Sunteți pe pagina 1din 7

Actul Constitutiv al unei societati comerciale

Actul constitutiv este un act care sta la baza constituirii unei societati comerciale
(contract de societate, statutul societatii), continand datele de identificare a asociatului /
asociatilor / actionarilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea
activitatii societatii.
Actul constitutiv al societatii in nume colectiv sau al societatii in comandita simpla
este contractul de societate, iar al societatii pe actiuni, societatii in comandita pe actiuni sau
societatii cu raspundere limitata este contractul de societate si statutul. Contractul de
societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui singur inscris, numit „act constitutiv
unic”. Indiferent de denumirea pe care o are, actul constitutiv inseamna de fapt, contractul
care se incheie intre asociati.

Potrivit Legii nr. 31 republicată privind societatile comerciale, acestea se vor constitui
in una dintre urmatoarele forme:

a) societate in nume colectiv;


b) societate in comandita simpla;
c) societate pe actiuni;
d) societate in comandita pe actiuni si
e) societate cu raspundere limitata

Societatea in nume colectiv (S.N.C.) are drept caracteristica obligatia solidara (in egala
masura) si nemarginita (cu intregul patrimoniu) a asociatilor pentru operatiunile desfasurate
in numele societatii. Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila
fiecarui asociat.

Societatea in comandita simpla (S.C.S.) are doua tipuri de asociati: comanditati si


comanditari. Fata de asociatii comanditari, acociatii comanditati au in plus dreptul de
administrare a societatii. Din punct de vedere al obligatiei pentru operatiunile societatii,
comanditatii raspund solidar si nemarginit, in timp ce riscul comanditarilor se limiteaza la
capitalul subscris. Comanditarul are deptul de a cere o copie a bilantului contabil si a contului
de profit si pierdere, precum si dreptul de a verifica autenticitate acestora pe baza
documentelor justificative.

Societatea in comandita pe actiuni (S.C.A.) pastreaza caracteristicile societatii in


comandita simpla, cu mentinerea divizarii capitalului social pe actiuni. Administratorii pot fi
revocati de catre adunarea generala a asociatilor, iar un asociat ales de administrator devine
automat asociat comaditat.
Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) are drept principala caracteristica limitarea
raspunderii actionarilor pentru obligatiile societatii la capitalul social subscris de fiecare
actionar. Capitalul este impartit in parti sociale care sunt liber transferabile numai intre
asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii trebuie aprobata de asociatii care
reprezinta cel putin trei patrimi din capitalul social.

Sociatatea pe actiuni (S.A.) pastreaza limitarea raspunderii la capitalul subscris de fiecare


actionar. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la purtator se transmite liber,
fara consimtamantul celorlalti actionari.

Ca si o regula generala actul constitutiv se incheie sub semnatura privata. Se


semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Exceptii de la
aceasta regula, cand actul constitutiv se incheie in forma autentica, sunt urmatoarele cauze:

1) aportul la capitalul social a unui teren;


2) societatii in nume colectiv sau in comandita simpla;
3) societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica.
Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la Oficiul registrului
comertului (art. 5 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, modificata). In alte conditii, data certa a
actului constitutiv intocmit sub forma unui inscris sub semnatura privata se dobandeste pe
baza incheierii notarului public sau a unui cabinet de avocatura, potrivit art. 5 din Legea nr.
51/1995, republicata.
La autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, la darea de dare certa se va
prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si
declaratia pe proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o societate cu
raspundere limitata.
Din punct de vedere teoretic, un aspect comun tuturor formelor de societati
comerciale este aceea legata de notiunea de „fondatori ai societatii”.
Legea face referire in doua situatii la notiunea de fondator:
1. sunt fondatori, in temeiul art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicata, semnatarii
actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in
constituirea societatii;

