Sunteți pe pagina 1din 5

Educăm împreună

-parteneriat educaţional-

prof. înv. primar Sanda Vereş - Şcoala ,,Lucian Blaga” Jibou , Sălaj

,, Unele lucruri probabil se schimbă , dar noi începem şi sfârşim cu familia”


Anthony Brandt

Cu cât se complică viaţa socială şi provocările lumii moderne formulează întrebări şi cer
răspunsuri la care nu ne-am fi gândit acum câţiva ani, devine tot mai clar că este nevoie de un
parteneriat educaţional în favoarea şi pentru asigurarea viitorului lumii, pentru creşterea mai
adecvată a copiilor .
Multe din răspunsurile aşteptate la problemele limii de astăzi se găsesc în educaţie şi în modul
în care înţelegem influenţele ei asupra dezvoltării personalităţii umane.
Parteneriatul ,,Educăm împreună” implică ca agenţi ai educaţiei diferite instituţii şi persoane
din comunitate care pot influenţa formarea şi instruirea copilului prin modalităţi indirecte, dar şi
prin modalităţi directe :sprijin , colaborare , cooperare . În fapt este o responsabilitate pe care o au
diferite instituţii, de a contribui la efortul educativ şi de a sprijini şcoala .
Instituţiile pe care le-am antrenat în parteneriatul ,,Educăm împreună” sunt :
 Biserica ortodoxă, baptistă, penticostală pentru dezvoltarea valorilor moral – religioase care
sunt un reper important în educaţia morală şi comunitară a copilului;
 Poliţia –educaţia preventivă şi cultivarea comportamentelor prosociale;
 Instituţiile sanitare, Direcţia de sănătate publică - care constituie un partener necesar în
creşterea şi dezvoltarea tuturor membrilor comunităţii şi la care familia face cel mai des
apel;
 Biblioteca orăşenească – promovarea valorilor morale prin intermediul cărţii;
 Agenţia de protecţie a mediului – promovarea comportametelor ecologiste;
 S.C. Vanera Rom Trans – ca sponsor material al unor activităţi;
 Presa locală care a promovat ideile, noi imagini şi idei în sensul valorilor educaţiei .
SCOP:
1. Realizarea unei bune colaborări între elevi, părinţi, profesori
2. Sprijinirea actului educativ de către părinţi
3. Împlicarea părinţilor în activităţile cu caracter educativ
4. Sprijin în asigurarea bazei materiale a clasei
OBIECTIVE GENERALE
• Dezvoltarea de activităţi şi programe de informare şi formare a părinţilor
• Identificarea şi dezvoltarea resurselor umane, materiale, metodolgice
• Dezvoltarea unor atitudini pozitive şi a unor percepţii sociale faţă de problematica creşterii,
dezvoltării şi educării copiilor precum şi eliminarea discriminărilor de orice natură.
Obiective urmărite:
 Dezvoltarea deprinderilor educative ale părinţilor;
 Identificarea rolurilor parentale şi responsabilizarea părinţilor;
 Identificarea şi derularea unor forme de activităţi de sprijinire a parteneriatului educaţional
între şcoală şi familie, familie –copil , profesor –elev , părinte-profesor;
 Dezvoltarea şi producerea unor instrumente materiale adaptate nevoilor specifice acestor
grupuri;
 Cunoaşterea posibilităţilor fiecărui copil;
 Formarea unor atitudini pozitive ale elevilor faţă de muncă;

1
PUBLIC VIZAT
Elevi
Părinţi ai elevilor clasei
Familia
Bunici ai elevilor
Rudenii
TIPURI DE ACTIVITĂŢI
 Preventive
 Rezolvare a situaţiilor de criză
 Susţinere şi sprijin
Prin:
 Educaţia părinţilor
 Informare
 Orientare
 Consiliere socială şi şcolară
Se vor desfăşura acţiuni de:
 Sprijin
 Informare
 Orientare
 Educaţie
Prin :
 Lectorate cu părinţii
 Dezbateri
 Activităţi comune :elevi-părinţi –învăţător- consilier educativ
 Serbări şcolare
 Cursul pentru părinţi:,, Educaţi aşa !”
BENEFICIARI
 Copii
 Părinţi
 Cadre didactice
REZULTATE URMĂRITE
 În cadrul procesului instructiv-educativ
 În relaţiile şcoală –familie
 În resursele materiale şi instrumentele de sprijin social şi educativ(instrumente
metodologice, acţiuni , materiale informative, etc.)
Indicatori
 Abandonul scolar
 Rezultatele şcolare
 Şcolarizarea copiilor
 Integrarea şcolară şi socială a grupurilor ţintă
 Gradul de participare şi de acces
 Materiale confecţionate
 Biblioteca de specialitate
PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR ANUL ŞCOLAR 2019-2020:
Nr. Activităţi Perioada Resurse umane
Crt.
1. Întâlnire cu părinţii ianuarie Părinţii elevilor , elevi,
înv. Sanda Vereş

