Sunteți pe pagina 1din 6

Achizitii publice jurisprudenta.

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL PLOIEȘTI

Secția comercială și de contencios administrativ

Dosar nr-

ECIZIA NR. 343

Ședința publică din 5 martie 2008

PREȘEDINTE: Maria Pohoață

JUDECĂTORI: Maria Pohoață, Valentin Niță Alexandrina Urlețeanu

--

Grefier - - -

_______

Pe rol fiind pronunțarea asupra recursului formulat de reclamanta- SRL, cu sediul în P,- județul P,
împotriva sentinței nr. 396 din 13 noiembrie 2007 pronunțată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu
pârâțiiConsiliul Local P și Primăria municipiului-prin primar, cu sediul în P,- județul

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 28 februarie 2008, fiind
consemnate în încheierea de ședință de la acea dată și care face parte integrantă din prezenta, când,
instanța, având nevoie de timp pentru delibera, a amânat pronunțarea cauzei la data de 5 martie 2008,
pronunțând următoarea decizie:

CURTEA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Prahova sub nr. 647/2006, reclamanta - "
"SRL a solicitat în contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului prin Administrația Domeniului Public
și Privat, obligarea pârâtei la despăgubiri aferente prejudiciului suferit ca urmare a nerespectării legii în
procedura licitației din 30 mai 2005.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin hotărârea nr. 337/12 decembrie 2005 pronunțată de
Tribunalul Prahova rămasă irevocabilă la data de 14 martie 2006, s-a dispus anularea procesului verbal din
data de 30 mai 2005 și reluarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări la
obiectivul

" reparații curente, străzi din municipiul P ".

Reclamanta consideră că a fost prejudiciată prin pierderea suferită și beneficiul nerealizat, daune pe care

1/6
Achizitii publice jurisprudenta.

le evaluează provizoriu la suma de 1000 RON, pierderea suferită constând în cheltuielile pe care le-a
efectuat în vederea participării la licitație, iar beneficiul nerealizat constă în profitul pe care l-ar fi realizat
în măsura în care nu i s-ar fi încălcat flagrant drepturile, prin efectuarea lucrărilor licitate.

În temeiul art.18 alin.3 din Legea nr.554/2004 reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune
morale evaluate la suma de 5000 RON.

La termenul din 31 octombrie 2006 instanța, din oficiu, a pus în discuția părților excepția inadmisibilității
acțiunii ca urmare a faptului că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr.554/2004.

Tribunalul Prahova prin sentința nr.6 din 7 noiembrie 2006 admis excepția inadmisibilității formulată de
reclamantă și a respins acțiunea formulată de reclamantă ca inadmisibilă, reținând că deși prin acțiunea
formulată reclamanta nu solicită anularea unui act administrativ, ci acordarea unor despăgubiri în temeiul
art.18 alin.3 din Legea nr.554/2004 și în această situație procedura prealabilă este obligatorie.

Împotriva sentinței a declarat recurs reclamanta, iar Curtea de APEL PLOIEȘTI prin decizia nr. 457din 19
aprilie 2007 a admis recursul, a casat sentința și a trimis cauza spre rejudecare pe fond reținând că potrivit
art.7 alin.1 din Legea nr.584/2004 înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente
persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act
administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 zile de la data
comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Ori, în cauză există hotărâre judecătorească irevocabilă, sentința nr. 337/12 decembrie 2005 pronunțată de
Tribunalul Prahova, prin care s-a dispus anularea actului administrativ vătămător.

Cererea de despăgubire, formulată separat, nu trebuie să fie precedată de procedura prealabilă, prevăzută
la art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004, deoarece îndeplinirea acestei proceduri reprezintă condiție de
admisibilitate doar pentru acțiunile în anularea, modificarea sau obligarea la emiterea unui act
administrativ, când acest lucru se refuză de către autoritatea administrativă.

Despăgubirile solicitate de recurenta-reclamantă nu sunt supuse procedurii prealabile, deoarece ele


reprezintă doar o latură a acțiunii în contencios administrativ care rezultă din hotărârea judecătorească
pronunțată anterior și rămasă irevocabilă.

După reînregistrarea cauzei, Tribunalul Prahovaa pronunțat sentința 396 din 13 noiembrie 2007 prin care a
respins acțiunea precizată formulată de reclamantă.

Tribunalul a reținut că în cauza nu sunt întrunite cumulativ


condițiile privind angajarea răspunderii civile delictuale ( art. 998-999 civ.)
respectiv existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a unui raport de cauzalitate între
fapta ilicita si prejudiciul, existenta vinovăției celui care a cauzat prejudiciul
constând în intenția cu care a acționat.

