regiunile învecinate și datorat stratului de apă dulce de la suprafață, care
împiedică pierderea căldurii.
hidrologie - știință care se ocupă cu studiul apelor de la suprafața scoarței terestre.
hidrometeorologie - disciplină care studiază circulația apei în atmosferă.
higrogramă - diagramă reprezentând variația umidității aerului
higrometrie - ramură a fizicii moleculare și a meteorologiei care se ocupă cu măsurarea cantității
de apă din atmosferă.
higrometru - instrument pentru măsurarea umidității aerului.
higroscop - aparat pentru observarea cu aproximație a umidității aerului.

I    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

iarnă – perioadă a anului solar, cuprinsă între solstițiul de iarnă și echinocțiul de primăvară.
indice de vorticitate de zonă - indice calculat pentru zona din emisfera nordică extinsă de la
20°N către Polul Nord, pe care turbionul absolut depășește o anumită limită; este utilizat în
studiile empirice pentru determinarea relațiior Soare-Pământ.
indice zonal - măsură a intensității vânturilor de vest de la latitudinile mijlocii, exprimată prin
diferența de presiune dintre latitudinile de 350 și 550 sau prin vântul geostrofic corespunzător.
IPCC - organism științific însărcinat cu evaluarea riscurilor asupra încălzirii globale datorită
efectelor activității umane.
izanomalie - abatere egală față de valoarea normală a unui fenomen sau element meteorologic
(vezi și linie izanomală).
izoamplitudine - linie care unește, pe hărțile climatice, punctele cu aceeași amplitudine a
temperaturii medii sau extreme a aerului dintr-o perioadă de timp determinată.
izobară - izolinie care unește pe o hartă meteo punctele unde presiunea atmosferică, redusă la
nivelul mării, are aceeași valoare.
izohietă - izolinie care unește pe hărțile climatice punctele cu aceeași cantitate de precipitații pe
un anumit interval de timp.
izonefă - linie care unește pe hartă punctele cu aceeași valoare a nebulozității.
izopagă - linie care unește pe hartă punctele de pe cursurile de apă cu aceeași durată a podului
de gheață.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 13/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

izopectă - linie care unește pe hartă hidrologică punctele unde înghețul apei se produce în
aceeași zi.
izopletă - linie care unește pe hartă punctele de egală valoare a unui element meteorologic,
exprimat în funcție de două variabile independente (de exemplu timp și altitudine).
izotahă - linie care unește punctele dintr-o secțiune transversală a unui curs de apă unde apa are
aceeași viteză.
izotermă - linie care unește pe hartă punctele cu aceeași temperatură a aerului, a apei sau a
solului.
izotermic, strat ~ - strat al atmosferei, apei sau scoarței terestre în care gradientul temperaturii
pe verticală este nul.

Î    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

îngheț - trecerea apei din stare lichidă sau de vapori în stare solidă (gheață) când temperatura
mediului scade sub 0oC.
îngheț peren - persistența înghețului în partea superficială a scoarței terestre timp de mai mulți
ani, fiind frecvent în zona polară și subpolară.
înnorare de anticiclon - fenomen prin care cerul se întunecă brusc, prevestind și însoțind un
anticiclon.
însămânțarea norilor - tehnica prin care se încearcă modificarea cantității de precipitații care
sunt produse de anumiți nori prin dispersarea în atmosferă a anumitor substanțe care servesc ca
nuclee de condensare.

J    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

jetul nocturn - vezi curentul jet nocturn.

K    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

Kuroshi(w)o - curent oceanic cald, a cărui ramură principală traversează periferia vestică a
Oceanului Pacific în direcția nord-est, încadrîndu-se apoi în Oceanul Arctic în curentul general de
apă vest-est.

L    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

Labrador - curent oceanic rece, din nord-vestul Oceanului Atlantic.


La Niña - perioada de vânturi alizeice și temperaturi neobișnuit de scăzute la suprafața apei în
Pacificul tropical central și estic; este opusă lui El Niño.
lapoviță - amestec de ploaie cu ninsoare.
linia zăpezii - linia (relativă) deasupra căreia zăpada nu se topește nici în anotimpul cald.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 14/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

linie de grenuri - zonă aflată la o anumită distanță de fața unui front de aer rece, de-a lungul
căreia se produc grenuri.
linie izanomală - linie de pe harta meteorologică ce unește punctele cu aceeași abatere de la
valoarea normală a unui element meteorologic (vezi și izanomalie).

