Sunteți pe pagina 1din 19

Proiectarea unității tematice 9 „Despre invenţii”

Perioada: 3 săptămâni ( 26 martie 2018 – 20 aprilie 2018)

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
LUNI, LLR- ● Textul narativ- lectura - lectură activă, cu creionul în mână; Materiale: obs.sist.
26.03. 1.4;3.1 textului - citirea individuală, în gând, a textului suport; Manual, text suport: -tema de
2018 4.5 Max, Duc şi nava cosmică, - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al Max, Duc şi nava lucru în
după Walt Disney expresiilor din text prin raportare la contextul în cosmică, după Walt clasă
AVAP- care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Disney, caiete, fişe de -autoev.
2.5 dicţionar; lucru -ev.
- realizarea unor desene, benzi desenate, scheme Procedurale: reciprocă
pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte conversaţia, -aprecieri
MM- informative sau literare simple; explicaţia verbale
2.1 - citirea în forme variate a unor enunţuri din text , exerciţiul
în lanţ, ştafetă; jocul didactic
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Organizare
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din -frontal,individ.
textul citit; - în perechi
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere
date de învățător (enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu același sens celor date);
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă,
schemă, ritm melodie
LLR- ● Textul narativ – - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, Materiale: obs.sist.
1.4;3.1 aprofundarea lecturii folosind computerul; Manual, caiete, proba orală
3.2;4.5 Max, Duc şi nava cosmică - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în Text suport; Max, Duc şi dictare
, după Walt Disney perechi/ în echipe; nava cosmică, minge selectivă
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri Procedurale: -tema de
orale proprii; conversaţia, lucru în
AVAP- - formularea, în grup, a unor întrebări al căror lectura explicativă, clasă
2.5 răspuns conduc la rezolvarea unei probleme care se exerciţiul -autoev.
poate desprinde din textul lecturat; M. RAI -aprecieri
EC- - lectură activă, cu creionul în mână; jocul verbale
2.2 - relatarea după întrebările investigatorului perfect Organizare
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? -frontal,individ.
Cu ce?); - în perechi
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme.
RELIGIE
MAT- • Fractii ●identificarea unităților racționare/fracţii, utilizând Materiale: obs.sist.
2.1;5.1 •Scrierea și citirea unităților suport concret sau desene date: măr, tort, mulțimi ManualIntuitext, -tema de
fracționare - diviziuni ale unui de obiecte etc caiete,culori, lucru in
AVAP- întreg ● activități practice desfășurate pentru obținerea de mere,coli, clasa
2.3 p.36,37 doimi, treimi, pătrimi, optimi, folosind coli de hârtie Procedurale: -autoev.
● citirea şi scrierea unităților fracționare problematizarea -aprecieri
corespunzătoare unui suport imagistic dat obs.dirijata verbale
explicatia
demonstratia
exercitiul
jocul
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
MARȚI, LLR- Verbul - observarea unor mărci specifice verbului; Materiale: obs.sist.
27.03. 1.4;3.1 -selectarea din textul suport a unor cuvinte care Manual, caiete, fişe de -tema de
2018 3.2;4.5 indică acţiuni precizate de învățător și gruparea lucru lucru în
acestora în funcţie de ceea ce denumesc; Procedurale: clasă
-identificarea în textul suport a unor cuvinte care conversaţia, -autoev.
îndeplinesc cerințe date (verbe); explicaţia -ev.
AVAP- -precizarea rolului pe care cuvintele îl au în exerciţiul reciprocă
2.5 comunicare; jocul didactic -aprecieri
-scrierea unor enunţuri în care se folosesc Organizare verbale
EC- ortograme. -frontal,individ.
2.2 - în perechi
MAT- •Scrierea și citirea unităților ● identificarea întregilor împărțiți în părți Materiale: obs.sist.
2.1;5.1 fracționare - diviziuni ale unui de mărimi egale ManualIntuitext, -tema de
întreg ● scrierea și citirea unităților fracționare caiete,culori, lucru in
AVAP- p.36,37 corespunzătoare părților colorate din întregi ilustrați mere,coli, clasa
2.3 ● împărțirea în părți de mărimi egale a Procedurale: -autoev.
unui întreg dat (figură geometrică) și scrierea problematizarea -aprecieri
unității fracționare corespunzătoare părții colorate obs.dirijata verbale
● calculul jumătății și sfertului unor numere date explicatia
demonstratia
exercitiul
jocul
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
Forme din hârtie amestecată - realizarea de produse utile ţi estetice, pentru viaţa de zi cu zi,  Resurse materiale: Aprecieri
AVAP Macheta unui vulcan pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee recipient plastic, ziare, verbale
2.1 Şiragul de mărgele realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu zi, aracet, făină, polistiren Potofoliul
2.2. pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; bicarbonate, oţet, acuarele
2.4. -explorarea în contexte diverse a materialelor reciclabile ca  Resurse procedurale:
resursă inepuizabilă de creativitate, expresivitate şi conversaţia, observaţia,
manualitate explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul.
2 ore
EC- Ce sunt grupurile? - exerciții de enumerare grupurilor din care face Materiale: obs.sist.
1.1’1.2 parte omul; manualul,caietul, -tema de
1.3;2.1 - exerciții de scriere a denumirilor activitatilor ilustrații, dicționare, lucru în
2.2 desfasurate in cadrul grupului scolar; lecturi suplimentare; clasă
-exerciții de selectare a unor expresii care Procedurale: -autoev.
AVAP- denumesc un grup; conversaţia, -aprecieri
2.5 -exerciții de scriere a denumirilor activitatilor observaţia verbale
desfasurate in cadrul grupului de joaca; explicaţia
- exerciții de scriere a membrilor familiei și a M. ciorchinelui
sarcinilor atribuite fiecaruia; Diagrama Venn
-exerciții de completare a unor spatii libere cu exerciţiul
termeni potriviti; jocul
-exerciții de inventare a unui joc și de stabilire a Organizare
regulilor acestuia; -frontal,individ.
-exerciții de transcriere a unor expresii ce denumesc în gr. în perechi
calitati potrivite unui conducator de grup;
-exerciții de identificare a colegilor cu aceleaşi
preocupări;

