Sunteți pe pagina 1din 25

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: JOC ŞI PRIETENIE

PERIOADA: 3 săptămâni (S 13 – 14 – 15 ) 14. 05. 2018 – 31. 05. 2018

Disciplina Co Detalieri de Resurse materiale și


Ziua Activități de învățare Evaluare obs
mp conținut procedurale
Limba și 1.4 ●Textul narativ - realizarea corespondenţei dintre mesajul  Resurse materiale:  Tema de lucru
Luni literatura 2.2 –lectura textului transmis de ilustraţie şi cel transmis de manual, text suport La în clasă: jurnal
14. 05. 3.2 La scăldat, după textul suport (1.4); scăldat, după Ion Creangă, cu dublă intrare:
română
2018 4.4 Ion Creangă - asocierea unor ilustrații cu momentele Caietul elevului pentru transcrierea
corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); clasa a III-a – Limba și unui fragment
- formularea de enunţuri după ilustraţii literatura română, Editura preferat,
sau folosind cuvinte date (2.2); Intuitext, dicționar motivarea
- relatarea, după întrebările alegerii lui
investigatorului perfect, a întâmplărilor  Resurse procedurale:
din textul suport (Cine? Ce? Unde? lectura explicativă, citirea
Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); selectivă, lectura creativă,  Observarea
- citirea selectivă a textului, în funcţie de conversaţia, explicaţia, jocul sistematică:
repere date de învățător/ colegi (Citește de rol, jurnalul cu dublă iniţiativa în
enunțul / pasajul din text care te-a făcut intrare, metoda Lasă-mi comunicare:
să te simți fericit/ trist/ uimit etc. (3.2); mie ultimul cuvânt!
- transcrierea unui pasaj din text care  Scara de
intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ clasificare
impresionează (3.2); (întotdeauna,
- realizarea în scris a unui scurt text în frecvent, rar):
care se comentează paragraful ales (4.4);  menținerea
- exprimarea orală a mai multor opinii în interesului pentru
legătură cu întâmplările prezentate în unul dialog;
dintre pasajele selectate, încheiată cu  acceptarea
comentariul celui care a ales pasajul (2.2). punctelor de
vedere diferite în
cadrul grupului;
 transmiterea
de stări,
sentimente, idei.
Limba și ●Textul narativ - folosirea unor tehnici prin încercare şi ● Resurse materiale: ● Evaluarea
literatura 1.2 –aprofundarea eroare pentru a descoperi semnificaţia manual, text suport La după
3.3 lecturii La cuvintelor necunoscute, întâlnite în textul scăldat, după Ion Creangă,
română rezolvarea
4.4 scăldat, după audiat (1.2); Caietul elevului pentru
- explicarea sensului unui cuvânt prin sarcinilor de
Ion Creangă clasa a III-a – Limba și
mijloace verbale şi nonverbale pornind de învățare:
literatura română, Editura
la contextul mesajului audiat (1.2); Intuitext Tehnica
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri proprii (4.4); semaforului: se
● Resurse procedurale:
- exerciţii de exprimare personală pe baza pune la dispoziţia
procedee de citire activă,
elementelor din text (3.3); elevilor un set de
lectura cu creionul în mână,
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă trei cartonaşe
conversaţia, explicaţia,
de acţiunile, atitudinile unor personaje și colorate în
exercițiul, jocul didactic
argumentarea opiniei personale (3.3); culorile
- antrenament de scriere creativă: semaforului, iar la
formularea de enunțuri referitoare la solicitarea
utilizarea neobișnuită a unor obiecte (4.4). învățătorului, ei
ridică un cartonaş
corespunzător:
verde dacă
înţeleg, galben
dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă
nu înţeleg.
RELIGIE

 -

Matematica 4.1  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Tema de lucru
4.2 lungimilor - nonstandard (4.1); manual tipărit și digital; în clasă:
Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a instrumente de măsură a - efectuarea unor
metrului lungimii și a unităților de măsură lungimii (metrul calcule folosind
standard adecvate în realizarea unor tâmplarului, metrul unităţi de măsură
măsurări ale lungimii (4.1); croitorului, ruleta), riglă; pentru lungime
- înregistrarea și interpretarea rezultatelor Caietul elevului pentru
unor măsurători ale lungimii (4.1) clasa a III-a – Matematică,
Editura Intuitext
- compararea rezultatelor unor măsurători
ale lungimii efectuate cu unități standard,
cu rezultatele unor măsurători efectuate cu  Resurse procedurale:
unități de măsură non-standard (4.1); conversaţia, activități
practice, exerciţiul,
- exprimarea măsurii unor lungimi în
problematizarea
submultipli ai metrului (4.1);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru lungime (4.2).
Lb. engleză

Limba și 1.3 ●Enunțul  joc Vânătoarea de cuvinte - ●Resurse materiale: ● Observarea


