Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,NR.

1 SUHURLUI
NUME ŞI PRENUME : DIMA SILVIA DANIELA
CLASA : a III -a
DATA : 18.10.2017
Aria curriculară: Matematică și Științe
OBIECTUL: Matematică
Subiectul: Probleme ce se rezolvă prin operații de adunare și scădere
Competențe specifice:
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000
sau cu fracţii cu acelaşi numitor
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple
AVAP 2.2

Obiective operaţionale:
O1: să folosească corect terminologia specifică matematicii:
„termeni”, „sumă”(total), „descăzut”, „scăzător”, „diferenţă”;
O2: să rezolve corect şi rapid exerciţii cu cele două operaţii
matematice învăţate;
O3: să rezolve o problemă cu două operaţii;
O4: să compună oral probleme după un exerciţiu dat;
Strategia didactică:
Metode şi procedee:
* exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didactic, munca
independentă;
Mijloace didactice:
* manual, fişe de muncă independentă, planşă cu rebus matematic, planşe cu
probleme ilustrate;

BIBLIOGRAFIE!

1. MEC: Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998


2. Marin Manolescu, Proiectare şi evaluare în învăţământul primar ed.
Steaua Procion, Bucureşti 1997
3. Daniela şi Florian Berechet, Maria şi Florin Gardin- Matematică-
culegere de exerciţii şi probleme-clasa a III-a, Ed. PARALELA 45
4. www. didactic.ro
Nr. Secvenţele O Strategia didactică
crt. lecţiei b. Conţinutul instructiv - educativ Evaluare
O
p.
ACTIVITATEA ACTIVITATEA Metode şi Material Forme de
INVATATORULUI ELEVULUI procedee didactic organizare
1. Moment * Aerisirea sălii de clasă; Instructaju frontal
organizator * Pregătirea materialelor necesare Elevii își pregatesc l verbal
ic activităţii; materialele necesare
1' * Distribuirea fişelor necesare pentru activitate
elevilor;
* Realizarea climatului optim pentru
buna desfăşurare a activităţii.
2. Captarea * Se spune copiilor o povestioară: * Elevii descoperă conversaţi frontal
atenţiei Într-o zi din lumea copiilor au fost codul mesajului pe a
4' furate nişte cuvinte foarte care l-au primit:
importante. Cel care a furat „Acestă oră este individual
cuvintele le-a ascuns cu mare destinată copiilor fişă de aprecieri
dibăcie. Descifrând mesajul de pe isteţi! ” exerciţiul muncă verbale
tablă o să aflăm care au fost independe
cuvintele furate. ntă
( Anexa 1)
* Se dă elevilor ca muncă
independentă să descopere mesajul.
conversaţi
a
exerciţiul

3. Verificarea Citesc tema și frontal aprecieri


cunoştinţelo * Se verifică cantitativ și calitativ corectează eventualele verbale
r dobândite tema de acasă. greșeli
anterior * Se fac aprecieri asupra realizării
3' temei.
* Pentru rezolvarea corectă a conversaţi
cerinţelor din cadrul lecţiei este a
O1 necesar ca minţile elevilor să fie
încălzite.
* Se adresează elevilor o serie de
întrebări precum: Elevii răspund la
O1 -Ce operaţie ne indică expresia întrebări în timp ce
„cu ...... mai puţin”? învăţătoarea exerciţiul
-Ce operaţie ne indică expresia completează la tablă aprecieri
„cu ...... mai mult”? rebusul matematic. verbale
- Cum se numeşte primul număr la
scădere?
- Dar al doilea număr? -operația de scădere
- Cum se numesc numerele care se
adună? -operația de adunare
- Cum se numeşte rezultatul la
adunare? -descăzut
- Cum se numeşte rezultatul
scăderii?
* A - Scăzător
S C Ă D E R E
A D U N A R E
D E S C Ă Z U T - Sumă sau total
S C Ă Z Ă T O R - Rest sau
T E R M E N I diferență
S U M Ă
B
* Se descoperă cuvântul cheie al
rebusului matematic.
4. Anunţarea * Se anunţă elevii că în această Ascultă cu atenție și
temei şi a oră vor efectua operaţii de notează titlul lecției pe
obiectivelor adunare şi scădere cu numere caiete conversaţi frontal
2' naturale în concentrul 0 – 100, vor a
rezolva probleme, vor compune
probleme pe baza unor exerciţii
date.
5. Consolidare * Se propun elevilor câteva Răspund rapid la conversaţi frontal
a exerciţii de calcul oral. exercițiile de calul oral a
cunoştinţelo * Se începe cu exerciţii uşoare,
r schimbându-se progresiv gradul aprecieri
25' verbale
O2 de dificultate.
* Se spun copiilor câteva ghicitori jocul
matematice: explicaţia didactic
* „ Colo-n vale jos pe lac * Elevii răspund corect la
Opt răţuşte baie fac ghicitori
Două pleacă supărate - 6 rațuște exerciţiul
Câte au rămas să-noate?”

