Sunteți pe pagina 1din 32

Raport Anual

2010 Annual Review 2010

Implic
are
Socia soc
l inv ial
olv ă
pr
em
en in
t th m
ro
ug ij
h

lo ative
cr

ac
e c mean
e

rea s
tiv
e

RATIU
FOUNDATION
ROMANIA

RAPORT ANUAL 2010 1


Cuprins Content

B Introducere B Introduction
*Fundația Rațiu România *Ratiu Foundation Romania
Viziune, misiune, valori Vision, mission, values
Istoric History
Consiliul director Members of the board
Echipa Team

*Programul de Implicare Socială prin Artă *Social Involvement through Art Programme
Concept şi direcţii Concept and directions
Obiective Objectives

C Proiecte și beneficiari C Projects and beneficiaries


D Voluntari D Volunteers
E Comunicare E Communication
F Raport financiar F Financial overview

RAPORT ANUAL 2010 1


B INTRODUCTION

Fundația Rațiu România


Ratiu Foundation Romania

Vision, mission, values Viziune, misiune, valori

The Ratiu Foundation Romania addresses the social Fundația Rațiu România este implicată în probleme sociale ale diferitelor
issues, confronting local communities with their comunități locale și dezvoltă proiecte care susțin grupuri sociale
problems through projects designed for those dezavantajate.
most vulnerable. Ca viziune, Fundația Rațiu România susţine, prin proiecte şi programe,
The Foundation’s vision is to operate programmes drumul pe care Romania l-a ales în democraţie.
and projects that support Romania’s chosen path of Valorile după care lucrăm sunt: educaţie, împuternicire, responsabilitate,
democracy. The values that guide our work schimbare socială, transparenţă și încredere.
are: education, empowerment, responsibility, social
change, transparency and trust. Istoric

History Fundaţia Raţiu România a fost înfiinţată în anul 1993 de către Elisabeth
Ratiu Foundation Romania was established in Raţiu ca răspuns la situaţia gravă a victimelor leucemiei din România la
1993 by Elisabeth Ratiu in response to the plight acel moment.
of childhood leukemia victims in Romania at that De atunci, fundaţia a iniţiat campanii (cum ar fi consumul de droguri,
time. Since then, the foundation has operated, voluntariat corporatist) și programe (cum ar fi prevenirea şi lupta împotriva
unilaterally or in partnership with other institutions, violenţei în familie, ajutor pentru persoanele vârstnice, activități de after-
project campaigns (such as drug prevention, school pentru copii dezavantajați financiar) menite să ajute la rezolvarea
corporate volunteerism) and programs (preventing diverselor probleme care pot apărea la nivelul unei comunități. Din 2009
domestic violence, senior citizens support, after Fundația Rațiu a lansat programul de Implicare Socială prin Artă, cu scopul
school support for socially disadvantaged pupils). de a desfăşura proiecte de „asistenţă activă” pe trei direcţii: educaţie prin
In 2009, the Foundation launched the Social artă, dezvoltarea comunităţii prin artă şi activism social prin artă.
Involvement Through Art, a programme that aims
to provide active social assistance using education Consiliul director
through art, community development through art
and social activism through art. Fundația Rațiu România funcționează operațional prin echipe executive și
un consiliu general:
Members of the board Preşedinte: Dl. Nicolae Raţiu
Ratiu Foundation Romania functions through Vice-preşedinte: Dl. Indrei Raţiu
operation teams and a supervisory board. Membri: D-na Ioana Raţiu, D-na Pamela Roussos Raţiu, D-na Sanda
President of the board: Mr. Nicolae Ratiu Cipăianu, D-na Doina Eugenia Dan, D-na Gabriela Achihăi, Excelenţa Sa
Vice-President: Mr. Indrei Ratiu Domnul Ambasador Michael Einek
Board members: Mrs. Ioana Ratiu, Mrs. Pamela
Ratiu, Mrs. Sanda Cipaianu, Mrs. Doina Eugenia Dan, Echipa
Mrs. Gabriela Achihai, His Excellency Ambassador
Michael Einek Echipa operațională:
Rareș Crăiuț, director executiv și project manager
Executive team Cosmin Catană, coordonator voluntari și project manager
Operational team: Oana Ioniță, coordonator comunicare și campaigner
Rares Craiut, executive director and project Gabriela Stanciu şi Carmen Dinu, contabilitate și administrație
manager Ioana Daneş, curăţenie
Cosmin Catana, volunteer coordinator and project
manager, Colaboratori / Collaborators: Anda Runtag, Doru Crăiuț, Matyas Fazakas,
Oana Ionita, communication coordinator and Cosmin Năsui, Lavinia Musat, Andrei Jidiceanu, Cristina Amelia Cândea,
campaigner Alexandru Olteanu, Andra Iachim, Alexandru Ivan
Gabriela Stanciu and Carmen Dinu, accounting and
administration Artiști voluntari / Artist volunteers: Dan Vezentan, Aurel Tar, Cristi Farcaș,
Ioana Danes, cleaner Antoaneta Zoltan, Bela Zoltan, Mirela Trăistaru, Mihai Zgondoiu

Voluntari / Volunteers: Andreea Ungureanu, Alina Teișanu, Ioana


Beldiman, Alexandra Marcu, Claudiu Petruța, Ruxandra Rădulescu, Eric

2 ANNUAL REVIEW 2010


INTRODUCERE B

Artă reciclată, artist Aurel Tar


/ Recycled Art

City Switch,
artist Laurent Pernel

Bucureștiul cu legendă /
Bucharest with a legend

Carată, Elena Cosma, Irina Georgiana Cristea, Cristian Luca, Adelina


Necula, Alexandra Şoldănescu, Alexandra Stamate, Mădălina Iosif, Ştefan
Kanovici, Anca-Violeta Dima, Adriana Iordache, Vlad Iliescu, Mihaela
Banu, Miruna Nelega, Sorin Ciocîrlan, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru
Bogdan, Daniel Buglea, Irina Calotă, Ionuț Ivana, Andreea Banciu, Maria
Beldiman, Daniel Contoman, Mihai Pîrîianu, Sabina Cărămizaru, Corina
Şchiopu, Gabriel Toma, Elena Trofin, Ana Maria Radoveneanu, Cătălin
Popa, Cristiana Maria Dumitrache, Marina Claudia Maxim, Anișoara
Drumea, Gabriela Alexandra Sima, Emanuel Alexandru Olteanu, Ana
Maria Ghinea, Roxana Maria Rusu, Loredana Marina Odoroagă, Mihai
Drăghici, Amal Yaseen, Laura Andreea Donose, Claudia Tudorache,
Andreea Oana Mihai

RAPORT ANUAL 2010 3


B INTRODUCTION

Programul de Implicare Socială prin Artă


* Social Involvement through Art Programme

Concept and directions Concept și direcții


Art-centered activities contribute to the sustained Activitatea centrată pe arte contribuie la dezvoltarea durabilă a sănătăţii
advancement of human health and productivity oamenilor şi a productivităţii în cadrul unei comunităţi. Angajamentul
within a community. Art is and always has been social reprezintă procesul de canalizare spre progresul social. Arta este şi
one of the most efficient ways to fully and honestly a fost întotdeauna unul dintre cele mai eficiente moduri pentru a exprima
express problems, present solutions as well as to complet şi într-o manieră complexă problemele şi soluţiile actuale, a se
create sustainable community-driven projects. implica şi construi fără efort proiecte durabile de dimensiuni sociale.

The Social Involvement through Art Programme Fiecare proiect este creat luând în considerare unul din cele trei niveluri de
has been devised with three different points of intervenție socială: al individului, al grupului şi al societăţii în ansamblu.
focus: the individual, the group and the society. Direcția de educaţie prin artă se referă la educarea şi informarea celorlalţi
Education through art is designed to educate and privind problemele comunităţii la nivel local şi internaţional.
inform about community issues both locally and Direcția de dezvoltare a comunităţii prin artă presupune facilitarea şi
internationally. delegarea autorităţii către persoanele fizice pentru evoluţia favorabilă a
Community development through art aims to enable comunităţii lor.
and empower people to improve their community, Direcția de activism social prin artă face referire la inspirarea şi mobilizarea
by seeing themselves as an active part of the indivizilor şi grupurilor să acţioneze la nivel social.
solution.

4 ANNUAL REVIEW 2010


INTRODUCERE B

Arta este unul dintre cele mai eficiente moduri pentru a


exprima într-o manieră complexă problemele şi soluţiile
actuale, de a implica şi construi proiecte sociale durabile.

Social involvement through art is designed to inspire


and mobilize individuals and groups to take action
at a societal level.

Objectives
All projects will utilize professional social assistance
with artistic support and work to identify and
define social and community problems.
Obiective Short-term objectives (3 years)
Toate proiectele propuse îndeplinesc obiectivele de utilizare a asistenţei • Implement and develop at least six projects in the
sociale profesioniste cu suport artistic şi descoperire şi definire a problemelor field of socially-applied arts every year
sociale şi ale comunităţii. • Involve at least 100 volunteers and 50 partners
Obiective pe termen scurt (3 ani) and sponsors in applied-arts projects
• Implementarea şi dezvoltarea de cel puţin şase proiecte într-un an, în Long-term objectives (5 years)
domeniul artelor aplicate • Open a Community Centre in 4th District Bucharest
• Implicarea a cel puţin 100 de voluntari şi 50 de parteneri şi sponsori în in order to contribute to local development through
proiecte de arte aplicate the arts
Obiective pe termen lung (5 ani) • Develop a programme of artistic volunteerism,
• Deschiderea unui Centru Comunitar in Sectorul 4 din Bucureşti, pentru a which will include project-based collaboration with
contribui la dezvoltarea locală prin mijloace creative şi artistice artists from various artistic fields as well as support
• Dezvoltarea unui program de voluntariat artistic – colaborarea pe proiecte for their involvement in social projects sponsored
cu artişti din diverse zone artistice și încurajarea acestora pentru implicarea by partnering NGOs
în proiecte sociale derulate de terţi (organizaţii non– profit) • Create a database of information on socially-
• Crearea de posibilităţi de învăţare şi o bază de date de informaţii cu privire engaged arts, including research materials derived
la arte aplicate, inclusiv materiale de cercetare derivate din proiectele anuale from Foundation-sponsored and other similar
ale Fundației projects

