Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMELE PENTRU OLIMPIADA DE CHIMIE

CLASELE a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a


AN ŞCOLAR 2021 – 2022
Perioada de PROGRAMA
Etapa
desfășurare a VIII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a
Reacții chimice. Structura învelişului Formule brute. Izomeria Termochimie:
Ecuații chimice electronic pentru Formule compuşilor Entalpie de
Ecuația reacției elementele din perioadele moleculare. organici reacţie. Căldură de
chimice. Legea 1, 2, 3, 4. Structura (de combustie -
conservării masei Corelaţii între structura compuşilor constituţie, arderea combustibililor
substanțelor. Legea învelişului organici. sterică) Căldură de neutralizare
conservării electronic, poziţia în Alcani. Compuşi (acid tare – bază tare);
numărului de tabelul periodic şi Alchene. halogenaţi. Legea Hess; Căldură de
atomi. Stabilirea proprietăţi ale Diene. Compuşi dizolvare;
coeficienților elementelor. Variaţia hidroxilici. Cinetică chimică:
ecuațiilor reacțiilor proprietăţilor periodice ale Viteză de reacţie.
februarie chimice. elementelor, în grupele Legea vitezei;
locală martie Tipuri de reacții principale şi în perioadele Catalizatori. Inhibitori;
2022 chimice. 1, 2, 3,4. Legătura ionică. Influenţa
Reacția de Legătura covalentă polară concentraţiei,
combinare. şi nepolară. Legătura temperaturii,
Reacția de coordinativă. Legătura de catalizatorilor asupra
descompunere. hidrogen. Forţe van der vitezei de reacţie;
Calcule Waals. ecuaţia Arrhenius.
stoechiometrice
pe baza ecuațiilor
reacțiilor chimice
(folosind puritatea,
excesul unui
reactant)
Reacții chimice. Structura învelişului Formule brute. Izomeria Termochimie:
Ecuații chimice electronic pentru Formule compuşilor Entalpie de
Ecuația reacției elementele din perioadele moleculare. organici reacţie. Căldură de
chimice. Legea 1, 2, 3, 4. Structura (de combustie -
conservării masei Corelaţii între structura compuşilor constituţie, arderea combustibililor
substanțelor. Legea învelişului organici. sterică) Căldură de neutralizare
conservării electronic, poziţia în Alcani. Compuşi (acid tare – bază tare);
numărului de tabelul periodic şi Alchene. halogenaţi. Legea Hess; Căldură de
atomi. Stabilirea proprietăţi ale Diene. Compuşi dizolvare;
coeficienților elementelor. Variaţia Alchine. hidroxilici. Energia în sistemele
ecuațiilor reacțiilor proprietăţilor periodice ale Arene. Amine. biologice. Rolul ATP şi
chimice. Tipuri de elementelor, în grupele Compuși ADP.
reacții chimice. principale şi în perioadele carbonilici. Arderea zaharurilor și
Reacția de 1, 2, 3,4. lipidelor;
combinare. Legătura ionică. Legătura Cinetică chimică:
20 martie Reacția de covalentă polară şi Viteză de reacţie.
județeană
2022 descompunere. nepolară. Legătura Legea vitezei;
Reacția de coordinativă. Legătura de Catalizatori. Inhibitori;
substituție. hidrogen. Forţe van der Influenţa
Seria activității Waals. concentraţiei,
metalelor. Dizolvarea şi factorii care temperaturii,
Calcule influenţează dizolvarea. catalizatorilor asupra
stoechiometrice Solubilitatea. Soluţii vitezei de reacţie;
pe baza ecuațiilor apoase. ecuaţia Arrhenius.
reacțiilor chimice Concentraţia molară. Potenţiale standard de
(folosind puritatea, Cristalohidraţi. reducere. Pile
excesul unui Legile gazelor. electrice.
reactant, Ecuatia de stare Electroliza soluțiilor
concentrația a gazelor ideale. apoase și
procentuală de Densitatea absolută şi topiturilor.
masă, relativă a gazelor. Titrări redox.
randamentul).

națională aprilie 2022 Reacții chimice. Structura învelişului Formule Izomeria Termochimie:
Ecuații chimice electronic pentru brute. compuşilor Entalpie de
Ecuația reacției elementele din Formule organici (de reacţie. Căldură de combustie -
chimice. Legea perioadele 1, 2, 3, 4. moleculare. constituţie, arderea combustibililor
conservării masei Corelaţii între structura Structura sterică) Căldură de neutralizare (acid
substanțelor. învelişului electronic, compuşilor Compuşi tare – bază tare);
poziţia în tabelul periodic organici. halogenaţi. Legea Hess; Căldură de
Legea conservării
şi proprietăţi ale Alcani. Compuşi dizolvare;
numărului de elementelor. Variaţia Alchene. hidroxilici. Energia în sistemele
atomi. Stabilirea proprietăţilor periodice Diene. Amine. biologice. Rolul ATP şi ADP.
coeficienților ale elementelor, în Alchine. Compuși Arderea zaharurilor și
ecuațiilor grupele principale şi în Arene. carbonilici. lipidelor;
reacțiilor perioadele 1, 2, 3,4. Alcooli. Derivaţi Cinetică chimică:
chimice. Tipuri de Legătura ionică. Legătura Acizi funcţionali ai Viteză de reacţie.
reacții chimice. covalentă polară şi carboxilici. compuşilor Legea vitezei;
Reacția de nepolară. Legătura carboxilici. Catalizatori.
combinare. coordinativă. Legătura de Efecte Inhibitori;
hidrogen. Forţe van der electronice. Influenţa concentraţiei,
Reacția de
Waals. Mecanisme temperaturii, catalizatorilor
descompunere. Dizolvarea şi factorii care de asupra vitezei de reacţie;
Reacția de influenţează dizolvarea. reacţie. ecuaţia Arrhenius.
substituție. Seria Solubilitatea. Soluţii Potenţiale standard de
activității apoase. reducere.
metalelor. Concentraţia molară. Pile electrice.
Reacția de Cristalohidraţi. Electroliza soluțiilor apoase și
schimb. Legile gazelor. Ecuatia de topiturilor.
Calcule stare Titrări redox.
stoechiometrice a gazelor ideale. Soluţii apoase de acizi (tari şi
Densitatea absolută şi slabi) şi baze (tari şi slabe);
pe baza ecuațiilor
relativă a gazelor. pH-ul soluţiilor apoase.
reacțiilor chimice Soluţii apoase de acizi Titrări acido-bazice.
(folosind (tari şi slabi) şi
puritatea, excesul baze (tari şi slabe);
unui reactant, pH-ul soluţiilor apoase.
concentrația
procentuală de
masă,
randamentul)
Notă: Subiectele la fiecare etapă pot conţine teme din clasele anterioare.

S-ar putea să vă placă și