M    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

masă de aer - porțiune vastă, relativ omogenă, a troposferei, cu proprietăți distincte față de
porțiunile înconjurătoare; deplasarea maselor de aer determină modificarea timpului în regiunile
străbătute.
maxim absolut - valoarea cea mai mare înregistrată în întreaga perioadă de observație efectuate
asupra unui element climatic sau hidrologic.
măzăriche - precipitație formată din granule de gheață, transparentă sau translucidă, în forme
sferice sau neregulate (rar conice) și cu un diametru mai mic de 5 mm.
mânecă de vânt - tip de anemometru pentru măsurarea vântului, format de un trunchi de con din
material textil flexibil, rezistent la fluxul de aer și legat cu deschiderea mai mare de un stâlp de
susținere.
meteor - fenomen atmosferic, care poate fi: hidrometeor (exemple: brumă, chiciură, polei, rouă),
meteor electric (fulger, trăsnet), meteor optic (curcubeu, crepuscul, halou, miraj, rază verde).
meteorologie - știință geofizică care studiază proprietățile atmosferei și fenomenele de la nivelul
acesteia, având o deosebită importanță practică, atât în ceea ce privește prevederea vremii, dar
și în studierea posibilităților de transformare artificială a climei.
meteorologie aplicată - ramură a meteorologiei care se ocupă, în general, de metodele de
influențare a fenomenelor care se produc în atmosfera terestră.
meteoropatologie - ramură a medicinei care se ocupă cu studiul stărilor patologice provocate de
unii factori meteorologici.
mica eră glaciară - perioada cuprinsă între anii 1550 si 1850, când temperatura medie globală a
fost mai coborâtă, și ghețarii alpini s-au extins ca arie și au coborât spre zonele mai joase;
sinonim: mica glaciațiune.
mica glaciațiune - vezi mica eră glaciară.
microclimă - variație a elementelor meteorologice în stratul de aer de lângă sol, caracteristică
pentru porțiuni foarte mici din scoarța terestră.
minim absolut - valoarea cea mai mică înregistrată în întreaga perioadă de observație efectuate
asupra unui element climatic sau hidrologic.
miraj - fenomen optic produs prin refracția treptată a razelor de lumină în stratele de aer cu
densități diferite (sinonim: fata morgana).
mistral - vânt violent, rece și uscat, care bate în Franța de-a lungul văii Ronului mai frecvent în
timpul iernii.
model ageostrofic - model de prevedere numerică ce ia în considerare componenta ageostrofică
a vântului (vezi: vânt ageostrofic).
model cvasigeostrofic - model de atmosferă folosit în prognoza/prevederea numerică, bazat pe
aproximația cvasigeostrofică.
model politrop - model de atmosferă folosit în prevederea/prognoza numerică, în care se
presupune că atmosfera este politropă, procesele atmosferice sunt adiabatice și cvasistatice, iar
vântul este considerat geostrofic (vezi și: vânt geostrofic).
moină - stare a vremii iarna, caracterizată prin încălzire după o perioadă de temperaturi scăzute.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 15/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

munteanu - vânt local care bate în Carpații Moldovei.


muson - categorie de vânturi periodice din Extremul Orient, a căror direcție se schimbă de la un
anotimp la altul.
muson vest-african - vânt de pe coasta de vest a Africii, care bate tot anul dintr-un sector
cuprins între sud și sud-vest.

N    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

nebulozitate - gradul de acoperire cu nori a boltei cerului.


negură - ceață deasă care se manifestă în special dimineața și seara și care reduce mult
vizibilitatea.
nimbostratus - nori inferiori, de culoare cenușie-închisă, care se prezintă ca o pânză foarte
întinsă și care dau precipitații de lungă durată.
nimbus - formație de nori de altitudine mică, groși, de culoarea cenușie-închisă, cu marginile în
formă de ciucuri), care aduc ploaie.
nivometru - instrument pentru determinarea cantității de zăpadă căzută.
nor - grupare de picături de apă sau de cristale de gheață, aflate în suspensie în atmosferă,
provenite din condensarea sau sublimarea vaporilor de apă.
nowcasting - vezi prognoză imediată.
numărul lui Beaufort - cifră indicând forța vântului după scara Beaufort.

