Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei Nationale

Scoala Gimnaziala Nr. 1


Com. Suhurlui, jud. Galati
Tel/fax: 0236330358
E-mail: scoalasuhurlui@yahoo.com

Avizat,
Coordonator județean SNAC

PLAN DE ACȚIUNE
STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ
ANUL ȘCOLAR 2017/ 2018
Domeniul de Obiective specifice Parteneri Activități/ acțiuni Timp/ durată Strategii de Rezultate
activitate concrete realizare așteptate(grup țintă, nr.
elevi-profesori
voluntari/ nr. beneficiari
Social-  Să se formeze o strânsă Echipa ”VREAU SA 1 oră Întâlniri, discuții, Voluntari:
educațional, legătura între membrii echipei AJUT” octombrie Realizareau nui Nr de elevi:
BINE NE  Dezvoltarea cunoștințele și -constituirea grupei de 2017 panou cu D-na director: Dimian
REÎNÂLNIM!’’ abilitățile cu privire la aspecte voluntari fotografii Nela
importante ale educației, într-un mod -prezentarea prof. inv.Dima Silvia
plăcut și interesant declarațiilor din partea prof. Răuta Georgiana
părinților prof. Nazare Paraschiva
-prezentarea prof. inv.Boldeanu Larisa
contractelor de prof. inv.Histrache
colaborare Andreea
-propuneri pentru Beneficiari: Școala
acțiuni comunitare Gimnazială NR.1,
Expoziție de fotografie Suhurlui
(activitățile SNAC din
anul anterior)
Social caritabil  Sensibilizarea comunității cu Școala Gimnazială Săptămâna fructelor şi Afișare de Rezultate aşteptate:
privire la situația unor familii NR.1 Suhurlui legumelor donate postere, cutii de satisfacţie, mulţumire

1
Ministerul Educatiei Nationale
Scoala Gimnaziala Nr. 1
Com. Suhurlui, jud. Galati
Tel/fax: 0236330358
E-mail: scoalasuhurlui@yahoo.com

defavorizate de pe raza comunei -realizarea unor afișe de 1 oră colectare Voluntari:


 Dezvoltarea spiritului de popularizare a acțiunii în noiembrie elevi
într-ajutorare Sponsor- persoană rândul elevilor din școală 2017 5 cadre didactice
 Să ofere oportunități de învățare și fizică -confecționarea cutiilor Beneficiari:
dezvoltare prin implicarea personală în pentru colectă FAMILIE CU SITUATIE
Acțiunea Comunitară din zona locală -monitorizarea colectării FINANCIARĂ PRECARĂ
 Să îi încurajeze pe voluntari să zilnice a fructelor și Colectare și din satul SUHURLUI
dobâ ndească sau să -și dezvolte legumelor și depozitarea o săptămâna donare de legume
calită țile de inițiativă , angajament și acestora noiembrie și fructe
ingeniozitate prin participarea la acest - donarea produselor 2017 Vizite
program colectate

Crăciunul pentru toți! Colectarea și


 Dezvoltarea abilităților Scoala nr.1 -vizitarea Centrului de donare de Voluntari:
personale privind inițiativa, dedicația și SUHURLUI bătrâni com. Pechea și alimente pentru ELEVI
practica prin participarea la dăruirea unor bătrani D-na director: Dimian
desfășurarea proiectelor de acțiune cadouri( alimente, Nela
comunitară, a abilităților de comunicare AZILUL DE diverse lucruri donate) prof. inv.Dima Silvia
eficientă, de lucru în echipă, de asumare BĂTRANI, Doneaza o jucărie, ca prof. Răuta Georgiana
a responsabilităților COMUNA PECHEA sa faci o bucurie!” 18-22 prof. Nazare Paraschiva
-organizarea unei acţiuni prof. inv.Boldeanu Larisa
-Responsabilizarea şi implicarea activă a FUNDAȚIA INIMĂ de donare de jucării Donarea unor prof. inv.Histrache
elevilor în identificarea unor nevoi DE COPIL, COM. -organizarea unei decembrie jucării pentru Andreea
sociale, culturale sau educaţionale din PECHEA expoziţii artistico-literare copiii din incinta
comunitate, în găsirea de modalităţi de în incinta Fundației fundației Beneficiari: AZILUL DE
intervenţie. INIMĂ DE COPIL- 2017 BĂTRANI, COMUNA
-Cultivarea spiritului de echipă, a Primăria com. COMUNA PECHEA. PECHEA
abilităţilor de comunicare Pechea și Suhurlui -organizarea unui FUNDAȚIA INIMĂ DE
interpersonală spectacol în incinta COPIL, COM. PECHEA

2
Ministerul Educatiei Nationale
Scoala Gimnaziala Nr. 1
Com. Suhurlui, jud. Galati
Tel/fax: 0236330358
E-mail: scoalasuhurlui@yahoo.com

caminului de bătrâni, Realizarea unor


com. PECHEA, susţinut lucrări cu
de elevii voluntari tematica
sărbătorilor de
iarnă