2
2. Loctorat cu părinţii : ,,Cum să fii un bun părinte “ februarie Părinţii elevilor , elevi,
înv. Sanda Vereş,
preotul Drăgan
Gheorghe, pastor
Mihoc Teofil , doctor
Lungu Gabriela,
bibliotecar, consilier
şcolar Daroczi Andrei
3. ,,Un gând pentru mama” martie Părinţii elevilor, elevi,
 serbare pentru părinţi înv. Sanda Vereş
 un dar pentru mama(obiecte şi felicitări
confecţionate în cadrul orelor de desen)
4. ,,Cartea –prietena mea “ aprilie Părinţii elevilor, elevi,
- activitate comună cu Biblioteca orăşenească şi înv. Sanda Vereş,
părinţii .
5. ,,Dăruieşte şi vei primi” mai Părinţii elevilor, elevi,
- colectarea de hăinuţe , jucării, rechizite cu înv. Sanda Vereş
implicarea părinţilor şi elevilor pentru a fi dăruite
elevilor rromi din şcoală
6. Sensibilizarea adulţilor pentru a proteja natura -5 iunie Părinţii elevilor, elevi,
iunie 2015 ,, Ziua Pământului “ înv. Sanda Vereş, Noje
Dana
7. Participarea părinţilor la orele de curs-predare în septembrie Părinţii elevilor, elevi,
echipă înv. Sanda Vereş

8. Lectoratul :,, Responsabilizarea factorilor care octombrie Părinţii elevilor, elevi,


participă la procesul instructiv educativ :şcoală , înv. Sanda Vereş,
familie, elev” consilier educativ
- introducerea programului pentru părinţi :
,, Educaţi aşa”
9. Dezbatere:,, Educaţia pentru părinţi – prioritate în noiembrie Părinţii elevilor , elevi,
crearea unei societăţi de tip european” înv. Sanda Vereş

10 Evaluare ,,Am plecat să colindăm “ decembrie Părinţii elevilor , elevi,


- implicarea părinţilor las locul de muncă pentru înv. Sanda Vereş,
realizarea acestui moment bibliotecar
sponsori

Rezultate:
Nu există reţetă specială pentru a fi un bun părinte. Totuşi există anumite ingrediente care
sunt indispensabile. Există calităţi care sunt esenţiale pentru a fi părinte. Un bun părinte ştie să se
facă dispensabil pentru copil. Copilul trebuie încurajat să se descurce independent. Trebuie învăţat
să îşi rezolve singur problemele şi să creadă foarte mult în abilităţile lui. Întâlnirile cu părinţii în
cadrzul parteneriatului ,,Educăm împreună ” au vizat aceste idei.
În acest sens lectoratele desfăşurate cu participarea părinţilor, consilierului şcolar, medicului
de familie, reprezentanţi ai bisericilor au avut ca suport de discuţie materiale bine documentate şi de
actualitate. Părinţii au manifestat mult interes pentru problemele prezentate şi şi-au exprimat cu
încredere nedumeririle, proprile frământări.