MARȚI literatura 3.5 identificarea părților de vorbire manual, Caietul elevului sistematică:
15.05. 4.4 specificate, dintr-un text audiat (1.3); pentru clasa a III-a – Limba atitudinea elevilor
română
2018  identificarea unor substantive și a unor și literatura română, Editura faţă de sarcina
adjective dintr-un mesaj audiat; Intuitext dată
transformarea acestora conform jocului
De la unul/ una la mai mulți/ multe și ●Resurse procedurale:  Listă de
invers(1.3); exercițiul, conversaţia verificare (da,
 gruparea unor substantive și a unor euristică, explicaţia, jocul nu):
adjective din textul suport, în funcţie de didactic  concentrare
număr și gen (3.5); asupra sarcinii de
 transformarea unor enunțuri din textul rezolvat;
citit prin schimbarea numărului verbelor  implicare
(4.4); activă în
 completarea unor enunțuri cu verbe, la rezolvarea
numărul singular sau plural, în funcție de sarcinii.
contextul dat (3.5);
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – ● Observarea
fiecare grup primeşte jetoane pe care sunt sistematică a
scrise cuvinte (diferite părți de vorbire): comportamentului
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de
interacţional
elevi, a jetoanelor pe care sunt scrise
substantive, adjective, pronume și  Listă de
verbe (3.5); control/
 gruparea substantivelor și a verificare:
adjectivelor selectate în funcție de  cooperarea cu
număr și gen (3.5); membrii
 formularea, în cadrul grupului, a unor grupului;
enunțuri utilizându-se verbele selectate  contribuția cu
anterior, într-o ordine logică a idei la realizarea
desfăşurării acţiunilor (4.4); poveștii;
- expunerea produselor scrise (4.4).  participarea
activă la
realizarea
sarcinilor de
grup.
Matematica  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea
4.1 lungimilor - lungimii și a unităților de măsură manual tipărit și digital, după rezolvarea
4.2 Multiplii standard adecvate în realizarea unor jetoane, imagini; Caietul sarcinilor de
metrului măsurări ale lungimii (4.1); elevului pentru clasa a III-a învățare:
- estimarea măsurii unei lungimi și – Matematică, Editura
compararea cu rezultatul obținut prin Intuitext Autoevaluarea
măsurare (4.1);  Resurse procedurale:
- alegerea unităţilor de măsură adecvate conversaţia, activități
pentru a măsura lungimi (4.1); practice, exerciţiul,
- exprimarea măsurii unor lungimi în problematizarea
multipli ai metrului (4.1);
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru lungime (4.2).

Ed. fizică
AVAP 1.1. Micul croitor Observarea unor imagini - observare
; Croire şi coasere manual (pag. 36,37), lavete, sistematică
Aplicație: Identificarea instrumentelor unui croitor foarfecă, ac, aţă, şnur, - evaluare frontală şi
1.3.
Peştişorul-penar Precizarea modului de utilizare al acestor centimetrul de croitorie individuală
; - conversația, demonstrația, - autoevaluare
instrumente
2.5. explicația, exercițiul, jocul de rol
Explicarea unor termeni de specialitate: a festona, a - AF, AI;
croi, tipar, etc.

Descrierea etapelor necesare pentru realizarea


peştişorului- penar

Confecţionarea peştişorului-penar

Joc de rol: La croitor


Educaţie 1.1 Reguli ale Resurse materiale:  proba
civică grupului manual,caietul elevului, orală
1.2 - găsirea termenilor potriviţi pentru
texte literare
succesiuni de imagini  tema de
2.1
lucru în clasă
- discutarea despre grupuri diferite pe
3.1
baza unor imagini date Resurse procedurale:
3.3 conversaţia,
- imaginarea unor activităţi pentru
3.4 explicaţia,exerciţiul
membrii grupurilor din care face parte.
4.1 - folosirea compunerii, povestirii,
dramatizării pentru evidenţierea unor
relaţii sociale de grup;

Limba și 2.2 ●Enunțul - ordonarea diferită a unor cuvinte date ● Resurse materiale: ● Evaluarea
MIER- literatura 3.5 pentru a obține enunțuri variate (2.2); manual, Caietul elevului după
CURI 4.4 - selectarea unor cuvinte care indică pentru clasa a III-a – Limba
română rezolvarea
16.05. anumite aspecte precizate de învățător și și literatura română, Editura
2018 gruparea acestora în funcţie de ceea ce sarcinilor de
Intuitext, jetoane
denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, învățare:
însușiri) (3.5); ●Resurse procedurale:
Tehnica
- alcătuirea de enunțuri în care sunt exercițiul, conversaţia
utilizate cuvintele identificate anterior semaforului: se
euristică, explicaţia, jocul
(4.4); pune la dispoziţia
didactic
- alcătuirea de enunțuri referitoare la elevilor un set de
întâmplările din textul suport studiat în trei cartonaşe
orele anterioare, pornind de la întrebările colorate în
investigatorului perfect (Cine? Ce? culorile
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) semaforului, iar la
(2.2). solicitarea
învățătorului, ei
ridică un cartonaş
corespunzător:
verde dacă
înţeleg, galben
dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă
nu înţeleg.
Lb. Engleză

Matematica 4.1  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Evaluarea


4.2 capacității – nonstandard pentru capacitate (4.1); manual tipărit și digital; după rezolvarea
Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a vase de diverse capacități, sarcinilor de
litrului lungimii și a unităților de măsură imagini; Caietul elevului învățare:
standard adecvate în realizarea unor pentru clasa a III-a – Tehnica „Fără
măsurări ale capacității (4.1); Matematică, Editura mâini ridicate” -
- înregistrarea și interpretarea rezultatelor Intuitext se aşteaptă
unor măsurători ale capacității (4.1)  Resurse procedurale: răspunsuri la
conversaţia, activități anumite solicitări
- compararea rezultatelor unor măsurători practice, exerciţiul, Găndiți, ale cadrului
ale capacității efectuate cu unități lucrați în perechi, didactic; se lasă
standard, cu rezultatele unor măsurători comunicați, elevilor timp de
efectuate cu unități de măsură non- problematizarea. gândire, apoi pot
standard (4.1); discuta în perechi
sau în grupuri
- exprimarea măsurii unor capacități în mici; atenţia
submultipli ai litrului (4.1); învățătorului se
- ordonarea unor capacități exprimate în poate muta către
anumiţi elevi,
unități de măsură diferite, pe baza relației
oferindu-se şi
cu unitatea principală de măsură (4.2);
celor timizi, tăcuţi
- rezolvarea de probleme practice în care sau neîncrezători
intervin unităţi de măsură standard (4.2); în forţele proprii
- efectuarea unor calcule folosind unităţi posibilitatea de a
de măsură pentru capacitate în rezolvarea se exprima.
de probleme cu rețete pentru prepararea
sucurilor naturale (4.2).
AVAP 1.1. Micul croitor Observarea unor imagini - observare
; Croire şi coasere manual (pag. 36,37), lavete, sistematică
Aplicație: Identificarea instrumentelor unui croitor foarfecă, ac, aţă, şnur, - evaluare frontală şi
1.3.
Peştişorul-penar Precizarea modului de utilizare al acestor centimetrul de croitorie individuală
; - conversația, demonstrația, - autoevaluare
instrumente
2.5. explicația, exercițiul, jocul de rol
Explicarea unor termeni de specialitate: a festona, a - AF, AI;
croi, tipar, etc.