RAPORT ANUAL 2010 5


C PROJECTS AND BENEFICIARIES

Proiecte și beneficiari
Projects and Beneficiaries

2009-2010 Projects Proiecte 2009 și 2010


Projects on education Proiecte pe educaţie
• non-formal and continuing education: Artist and • proiecte de formare continuă şi educație non-formală: Artist şi Manager
Cultural Manager at 16, trainings (Public Relations Cultural la 16 ani, cursuri (PR, fundraising, managementul proiectelor,
(PR), fundraising, project management, event organizare de eveniment, curatoriat)
organizing, curator training) • campanii de conştientizare: Anti-trafic online, ImproViziuni, Muzeul
• awareness campaigns: Human trafficking online, Violenţei şcolare, Să îmbătrânim în mod creativ – ateliere creative pentru
Improvisions, School Violence Museum, Aging persoanele în vârstă (timp liber de calitate la vârsta a treia), Artă reciclată
creatively-65+ Art Making Opportunities, Recycled Proiecte pe dezvoltarea comunităţii
Art • evenimente în aer liber: Ecran comunitar, Jonglerie pentru Implicare
Projects on community development Socială
• outdoor events: Community Screen, Juggling for • proiecte academice: Bucureştiul cu legendă
Social Inclusion Proiecte pe activism social
• academic partnership projects: Bucharest with • 65+ Oportunități pentru vârstnici (Timp liber de calitate la vârsta a treia),
Legend Quick Delivery – Apropriază-ţi arta, Târgul ONG-urilor, City Switch.
Projects on social activism
• 65+ exhibition (quality leisure time activites for i Beneficiarii  proiectului    MUZEUL    VIOLENŢEI ŞCOLARE
elderly), quick delivery-hands-on your art-, NGO fair, sunt  adolescenţii de  16-18  ani, profesorii  de liceu,  cercul de încredere
City Switch al adolescenţilor.
Perioada proiectului: octombrie 2009 – iunie 2010
i The beneficiaries of the SCHOOL VIOLENCE Evenimente finale: februarie 2011
MUSEUM project are 16-18 year-old teenagers, Buget: 1750 €
high school teachers, and others within teenagers’ Contribuția partenerilor: 60%
circle of trust.
Project period: October 2009-June 2010 Obiective: Muzeul Violenţei Şcolare este  un  proiect educaţional
Final Event: February 2011 care  vizează expunerea temei violenţei  școlare  prin  încurajarea
Budget: 1750 Euro elevilor  și  profesorilor  să înfrunte această problemă  folosind  arta  ca
Partners’ Contribution: 60% vehicul conceptual.
Şapte  licee  din București  au fost  implicate  în  proiect,  acesta  cuprinzând
Objectives: The School Violence Museum is an dezbateri,  ateliere  de artă  și  expoziţii  de grup.  Scopul  a fost  ca atât
educational project to expose the problem of school elevii,  cât și profesorii  de liceu să-și lărgească orizontul de  înţelegere
violence by encouraging students and teachers to și  să dezvolte  un mijloc  de răspuns.  Familiile participanţilor,  colegii  lor
confront the issue using art as a conceptual vehicle. și Inspectoratul Şcolar București s-au numărat printre potenţialii beneficiari
Seven high schools in Bucharest were involved in indirecţi ai proiectului.

6 ANNUAL REVIEW 2010


PROIECTE ȘI BENEFICIARI C

Instrumentele de comunicare folosite au fost: comunicate de presă, anunțuri, the project, the scope of which included debates,
parteneriate media și de conținut, activități de PR. art workshops and group exhibitions. The intention
was for both high school students and teachers
Rezultate: 75 de elevi au participat la dezbateri, în timp ce 50 au participat to expand their understanding of school violence
la  atelierele  de artă.  Au contribuit 6 profesori  şi  5  artişti  voluntari. De and develop a means of response. Families of
asemenea proiectul a înregistrat 50 de apariții online, 7 parteneriate media, participants, fellow students and the Bucharest
3 comunicate de presă, 10 anunțuri și 50 de apariții pe rețele sociale. School Inspectorate were eventual project
Atelierele de artă au oferit elevilor oportunitatea de a lucra într-o varietate beneficiaries.
de medii: pictură, sculptură, fotografie, colaje şi audio-vizual. Evenimentul Utilized communication methods were: press
final a fost organizat de grupe de elevi coordonate de voluntari ai Fundației. releases, announcements, partnerships, media
Studiul opiniilor elevilor privind violenţa şcolară, cauzele şi efectele sale şi partnerships, and other PR activities.
posibilele soluţii au reprezentat un aspect suplimentar al proiectului.
Muzeul Violenţei Şcolare a beneficiat de o vizibilitate considerabilă prin Results: 75 students attended the debates, while 50
intermediul  internetului, televiziunii, presei, activităţilor  din domeniul attended art workshops. 6 teachers and 5 volunteer
relaţiilor publice, precum  şi  al diverşilor parteneri  şi  donatori.  Ca artists also contributed. There were also 50 online
urmare  a  acestei raze de acţiune  şi expuneri,  un  număr  mare  de  elevi  de appearances, 7 media partnerships, 3 press releases,
liceu s-au înscris ca potenţiali candidaţi în vederea implicării în viitoarele 10 announcements, and 50 points of social media
proiecte ale FRR. interaction.
The art workshops gave students the opportunity
Resurse, colaboratori şi mass-media: to work in a variety of mediums: painting, sculpture,
Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, Grupul photography, mixed-media collage and audio-
Şcolar Economic Administrativ Mircea Vulcănescu, Colegiul Naţional visual. The final exhibition will be in the spring of
Mihai Eminescu, Colegiul Naţional Octav Onicescu, Muzeul Naţional 2011.
de Artă Contemporană, Muzeul Naţional de Istorie, Centrul Cultural An additional aspect of the project included
UNESCO Nicolae Bălcescu, The ARK – Bursa de Mărfuri Creative, research conducted regarding students’ opinions of
modernism.ro, Teen Press, amdoar18ani.ro, desprecopii.com, clopotel.ro, school violence, its causes and effects, and possible
calificativ.ro, calendarevenimente.ro, Agenţia JCK solutions.
The School Violence Museum was given
i Beneficiarii proiectului ARTIST  ŞI MANAGER considerable visibility via the Internet, TV, print
CULTURAL  LA  16  ANI sunt voluntarii care coordonează proiectul media, PR activities, and various partners and
(în jurul vârstei de douăzeci de ani), adolescenţii de 16-18 ani, familia şi donors. As a result of such outreach and exposure,
anturajul de prieteni. a large number of high school students gave as
Perioada proiectului: iulie 2010 – martie 2011 their names as potential candidates to be involved
Buget: 6000 € in future FRR projects.
Contribuția partenerilor: 10%
Resources, contributors and media outlets:
Obiective: Artist şi Manager Cultural la 16 ani s-a desfăşurat în domeniile Scholar Inspectorate Bucharest, National College
educaţiei si dezvoltării comunităţii pentru a spori interesul şi a încuraja Gheorghe Sincai, Administrative-Economic Scholar
succesul în rândul tinerilor în domeniile managementului de proiect, Group Mircea Vulcanescu, National College Mihai
planificării evenimentelor şi curatoriatului. Eminescu, National College Octav Onicescu, National
Museum of Contemporary Art, National Museum of
Programul  a vizat instruirea unui număr de cel  puţin  20 de elevi  de History, UNESCO Cultural Centre Nicolae Balcescu,
liceu în domeniile de mai sus. Proiectele de artă publică au avut rolul de The ARK-Bourse of Creative Goods, modernism.
a sensibiliza comunitatea.  Voluntarilor fundaţiei,  de  vârstă adultă,  li s-a ro, Teen Press, amdoar18ani.ro, desprecopii.com,
acordat oportunitatea de a gestiona un proiect. clopotel.ro, calificativ.ro, calendarevenimente.ro,
Atât  elevii  de liceu, cât şi  voluntarii  fundaţiei  au  beneficiat de expunere JCK agency
directă la  aceste domenii,  fie  prin  instruire,  fie prin experienţele
din viaţa reală.  S-au organizat evenimente culturale  pentru i The beneficiaries of the ARTIST AND
CULTURAL MANAGER AT 16 project were the
volunteers coordinating the project (who are young
Art is one of the most efficient ways to adults in their twenties), 16-18 year old teenagers,
as well as their family and friends.
express problems and present solutions Project period: July 2010-March 2011
Budget: 6000 Euro
and to create sustainable and Partners’ contribution: 10%

communitydriven projects. Objectives: Artist and Cultural Manager at 16


operated within the fields of education and

RAPORT ANUAL 2010 7


C PROJECTS AND BENEFICIARIES

community development to raise interest and


encourage success for youth in the fields of project Activitatea centrată pe arte contribuie
management, event planning and exhibition
curating. la dezvoltarea durabilă a sănătăţii
The programme aimed to train at least 20 high oamenilor şi a productivităţii în cadrul
school students in the above fields. Public art
projects served to raise awareness within the unei comunităţi.
community.
Foundation volunteers of older age were given the
opportunity to manage a project. expunerea  lucrărilor și pentru sensibilizarea unui public mai
Both high school students and foundation larg.  Programul  a  servit  drept  exemplu  pozitiv  pentru  inspectoratul
volunteers received direct exposure to these fields, școlar și liceele din sector și din jurul acestuia.
either through training or real-life experience.
Cultural events were held to display the work and Rezultate: În  această  etapă  intermediară, 40 de elevi au beneficiat de
reach a greater audience. The program served as a instruire și au organizat trei evenimente culturale, „Sectorul tău, atunci și
positive example for the School Inspectorate as well acum”, „Dragostea în vremea războiului. 65+”, „Violența în şcoala ta”. A fost
as high schools in and around the district. lansat și un blog pentru informarea publicului, iar „Expoziţia e servită” s-a
Utilized communication methods were: social alăturat ca  proiect în parteneriat.
media (blog, Facebook, Twitter), press releases, Instrumentele de comunicare folosite au fost: rețele sociale (blog, Facebook,
announcements, partnerships, media partnerships, Twitter), comunicate de presă, anunțuri, parteneriate media şi de conținut,
PR activities. activități de PR.

Results: 40 students received training and organized Finațator: programul Tineret în Acţiune, DG Educație și Cultură
three cultural events: “Your district, then and now,”
“Love in the time of war. 65+”, “Violence in your Resurse, colaboratori şi mass-media:
school”. A blog was launched to keep the public Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, Colegiul Național Ion Creangă,
informed, and “Expozitia e servita” has joined as a Grupul Şcolar Economic Administrativ Mircea Vulcănescu, Muzeul
partner for this project. Naţional George Enescu, Atelier 030202, Clubul Țăranului - Muzeul
Țăranului Român, modernism.ro, calendarevenimente.ro, Agenţia JCK
Sponsor: Youth in Action programs, GD Education
and Culture
i Beneficiarii proiectului BUCUREŞTIUL CU LEGENDĂ sunt
Resources, contributors and media outlets: National studenţii la Știinţe Sociale şi, pe termen lung, comunitatea sectorului 4.
College Gheorge Sincai, Administrativ-Economic Perioada proiectului: iunie 2009 – martie 2011
Scholar Group Mircea Vulcanescu, National College Buget: 2000 €
Ion Creanga, National Museum George Enescu, Contribuția partenerilor: 20%
Atelier 030202, modernism.ro, calendarevenimente.
ro, JCK agency Lucrând cu  Primăria s-au identificat  atât problemele, cât  și  aspectele
pozitive. În urma acestui studiu s-au folosit capacităţile de organizare și de
i The short term beneficiaries of the BUCHAREST conducere  pentru  elaborarea unui  proiect  de dezvoltare a comunităţii
WITH A LEGEND project are the Social Sciences denumit AIM.
students and on a longer term, the community of
the 4th District Bucharest. Locuitorii din sectorul 4  au beneficiat de instruire în domeniul social şi
Project period: June 2009-present al artelor aplicate.  Doisprezece  studenţi  absolvenţi  ai Universităţii din
Budget 2000 Euro București au elaborat o hartă conceptuală a  stării sociale a sectorului,
Partners’ contribution: 20% contribuind astfel la eforturile de cercetare.
Comunitatea,  ca  întreg,  va beneficia  pe termen lung de  pe urma
Objectives: Bucharest with a Legend seeks to address acestor eforturi.  Proiectul  este, de asemenea,  o  oportunitate  binevenită
community problems in Bucharest’s 4th District. pentru Catedra de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din București de
In collaboration with City Hall, both community a se  implica într-una din comunităţile cu probleme ale orașului lor.
problems and assets were identified. From this
research, as well as Foundation organizational and Instrumentele de comunicare folosite au fost: întâlniri, rețele sociale (blog,
leadership strengths, a community development Facebook, Twitter), parteneriate de conținut, activități de PR
project called AIM was created.
Rezultate: Un inventar  al  punctelor forte  și al  aspectelor pozitive
Individuals from the 4th District were given din cadrul comunităţii se află în plină desfășurare,  peste  30  de
social and applied arts training. Twelve graduate persoane  fiind implicate  activ  în  acest proces.  Peste 500 de  persoane  au

8 ANNUAL REVIEW 2010


PROIECTE ȘI BENEFICIARI C

students of the Bucharest University provided a


conceptual map of the social state of the district as
a contribution to research efforts.
The community as a whole will benefit from this
work in the long-term. The project is also a welcome
opportunity for the Social Sciences Department
to provide assistance to their city’s struggling
communities.
Utilized communication methods were: direct
contact, social media (blog, Facebook, Twitter),
partnerships, PR activities.