* „ În grădiniţa cu flori frontal


Au înflorit douăzeci de bujori . exerciţiul
Mai stau gata-mbobocite observarea
ghicitori
O2 Cinci lalele rumenite. matematic
sistematică
………………………………… a comporta-
e mentului
……. frontal
Câte flori eu voi avea elevilor
În buchet când ţi-l voi da ?” conversaţi
a
* " În grădină-i veselie, exerciţiul
Se mărit-o iasomie.
Florile perechi tot vin
Să se distreze din plin . -25 de flori
Douăzeci sunt viorele,
Patruzeci sunt albăstrele. planşă cu
Se gândeşte o albină: exerciţii
- Câte flori sunt în grădină ?
.
* Se joacă următorul joc didactic: -60 de flori
● Florile matematicieni
Se urmăreşte însuşirea şi consolidare conversaţi jocul în echipă aprecieri
operaţiilor matematice a didactic verbale
de adunare şi scădere a
numerelor naturale până la 100
O2 Sarcina didactică: rezolvarea unor
exerciţii de adunare si scădere a
frontal observarea
numerelor naturale 0-100.
Material didactic: cercuri galbene individual sistematică
în care sunt înscrise numere numere( Elevii
34, 78 din fiecare conversaţi a comporta-
etc.), petale pe care apar operaţii echipă rezolvă cât mai a mentului
O4 matematice repede şi cât mai bine exerciţiul fişă de elevilor
Fiecare echipă alege un cerc sarcinile date. lucru
pe care îl lipeşte pe o coală de carton. * Sunt numiţi
Membrii echipei aleg,pe rând, primii elevi de la fiecare
petalele in are care rezultatul echipă care au rezolvat exerciţiul individual
operaţiei este cel din cerc corect exerciţiile
şi le lipesc pentru a obţine floarea
aprecieri
frontal verbale
individual
exerciţiul
fişă de
lucru

frontal
individual
670+
670

100+34
1300+4
0
0 aprecieri
verbale
exerciţiul
1340

O3 frontal

observarea
sistematică
problemati a comporta-
zarea mentului
* elevilor
●Copiii au sarcina de a completa analiza aprecieri
un tabel şi de a compune oral verbale
probleme după aceste date-la tablă conversaţi frontal
a
Completează
carti stilou Creio tabelul și compun oral
ri ane probleme după acesta exerciţiul
O4 color
ate exerciţiul
erau 351 416 658 problemati
Cu 8 zarea
mai
puţin
Se fac aprecieri privind modul în
care a fost alcătuită şi rezolvată
problema.
●Se observă tabelul de la tablă şi
se interpretează datele-iată
preferinţele elevilor din clasele a
treia dintr-o şcoală
teatr pict spor lect Interpretează tabelul cu
ul ura tul ura preferinte
baie 5 14 25 16
ti
fete 7 8 23 21
O2
...elevi preferă teatrul,iar..preferă
pictura
În clasele a doua sunt ....baieti
şi .....fete
Cei mai mulţi copii, ....preferă
O4 sportul
6. Asigurarea * Se prezintă elevilor două * elevii răspund corect la fişă de individual
retenţiei şi probleme ilustrate: una pentru întrebările adresate lucru
transferului fete, iar cealaltă pentru băieţi. Sub
7' formă de concurs se vor rezolva frontal
cele două probleme, urmând a fi
desemnată echipa câştigătoare.
Elevii reprezentanţi ai celor două exerciţiul
O3 grupe vor trebui să răspundă în problemati
faţa clasei la următoarele zarea
întrebări:
- Ce nu cunoaştem?
- Cum putem afla?
- Ce cunoaştem în problemă?
* Se vor acorda puncte echipei - Rezolva probleme
câştigătoare şi se vor rezolva la tabla și in
problemele la tablă, iar elevii în caiete
caiete.
7. Încheierea * Se fac aprecieri verbale asupra Elevii notează tema conversaţi frontal
activităţii participării elevilor la lecţie şi se pentru acasă: pag. 25 / a se acordă
3' evidenţiază elevii care au răspuns ex. 2 şi 3. Se explică calificative
mai mult pe parcursul orei, modul de rezolvare.
urmând a fi recompensaţi cu
calificative.
*
Anexa 1

Într-o zi din lumea copiilor au fost


furate nişte cuvinte foarte
importante. Cel care a furat
cuvintele le-a ascuns cu mare
dibăcie. Descifrând mesajul de pe
tablă o să aflăm care au fost
cuvintele furate.
Fisă de lucru

Florile matematicienilor
670+670

1300+40
100+340

1340