Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr . 001 / 03.01.2018

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Prestatorul si Beneficiarul

SC Capital Advertising SRL, cu sediul social in Str.Nicolae Filimon nr.37,sector 6, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti, Nr. J/40/9247/2011, CUI: 28935116, cont bancar IBAN
RO32RZBR0000060013796612 deschis la Raiffeisein Bank, Sucursala: Grivita, reprezentata legal de Dl Paladoiu
Iulian, in calitate de administrator, telefon 0734434861;
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
SC Xvision SRL, cu sediul social in STR. ARH. ION MINCU,Mun.Focsani inmatriculata la Oficiul Registrului
ComertuluNr.J39/751/2008 ,CUI:24271775, reprezentata legal de Dl Avram Razvan, in calitate de administrator,
telefon 0740047487, email:
in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Definirea obiectului contractului

(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului a serviciilor
de contabilitate in schimbul achitarii de catre Beneficiar, Prestatorului, a unui pret.
(2) Serviciile de contabilitate vor fi prestate de catre Prestator la capacitatea si eficienta sa maxima, cu
respectarea termenelor de predare stabilite de comun acord intre parti.

Art.3 Modul de desfasurare a contractului

(1) Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului toate documentele cu privire la persoana sa juridca, necesare
si utile efectuarii serviciilor de contabilitate, purtand intreaga raspundere pentru corectitudinea si legalitatea
acestora.
(2) Pe langa documentele primare puse la dispozitia sa de catre Beneficiar, Prestatorul poate solicita si obtine de
la Beneficiar si alte date sau documente (facturi, bonuri, chitante, contracte, acte, etc.) care ii sunt necesare
si utile desfasurarii serviciilor.
(3) In culegearea datelor si contarea acestora, Prestatorul se obliga sa respecte confidentialitatea stabilita in
conditiile prezentului contract si legislatia romana in vigoare.
(4) Solicitarile de lucrari suplimentare prezentate de Beneficiar vor fi analizate de Prestator si in caz de
acceptare, vor fi tratate ca lucrari noi, pentru care se vor intocmi acte aditionale sau contracte/comenzi noi
cu stipularea conditiilor si resurselor.
(5) Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii contractului modul in care Prestatorul indeplineste
clauzele convenite prin prezentul contract.

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA

Art.4 Pretul. Modalitati de plata


(1) Pretul stabilit de parti la data contractarii pentru volumul de munca (estimat) contractat este de ……………..
ron/luna.
(2) Pe parcursul desfasurarii contractului, pretul se modifica proportional cu volumul de munca ce trebuie
efectuata de Prestator in luna respectiva doar cu acordul ambelor parti(ex. cresterea numarului furnizorilor,
clienti, cresterea numarului de angajati ai Beneficiarului, etc).
(3) Pachetul de servicii de contabilitate ales de Beneficiar (conform estimarilor proprii) pentru prima perioada de
functionare este specificat art 4 alin 1 si se poate fi modificat in Anexa 1, in conformitate cu art 4 alin 2;
(4) Ca modalitati de plata, pretul se va achita NUMERAR/VIRAMENT BANCAR lunar in termen de 7 zile
calendaristice de la data facturarii. Ca regula generala facturile se emit intre 1-5 ale luni curente pentru luna
precedenta;
(5) Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu incepe efectuarea serviciilor la care s-a obligat prin prezentul contract,
daca nu i-a fost achitat pretul, neputand fi obligat in acest sens la plata penalitatilor pentru depasirea
termenului de predare/depunere a declaratiilor legale.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI

Art.5 Durata contractului

(1) Prezentul contract se incheie pe o durata 12 luni, incepand cu luna semnarii lui. In cazul in care niciuna din
parti nu denunta contractul prin notificare scrisa catre cealalta parte cu cel putin 30 de zile inainte de
expirarea lui, atunci contractul se prelungeste de drept cu inca 12 luni.