MIER- LLR- Verbul - observarea unor mărci specifice verbului; Materiale: obs.sist.
CURI 1.4;2.2 -audierea unor enunțuri precizate de învățător, în Manual, caiete, fişe, -tema de
28.03. 3.6;4.5 care același cuvânt are valori gramaticale diferite și culori, lucru în
2018 marcarea, prin diferite semnale sonore, a enunțului Procedurale: clasă
în care cuvântul anunțat de învățător are valoare de conversaţia, -autoev.
AVAP- verb; explicaţia -ev.
2.5 -identificarea unor verbe dintr-un fragment dat; exerciţiul reciprocă
observaţia -aprecieri
-completarea unor propoziţii lacunare cu verbe
jocul verbale
potrivite;
Organizare
- scrierea de enunţuri în care se folosesc cuvintele
-frontal,individ.
demult, acum, mai târziu precum şi verbe potrivite
în perechi
situației;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme.
MAT- •Fracții. ● activități practice desfășurate pentru obținerea de Materiale: obs.sist.
2.1;5.1 •Numitor și numărător doimi, treimi, pătrimi, optimi, folosind coli de hârtie ManualIntuitext, Proiectul
p.38 ● scrierea fracțiilor corespunzătoare unui suport caiete,culori, -autoev.
AVAP- imagistic dat mere,coli, Expunerea
2.3 ● explicarea semnificației numitorului, respectiv Procedurale: produselor
numărătorului corespunzător unor fracții asociate problematizarea -aprecieri
cu suportul concret dat obs.dirijata verbale
● identificarea numitorului, respectiv numărătorului explicatia
din fracții date demonstratia
●scrierea fracțiilor citite în diverse modalități exercitiul
●scrierea fracțiilor corespunzătoare unui anumit jocul
număr de elemente din mulțimi date ( Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
LB. ENGLEZĂ

AVAP Forme din hârtie amestecată - realizarea de produse utile ţi estetice, pentru viaţa de zi cu zi,  Resurse materiale: Aprecieri
2.1 Macheta unui vulcan pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee recipient plastic, ziare, verbale
2.2. Şiragul de mărgele realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu zi, aracet, făină, polistiren Potofoliul
2.4. pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; bicarbonate, oţet, acuarele
-explorarea în contexte diverse a materialelor reciclabile ca  Resurse procedurale:
resursă inepuizabilă de creativitate, expresivitate şi conversaţia, observaţia,
manualitate explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul.
2 ore
JOI, ED.FIZICĂ
29.03
2018

LLR- Invitaţia - identificarea unor elemente privind elementele Materiale: obs.sist.


