Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

Data: 19.01.2022
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Virgil Calotescu” Bascov
Prof.înv.primar: Cojocaru Elena Isabela
Prof.metodist: Dinescu Rodica
Clasa: a II-a B
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învățare: Viețuitoare și medii de viață
Subiectul lecției: Recapitulare înmulțirea numerelor naturale 0-100
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi
repetate;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,
produs, factori, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea
unor modele sau regularităţi din mediul apropiat;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să opereze cu terminologia matematică specifică operaților de înmulțire;
factor,produs, de atâtea ori mai mare/mai mult;
O2: să efectueze corect înmulțiri folosind adunarea repetată;
O3: să evidențieze proprietățile înmulțirii (fără terminologie) pe baza exercițiilor;
O4: să scrie numere ca produse de doi factori;
O5: să rezolve probleme cu operațiile învățate.

STRATEGII DIDACTICE:
a) resurse procedurale: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul,
problematizarea, „Știu, vreau să știu, am învățat!”
b) resurse materiale: laptop, imagini, fişă de lucru, caiete.
c) forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

RESURSE UMANE: 28 elevi

RESURSE TEMPORALE: 40 minute

1
RESURSE INFORMAȚIONALE:
1) Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI,
Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013;
2) Matematică și explorarea mediului, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 2019;
3) Pachiţa Domniţeanu, “Didactica matematicii în învăţământul primar”, Editura
Geneze, Galaţi, 2002.

2
SCENARIU DIDACTIC

NR. OB SECVENȚEL CONȚINUTUL STRATEGII EVALUARE


CRT. . E LECȚIEI INSTRUCTIV- EDUCATIV DIDACTICE

1. Moment Se creează condițiile necesare Exercițiu


organizatoric pentru desfășurarea optimă a lecției: organizatoric
- aerisirea sălii de clasă;
- pregătirea materialelor
didactice necesare;
- așezarea elevilor în bănci.
2. O1 Reactualizarea Reactualizarea cunoştinţelor se va
O2 cunoştinţelor face pe bază de întrebări:
anteriore - Ce este înmulțirea?
- Cum se numesc numerele care se
înmulțesc?
- Dar rezultatul înmulțirii? Conversația
- Când înmulțim un număr cu 1
obtinem....?
- Când înmultim un număr cu 0
obținem....
- Când auzim expresia ,,de atâtea ori
mai mare/mai mult”, ce operație
efectuăm?
3. Captarea Se cere elevilor să cânte următorul Evaluare
atenției cântec: orală
Am crezut că înmulțirea este grea
Dar la școală am aflat că nu-i așa,
Ne jucăm și învățăm
Ne gândim și calculăm
Taina înmulțirii noi o dezlegăm.
4. Anunțarea temei Se anunţă titlul lecției: ,,Recapitulare
și a obiectivelor înmulțirea numerelor naturale” și se
precizează obiectivele lecţiei pe
înţelesul copiilor:
• se va utiliza un limbaj matematic
adecvat;
•se vor efectua operații de înmulțire;
•se vor rezolva probleme cu două
operații matematice.

3
5. Dirijarea Elevii vor fi împărțiți în patru grupe
O2 învățării și vor efectua diferite exerciții: de Observația
comparare, de punere în Evaluare
O3 corespondență, de scriere a Demonstrația orală
înmulțirilor sub formă de adunare Evaluare
O4 repetată sau a adunărilor repetate sub Exercițiul scrisă
formă de înmuțtire și vor rezolva
probleme, conform anexei 1.
1. O2 Obținerea Folosind metoda Știu, vreau să știu, Exercițiul Evaluare
performanței am învățat, elevii vor rezolva două scrisă
probleme, conform anexei 2.
2. O4 Realizarea feed- Le propun elevilor jocul ,,Ghicește Problematizarea Evaluare
back-ului numerele!”. Pe tablă se vor scrie Exercițiul scrisă
numerele 24 și 36, apoi elevii vor
trebui să găsească perechile de
numere potrivite pentru obținerea
produselor.
3. Asigurarea Prezint pe ecran trei ghicitori şi invit Conversația Evaluare
retenţiei şi a elevii să le citească, să le dezlege și orală
transferului să precizeze câteva caracteristici ale
fiecărei forme de relief.
Locul neted şi întins Problematizarea
C-un covor de grâu cuprins.
Culmile sunt mai domoale
Plantele sunt mai ușoare.
Păduri de stejari şi fag
Ne întâmpină cu drag.