Results: An inventory of community strengths and


assets is well under way, with over 30 people actively
involved. Over 500 individuals have contributed
to the community asset map, developing a sense
of ownership and civic responsibility for the 4th
contribuit  la  harta  aspectelor pozitive ale  comunităţii,  dezvoltând District.
un simţ al apartenenţei şi al responsabilităţii civice în sectorul 4. A blog was launched to report the ongoing
S-a lansat un blog pentru a oferi informaţii cu privire la progresele realizate. progress. The Social Sciences Department of
Catedra de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din București a avut un Bucharest University has played a critical role in the
rol decisiv în succesul proiectului. project’s success.

i Beneficiarii proiectului COMMUNITY SCREEN, ediţia a doua, i The beneficiaries of the COMMUNITY SCREEN,
sunt copiii, tinerii și publicul larg din cadrul comunităţii din zona Parcului 2nd edition project are the children, youth and
Tineretului (vecinătatea Parcului Tineretului). greater public of the community formed around
Perioada proiectului: aprilie – septembrie 2010 Tineretului Park (neighbouring Tineretului Park).
Eveniment: 27-29august 2010 Project period: April-September 2010
Buget: 4000 € Event: August 27-29, 2010
Contribuția partenerilor: 85% Budget: 4000 Euro
Partners’ contribution: 85%
Obiective: Community  Screen  vizează identificarea problemelor
comunităţii sectorului 4 şi, ulterior, prezentarea acestora membrilor afectaţi Objectives: Community Screen aims to determine
ai comunităţii. Acest proces permite locuitorilor să ia măsuri și să creeze un community issues within the 4th District and
sentiment mai accentuat de urmărire a unui scop comun. subsequently familiarize community members
with the identified issues. This process empowers
Instrumentele de comunicare folosite au fost: materiale printate (afișe, individuals to take action within the community
fluturaşi), rețele sociale (Facebook, Twitter), comunicate de presă, and creates a greater sense of common purpose.
parteneriate media și de conținut, activități de PR. Utilized communication methods were: printed
materials (posters, flyers), social media (Facebook,
Rezultate: Un eveniment educaţional pentru tineret cu durata de trei zile a Twitter), press releases, partnerships, medial
inclus  ateliere de  artă  și  o  serie de  filme de scurt metraj.  Atât copiii, partnerships, PR activities.
cât și generaţiile mai în vârstă au beneficiat din plin de pe urma expunerii și
a oportunităţii de a se implica.  Vizitatorii  Parcului Tineretului  din Results: A three-day educational event for the youth
comunităţile vecine  și  din zona extinsă a  Bucureștiului au contribuit, de included art workshops and a series of short films.
asemenea, la reușita proiectului. Both children and older generations benefited from
the exposure to the workshops and films and the
Impactul depășește cu mult aria de propagare a evenimentului. Peste 1.000 opportunity to get involved. Visitors to Tineretului
de persoane  s-au implicat în  problemele comunităţii,  un prim pas Park from neighbouring communities and the
important  pentru  orice  proces de acest fel.  Proiectul a  dobândit, greater Bucharest area have also helped to make
de asemenea,  o vizibilitate credibilă  datorită unei varietăţi  largi the project a success.
de  mijloace mass-media, inclusiv  televiziune, internet  și presă (1
interviu TVR cultural, 2 comunicate de presă, 50 apariții în presa The impact extends well beyond this singular event.
online, 1000 de adrese mass-media informate, 17 ecrane LED Over 1,000 people provided input on community
outdoor în puncte de largă circulație, prin Primăria orașului). issues, an important first step for any such process.
The project also gained credible visibility thanks
S-au încheiat patru  parteneriate pe  termen lung  cu  One Film Club to a wide variety of mass media outlets including
Romania, Kinofest, Spunepescurt și Greenpeace România. TV, Internet and press (1 TV interview (National

RAPORT ANUAL 2010 9


C PROJECTS AND BENEFICIARIES

TV), 2 press releases, 50 press appearances, 1000


mass-media addresses informed, 17 video wide
screens in all hot points in Bucharest, through City
Hall network). Four longer-term partnerships were
established with One Film Club Romania, Kinofest,
Spunepescurt and Greenpeace Romania.

Resources, contributors and media outlets: City


Hall Bucharest, Metropolitan Library Bucharest,
Art Boulevard Festival, One Film Club Romania,
Kinofest, Spunepescurt, Association Oricum,
Cultural Association Macaia, Drum Café, Ateliere
Educative, Greenpeace Romania, Modernism.ro,
RomaniaPozitiva.ro, copiisitineri.ro, desprecopii.
com, calendarevenimente.ro, Promoafaceri.com,
JCK agency

i The beneficiaries of the JUGGLING FOR


SOCIAL INCLUSION project are teenagers from the
Child Protective Services.
Project period: May 2010-March 2011
Budget: 2000 Euro
Partners’ contribution: 25% Art-centred activity contributes to the
Objectives: Juggling for Social Inclusion paired high sustained advancement of human
school students from different social backgrounds
and used the performing arts as a socialization health and productivity within
exercise. Each pair consisted of one student from
child protective services and another student from a community.
a more standard upbringing. This juxtaposition
of backgrounds helped students develop a new
sense of independence and important social skills.
Juggling workshops and public performances Resurse, colaboratori şi mass-media:
helped to encourage self-esteem and confidence. Primăria Municipiului București, Biblioteca Metropolitană București,
Utilized communication methods were: social media Festivalul Art Boulevard, One Film Club România, Kinofest, Spunepescurt,
(Facebook, Twitter), partnerships, PR activities. Asociaţia Oricum, Asociaţia Culturală Macaia, Drum Café, Ateliere
Educative, Greenpeace România, modernism.ro, romaniapozitiva.ro,
Results: The juggling workshops included copiisitineri.ro, desprecopii.com, calendarevenimente.ro, promoafaceri.
15 teenagers, three social workers and one com, Agenţia JCK
psychologist from DGASPC4. Behaviour was
noticeably improved amongst participants i Beneficiarii proiectului JONGLERIE PENTRU INCLUZIUNE
throughout the project. A further 30 children from SOCIALĂ sunt adolescenţii din sistemul de protecţie a copilului.
the child protection system and 50 from Community
Screen were taught basic juggling techniques by Perioada proiectului: mai 2010 – martie 2011
those involved in the workshops. Social Integration Buget: 2000 €
Service employees from DGASPC4 also gained Contribuția partenerilor: 25%
important skills by taking part in the project.
Obiective: Proiectul Jonglerie pentru Incluziune Socială a  reunit elevi de
Resources, contributors and media outlets: DGASPC4, liceu din diferite medii sociale și va folosi artele spectacolului ca exerciţiu
Ratiu Center for Democracy, Juggler.ro, Cultural de  dezvoltare  socială. Fiecare  pereche  a fost formată dintr-un
Association Macaia, Drum Café, Rocarolla elev din sistemul de protecţie a copilului și un altul dintr-un sistem tipic
de educaţie. Această juxtapunere a mediilor a ajutat  elevii să dezvolte un
i The beneficiaries of the 65+ ART MAKING nou simţ  al  independenţei  și  abilităţi  sociale importante.  Atelierele de
OPPORTUNITIES project are the elderly residents jonglerie și spectacolele publice au contribuit la încurajarea respectului de
of the 4th District. sine și a încrederii în forţele proprii.
Project period: September 2009-July 2010
Final Exhibition: February 2011 Instrumentele de comunicare folosite au fost: rețele sociale (Facebook,
Budget 3000 Euro Twitter), parteneriate, acitivități de PR.

10 ANNUAL REVIEW 2010


PROIECTE ȘI BENEFICIARI C

Rezultate: Atelierele de  jonglerie  au inclus  15  adolescenţi,  trei  asistenţi Partners’ contribution: 20%
sociali şi un psiholog de la DGASPC4. Comportamentul participanţilor Objectives: 65+ Art Making Opportunities did
s-a îmbunătăţit vizibil.  Alţi  30 de copii din  sistemul  de protecţie a exactly what the name suggests. The older
copilului  şi  50  din  cadrul Community Screen au fost  învăţaţi  tehnicile generation was identified as an age group lacking
de bază ale jongleriei de către cei implicaţi în cadrul atelierelor. Angajaţii in creative opportunities. Therefore, as a means of
Serviciului  de Integrare Socială  din cadrul DGASPC4  au dobândit community development, this program offered
competenţe importante aplicând această metodă. older residents training in the practice of arts and
crafts to support the concept of creative aging.
Resurse, colaboratori şi mass-media: All residents over 65 in the 4th District of Bucharest
DGASPC4, Centrul Raţiu pentru Democraţie, Juggler.ro, Asociaţia were eligible for the program regardless of income,
Culturală Macaia, Drum Café, Rocarolla retirement or family status. Additionally, extended
family, social workers and volunteers had the
i Beneficiarii proiectului 65+ OPORTUNITĂŢI PENTRU opportunity to get involved.
VÂRSTNICI sunt vârstnicii din sectorul 4. Utilized communication methods were: social
Perioada proiectului: septembrie 2009 – iulie 2010 media (Facebook, Twitter), partnerships, PR
Expoziţie finală: februarie 2011 activities.
Buget: 3000 €
Contribuția partenerilor: 25% Results: A total of 35 seniors were involved in three
workshops. A methodology manual was produced
Obiective: 65+ Oportunități pentru vârstnici acţionează în to serve and enhance the process. The programme
sensul sugerat și de denumire. Generaţia  mai în vârstă  a fost also had a positive impact towards the long-term
identificată ca grup de  vârstă  lipsit de  astfel de oportunităţi.  Drept relationship with DGASPC4.
urmare  și  ca  mijloc  de  dezvoltare a  comunităţii,  acest  program  le-a
oferit  instruire în  practicarea  de  arte  și  meșteșuguri  în vederea Resources, contributors and media outlets: DGASPC4,
sprijinirii conceptului de înaintare în vârstă în mod creativ. Senior Centre St. Vasile, Senior Center of Sf. Luca,
Toate persoanele de peste 65 de ani din sectorul 4 al Municipiului Bucureşti au National Museum of the Village, National University
fost eligibile, indiferent de venit, criteriu de pensionare sau statut familial. În of Art
plus, întreaga familie, asistenţii sociali și voluntarii au posibilitatea de a se
implica. i The beneficiary of CITY SWITCH 2010 is a large
Rezultate: Un număr total de 35 de vârstnici s-a implicat în trei ateliere. S-a public audience which is concerned with the social
elaborat un  manual metodologic  care să deservească  și  să consolideze issues of Romania and architectural destiny of the city.
procesul. Programul a avut un impact pozitiv asupra relaţiei pe termen lung Project period: February-December 2010
cu DGASPC4. Events: October 7, October 21, November 2,
November 26
Instrumentele de comunicare folosite au fost: rețele sociale (Facebook, Budget 9000 Euro
Twitter), parteneriate, acitivități de PR. Partner’s contribution: 90%

