Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT PENTRU ALCĂTUIREA UNUI DOSAR DE APLICARE

LA VIZĂ SUA
Nr. ………/2022

ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE


(1) Societatea Comerciala SEMNOS GROUP INTERNATIONAL,
Sediul: Calea Floresti 4/68, Cluj-Napoca, 400509, Cluj,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului Cluj-Napoca,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal: 15803385,
Cont bancar nr. RO65BTRL01301202752801XX,
Banca Transilvania sucursala Cluj,
Telefon: 0745 900 851, e-mail:contact@vizeamerica.com,
reprezentata legal de
Dl/D-na Valentin Vesa,
in calitate de: Administrator,
identificat(a) prin: CI, seria CJ, nr. 170511,
Telefon: 0745 900 851 e-mail: contact@vizeamerica.com,
in calitate de CONSULTANT, denumita in continuare in prezentul contract Consultant,
si
(2) DL/D-na …………………………………………………………..,
Domiciliat(a) in orașul/comuna/sat………………………………, strada
…………………………………………………………., nr. ……, sc/bloc/apt
……………………………………… județ ……………………….., cod poștal ………………. .
identificat(a) prin: (CI/BI), seria …., nr. ……………., CNP: ……………………. (obligatoriu ptr facturare)
Telefon: ………………….. e-mail: ……………………………...,

Date facturare: (opțional, daca achitați din contul de persoana juridica)

Societatea Comerciala ……………………………..,


Sediul: ………………………………………………………………………,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului ………………,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal: ……………..,
Cont bancar nr. …………………………………………..,
Banca ……………….. sucursala ……………….,
Telefon: ……………..., Fax: ………………..; e-mail: ……………………,

in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,


având ca temei legal legislația romana in vigoare, inclusiv cea privind protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, au convenit
încheierea prezentului contract in următoarele condiții:

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI


(1) Obiectul prezentului contract consta in oferirea de catre Consultant Beneficiarului a serviciilor de
consiliere si indrumare in vederea intocmirii dosarului si aplicarii pentru obtinerea vizei SUA, de
tipul turistica sau afaceri. Viza va fi solicitata de catre Beneficiar la Ambasada SUA din Bucuresti.

1
(2) Serviciile sunt premergatoare aplicarii de catre Beneficiar la Ambasada SUA, pentru obtinerea
vizei. Toate demersurile ulterioare privind obtinerea vizei vor fi efectuate de catre Beneficiar.
Beneficiarul intelege faptul ca serviciile ce i se ofera cuprind doar consultanta si indrumare, iar
Consultantul nu garanteaza in nici un mod obtinerea vizei de catre Beneficiar, acest fapt ramanand
la aprecierea Ambasadei SUA.

