Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC ,,G.G.LONGINESCU” Focşani

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

COSMETICA NATURISTĂ

Domeniul pregătire de bază: Estetica și igiena corpului omenesc


Calificarea: Frizer-coafor manichiurist-pedichiurist

Clasa a X-a
Învăţământ profesional

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ,,G.G.Longinescu”


PROF. Făgăraş Virginia Mariana
AN ȘCOLAR 2020-2021

Operatorul economic:

1
1. Notă de prezentare

Modulul ,,Cosmetica naturistă” este conceput cu o structură de 150 de ore, respectiv


5 săptămâni de stagii de pregătire practică ( conform planului de învățământ) și este adresat
elevilor clasei a IX-a, învățământ profesional, calificarea Frizer-coafor manichiurist-
pedichiurist, nivel de pregătire 3.

Curriculum-ul în dezvoltare locală este, în învățământul profesional şi tehnic, un


curriculum care presupune participarea mai multor factori implicați în procesul de educație:
elevi, cadre didactice, părinți, parteneri sociali (agenți economici, instituții/organizații locale
sau regionale).

Opțiunea pentru o astfel de componență a curriculum-ului se integrează strategiei de


descentralizare, conform căreia autoritățile publice locale trebuie să joace un rol important în
învățământul profesional şi tehnic.

Conținutul acestui curriculum în dezvoltarea locală pentru pregătirea de specialitate s-a


elaborat de colective formate din cadre didactice de specialitate în colaborare cu reprezentanți
ai agenților economici, pe baza ,,Standardului de pregătire profesională” în funcție de
cerințele concrete ale zonei în care se află şcoala care pregăteşte forța de muncă.

Modulul ,, Cosmetica naturistă” face parte din curriculum-ul de dezvoltare locală


şi a fost ales deoarece majoritatea elevilor provin din mediul rural și din medii sociale extrem
de variate, unele dintre ele fiind mai puțin interesate de igienă, sănătate, alimentație rațională,
resurse naturale curative sau aspectul general plăcut. Elaborarea acestui curriculum pornește
de la necesitatea dezvoltării la elevi a unui stil de viață sănătos, menținerii sănătății corpului.

Curriculum-ul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală
şi comunitate şi are în vedere:
- resursele locale pentru instruirea (baza materială a liceului, cadrul de elaborare cu
agenții economici);
- cerințele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităților
economice desfăşurate în zonă.

Modulul ,, Cosmetica naturistă” a fost proiectat conform SPP Anexa 2 OMENCS


Nr. 4121/13.06.2016, ca unitate de rezultat al învățării tehnice generale, suplimentară
celor din Standardul de pregătire profesională, dar legat de calificarea și contextul pregătirii
teoretice/practice a elevilor:

Unitate de rezultat al învățării tehnice generale suplimentară SPP


4. Îngrijire și igienă personală

Prin parcurgerea acestui curriculum în dezvoltare locală elevii vor fi capabili să adopte
o atitudine activă propagând în familie și societate principiile unei vieți sănătoase.

2
2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării

”Îngrijire și igienă personală„


Conținuturile învățării Situații de învățare
Cunoștințe Abilități Atitudini
4.1.1. 4.2.1. Identificarea tipurilor de 4.3.1. Manifestarea  Vitaminele in cosmetica. Compararea tipurilor de
Principalele piele sau tenurile. interesului cu privire  Preparatele vitaminice. ten.
probleme legate la aplicarea  Laptisorul de matca . Aplicarea tratamentelor
de ingrijirea 4.2.2. Aplicarea tratamentelor tratamentelor  Pielea si strucura ei in functie de tipuri de
cosmetica a naturiste de îngrijire corporala naturiste.  Tipurile de piele: ten.
corpului in normala,uscata,grasa sau piele
general 4.3.2 Respectarea suboreica, pielea in curs de
regulilor de igienă imbatranire.
pentru menținerea Exerciții aplicative ale
stării de sănătate; normelor de igienă
corporală și a
vestimentației prin
simularea unor situații

Studiu de caz
4.1.2. 4.2.3. Analizarea interrelaţiilor 4.3.2. Realizarea în  Influenta anumitor factori asupra Realizarea unei curbe de
Cosmetica dintre sănătate fizică, psihică, mod autonom a pielii efort intelectuală şi
integrala si mentală şi sănătatea personală. curbei de efort fizic  Apa in cosmetica. fizică;
preventiva și interlectual Hidrocosmetica
4.3.3 Respectarea  Gimnastica cosmetica. Cultura
programului de fizica in practica cosmetic. Întocmirea unui
activitate pentru o  Exercitii de gimnastica pentru program optim de
perioada de fortificarea generala a activitate pentru
4.2.4. Evaluarea unor concepte, suprasolicitare corpului.pentru perioada de
teorii şi opinii personale neuro-psihică suprasolicitare a

3
referitoare la 4.3.4 Identificarea femei,barbati,tineret. sistemului nervos;
problemele de sănătate. punctelor tari şi  Exercitii special pentru
punctelor slabe ale prevenirea si combaterea
propriei stări de obezitatii.
sănătate.  Gimnastica respiratiei.
4.3.5 Elaborarea  Alimentatia rationala.
recomandărilor  Somnul si cosmetica. Propunerea unor măsuri
pentru profilaxia de prevenire și
oboselii, stresului etc  Modalităţi de diminuare a echilibrare a
oboselii supraoboselii.

4.1.3. Cosmetica 4.2.5 Identificarea calităţilor 4.3.6 Manifestarea  Ingrijirea fetei Alcătuirea unor meniuri
decorativa organoleptice ale alimentelor. interesului pentru o  Aplicarea produselor cosmetice alimentare care să
4.2.6 Respectarea ponderii alimentație sănătoasă pentru curatarea tenului. contribuie la creșterea și
alimentelor în rația zilnică 4.3.7 Manifestarea  Alte retete de preparate cosmetice dezvoltarea normală a
4.2.7 Propunerea modalităţilor de spiritului de iniţiativă pentru ingrijirea tenului. organismului;
profilaxie a obezităţii. în situaţii critice ce  Mastile cosmetice naturiste(
4.2.8. Descrierea legăturii dintre vizează sănătatea Realizarea unui sondaj
comportamentul alimentar şi 4.3.8 Dezvoltarea privind raportul preț-
imaginea corporală. motivaţiei şi calitate a produselor
4.2.9 Argumentarea utilizării sării responsabilităţii alimentare;
iodate în alimentaţie. pentru sănătatea
Redactarea unor
personală și a celor
referate, esee despre
din jur
importanța imaginei
corporale

4.1.4 Sănătatea 4.2.10 Identificarea dificultăţilor  Delimitări conceptuale: Identificarea factorilor


mintală de adaptare la societatea psihologie, psihiatrie, consiliere, ce determină apariţia
modernă, vulnerabilitatea. psihoterapie. unor dereglări, tulburări
4.2.10 Planificarea programelor  Diversitatea tipurilor de sănătate, de activitate mintală;
de activitate pentru menţinerea menținerea stării de sănătate.
stării de sănătate Elaborarea programelor

4
mintală/fizică/psihologică/morală.  Normalitate şi tulburare psihică. de activitate pentru
4.2.11 Alcătuirea regulilor pentru Stigmatizarea – consecinţe menținerea diferitor
o sănătate mintală feroce. (probleme de sănătate – HIV/SIDA, tipuri de sănătate.
TBS etc.).
 Comunicare şi suport social. Realizarea de interviuri
 Educaţia informală – media şi referitoare la cauzele
rolul ei în formarea unor boli, probleme de
comportamentelor. sănătate;
 Dependenţă/independenţă (luarea
deciziilor şi asumarea Identificarea
consecinţelor). persoanelor agresive, a
 Comportamente agresive şi factorilor ce duc la
autoagresive. agresivitate;

Comunicarea eficientă-
un pas spre soluţionarea
problemelor.

Lista minimă de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învățării

- Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fişe de lucru, fişe de documentare, planşe didactice, reviste de specialitate, produse
alimentare ;
- Videoproiector, calculator, softuri educaţionale.

5
3. Sugestii metodologice
Conținuturile CDL-ului vor fi abordate într-o manieră integrată, corelată cu
particularitățile de pregătire a elevilor, prin folosirea metodelor și procedeelor didactice
adaptate scopurilor propuse.
Utilizarea metodelor active-participative în procesul instructiv educativ, accelerează
însușirea cunoștințelor, formarea abilităților și aptitudinilor, contribuind la dezvoltarea tuturor
proceselor psihice.
Alegerea metodelor active-participative se realizează în funcție de conținuturile de
învățare, de obiectivele propuse, de participanți, recomandat să se folosească cu metodele
tradiționale.
Se vor folosi: obsevația, conversația, munca independentă, simularea, jocul de rol,
exercițiu, care stimulează gândirea logică precum şi imaginația şi creativitatea elevilor.
Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înțelegere a conținuturilor realizând:
proiecte, portofolii, discuții în grup.
Acest model de curriculum oferă un nucleu de informații, un cadru de activități la clasă
de care elevii au nevoie pentru a-și clădi premisele unei vieți sănătoase.
Întregul demers didactic depus de profesor în procesul de predare-învățare trebuie să fie
focalizat pe formarea competențelor cerute de calificare. Activitatea didactică va fi riguros
proiectată folosind cele mai adecvate metode şi mijloace de învățământ.
Metodele utilizate au în vedere asigurarea învățării centrate pe elev, ale căror obiective
sunt:
- Alegerea unor metode potrivite competențelor.
- Conştientizarea faptului că elevii au stiluri de învățare diferite.

