Sunteți pe pagina 1din 4

APLICATII IMPOZIT PE PROFIT

Exemplul nr. 1
O societatate comerciala prezintă următoarea situaţie:
- Venituri totale 50.000 lei, din care din dividende (761) 2.000 lei;
- Cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuieli de protocol:
a) 3.000 lei;
b) 100 lei

Exemplul nr. 2
O societate comercială înregistrează următoarele cheltuieli sociale:
- ajutor pentru înmormântare 6.000 lei
- cadourile salariaţilor şi copiilor minori ai acestora 5.000 lei
- bilete de tratament şi odihnă acordate salariaţilor 8.000 lei
Fondul de salarii:
a) 300.000 lei;
b) 1.000.000 lei

Exemplul nr. 3
O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din totalul cantităţii
aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a fost vândută la un preţ de 70.000 lei.
Înregistraţi operaţiunile în contabilitate şi stabiliţi valoarea totală a cheltuielilor nedeductibile, ştiind că limita de
perisabilităţi, conform normelor speciale este 0,5%.

Exemplul nr. 4
O societate comercială prezintă la 31.12.N următoarele informaţii referitoarele la cheltuielile şi veniturile anului curent
(N).

CHELTUIELI sume Obs.


601 Cheltuieli cu materiile prime 700.000
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 300.000
605 Cheltuieli privind energia şi apa 75.000
607 Cheltuieli privind mărfurile 400.000
Cheltuieli cu primele de asigurare –
613.1
asigurare clădire firmă 15.000
Cheltuieli cu primele de asigurare – x
613.2
asigurare viaţă asociat 45.000
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
623.1
– publicitate contract 105.000
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
623.2
– protocol 40.000
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi
624
persoane 87.000
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi 100 zile diurnă*
625
transferări 35.000 35RON/zi
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 14.000
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
635.1
vărsăminte asimilate – nedeductibile 11.900
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
635.2
vărsăminte asimilate - deductibile 40.000
641 Cheltuieli cu remuneraţiile personalului 155.000
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia
645
socială 54.200
Despăgubiri, amenzi şi penalităţi – plătite
6581
organelor de control 23.000
Alte cheltuieli de exploatare – fără
6588
documente justificative 18.000
663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 180.000
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 18.000
666 Cheltuieli privind dobânzile 600.000
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
6811.1
imobilizărilor – clădire firmă 70.000
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
6811.2 imobilizărilor – maşina administrator
neinclusă pe statul de salarii 60.000
Cheltuieli de exploatare privind provizioane
6812.1 pentru riscuri şi cheltuieli-garanţii
comerciale 45.000
Cheltuieli de exploatare privind provizioane
6812.2 pentru riscuri şi cheltuieli – altele
nedeductibile 18.000
Cheltuieli de exploatare privind ajustările
6813
pentru deprecierea imobilizărilor 180.000
Cheltuieli de exploatare privind provizioane
6814
pentru deprecierea activelor circulante 40.000
Cheltuieli financiare privind provizioane
6863
pentru deprecierea imobilizărilor financiare 18.000
Cheltuieli financiare privind amortizarea
6868
primelor de rambursare a obligaţiunilor 21.000
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 15.000
3.383.
total cheltuieli 100

VENITURI sume Obs.


Venituri din vânzarea produselor finite - 1.450.0
701.1
export încasat 00
Venituri din vânzarea produselor finite –
701.2
intern 850.000
Venituri din lucrări executate şi servicii
704
prestate – export încasat 300.000
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 600.000
708 Venituri din activităţi diverse 150.000
Venituri din despăgubiri, amenzi, penalităţi
7581
- comerciale 45.000
1.200.0
761 Venituri din imobilizări financiare
00
763 Venituri din creanţe imobilizate 70.000
766 Venituri din dobânzi 40.000
768 Alte venituri financiare 15.000
7812 Venituri din provizioane – altele 27.000 Venituri realizate din
Venituri din ajustări pentru deprecierea provizioane şi ajustări
7814
activelor circulante 34.000 pt. care nu s-a acordat
Venituri din ajustări pentru deprecierea drept de deducere în
7863
imobilizărilor financiare 25.000 anul anterior

Se mai cunosc următoarele informaţii :


Capital social = 480.000 lei ;
Capital împrumutat = 1.000.000 lei ;
Capital propriu = 850.000 lei ;
Rezervă legală înregistrată = 10.000 lei.
Presupunem că pentru instituţiile publice cheltuiala cu diurna deductibilă este de 10,52 lei/zi.

Determinaţi impozitul pe profit aferent anului N şi întocmiţi declaraţia 101.