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art.6 Drepturile si obligatiile Prestatorului

(1) Drepturile si obligatiile Prestatorului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze
contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a) sa ii fie achitat pretul, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract;
b) sa presteze serviciile la care s-a obligat prin prezentul contract, la capacitatea si eficienta sa maxima, cu
respectarea legislatiei romane in vigoare, fiind direct raspunzator de corectitudinea intocmirii acestora;
c) sa aduca la cunosinta Beneficiarului de indata informatiile de orice natura importante pentru Beneficiar
sau care ar influenta mersul afacerilor Beneficiarului, precum si orice greseli ce le observa in
documentele primare, de care ia cunostinta prin indeplinirea serviciilor la care s-a obligat prin prezentul
contract;
d) sa nu utilizeze datele obtinute prin prezentul contract decat in scopul desfasurarii serviciilor la care s-a
obligat;
e) sa pastreze confidentialitatea prezentului contract si a oricaror date, de orice natura ce ii sunt puse la
dispozitie in temeiul acestuia;
f) sa respecte termenele de intocmire si depunere a declaratiilor si situatiilor financiare.
(2) Conform vointei partilor:
Prestatorul se obliga sa intocmeasca toate documentele necesare procesului de contabilitate si de
raportare a situatiilor lunare, trimestiale, semestrialea si anuale. Deasemenea Prestatorul se obliga sa se
deplaseze la institutiile statului ori de cate ori este nevoie pentru depunerea declaratiilor, situatiilor
semestriale, anuale acesta raspunzand de nedepunerea acestora la termen, daca intarzierea ii este
imputabila.

Art.7 Drepturile si obligatiile Beneficiarului

Drepturile si obligatiile Beneficiarului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze
contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a) sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere;
b) sa asigure intocmirea dispozitiilor de plata catre Prestator, in fiecare luna, pana cel tarziu la data
prevazuta in contract;
c) sa puna la dispozitia Prestatorului toate contractele, si alte acte, precum si orice alte documente sau
informatii pe care Prestatorul le solicita, necesare si utile efectuarii serviciilor de contabilitate, in timp
util pentru intocmirea documentelor, fiind raspunzator de corectitudinea si legalitatea acestora;
d) orice alte drepturi si obligatii care ii revin prin plege si prin prezentul contract.

Art.8 Confidentialitatea

(1) Orice informatie cu privire la activitatile sau la persoana juridica a Beneficiarului pe care le obtine Prestatorul
in virtutea prestarii serviciilor de contabilitate la care s-a obligat prin prezentul contract, ca efect al executarii
prezentului contract, sunt strict confidentiale. Confidentialitatea incumba tuturor reprezentantilor
Prestatorului implicati in orice fel in derularea contractului si nu numai reprezentantului legal care a semnat
prezentul contract.
(2) Sunt confidentialie urmatoarele informatii:
a) prezentul contract cu toate clauzele sale;
b) orice document, contract, act, care implica Beneficiarul;
c) proiectele de afaceri;
d) statele de plata;
e) situatiile financiare, bilanul contabil, si alte asemenea raportari sau intocmiri;
(3) Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la Beneficiar;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e) prestatorul a fost obligat in mod legal sa dezvaluie informatia.

CAP. VI MODIFICAREA, CESIUNEA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art.9 Incetarea contractului

(1) Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:


a) expirarea duratei stipulate in contract;
b) prin rezilierea contractului de catre una din parti, in cazul in care cealalta parte nu isi indeplineste
culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in conditiile legii;
c) prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana juridica, sau, dupa caz, prin decesul uneia din
parti persoana fizica, sau a reprezentantului persoanei juridice, in masura in care contractul a fost
incheiat intuitu personae (in considerarea persoanei) si nu mai poate continua dupa decesul acesteia;
d) alte cauze prevazute de lege.
(2) Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum 60 zile
inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.
(3) La data incetarii acestui contract, Prestatorul va returna Beneficiarului toata documentatia apartinand
acestuia din urma.

CAP. VII DISPOZITII FINALE

Art.10 Forta majora si cazul fortuit

(1) Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il
invoca, celeilalte parti in termen de 60(zile) de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile
posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
(2) Prin „forta majora” se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu
putea fi prevazut (ex.cadere brusca de curent pe perioada mare de timp si defectiunea computerelor sau
programelor electronice). Prin „caz fortuit” se intelege o imprejurare care isi are originea in campul de
activitate a debitorului sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi
prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.lipsa din localitate).
(3) Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se
continua dupa incetarea acestuia.
(4) Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca
valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul
contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

Art.11 Notificari intre parti

(1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil
indeplinita daca este transmisa la adresa postala sau e-mail/sediu prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
(2) In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe
aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita
in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in
care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.

Art.12 Alte dispozitii finale

(1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu


modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, si a legislatiei romane
in materie, in vigoare.
(2) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
(3) Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand
pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract.
(4) Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul incalcarii de catre una din
parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea
intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest
drept.
(5) Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act
aditional sau anexa semnate ulterior, se vor redacta in acelasi numar de exemplare originale, si se va face
mentiune despre acestea pe exemplarele prezentului contract.

PRESTATOR BENEFICIAR

S-ar putea să vă placă și