2. sunt fondatori persoanele care demareaza constituirea unei societati pe actiuni


prin subscriptie publica, intocmind prospectul de emisiune pe care urmeaza sa
il dea publicitatii.
Pentru ca o persoana sa poata fi considerata fondator, conform Legii nr. 31/1990, republicata
si modificata,ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
2. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de
fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare/luare de mita sau pentru orice
alta infractiune reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata pentru
infractiunile prevazute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura
insolventei, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Pentru constituirea unei societati comerciale, printre actele necesare ce
urmeaza a se depune la Oficiul registrului comertului sunt si declaratiile pe proprie
raspundere ale asociatilor, prin care acestia atesta faptul ca indeplinesc conditiile
pentru a fi asociat (printre aceste conditii figurand si cea referitoare la faptul ca nu au
fost condamnati pentru una din infractiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr.
31/1990, republicata).
Indiferent de forma de societate, actul constitutiv trebuie sa cuprinda unele mentiuni
comune, cum ar fi:
1. identificarea asociatilor (datele de identificare a asociaților; la societatea în
comandită simplă se vor arăta și asociații comanditați)
2. denumirea societatii si forma acesteia
3. sediul principal si eventualele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru,
birouri, agentii etc.). In legatura cu sediul, art. 17 din Legea nr. 31/1990,
modificata, prevede ca la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati,
daca cel putin o persoana este, in conditiile legii asociat in fiecare dintre aceste
societati; daca imobilul, prin structura lui permite functionarea mai multor
societati in incaperi diferite sau daca, cel putin unul dintre asociati este
proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.
4. obiectul de activitate, cu precizarea domeniului principal de activitate
5. capitalul social subscris si dupa caz varsat (cu menționarea aportului fiecărui
asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul
evaluării. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și
valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale
atribuite fiecărui asociat pentru aportul său)
6. asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii
neasociați, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit și dacă ei
urmează să le exercite împreună sau separat
7. în cazul societăților cu răspundere limitată, dacă sunt numiți cenzori sau
auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale
primului auditor financiar
8. organele de conducere, de administrare si de control ale societatii
9. modul de participare la profit si pierderi;
10. cauzele de dizolvare si modalitatea de lichidare a patrimoniului societatii.
11. durata societății
Orice act constitutiv trebuie semnat de fondatori.
In cazul societatilor de persoane si al societatilor cu raspundere limitata, art. 7, 8
si 81 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, stabileste urmatoarele elemente care,
in mod obligatoriu, trebuie cuprinse in actul constitutiv, alaturi de cele generale:
a) numele si prenumele
b) locul si data nasterii
c) domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice
d) denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice
Daca se constituie o societate in comandita simpla, actul constitutiv trebuie sa
prevada notiuni distincte cu privire la cele doua categorii de asociati: comanditati si
comanditari:
1. Forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii:
La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul registrului
comertului privind disponibilitatea firmei. Dovada rezervarii firmei si, eventual, a emblemei
are o valabilitate de 3 luni, de la momentul inregistrarii cererii. In situatia in care o firma nu
cuprinde elemente de deosebire fata de alte firme inregistrate, astfel incat sa existe
posibilitatea de a se produce confuzia cu alte firme inregistrate, Oficiul Registrului
Comertului va refuza inscrierea acelei firme.
2. Obiectul de activitate al societatii:
Potrivit art. 7 lit. c din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, in actul constitutiv
trebuie sa se precizeze domeniul si activitatea principala a societatii respective, indicandu-se,
totodata, si codul de identificare CAEN.
3. Capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat,
in numerar, in natura si, dupa caz, in creante, precum si data cand se va varsa
integral capitalul subscris:
Daca se constituie o societate cu raspundere limitata, se vor preciza numarul si valoarea
nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru
aportul sau.
4. Asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii
neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si
daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
5. Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi
6. Sucursalele, agentiile si reprezentantele sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica, denumite „sedii secundare” sau dezmembraminte ale
societatii;
7. Durata de functionare a societatii, care poate fi determinata, pentru o anumita
perioada de timp sau nedeterminata;
8. Modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