Prezentarea
momentului
artistic
Social-  Stimularea mentală,antrenarea Fundația INIMĂ DE “Croitorașul cel viteaz” Activităţi practice Rezultate aşteptate:
educaţional fizică, integrarea socială și dezvoltarea COPIL -realizarea de produse de realizare a a confecţionare de obiecte
mai amplă a abilităților copiilor cu nevoi utilizând instrumentele noiembrie – unei lucrări cu satisfacţie, mulţumire
speciale prin activități recreative, de de croitorie ) acul, ața, decembrie tema „Ciorapul lui Voluntari:. elevi
imaginație și terapeutice ( arte plastice, centimetrul) 2017 Moș Nicolae” voluntari, 5 cadre
muzică, sport, petrecerea timpului liber) didactice
 Implicarea elevilor, cadrelor Beneficiari: Copiii din
didactice și a altor voluntari în cadrul fundația INIMĂ DE COPIL
unor proiecte ce vor fi realizate Expunerea
împreună cu persoanele defavorizate lucrărilor
 Educarea sentimentelor
de prietenie, toleranță, armonie și bună
dispoziție în relațiile cu copii din alte
grupuri
Recreativ-  Implicarea elevilor, Școala Gimnazială Dă-mi mâna, prietene! 2 ore Oferirea de mici Rezultate
distractiv cadrelor didactice și a altor voluntari în nr.1 Suhurlui -concurs de cultură Ianuarie 2018 cadouri aşteptate:mulţumire,
cadrul unor proiecte ce vor fi realizate generală satisfacţie
împreună cu persoanele defavorizate -Jocuri distractive Jocuri distractive Voluntari:
 Educarea sentimentelor Fundația INIMĂ DE - servirea de dulciuri și . elevi

3
Ministerul Educatiei Nationale
Scoala Gimnaziala Nr. 1
Com. Suhurlui, jud. Galati
Tel/fax: 0236330358
E-mail: scoalasuhurlui@yahoo.com

de prietenie, toleranță, armonie și bună COPIL sucuri Dans 5 cadre didactice


dispoziție în relațiile cu copii din alte - dans Beneficiari:
grupuri 2 ore Fundația inimă de copil
 Să îi încurajeze pe voluntari să se iunie 2018
dedice muncii ală turi de copiii cu
nevoi speciale (în special, dar nu în
mod exclusiv), să sprijine și să
promoveze procesul de incluziune
educațională

Ecologic  Dezvoltarea abilităților Micii gospodari! 2 ore Rezultate


personale privind inițiativa, dedicația și -pregătirea terenului Martie- aşteptate:plantare de
practica prin participarea la pentru semănat aprilie 2018 Întâlnire pomi şi răsaduri de flori
desfășurarea proiectelor de acțiune Consiliul local -însămânțarea terenului în ghivece, satisfacţie,
comunitară, a abilităților de comunicare comunal ( arpagic) însămânțarea unui teren
eficientă, de lucru în echipă, de asumare -plantare de pomi și flori Voluntari:
a responsabilităților 5 cadre didactice
 Formarea unei atitudini pozitive Discuții Elevi voluntari
față de mediu
 Înțelegerea nevoilor individuale și
a dificultăților pe care le înfruntă ceilalți Activități practice
din comunitate Beneficiari:
 Să îi încurajeze pe voluntari să Comunitatea
se dedice muncii alături de copiii cu
nevoi speciale (în special, dar nu în mod
exclusiv), să sprijine și să promoveze
procesul de incluziune educațională
Social-  Stimularea mentală, Învățătorii și Mărţişoare, Voluntari:
educaţional antrenarea fizică, integrarea socială și diriginții claselor mărţişoare... Februarie Activităţi practice -elevi
dezvoltarea mai amplă a abilităților gimnaziale de la -realizarea de mărţişoare 2018 Cadrele didactice
4
Ministerul Educatiei Nationale
Scoala Gimnaziala Nr. 1
Com. Suhurlui, jud. Galati
Tel/fax: 0236330358
E-mail: scoalasuhurlui@yahoo.com

copiilor cu nevoi speciale prin activități Școala Gimnazială folosind diverse


recreative, de imaginație și terapeutice ( nr1. Suhurlui materiale Expunerea și
arte plastice, muzică, sport, petrecerea -expunerea şi vânzarea vânzarea
timpului liber) mărțișoarelor lucrărilor
 Dezvoltarea cunoştinţelor şi -ajutorarea unor copii
abilităţilor cu privire la aspecte defavorizați
importante ale educaţiei, într-un mod Beneficiari: copiii
plăcut şi interesant defavorizați din comuna
Suhurlui
Concursuri  Stimularea creativității plastice a Școala nr.1 Dincolo de cuvintele februarie- Activități plastice Voluntari: elevi
elevilor beneficiari SUHURLUI rostite- concurs de martie 2018 și literare voluntary
 Dezvoltarea atitudinilor pozitive desen Beneficiari: comunitatea
cu privire la implicarea în acțiunile de
voluntariat Scrisoare pentru Februarie- mai
 Sensibilizarea comunității cu prietenul meu- concurs 2018
privire la necesitatea activităților de de creație literară
voluntariat în rândul elevilor
Social-  Încurajarea și sprijinirea schimburilor Școala nr.1 Am reușit! iunie 2018 Chestionare de Echipa de voluntari
educațional de experiențe și de bune practici SUHURLUI întâlnire de evaluare a evaluare a Vreau să ajut!
activităților activităților, SCOALA NR.1,
-impresii, opinii impresii, opinii SUHURLUI

Director, Coordonator SNAC,


prof. DIMIAN NELA înv. DIMA SILVIA DANIELA