RAPORT ANUAL 2010 11


C PROJECTS AND BENEFICIARIES

Artă reciclată, artist


Dan Vezentan
/ Recycled Art

Objectives: City Switch is an attempt to use foreign Resurse, colaboratori şi mass-media:


contemporary art to confront social and cultural DGASPC4, Muzeul Naţional al Satului, Centrul de îngrijire şi asistenţă
issues in Bucharest. Sf. Vasile, Centrul Medico-Social Sf. Luca, Universitatea Naţională de Arte
A French artist converted a maritime container into
an artist studio as a statement on the Romanian i Beneficiarul proiectului CITY SWITCH 2010 este publicul larg
Roma in France. The piece is also architecturally interesat de problemele sociale din România și de destinul arhitectural al
significant with regards to the social and cultural orașului.
status of Bucharest. The issue of Romanian Roma
being expelled from France and that of old and Perioada proiectului: februarie – decembrie 2010
historic buildings in Bucharest are top priorities for Evenimente: 7 octombrie, 21 octombrie, 2 noiembrie, 26 noiembrie
many NGOs in Bucharest. An art exchange such as Buget: 9000 €
this seeks to raise the public’s awareness on various Contribuția partenerilor: 90%
issues.
Utilized communication methods were: printed Obiective: City  Switch  este  o  încercare de  a  utiliza arta  contemporană
materials (posters, flyers), social media (Facebook, străină cu scopul de a înfrunta problemele sociale și culturale din București.
Twitter), press releases, partnerships, media
partnerships, other PR activities. Un  artist  francez  a transformat  un  container  maritim  într-un
atelier artistic  pentru a-și exprima punctul de vedere  cu privire la
Results: Over 100,000 people in Bucharest romii  români  din  Franţa.  Lucrarea este importantă și din punct
experienced the exhibit in some form and 80 de vedere arhitectural în contextul statutului  social  și cultural  al
people were present at the exhibit’s private viewing Bucureștiului. Problema romilor români care sunt expulzaţi din Franţa și cea
The exchange also brought together many who a clădirilor vechi și de importanţă istorică din București sunt o prioritate
already deal with similar issues, creating a network pentru  multe ONG-uri  din  București.  Un  astfel de schimb  de natură
that will certainly benefit the city. As a part of the artistică urmărește sensibilizarea publicului la diferite niveluri.
Artist and Cultural Manager project, 50 teenagers
were taught about art as social activism using this Instrumentele de comunicare folosite au fost: material printate (afișe,
project as an example. Over 30 Romanian artists cartoline), rețele sociale (Facebook, Twitter), communicate de presă,
met with FRR representatives regarding future parteneriate media și de conținut, activități de PR.
projects. Two Romanian artists made a parallel
intervention near the exhibition. Rezultate: Peste  100.000 de persoane  din  București au intrat în
contact cu expoziția într-o formă sau alta și 80 de persoane au
The exhibition gained a great deal of exposure participat la vernisaj. Schimbul a reunit, de asemenea,    multe persoane
through a national TV reports, full articles in major care se confruntă  deja  de  probleme  similare, formând o  reţea  de
newspapers and cultural guides (coverage on care, cu siguranţă, va aduce beneficii orașului.  Ca  parte  integrantă
national TV, front page coverage in Bucharest’s a proiectului Artist şi Manager Cultural, 50 de adolescenţi au fost instruiţi cu
most circulated newspaper (131,000 printed privire la artă ca activism social utilizând acest proiect ca exemplu. Peste 30
issues), exposure in the most known cultural guide de  artiști  români  s-au întâlnit  cu reprezentanţi ai  FRR  pentru a discuta
in Bucharest (TimeOut Bucharest)), 2 press releases, despre proiectele viitoare.  Doi  artiști  români au realizat  o intervenţie  în
2 announcementss, 80 press appearances, 1000 paralel în apropierea expoziţiei.
mass-media addresses.

12 ANNUAL REVIEW 2010


PROIECTE ȘI BENEFICIARI C

Resources, contributors and media outlets: Roger


Tator Gallery, Rhone-Alpes Region, National
Museum George Enescu, Bucharest French Institute,
France Embassy in Bucharest, Algeco, Bosch,
Olivier Houg Lyon Gallery, Centre of International
Contemporary Art, modernism.ro, gingergroup.ro,
calendarevenimente.ro

i The beneficiaries of the RECYCLED ART project


are the children, youth and the greater public of the
community formed around the 4th District parks
(Tineretului, Carol, Orasul Copiilor).
Project period: March-August 2010
Budget: 3000 Euro
Partners’ contribution: 90%

Objectives: Recycled Art addressed the problem


of garbage and waste in Bucharest by reusing
Expoziţia a  dobândit  expunere  semnificativă prin intermediul unui  raport recycled and alternative materials as a medium
prezentat la televiziunea naţională și al articolelor integrale din principalele for contemporary art. A form of social activism,
ziare și ghiduri culturale (reportaj TVR, articol prima pagină cel mai circulat Recycled Art intended to introduce community
ziar din România – Adevărul de seară- 131.000 exemplare, articol în cel mai members to a serious issue that affects their daily
cunoscut ghid cultural din Bucureşti – TimeOut Bucureşti-, 2 comunicate lives.
de presă, 2 anunțuri, 80 de apariții media, 1000 de adrese media informate). Beyond the general public, Recycled Art has the
potential to stimulate the art community and waste
Resurse, colaboratori şi mass-media: sector of Bucharest. Artists and teachers interested
Galeria Roger Tator, Regiunea Rhône-Alpes, Muzeul Naţional George in social engagement through art can extend this
Enescu București, Institutul Francez București, Ambasada Franţei la model to other issues as well.
București, Algeco, Bosch, Galeria Olivier Houg din Lyon, Centrul de Utilized communication methods were: social media
Artă Contemporană Internaţională, modernism.ro, gingergroup.ro, (Facebook, Twitter), press releases, partnerships,
calendarevenimente.ro media partnerships, PR activities.

i Beneficiarii proiectului ARTĂ RECICLATĂ sunt copiii, tinerii și Results: Seven artists participated; with ten more
publicul larg al comunităţii formate în jurul parcurilor din sectorul 4 interested in future involvement. The projects
(Tineretului, Carol, Orașul Copiilor). were valualbe not only for the community but for
Perioada proiectului: martie - august 2010 the artists themselves. Projects such as these also
Buget: 3000 € help bring FRR exposure by introducing the general
Contribuția partenerilor: 90% public to our work and overall mission.
TV and radio coverage and interviews, 2 press
Obiective: Arta Reciclată abordează problema gunoaielor și deșeurilor din releases, 50 press appearances, 1000 mass-media
București, refolosind materiale reciclate și alternative ca mijloc de exprimare addresses.
al artei contemporane. O formă de activism social, Arta Reciclată are ca
scop informarea membrilor comunităţii cu privire la una dintre problemele Recycled Art was a parallel event to one of the most
grave care le afectează viaţa cotidiană. well-known cultural events in Bucharest, White
Dincolo de publicul larg, Arta Reciclată are potenţialul de a stimula Night of the Galleries.
comunitatea artistică și sectorul care se ocupă de deșeurile din București.
Artiștii și profesorii interesaţi de angajamentul social prin artă pot extinde Resources, contributors and media outlets:
acest model și la alte probleme. District 4 City Hall, Bucharest City Hall,
Administration of Lakes, Parks and Leisure
Instrumentele de comunicare folosite au fost: rețele sociale (Facebook,Twitter), Bucharest, Association Alucro, Can-Peck,
comunicate de presă, parteneriate media și de conținut, activități de PR. modernism.ro, calendarevenimente.ro, ProCom-
Center of Professional Communication, White
Rezultate: Au participat șapte artiști, alţi zece fiind interesaţi să se implice Night of the Galleries, Romanian Cultural Institutes
în viitor. Proiectele nu au fost apreciate doar de comunitate, ci și de artiști Abroad, Romanian Paysant Museum, Realitatea.net,
înșiși. Proiectele de genul acesta contribuie la dobândirea expunerii de către Good Homes, Hipmag, Apropr.ro, ArtAct Magazine,
FRR prin informarea publicului larg cu privire la eforturile noastre și la Ginger Group, Art Boom, Onlinegallery, Vernisaje
misiunea noastră în general: reportaje și interviuri TV și radio, 2 comunicate
de presă, 50 de apariții media, 1000 de adrese de mass-media informate. i The beneficiaries of the TRAINING project are