In cazul societatilor de capital, conform art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicata si
modificata, trebuie avute in vedere, in mod obligatoriu, si urmatoarele mentiuni:
a) identificarea asociatilor potrivit celor aratate pentru societatile de persoane si cu
raspundere limitata. Daca se constituie o societate in comandita pe actiuni, se vor
identifica separat asociatii comanditari si asociatii comanditati
b) forma de societate, denumirea si sediul acesteia si, atunci cand este cazul, emblema
societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societate
c) obiectul de activitate al societatii, precizandu-se domeniul si activitatea principala
d) capitalul social subscris si cel varsat:
La constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de
30% din cel subscris , cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel (de exemplu, in
cazul societatilor bancare sau al societatilor pe actiuni care se constituie prin subscriptie
publica). Legea impune insa ca diferenta de capital subscris, sa fie varsat intr-un termen de 12
luni de la inregistrarea societatii respective, pentru aportul in numerar si de 2 ani pentru
aportuls in natura.
In situatia in care actionarul nu-si respecta obligatia de varsare completa a diferentei
de capital social in termenul impus de lege, conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
republicata si modificata actionarul culpabil este obligat la plata despagubirilor si dupa caz a
dobanzilor legale, care se calculeaza de la momentul in care trebuia sa se faca varsamantul.

e) valoarea bunurilor ce constituie aport in natura, modul de evaluare a acestora si


numarul de actiuni acordate pentru acestea.

Aportul in natura la capital social, trebuie sa fie transmis societatii in constituire din
chiar momentul subscrierii acestuia

f) numarul si valoarea nominala a actiunilor cu specificarea daca sunt nominative sau la


purtator

Daca actiunile sunt de mai multe categorii se va stabili in mod distinct pentru fiecare
categorie in parte, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite actionarilor.
Valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,1 RON.

g) administratorii societatii, cu a directorilor in cazul sistemului dualist de administrare,


precizandu-se daca acestia sunt persoane fizice sau juridice.

In cazul in care administratorii sunt persoane fizice, se va arata numele de familie si


prenumele acestora, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia. In cazul in care
administratorii sunt persoane juridice, in actul constitutiv se va arata denumirea,
sediul si nationalitatea acestora, inclusiv nominalizarea persoanei fizice care, in fapt,
va exercita atributiile administratorului persoana juridica.

Totodata, actul constitutiv trebuie sa prevada puterile ce le sunt conferite


administratorilor si modul in care acestia urmeaza sa-si exercite prerogativele (impreuna sau
separat). Este posibil ca unii administratori sa se bucure de drepturi speciale de reprezentare
si de administrare, caz in care se va face mentiune expresa in acest sens.

In cazul societatilor in comandita pe actiuni, societati in care administrarea si


reprezentarea sunt asigurate de actionarii comanditati, se vor mentiona in mod expres:
a) datele de identificare ale acestora
b) cenzorii societatii, daca sunt persoane fizice sau persoane juridice, aratandu-se
datele referitoare la identitatea lor, intocmai ca si in cazul administratorilor.
In cazul societatilor de capital constituite prin subscriptie instantanee,
desemnarea cenzorilor prin actul constitutiv are caracter obligatoriu; in cazul
societatilor pe actiuni constituite prin subscriptie publica, cenzorii sunt numiti
in cadrul adunarii constitutive, avand in vedere faptul ca art. 28 din Legea nr.
31/1990, republicata si modificata enumera printre atributiile adunarii
constitutive si numirea membrilor consiliului de administratie respectiv ai
consiliului de supraveghere, numirea primilor cenzori sau, dupa caz, al
primului auditor.

c) durata societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de


societati comerciale
d) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor
e) avantajele specifice rezervate membrilor fondatori persoane fizice
f) determinarea actiunilor ce apartin actionarilor comanditari, in cazul societatii
in comandita pe actiuni
g) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care
aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele
operatiuni
h) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

BIBLIOGRAFIE:
1. https://www.avocatnet.ro/articol_43095/Actul-constitutiv-obligatoriu-la-infiin
%C5%A3area-SRL-Cum-arat%C4%83-%C5%9Fi-ce-trebuie-s%C4%83-con
%C5%A3in%C4%83-documentul.html
2. https://www.avocatura.com/d573-ce-inseamna-act-constitutiv.html
3. https://www.avocatnet.ro/articol_43095/Actul-constitutiv-obligatoriu-la-infiin
%C5%A3area-SRL-Cum-arat%C4%83-%C5%9Fi-ce-trebuie-s%C4%83-con
%C5%A3in%C4%83-documentul.html
4. Legea 31/1990
5. Legea nr. 85/2006
6. Legea nr. 656/2002

S-ar putea să vă placă și