Referitor la condiția existentei prejudiciului, tribunalul apreciat că reclamanta nu se poate considera


prejudiciată în condițiile în care dacă procedura de licitație deschisă s-ar fi desfășurat cu respectarea
dispozițiilor legale mai sus menționate, nu exista certitudinea declarării ofertei reclamantei ca fiind

2/6
Achizitii publice jurisprudenta.

câștigătoare astfel încât prejudiciul nu este sigur si cert.

De altfel, așa cum rezulta din întâmpinările depuse de către parate, poziția acestora privind intenția de a
respinge si ulterior o eventuala oferta de participare la licitația deschisa ca urmare a neîndeplinirii
condițiilor de către reclamanta este in continuare constantă.

. //.

In condițiile anulării pe aspecte procedurale formale a procesului verbal încheiat la data de 30.05.2005,
reclamanta nu poate invoca un eventual prejudiciu produs prin excluderea sa la momentul respectiv, in
condițiile in care așa cum s-a menționat anterior, prejudiciul nu este sigur, cert, iar sumele reținute de către
expertul contabil nu pot avea decât valoare orientativă.

Referitor la contravaloarea caietului de sarcini si a întocmirii ofertei,

cheltuieli solicitate de către reclamanta prin cererea inițiala introductiva, tribunalul a apreciat ca si aceste
solicitări urmează a fi respinse ca neîntemeiate, in condițiile in care reclamanta nu a depus la dosarul
cauzei dovada si cuantumul acestor cheltuieli.

Sub aspectul daunelor morale, tribunalul a respins și acest capăt de cerere, pentru aceleași considerente
pentru care daunele materiale nu au fost acordate, reclamanta nefăcând dovada prejudiciului moral suferit
ca urmare a anulării procesului verbal din data de 30.05.2005, cu atât mai mult cu cat acesteia deși i s-a
acordat posibilitatea de a participa la licitația deschisa privind atribuirea contractului de lucrări la
obiectivul ( reparații curente - străzi in Mun. P) urmare a pronunțării sentinței nr. 337/12.12.2005 nu si-a
manifestat intenția de participare.

Împotriva sentinței a declarat recurs reclamanta criticând sentința pentru nelegalitate și netemeinicie,
solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a sentinței și admiterea cererii formulate, astfel cum a
fost precizată în urma raportului de expertiză, și obligarea pârâtelor la plata sumei de 25.510 lei
reprezentând despăgubiri- contravaloare profit nerealizat urmare excluderii abuzive de la licitație.

S-a arătat că urmare excluderii de la licitația organizată de Consiliul Local al Municipiului P prin s-a
întocmit procesul-verbal din 30.05.2005 care a fost anulat de Tribunalul Prahova prin sentința nr.
337/12.12.2005, rămasă irevocabilă la data de 14.03.2006.

Recurenta susține că dacă pârâta ar fi respectat dispozițiile legale ar fi efectuat alături de celelalte societăți
lucrări de reparații curente străzi din municipiul P și ar fi realizat profit.

S-a menționat că licitația a avut ca scop desemnarea unor prețuri câștigătoare și nu a unei societăți, toate
societățile participante urmând să efectueze lucrările la prețurile câștigătoare și că dacă nu ar fi fost
exclusă de la licitație valoarea proiectului ar fi fost împărțită la 4 societăți executante.

Sentința pronunțată de instanța de fond este criticată pentru nelegalitate, cuprinzând motive străine de
natura pricinii, iar instanța de fond interpretat greșit actul dedus judecății.

Recurenta subliniază că toate societățile participante au fost câștigătoare, urmând să facă lucrări în mod

3/6
Achizitii publice jurisprudenta.

proporțional cu numărul de societăți participante neexcluse, respectiv 1/3 fiecare societate.

Sentința mai este criticată și pentru faptul că în mod greșit s-a reținut de către tribunal că nu sunt întrunite
condițiile privind răspunderea civilă delictuală întrucât autoritatea contractantă nu a acționat cu intenție.

Însă pentru a răspunde civil delictual nu este necesară intenția, ci simpla culpă, chiar cea mai ușoară
conduce la acordarea de despăgubiri.

Recurenta consideră că poate reclama un prejudiciu care i s-a produs prin excluderea abuzivă, pentru că
altfel, dacă nu ar fi fost exclusă, ar fi efectuat lucrări alături de celelalte societăți participante la prețurile
desemnate câștigătoare.

Se solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinței și pe fond admiterea cererii precizate.

Examinând sentința recurată prin prisma criticilor formulate și a dispozițiilor legale incidente în cauză,
Curtea reține următoarele:

Prin sentința nr. 337/12.12.2005 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă irevocabilă la 14.03.2006, s-a
dispus anularea procesului-verbal prin care recurenta a fost exclusă de la licitația organizată pentru
achiziția publică de servicii, fără a declara pe recurentă câștigătoarea licitației.