RAPORT ANUAL 2010 13


C PROJECTS AND BENEFICIARIES

Ratiu Foundation Romania’s volunteers. Arta reciclată a fost un eveniment desfășurat în paralel cu unul dintre cele mai
Project period: ongoing cunoscute evenimente culturale din București, Noaptea Albă a Galeriilor.
Budge 1000 Euro/year
Resurse, colaboratori şi mass-media:
Objectives: Training in the fields of social work and Primăria Sectorului 4,Primăria Municipiului Bucureşti,Administraţia Lacuri,
socially applied arts is of the utmost importance Parcuri și Agrement București, Asociaţia Alucro, Can-Peck, Modernism.
to the work we do. We aim to develop in FRR ro, calendarevenimente.ro, ProCom - Centrul de Comunicare Profesională,
volunteers the proper skills and attitudes. Well- Noaptea Albă a Galeriilor, Institutele Culturale Române din Străinătate,
trained volunteers provide us the opportunity for Muzeul Ţăranului Român, Realitatea.net, Good Homes, Hipmag, Apropo.
long-term partnerships with other social services ro, ArtAct Magazine, Ginger Group, Art Boom, Onlinegallery, Vernisaje
and the art community throughout Romania.
Volunteers, social workers and artists directly Beneficiarii proiectului Training sunt voluntarii Fundaţiei Raţiu România
benefit from these trainings. The better prepared Perioada proiectului: în desfășurare
these groups are, the better they can serve those at- Buget: 1000 € /an
risk communities we wish to help.
Utilized communication methods were: social Obiective: Instruirea în domeniul asistenţei sociale și al artelor aplicate la
media (yahoo group, blog), announcements, nivel social este de o importanţă vitală pentru munca noastră. Avem ca scop
training materials. dezvoltarea competenţelor și atitudinilor adecvate în rândul voluntarilor
FRR. În schimb, acest lucru ne asigură parteneriate pe termen lung cu alte
Results: Four training methodologies have been servicii sociale și cu comunitatea artistică de pe teritoriul României.
developed: project management for teens, project Voluntarii, asistenţii sociali și artiștii beneficiază în mod direct de pe urma
management and grant writing for NGO volunteers, acestor instruiri. Cu cât aceste grupuri sunt mai bine pregătite, cu atât pot
Public relations and fundraising for NGO volunteers, susţine mai mult acele comunităţi cu probleme pe care dorim să le ajutăm.
and non-formal education for social workers. A
total of 55 participants were trained in 2010. Instrumentele de comunicare folosite au fost: rețele sociale (grupuri yahoo,
blog), anunțuri, material de curs.
i The beneficiaries of the VOLUNTEERING
Programme are people from the community of Rezultate: S-au dezvoltat patru metodologii de instruire: management
Bucharest’s 4th District and young artists. de proiect pentru tineri, management de proiect și elaborări de cereri de
Project period: ongoing finanţare pentru voluntarii ONG-urilor, relaţii publice și strângere de
Budget: 4000 Euro/year fonduri pentru voluntarii ONG-urilor, educaţie informală pentru asistenţii
sociali. În 2010 au fost instruiţi un număr total de 55 de participanţi.
Objectives: Our volunteers are a necessary
component for success. They strengthen the overall i Beneficiarii PROGRAMULUI DE VOLUNTARIAT sunt persoane
capacity of the FRR, serving in a variety of ways. din cadrul comunităţii sectorului 4 și artiști tineri.
They assist with educational activities and help Perioada proiectului: în desfășurare
community members become more self-sufficient. Buget: 4000 €/an
This type of interaction inevitably leads to cultural
exchanges that benefit both the volunteers and Obiective: Voluntarii noștri sunt o componentă necesară pentru reușită.
targeted communities. The youth in particular, high Aceștia întăresc capacitatea globală a FRR, contribuind în diverse moduri.
school and university students, are given a unique Aceștia asistă la activităţi educaţionale, ajutând membrii comunităţi să capete
opportunity thanks to volunteer efforts. The effects mai multă încredere în forţele proprii. Acest tip de interacţiune conduce
are infectious and influence communities and în mod inevitabil la schimburi culturale de pe urma cărora beneficiază atât
families; youth and elderly. voluntarii, cât și comunităţile vizate. Tinerilor în mod deosebit, elevilor de
Utilized communication methods were: social liceu și studenţilor li se oferă o șansă unică datorită eforturilor voluntarilor.
media (Facebook, Twitter), announcementss, Efectele sunt „contagioase”, făcându-se resimţite chiar și la nivelul
partnerships, other PR activities. comunităţilor și familiilor, tinerilor și vârstnicilor.

Results: We have 50 on-call volunteers with a variety Instrumentele de comunicare folosite au fost: rețele sociale (Facebook,
of backgrounds and skill sets, 15 young artists from Twitter), anunțuri, parteneriate, acțiuni de PR.
different artistic fields (visual arts, photography,
architecture, performance, scenography, theatre, Rezultate: Avem 50 de voluntari disponibili cu diverse pregătiri profesionale
film, music, circus arts, graphic design, new media) şi aptitudini, 15 tineri artişti din diferite domenii artistice (arte vizuale,
all of whom provide approximately 5600 hours fotografie, arhitectură, arta spectacolului, scenografie, teatru, film, muzică,
of volunteer assistance over the course of a year. arta circului, design grafic, noi mijloace mass-media) care oferă aproximativ
Drawing upon this community of volunteers 5600 de ore de asistenţă voluntară de-a lungul anului. Faptul că dispunem
provides an infinite list of intangible benefits, as de această comunitate de voluntari ne oferă o listă infinită de beneficii
their efforts will be felt for years to come. intangibile, deoarece eforturile lor se vor resimţi în anii următori.

14 ANNUAL REVIEW 2010


VOLUNTARI D

Voluntari
Volunteers

Voluntariatul exista înainte de a fi inventat termenul care să-l definească. Volunteerism existed even before a word for it was
Gândiţi-vă la grupurile de neandertalieni. Aceștia făceau focul și construiau created. Early man worked in cooperation, building
adăposturi complexe nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru comunitatea fires and complex shelters not only for themselves,
din care făceau parte. Prin urmare, atunci când ne abordăm comunităţile, but for the entire community. Therefore when
nu trebuie să reinventăm roata, ci să profităm și să utilizăm sistemele addressing our communities, we need not reinvent
preexistente. the wheel, but take advantage of pre-existenting
Investim timp, energie, cunoștinţe și resurse în programul nostru de systems.
voluntariat deoarece „inovaţia este practic inteligenţa unui grup care se
distrează” (M. Nolan). Voluntarii noștri funcţionează ca un catalizator și ca We invest time, energy, knowledge and resources
o lupă care reflectă ideile și eforturile echipei noastre. in our volunteering program because “innovation
is simply group intelligence having fun” (M Nolan).
FILOSOFIE: Our volunteers work as the catalyst and magnifying
Centrul de Voluntariat al Fundaţiei Raţiu România este deschis tuturor glass of our team’s ideas and effort.
persoanelor, indiferent de rasă, etnie, vârstă, sex sau convingeri religioase.
Fundaţia încurajează elevii de liceu, studenţii și artiștii să se implice în PHILOSPHY:
misiuni de voluntariat din cadrul proiectelor fundaţiei. The Ratiu Foundation Romania Volunteering Centre
is non-discriminatory and open to all individuals
VIZIUNE: sharing the values of the Foundation. Those
O comunitate care funcţionează ca o organizaţie educaţională în cadrul who are willing to help implement projects and
căreia membrii săi acţionează împreună în vederea sprijinirii semenilor lor programmes contribute to the development of
și abordării problemelor obișnuite. these values.

OBIECTIVE: The Foundation encourages high school and


• Întărirea capacităţii FRR. University students and artist to undertake
Deoarece toate activităţile noastre includ voluntari ca forţă motrice volunteering assignments within the Foundations’
principală. Nu s-ar fi realizat mai nimic fără sprijinul voluntarilor projects.
FRR.

RAPORT ANUAL 2010 15


D VOLUNTEERS

VISION: • Asigurarea unui cadru de activităţi educaţionale pentru tineri.


A community functions as a learning organization Deoarece tinerii au nevoie de DISTRACŢIE. Și distracţia poate
when its members take common action in support fi structurată în moduri de facilitare şi de generare a unui proces
of their peers and tackle common issues. de învăţare. Deoarece şcoala nu este suficientă când vine vorba de
potenţialul şi energia tinerilor.
OBJECTIVES: • Implicarea membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor lor
• Strengthening FRR capacity comune
Because all FRR activities include volunteers as Lipsa de motivaţie este una dintre principalele cauze ale ineficienţei.
the primary driving force. There would be little to Prin urmare, credem că prin implicarea grupurilor de persoane care
nothing accomplished without the help of FRR’s au probleme comune în rezolvarea acestor probleme va spori în mod
volunteers semnificativ eficienţa, rezultatele şi impactul.
• Providing a framework of educational • Punerea la dispoziţie a informaţiilor și experienţei pentru tineri.
activities for young people Nu suntem aici pentru a-i învăţa pe tineri diverse lucruri. Ei învaţă
Because young people need having FUN. And singuri prin implicarea selectivă în diverse activităţi. Și apoi vine
fun can be structured in ways to facilitate and un moment în care aceştia se simt încurajaţi să ia iniţiativă, să preia
generate a learning process. Because school is responsabilităţi şi să-şi asume răspunderea pentru rezultate. Și ne place
not enough when it comes to the potential and să credem că acţionează astfel cu sprijinul echipei FRR.
energy of young people. • Punerea la dispoziţie a unei experienţe interculturale și
• Providing information and experience internaţionale recente pentru tineri
for young people Deoarece inovaţia, iniţiativa şi responsabilitatea izvorăsc din
We do not teach young people. They learn orizonturile lărgite. Însă orizontul de înţelegere al persoanelor se
themselves by selective involvement in various lărgeşte şi intrând în contact cu diverse medii culturale, conştientizând
activities. A moment follows in which they dimensiunea internaţională a cooperării şi, practic, depăşind graniţele.
feel encouraged to take initiative, undertake • Dezvoltarea unor noi abordări faţă de voluntari.
responsibilities and be held accountable for the Generaţiile diferă. Oamenii evoluează şi la fel şi nevoile lor. Acelaşi
results. We like to think that they experience this lucru trebuie să-l facem şi noi pentru a acorda asistenţă specifică şi
growth with the support of FRR’s team. specializată.
• Providing fresh intercultural and
international experience for young BENEFICIARI DIRECŢI
people • Studenţii
Because innovation, initiative and responsibility Provenind din diverse oraşe sau medii sociale, voluntarii noştri
spring out of broadened horizons as well as studiază la diferite universităţi din Bucureşti. Astfel ne bucurăm
from making contact with various cultural de sprijinul studenţilor de la Arte Plastice, Sociologie, Asistenţă
environments. Awareness of international Socială, Comunicare şi Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale,
dimensions of cooperation, and crossing borders
broadens ones horizons of understanding.
• Developing new approaches towards
volunteers.
Generations differ. As people evolve so do their
needs. We must develop new approaches in
order to provide specific and targeted support.

DIRECT BENEFICIARIES
• University students
Coming from different towns or backgrounds,
our volunteers study in various universities in
Bucharest. Thus we enjoy the support of Fine
Arts, Sociology, Social Services, Communication
and PR, International Relations, Languages,
Economics and Theatre and film students.
• Artists
Different artistic fields converge under the
Ratiu Foundation Romania’s umbrella of
programs. Our projects include many different
mediums and therefore our volunteering artists
reflect that diversity (visual arts, photography,
architecture, performance, scenography, theatre,

16 ANNUAL REVIEW 2010


VOLUNTARI D

film, music, arts of circus, graphic design, new


media)
• High School Students
Dedicated to supporting Bucharest’s 4th District
community, our volunteering program targets,
but is not limited to, high school students living
or studying in the 4th District. They come in
all shapes and sizes, aged 15 to 19 and with
heterogeneous social backgrounds.
• Highly Skilled Professionals
Because not only artists and students find joy in
dedicating themselves to others. We enjoy the
support of Architects, Designers, Psychologists,
Social Workers, Economists and others.