ART. 3 DESFASURAREA CONTRACTULUI


(1)
Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului toate datele solicitate de acesta, considerate a fi necesare
si utile in vederea desfasurarii serviciilor de consultanta. Datele personale vor fi pastrate de
Consultant conform art.4 al prezentului contract, cu confidentialitate si cu respectarea legislatiei in
vigoare privind protectia datelor. In acest sens, datele personale ale Beneficiarului si orice
informatii cu privire la acesta vor fi distruse din baza de date a Consultantului in termenul
prevazut la art.4 al.(6) al prezentului contract.
(2) Toate discutiile si solicitarile, inclusiv simularea de interviu, vor avea loc pe email si chat si in caz
de nevoie, telefonic, intalnirea fizica dintre Beneficiar si Consultant nefiind necesara. In acest
sens, Beneficiarul declara ca detine o adresa de email valida la care are acces securizat.
Consultantul nu raspunde de accesarea datelor si conversatiilor dintre el si Beneficiar de catre o
terta persoana ce are acces la emailul Beneficiarului.
.
(3) Dosarul de aplicare va fi intocmit de catre Beneficiar, sub consilierea Consultantului. Beneficiarul
nu va transmite Consultantului acte, decat in cazul in care vizualizarea si analiza lor de catre
Consultant este absolut necesara sau considerata ca necesara de catre Beneficiar. In cazul
transmiterii unor astfel de acte (in fotocopii pe fax sau email sau original cu confirmare de primire
daca este cazul), Consultantul se obliga sa distruga fotocopiile si sa inapoieze eventualele acte
originale (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curierat rapid), in
termenul prevazut la art.4 al.(6) al prezentului contract.
(4) Simularea de interviu consta in adresarea de către Consultant Beneficiarului de posibile întrebări
care ar putea sa-i fie adresate de către ofițerul de interviu la Ambasada, conform profilului
Beneficiarului si tipului de viza solicitate. Beneficiarul înțelege faptul ca interviul cu Consultantul
este o simulare iar la interviul de la Ambasada pot sa-i fie adresate si alte întrebări.
(5) Beneficiarul este singur răspunzător de valabilitatea, legalitatea si corectitudinea actelor ce le
atașează la dosar, precum si de sinceritatea datelor si a răspunsurilor oferite. De asemenea,
Beneficiarul este răspunzător de timpul de oferire a răspunsurilor către Consultantat si termenul de
alcătuire a dosarului conform indicațiilor Consultantului.
(6) Beneficiarul este singur răspunzător in cazul prezentării de acte sau date falsificate inclusiv in
cazul antrenării răspunderii penale împotriva sa la sesizarea de către Ambasada a organelor de
politie precum si la depistarea ulterioara a falsificării, Consultantul neputând fi răspunzător in nici
un fel.

ART. 4 CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


CONFORM LEGII NR.677/2001
(1) Toate datele si actele cu caracter personal puse la dispoziția Consultantului de către Beneficiar ca
urmare a desfășurării contractului vor fi utilizate numai in conformitate cu prevederile Legii
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulație a acestor date, actualizata.
2
(2) Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul confirma ca nu intra in responsabilitatea
Consultantului informarea titularilor de date personale cu privire la prelucrarea acestora in scopul
obținerii vizei.
(3) Datele cu caracter personal sunt strict confidențiale. Datele vor fi utilizate doar in vederea prestarii
serviciilor la care s-a obligat prin prezentul contract, Consultantul obligandu-se sa nu le utilizeze
in nici un alt scop. Face exceptie cazul in care aceste date sunt solicitate pe cale oficiala de catre
institutii ale statului (Politie, Administratie Financiara, Parchet, Directia Sanitara, etc.)
Consultantul fiind obligat in mod legal la dezvaluirea informatiilor, in cazul si in timpul in care se
afla in posesia lor, anterior distrugerii conform prezentului contract, sau cand Beneficiarul sau
titularii datelor si-au dat acordul in sensul utilizarii de catre Consultant a acestor date.
(4) Conform conventiei partilor, datele personale ale Beneficiarului nu vor fi utilizate de Consultant
in scop de marketing si nici nu vor fi cesionate catre terti, sub nici o forma, fiind distruse, conform
legii si prezentului contract.
(5) Beneficiarul are acces oricand la datele sale personale puse la dispozitia Consultantului si poate
solicita in orice moment stergerea acestor date.
(6) Consultantul se obliga sa distruga din baza sa de date orice informatie cu caracter personal despre
Beneficiar, act, document, hartie scrisa, puse la dispozitia sa de catre Beneficiar precum si sa
inapoieze eventualele acte originale astfel:
a) datele confidentiale si copiile electronice (cele scanate, trimise pe email, chat, logs, etc) vor fi
distruse din baza de date in maxim 24 de ore de la comunicarea de catre Beneficiar catre
Consultant a rezultatului obtinut de la Ambasada, indiferent daca s-a aprobat sau nu obtinerea
vizei;
b) datele obtinute pe suport de hartie (fax, copii trimise prin posta) se distrug iar actele originale
se inapoiaza Beneficiarului (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curierat
rapid) in termen de maxim 5 zile lucratoare de la comunicarea de catre Beneficiar catre
Consultant a rezultatului obtinut de la Ambasada, indiferent daca s-a aprobat sau nu obtinerea
vizei.
(7) In cazul in care Beneficiarul nu il informeaza pe Consultant despre rezultatul obtinut la Ambasada,
actele si documentele acestuia vor fi sterse din baza de date a Consultantului dupa trecerea unui
numar de 15 zile de la aprobarea dosarului de catre Consultant si incheierea serviciilor.
(8) Consultantul poate pastra informatiile si documentele Beneficiarului daca in termenul prevazut la
al.(6) al prezentului articol Beneficiarul si-a dat acordul in scris in sensul pastrarii acestor date in
vederea prelungirii prezentului contract.
(9) Dupa trecerea termenului de distrugere a actelor si a datelor cu caracter personal din baza de date a
Consultantului, acesta nu mai poate furniza aceste date nici Beneficiarului. In acest sens,
Beneficiarul este singur raspunzator de efectuarea de copii dupa actele indicate si pastrarea
raspunsurilor si informatiilor oferite de Consultant pe parcursul desfasurarii contractului.
(10) In cazul nerespectarii clauzei de confidentialitate, Consultantul raspunde conform legii.

