Sunteți pe pagina 1din 16

Teorie

EXCEL este un pachet de programe de calcul tabelar ce poate fi folosit la rezolvarea


problemelor din diferite domenii: economie,statistică, matematică, informatică, inginerie.

Documentele realizate în Excel se numesc registre de calcul sau agende de lucru şi au


extensia

Formatarea se numeşte acţiunea de modificare a prezentării datelor la ecran (culoare,


dimensiune, etc.). 

Excel utilizează trei seturi principale de date: numeric – care poate fi utilizat în calcule,
text – care nu poate participa la calcule numerice , logic – utilizat în expresii logice care au
doar două valori posibile (TRUE – adevărat, FALSE – fals).

 În Excel sunt prevăzute diferite modalităţi de a modifica aspectul datelor. Modificările pot
fi efectuate manual, automat sau în baza unui set de şabloane.

Formula constituie o expresie, care începe cu semnul egal şi determină ce calcule e necesar
a fi efectuate în foaia de calcul.

O referinţă la o celulă este reprezentată de adresa celulei în cadrul foii de calcul, dată de
litera coloanei şi numărul rândului la intersecţia căreia se află.

Tipuri de referinţă: 
Referinţă relativă este o locaţie care se modifică în funcţie de poziţia formulei în foia de
calcul). Ex: A1, G15, AA5678, ... 
Referinţă absolută este o locaţie fixată şi nu se modifică la deplasarea sau copierea
formulei în cadrul foii de lucru. Ex: $A$1, $AA$5678, … 
Referinţa mixtă este o combinaţie de locaţii absolute şi relative. Componenta relativă se
modifică la copierea sau delasarea formulei. Ex: $A5, AA$5678, …

Funcţiile sunt formule predefinite care efectuează operaţii aritmetice sau returnează
informaţii specificate de formulă.
Rolul funcţiilor – de a simplifica scrierea formulelor. Sintaxa funcţiei: =nume_functie(lista
argumente) 
Lista de argumente poate include:constante, referinţe de celule sau referinţe de domenii
de celule separate prin , sau ;
Înserarea unui funcţii: 1. direct în bara de formule, prin tastare;
2. cu ajutorul asistentului de funcţie:
3.  Insert – Function  clic pe fx de pe bara de formule.

O bază de date în Excel este numită lista (tabel) în care informaţia este bine structurată pe
linii şi coloane. Poate avea max. 255 câmpuri și mii de înregistrări. Fiind considerată o bază
de date de volum mediu.
• Elementele unei liste sunt: înregistrările, câmpurile şi linia de antet.
• Linia de antet (header row) reprezintă schema (structura) listei şi constă din titlurile
(etichetele) de coloane de la începutul listei.
• O înregistrare (record) este o grupare de date ce pot fi tratate şi manevrate ca un tot
unitar. • O informaţie distinctă în cadrul unei înregistrări constituie un câmp (field). O
înregistrare este formată din mai multe câmpuri.

Acţiunea de Sortare a listei constituite în Excel, permite aranjarea înregistrărilor într-o


anumită ordine, crescătoare sau descrescătoare, sau după anumite criterii, definite de
utilizator.
• Câmpul după care se efectuează sortarea este numit cheie de sortare.
• O dată cu aranjarea datelor unei coloane într-o anumită ordine se realizează sortarea
datelor ataşate, astfel încât informaţiile unei înregistrări să rămână grupate.
• Datele din celulele separate de listă printr-o linie sau coloană goală nu sunt afectate de
sortare. Aceasta înseamnă că pot fi plasate mai multe liste pe aceeaşi foaie de calcul şi ele
pot fi sortate independent.

Prin filtrarea unei liste se înţelege procesul de selectare a înregistrărilor care îndeplinesc
criteriile fixate

Filtrul simplu: Data – Filter


Paticulaitatile:
• lista poate fi interogată după unul sau mai multe criterii ce vizează diferite câmpuri; •
extragerea rezultatelor nu se poate realiza într-o zonă distinctă a foii de calcul.
• informaţia ascunsă nu se pierde.
Filtrul avansat: Data - Advanced Filter
Paticulaitatile:
• lista poate fi interogată după unul sau mai multe criterii ce vizează diferite câmpuri; •
criteriile pot include un număr nelimitat de valori;
• extragerea rezultatelor se poate realiza într-o zonă distinctă a foii de calcul;
• câmpurile de ieșire pot fi selectate.

