Sunteți pe pagina 1din 1

Teză la limba română pe semestrul al II-lea

Clasa a V-a

Citește cu atenție textul dat. Scrie pe foaia de teză răspunsul la fiecare dintre cerințele de mai jos:

”Abia isprăvise vorba, și buzduganul, izbind în ușă și în masă, se puse în cui.Prâslea întrebă ce putere are zmeul
și ( fata) îi spuse că aruncă buzduganul cale de trei conace; atunci, el îl aruncă și mai departe, lovindu-l în piept.

Zmeul, tulburat de mânie, se întoarce numaidecât acasă.

- Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele și să intre în casa mea?

- Eu sunt, zise Prâslea.

- Dacă ești tu, îi răspunse zmeul, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum ai vrut, venit-ai; dară nu
te vei mai duce cum vei voi.[...]

Atunci se învoiră să se ia la luptă dreaptă[…], iară când fu pe la nămiezi,se făcură amândoi două focuri și așa
se băteau; un corb, însă, le da ocol, croncănind. Văzându-l , zmeul îi zise:

- Corbule, corbule! Ia seu în unghiile tale și pune peste mine, că-ți voi da stârvul ăsta ție.

- Corbule, corbule!- îi zise și Prâslea- dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da trei stârvuri.

- Unde dă Dumnezeu să cază un asemenea noroc chior peste mine! Mi- aș sătura sălașul întreg.”

Prâslea cel voinic și merele de aur- după Petre Ispirescu

Subiectul I- 60 de puncte

A. Înțelegere textului
1. Transcrie, din textul dat,structurile care surprind repere ale indicilor de spațiu.
2. Precizează cărui moment al subiectului corespunde fragmentul de text citat. Motivează!
3. Precizează și motivează modurile de expunere folosite în text.
4. Explică, în 2-5 rânduri, semnificația structurii Cum ai vrut, venit-ai; dară nu te vei mai duce cum vei voi.[...]
5. Precizează genul literar căruia aparține opera literară din care este extras fragmentul.
B. Limba română
1. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele isprăvise, vorba, putere, aruncă, se învoiră, zise.
2. Motivează folosirea cratimei în structura că-ți voi da.
3. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: abia, izbind, trei, atunci, îl, dreaptă.
4. Menționează funcția sintactică și cazul cuvintelor subliniate în text.
5. Construiește enunțuri în care numeralul cardinal trei să aibă, pe rând, valoare substantivală și valoare
adjectivală.

Subiectul al II-lea- 30 de puncte( 16 puncte pentru conținut+ 14 puncte pentru redactare)

Redactează o compunere , de cel puțin 15 rânduri, în care să argumentezi că texul aparține speciei literare basm .

În compunere trebuie:

- să prezinți cel puțin trei trăsături ale speciei literare basm;

- să ilustrezi cele trei trăsături cu exemple adecvate din text;

- să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate;

- să respecți limita de spațiu indicată.

Redactare: coerența textului- 3p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 3p.;
ortografia- 3p.; punctuația- 3p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.