Descrierea etapelor necesare pentru realizarea


peştişorului- penar

Confecţionarea peştişorului-penar

Joc de rol: La croitor

ED. FIZICĂ -
JOI
17.05.
2018
Limba și 1.2 ●Sensul - audierea unei întâmplări folosind ●Resurse materiale:  Temă de lucru
literatura 1.4 cuvintelor computerul (1.4); manual, Caietul elevului în clasă:
2.2 - folosirea unor tehnici prin încercare şi pentru clasa a III-a – Limba - alcătuirea de
română
4.4 eroare pentru a descoperi semnificaţia și literatura română, Editura enunțuri
cuvintelor necunoscute, întâlnite în textul Intuitext, jetoane, dicționar utilizând
audiat (1.2); cuvinte nou
●Resurse procedurale: învățate;
- explicarea sensului unui cuvânt prin exercițiul, conversaţia - povestirea
mijloace verbale şi nonverbale pornind de euristică, explicaţia, jocul unor întâmplări
la contextul mesajului audiat (1.2); didactic care au legătură
cu un obiect
- identificarea unor însușiri ale unui obiect utilizat în mod
ales de fiecare elev, folosit în mod frecvent
frecvent (2.2);
-povestirea unor întâmplări care au
legătură cu obiectul respectiv (2.2);
-prezentarea poveștii obiectului în fața
clasei și interpretarea rolului acelui obiect
(2.2);
- Joc: Numele meu vorbește despre mine
(identificarea unor caracteristici
personale, pornind de la inițialele
propriului nume) (4.4).

Matematica 4.1  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Tema de lucru
4.2 capacității – capacității și a unităților de măsură manual tipărit și digital; în clasă:
Multiplii litrului standard adecvate în realizarea unor vase de diverse capacități, efectuarea unor
măsurări ale capacității (4.1); imagini; Caietul elevului calcule folosind
- estimarea măsurii unei capacități și pentru clasa a III-a – unităţi de măsură
compararea cu rezultatul obținut prin Matematică, Editura pentru capacitate
măsurare (4.1); Intuitext (multiplii litrului)
- alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse procedurale:
pentru a măsura capacități (4.1); conversaţia, activități
- exprimarea măsurii unor capacități în practice, exerciţiul,
multipli ai litrului (4.1); problematizarea.
- ordonarea unor capacități exprimate în
unități de măsură diferite, pe baza relației
cu unitatea principală de măsură (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru capacitate (4.2).
MUZICĂ ȘI Elemente de Resurse materiale: ● observare
MIȘCARE 1.1. limbaj muzical sistematică
● audierea unor piese muzicale de mici manualul tipărit/digital,
Timbrul – sunete dimensiuni, cu observarea unor diferenţieri ● evaluare orală
caietul, surse audio
din mediul de expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte
● temă de lucru în
înconjurător, dinamice şi timbrale
clasă
sunete muzicale
● identificarea diferitelor tipuri de sunete din Albina- Mirela Rizea
vocale/ ● inter-evaluare
mediul înconjurător Marinescu Jocul ploii-Mirela
instrumentale
Rizea Marinescu ●auto-evaluare
● jocuri interpretative muzicale - dialog
solist/cor sau între grupuri, ştafetă,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea
mişcărilor (cântarea melodiei/ Resurse procedurale:
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Metode: conversaţia,
explicaţia,

exerciţiul, munca
independentă, jocul

didactic

Organizare:

activitate frontală, individuală


şi pe grupe

Ed. fizică -
VINERI
18.05.
2018
LB. ENGLEZĂ

Științe  Tipuri de - observarea unor imagini și selectarea  Resurse materiale:  Tema de