1.1;1.4; specifice invitaţiei; Manual,caiete,coli A4, -tema de
2.2;3.5 - realizarea unei invitaţii la un eveniment; carioci lucru în
- expoziții de produse scrise realizate în urma Procedurale: clasă
AVAP- activităților. conversaţia, -autoev.
2.5 observaţia -aprecieri
povestirea verbale
exerciţiul
Organizare
-frontal, individ.
în perechi ,în grup,

MAT- •Fracții. ● identificarea de situații – problemă în Materiale: obs.sist.


2.1;2.2 •Compararea fracțiilor cu care fracțiile nu se pot compara, întregii nefiind ManualIntuitext, -tema de
2.3; același numitor identici caiete,culori, lucru in
p.40,41 ● scrierea unor fracţii subunitare pornind mere,coli, clasa
de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ Procedurale: -autoev.
reprezentare grafică sau de la un text problematizarea -aprecieri
● identificarea numitorului, respectiv obs.dirijata verbale
numărătorului din fracții date explicatia
● determinarea intuitivă a unei fracţii mai demonstratia
mici sau mai mari decât o fracţie dată exercitiul
●utilizarea semnelor <, >, = în compararea jocul
numerelor naturale sau fracțiilor Organizare
● compararea unor fracții cu același numitor, prin -frontal,Individ.
utilizarea unor mulțimi de obiecte sau prin - in grup
reprezentare grafic
MM Sunetul şi nota RE • exersarea notei RE Materiale: obs.sist.
2.1;3.1 • exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Manual aprecieri
noţiunilor de portativ, cheie sol CD,jucării muzicale verbale
● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea caiete
AVAP- percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a Procedurale:
2.5 bătutului din picior observaţia, explicaţia
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor Organizare
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi -act. frontală
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ -act. în grup
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
Repertoriu de cȃntece: Doi prieteni, Ursuleţul
Martinică

VINERI - LB. ENGLEZĂ


30.03.
2018
- ED. FIZICĂ
Științe  Efectele diferitelor interacți- - observarea unor imagini și identificarea efectelor  Resurse materiale:  Tema
ale uni dintre corpuri. Deformarea interacțiunilor dintre corpuri (2.2); Manual tipar/ digital, de lu-
naturii corpurilor burete, bile din metal și din cru în
- parcurgerea etapelor unor activități practice pentru plastic, plastilină, lumânări, clasă:
2.2
a pune în evidență revenirea/ nerevenirea la forma monede
2.3
inițială a unor corpuri după deformarea în contact  Resurse procedurale: - identifi-
conversaţia, explicaţia, carea
cu alte corpuri (2.2); exerciţiul, observarea reacției
dirijată, experimentul unor cor-
- realizarea unor fișe de observații despre
puri la in-
fenomenele și procesele mediului înconjurător
teracțiunea
(2.3). cu alte cor-
puri
- realizarea reprezentărilor grafice pentru
evidențierea corpurilor aflate în stare de mișcare
sau repaus (2.3).