Profesorul are libertatea de a alege metodele, tehnicile didactice şi de a propune noi


activități de învățare în măsură să asigure formarea competențelor specifice.
La fiecare lecție se vor folosi 2-3 metode în funcție de ce se doreşte a se forma, precum
şi mijloacele didactice adecvate.
Se recomandă folosirea următoarelor metode: expunerea, observația, explicația,
brainstorming, studiul de caz, portofoliu, problematizarea folosindu-se lucrul în echipă,
individual și frontal.
Pentru formarea abilităților și aptitudinilor propuse se recomandă câteva exemple de
activități practice de învățare:
- exerciții aplicative de modelare și reprezentare grafică a unor procese, completarea
unor fișe de observații
- investigații, jocuri de rol, studii de caz
- realizarea de materiale informative, demonstrații, activități practice
- Vizită la piaţă. Elevii se vor deplasa la piaţa cea mai apropiată de şcoală. Ei vor
cumpăra și observa tomatele vândute în piaţă, la supermarket și la cultivatorii de tomate în
cîmp.
Elevii vor completata toate observațiile asupra tomatelor cumpărate într-o fișă de
lucru și vor formula aprecieri asupra celor mai sănătoase, gustoase și ieftine dintre tomatele
cumpărate în vederea alcătuirii unui meniu. Fișa de lucru cuprinde următoarele referințe:

6
Specificare Mărimea Culoarea Gustul Prețul/kg Concluzii
tomatelor tomatelor tomatelor

La
supermarket
Producători
în câmp

După completarea fișelor liderii de grupă vor prezenta frontal concluziile.

Deoarece intenția acestui curriculum este să ofere un cadru flexibil care poate fi adaptat la
numeroase metode și tehnici ale educației preventive, se recomandă pe toată durata cursurilor
nivelului profesional, extinderea și deversificarea temelor.

4. Sugestii privind evaluarea


Procesul de evaluare va avea în vedere gradul de însuşire a competențelor. Profesorul
are libertatea de a alege metodele şi tehnicile didactice şi de a propune noi activități de
învățare în măsură să asigure formarea competențelor specifice.
Evaluarea poate fi:
-În timpul parcurgerii CDL-ului prin forme de verificare continuă a rezultatelor
învățării: probe orale, scrise, practice.
-Finală –realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la şfârşitul procesului
de predare/învățare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştințelor, abilităților şi atitudinilor.
Metodele de evaluare utilizate, beneficiază de o serie de instrumente care trebuie
elaborate în corelare cu criteriile de performanță şi cu probele de evaluare introduse de
standardul de pregătire profesională.
Se propun următoarele instrumente de evaluare:
*Continuă:
-fişe de observație
-fişe de lucru
-fişe test
- fişe de autoevaluare
-teste de verificare a cunoştințelor cu diferite tipuri de itemi
*Finală:
-proiectul, portofoliu.
O evaluare eficientă trebuie:
-să arate profesorului dacă au fost atinse obiectivele propuse
-să ajute profesorul să facă o diagnoză a progresului înregistrat de elevi

7
Orice instrument de evaluare proiectat, administrat, cercetat de profesori constituie
proba de evaluare care are ca elemente itemii.

Exemplu:

Itemi obiectivi

1.1. Cu alegere duală


Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul fiecăruia litera
corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau „F”, dacă apreciaţi că
enunţul este fals.
1.Lacomia, furia, gelozia, raăzbunarea, mândria; sunt principalele motive ce stau la baza
comiterii de unui comportament agresiv
Răspuns corect : A

1.2. Cu alegere multiplă


Încercuiți litera crespuzătoare răspunsului/răspunsurilor corecte:
Igiena gurii și a dinților se referă la:
a. Spălatul dinților înainte de fiecare masă;
b. Spălatul dinților de cel puțin două ori pe zi, dimineața și seara;
c. Spălatul dinților neaparat dimineata după ce am mâncat.
Răspuns corect : b

Itemi semiobiectivi

2.1. De completare
Completați spațiile libere:
Alimentele de origine animală bogate în proteine ....................................... au
rol ...................
Răspuns corect: carne, lapte, ouă; plastic

2.2. Cu răspuns scurt:


Exprimarea grafică a recomandărilor nutriţionale, a cantităţilor şi a tipurilor de
alimente este reprezentată în ................................................................
Răspuns corect: piramida alimentelor

Itemi subiectivi

3.1. Eseu structurat


Produse natural de infrumusetare

având următoarea structură:


1.Beneficii ale activității fizice și ale odihnei
2. Refacerea după efort
3.Modalități de diminuare a oboselii

3.2. Eseu liber

”Aratam cum ne ingrijim„

8
Bibliografie:
1. ABC de cosmetica de Irina Hunian si Mihail Hunian; Editura tehnica- Bucuresti 1969
2. Ghid cosmetic de L. Cosmovici si L. Zisu; Editura medicala-Bucuresti1982
3. Ingrijiri Cosmetice la barbati de Valeria Alexe, Al.Alexe ;Editura Medicala-1970
4. Cosmetica de L.Cosmovici; Editura Stiintifica Bucuresti 1960
5. Cosmetice preparate in casa de Laurence Dupaquier; Ed.Mara Publishingsolutions
6. Cosmetica naturala de Jane McKenzie;Ed.Dexon 2019

S-ar putea să vă placă și