ale 2.4 transformări ale informațiilor esențiale pentru descrierea manual tipar/ digital, lucru în
2.5 materiei: proceselor de transformare ale materiei imagini, enciclopedii, film clasă:
naturii
topirea, (2.4); documentar, videoproiector,
solidificarea laptop, ceară, ciocolată, unt, - identificarea
- formularea unor concluzii referitoare la eprubete, spirtieră diferitelor tipuri
timpul de topire al unor corpuri solide în  Resurse procedurale: de transformări
urma efecturăii unor experimente (2.5); conversaţia, explicaţia, ale materiei
exerciţiul, observarea
- formularea unor concluzii referitoare la
dirijată, experimentul
transformarea apei în corp solid (2.5);
- elaborarea unei scurte prezentări a
efectelor încălzirii globale și a topirii
ghețarilor din Oceanul Atlantic (2.5).
OPȚIONAL
Joc 1.3 Stil de viață participarea la ștafete cu solicitări de Resurse materiale:
și activ eforturi diferite casetofon, cd-uri, laptopul, Observarea
2.1 sistematică a
mișcare obiecte, mingi,
Deprinderi de comportamentului
2.2 comunicare și - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare Resurse procedurale: interacţional
lucru în echipă conversaţia, explicaţia,
- participarea la jocuri de orientare în
demonstraţia, exerciţiul,
spațiu
jocul
- realizarea unor sarcini de colaborare în
practicarea activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și
mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
6. Limba și ●Cuvântul - - observarea unor mărci specifice părților ● Resurse materiale:  Evaluarea
LUNI literatura 1.3 parte de de vorbire învățate (1.3); după
21.05. 3.5 manual, Caietul elevului rezolvarea
română vorbire
2018 4.4 - audierea unor enunțuri precizate de pentru clasa a III-a – Limba sarcinilor de
învățător, în care se regăsesc diferite părți și literatura română, Editura învățare:
de vorbire și marcarea, prin diferite Intuitext Tehnica „Fără
semnale sonore, a cuvântului din enunț mâini ridicate”
care corespunde părții de vorbire
specificate de învățător (1.3); ●Resurse procedurale:
- identificarea unor părți de vorbire dintr-
exercițiul, conversaţia,
un fragment indicat (1.3);
- completarea unor propoziţii lacunare cu explicaţia, procedee de citire
părțile de vorbire potrivite (3.5); activă, jocul didactic.
- scrierea de enunţuri în care se folosesc
cuvintele demult, acum, mai târziu
precum şi verbele corespunzătoare (4.4).
Limba și ● Textul literar - - stabilirea sensului cuvintelor ●Resurse materiale:  Tema de lucru
literatura 1.2 lectura textului necunoscute și al expresiilor din textul în clasă:
1.4 manual, text suport: Doi alcătuirea de
română Doi mari audiat prin raportare la contextul în care
2.2 mari prieteni, după Mihail propoziții
prieteni, după apar şi confruntarea acestora cu sensurile
3.2 Sadoveanu, Caietul elevului utilizând
Mihail oferite de dicţionar (1.2);
pentru clasa a III-a – Limba cuvintele nou
Sadoveanu
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în și literatura română, Editura învățate în text
enunţuri orale, proprii (2.2); Intuitext, dicționar
- realizarea unor desene, benzi desenate
scheme pentru a ilustra ceea ce a înţeles ●Resurse procedurale:  Proba orală:
din textul suport audiat (1.4); exercițiul, conversaţia, formulare de
- formularea de întrebări și răspunsuri ce explicaţia, procedee de citire răspunsuri la
vizează informaţiile esenţiale sau de activă, jocul didactic. întrebări
detaliu desprinse din textul citit (3.2); referitoare la
- relatarea după întrebările conţinutul textului
investigatorului perfect (Cine? Ce?
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite folosind modalităţi
diverse: desen, mimă, schemă, ritm
melodie (3.2).

Matematica 4.1  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Tema de lucru
4.2 masei: nonstandard (4.1); manual tipărit și digital; în clasă:
Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a cântare de diverse tipuri, - exprimarea
kilogramului masei și a unităților de măsură standard obiecte ce pot fi cântărite, măsurii unor
adecvate în realizarea unor măsurări ale diverse produse alimentare mase în
masei (4.1); pe ambalajul cărora este submultipli ai
- înregistrarea și interpretarea rezultatelor precizată masa, jetoane cu kilogramului;
unor măsurători ale masei (4.1) fructe; Caietul elevului
pentru clasa a III-a – - ordonarea
- compararea rezultatelor unor măsurători Matematică, Editura unor mase
ale masei efectuate cu unități standard, cu Intuitext exprimate în
rezultatele unor măsurători efectuate cu  Resurse procedurale: unități de măsură
unități de măsură non-standard (4.1); conversaţia, explicația, diferite, pe baza
activități practice, exerciţiul, relației cu
- exprimarea măsurii unor mase în problematizarea. unitatea
submultipli ai kilogramului (4.1); principală de
măsură.
- ordonarea unor mase exprimate în
unități de măsură diferite, pe baza relației
cu unitatea principală de măsură (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru masă (4.2)
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2).
7. Limba și 1.3 ● Părțile de - ex.-joc: Obiectele din jurul nostru - ●Resurse materiale: ● Observarea
MARȚI literatura 2.2 vorbire numele lor, însușiri, utilizări (asocierea manual, Caietul elevului sistematică:
22.05. 3.5 unor obiecte din colecțiile clasei cu pentru clasa a III-a – Limba atitudinea elevilor
română
2018 4.4 jetoanele ce conțin denumirea / însușirea/ și literatura română, Editura faţă de sarcina
utilizarea acestora) (1.3); Intuitext, obiecte diverse din dată
- selectarea dintr-un text a unor cuvinte universul elevului
care indică anumite aspecte precizate de  Listă de
învățător și gruparea acestora în funcţie de ●Resurse procedurale: verificare (da,
ceea ce denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, exercițiul, conversaţia nu):
însușiri) (3.5); euristică, explicaţia  concentrare
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au asupra sarcinii de
în comunicare (2.2); rezolvat;
- identificarea unor cuvinte dintr-un text  implicare
care îndeplinesc cerințe date (denumesc activă în
ființe, lucruri, fenomene ale naturii, rezolvarea
însușiri, acțiuni) (3.5); sarcinii.
- completarea unor propoziţii lacunare cu
părți de vorbire potrivite (3.5);
- alcătuirea de enunțuri în care sunt ● Interevaluarea
utilizate diferite părți de vorbire (4.4);