Subtotalurile (tolalurile parţiale) iau în considerare o parte a listei, aplicând asupra unui
câmp selectat o funcţie şi afişând apoi rezultatul.

Tabelele pivot reprezintă un mod interactiv şi flexibil de prezentare a datelor.


Folosind un tabel pivot pentru rezumarea datelor, se pot realiza operaţii ca:
• rezumarea datelor provenind din mai multe surse: liste Excel, baze de date externe, mai
multe foi de calcul sau alte tabele pivot;
• pivotarea tabelului pentru a-i schimba orientarea;
• gruparea elementelor într-un câmp (de exemplu, gruparea datelor calendaristice pe luni sau
trimestre);
• schimbarea funcţiei de calcul pentru un câmp;
• afişarea datelor detaliu pe care se bazează un singur element rezumat;
• formatarea unui tabel pivot pentru o prezentare profesională şi uşor de citit.

Diagrama cu coloane (Column) este formată din bare verticale, după înălţimea cărora
putem compara diferite valori într-un moment de timp.
Diagrama cu linii (Line) se utilizează pentru reflectarea tendinţelor sau modificărilor reale a
datelor în timp. Cel mai des, diagrama cu linii, se utilizează la construirea graficelor
funcţiilor cu un pas constant pe axa X.
Diagrama circulară (Pie) este utilizată pentru a reflecta raportul dintre părţile unui întreg.
Diagrama cu bare (Bar), este formată dintr-o serie de marcaje orizontale. Comparând
lungimea acestor marcaje, putem constata mărimea unui marcaj faţă de altul într-un anumit
moment de timp. Este similară tipului cu coloane.
Diagrama cu suprafeţe (Area) este asemănătoare diagramelor cu linii şi este utilizată
pentru a urmări variaţia în timp a mărimilor, cât şi prezentarea sumelor.
Diagrama cu puncte (XY Scatter) permite urmărirea dependenţei dintre perechile de
puncte pe intervale inegale de timp, îşi găseşte utilitatea cel mai bine în statistică.
Diagrama bursieră (Stock) este potrivită pentru a ilustra activităţile bursiere, prin
prezentarea în acelaşi grafic atât a volumului de acţiuni cât şi a preţurilor acestora.
Diagrama cu suprafeţe 3D (Surface) este utilizată pentru a ilustra dependenţa dintre două
variabile sub forma unei hărţi topografice, oferind o reprezentare în relief.
Diagrama inelară (Doughnut) seamănă cu un cerc. Însă, dacă diagrama circulară poate
reprezenta numai o serie de date, atunci diagrama inelară poate reprezenta câteva serii de
date.
Diagrama cu bule (Bubble) este similară cu cea de tip Scatter dar reprezintă seturi de câte
trei valori pe intervale inegale de timp.
Diagrama radar (Radar) reprezintă valori relativ la un punct central, fiind utilizată atunci
când categoriile de date nu sunt direct comparabile.

O macrocomandă este alcătuită din mai multe comenzi şi instrucţiuni Excel care sunt
grupate şi executate împreună ca una singură. ‘
• Macrocomanda în Excel poate fi creată: 1) în redactorul Visual Basic, prin scrierea
unei proceduri (un grup de instrucţiuni); 2) cu aplicaţia Macro Recorder, prin
înregistrarea acţiunilor în timpul lucrului în foaia Excel.
• O macrocomandă este de fapt o procedurăVBA.

O macrocomandă poate automatiza următoarele sarcini:


• Să formateze şi să tipărească un raport.
• Să centralizeze datele din mai multe registre de calcul într-un registru master.
• Să importe şi să reprezinte datele într-o diagramă.
• Să atribui o combinaţie de taste unei comenzi care este utilizată frecvent.
• Să aplice automat formatarea pe un domeniu de celule.
• Să dimensioneze automat toate coloanele din foaia curentă de calcul.
• Să creezi o aplicaţie personalizată de calcul tabelar.

