Sunteți pe pagina 1din 2

Doamna Director,

Subsemnatul(a) ..................................................................., salariat al unităţii de


învăţământ ...................................................................., începând cu data de ...........................,
în funcţia ..................................................., în temeiul art. 23 (1) din H.G. nr. 281/1993 cu
privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare — cu modificările şi completările
ulterioare şi al art. 34(1) lit. b) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de
Activitate — Învăţământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr.
651/28.04.2021), prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi plata indemnizaţiei de instalare,
echivalentă cu un salariu de bază.

Menţionez că mă aflu în primul an de activitate după absolvirea studiilor şi am domiciliul


în localitatea ..................................

Anexez prezentei cereri:

 copie act studii/diplomă seria ................. nr. .......................... emisă


de ..................................................................... (certificată pentru conformitate cu
originalul);
 copie act de identitate — prin care fac dovada că am domiciliul într-o altă localitate decât
cea unde sunt încadrată.

Data:………………………… Numele și prenumele:

…………………………………

Semnatura:

…………………………………

S-ar putea să vă placă și