O    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

ocluzia ciclonilor - procesul de trecere a ciclonului mobil în stadiul final de evoluție și care
constă în unirea frontului rece al ciclonului cu cel cald.
ocluzie orografică - fenomen care are loc atunci când o masă de aer rece în deplasare
întâlnește un obstacol și astfel se divide în două ramuri care ulterior se reunesc după
îndepărtarea de obstacol.
OpenWeatherMap - serviciu online care oferă date meteorologice, inclusiv date meteorologice
curente, prognoze și date istorice dezvoltatorilor de servicii web și aplicații mobile.
Organizația Meteorologică Mondială - instituție specializată a ONU care are ca scop,
coordonarea, uniformizarea și ameliorarea activității meteorologice din lume.
Oscilația Nord Atlantică - componentă la scară mare a variabilității climatice naturale care are
un însemnat impact asupra vremii și climatului în regiunea Nord-Atlantică și în continentele
învecinate.
Oscilația Sudică - oscilație a presiunii aerului la suprafața subiacentă în sens opus între zona
Pacificului tropical central și estic.
oscilație cvasi-bienală - oscilație de aproximativ 28 de luni ce se manifestă în câmpul vânturilor
stratosferice ( sub 30 km) din vecinătatea Ecuatorului.
oscilație Madden–Julian - variație cu o perioadă de 40-50 de zile în anomaliile câmpului vântului
zonal din Pacificul tropical, cu influențe asupra circulației generale atmosferice.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 16/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

P    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

paleoclimă - climă din trecutul geologic al Pământului și care poate fi reconstituită pe baza unor
observații și cercetări (studiul solurilor, al fosilelor sau al formațiunilor geologice).
pâclă - suspensia în atmosferă unor particule solide, fine, invizibile cu ochiul liber, dar suficient de
numeroase pentru a da aerului un aspect tulbure, opalescent (vezi și ceață).
pâclă de nisip - suspensie în aer a particulelor de nisip.
pâclă uscată - suspensia în aer a unor particule solide extrem de mici, invizibile cu ochiul liber,
care dau atmosferei un aspect opalescent.
perioadă glaciară - vezi glaciație.
persistență - tendința unor episoade de vreme de a se menține o anumită perioadă de timp.
perturbații atmosferice - anasamblu de fenomene atmosferice concomitente care produc
schimbarea în rău a timpului; au loc de regulă la trecerea depresiunilor barice și a fronturilor de
aer.
plafon - înălțimea la care se găsește stratul de nori față de suprafața Pământului.
plancton atmosferic - totalitate a particulelor mici (solide și lichide), care plutesc în atmosferă.
ploaie - picături de apă care cad din atmosferă pe suprafața Pământului; se formează prin
condensarea vaporilor de apă și unirea picăturilor sau prin topirea fulgilor de zăpadă sau a
cristalelor de gheață.
pluvial - perioadă din cuaternar, caracterizată prin precipitații abundente, care au condus la
răspândirea vegetației și la accelerarea procesului de eroziune.
pluviograf - aparat pentru măsurarea și înregistrarea cantității și intensității precipitațiilor
atmosferice.
pluviometru - aparat pentru determinarea cantității de precipitații atmosferice.
pod de gheață - strat continuu de gheață care acoperă suprafața unui râu sau a unui lac.
polei - ploaie ale cărei picături îngheață în momentul când iau contact cu solul, cu obiectele de pe
sol etc.
polul frigului - punct de pe suprafața Globului sau a unei regiuni cu cea mai scăzută
temperatură.
pompare - variații frecvente ale înălțimii coloanei barometrului cu mercur.
post hidrometric - punct în care se efectuează observații și măsurători hidrologice.
precipitații atmosferice - produse de condensare a vaporilor de apă din atmosferă, care cad pe
suprafața Pământului.
predictor - variabilă independentă care contribuie la estimarea variabilei dependente (de
prognozat) într-o ecuație de regresie.
predictand - variabilă dependentă ( prognozată) care se estimează în funcție de valorile
variabilelor independente (predictori).
procese atmosferice la scară mare - procese active în atmosferă care se desfășoară la o scară
reprezentativă de ordinul a 10.000 km; fluxurile atmosferice la scară mare sunt esențialmente
cvasihidrostatice, cvasigeostrofice și cu aspect ondulator.
prognoză imediată - (nowcasting) descriere a parametrilor de vreme pentru intervalul imediat
următor de maxim trei ore.
prognoză lunară - descrie parametrii de vreme medii, exprimați ca abateri de la valoarea
climatică pentru luna următoare.
prognoză pe durată medie - descriere a parametrilor de vreme pentru următoarele maximum 10
zile.
prognoza pe foarte scurtă durată - descriere a parametrilor de vreme pentru următoarele 12
ore.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 17/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