Matematica 4.1  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea


4.2 masei – masei și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital, după rezolvarea
Multiplii adecvate în realizarea unor măsurări ale imagini; Caietul elevului sarcinilor de
kilogramului masei (4.1); pentru clasa a III-a – învățare:
- alegerea unităţilor de măsură adecvate Matematică, Editura
pentru a măsura masa unor obiecte(4.1); Intuitext Tehnica
- exprimarea măsurii unor mase în  Resurse procedurale: semaforului: se
multipli ai kilogramului (4.1); conversaţia, explicația, pune la dispoziţia
- ordonarea unor mase exprimate în exerciţiul, problematizarea. elevilor un set de
unități de măsură diferite, pe baza relației trei cartonaşe
cu unitatea principală de măsură (4.2); colorate în
culorile
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
semaforului, iar la
de măsură pentru masă (4.2).
solicitarea
- rezolvarea de probleme cu unități de învățătorului, ei
măsură a masei (4.2). ridică un
cartonaş: verde
dacă înţeleg,
galben dacă nu
sunt siguri şi roşu
dacă nu înţeleg.
AVAP Arta păpuşărească Participarea la discuţii despre comunicarea prin manual (pag. 40-41), paie, observare
1.1. Marionete arta spectacolului foarfecă, scotch, coli autocolante, sistematică
2.2. Aplicație: Teatrul • Construirea unui decor pentru teatrul de umbre capac de la cutie de carton, etc. - evaluare frontală şi
2.3. de umbre • Punerea în scenă a unui mic spectacol de teatru conversația, demonstrația, individuală
2.4 de umbre explicația, exerciţiul, jocul de rol - portofoliu
• Participarea la jocuri de umbre - AF, AI, AP
- 1 oră
Educaţie 1.1 Reguli şi Resurse materiale:  proba
civică îndatoriri în manual,caietul elevului, orală
1.2 cadrul - găsirea termenilor potriviţi pentru
texte literare
grupului succesiuni de imagini  tema de
2.1
lucru în clasă
- discutarea despre grupuri diferite pe
3.1
baza unor imagini date Resurse procedurale:
3.3 conversaţia,
- imaginarea unor activităţi pentru
3.4 explicaţia,exerciţiul
membrii grupurilor din care fac parte.
4.1 - folosirea compunerii, povestirii,
dramatizării pentru evidenţierea unor
reguli şi îndatoriri în cadrul grupului;
8. Limba și ● Cartea - observarea unei cărți poștale, precizarea ● Resurse materiale:  Temă de lucru
MIERC literatura 2.2 poștală valorii gramaticale a cuvintelor scrise cu în clasă:
URI 3.5 majuscule și a rolului acestora în manual, Caietul elevului redactarea
română pentru clasa a III-a – Limba
23.05. 4.2 redactarea cărții poștale (3.5); textului unei
2018 - formulare de răspunsuri la întrebări ce și literatura română, Editura cărți poștale
vizează informaţii desprinse pe baza Intuitext  Evaluarea
observării cărții poștale (2.2); după
●Resurse procedurale:
- discutarea elementelor care se regăsesc rezolvarea
într-o carte poștală pornind de la întrebări exercițiul, conversaţia,
sarcinilor de
date (2.2); explicaţia, observarea
învățare:
- completarea, în grup, a unui tabel dirijată.
pentru a evidenţia relaţii între diferite Tehnica
elemente de structură sau de conţinut ale semaforului
cărții poștale (3.5);
- redactarea textului unei cărți poștale
(4.2).
Lb. Engleză

Matematica 4.1  Măsurarea - citirea ceasului folosind tipuri diferite  Resurse materiale:  Tema de lucru în
4.2 timpului: ora, de ceasuri (4.1); manual tipărit și digital, clasă:
ziua - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); ceasuri de diverse tipuri, - citirea ceasului
- calcularea duratelor unor activități imagini; Caietul elevului folosind tipuri
familiare copiilor, pe baza ceasurilor care pentru clasa a III-a – diferite de ceasuri -
indică începutul, respectiv sfârșitul unei Matematică, Editura fixarea pe ceas a
activități (4.1); Intuitext orei indicate;
- alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse procedurale: rezolvarea de
pentru a măsura durate de timp (4.1); conversaţia, explicația, probleme cu unități
- rezolvarea de probleme cu unități de exerciţiul, problematizarea. de măsură a
măsură a timpului (4.2). timpului.

AVAP 1.1. Accesorii. Pelerina Observarea unor imagini - observare sistematică


; unui personaj de manual (pag. 39,), lavete, - evaluare frontală şi
poveste. Identificarea instrumentelor unui croitor foarfecă, ac, aţă, şnur, capsator individuală
1.3.
Precizarea modului de utilizare al acestor - conversația, demonstrația, - autoevaluare
; explicația, exercițiul, jocul de rol
instrumente
2.5. - AF, AI;
Explicarea unor termeni de specialitate:

Muzică 1.1 Legătura exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Resurse materiale: ● observare
1.2 dintre strofă şi noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de sistematică
și manualul tipărit/digital,
1.3 refren note de la DO1 la DO2
mișcare ● evaluare orală
2.1 caietul, surse audio
2.1 Repertoriu de ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note
deja scrise ● temă de lucru în
3.1 cȃntece:
clasă
3.2 Învăţătoarea, ● interpretarea vocală a cântecelor, cu
Bondarul utilizarea percuţiei corporale - a aplauzelor Resurse procedurale:
● inter-evaluare
ritmice, a bătutului din picior conversaţia, explicaţia,
●auto-evaluare
● jocuri interpretative muzicale - dialog exerciţiul, munca
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, împărţirea
independentă, jocul
sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul didactic
melodiei/măsură)

