Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA:ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SPORT
Asist. Univ. dr. OVIDIU GÂNDILĂ
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ –
OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE A
PROIECTELOR DIN AGENDA SPORTIVĂ
Oportunități de finanțare a proiectelor
din Agenda Sportivă

 Importanța sportului
Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de
beneficii organismului uman, așa încât se recomandă să
facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. În
primul rând, practicarea sportului ajută la arderea grăsimilor
din organism, implicit, ajută la eliminarea kilogramelor în plus
și contribuie la reglarea greutății corporale. În al doilea rând,
mișcarea fizică luptă împotriva stresului, anxietății și
depresiei, întărește mușchii, inima, ba chiar întregul sistem
cardio-respirator. Și nu în ultimul rând, persoanele care fac
sport și au o viață activă din punct de vedere fizic, au
articulațiile foarte mobile, un echilibru al coloanei vertebrale
și flexibilitate. Exercițiile fizice îmbunătățesc considerabil
concentrarea psihică și ulterior, rezistența fizică. Numeroase
studii au demonstrat că sportul revigorează activitatea
sexuală și prin intermediul acestuia, putem ajunge să facem
cunoștință cu oameni noi, care ne pot deveni prieteni buni,
atât timp cât îi cunoaștem în sfera în care avem multe lucruri
în comun. Mai mult, cercetătorii explică faptul că sportul
ajută la creșterea respectului de sine și încrederii în forțele
proprii și consolidează calitățile de lider.
Să nu uităm faptul că sportul e bun și pentru a crește
imunitatea, dar și pentru reglarea metabolismului
organismului uman; pentru eliminarea, cu ajutorul procesului
de transpirație, grăsimile, toxinele și impuritățile. Deja e lucru
știut că mersul pe jos are efecte unice asupra sănătății
noastre, mai ales pentru cei care nu au timp să facă sport în
adevăratul sens al cuvântului. Așadar, mersul pe jos are
efecte surprinzătoare în primul rând asupra duratei și calității
somnului.

 Ce este un club sportiv


O echipă de sport (club) este o entitate, un grup, o
grupare, uneori constituită doar dintr-o singură echipă de
persoane care concurează într-un anume sport. În mod
tradițional acest termen se asociază mental termenului sport
de echipă, echipă în cadrul căreia membrii echipei
concurează ca atare. Există, de asemenea, așa zise echipe
și în sporturile individuale. De exemplu,
în automobilism, motociclism și ciclism, echipa include
persoane care se ocupă de construirea și de repararea
autovehiculelor.
Un club polisportiv, club sportiv sau club de atletism, este
un club dedicat practicării unuia sau mai multor sporturi.
Unele cluburi au echipe care concurează în turnee oficiale,
în timp ce alte cluburi sunt limitate la activități de recreere
(recreative). Un club posedă diverse instalații ce permit
practicarea vreunui sport; se numește club polisportiv, atunci
când sub pavilionul aceluiași club se practică  două sau mai
mult de două sporturi.
De obicei, cluburile sportive popular recunoscute au ajuns
la acest grad de recunoaștere remarcându-se printr-unul
dintre sporturile care se practică, și nu prin vreo combinație
de-a acestora.
Nu toate echipele sportive sunt cluburi asociate. La nivel
amator exista echipe informale, adică entități (echipe,
cluburi, grupări) fără personalitate juridică. În sportul
profesionist, unele echipe sunt societăți care au ca motivație
(ca scop) realizarea de profit economic. Pe de altă parte,
federațiile sportive de multe ori doar organizează condiții
concurențiale (logistică concurențială) unor echipe, grupări,
cluburi sportive, adică a acelor entități care contează cu cei
mai buni concurenți din țară sau, organizează condiții
concurențiale cluburilor afiliate.
Unele cluburi au echipe de tineret, unde copiii și
adolescenții practică sport la un nivel ridicat, astfel că cei
mai buni ajung la vârsta majoratului să se încorporeze în
echipele, să le zicem, "de producție".

 Finanțarea proiectelor cluburilor sportive


din fonduri publice
Orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta
în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească,
precum şi orice instituţie publică de interes general, regional
sau local, care are calitatea de ordonator principal de
credite, în condiţiile legii poate să efectueze o licitație cu
privire la finanţarea nerambursabilă activităţi sportive
nonprofit.
Cluburi sportive ar putea să se organizeze o Agendă
Sportivă din finanțare nerambursabilă din fonduri publice,
sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele
fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele
locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri
extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate
României sau instituţiilor publice şi credite externe
contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale
administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne
contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale.
Conform Ordinul nr. 130/2006 privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport
județene și ale municipiului București se pot finanța
programul "Promovarea sportului de performanță",
programul "Sportul pentru toți" și programul "Întreținerea,
funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive".
Scopul programului "Promovarea sportului de
performanță" este valorificarea aptitudinilor individuale într-
un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care
să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri
naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.
Obiective ale programului "Promovarea sportului de
performanță" sunt:
a) evidențierea contribuției semnificative și constante a
sportului de performanță la reprezentarea și sporirea
prestigiului României pe plan internațional;
b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de
tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național
și internațional;
c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și
juniorilor;
d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și
competiționale pentru fiecare ramură de sport;
e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în
funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a
fiecăruia la nivel național și internațional;
f) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la
nivel național și internațional.