OPȚION  -
AL
JM Jocuri de mișcare pentru JOC: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe Materiale: obs.sist.
1.3;2.1; dezvoltarea funcțiilor cardiace ghemuite mingi, cercuri, steaguri aprecieri
2.2 și respiratorii - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor Procedurale: verbale
deprinderi de locomoție conversaţia, explicaţia,
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, exerciţiul,
deprinderi de manipulare jocul
Organizare:
frontală, individuală,
evaluare orală
Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
MIER- LLR- • Verbul -numărul -joc Vânătoarea de verbe - identificarea Materiale: obs.sist.
CURI 1.4;3.1 verbului substantivelor dintr-un text audiat; Manual, caiete, laptop -tema de
11.04. 3.2;4.5 -identificarea unor verbe dintr-un fragment dat; LCD, fişe de lucru lucru în
2018 transformarea acestora conform jocului De la Procedurale: clasă
unul/una, la mai mulți/multe și invers; conversaţia, -autoev.
-gruparea unor verbe dintr-un text dat, în funcţie de explicaţia -ev.
AVAP- număr; exerciţiul reciprocă
2.5 -transformarea unor enunțuri prin schimbarea jocul -aprecieri
numărului verbelor; Organizare verbale
EC- -completarea unor enunțuri cu verbe, la numărul -frontal,individ.
2.2 singular sau plural, în funcție de contextul dat; - în perechi
-joc Aceleași cuvinte, povești diferite – fiecare grup
primeşte jetoane pe care sunt scrise cuvinte (diferite
părți de vorbire):
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi, a
jetoanelor pe care sunt scrise verbe;
 gruparea verbelor selectate în funcție de
număr;
 formularea, în cadrul grupului, a unor
enunțuri utilizându-se verbele selectate
anterior, într-o ordine logică a desfăşurării
acţiunilor;
-expunerea produselor scrise.
MAT- •Fracții. ● identificarea de situații – problemă în Materiale: obs.sist.
2.1;2.2 •Compararea fracțiilor cu care fracțiile nu se pot compara, întregii nefiind ManualIntuitext, -tema de
2.3; același numitor identici caiete,culori, lucru in
p.40,41 ● scrierea unor fracţii subunitare pornind mere,coli, clasa
de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ Procedurale: -autoev.
reprezentare grafică sau de la un text problematizarea -aprecieri
● identificarea numitorului, respectiv obs.dirijata verbale
numărătorului din fracții date explicatia
● determinarea intuitivă a unei fracţii mai demonstratia
mici sau mai mari decât o fracţie dată exercitiul
●utilizarea semnelor <, >, = în compararea jocul
numerelor naturale sau fracțiilor Organizare
● compararea unor fracții cu același numitor, prin -frontal,Individ.
utilizarea unor mulțimi de obiecte sau prin - in grup
reprezentare grafic

LB. ENGLEZĂ

AVAP Din folclorul copiilor - realizarea de texturi de suprafaţă folosind tehnici şi  Resurse materiale: Aprecieri
2.1. Caloian materiale diferite; pastă modelatoare, planşetă, verbale
2.2. - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi frunze, flori Potofoliul
2.3. cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite  Resurse procedurale:
procedee; conversaţia, observaţia,
-colectarea din natură de forme, fragmente sau materiale explicaţia, demonstraţia,
(pietre, frunze, lemne etc.) cu scopul de a le conferi noi exerciţiul.
valenţe expresive, artistice; 2 ore
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor naturale;
- realizarea de obiecte după poveşti.

