Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56

_______________________________________________________________________________________

Nr._____/_________________

PLANUL MANAGERIAL
AL
COMISIEI DE ETICĂ
An școlar 2021-2022

Mod de
Nr. Obiectiv Activități/ Responsabili Termen evaluare/
Crt. Acțiuni Indicatori de
realizare
1. Creșterea transparenței Întreținerea Cadru didactic Permanent Existența unei
instituționale prin permanentă și pagini
sporirea gradului de funcționarea funcționale a
disponibilitate a datelor activă a paginii grădiniței
publice deschise puse la grădiniței
dispoziție de către
instituțiile din sectorul
educațional.
1.3 Consolidarea integrității Elaborarea Comisia Ianuarie 2019 Existența
personalului din sectorul Codului de Etică pentru Codului etic
educațional prin elaborarea
promovarea standardelor Codului de
etice profesionale și prin etică
stimularea Analizarea și Conducerea Ianuarie 2019 Aprobarea
comportamentului etic, a aprobarea unității: Codului etic
profesionalismului și a Codului etic; Director
rezultatelor obținute diseminarea
exemplelor de
bune practice
Promovarea unui Acțiuni de
sistem intern de Comisia de disiminare:
management și integritate Mai 2020 procese
STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 610348
e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56

_______________________________________________________________________________________

asigurare a verbale, planul


calității la nivelul activității
unității de
învățământ care
să asigure
transparență și
responsabilitatea
instituțională cu
privire la
aspectele legate
de etică
profesională și de
performanțele
profesionale
1.4 Creșterea eficienței Asigurarea
mecanismelor de transparenței
prevenire a corupției în resurselor Contabilitate Existența
materia achizițiilor bugetare și Conducerea Trimestrial rapoartelor
publice și a utilizării extrabugetare școlii: publicate
fondurilor publice în prin publicarea Director
general, la nivelul anuală a
sectorului educațional informațiilor la
avizierul
grădiniței
2.1 Creșterea gradului de Organizarea unor
informare a publicului cu dezbateri publice Procesul
privire la impactul anticorupție, cu 20-24 Aprilie verbal de la
fenomenului de corupție participarea Cadre 2020 Consiliul
și a gradului de implicare factorilor didactice Profesoral la
a factorilor cointeresati și cointeresati de la care s-a facut
societății civile în nivelul sectorului informarea
demersurile de prevenire educațional la
și combatere a corupției care să se
STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 610348
e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56

_______________________________________________________________________________________

prezinte
programele
anticorupție „Un
om informat este
un om
responsabil”
„Spune STOP
corupției!”

STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 610348


e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com