ART. 5 DEPUNEREA DOSARULUI LA AMBASADA


(1) Dosarul complet in vederea obtinerii vizei va fi depus la Ambasada SUA de catre Beneficiar.
(2) Beneficiarul se obliga sa respecte toate instructiunile primite de la Ambasada si sa achite orice fel
de taxe ce se impun. Beneficiarul intelege fapul ca, in cazul in care nu achita texele legale, nu se
prezinta la interviu in timpul stabilit de Ambasada si nu urmeaza pasii necesari solicitati de
Ambasada, dosarul poate fi respins.
(3) Deplasarea si sederea ulterioara a Beneficiarului in SUA se face pe propria sa raspundere, orice
activitati desfasurate de Beneficiar dupa deplasarea sa din tara neimplicand in nici un fel
Consultanul.

3
(4) Consultantul garanteaza faptul ca dosarul este alcatuit corect si nu are greseli de fond. In cazul in
care dosarul Beneficiarului este respins pentru astfel de greseli de fond sau acte esentiale
incomplete ce se datoreaza culpei Consultantului in informarea Beneficiarului, Beneficiarul poate
solicita Consultantului despagubiri, echivalente cu pretul achitat de Beneficiar Consultantului si
nedepasind acest pret.
(5) Situatia in care Ambasada solicita pe langa actele la dosar si alte acte sau informatii de la
Beneficiar, nu implica culpa Consultantului in omisiunea de a preciza necesitatea unor astfel de
acte, daca acestea nu tineau de fondul dosarului si au fost solicitate in mod subiectiv sau ca o
completare de catre Ambasada.
(6) Consultantul nu garanteaza obtinerea vizei de catre Beneficiar si nu poate fi tras la raspundere in
nici un fel in cazul neacordarii vizei, daca aceasta nu vizeaza respingerea dosarului pentru greseli
de fond sau acte lipsa pe care Consultantul nu le-a adus la cunostinta Beneficiarului.

ART. 6 PRETUL CONTRACTULUI


(1) Onorariul reprezinta recompensa muncii depuse de Consultant in vederea efectuarii serviciilor
pentru Beneficiar.
(2) Beneficiarul datoreaza Consultantului onorariul astfel:

Nr. Nume, prenume, nr. pasaport Pret Mod de achitare Mentiuni


ord
1 Inlocuiti cu: (Nume, prenume, nr pasaport) 500 RON/persoana OP ONLINE

2
3
4
5
etc
TOTAL

(3) Pretul prevazut la alineatul precedent se achita in avans, astfel:


🗹in termen de 5 zile de la eliberarea facturii de catre Consultant;
(4) Ca modalitati de plata, onorariul se va achita dupa cum urmeaza:
🗹 prin virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art.1 al.(2) al prezentului
contract in contul Consultantului indicat in art.1 al.(1) al prezentului contract;
❑ numerar
(5) Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii
ei in contul bancar al Consultantului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica
sau cu o sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata
sa fie receptionata de Consultant in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau
zi de sarbatoare.
(6) Consultantul isi rezerva dreptul sa nu inceapa prestarea serviciilor pana la achitarea pretului de
catre Beneficiar.
(7) In cazul in care, pe parcursul desfasurarii serviciilor Beneficiarul renunta la contract, pretul este
nereturnabil.