JOI, EF
12.04 LLR- ● Relatarea unei acțiuni/ - audierea unui text folosind computerul; Materiale: obs.sist.
2018 1.4;2.2 întâmplări cunoscute - folosirea computerului pentru a audia diferite Manual, caiete, CD-ul -tema de
3.6;4.5 (vizionarea unui film/ desen texte; aferent manualului, text lucru în
- relatarea unei secvenţe dintr-un film desen animat, suport: text - suport Min- clasă
animat)
clip pentru care nu există subtitrare sau sonor; uni ale tehnicii, după Ar- -autoev.
AVAP- ● Prezentarea unei activități cadie Suceveanu, fişe, -ev.
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
2.5 dicţionar reciprocă
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Procedurale: -aprecieri
Cu ce?.
conversaţia, verbale
exerciţiul,
explicaţia
jocul
Organizare
-frontal,individ.
în perechi
MAT- ••Fracții. ● identificarea numitorului, respectiv numărătorului Materiale: obs.sist.
2.1;2.45. •Numitor. din fracții date ManualIntuitext, -tema de
1 Numarator. ●scrierea fracțiilor citite în diverse modalități caiete,culori, lucru in
Compararea fracțiilor cu ● identificarea de situații – problemă în mere,coli, clasa
AVAP- același numitor care fracțiile nu se pot compara, întregii nefiind Procedurale: -autoev.
2.3 identici problematizarea -ev.
● scrierea unor fracţii subunitare pornind obs.dirijata reciproca
de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ inv prin desc. -aprecieri
reprezentare grafică sau de la un text explicatia verbale
● identificarea numitorului, respectiv exercitiul
numărătorului din fracții date jocul
● determinarea intuitivă a unei fracţii mai Organizare
mici sau mai mari decât o fracţie dată -frontal,Individ.
●utilizarea semnelor <, >, = în compararea - in grup
numerelor naturale sau fracțiilor
● compararea unor fracții cu același numitor, prin
utilizarea unor mulțimi de obiecte sau prin
reprezentare grafica
● descompunerea unei fracții date pe
baza suportului imagistic al întregilor
● intuirea echivalenței unei fracţii
subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de
fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple familiare
Muzică Sunetul şi nota FA  exersarea notei FA ● Resurse materiale:  Observa
și rea
 exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Manual Muzică şi sistemati
mișcare
mişcare, caiet de muzică că:
1.11.21.3 noţiunilor de portativ, cheie sol ●Resurse procedurale: comporta
2.1 2.2 exercițiul, conversaţia, mentul de
3.1 ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea ascultător
explicaţia, jocul didactic.
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a activ
bătutului din picior Lista de
verifi-
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor care
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi (da, nu):
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ mani-
festarea in-
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
teresului
Repertoriu de cȃntece: Cântecul notei FA, față de
mesaje au-
Fluturaş
diate;
concentrare
asupra
sarcinii;
executarea
unor
sarcini con-
form in-
strucțiu-
nilor prim-
ite.
VINERI, LB. ENGLEZĂ
13.04. ED. FIZICĂ
2018 Științe  Efectele diferitelor interacți- - observarea efectelor interacțiunilor dintre corpuri  Resurse materiale:  Tema
ale uni dintre corpuri. Mișcarea în imagini și în mediul înconjurător (2.2); imagini, enciclopedii, de lu-
naturii corpurilor. Mișcare și repaus filme, videoproiector, cru
- parcurgerea etapelor unor activități practice pentru laptop, manual digital, în clasă:
2.2
2.3 a evidenția schimbarea poziției unui corp (2.2); texte nonliterare, jetoane
-
cu imagini
- identificarea, în jurul lor și în filme, a unor corpuri completare
aflate în repaus/în mișcare (2.2);  Resurse procedurale: a unui
conversaţia, explicaţia, jurnal de
- realizarea unor fișe de observații despre exerciţiul, experimentul, observații
fenomenele și procesele mediului înconjurător demonstrația, Știu/Vreau în urma
(2.3); să știu/Am învățat.
studierii
efectelor
- identificarea forțelor care determină mișcarea interacțiuni
unor corpuri (2.3). i dintre
corpuri

OPTION
AL
Joc Jocuri de mișcare pentru participarea la ștafete cu solicitări de eforturi ● Resurse materiale:
și dezvoltarea funcțiilor diferite Observare
obiecte, mingi, scări fxe
mișcare cardiace și respiratorii a
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare sistematică
1.3  Resurse procedu-
rale: a
- participarea la jocuri de orientare în spațiu
2.1 conversaţia, explicaţia, comportam
demonstraţia, exerciţiul, entului
2.2
jocul interacţiona
l
c. forme de organizare a
colectivului:

frontală, individuală,
evaluare orală
Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
LLR- ● E-mailul -formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite Materiale: obs.sist.
LUNI, 1.1;1.4; procedee (interogare reciprocă, procedeul Manual, caiete, fişe de -tema de
16.04. 2.2;3.5 recăutării); lucru lucru în
2018 -antrenamente de scriere creativă; Procedurale: clasă
AVAP- - formulare de răspunsuri la întrebări simple de conversaţia, -autoev.
2.5 control. observaţia -aprecieri
povestirea verbale
exerciţiul
Organizare
-frontal, individ.
în perechi ,în grup,

