Sunteți pe pagina 1din 5

Tehnologia Construcţiilor de Maşini 1, 2/17/2022

specializarea TCM, anul III

Universitatea din Piteşti


Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

 Programul de studii de licenţă TCM

Disciplina:

TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI I

Titular curs:
 Prof. habil. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU
Titular laborator:
 Ş.l. dr. ing. ec. Nicoleta RACHIERU
1

INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM)

 Tehnologia Construcţiilor de Maşini: program de studiu de licenţă din domeniul


fundamental al ştiinţelor inginereşti, domeniul de studii universitare Inginerie
Industrială.
 In cadrul programului de studii de licenţă T.C.M. se studiază:
– metode, tehnici, reguli şi instrumente de proiectare a produselor industriale,
– metode, reguli şi procedee de fabricare a produselor industriale,
– metode şi tehnici de organizare şi conducere a proceselor tehnologice din întreprindere (cele
prin care se realizează produsele).
 Conceptul de tehnologie - Dicţionarul Explicativ al limbii române (DEX, ed. a II-a, 1996):
- Ştiinţă a metodelor şi a mijloacelor de prelucrare a materialelor.
- Ansamblul proceselor, metodelor, operaţiilor etc. utilizate în scopul obţinerii unui produs.
2

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU 1


Tehnologia Construcţiilor de Maşini 1, 2/17/2022
specializarea TCM, anul III

INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

 Disciplina Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM):


– disciplina definitorie a programului de studii T.C.M.
– tratează procesele, metodele şi procedeele de prelucrare a pieselor
(semifabricatelor) în vederea transformării lor în piese finite.
– se derulează pe două semestre:
 anul III, sem. 2;
 anul IV, sem. 1 + un proiect.

 Desfăşurarea disciplinei TCM I:


Anul Sem. Nr. de ore săptămânal Nr. total de ore Forme de evaluare Nr. puncte
de studiu credit
I II C S L P C S L P E C V P
III - x 4 - 2 - 56 - 28 - x - - - 6

FIŞA DISCIPLINEI
Obiectivele disciplinei TCM I:
– Obiectiv general: dezvoltarea de competenţe privind elaborarea
proceselor tehnologice de prelucrare mecanică.
– Obiectivele specifice urmăresc ca la sfârşitul cursului absolventul
să poată:
 Identifica, descrie şi analiza caracteristicile constructive ale produselor /
elementele structurale ale proceselor tehnologice de fabricare;
 Explica, interpreta şi evalua un proces tehnologic de prelucrare prin
aşchiere;
 Analiza şi determina precizia de prelucrare prin aşchiere pentru condiţii
impuse (operaţie tehnologică dată);
 Aplica etapele de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare prin
4 aşchiere.

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU 2


Tehnologia Construcţiilor de Maşini 1, 2/17/2022
specializarea TCM, anul III

FIŞA DISCIPLINEI
 Programa analitică (curs)
– Caracteristici ale produselor materiale
– Caracteristici ale proceselor de producţie
– Precizia prelucrării mecanice a pieselor
– Proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică a pieselor
 Programa analitică (laborator)
– Influenţa erorilor de prelucrare asupra preciziei de prelucrare a pieselor
– Metode de reglare a sistemului tehnologic la dimensiune.
– Determinarea experimentală a preciziei de prelucrare mecanică
– Influenţa unor caracteristici ale sculelor şi a valorilor parametrilor regimului de
aşchiere asupra rugozităţii pieselor prelucrate prin strunjire, frezare şi rectificare

FIŞA DISCIPLINEI
 Desfăşurarea cursului
– Transmitere prealabilă (platforma elearning / grup) a sintezei cursului (prezentarea
ppt.) ce urmează a fi susţinut
– Prezentare curs în PowerPoint / schiţe pe tablă/ tabletă
– Discuţii + notare

 Desfăşurarea laboratorului
– Notarea principalelor elemente specifice lucrării
– Întocmirea fişei cu rezultatele lucrării (sau realizată în prealabil acasă)
– Discutarea conceptelor teoretice
– Efectuarea părţii experimentale
– Discuţii şi interpretări de rezultate / definitivare FRL
– Notare individuală
– Consultaţii pentru tema de casă
6

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU 3


Tehnologia Construcţiilor de Maşini 1, 2/17/2022
specializarea TCM, anul III

FIŞA DISCIPLINEI
 Bibliografie
– Banu Il., Bazele proiectării proceselor tehnologice de fabricare în construcţia de
maşini, Ed. Univ. din Piteşti, 2004
– Vlase A. ş.a., Tehnologia prelucrării produselor mecanice, Editura Matrixrom, 2006.
– Niţu E., ş.a., Procese de fabricaţie specifice industriei de automobile, Ed. Univ. din
Piteşti, 2013
– Iacomi D., Niţu E., Gavriluţă A., Tehnologia fabricării produselor - Ghid de proiectare
a tehnologiilor de prelucrare prin aşchiere, Piteşti 2016.
– Niţu E., Tehnologia Construcţiilor de Maşini 1 - suport de curs 2021-2022.

 Evaluare

Prezenţa 1 0 % Activitate seminar - - % Activitate laborator 2 0 %


Test de control 2 0 % Tema de casă 1 0 % Proiect - - %
1)
Evaluare finală 4 0 % [Repartizate : scris 4 0 % oral - - %]
7

FIŞA DISCIPLINEI - TEMA DE CASĂ


 TEMA DE CASĂ
Analiza funcţional – tehnologică şi stabilirea semifabricatului economic în
vederea proiectării procesului tehnologic de fabricare a piesei
– Este o temă individuală, obligatorie (degrevează de la examen Cap. 1 şi,
parţial, Cap. 4).
– Este punctul de plecare al proiectului TCM (din semestrul I, anul IV).
– Unele aplicaţii de la evaluări (TC şi EF) vor avea ca bază tema de casă
(desenul de execuţie).

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU 4


Tehnologia Construcţiilor de Maşini 1, 2/17/2022
specializarea TCM, anul III

FIŞA DISCIPLINEI - TEMA DE CASĂ / Cuprins


A. MEMORIUL TEHNICO-ECONOMIC
1. Analiza funcţional – tehnologică a piesei
1.1 Analiza desenului de execuţie
1.2 Codificarea şi clasificarea suprafeţelor piesei
1.3 Analiza caracteristicilor geometrice constructive prescrise piesei.
Rolul funcţional al piesei
1.4 Caracteristicile materialului piesei
1.5 Analiza tehnologicităţii piesei
1.6 Identificarea bazelor de cotare ale suprafeţelor piesei
2. Stabilirea semifabricatului economic
2.1 Stabilirea metodelor şi procedeelor de obţinere a semifabricatului
2.2 Calculul dimensiunilor semifabricatelor tehnic-acceptabile
2.3 Evaluarea economică a semifabricatelor tehnic-acceptabile
2.4 Stabilirea tratamentelor termice primare
2.5 Întocmirea desenului de execuţie a semifabricatului
B. PARTEA GRAFICĂ
1. Desenul de execuţie a piesei (definitivat)
9 2. Desenul de execuţie a semifabricatului

FIŞA DISCIPLINEI - TEMA DE CASĂ


 Realizarea temei de casă
– Studiu individual.
– Îndrumări privind realizarea temei:
 în Ghidul ataşat enunţului temei.
 la finalul orelor de laborator (15 min.) / curs & consultaţii CD.
– Verificare parţială a realizării temei:
- săptămâna 4 = cap.A1.1 – A1.3
- săptămâna 8 = cap.A1 (finalizare) & B1 (desen exec. piesă)
– Predarea TC:
ultima săptămână a semestrului (săptămâna 14).
– Forma de predare a TC:
dosar cuprinzând toate elementele de la punctele A şi B.
10 – Ponderea notei de la TC în nota finală: 10 %.

Prof. dr. ing. Eduard Laurenţiu NIŢU 5

S-ar putea să vă placă și