INDIRECT BENEFICIARIES
• Seniors, residents in Bucharest’s 4th
District
• Young people in the child protection
system
• DGASPC4
• Universities
• High schools in Bucharest’s 4th District
Limbi Străine, Economie şi Teatru şi Film. • Volunteers’ extended families and peer
• Artiștii groups
Sub umbrela programelor din cadrul Fundaţiei Raţiu România • Bucharest’s 4th District community
se adună diverse domenii artistice. Proiectele noastre includ, prin
urmare, artiştii noştri voluntari care lucrează în domenii ca artele RESULTS by projects
vizuale, fotografie, arhitectură, arta spectacolelor, scenografie, • The “Artist and Cultural Manager at 16”
teatru, film, muzică, arta circului, design grafic, mijloace mass- project was developed and run entirely
media noi. by FRR volunteers. Involved were 4
• Elevii de liceu volunteers on the coordinating team and
Dedicat sprijinirii comunităţii sectorului 4 din Municipiul 21 participants
Bucureşti, programul nostru de voluntariat vizează, însă nu se • “School Violence Museum” was aimed
limitează la, elevii de liceu care trăiesc şi învaţă în sectorul 4. at raising awareness of school violence.
Aceştia sunt de diverse categorii, având vârste cuprinse între 15 şi Involved were 5 volunteering artists and
19 ani şi provenind din medii sociale eterogene. 5 volunteers in the implementing team.
• Profesioniști cu înalte calificări • “Bucharest with a Legend” involved 2
Deoarece nu numai artiștilor și elevilor le place să se dedice volunteering artists and 12 volunteers on
altora. Ne bucurăm de sprijinul arhitecţilor, designerilor, the implementing team.
psihologilor, asistenţilor sociali, economiștilor, etc. • “Community Screen” involved 5
volunteers on the implementing team.
BENEFICIARI INDIRECŢI • “Juggling for Social Inclusion” involved
• Vârstnicii care locuiesc în sectorul 4 4 juggling artists, 1 psychologist and 8
• Tinerii din cadrul sistemului de protecţie a copilului volunteers who ran the activities
• DGASPC4 • “65+ Art Making Opportunities” involved
• Universităţile 2 volunteering artists and 5 volunteers
• Liceele din sectorul 4 on the implementing team
• Familiile extinse ale voluntarilor și grupurile cu activităţi • “Reycyled Art” involved 7 volunteering
asemănătoare artists and 5 volunteers on the
• Comunitatea sectorului 4 implementing team
• “City Switch” involved 2 volunteering
REZULTATE pe proiecte artists and 2 volunteers on the
• „Artist și Manager Cultural la 16 ani”, proiect dezvoltat implementing team
şi coordonat în întregime de voluntarii FRR. Implică 4 • “Volunteers in the Service of Public
voluntari în echipa de coordonare și 21 de participanţi. Interest, Access to Justice in Hungary”
• „Muzeul Violenţei Şcolare” care are ca scop sensibilizarea project was developed for the European
cu privire la fenomenul violenţei şcolare. A implicat 5

RAPORT ANUAL 2010 17


D VOLUNTEERS

Voluntary Service. 1 volunteer is artişti voluntari şi 5 voluntari în echipa de implementare.


spending 12 months in Budapest, • „Bucureștiul cu legendă” a implicat 2 artiști voluntari și
starting December 2010 in the Host 12 voluntari în echipa de implementare.
Organization PILI. • „Community Screen” a implicat 5 artişti voluntari şi 15
• 50 on call volunteers with varied voluntari în echipa de implementare.
backgrounds • „Jonglerie pentru Incluziune Socială” a implicat 4 artişti
jongleri, 1 psiholog și 8 voluntari pentru coordonarea
We registered approximately 5.600 volunteering activităţilor
hours (estimated based on an average of 2.5 • „65+ Oportunităţi pentru vârstnici” a implicat 2 artişti
working hours per week on projects, trainings and voluntari şi 5 voluntari în echipa de implementare
direct activities) with an approximate value of 7100 • „Artă Reciclată” a implicat 7 artişti voluntari şi 5 voluntari
Eur in volunteering services în echipa de implementare
• „City Switch” a implicat 2 artişti voluntari şi 2 voluntari
Besides partnerships and collaboration protocols în echipa de implementare
which support communication for our projects • „Voluntari în serviciul de interes public, acces la justiţie
and programs, we have devised in-house în Ungaria”, proiect dezvoltat pentru Serviciul European
communication instruments, communication de Voluntariat. 1 voluntar care să petreacă 12 luni la
partnerships, media partnerships and public. Budapesta, începând cu decembrie 2010, în cadrul
relations instruments. organizaţiei gazdă, PILI.
• 50 de voluntari disponibili cu diverse pregătiri
profesionale
Educaţia prin artă
Am înregistrat aproximativ 5,600 de ore de voluntariat
înseamnă educarea şi (estimare bazată pe o medie de 2,5 ore de lucru pe săptămână
la proiecte, instruiri și activităţi directe) cu o valoare
informarea celorlalţi aproximativă de 7100 EUR pentru serviciile de voluntariat

privind În plus față de parteneriatele și protocoalele de colaborare care


susțin comunicarea pentru proiectele și programele noastre,
problemele comunităţii am conceput instrumente proprii de comunicare, parteneriate
de comunicare, parteneriate media și instrumente de relații
la nivel local. publice.

18 ANNUAL REVIEW 2010


COMUNICARE E

Comunicare
Communication

Servicii proprii In-house


Fundația și-a creat propriile instrumente de comunicare și și-a asigurat The Foundation has created its own communication
diferite mijloace mass-media pentru promovarea programului său, a methods and has utilized various mass media
proiectelor și a brandului propriu în sectoarele ONG, public și privat. means in order to promote its programme
Astfel Fundația și-a asigurat transparența față de potențialii parteneri și a projects and brand in the NGO sector, both public
putut oferi servicii de comunicare în barter și vizibilitate în schimbul unor and private. Thus the Foundation made itself
produse și servicii necesare în diferite etape sau faze ale unor proiecte. transparent for potential partners and was able to
exchange communication services and visibility for
Mediul online este unul dintre cele mai bogate dintre media actuale. Astfel, products and services needed for various projects.
Fundația și-a asigurat și dezvoltat prezența în acest spațiu.
Rețele de socializare: Facebook: 5.000 prieteni, Twitter: 465 followers Online medium is one of the most effective means
Site-uri pentru programele Fundației sau pentru alte proiecte: of communication today. Therefore the Foundation
http://www.fundatiaratiuromania.eu has worked to grow its online presence.
http://amc-16.blogspot.com Social networks: Facebook: 5,000 friends, Twitter:
http://voluntarfrr.wordpress.com 465 followers
http://antitraficonline.wordpress.com Websites for the Foundations programes and for
http://buymeabook.wordpress.com other projects:
http://bucurestilegenda.blogspot.com http://www.fundatiaratiuromania.eu
http://amc-16.blogspot.com
Parteneriate și parteneriate media http://voluntarfrr.wordpress.com
O metodă de colaborare, atât pentru proiecte cât și pentru comunicare, este http://antitraficonline.wordpress.com
parteneriatul cu diferiți actori din domeniile noastre de interes și obținerea http://buymeabook.wordpress.com
unor produse și servicii necesare. http://bucurestilegenda.blogspot.com

Relații Publice Partnerships and media partnerships


Comunicarea cu publicul larg prin intermediul seminariilor, conferințelor Through mutually beneficial project and

RAPORT ANUAL 2010 19


E COMMUNICATION

communication collaboration, the Foundation can


obtain other needed products and services from
like-minded organizations.

Public Relations
Communications with the general public via
seminars, conferences and festivals brings us a
certain level of visibility otherwise unattainable.
General mass-media channels like TV, Internet, radio, și festivalurilor ne conferă un anumit grad de vizibilitate care altfel nu ar
print (through press releases, articles, interviews, putea fi atins.
web banners, and social networks) provide others Canalele generale mass-media ca televiziunea, internetul, radioul,
outlets to further promote our mission. This year publicațiile (prin comunicate de presă, articole, interviuri, bannere web,
we had around 150 press appearance for different rețele de socializare) ne oferă alte modalități de a promova mai bine misiunea
projects and events, on all media mentioned above. noastră. Din punct de vedere al acoperirii în presă, am avut aproximativ 150
de apariții pentru diferite proiecte și evenimente pe toate canalele media
Partnerships menționate.
Partnerships are critical to the success of any
programme. NGOs, public authorities, museums, Parteneriate
art galleries, universities and schools provide a Parteneriatele sunt vitale pentru succesul oricărui program de acest gen.
variety of resources to help us realize our goals. ONG-urile, autorităţile publice, muzeele, galeriile de artă, universităţile și
Administrative costs are covered by the Ratiu Family școlile asigură o varietate de resurse pentru a ne ajuta să ne îndeplinim
Charitable Foundation in London. Other expenses, obiectivele.
such as those incurred by individual projects, are Costurile administrative sunt acoperite de Fundaţia Caritabilă Raţiu
largely funded by our partners, sponsorships and din Londra. Alte cheltuieli, cum ar fi cele contractate pentru proiectele
grants. individuale, sunt acoperite în mare parte de partenerii noștri, sponsorizări
și finanţări.
Public institutions
• Bucharest City Hall Instituţii publice
• District 4 City Hall • Primăria Municipiului Bucureşti
• DGASPC4 (Social Assistance Department, • Primăria Sectorului 4
District 4 City Hall) • DGASPC4 (Direcţia de Asistenţă Socială, Primăria Sectorului 4)
• Administration of Lakes, Parks and Leisure • Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Bucharest • Inspectoratul Școlar Bucureşti
• Scholar Inspectorate Bucharest • Ambasada Franţei la Bucureşti
• Metropolitan Library Bucharest
• France Embassy in Bucharest Licee
• Colegiul Naţional Gheorghe Șincai
High Schools • Grupul Școlar Economic Administrativ Mircea Vulcănescu
• National College Gheorghe Sincai • Colegiul Național Ion Creangă

20 ANNUAL REVIEW 2010


COMUNICARE E

• Administrative-Economic Scholar Group


Mircea Vulcanescu
• National College Ion Creanga
• National College Mihai Eminescu
• National College Octav Onicescu

Universities
• Colegiul Naţional Mihai Eminescu • National University of Art
• Colegiul Naţional Octav Onicescu • Social Sciences University

Universităţi Museums and exhibition places


• Universitatea Naţională de Arte • National Museum George Enescu
• Universitatea de Știinţe Sociale • National Art Museum
• National Museum of Contemporary Art
Muzee și spaţii expoziţionale • National History Museum
• Muzeul Naţional George Enescu • National Museum of the village
• Muzeul Naţional de Artă • Romanian Paysant Museum
• Muzeul Naţional de Artă Contemporană • Atelier 030202
• Muzeul Naţional al Satului
• Muzeul Ţăranului Român Cultural Centers
• Atelier 030202 • UNESCO Cultural Centre Nicolae Balescu
• Centre of International Contemporary Art
Centre culturale • Bucharest French Institute
• Centrul Cultural UNESCO Nicolae Bălcescu • Romanian Cultural Institutes Abroad
• Centrul Internaţional pentru Artă Contemporană
• Institutul Francez din Bucureşti Cultural operators
• Institutele Culturale Române din Străinătate • Art Boulevard Festival
• One Film Club Romania
Operatori culturali • Kinofest
• Festivalul Art Boulevard • Spunepescurt
• One Film Club România • Association Oricum
• Kinofest • Association Alucro
• Spunepescurt • White Night of the Galleries
• Asociaţia Oricum • Macaia Cultural Association
• Asociaţia Alucro • Ateliere Educative
• Noaptea Albă a Galeriilor • Greenpeace Romania
• Asociaţia Culturală Macaia • Ratiu Cente for Democracy
• Ateliere Educative