4
ART. 7 DURATA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract se incheie pe o durata de 30 zile, incepand cu data de _______________
❑ pana la data de _____________ ;
❑ Serviciile se considera realizate la momentul la care Beneficiarul a realizat dosarul complet in
vederea solicitarii vizei dorite, nu mai tarziu de data de ___________ .
(2) Partile au cazut de acord ca:
● cu minimum 5 zile/luni inainte de expirarea acestei date, partile pot negocia prelungirea
prezentului contract. Daca la expirarea datei prelungite, ambele parti nu au cazut in mod expres
de acord cu privire la prelungirea contractului, acesta încetează de plin drept.
● daca după expirarea perioadei prevazute la al.(1) ambele parti continua sa-si stabileasca
obligațiile asumate prin prezentul contract, acesta se considera prelungit in mod tacit pe o
perioada nedeterminata.
(3) In cazul prelungirii tacite pe o perioada nedeterminata, fiecare din părți va avea dreptul sa inceteze
executarea obligațiilor contractuale notificând in acest sens intenția sa celeilalte părți.

ART.8 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Drepturile si obligațiile părților reies din lege si din cuprinsul întregului contract, prin respectarea
fiecărei clauze contractuale.

ART. 9 MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabilă notificare, cu acordul ambelor
parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. Contractul va fi adaptat corespunzator
reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.
(2) Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) realizarea serviciilor pentru care a fost incheiat;
b) expirarea duratei stipulate in contract;
c) la rezilierea unilaterala a contractului de către oricare dintre părți;
d) alte cazuri prevazute de lege si prezentul contract.
(3) Partea care invoca încetarea contractului va notifica celeilalte părți cauza de încetare cu minimum
5 zile înainte de data la care urmează sa-si producă efectele. Rezilierea nu va avea nici un efect
asupra obligațiilor deja scadente intre părți.
(4) Beneficiarul poate renunța oricând la contract pe parcursul desfășurării acestuia, cu obligația de a
achita Consultantului prețul pentru serviciile prestate pana la acel moment.
(5) Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părții care in mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.

ART. 10 ALTE DATE ASUPRA CARORA PARTILE CONVIN


Părțile contractante convin următoarele:____________daca este cazul_____________________
_______________________________________________________________________.

5
ART. 11 LITIGII. ALTE DISPOZITII FINALE
(1) Fota majora si cazul fortuit înlătură răspunderea părților in condițiile legii.
(2) Litigiile izvorâte din prezentul contract, inclusiv cele privitoare la interpretarea clauzelor sale se
rezolva pe cale amiabila, iar daca părțile nu au ajuns la o înțelegere, de către instantele
judecătorești competente.
(3) Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către părți. Părțile convin ca prezentul
act sa constituie, prin voința lor titlu executoriu.
(4) Prezentul contract, împreună cu modificările si anexele sale, reprezinta voința părților si înlătură
orice înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui. In cazul încălcării de
către una din părți a obligației(ilor) sale, neexercitarea de către partea prejudiciata a dreptului de a
cere executarea întocmai sau prin echivalent a respectivei obligații nu înseamnă ca partea
prejudiciata a renunțat la acest drept.
(5) Prezentul contract s-a încheiat azi, _________, (la sediul) Semnos Group International Cluj-
Napoca, in limba romana, conținând 11 (unsprezece) articole, fiind redactat pe un număr de 6
(sase) pagini fără a fi socotite anexele, in format A 4, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte. Orice act adițional sau anexa semnate ulterior, se vor redacta in același număr
de exemplare originale, si se va face mențiune despre acestea pe exemplarele prezentului contract

CONSULTANT Semnos Group International BENEFICIAR ……………………………...


Reprezentant legal: Valentin Vesa, Administrator Semnatura

S-ar putea să vă placă și