În cuprinsul hotărârii s-a dispus reluarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări la
obiectivul, reparații curente-străzi în municipiul P, la care să poată participa, în calitate de ofertant și - SRl.

Prin urmare recurenta nu poate invoca drept temei al pretențiilor sale această hotărâre, dat fiind că aceasta
nu face dovada existenței unui prejudiciu. Participarea recurentei, în calitate de ofertant, la procedura de
achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări la obiectivul, reparații curente-străzi în
municipiul P nu presupunea, în mod obligatoriu și declararea ofertei reclamnantei ca fiind câștigătoare.

Recurenta a invocat ca temei legal dispozițiile art. 95 din OUG 60/2001, potrivit cărora, în cazul în care,
prin acțiunea în justiție se solicită plata de despăgubiri, în baza unui prejudiciu adus ca urmare a unui act
sau decizii nelegale a autorității contractante, pentru dovedirea faptului că au fost încălcate prevederile
legale este suficient să se constate existența unei hotărâri irevocabile instanței . Chiar dacă este irevocabilă
hotărârea invocată nu are legătură directă cu prejudiciul solicitat.

Instanța de fond nu a fost investită nici cu constatarea și nici cu repararea unuei eventual prejudiciu suferit
de către societatea reclamantă prin încheierea procesului-verbal anulat, ci, s-au solicitat despăgubiri ca
urmare a excluderii de la licitație, considerând că ar fi câștigat licitația, alături de celelalte societăți
participante.

Ori, în baza sentinței nr. 337/2005 pronunțată de Tribunalul Prahova, recurenta avea posibilitatea să pună
în executare sentința irevocabilă și să oblige autoritatea contractantă să reia licitația pentru a putea depune
oferta de preț.

În condițiile în care oferta depusă de recurenta-reclamantă a fost remisă reprezentantului legal al societății
fără a fi deschisă (fila 2 din procesul-verbal din 30.05.2005) nu se putea cunoaște conținutul ofertei pentru

4/6
Achizitii publice jurisprudenta.

a se putea constata dacă putea fi declarată câștigătoare alături de celelalte societăți.

În mod corect judecătorul fondului a apreciat că temeiul răspunderii autorității contractante sunt
prevederile art. 998-999 civil, motiv pentru care a analizat îndeplinirea cumulativă a condițiilor necesare
pentru angajarea răspunderii civile contractuale.

De aceea se vor înlătura susținerile recurentei referitoare la faptul că dacă nu ar fi fost exclusă de la
licitație valoarea proiectului ar fi fost împărțită la 4 societăți executante.

Se vor înlătura ca nefondate susținerile recurentei referitoare la nelegalitatea sentinței ca urmare a faptului
că a reținut că procesul-verbal din

30.05.2005 a fost anulat din motive formale, fapt care este neadevărat, interpretând greșit actul dedus
judecății.

Așa cum s-a reținut în considerentele precedente nereluându-se procedura de licitație, deși recurenta avea
posibilitatea să solicite acest lucru, fiind în posesia unei hotărâri irevocabile, nu se poate ști dacă s-ar fi
numărat printre societățile câștigătoare, dat fiind că una dintre societăți a fost exclusă pentru că prezentase
o ofertă cu prețuri foarte mici.

Prețurile avute în vedere de expert, la întocmirea raportului de expertiză sunt prezentate de către recurentă,
fără ca ele să fie vizualizate de către autoritatea contractantă.

Susținerile recurentei referitoare la culpă ar fi fost fondate dacă aceasta ar fi solicitat punerea în executare
a sentinței 337/2005 pronunțată de Tribunalul Prahova.

Altfel, instanța de fond a reținut în mod corect că nu există certitudinea declarării ofertei reclamantei ca
fiind câștigătoare, astfel încât prejudiciul nu este cert și sigur.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul art. 312 proc. civ, recursul se va respoinge ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamanta- SRL, cu sediul în P,- județul P, împotriva sentinței
nr. 396 din 13 noiembrie 2007 pronunțată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu pârâțiiConsiliul
Local P și Primăria municipiului-prin primar, cu sediul în P,- județul

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică azi, 5 martie 2008.

PREȘEDINTE, JUDECĂTORI: Maria Pohoață, Valentin Niță Alexandrina Urlețeanu

5/6
Achizitii publice jurisprudenta.

------

GREFIER,

--

Red.

Dact.

2 ex/27.03.2008

f- al Trib. P

Operator de date cu caracter personal

nr. notificare 3120/2006

Președinte:Maria Pohoață
Judecători:Maria Pohoață, Valentin Niță Alexandrina Urlețeanu

LegeAZ.net

6/6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)