Exemplul nr. 5
Provizioane privind garanţiile
(deductibile la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate, cu condiţia reflectării integrale la vânzare a valorii
bunurilor vândute sau a lucrărilor executate)

SC BETA SA a construit o clădire de birouri în valoare de 15.000.000 lei. Contractul încheiat între constructor şi
beneficiar GAMA SA prevede reţinerea unei garanţii de 10% din valoarea cădirii pe un an.
Cazul I: Nu apar vicii sau defecţiuni ale lucrării şi la sfârşitul lucrării societatea BETA îşi recuperează banii reţinuţi ca
şi garanţie.
Cazul II: Pe parcursul acestui an se constată vicii de construcţie în sumă de 200.000 lei, suportate de constructor, iar la
sfârşitul anului acesta îşi recuperează garanţia reţinută.
Cazul III: Apar defecţiuni ale lucrării în sumă de 200.000 lei suportate de GAMA SA. La sfârşitul anului BETA îşi
recuperează garanţia

Exemplul nr. 6
Ajustările pentru deprecierea creanţelor
(deductibile 100% începând cu 01.01.2007 cu respectarea cumulată a unor condiţii)
Societatea VAN SRL prezintă următoarea situaţie a creanţelor:
Client Data vânzării Data scadenţei Valoare Probabilitate de Probabilitate de
încasare încasare
31.12.2006 31.12.2007
A 01.02. 2006 01.03.2006 20.000 lei + TVA = 80% 30%
23.800 lei
B 01.02.2007 15.02.2007 100.000 + TVA = - 20%
119.000 lei
Pe data de 01.06.2008 începe procedura de faliment la ambii clienţi, care se finalizează în 2010. Se recuperează 40%
din creanţa la A şi nimic la B.

Exemplul nr. 7
Minusurile la inventar
Se constată un minus la inventar de materii prime în sumă de 9.000 lei, neimputat şi un minus de mărfuri de 10.000 lei,
imputat unui salariat responsabil la preţul de 12.000 lei. Care este tratamentul fiscal.

Exemplul nr. 8
Avantajele în natură acordate salariaţilor
Societatea acordă salariaţilor produse finite obţinute de cost de producţie 25.000 lei. Produsele sunt trecute pe ştatul de
salarii la nivelul preţului de vânzare de 30.000 lei.
!! Avantajele în natură sunt asimilate unei vânzări.

Exemplul nr. 9
Cheltuielile cu indemnizaţiile de deplasare
O societate îşi trimite angajatul în delegaţie cu maşina firmei pentru 5 zile. Acesta primeşte o diurnă de 50 lei/zi şi un
avans de 1.000 lei. Salariatul aduce spre decontare :
- bonuri de la supermarket 20 lei alimente, 50 lei ţigări, 30 lei băutură;
- factura de la hotel 600 lei cazare şi 50 lei parcare;
- facturi de la restaurant pentru salariat 300 lei şi pentru o cină cu partenerul de afaceri 100 lei;
- bonuri de benzină 200 lei, din care justificaţi 150 lei.

Exemplul nr. 10
Pierderea fiscală
Situaţia rezultatelor fiscale trimestriale în anii N-1 şi N se prezintă astfel:
Perioada Rezultat fiscal
01.01.N-1 – 31.03.N-1 -400
01.04.N-1 – 30.06.N-1 -200
01.07.N-1 – 30.09.N-1 -600
01.10.N-1 – 31.12.N-1 500 Acoperă în ordine – 400 şi – 100. Rămân – 100 în trim 2
şi – 600 în trim. 3.
Rezultat la 31.12.N-1 -700
01.01.N – 31.03.N -1000
01.04.N – 30.06.N 800 Acoperă în ordine trim. 2 N-1 – 100, trim. 3 N-1 – 600 şi
trim 1.N – 100.Rămâne neacoperită – 900.
01.07.N – 30.09.N -200
01.10.N – 31.12.N 500 Acoperă în ordine trim. 1 N - 500. Rămâne neacoperit în
trim 1 N – 400 şi în trim 3 - 200.
Pierdere fiscală cumulată -600

Exemplul nr. 11
Rezerve legale
O societate comercială prezintă următoarea situaţie la 31.12.N:
Venituri totale - 60.000 lei
Cheltuieli totale - 20.000
761 Venituri din dividende de la persoane juridice române - 2.000 lei
6581 (datorate statului) - 3.000 lei
1012 - 10.000 lei
1061 din anii precedenţi:
a) 50 lei;
b) 1.980 lei

Exemplul nr. 12
Gradul de îndatorare
O societate datorează dobânzi unei entităţi alta decât o bancă sau instituţie de credit autorizată în valoare de 9.400 lei.
Rata dobânzii este cu 3% mai mare decât nivelul ratei de referinţă a BNR (8,75%). Gradul de îndatorare este de 3,2.

Exemplul nr. 13
Societatea Alfa SRL încheie un contract de sponsorizare în calitate de sponsor, în valoare de 12.000 lei. Contractul de
sponsorizare se încheie la data de 2.02.N. La 31.03.N situaţia se prezintă astfel:
- venituri din vânzarea mărfurilor: 230.000;
- venituri din dobânzi: 20.000 lei;
- Cheltuieli cu mărfurile: 90.000 lei;
- Cheltuieli cu personalul: 25.000 lei;
- Cheltuieli cu sponsorizarea: 12.000 lei;
- Alte cheltuieli de exploatare: 33.000 lei;
Stabiliţi tratamentul fiscal pentru operaţiunea dată

Exemplul nr. 14
Societatea MAX SA deţine 5.000 acţiuni x 10 lei/acţiune valoarea nominală reprezentând 50% din capitalul social al
societăţii MIN SA. Capitalul propriu al lui MIN SA este structurat astfel:
- capital social 100.000 lei (10.000 acţiuni * 10 lei / acţiune)
- rezerve 20.000 lei.
Se decide majorarea capitalului prin încorporarea rezervelor în capitalul social.