9. - Ed.fizică
JOI
24.05.
2018

Limba și 1.4 ●Textul narativ - realizarea corespondenţei dintre mesajul  Resurse materiale:
literatura 2.2 –lectura transmis de ilustraţie şi cel transmis de manual, text suport
3.2 textului textul suport (1.4); Aniversarea Gretei, după  Tema de lucru în
română clasă: jurnal cu
4.4 Aniversarea - asocierea unor ilustrații cu momentele Sandra Waren, Caietul
corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); dublă intrare:
Gretei, după elevului pentru clasa a III-a
- formularea de enunţuri după ilustraţii transcrierea unui
Sandra Waren – Limba și literatura fragment preferat,
sau folosind cuvinte date (2.2); română, Editura Intuitext,
- relatarea, după întrebările motivarea alegerii
dicționar lui
investigatorului perfect, a întâmplărilor
din textul suport (Cine? Ce? Unde?  Resurse procedurale:
Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); lectura explicativă, citirea  Observarea
- citirea selectivă a textului, în funcţie de selectivă, lectura creativă, sistematică:
repere date de învățător/ colegi (Citește conversaţia, explicaţia, jocul
enunțul/ pasajul din text care te-a făcut de rol, jurnalul cu dublă iniţiativa în
să te simți fericit/ trist/ uimit etc. (3.2); intrare, metoda Lasă-mi comunicare:
- raportarea propriei experiențe la cea a mie ultimul cuvânt!
personajelor: Dacă aş fi (personajul) ...  Scara de
m-aş simţi/ aş fi ... (3.2). clasificare
- transcrierea unui pasaj din text care (întotdeauna,
intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ frecvent, rar);
impresionează (3.2);  menținerea
- realizarea în scris a unui scurt text în interesului pentru
care se comentează paragraful ales (4.4); dialog;
- exprimarea orală a mai multor opinii în  acceptarea
legătură cu întâmplările prezentate în unul punctelor de vedere
dintre pasajele selectate, încheiată cu diferite în cadrul
comentariul celui care a ales pasajul (2.2). grupului;
 transmiterea de
stări, sentimente,
idei.

Matematica 4.1  Măsurarea - citirea unui calendar, cu precizarea  Resurse materiale:  Evaluarea după
4.2 timpului: numărului de zile ale fiecărei luni, manual, imagini, calendar, rezolvarea
5.2 săptămâna, calendar meteorologic: temperatura (4.1); fișe de lucru; Caietul sarcinilor de
luna, anul elevului pentru clasa a III-a învățare:
- selectarea şi gruparea unor semne – Matematică, Editura - efectuarea unor
convenționale dintr-un calendar al naturii; Intuitext calcule folosind
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2);  Resurse procedurale: unităţi de măsură
- înregistrarea unor date colectate într-un conversaţia, explicația, pentru timp mai
interval de timp stabilit, prin precizarea exerciţiul, problematizarea, mari decât o zi;
temperaturii aerului ziua și noaptea sau a jocul didactic - rezolvarea de
precipitațiilor, prin folosirea unor semne probleme cu unități
convenționale specifice (4.2); de măsură a
timpului mai mari
- alegerea unităţilor de măsură adecvate
pentru a măsura durate de timp (4.1); decât o zi.
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru timp (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de
măsură a timpului(4.2);
- Jocul Fotografia buclucașă.
Muzică 1.1 Nuanțele: Tare, exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Resurse materiale: ● observare
și 1.2 potrivit de tare, noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de sistematică
note de la DO1 la DO2
mișcare 1.3 ȋncet, potrivit de ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note manualul tipărit/digital, ● evaluare orală
2.1 încet deja scrise
2.1 caietul, surse audio ● temă de lucru în
Repertoriu de ● interpretarea vocală a cântecelor, cu clasă
3.1
cȃntece: Ca utilizarea percuţiei corporale - a aplauzelor
3.2 ritmice, a bătutului din picior ● inter-evaluare
soldaţii, Lui, lui, Resurse procedurale:
lui, Melodie, ● jocuri interpretative muzicale - dialog ●auto-evaluare
Ecoul solist/cor sau între grupuri, ştafetă, împărţirea conversaţia, explicaţia,
sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul, munca
melodiei/ acompaniament, ritmul independentă, jocul
melodiei/măsură)
didactic

10. - Ed. fizică


VINERI
25.05.
2018

Lb. engleză
Științe 2.4  Tipuri de - observarea unor imagini și selectarea  Resurse materiale:  Tema de
ale 2.5 transformări ale informațiilor esențiale pentru descrierea imagini, enciclopedii, filme, lucru
naturii materiei: proceselor de transformare ale materiei videoproiector, laptop, în clasă:
vaporizarea, (2.4); manual digital, vase cu apă,
condensarea - completarea
sursă de căldură
Recapitulare - formularea unor concluzii referitoare la unui jurnal de
procesele de vaporizare și condensare  Resurse procedurale: observații în urma
(2.5); conversaţia, explicaţia, studierii
exerciţiul, experimentul, diferitelor tipuri
- selectarea denumirii corecte a procesului demonstrația, Știu/ Vreau să de transformări
de transformare a materiei, în funcție de știu/ Am învățat. ale materiei
indicații date (2.5);
- stabilirea valorii de adevăr a unor
enunțuri referitoare la transformările
materiei (2.4);
- explicarea unor fenomene date,
formularea unor concluzii (2.5).

Joc 1.3 Stil de viață participarea la ștafete cu solicitări de Resurse materiale:


și activ eforturi diferite casetofon, cd-uri, laptopul, Observarea
2.1 sistematică a
mișcare obiecte, mingi,
Deprinderi de - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare comportamentului
2.2
comunicare și Resurse procedurale: interacţional
- participarea la jocuri de orientare în
lucru în echipă conversaţia, explicaţia,
spațiu
demonstraţia, exerciţiul,
- realizarea unor sarcini de colaborare în jocul
practicarea activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și
mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
11. Limba și 1.2 ●Textul narativ - folosirea unor tehnici prin încercare şi ● Resurse materiale: ● Evaluarea
MARȚI literatura 3.3 –aprofundarea eroare pentru a descoperi semnificaţia manual, text suport după rezolvarea
29.05. 4.4 lecturii cuvintelor necunoscute, întâlnite în textul Aniversarea Gretei, după sarcinilor de
română
2018 Aniversarea audiat (1.2); Sandra Waren, Caietul învățare:
Gretei, după - explicarea sensului unui cuvânt prin elevului pentru clasa a III-a Tehnica
Sandra Waren mijloace verbale şi nonverbale pornind de – Limba și literatura semaforului: se
la contextul mesajului audiat (1.2); română, Editura Intuitext pune la dispoziţia
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în elevilor un set de
enunţuri proprii (4.4); ●Resurse procedurale:
trei cartonaşe
- exerciţii de exprimare personală pe baza procedee de citire activă,
colorate în
elementelor din text (3.3); lectura cu creionul în mână,
culorile
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă conversaţia, explicaţia,
semaforului, iar la
de acţiunile, atitudinile unor personaje și exercițiul, jocul didactic
solicitarea
argumentarea opiniei personale (3.3);
învățătorului, ei
- antrenament de scriere creativă:
formularea de enunțuri referitoare la ridică un cartonaş
utilizarea neobișnuită a unor obiecte (4.4). corespunzător:
verde dacă
înţeleg, galben
dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă
nu înţeleg.

Matematica 4.1  Monede și - identificarea şi compararea  Resurse materiale:  Evaluarea


4.2 bancnote. Leul valorilor monedelor şi a bancnotelor (4.1); manual, imagini, bancnote după rezolvarea
și banul. Euro și - efectuarea unor calcule folosind unităţi și monede pentru uz sarcinilor de
eurocentul monetare (4.2) didactic, fișe de lucru; învățare:
- identificarea de schimburi monetare Caietul elevului pentru - efectuarea unor
echivalente (4.2); clasa a III-a – Matematică, calcule folosind
- estimarea prețurilor unor obiecte, Editura Intuitext unităţi monetare;
pornind de la experiența de viață a  Resurse procedurale: - identificarea de
elevilor (4.1); conversaţia, explicația, schimburi
- rezolvarea de probleme cu unități exerciţiul, jocul didactic, monetare
monetare(4.2); problematizarea echivalente;
- rezolvarea de
probleme cu
unități monetare.
AVAP 1.1. FLUTURAȘUL ECO Observarea unor imagini - observare
; manual (pag. 43,), stică, sistematică
Identificarea instrumentelor unui croitor hartie,etc - evaluare frontală şi
1.3.
Precizarea modului de utilizare al acestor - conversația, demonstrația, individuală
; explicația, exercițiul, jocul de rol - autoevaluare
instrumente
2.5. - AF, AI;
Explicarea unor termeni de specialitate
Educaţie 1.1 Mâinile mici Resurse materiale:  proba
civică fac fapte mari manual,caietul elevului, orală
1.2 - găsirea termenilor potriviţi pentru
texte literare
succesiuni de imagini  tema de
2.1
lucru în clasă
- discutarea despre grupuri diferite pe
3.1
baza unor imagini date Resurse procedurale:
3.3 conversaţia,
- imaginarea unor activităţi pentru
3.4 explicaţia,exerciţiul
membrii grupurilor din care fac parte.
4.1 - organizarea unor activităţi caritabile.

12. ● Recapitulare - joc Vânătoarea de cuvinte - ● Resurse materiale:  Observarea


MIERC Limba și 1.3 identificarea părților de vorbire sistematică:
URI 2.2 – Textul narativ specificate, dintr-un text audiat (1.3); manual, Caietul elevului atitudinea elevilor
30.05.20
literatura 3.3 – Enunțul - completarea unor enunțuri lacunare cu pentru clasa a III-a – Limba faţă de sarcina
18 română 3.5 – Sensul informații din text și precizarea valorii și literatura română, Editura dată
4.2 cuvintelor gramaticale a cuvintelor găsite (3.5); Intuitext  Listă de
4.4 –Cuvântul - - exerciţii de exprimare personală pe baza verificare (da,
parte de vorbire ●Resurse procedurale:
elementelor din text (3.3); nu):
–Cartea poștală - relatarea, după întrebările exercițiul, conversaţia,
 concentrare
investigatorului perfect, a întâmplărilor explicaţia, observarea asupra sarcinii de
din textul suport (Cine? Ce? Unde? dirijată rezolvat;
Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2);  implicare
- alcătuirea de enunțuri referitoare la activă în
întâmplările din textul suport studiat în rezolvarea
orele anterioare, pornind de la întrebările sarcinii.
investigatorului perfect (Cine? Ce?
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)
(2.2).
- transcrierea unui pasaj din text care
intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/
impresionează (3.2);
- realizarea în scris a unui scurt text în
care se comentează paragraful ales (4.4);
- identificarea elementelor specifice în
redactarea unei cărți poștale (4.2);
- redactarea textului unei cărți
poștale(4.2).
Matematica 4.1  Recapitulare - alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse materiale:  Observarea
4.2 - Unităţi de pentru a măsura masa unor obiecte (4.1); manual, imagini, fișe de sistematică:
5.2 măsură pentru - alegerea măsurilor potrivite pentru lucru; Caietul elevului atitudinea
lungime lungime, capacitate, masă, timp (4.1); pentru clasa a III-a – elevilor faţă de
Matematică, Editura sarcina dată
- Unităţi de - extragerea şi sortarea de numere dintr-un Intuitext
măsură pentru tabel, pe baza unor criterii date (5.2);  Resurse procedurale: Listă de
volumul - identificarea de schimburi monetare conversaţia, exerciţiul, verificare (da,
lichidelor echivalente (4.2); nu):
problematizarea, jocul
- rezolvarea de probleme cu unități de concentrarea
- Unităţi de măsură (4.2); didactic asupra sarcinii de
măsură pt. masă - calcularea duratelor unor activități rezolvat;
familiare copiilor, pe baza ceasurilor care implicarea activă
- Unităţi de indică începutul, respectiv sfârșitul unei în rezolvarea
măsură pt. timp activități (4.1). sarcinii
- Unităţi de
măsură monetare
LB.ENGLEZĂ
AVAP 1.1. FLUTURAȘUL ECO Observarea unor imagini - observare
; manual (pag. 43,), stică, sistematică
Identificarea instrumentelor unui croitor hartie,etc - evaluare frontală şi
1.3.
Precizarea modului de utilizare al acestor - conversația, demonstrația, individuală
; explicația, exercițiul, jocul de rol - autoevaluare
instrumente
2.5. - AF, AI;
Explicarea unor termeni de specialitate