prognoză pe lungă durată - se refera la intervale de la 1 lună la maxim doi ani.


prognoză pe termen scurt - descriere a parametrilor de vreme pentru următoarele trei zile.
promoroacă - vezi chiciură.
psihrometru - higrometru cu evaporare, utilizat pentru determinarea tensiunii vaporilor de apă din
atmosferă.

R    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

rachetă meteorologică - rachetă recuperabilă, dotată cu aparate speciale de măsură, folosită


pentru investigații ale atmosferei până la 150 km altitudine.
radiație solară - radiație electromagnetică emisă de Soare care constituie principala cauză a
modificărilor de temperatură; trecând prin atmosfera terestră, o parte este absorbită încălzind
aerul, o altă parte este împrăștiată de moleculele aerului , de vaporii de apă, de pulberi etc.
radiometeorograf - instalație pentru înregistrarea presiunii atmosferice, a temperaturii și a
umidității la diferite înălțimi ale atmosferei.
radiosondă - aparat pentru efectuarea observațiilor meteorologice pe verticală în atmosferă până
la 30–35 km înălțime.
rafală - dezlanțuire bruscă, violentă (și scurtă) de vânt, de ploaie sau de ninsoare.
recesiune glaciară - retragere a ghețarilor determinată de încălzirea climei.
regim hidrologic - regim definit de ansamblul mărimilor variabile caracteristice unei ape sau unui
bazin hidrografic, cum ar fi: debitul apelor din precipitații, pierderile de apă prin evaporare,
nivelurile suprafețelor libere, vitezele și curenții, debitele etc.
regiune anticiclonică - vezi anticiclon.
rețea meteorologică - totalitatea stațiilor și posturilor meteorologice care efectuează observații
asupra elementelor meteorologice de pe un anumit teritoriu.
revoluție climatică - vezi accident climatic.
rezervă de zăpadă - vezi acumulare anuală de zăpadă.
rouă - vapori de apă din aer, care, în atingere cu obiectele reci de pe solul, se condensează.
roza vânturilor - diagramă pe care se reprezintă viteza vântului și direcția în funcție de punctele
cardinale.

S    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

scara Beaufort - scară empirică pentru descrierea vitezei vântului bazată pe evaluarea efectelor
produse de acesta asupra mării.
scara vântului geostrofic - dispozitiv grafic pentru determinarea vitezei vântului geostrofic în
funcție de distanța dintre izobare sau izohipse pe o hartă de presiune atmosferică sau cu
izohipse.
secetă - perioadă dintr-un an când precipitațiile cad în cantități foarte mici sau lipsesc și
temperatura este ridicată.
séișe - pendulări ale apei lacurilor datorită variațiilor presiunii atmosferice, vântului sau unor ploi
puternice.
simún - vânt puternic, cald și uscat, încărcat cu nisip, caracteristic Saharei și deșerturilor din
Africa.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 18/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

sirócco - vânt cald și foarte uscat care bate în sudul Europei și în Orientul Apropiat dinspre
deșerturile Africii de Nord și ale Arabiei.
smog - ceață deasă, amestecată cu fum, care se formează în regiunile puternic industrializate
sau în marile centre urbane; are efecte dăunătoare asupra populației (exemplu: Marele Smog din
1952).
sondaj (meteorologic) - măsurători ale diferitelor elemente atmosferice efectuate cu ajutorul
undelor sonore (sondaj acustic), prin lansare de baloane, planoare etc. cu diferite aparate (sondaj
aerologic), cu baloane dirijate, echipate cu aparate meteorologice (sondaj aerostatic), cu rachete
meteorologice, sateliți etc.

