Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

Introducere 2

Capitolul 1 3
1.1. Natura juridică a hotărârilor consiliului local 3
1.2. Noţiunea actului administrative 4
Capitolul 2 - Hotarâre Consiliul local privind Salubritatea 4

Concluzii 10
Bibliografie 11

1
Procedura adoptarii actelor administrative emise de o autoritate a
administratiei
publice locale- Consiliul Local

Introducere

Semnificaţia instituţională a consiliului local


Orice abordare a regimului juridic al unei autorităţi statale trebuie să pornească de
la coordonatele constituţionale deoarece legea fundamentală ordonează la nivel primar
ansamblul legislaţiei naţionale.
Instituţia consiliului local beneficiază de preocuparea legiutorului constituţional.
Astfel, la nivel principial, art. 2 alin. 1 al Constituţiei revizuite prevede că "suveranitatea
naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative,
constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum". Ori, un
astfel de organ reprezentativ, la nivel local, este consiliul local, care se constituie şi
funcţionează în condiţiile prevăzute de legea administraţiei publice locale.
Dincolo de pasajele legale care prezintă fizionomia consiliului local, literatura de
specialitate a încercat să definească această instituţie, ajungându-se la concluzia potrivit
căreia consiliul local reprezintă „o autoritate colegială a administraţiei publice locale,
aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local„ .

2
CAPITOLUL 1

1.1. Natura juridică a hotărârilor consiliului local


Activitatea consiliului local poate fi sau nu producătoare de efecte juridice. În
ipoteza adoptării de acte administrative, acte civile şi de dreptul muncii sau a încheierii
de contracte administrative întrucât toate acestea fac parte din categoria actelor juridice,
producerea de efecte juridice este neîndoielnică. Când vine însă vorba de actele exclusiv
politice sau de operaţiunile material-tehnice, acestea au ca trăsătură comună faptul că
sunt neproducătoare de efecte juridice1.
Am trasat deja posibilele forme de expresie ale activităţii consiliului local. Dintre
acestea se impune însă să înlăturăm categoria actelor exclusiv politice, adică a „acelor
declaraţii de voinţă prin care se afirmă anumite principii directoare sau se precizează
atitudinea pe care autorităţile emitente înţeleg să o ia referitor la conducerea
statului"2 care sunt incompatibile cu atribuţiile consiliului local.
Prin urmare, activitatea consiliilor locale poate îmbrăca una dintre următoarele
forme: adoptarea de acte administrative, încheierea de contracte administrative, adoptarea
de acte civile sau de dreptul muncii şi efectuarea de operaţiuni material-tehnice. Dintre
acestea, cele mai importante sunt ultimele două categorii, asupra cărora vom şi insista în
cele ce urmează.
1.2. Noţiunea actului administrativ
Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă provenind în
principiu de la un organ al administraţiei emisă în scopul de a produce efecte juridice în
cadrul activităţii de executare sau organizare a executării în concret a legilor.
Preocupări legate de definirea actului administrativ găsim încă din perioada
interbelică în doctrina nostră. Astfel, s-a precizat că prin actul administrativ se înţelege
„actul sau o serie de acte şi operaţiuni, de ordin juridic, tehnic sau administrativ, prin care
se ajunge la executarea unui text de lege". 3 Această definiţie este criticabilă, după părerea

1
Ilie Iovănaş, Drept administrativ, Ed. Servo- Sat, Arad, 1997, p. 10 şi urm.
2
Tudor Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc potrivit
Legii nr. 1/1967, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1970, p. 78.
3
Marin Văraru, Manual de drept administrativ în concordanţă cu noua Constituţiune, cu legea de unificare
administrativă din 1925, etc. Imprimeria Statului, Chişinău, 1925, p.125.

3
noastră, întrucât tinde la definirea unei noţiuni prin utilizarea aceluiaşi concept -sigur,
circumstanţiat -şi, totodată, considerăm că este prea generoasă, înglobând şi operaţiunile
material-tehnice care nu sunt producătoare de efecte juridice.

CAPITOLUL 2

Hotarâre Consiliul local privind Salubritatea

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii


nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în
şedinţă ordinară, astăzi, 28.11.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru soluționarea aspectelor


sesizate de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la  HCL Sector 2 nr.
193/2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a
taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane
fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

            Analizând:

            -  Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu consilier local
în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Adresa nr. G.M./ 13429/9/08.10.2019 comunicată Consiliului Local Sector 2 de


către Instituția Prefectului Municipiului București;

          - Raportul de specialitate nr.375718/21.11.2019 prezentat de Direcţia Venituri


buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului
Local Sector 2;

4
            - Raportul de specialitate nr.174263/25.11.2019 întocmit de Direcţia Juridică,
Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Raportul de specialitate  nr.174166/25.11.2019 întocmit de Direcţia Economică


din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            -  Raportul de specialitate  nr.173251/22.11.2019 întocmit de Direcţia Servicii


Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului
Bucureşti;    

            -  Avizul Comisiei de de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului


Imobiliar,  Avizul comisiei pentru probleme Ecologice, Protecţia mediului, Protejarea
zonelor verzi şi Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea
Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei pentru
Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului
2 al Municipiului București;

            - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu


caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar
al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

     - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu


modificările și completările ulterioare;

  -  Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu


modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările


ulterioare;

-  Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

5
-   Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

-  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-  Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu


modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea


Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 31/2019;

- Planul național de gestionare a deșeurilor 2014-2020, aprobat prin Hotărârea


Guvernului nr. 942/2017;

- H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deşeurilor


municipale din Municipiul Bucureşti;

-  H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe


termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti,
H.C.G.M.B nr. 501/2017 privind completarea anexei la H.C.G.M.B nr. 82/2015;

- H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele


fizice și asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti;

-  H.C.G.M.B nr.119/2010 și Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciilor


publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobat prin această hotărâre;

-  Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de


dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea
accelerată a prevederilor P.N.G.D 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și
lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului
de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

6
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2019 privind instituirea taxei de habitat cu
destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea,
determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația
specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2
al Municipiului București.

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.193/26.06.2019 privind aprobarea


Regulamentului pentru acordarea subvenţiei integrale a taxei de habitat cu destinaţie
specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza Sectoruuil 2 al
Municipiului București.

   În temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu  art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

CAPITOLUL 2

7
H O T Ă R ĂŞ T E

           Art. I.În titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea subvenţiei integrale a taxei de habitat cu destinaţie
specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al
Municipiului București  precum și în tot cuprinsul acesteia, sintagma ”subvenție
integrală”, se înlocuiește cu sintagma ”subvenție parțială”,în condițiile H.C.G.M.B nr.
501/2017.

            Art. II. Se modificăși se completează Art.1 din Hotărârea Consiliului Local
Sector 2 nr. 193/26.06.2019, acesta având următorul cuprins:

            „Art. 1.(1) Pentru stimularea, implementarea și dezvoltarea colectării selective a


deșeurilor în Sectorul 2, conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, respectiv
pentru asigurarea colectării separate, cel puţin a deșeurilor de hârtie, plastic, metal și
sticlă din deșeurile municipale, pentru anul 2020 se aprobă  subvenționarea parțială a
taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare din bugetul local al Sectorului 2 al
Municipiului București, astfel încât fiecare utilizator  persoană fizică va achita suma de
0,99 lei/persoană/an) din cuantumul total al taxei instituite în condițiile legii. 

                        (2) Pentru a beneficia de subvenţia prevazută la  alin.(1) utilizatorii


casnici-persoane fizice, inclusiv cei din asociațiile de proprietari/locatari, din Sectorul 2
al Municipiului București trebuie să respecte prevederile Regulamentului privind
instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu
destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza
Sectorului 2 al Municipiului București aprobat prin H.C.L.S.2 nr. 32/2019, respectiv să
colecteze separat deșeurile reciclabile, să le depună la punctele de colectare și să le
predea operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 al Municipiului

8
Bucureşti.În scopul îndeplinirii indicatorilor de performanță specifici, cantitatea de
fracţie uscată (deșeuri reciclabile) trebuie să reprezinte minimum 25 % din totalul
cantităţii de deșeuri (fracție uscată + fracție umedă) colectată/predată operatorului de
salubrizare de către fiecare utilizator.