● Textul narativ -lectura - citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
LLR- textului - folosirea jurnalului cu dublă intrare; Manual, text- suport -tema de
3.1; 3.2 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Aurel Vlaicu, după lucru în
4.1; 4.4 Aurel Vlaicu, după Mihail expresiilor din text prin raportare la contextul în Mihail Drumeş, caiete, clasă
Drumeş care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Procedurale: -autoev.
dicţionar; conversaţia -ev.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - explicaţia reciprocă
AVAP- în lanţ, ştafetă; exerciţiul -aprecieri
2.5 - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează munca ind. verbale
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Organizare
textul citit; -frontal,individ.
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere în perechi ,în grup
date de învățător (enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu același sens celor date);
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc verbe cu sens opus unor cuvinte precizate
de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?;
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite folosind modalităţi diverse.
RELIGIE
MATE- Recapitulare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor echiunitare  Resurse materiale: Lista de
2.1. - Fracții (fără terminologie); manual, Caietul elevului verificare
2.2. - scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de
2.3. obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau de la un text;  Resurse procedurale:
2.4. - compararea unor fracţii cu acelaşi numitor cu ajutorul unor conversaţia, exerciţiul,
obiecte familiare sau a unor reprezentări grafice; problematizarea
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple practice din
viața cotidiană sau reprezentări grafice; 1 oră
- intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau cu o
diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple familiare;
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau desene
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, tablete de ciocolată
etc.).
Religie
LLR- ● Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text Materiale: obs.sist.
MARTI, 3.1; 3.2 care conține informații despre personalitatea lui Manual, caiete, -autoev.
17.04. 4.1; 4.4 – Textul narativ Aurel Vlaicu; Fişe de lucru -ev.
2018 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Procedurale: reciproca
AVAP- – Cuvântul - parte de informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Conversaţia -aprecieri
2.5 vorbire - verbul textul citit; explicaţia verbale
- completarea unor propoziţii lacunare cu verbe exerciţiul
– Scrierea corectă a unor potrivite; munca independentă
verbe - gruparea unor verbe din textul suport, în funcţie de Organizare
cerinţe date; -frontal,individ.
- Scrierea unei invitaţii - selectarea dintr-un set de enunțuri în care același în perechi ,
cuvânt are valori gramaticale diferite, a enunțului în
care cuvântul respectiv are valoare de verb;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme;
- realizarea unei invitaţii la un eveniment.
MATE- Recapitulare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor echiunitare  Resurse materiale: Lista de
2.1. - Fracții (fără terminologie); manual, Caietul elevului verificare
2.2. - scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de
2.3. obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau de la un text;  Resurse procedurale:
2.4. - compararea unor fracţii cu acelaşi numitor cu ajutorul unor conversaţia, exerciţiul,
obiecte familiare sau a unor reprezentări grafice; problematizarea
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple practice din
viața cotidiană sau reprezentări grafice; 1 oră
- intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă sau cu o
diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple familiare;
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau desene
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, tablete de ciocolată
etc.).
AVAP Sărbătorim Paştele -realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie: carton, hârtie  Resurse materiale: Aprecieri
2.3. Ouă vesele de Paşte colorată, creponată, ondulată, cerată etc. cu scop decorativ, cu ouă, aţă, lipici, foarfecă, verbale
2.4. ocazia sărbătorilor, a zilelor de naştere; cartoane colorate, tub de Potofoliul
-explorarea în contexte diverse a materialelor reciclabile ca carton
resursă inepuizabilă de creativitate, expresivitate şi manualitate;  Resurse procedurale:
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor naturale. conversaţia, observaţia,
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul.

EC- Familia - exerciții de enumerare grupurilor din care face parte Materiale: obs.sist.
1.1’1.2 omul; manualul,caietul, -tema de
1.3;2.1 - exerciții de scriere a denumirilor activitatilor ilustrații, dicționare, lucru în
2.2 desfasurate in cadrul grupului scolar; lecturi suplimentare; clasă
Grupul de prieteni -exerciții de selectare a unor expresii care denumesc Procedurale: -autoev.
AVAP- un grup; conversaţia, -aprecieri
2.5 -exerciții de scriere a denumirilor activitatilor observaţia verbale
desfasurate in cadrul grupului de joaca; explicaţia
- exerciții de scriere a membrilor familiei și a M. ciorchinelui
sarcinilor atribuite fiecaruia; Diagrama Venn
-exerciții de completare a unor spatii libere cu exerciţiul
termeni potriviti; jocul
-exerciții de inventare a unui joc și de stabilire a Organizare
regulilor acestuia; -frontal,individ.
-exerciții de transcriere a unor expresii ce denumesc în gr. în perechi
calitati potrivite unui conducator de grup;
-exerciții de identificare a colegilor cu aceleaşi
preocupări;

MIER- LLR- ● Evaluare Itemii de evaluare vizează: Materiale: obs.sist.


CURI 1.2;1.4 Test de evaluare probă
18.04. 3.1;3.3 – Textul narativ - descrierea colegului de bancă; Procedurale: scrisă
2018 -formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează observaţia
– Cuvântul-parte de vorbire informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia
- verbul textul citit; munca ind.
- observarea unor mărci specifice ale verbului; Organizare
– Scrierea corectă a unor - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte -frontal,individ.
verbe la îndemână (de exemplu, „Cum este? La ce
foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”.
- Scrierea unei invitaţii
MATE- Evaluare Itemii de evaluare vizază:  Resurse materiale: Proba scrisă
2.1. - Fracții - scrierea fracției corespunzătoare părților colorate din întregi fişe de evaluare
2.2. ilustrați:
2.3. - alegerea fracțiilor corespunzătoare unor reprezentări date;  Resurse procedurale:
2.4. - identificarea numitorului și a numărătorului unor fracții; conversaţia, exerciţiul,
- compararea fracțiilor cu același numitor, fără imagini date;
- ordonarea unor fracții pe baza suportului în imagini;
completarea numărătorului pe baza relație dintre două fracții.

LB.ENGLEZĂ

AVAP Sărbătorim Paştele -realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie: carton,  Resurse materiale: Aprecieri
2.3. Ouă vesele de Paşte hârtie colorată, creponată, ondulată, cerată etc. cu scop ouă, aţă, lipici, foarfecă, verbale
2.4. decorativ, cu ocazia sărbătorilor, a zilelor de naştere; cartoane colorate, tub de Potofoliul
-explorarea în contexte diverse a materialelor reciclabile ca carton
resursă inepuizabilă de creativitate, expresivitate şi  Resurse procedurale:
manualitate; conversaţia, observaţia,
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor naturale. explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul.

JOI, EF
19.04.
2018 LLR- Ameliorare/ dezvoltare Oră de ameliorare-dezvoltare: Materiale: obs.sist.
3.1; 3.2 -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Fişe de lucru -autoev.
4.1; 4.4 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale Procedurale: -ev.
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după observaţia reciprocă
AVAP- evaluarea sumativă. explicaţia -aprecieri
2.5 -Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat munca ind. verbale
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor Organizare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de -frontal,individ
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă

MATE- Ameliorare/ dezvoltare Oră de ameliorare-dezvoltare: Materiale: obs.sist.


2.1. -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Fişe de lucru -autoev.
2.2. vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale Procedurale: -ev.
2.3. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după observaţia reciprocă
2.4. evaluarea sumativă. explicaţia -aprecieri
-Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat munca ind. verbale
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor Organizare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de -frontal,individ
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă
MM- Sunetul şi nota DO2 • exersarea notei DO2 Materiale: obs.sist.
2.1;3.1 • exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Manual, caiete, -autoev.
noţiunilor de portativ, cheie sol Procedurale: -ev.
JM- ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea conversaţia, reciprocă
1.2 percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a explicaţia -aprecieri
bătutului din picior exerciţiul verbale
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor jocul
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Organizare
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ -frontal,individ.
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) în grup
Repertoriu de cȃntece: Cântecul notei DO2
VINERI LB. ENGLEZĂ
20.04.
2018
ED.FIZICĂ
Științe  Caracteristici ale mișcării. - observarea unor scheme și calcularea unor  Resurse materiale:  Obser-
ale Distanță. Durată. Rapiditate distanțe (2.2); manual tipar/digital, varea sis-
naturii imagini, hărți, grafice tematică a
- calcularea unor durate pentru efectuarea unor atitudinii
2.2
acțiuni date (2.2);  Resurse procedurale: elevilor
2.3
conversaţia, explicaţia, faţă de
- selectarea unor trasee în funcție de criterii date exerciţiul, experimentul,
demonstrația
sarcina
(mai lungi/mai scurte (2.2);
dată:
identificarea, în jurul lor și în filme, a unor corpuri
 Listă de
aflate în repaus/în mișcare (2.2); verificare
(da, nu):
- realizarea unor desene care să ilustreze trasee între  con-
diferite obiective (2.3); centrarea
asupra
- alegerea unor trasee analizând anumite ipoteze sarcinii de
(plouă/ este soare) (2.3). rezolvat;
re-
spectarea
regulilor sta-
bilite;
implicarea
activă în re-
zolvarea
sarcinii.
OPTIO
NAL

JM- Jocuri de mișcare JOC: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Materiale: obs.sist.
1.3;2.1; constituite spontan, în Mingea la căpitan, Între două focuri mingi, cercuri, steaguri, aprecieri
2.2 timpul liber, incluzând - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi Procedurale: verbale
diferite conversaţia
întrecerea între grupuri
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare explicaţia
- participarea la jocuri de orientare în spațiu jocul
Organizare
-frontal,individ, în
perechi, pe grupe