Limba și 3. ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă


literatura 3 fişe de evaluare
13. 3.5 – Textul narativ - exprimarea personală pe baza
JOI română 4.2 – Enunțul elementelor din text (3.3);  Resurse procedurale:
31.05. 4.4 – Sensul - ordonarea diferită a unor cuvinte date conversaţia, exerciţiul;
2018 cuvintelor pentru a obține enunțuri variate (4.4);
–Cuvântul - - identificarea elementelor specifice în
parte de vorbire redactarea unei cărți poștale (4.2);
–Cartea poștală - redactarea textului unei cărți poștale
(4.2).

Ed. fizică

Matematica 4.1  Evaluare - asocierea unităților principale de măsură  Resurse materiale: Proba scrisă
4.2 - Unităţi de cu multiplii acestora (4.2); Caietul elevului pentru
- alegerea măsurilor potrivite pentru clasa a III-a – Matematică, Autoevaluarea
măsură pentru
lungime lungime, capacitate, masă (4.1); Editura Intuitext
 Resurse procedurale:
- Unităţi de - calcularea duratelor unor activități conversaţia, exerciţiul
măsură pentru familiare copiilor, pe baza ceasurilor care
volumul indică începutul, respectiv sfârșitul unei
lichidelor activități (4.1);
- identificarea valorii monedelor şi a
- Unităţi de bancnotelor (4.1);
măsură pt. masă - rezolvarea de probleme cu unități de
măsură (4.2);
- Unităţi de
măsură pt. timp
- Unităţi de
măsură monetare

Muzică 1.1 Recapitulare exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea Resurse materiale: ● observare
și 1.2 noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de sistematică
1.3 Repertoriu de note de la DO1 la DO2 manualul tipărit/digital,
mișcare cȃntece: Barza, ● evaluare orală
2.1 caietul, surse audio
2.1 Glasul florilor, ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note
deja scrise ● temă de lucru în
3.1 Cocoşelul
clasă
3.2 ● interpretarea vocală a cântecelor, cu
utilizarea percuţiei corporale - a aplauzelor Resurse procedurale:
● inter-evaluare
ritmice, a bătutului din picior conversaţia, explicaţia,
●auto-evaluare
● jocuri interpretative muzicale - dialog exerciţiul, munca
solist/cor sau între grupuri, ştafetă, împărţirea
sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea independentă, jocul
melodiei/ acompaniament, ritmul
melodiei/măsură) didactic

14. Limba și 2.2 – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea
LUNI literatura 3.3 – Enunțul manual, fişe de ameliorare/ după rezolvarea
04.06. 3.5 – Sensul ● Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare
română sarcinilor de
2018 4.2 cuvintelor ameliorativ se vor stabili în funcţie de  Resurse procedurale:
2 ORE ameliorare/
4.4 –Cuvântul - problemele (individuale/ ale majorităţii conversaţia, explicaţia,
parte de vorbire elevilor) ce vor fi identificate după exerciţiul, jocul didactic, dezvoltare
–Cartea poștală evaluarea sumativă. proiectul.
● Activităţile de dezvoltare vor avea un
● Autoevaluarea
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite
pentru elevii care vor demonstra
● Proiectul
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
vizate prin proba de evaluare sumativă.

Matematica 4.1  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după


4.2 dezvoltare fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
5.2 – Activităţile de învăţare cu caracter dezvoltare, Caietul elevului sarcinilor de
ameliorativ se vor stabili în funcţie de pentru clasa a III-a – ameliorare/
problemele (individuale/ ale majorităţii Matematică, Editura dezvoltare:
elevilor) ce vor fi identificate după Intuitext
evaluarea sumativă.  Resurse procedurale:  Autoevaluarea
conversația, explicația, jocul
– Activităţile de dezvoltare vor avea un
didactic
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite
pentru elevii care vor demonstra
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
vizate prin proba de evaluare sumativă.
Științe 2.4  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
ale 2.5 Transformări fișa de evaluare pentru
ale materiei - completarea unor enunțuri lacunare cu fiecare elev
naturii informații referitoare la transformări ale  Resurse procedurale:
materiei; conversaţia, explicaţia
- selectarea enunțurilor corecte referitoare
la condițiile de transformare ale materiei;
- identificarea asemănărilor și deosebirilor
între cele două forme ale vaporizării;
- prezentarea concluziilor unui
experiment;
- prezentarea etapelor de desfășurare a
unui experiment.

Joc 1.3 Stil de viață participarea la ștafete cu solicitări de Resurse materiale:


și activ eforturi diferite casetofon, cd-uri, laptopul, Observarea
2.1 sistematică a
mișcare obiecte, mingi,
Deprinderi de - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare comportamentului
2.2
comunicare și Resurse procedurale: interacţional
- participarea la jocuri de orientare în
lucru în echipă conversaţia, explicaţia,
spațiu
demonstraţia, exerciţiul,
- realizarea unor sarcini de colaborare în jocul
practicarea activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea
conflictelor în activitățile de joc și
mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor