Sunteți pe pagina 1din 2

DENUMIRE SOCIETATE

DECIZIA

Nr. 15 din 04-08-2010

Privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind


apararea impotriva incendiilor

În temeiul art. 19, litera (a) din Legea 307/2006 privimd apararea impotriva incendiilor, cu
referire la obligativitatea stabilirii responsabilităţilor şi a modului de organizare a apărării împotriva
incendiilor, precum şi în conformitate cu prevederile art. 17, literele (a si i) din OMAI nr. 163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, prin care se prevede
obligativitatea organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor prin stabilirea, prin acte de
autoritate, a structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
In baza Legii 31/1990 privind societatiile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,
(conducatorul cocietatii) in calitate de administrator emit prezenta
DECIZIE:

Art. 1 :
Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea
împotriva incendiilor la SC VITA DE VIE SRL Costinesti

Art. 2 :
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor este numit, un
responsabil(personal de specialitate) cu atribuţii, inclusiv pe linia apărării împotriva incendiului, în
persoana Domnului Ardeleanu Daniel
Responsabilul(personalul de specialitate)cu atribuţii, înclusiv pe linia apărării împotriva
incendiilor este subordonat, în mod direct şi nemijlocit, DIRECTORUL ARDELEANU MIHAELA

Art. 3 :
Pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
se constituie un colectiv de salariaţi, subordonat responsabilului(persoanei de specialitate cu atribuţii,
inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor.
Componenţa colectivului de specialişti este stabilită nominal, prin prezenta Decizie, după cum
urmează:

Nr. crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE
1. Ghinea Adrian
2. Ardeleanu Daniel
3. Ardeleanu Mihaela
4.
5.
6.

Art. 4 :
ATENTIE! Detinerea, multiplicarea sau difuzarea catre alte personae juridice / fizice a prezentului material constituie infractiune asupra drepturilor de autor
si se sanctioneaza conform legii.
Pagina 1 din 2
SC”___________”SRL
DENUMIRE SOCIETATE
Prin prezenta Decizie, se constituie o echipă de primă intervenţie, organizată pentru stingerea
eventualelor începuturi de incendiu, izbucnite în incinta spaţiilor deţinute de către unitate.
Echipa de primă intervenţie pentru stingerea începuturilor de incendiu este subordonată cadrului
tehnic şi este formată dintr-un şef de echipă şi servanţi, nominalizaţi mai jos:

Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţia în echipă


1. Ardeleanu Daniel Şef Echipă
2. Ardeleanu Mihaela Servant
3. Ghinea Adrian Servant
4. Servant
5. Servant
Art. 5 :
Activitatea prestată de personalul salariat, numit prin prezenta Decizie, face parte din sarcinile de
serviciu.

Art. 6 :
Atribuţiile specificate în Anexa 1 fac parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 7 :
Structura organizatorică a apărării împotriva incendiilor este prezentată în Anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 8:
Pentru situaţia în care responsabilul (personalul de specialitate) cu atribuţii p. s. i. îndeplineşte şi
funcţia de şef al colectivului, cele două categorii de atribuţii şi obligaţii vor fi exercitate, respectiv
îndeplinite, în mod cumulativ.

Art. 9:
Pe timpul nopţii şi în zilele de sărbători legale, când, în incinta unităţii, nu există activitate,
agenţii de pază au obligaţia de a interveni în caz de incendiu, conform atribuţiilor funcţionale pe care le
au în acest sens.

Art. 10 :
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Decizii, responsabilul (personalul de
specialitate) cu atribuţii, inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor va elabora instrucţiunile de
apărare împotriva incendiilor şi va propune măsuri pentru dotarea spaţiilor cu mijloace de primă
intervenţie, dacă este cazul.

Art. 11 :
Prezenta Decizie va fi dusă la îndeplinire şi difuzată persoanelor interesate, de către Ardeleanu
Mihaela , luându-se măsuri de completare a fişelor individuale ale posturilor cu atribuţiile dispuse.

DIRECTOR
ARDELEANU MIHAELA

ATENTIE! Detinerea, multiplicarea sau difuzarea catre alte personae juridice / fizice a prezentului material constituie infractiune asupra drepturilor de autor
si se sanctioneaza conform legii.
Pagina 2 din 2
SC”___________”SRL