                       (3)În cazul în care un utilizator casnic sau o asociație de


proprietari/locatari nu respectă obligațiile asumate, în sensul că nu colectează separat și
nu predă operatorului de salubrizare autorizat cantitatea minimă de fracție uscată
prevazută la art. 1.(2), operatorul de salubrizare autorizat are obligația să informeze
operativ Primăria Sectorului 2, care va lua măsurile legale pentru respectarea
Regulamentului de salubrizare al Sectorului 2 şi a Regulamentului privind instituirea,
determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu destinația
specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza Sectorului
2 al Municipiului Bucureşti, precum  și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele
normative și administrative în vigoare, respectiv obligarea la plata integrală a taxei de
habitat cu destinația specială de salubrizare. ”

           Art. III. Anexa la Hotărârea nr. 193/26.06.2019 cuprinzând ”Regulamentul


pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de
salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al
Municipiului București, își încetează aplicabilitatea. 

            Art. IV Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.193/26.06.2019 privind


aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenţiei integrale a taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii  casnici (persoane fizice) pe raza
Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

     Art. V Autoritatea executiva a Sectorului 2  Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 şi


reprezentanţii compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, împreună cu reprezentanţii operatorului de salubrizare autorizat pentru
Sectorul 2 pentru colectarea/ transportul/sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea  finală
a deşeurilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

9
     Art. VI Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

CONCLUZII

În concluzie, în 4îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, consiliul local se


întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare. Şedinţa reprezintă forma de lucru a
consiliului local în care acesta adoptă hotarări. După cum întemeiat s-a remarcat, „orice
act aprobat de consilieri în afara şedinţei, chiar dacă ar purta semnătura tuturor
consilierilor sau ar fi aprobat de aceştia în cadrul unei adunări generale a lor, nu poate fi
considerat act al consilului şi deci nu poate produce efecte juridice"
Activitatea consiliilor locale, în calitatea lor de autorităţi locale deliberative, se
concretizează în emiterea de hotărâri. Natura juridică a acestor hotărâri este aceea de acte
administrative deoarece prin adoptarea lor consiliile locale îşi exercită atribuţiile
prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale sau în alte legi.
Activitatea de adopare a hotărârilor este una complexă pe parcursul căreia intervin
numeroase operaţiuni material-tehnice care au menirea să atragă în procesul legislativ
local structuri interne formate din specialişti pentru ca adunarea deliberativă să decidă în
cunoştinţă de cauză şi sub "pecetea" legalităţii. Totodată, procedura de adoptare a
hotărârilor consiliului local ţine cont de natura colegială a acestuia ceea ce presupune
îndeplinirea unor formalităţi specifice cum ar fi convocarea, ordinea de zi, cvorumul sau
majoritatea necesară adoptării hotărârilor.

4
 M. Preda, op. cit., p. 509.

10
Membrii consiliului local reprezintă un organ reprezentativ pentru populaţia din
comuna sau oraşul care i-a ales şi de aceea trebuie să răspundă intereselor comunităţilor
respective. Consilierii trebuie să desfăşoare o activitate eficientă, materializată în acte
administrative elaborate pe baza operaţiunilor material-tehnice prevăzute de lege în
scopul prevăzut de aceasta şi nu într-unul şicanator, care să tulbure normala desfăşurare a
activităţii consiliului local.

BIBLIOGRAFIE

11
1. https://www.cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari/2019/hotararea-nr-357;
2.  I. Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca, 1999;
3. T. Drăganu, Actele de drept administrativ, În acelaşi sens, a se vedea M.
Preda, Autorităţile administraţiei publice - Sistemul constituţional român - , Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

12