sondaj cu balon captiv - sondaj efectuat cu ajutorul unui balon ancorat la sol, care este
dotat cu instrumente pentru determinarea valorilor unuia sau mai multor elemente
meteorologice din altitudine.

sorb - vânt puternic care se propagă sub forma unui vârtej.


stare hidrometrică - situația vaporilor de apă din atmosferă, caracterizată prin raportul dintre
greutatea vaporilor de apă conținuți într-un metru cub și greutatea aerului uscat aflat în același
volum.
stație hidrologică - unitate în sistemul de efectuare a observațiilor și de prelucrare a datelor
hidrologice, care coordonează o serie de posturi hidrometrice de pe râuri și lacuri și în care se
efectuează măsurători de debite, prelevări de probe ca aluviuni etc. (sinonim: stație hidrometrică).
stație hidrometrică - vezi stație hidrologică.
stație meteorologică - unitate din rețeaua hidrometeorologică în care se fac observații asupra
fenomenelor meteorologice și o prelucrare primară a informațiilor.
stratocúmulus - nori inferiori care se prezintă ca grămezi compacte cu aspect de valuri; sunt
frecvenți iarna.
stratosferă - unul dintre straturil principale ale atmosferei, situată între troposferă și mezosferă.
stratul Ekman - stratul de tranziție dintre stratul limită de la sol (unde tensiunea de forfecare este
constantă) și atmosfera liberă (unde atmosfera este tratată ca un fluid ideal în echilibru geostrofic
aproximativ).
stratus - nori sub formă de strat uniform, de culoare cenușie, care se apropie mult de ceață și
care produc burniță sau zăpadă; când stratus este desfășurat în fâșii neregulate, se numește
fractostratus.
structură de blocaj atmosferic - structură de altitudine definită de un sistem talveg dorsal
staționar.

T    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

taifun - ciclon tropical activ în partea de apus a Oceanului Pacific și care se manifestă mai ales în
estul Asiei și în estul Americii de Nord.
teleconexiune - o legătură între schimbarea parametrilor de vreme care se produce în diferite
zone ale globului, situate la distanțe mari unele de altele.
temperatura aerului - temperatură care se determină cu instrumente de măsură (termometre,
termografe), prin schimbul caloric efectuat între receptorul aparatului de măsură și atmosferă în
condițiile termice ale adăpostului meteorologic.
temperatura solului - temperatură care se determină cu termometre speciale, în diferite puncte,
la suprafața solului și la diferite adâncimi.
temperatura suprafeței marine - temperatura din apropierea suprafeței oceanului.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 19/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

temperatură echivalentă - temperatura pe care ar avea-o o masă de aer în cazul în care vaporii
de apă pe care îi conține s-ar condensa în totalitate, datorită proceselor adiabatice și s-ar răci
până la 0 °C.
termoanemometru - aparat folosit pentru determinarea vitezei, vântului, a curenților de aer, prin
măsurarea rezistenței electrice a unui filament încălzit.
termobarograf - instrument folosit pentru măsurarea și înregistrarea temperaturii și presiunii.
termobarometru - instrument pentru măsurarea temperaturii și presiunii atmosferice.
termograf - termometru cu mecanism de înregistrare a variației de temperatură.
termohigrograf - aparat pentru măsurarea temperaturii și umidității aerului.
termosferă - strat atmosferic în care temperatura crește odată cu altitudinea.
topoclimă - variația elementelor meteorologice în stratul de aer din imediata apropiere a solului
(sinonim: climă locală).
torențial:

- (despre ploaie) cu debit mare și cu durată scurtă; vijelios;


- (despre ape curgătoare) care are un curs vijelios, prezentând creșteri bruște de debit și o
mare putere distructivă.

tornadă:

- (în America de Nord) vârtej de vânt extrem de violent, devastator, dar cu arie de acțiune
restrânsă, adesea însoțit de ploaie torențială, provocat de pătrunderea maselor de aer
rece din vest peste aerul cald și umed din Golful Mexic;
- (în vestul Africii) furtună puternică, catastrofală, de scurtă durată, cu extindere relativ
mare, provocată de întâlnirea aerului cald al musonului de sud-vest cu aerul din Sahara.