RAPORT ANUAL 2010 21


E COMMUNICATION

• Roger Tator Gallery • Greenpeace România


• Moderinsm.ro • Centrul pentru Democraţie Raţiu
• Juggler.ro • Galeria Roger Tator
• Olivier Houg Lyon Gallery • Modernism.ro
• • Juggler.ro
Private companies • Galeria Olivier Houg din Lyon
• Algeco
• Bosch Parteneri privaţi
• Can-Peck • Algeco
• Bosch
Private locations • Can-Peck
• Drum Café
• Rocarolla Spaţii private
• Drum Café
Financial resources – European funding • Rocarolla
• Youth in Action program, GD Education and
Culture Resurse financiare – fonduri europene
• Rhone-Alpes Region • Direcția Generală Educație şi Cultură, Programul Tineret în Acțiune 
• Regiunea Rhône-Alpes
Pro bono services
• JCK agency Servicii pro bono
• Bestcom • Agenţia de creație JCK
• Publipan • Compania de traduceri Bestcom
• Promoafaceri.com • Compania de publicitate Publipan
• Compania de comunicare Promoafaceri.com
Mass-media partners
• Modernism.ro Parteneri mass-media
• RomaniaPozitiva.ro • modernism.ro
• Copiistitineri.ro • romaniapozitiva.ro
• Desprecopii.com • copiisitineri.ro
• Promoafaceri.com • desprecopii.com
• Calendarevenimente.ro • promoafaceri.com
• Teen press • calendarevenimente.ro
• Amdoar18ani.ro • Teen Press
• Clopotel.ro • amdoar18ani.ro
• Calificativ.ro • desprecopii.com
• Gingergroup.ro • clopotel.ro
• Calendarevenimente.ro • calificativ.ro
• ProCom-Centre for Profession Communication • gingergroup.ro
• Realitatea.net • ProCom - Centrul de Comunicare Profesională
• Good Homes • realitatea.net
• Hipmag • Good Homes
• Apropo.ro • Hipmag
• ArtAct Magazine • apropo.ro
• Art Boom • ArtAct Magazine
• Onlinegallery • Art Boom
• Vernisaje • Onlinegallery
• Vernisaje
Alternatively, we partner with other projects in order
to provide support, and to increase Foundation Pe de altă parte, avem parteneriate în alte proiecte din dorința de a oferi
visibility. valoare și sprijin și de a ne spori vizibilitatea.

The Association of Economic students in Romania Asociația Studenților Economiști din România – ASER – a pus bazele
–ASER- set the basis of a conference on the subject unui proiect (o conferință) pe tema antreprenoriatului social denumit
of social entrepreneurship, called Changemakers- Changemakers – Antreprenoriat Social care are ca scop promovarea
Social Entrepreneurship, with the purpose of conceptului de antreprenoriat în rândul tinerilor.
promoting entrepreneurship among young people. Fundația Rațiu Romania s-a alăturat conferinței de la București punând la
dispoziție contacte sale și promovând prin propriile rețele.

22 ANNUAL REVIEW 2010


COMUNICARE E

Ratiu Foundation Romania offered 32 hours


of specialized training on Writing Funding
Applications for 30 beneficiaries. Our receiving
partner was Bethany Association for Social
Services, Iasi.
Fundația Rațiu Romania a oferit Fundației Servicii Sociale Bethany The Foundation also partnered with Association
din Iași 32 de ore de training specializat pentru Redactarea Cererilor de SuperTineri ASIRYS, Tg. Frumos Suceava who
Finanțare pentru un număr de 30 de participanți. received 32 hours of specialized training on Writing
Același a fost și cazul Asociației SuperTineri ASIRYS, Tg. Frumos, Funding Applications for their 40 volunteers.
Suceava, ai cărei 40 de voluntari au beneficiat de 32 de ore de training
specializat pentru Redactarea Cererilor de Finanțare. Autism Romania is a volunteerism project working
to raise money for children with this disorder. The
Autism Romania este un proiect de voluntariat pentru strângerea de Foundation promoted the project on its own
fonduri pentru copiii care suferă de această afecțiune. Fundația a promovat networks and made some networking possible.
proiectul în rețelele sale de contacte și a facilitat apariția unor noi contacte.
The Foundation participated in donation projects:
Fundația a participat și la proiecte de donații: Provided electronic devices to the Association
*A oferit aparatură electronică Asociației Ateliers sans Frontieres în cadrul Ateliers sans Frontieres for the project ASSOCLIC,
proiectului ASSOCLIC de recondiționare a computerelor pentru ONG- which reconditions computers for NGO-ers using
uri folosind ca forță de muncă remunerată persoane din medii defavorizate. a paid workforce persons from underprivileged
*A contribuit la proiectul „Reciclează pentru copaci” (Asociația ViitorPlus) groups of beneficiaries.
prin donarea de hârtie folosită. Această hârtie a fost donată centrelor de Contributed to the project “Recycle for Trees”
colectare, cu banii rezultați fiind achiziționați copaci ce au fost plantați în (Association ViitorPlus) by donating used paper.
apropiere de București. This paper was given to collectors who sold it
*A donat cărți pentru copii în cadrul proiectului „Cărți pentru orfani” in order to purchase trees to be planted near
(Asociația Ajutor Real și Ceainăria Serendipity) Bucharest.
*A adunat îmbrăcăminte de iarnă pentru vârstnicii și copiii din sistemul Donated books for children within the project
de servicii de asistență socială al Sectorului 4 (din căminele de bătrâni și “Books for Orphans” (Association Ajutor Real and
orfelinate). Serendipity Tea House)
*A oferit unei tinere familii din București mobilier de sufragerie prin Gathered winter clothes for the elderly and children
intermediul grupului de donații online Freecycle.org București. in 4th District social services system (retirement
Principalul nostru sponsor și susținător este Fundația de Caritate Familia homes and orphan houses)
Rațiu. Cu o contribuție de peste două treimi din bugetul anual, implicarea Provide a young family from Bucharest with living-
fundației noastre în proiecte educaționale, comunitare sau de transformare room furniture through the online donation group
socială ar fi imposibilă fără acest sprijin. Freecycle.org Bucharest

RAPORT ANUAL 2010 23


F FINANCIAL REPORT 2010

Raport financiar 2010


Financial overview

Our main sponsor and supporter is the Ratiu Family Fundația de Caritate Familia Rațiu a fost înființată la Londra în 1979 de către
Charitable Foundation. Without a contribution Ion și Elisabeth Rațiu în pentru promovarea și susținerea proiectelor care
of over two thirds from the annual budget, să dezvolte educația și cercetarea în domeniile culturii și istoriei României.
our Foundations’ involvement in educational, Ion Rațiu (6 iunie 1917 - 17 ianuarie 2000), distins diplomat român,
community or social change projects would be om de afaceri, publicist, scriitor și filantrop, a fost un critic declarat
impossible. al regimului comunist din România din perioada 1947-1989. El şi-a
dedicat întreaga viață luptei pentru democrație în România și integrării
Ratiu Family Charitable Foundation was established țării în structurile euro-atlantice. Pentru mai multe detalii, vizitați
in London in 1979 by Ion and Elisabeth Ratiu www.ratiufamilyfoundation.com.
to promote and support projects which further
education and research of Romania’s history and Fundația oferă 100 de granturi anuale în valoare de 200.000 GBP pentru
culture. Ion Ratiu (6 June 1917-17 January 2000), proiecte, cursuri postuniversitare, participări la conferințe, burse de călătorie
distinguished Romanian diplomat, entrepreneur, și alte cursuri de scurtă durată pentru cercetare academică.
publisher, writer and humanitarian, was an
outspoken critic of the communist regime in Granturile Rațiu sunt acordate studenților români care doresc să
Romania during the 1947-1989 period. He studieze o gamă vastă de domenii în Marea Britanie. Acestea le permit
devoted his life to the fight for democracy absolvenților talentați și tinerilor specialiști să se familiarizeze cu Marea
in Romania and its integration into the Euro- Britanie și să capete abilități pe care apoi să le adapteze și să le aplice în
Atlantic structures. More details can be found on România. Fundația Rațiu a sprijinit până în prezent studenți români în
www.ratiufamilyfoundation.com. domenii variate ca arhitectura, muzica, teatrul, afacerile, teologia, filozofia,
științele politice, drept, artă, design, modă, arheologie și etnomuzicologie.
The Foundation offers 100 annual grants worth Fundația Rațiu oferă de asemenea în fiecare an mică finanțare pentru
GBP 200,000, principally for projects, postgraduate demararea unor proiecte inovatoare, în principal din România, care să ducă

24 ANNUAL REVIEW 2010


RAPORT FINANCIAR 2010 F

la dezvoltarea artei și civilizație, moștenirii culturale, a societății civile, courses, conference participations, travel grants,
democrației și protecției mediului din țară. and other short-term courses including academic
research.
Proiectele susținute de Fundație sunt numeroase și acoperă o plajă largă,
de la prevenirea traficului de carne vie până la promovarea creatorilor de The Ratiu Grants are awarded to Romanian students
modă români la Londra, trecând prin susținerea artiștilor în vârstă cu to provide them with an opportunity to study a
probleme de subzistență, a curatorilor de artă în călătorii de descoperire wide range of subjects in the UK. They enable
culturală, a unor centre de zi pentru persoanele în vârstă și defavorizate, talented graduates and young professionals to
a odiseelor fotografice în zone necunoscute ale României, a spectacolelor become familiar with the UK and gain skills, which
de teatru din România și străinătate, a participării la conferințe pentru they can then adapt and apply in Romania. The
specialiști români din domeniul opticii, a turneelor unor coruri britanice Ratiu Foundation has to date supported Romanian
în România și documentării unor scriitori galezi în Transilvania. students in a variety of subjects including
architecture, music, theatre, business, theology,
Fundația Rațiu din Marea Britanie sprijină și colaborează cu Centrul Rațiu philosophy, town planning, political studies, law,
pentru Democrație din Turda (www.ratiudemocracycenter.org), Centrul art, design, fashion design, archaeology and
Cultural Român din Londra (www.romanianculturalcentre.org.uk) sau The ethnomusicology.
Ion Ratiu Democracy Lecture de la Centrul Woodrow Wilson Center din
Washington DC. The Ratiu Foundation also offers annual seed
funding for innovative projects, principally
Alți susținători și sponsori in Romania, which foster Romanian arts and
civilization, heritage, civil society, democracy and
„Traducerea” bugetelor noastre în servicii și produse ne oferă posibilitatea environmental protection.
de a funcționa uneori, din punct de vedere al resurselor financiare, cu The projects supported by the Foundation are

RAPORT ANUAL 2010 25


F FINANCIAL REPORT 2010

numerous, and they range from the prevention of


human trafficking to the promotion of Romanian
fashion in London. The foundation supports old
artists with mobility problems, art curators on
voyages of cultural discovery, day centres for the old
and disadvantaged, photographic odysseys around
unseen Romania, theatre shows in Romania and
abroad, specialists in optics attending conferences,
English choristers touring Romania, and Welsh
writers making research in Transylvania.