Au păduri de brad
Vârfuri ascuţite,
Cărări şerpuite
Culmi încărunţite.
4. Evaluare Ca temă pentru acasă elevii vor avea Aprecieri
de rezolvat exercițiile din fișa de verbale
lucru. (anexa 3)
Se fac aprecieri generale și
individuale asupra comportamentului
elevilor și a modului în care s-a
desfășurat activitatea.

4
ANEXA 1
FIŞE

GRUPA 1

1. Completează spaţiile libere pentru a fi adevărate egalităţile:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = .... x 4
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 5 x .....
9+9+9+9+9 =… x 9
5+ 5 +5 +5 + 5 + 5 = 6 x …

2. Triplează diferenţa numerelor 54 şi 47.

3. Rezolvă înmulţirile prin adunare repetată apoi pune semnul de relaţie corespunzător:
< , >, = .

a ) 3x2 2x3 b) 10 x 5 5x5 c) 9 x 6 7x8

4.

5
GRUPA 2

1. Asociază fiecare desen cu înmulţirea corespunzătoare:

2x9

5. 4x3 1x9

5x5

8x3

3x3

2. Care este înșesitul numărului 7?

3. Scrie numărul 16 ca o sumă de termeni egali. Găseşte 3 variante.


16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….
16 = ……………………………. = ……. x ……. = …….

4.

6
GRUPA 3

1. Aflați numerele:
a) de 8 ori mai mari decât numerele 4, 7, 5;

b) cu 7 mai mari decât numerele 5, 9, 6.

c) cu 6 mai mici decât numerele 10, 7, 9.

2. Un pescar a pescuit în prima zi 3 kg de pește, a doua zi de 7 ori mai mult.


Câte kg de pește a pescuit în total pescarul?

7
GRUPA 4

1) Marius a cumpărat 3 buchete a câte 5 trandafiri fiecare.


Câți trandafiri sunt în cele trei buchete?

2).Mama a cumpărat 5 cutii cu câte 4 globuri fiecare.


Câte globuri a cumpărat mama?

2) Calculați grupând convenabil factori:


a) 2 x 4 x 7 =............................ c) 3 x 3 x 9 =....................................
............................... ....................................
............................... ...................................
............................... .....................................

b) 3 x 2 x 8 =................................ d) 2 x 5 x 6
................................. ..................................
................................ ..................................
................................... ..................................

3) Ghicește rezultatul!
8x2 + 2x3 + 6x4 - 5x1 x 0=

8
ANEXA 2

1. Anca a cules 9 ghiocei, Radu, de 3 ori mai mulți, iar Ilinca cât succesorul lui 14. Câți
ghiocei au cules cei trei copii?

2. Elena are în biblioteca sa 70 de cărţi. Dintre acestea 5 sunt dicţionare, cărţi cu poveşti
sunt de 7 ori mai multe, iar cărţi cu poezii sunt restul. Câte cărţi cu poezii are Elena?

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM AFLAT

9
ANEXA 3

TEMĂ

TEMĂ: Calculați grupând convenabil factori:


a) 3 x 3 x 5 = c) 2 x 8 x 2 =
b) 4 x 2 x 6 = d) 2 x 2 x 8 =

4) Aflați suma, diferența și produsul fiecărei perechi de numere: 8 și 3; 9 și 4; 10 și 8.

10

S-ar putea să vă placă și