3
Cu sprijinul consilierului şcolar Daroczi Andrei au fost consiliaţi şi ajutaţi părinţii şi elevii cu
probleme de integrare în colectivele de elevi.
Respectul şi dragostea faţă e părinţi s-au manifestat prin dorinţa fiecărui copil de a dărui un
cântec, un vers, un dar, o felicitare, un mărţişor celei mai iubite fiinţe – mama. Momente favorabile
acestor manifestări au însemnat zilele de 1 şi 8 Martie.
Dreptul fiecărui copil la informare culturală, la dezvoltarea respectului faţă de identitatea sa
culturală, de limbă, faţă de valorile naţionale s-a respectat prin activităţi comune cu Biblioteca
orăşenească prin concursul doamnei bibliotecare și a învățătoarei Vereş Sanda. Ca activităţi practice
putem aminti expoziţii de pictură, de păpuşi în cadrul festivalului interjudeţean de păpuşi,
medalioane literare – „Eminescu –poetul nepereche” , „Creangă –prietenul copiilor”, asigurarea
fondului de carte conform programei şcolare.
Grija şi interesul faţă de semeni şi de cei aflaţi în dificultate s-a manifestat prin activităţi ale
părinţilor, elevilor şi învăţătoarelor de a colecta şi dărui cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun
hăinuţe jucării, rechizite şi un zâmbet fiecărui copil .
O bună colaborare cu părinţii a asigurat întotdeauna bunul mers şi calitatea actului educativ.
Un aspect al acestei colaborări a însemnat şi confecţionarea şi distribuirea de pliante, precum şi
susţinerea de către părinţi competenţi a unor activităţi despre pădurea şi apele ca resurse ale vieţii,
cu diverse ocazii precum: Ziua Pământului, Ziua mediului.
Ca atitudine parteneriatul ,,Educăm împreună ”presupune :
 acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;
 egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună ;
 interacţiuni acceptate de toţi partenerii;
 comunicare eficientă între participanţi;
 colaborare (acțiune comună în care fiecare are rolul său diferit);
 cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).
Activităţile de ,,spart gheaţa”, care se se refereă la primele întâlniri cu părinţii au fost pregătite
anume pentru a obţine o comunicare eficientă şi de durată.
Informarea părinţilor:
 despre activităţile şcolare (obiective, conţinuturi, metode, orare, desfăşurare, mijloace etc. );
 despre copilul lor (cum îşi pregăteşte temele, participare, percepţia personalităţii,
comportamente, rezultate la evaluări, în ce direcţie ar trebui sprijinit etc.)
 despre alte teme (şcoala părinţilor, sănătate, educaţie, legislaţie) nu a întârziat să aducă roade.
Consilierea psihopedagogică în rezolvarea unor situaţii problemă cu copiii, orientarea spre
servicii de sprijin – periodice sau permanente - au rezolvat cazurile ivite în timpul activităţilor.
Acţiunile de colaborare şi implicare a partenerilor implicaţi în parteneriatul ,,Educăm
împreună” au consolidat relaţia şcoală - elev - părinţi –comunitate.
Parteneriatul educaţional ,,Educăm împreună” abordează flexibil şi deschis problemele
educative. În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi
valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi
multiculturalitatea. Copiii nu sunt normali sau anormali, ci unici, cu particularităţi diferite,
determinate de caracteristicile lor subiective - individuale şi de apartenenţa lor la un spaţiu şi o
identitate socio-culturală. Fiecare este purtătorul unor particularităţi care nu pot fi defecte sau
anormalităţi, ci sunt caracteristici, răspunsuri personale la solicitările mediului. Unicitatea vine din
ecuaţia subiectivă a fiecăruia, dar şi din stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile
personale, capacităţile, competenţele şi comportamentele fiecăruia. Amprenta culturală este
importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social.
Specificul muncii în învățământul primar se axează pe colaborarea cu părinţii şi implică
realizarea unui parteneriat educaţional cu aceştia la început de ciclu.
Astfel s-au rezolvat mai eficient şi s-au gestionat mai bine situaţiile de criză apărute datorită
schimbărilor sociale.

Bibliografie:

4
Chiş V. , Bocoş M. , Stan C., Albulescu I., Didactica , Cluj –Napoca , Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006
pag.17-24 şi 58-67.
Dolean I., Dolean D.D., Meseria de părinte, Bucureşti, Editura Aramis, 2002, pag 70-93.
Stan E. , Managementul clasei, Bucureşti, Editura Aramis, 2003, pag.39-48
Vrasmas E.A., Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura Aramis, 2002, pag.153-158

S-ar putea să vă placă și