transport vest-est - proces în cadrul circulației generale a atmosferei care deplasează elemente
ca momentul, căldura, umiditatea, particule materiale, vorticitate etc., către est printr-un punct fix
sau printr-un plan longitudinal fix date.
trăsnet - descărcarea electrică ce se produce între nori și pământ.
trombă - vânt în formă de vârtej cu axă verticală sau puțin înclinată și cu o mare viteză.
tsunámi - valuri maritime devastatoare, provocate de cutremure, care invadează coastele
Oceanului Pacific.
tunet - zgomot puternic care însoțește o descărcare electrică atmosferică (fulger sau trăsnet).
turbion - circulație giratorie a aerului în jurul unui ax orientat arbitrar, vector definit prin:
, unde este vectorul vorticității și este vectorul vântului (sinonim:
vorticitate).
turbion absolut - turbion măsurat într-un sistem de coordonate absolute; este suma turbionului
relativ cu cea a turbionului Pământului, respectiv parametrul Coriolis (sinonim: vorticitate
absolută).
turbion geostrofic - turbion staționar cu axa orizontală format în partea de sub vânt a unui
obstacol orografic, care însoțește uneori undele de mare amplitudine; în aeronautică, este
cunoscut sub denumirea de “rotor” și este considerat ca extrem de periculos pentru aeronavele
mici prin turbulența creată (vezi și vorticitate geostrofică).
turbion potențial - vorticitatea pe care ar avea o coloană de aer delimitată de două suprafețe
izentrope adiacente dacă aceasta ar fi adusă la o latitudine “standard” arbitrară apoi ar fi extinsă
sau redusă la o grosime “standard” arbitrară.
turbion relativ - turbion (de regulă componenta verticală a acestuia) măsurat într-un sistem de
coordonate fixe în raport cu suprafața terestră.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 20/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

turbion termic - turbionul vântului termic calculat plecând de la distribuția liniilor de grosime dintr-
un strat atmosferic; se determină cu ajutorul formulei: , în care f este forța
Coriolis, este operatorul izobaric Laplace și h este grosimea.

U    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

uragan - ciclon sau vânt (de regulă în Oceanul Atlantic) cu viteză foarte mare (forța 12 - 17 pe
scara Beaufort) și care provoacă mari distrugeri.

V    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

val Kelvin(-Helmholtz) - tip rar de nori care se formează atunci când două straturi diferite de aer
trec unul peste celălalt cu viteze diferite, iar stratul superior este mai rapid; stratul din mijloc duce
mănuchiuri de aer din cel de jos în cel de sus, astfel răcindu-se și condesându-se.
vânt - mișcare orizontală a maselor de aer provocată de diferența de presiune atmosferică dintre
două regiuni.

vânt ageostrofic - diferența vectorială dintre vântul real (observat) și vântul geostrofic
(sinonim: componenta ageostrofică a vântului).
vânt alobaric - viteza vântului rezultată atunci când forța Coriolis este egală cu accelerația
locală a vântului geostrofic.
vânt de gradient - mișcarea uniformă a aerului, de-a lungul izobarelor, condiționată de forța
gradientului baric, forța Coriolis și forța centrifugă; în cazul izobarelor rectilinii și paralele,
vîntul de gradient este geostrofic, iar în cazul izobarelor circulare și paralele, el este
geociclostrofic.
vânt dominant - vântul cel mai frecvent într-o regiune dată în decursul anului.
vânt geostrofic - vânt teoretic rezultat din echilibrul dintre forța orizontală de presiune și
componenta orizontală a forței de deviere datorată rotației terestre.
vânt subgeostrofic - vânt a cărui viteză este mai mică decât cea a vântului geostrofic
corespunzător.
vânt suprageostrofic - vânt ce are viteza mai mare decât cea a vântului geostrofic
corespunzător.
vânt termic - creșterea vectorului vântului geostrofic de la un nivel inferior la unul superior,
depinzând de gradientul orizontal mediu de temperatură al stratului; mai este denumit
componenta termică a vântului.

vârtej:

- vânt puternic, vijelios, care se învârte cu viteză pe loc, ridicând în aer obiecte ușoare;
- sul, coloană, trâmbă (de praf, de fum, de zăpadă etc.).