Scopul programului "Sportul pentru toți" este


menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea
socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și
organizatoric favorizant
Obiective ale programului "Sportul pentru toți" sunt:
a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod
continuu, de cât mai mulți cetățeni;
b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni,
fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent
sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice
și sportive.

Scopul programului "Întreținerea, funcționarea și


dezvoltarea bazei materiale sportive" este asigurarea
condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de
pregătire și competiționale ale sportivilor și ale altor categorii
de populație în bazele sportive aflate în domeniul public sau
privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.
Obiective ale programului "Întreținerea, funcționarea și
dezvoltarea bazei materiale sportive"
a) întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive pentru
asigurarea condițiilor necesare practicării activităților fizice și
sportive;
b) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei
existente și crearea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei
de practicare a activităților fizice și sportive.

Criteriile și condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ


de către cluburile sportive de drept privat, respectiv de
asociațiile pe ramură de sport județene și ale municipiului
București, sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii;
b) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de
specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport
județeană/a municipiului București, după caz;
c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31
decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la
instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de
finanțare;
e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și
taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările
sociale de stat;
f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanțare;
g) să nu furnizeze informații false în documentele care
însoțesc cererea de finanțare;
h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor
statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii,
precum și a legii;
i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10%
din valoarea totală a finanțării;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de
lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de
lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să depună cererea de finanțare completă în termenul
stabilit de autoritatea finanțatoare.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face
exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură
care permite atribuirea unor contracte de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora
de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a
contractelor de finanţare.
Sesiunea de selecţie de proiecte sportive se desfăşoară în
următoarele etape:
a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie
şi selecţia proiectelor sportive; c) comunicarea publică a
rezultatului selecţiei;
d) soluţionarea contestaţiilor.

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul,


obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi
rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori
precişi, a căror alegere este justificată.
Orice persoană juridică fără scop patrimonial care
desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul sportiv, menite să
sprijine realizarea unor obiective de performanţă sportivă de
interes public general, regional sau local are dreptul de a
participa la procedura pentru atribuirea contractului de
finanţare nerambursabilă. Atribuirea de contracte de
finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor
publice alocate programelor aprobate anual în bugetul
autorităţii finanţatoare.
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câștigătoare sunt
acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din
aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase
din punct de vedere tehnico-financiar.
Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în
contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către
beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza proiectului și
cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor
riscuri financiare, durata și evoluția în timp a activității
finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare
ale beneficiarului

 Finanțarea proiectelor al cluburilor


sportive din fonduri externe - Erasmus+
În cadrul Programul Erasmus+ în domeniile sportului
printre altele sunt sprijinite evenimente sportive nonprofit.
Responsabilitatea principală pentru desfășurarea
programului Erasmus+ îi revine Comisiei Europene. Aceasta
administrează bugetul și stabilește prioritățile, obiectivele și
criteriile programului în permanență. De asemenea, Comisia
ghidează și monitorizează punerea in aplicare, monitorizarea
și evaluarea programului la nivel european. Tot Comisia
Europeană deține responsabilitatea generală pentru
supravegherea și coordonarea structurilor responsabile cu
punerea în aplicare a programului la nivel național. La nivel
european, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și
Cultură (Agenția Executivă) a Comisiei Europene este
responsabilă pentru punerea în aplicare a acțiunilor
centralizate ale programului Erasmus+.
Agenția Executivă se ocupă de gestionarea întregului
ciclu de viață al proiectelor, de la promovarea programului,
analizarea cererilor de finanțare, monitorizarea proiectelor la
fața locului, până la diseminarea rezultatelor proiectului și
ale programului. De asemenea, aceasta este responsabilă
pentru lansarea cererilor de propunere specifice referitoare
la unele dintre acțiunile programului care nu fac obiectul
prezentului ghid.
Comisia Europeană, în special prin intermediul Agenției
Executive, este responsabilă, de asemenea, pentru:

 efectuarea de studii în domeniile sprijinite de program;

 efectuarea de cercetări și activități bazate pe date


concrete prin intermediul rețelei Eurydice;

 îmbunătățirea vizibilității și a impactului sistemic al


programului prin activități de diseminare și de exploatare a
rezultatelor programului;

 asigurarea gestionării contractuale și a finanțării


organismelor și rețelelor sprijinite de programul Erasmus+;

 gestionarea cererilor de ofertă pentru prestarea de


servicii în cadrul programului.
Punerea în aplicare a programului Erasmus+ are loc, în
principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia
Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară
agențiilor naționale. Rațiunea acestei abordări este de a
aduce programul Erasmus+ cât mai aproape de beneficiari și
de a-l adapta la diversitatea sistemelor naționale de
educație, formare și tineret. În acest scop, fiecare țară
participantă la program a desemnat una sau mai multe
agenții naționale. Agențiile naționale promovează și pun în
aplicare programul la nivel național și acționează ca
intermediar între Comisia Europeană și organizațiile
participante de la nivel local, regional și național.
Agențiile respective au sarcina de:

 a furniza informații adecvate cu privire la programul


Erasmus+;

 a administra un proces de selecție transparent și


echitabil pentru cererile de proiecte care urmează să fie
finanțate în țara lor;

 a monitoriza și a evalua punerea în aplicare a


programului în țara lor;

 a acorda sprijin pentru solicitanți și organizațiile


participante pe durata ciclului de viață al proiectului;

 a colabora în mod eficient cu rețeaua tuturor agențiilor


naționale și cu Comisia Europeană;

 a asigura vizibilitatea programului;


 a promova diseminarea și exploatarea rezultatelor
programului la nivel local și național.
Strategia de sprijin adoptată de agențiile naționale vizează
ghidarea utilizatorilor programului în toate fazele, de la
primul contact cu programul prin procesul de depunere a
cererii de participare până la realizarea proiectului și la
evaluarea finală. Acest principiu nu este în contradicție cu
transparența și cu corectitudinea procedurilor de selecție.
Mai degrabă, acesta se bazează pe ideea că, pentru a
garanta egalitatea de șanse pentru toți, este necesar să se
acorde mai mult sprijin anumitor grupuri-țintă ale programului
prin sisteme de îndrumare, consiliere, monitorizare și
instruire adaptate la nevoile acestora
Acțiunile în domeniul sportului vor sprijini parteneriatele de
colaborare, care urmăresc să promoveze integritatea
sportului (combaterea dopajului, combaterea aranjării
meciurilor, protecția minorilor), abordările inovatoare pentru
punerea în aplicare a principiilor UE privind buna guvernanță
în sport, strategiilor UE în domeniul incluziunii sociale și al
egalității de șanse, să încurajeze participarea la activități
sportive și fizice (sprijinirea implementării orientărilor UE
privind activitatea fizică, voluntariatul, ocuparea forței de
muncă în domeniul sportului, precum și educația și formarea
în acest domeniu) și să sprijine punerea în aplicare a
orientărilor UE privind carierele duble ale atleților.
Aceste parteneriate includ, de asemenea, parteneriate de
colaborare de mici dimensiuni, care au ca scop încurajarea
incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport,
promovarea sporturilor și a jocurilor tradiționale europene,
susținerea mobilității voluntarilor, a antrenorilor, a directorilor
și a personalului organizațiilor sportive non-profit și
protejarea atleților, în special, a celor mai tineri, împotriva
pericolelor pentru sănătate și siguranță, prin îmbunătățirea
condițiilor de competiție și de formare profesională.
Structura programului:

 evenimentele sportive europene non-profit, oferind


granturi organizațiilor individuale care se ocupă de
pregătirea, organizarea și urmărirea unui anumit eveniment.
Activitățile implicate vor include organizarea de activități de
formare pentru atleți și voluntari în perioada premergătoare
evenimentului, ceremoniile de deschidere și închidere,
competițiile, activitățile secundare ale evenimentului sportiv
(conferințe, seminarii) precum și implementarea activităților
existente, precum evaluările sau activitățile de urmărire;

 consolidarea bazei de date concrete în vederea


elaborării politicilor prin studii; culegere de date, sondaje;
rețele; conferințe și seminare care diseminează bunele
practici utilizate de țările participante la program și de
organizațiile sportive și consolidează rețelele la nivelul UE
astfel încât membrii naționali ai rețelelor respective să
beneficieze de sinergii și de schimburi cu partenerii lor;

 dialogul cu părțile interesate europene relevante, în


principal în cadrul forumului european anual al sportului, și
prin sprijinirea evenimentelor sportive ale președinției,
organizate de statele membre ale UE care dețin președinția
UE. De asemenea, pot fi organizate, după caz, și alte
reuniuni ad-hoc și seminare relevante pentru a asigura
dialogul optim cu părțile interesate din sport;
Obiectivele specifice urmărite prin programul Erasmus+ în
domeniul sportului sunt:

 combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa


integrității sportului, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și
violența, precum și toate tipurile de intoleranță și de
discriminare;

 promovarea și sprijinirea bunei guvernanțe în sport și a


carierelor duble ale sportivilor;

 promovarea activităților de voluntariat în sport,


împreună cu incluziunea socială, egalitatea de șanse și
conștientizarea importanței activității fizice de îmbunătățire a
stării de sănătate, prin creșterea participării și accesul egal
la sport pentru toți.
În ultimă instanță, proiectele din domeniul sportului care
beneficiază de sprijin prin programul Erasmus+ ar trebui să
conducă la creșterea nivelurilor de participare în domeniul
sportului, de activitate fizică și de activitate voluntară.
Un eveniment sportiv european non-profit oferă sprijin
financiar pentru:
 organizarea de evenimente sportive la nivel european
într-o țară participantă la program;
 evenimente naționale - organizate simultan în mai
multe țări participante la program de organizații non-profit
sau de organisme publice active în domeniul sportului.
 Bibliografie
 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general

 Ordinul nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă


din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale
municipiului București

 Ghidul Programului Erasmus+

S-ar putea să vă placă și