Sunteți pe pagina 1din 1

Model de declaraţie de acceptare a succesiunii legale şi testamentare

Model de declaraţie de acceptare a succesiunii legale şi testamentare

DECLARAŢIE

Subsemnatul .......... domiciliat în .........., CNP ........., declar[1]că accept în mod expres, în
conformitate cu prevederile art.1102 Cod civil coroborate cu art.1108 alin.(1) şi (2) Cod civil, succesiunea
defunctului........, decedat la data de .........., cu CNP........., cu ultimul domiciliu în ........., în calitate de
........... ca moştenitor legal şi în calitate de legatar............... conferit prin testamentul autentificat sub nr.......
sau olograf din data de ...........

Prezenta declaraţie se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul naţional notarial privind


opţiunile succesorale (RNOS).

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un
exemplar pentru RNOS şi ...... exemplare s-au eliberat părţii.

Declarant,

Semnătura........

[1]Declaraţia de opţiune succesorală este individuală (făcută de un singur succesibil) şi trebuie să se refere
numai la un singur defunct.

LegeAZ.net

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)