The Ratiu Foundation in the United Kingdom


supports and collaborates with THE RATIU
CENTER FOR DEMOCRACY, Turda (www.
ratiudemocracycenter.org), The Romanian
Cultural Centre (RCC) in London (www.
romanianculturalcentre.org.uk) or The Ion Ratiu
Democracy Lecture at the Woodrow Wilson Center
in Washington DC.

Other supporters and sponsors


Monetary conversion of our budgets in services
and products allows us the possibility to sometimes
operate with very little cash in terms of financial
resources. Therefore each project has its own lichidități foarte reduse. Prin urmare, fiecare proiect are proprii săi
partners to cover large pieces of the budget. All parteneri care asigură părți importante ale bugetului iar toate proiectele
projects are interconnected and linked to the sunt interconectate și legate de rețeaua Fundației pentru a beneficia la
Foundation network in order to get the best out of maxim de orice potențiale resurse.
all potential resources.
Design
Design JCK, shop de creație şi idei, ne-a asigurat aproape 1.850 euro* prin serviciile
JCK, ideas and creative shop, brought us sale de creație, layout, pre-press și DTP (6 tipuri de postere, 3 tipuri de
approximately 1850 euro in services of creation, flyere, un logo, un catalog). Unul dintre designerii noștri voluntari a creat în
layout, pre-press and DTP (6 types of posters, 3 cadrul unui proiect un site în valoare de 400 de euro*.
types of flyers, one logo, on catalogue). One of Aport valoric estimat: 2.250 euro
our designer volunteers created one website for a *prețurile sunt estimate în baza prețurilor medii pentru astfel de servicii
project in value of 400 euro.* (200 euro pentru poster, 100 euro pentru flyer, 200 euro pentru logo, 500
Estimated brought value: 2,250 euro euro pentru catalog, 400 euro pentru website).
*prices are estimated based on the average prices
for such services (200 euro per poster, 100 euro per Publicitate
flyer, 200 euro per logo, 5000 euro per catalogue, Publipan produce pungi de hârtie pentru pâine și utilizează spațiul de pe
400 euro per website). acestea în scop publicitar. În București au fost imprimate și distribuite un
număr de 20.000 de pungi cu o reclamă de promovare a Fundației și a
Advertising partenerilor săi.
Publipan makes paper bags for bread and uses the Promoafaceri.com este un portal de afaceri pentru companii și oferă
bag space for advertising. 20,000 bags were printed găzduirea unui cont pe site-ul propriu și promovarea evenimentelor noastre
and distributed in Bucharest with an ad promoting prin newsletter-ul lor periodic.
the Foundation and its direct beneficiaries. Aport valoric estimat: 1.500 euro*
*prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite ale companiei
Promoafaceri.com is an advertising portal for menționate.
companies and offered to host an account on their
website and and to promote our events in their Traduceri
regular newsletter Best Communication Media este o agenţie de traduceri care s-a oferit să
furnizeze servicii gratuite pentru diferitele proiecte în care este nevoie de
Estimated brough value: 1,500 euro* versiune în limba engleză sau română.
*prices are estimated based on the regular Aport valoric estimat: 800 euro*
quotations the above companies use. *prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite ale companiei
menționate.

26 ANNUAL REVIEW 2010


RAPORT FINANCIAR 2010 F

Transport Translation
SC Volsped SRL ne-a pus la dispoziție servicii gratuite de transport cu Bestcom is a specialized translation company that
ocazia schimbării sediului. Acestea s-au ridicat la o valoare de 310 de euro*, has offered free services for different projects
conform listei lor de prețuri (medii pe piață). needing English or Romanian translations.
DGASPC4 ne-a pus la dispoziție un microbuz cu şofer pentru transportul
beneficiarilor din cadrul unui proiect, costurile ridicându-se la 100* de euro. Estimated brough valune : 800 euro*
Aport valoric estimat: 410 euro *prices are estimated based on the regular
*prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite ale acestor operatori. quotations company uses.

Internet Transport
Telecom Romania ne-a oferit un contract de sponsorizare care acoperă SC Volsped SRL put at our disposal free services of
cheltuielile aferente serviciilor de internet (instalare, găzduire și abonament moving out and in when we changed offices. This
lunar pentru un an). quantified in a value of 310 euro* according to their
Aport valoric estimat: 250 euro* prices list (average on the market).
* prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite ale companiei. DGASPC4 made available their microbus and driver
for transporting the beneficiaries for one project,
Vânzări de obiecte de artă costs raising at 100* euro
Fundația Rațiu România s-a asociat la proiectul „Detaliile încep pășind” Estimated brought value: 410 euro
produs de Modernism.ro în decembrie 2010, un proiect expozițional colectiv *prices are estimated based on the regular
la care au participat 25 de artişti care au acceptat să doneze Fundației între 1 quotations the above operators use.
şi 15% din profiturile obținute din vânzarea creațiilor lor (întreaga expoziție
este evaluată la 20.000 de euro). Proiectul s-a derulat până în martie 2011. Internet
Aport valoric estimat: în derulare Telecom Romania offered a sponsoring contract,
covering the Internet expenses (installation, storage
Spațiu and monthly taxes) for one year.
Centrul Cultural Nicolae Balcescu ale UNESCO este o locație cu Estimated brought value: 250 Euro*
destinație culturală, cu spații destinate teatrului, dansului, cursurilor, etc. *prices are estimated based on the regular
The ARK – Bursa de Mărfuri Creative este o clădire din 1890 restaurată quotations the above operators use.
care găzduiește spații pentru expoziții și evenimente culturale. Atelier
030202-contemporary art space este locul în care iubitorii de teatru se Sold Art
întâlnesc cu creatori din domeniul artelor vizuale, fiind în același timp un Ratiu Foundation Romania has associated with
foaier și un spațiu pentru expoziții și ateliere. Aceste trei locații au asigurat the project “Details begin step-by-step” produced
în mod gratuit spațiul pentru derularea atelierelor din cadrul Muzeului by Modernism.ro in December 2010, a collective
Violenței Şcolare. expositional project with 25 artists that agreed to
Aport valoric estimat: 300 euro* donate between 1 and 15% of their profits from the
*prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite pentru închirierea de sales of their work to the Foundation (the entire
spații. exhibition is valued at 20,000 euro). On going until
March 2011
Produse ale altor companii Estimated brought value: ongoing
Can-Peck este o companie care produce și reciclează cutii metalice. A fost
partener într-un proiect al Fundației oferind cutii metalice noi și reciclate. Space
Aport valoric estimat: 2000 de euro* UNESCO Cultural Centre Nicolae Balescu is a
*prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite ale companiei. cultural venue, with its own areas for theatre, dance,
courses, etc. The ARK-Bourse of Creative Goods
Algeco produce containere mari pentru transport și depozitare. A acceptat is a renovated building dating from 1890 which
să ne pună la dispoziție în mod gratuit pentru două luni un astfel de includes exhibition areas and cultural spots. Atelier
container pentru unul din proiectele Fundației. 030202-contemporary art space is the place where
Aport valoric estimat: 2000 euro* theatre lovers meet the visual arts, being both
*prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite ale companiei. a foyer and an exhibition and workshop facility.
The three organizations provided room for School
Bosch are o divizie care produce echipamente de producție. Reprezentanța Violence Museum workshops, free of charge.
din România ne-a devenit partener oferindu-ne cu împrumut timp de două
luni în cadrul unui proiect unelte în valoare de 400 de euro. Estimated brought value: 300 euro*
Estimated brought value: 400 euro* *Prices are estimated based on the regular
*prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite pentru închiriere de quotations for space rentals
echipamente.
Companies own products
Biblioteca Metropolitană București deține echipamente de filmare pe care Can-Peck is a company which produces and recycles

RAPORT ANUAL 2010 27


F FINANCIAL REPORT 2010

cans. It has partnered one of Foundation’s projects le utilizează în proiecte proprii dar și pentru închiriere către terți. Ni s-a pus
by offering recycled and new cans la dispoziție gratuit timp de trei zile un ecran de proiecție.
Estimated brought value: 2000 euro* Aport valoric estimat: 800 de euro*
Prices are estimated based on the regular *prețurile sunt estimate în baza cotațiilor obișnuite pentru închiriere de
quotations company uses echipamente.

Algeco produces large containers for transport and Programul Tineret în Acțiune
deposits. It has agreed to give one container for Tineret în Acțiune este programul Uniunii Europene pentru tineri între 15
two months to be used in one of the Foundation’s și 28 de ani (în unele cazuri 13-30 de ani). Obiectivul său este să trezească
projects, without charge spiritul cetățeniei active, al solidarității și toleranței în rândul tinerilor
Estimated brought valute: 2000 euro* europeni și să-i implice în conturarea viitorului Uniunii.
Prices are estimated based on the regular Tineret în Acțiune este un program pentru toți. Promovează mobilitatea
quotations company uses. în interiorul și în afara granițelor UE , educația non-formală și dialogul
intercultural și încurajează includerea tuturor tinerilor indiferent de mediul
Bosch has one division that produces equipment lor educațional, social și cultural.
for production. The Romanian representative has În 2010 Fundația Rațiu România a beneficiat de un grant în valoare de
become a partner by offering rented tools for one 5.000 euro pentru proiectul ARTIST ȘI MANAGER CULTURAL LA
project, for two months, in a value of 400 euro. 16 ANI.
Estimated brought value: 400 euro*
*prices are estimated based on the regular
quotations for equipment rental

Metropolitan Library Bucharest owns film


equipment library and rental use. A projection
screen was provided to the Foundation for three
days, at no charge.
Estimated brought value: 800 euro*
*prices are estimated based on the regular
quotations for equipment rental

Youth in Action Programme


Youth in Action is the EU programme for young
people aged 15-28 (in some cases 13-30). It aims to
inspire a sense of active citizenship, solidarity and
tolerance among young Europeans and to involve
them in shaping the Union’s future.
Youth in Action is a programme for all. It promotes
mobility within and beyond the EU borders, non-
formal education and intercultural dialogue, and
encourages the inclusion of all young people
regardless of their educational, social and cultural
background.
In 2010 Ratiu Foundation Romania has benefited
from a 5000 euro grant for the project ARTIST AND
CULTURAL MANAGER AT 16

Foto credits: Lucian Muntean, Dan Vezentan,


Andra Iachim, Dreamstime

28 ANNUAL REVIEW 2010


Parteneri strategici
Strategic partners
FUNDAŢIA RAŢIU
ROMÂNIA, BUCUREŞTI
Programul de implicare socială
prin artă
Social Involvement
through Art Programme

http://www.fundatiaratiuromania.eu
Twitter: http://twitter.com/Ratiu
Facebook: http://www.facebook.com/
FundatiaRatiuRomania