vertex - punctul cel mai vestic atins de un ciclon în emisfera nordică, de la care acesta își
schimbă direcția.
viitură - creșterea bruscă a nivelului apei dintr-un râu, ca urmare a creșterii debitului (de exemplu
în cazul averselor) și care poate provoca mari pagube.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 21/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

vírga - picături de apă care se văd căzând din nori sub forma unor fâșii, dar nu ajung la suprafața
Pământului din cauza evaporării.
viscol - zăpadă ridicată de la suprafata solului de un vânt tare si turbulent; în timpul viscolului
poate să ningă sau nu.
viscol de altitudine - viscol caracterizat prin ridicarea zăpezii la mari înălțimi, încât cerul nu se
mai vede.
viscol la sol - viscol în care zăpada nu se ridică mai sus de circa 2 m.
vizibilitate - distanță maximă până la care poate fi văzut un obiect și care depinde de puritatea
atmosferei, contrastul dintre obiect și fond; astfel, ceața, ploaia, ninsoarea, fumul, praful reduc
vizibilitatea.
vorticitate - vezi turbion.
vorticitate absolută - vezi turbion absolut.
vorticitate geostrofică - vorticitatea sau turbionul vântului geostrofic (vezi și: turbion geostrofic).
vorticitate potențială - vezi turbion potențial.
vorticitate relativă - vezi turbion relativ.
vorticitate termică - vezi turbion termic.
vreme - stare a atmosferei la un moment dat și într-un loc determinat, caracterizată prin
totalitatea elementelor meteorologice (temperatură, presiune, umiditate, nebulozitate, precipitații,
vânt); este determinată de radiația solară și de circulația maselor de aer.

W    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

Willy-Willy - denumire a unui ciclon format în strâmtoarea Timor, pe coasta de nord a Australiei.

X    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

   ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓
Y
   ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓
Z
zai - amestec de apă cu gheață aciformă.
zăpadă - precipitații atmosferice solide constând din cristale de gheață care se asociază formând
fulgi.
zăpór - îngrămădire de sloiuri de gheață într-un anumit punct al unui râu, care se produc în
perioada topirii podului de gheață, și care poate genera inundații.
zefir - vânt slab, călduț care bate primăvara; în România bate din vest.
zonă climatică - regiune a Pământului cu caracteristici climatice proprii, determinate de variația
latitudinală a elementelor climatice.
zonă de protecție - zonă, având raza de 10 ori înălțimea obiectelor din jur, pentru protecția
(împotriva unor influențe modificatoare) platformelor meteorologice.
zonă de stagnare - termen folosit în studiile de poluare care desemnează o zonă din stratul de
aer de la sol, în care persistă cel puțin pentru patru zile următoarele condiții: un vânt geostrofic
sub 15 noduri (7 m/sec), fără pasaje frontale și fără precipitații.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 22/23
3/21/22, 4:25 PM Glosar de meteorologie - Wikipedia

Vezi și    ↑  0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ↓

Glosar de geografie

Legături externe
ro MeteoRomania.ro: "Termeni specifici" (http://www.meteoromania.ro/anm2/link-uri/termeni-spe
cifici/)
ro Meteorologie.ro (http://www.meteorologie.ro/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_cont
ent&eid=2)
ro Meteo.md (http://www.meteo.md/dictionarro/a.htm)
en NovaLynx Corporation: Glossary of Meteorological Terms (http://novalynx.com/store/pc/Gloss
ary-of-Meteorological-Terms-A-d9.htm)
en Texas A&M University: Glossary of Meteorological Terms (http://www.met.tamu.edu/class/atm
o202/Severedir/dictionary-a-b.html)

Bibliografie
Runcanu, Toma; Bacinschi Dumitru – Dicționar de meteorologie, Societatea Meteorologică
Română, București 2014, ISBN 978-973-0-17096-2
D.Țîștea, D.Bacinschi, R.Nor, „Dicționar Meteorologic”, C.S.A. Institutul Meteorologic, București,
1965
Dr. C. Savin, „Dicționar Științific Poliglot”, Editura Tipored, București, 1996

Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român (1962-1966), aflat acum în
domeniul public.

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Glosar_de_meteorologie&oldid=14717343

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 23 decembrie 2021, ora 20:01.

Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice;
pot exista și clauze
suplimentare.
Vedeți detalii la Termenii de utilizare.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_meteorologie 23/23

S-ar putea să vă placă și