Această casetă de dialog pune la dispoziţie următoarele butoane:


• Cancel - anulează rularea macrocomenzii şi închide caseta de dialog Macro.
• Step Into - deschide aplicaţia Visual Basic.
• Edit - permite editarea macrocomenzii.
• Delete - permite lichidarea macrocomenzii selectate.
• Options - deschide caseta de dialog Macro Options în care se poate atribui o combinaţie de
taste rapide macrocomenzii.
Baza de date (BD) - este un termen tehnic pentru o colecţie de informaţii care sunt
organizate sub forma unei liste.
Sistem de gestiune a BD (SGBD) - reprezintă un software care oferă utilizatorului
posibilităţi vaste de introducere, prelucrare şi prezentare a datelor. Acest mediu nu este
numai comod, dar şi de o productivitate înaltă, ce asigură o viteză mare de prelucrare a
datelor.

Un SGBD trebuie să fie capabil să îndeplinească următoarele funcţii:


1 - de descriere
2 - de actualizare a BD
3 - de interogare a BD
4 - obţinerea datelor noi
5 - de întreţinere 6 - de securitate a BD
Microsoft Access este un SGBD comercial de tip desktop, fiind adecvat administrării
bazelor de date de dimensiuni mici şi medii.

Obiectele BD:
- tabel (table) reprezintă o colecţie de informaţii asociată unui subiect, cum ar fi studentul,
produsul, angajații, etc.
- interogarea (query) este o metodă de selectare a informaţiilor într-o bază de date.
- formulare (forms) oferă o metodă simplă de vizualizare şi introducere a informaţiilor într-o
bază de date.
- rapoarte (reports) sunt documente care rezumă informaţii din baza de date.
- macrocomenzi (macro) economiseşte timp automatizând o serie de acţiuni într-o singură
acţiune.
- module sunt programe pe care le creaţi într-un limbaj de programare denumit Visual Basic,
care extind funcţionalitatea unei baze de date.

Tabelul reprezintă:
– structura bazei de date care stochează datele;
– conţine date despre un tip de entitate: clasă de obiecte (subiecte), evenimente sau cocepte
cu proprietăţi comune;
– grilă bidimensională: coloane, rânduri;
– la intersecţia rând-coloană se află valoarea;
– nume unic în baza de date.

Tipuri de date:
Text Pentru texte sau numere care nu vor fi folosite în calcule. Limitat la 255 de caractere,
este amplasat pe 1 octet.
Memo Pentru texte lungi (descrieri, note explicative, etc.). Poate ocupa până la 64 de octeţi.
Number Pentru numere care vor fi folosite în calcule matematice.
Date/Time Pentru oră şi date calendaristice.
Currency Pentru valori în valută şi date numerice utilizate în calcule matematice, cu o
precizie de 1-4 cifre zecimale. Amplasat pe 8 octeţi.
AutoNumber Pentru numere întregi care îşi încrementează cu 1 în mod automat valorile
(de exemplu, numărul de ordine) sau un număr aleator atribuit de programul Access. Câmpul
AutoNumber nu poate fi modificat.
Yes/No Pentru valori logice care pot lua numai două valori: Yes (adevăr), No (fals).
OLE Object Pentru imagini (fotografii, imagini scanate, etc.) sau sunete. Ocupă 1 gigabyte
în memoria calculatorului.
Hyperlink Pentru adrese Hyperlink. Valorile acestui câmp pot fi adrese Internet (de
exemplu, www.google.com) sau locaţii (calea spre un fişier sau dosar din calculator).
Attachment Permite ataşarea fişierelor. În modul de afişare foaie de date, un astfel de câmp,
apare simbolizat cu caracterul @ în oglindă. Fişierele ataşate pot fi: documente Word, liste
Excel, documente text, imagini grafice, alte fişiere, obiecte create anterior sau se pot crea
odată cu descrierea câmpului.
Calculated Permite crearea unei formule de calcul.
Lookup Wizard Un program wizard care ajută la crearea unui câmp ale cărui valori sunt
alese dintre valorile altui tabel, atei interogări sau dintr-o listă de valori.

Field Size Stabileşte dimensiunea câmpului. Pentru tip text – numărul de caractere. Pentru
număr şi date calendaristice – subtipul.
Format Stabileşte modul în care vor fi afişate la ecran informaţiile introduse în câmp.
Decimal Places Această proprietate apare la câmpurile de tip Number sau Currency. Are
rolul de a stabili numărul de cifre afişate de programul Access, în dreapta separatorului
zecimal.
Input Mask Permite de creat un şablon de introducere a datelor, care controlează valorile ce
sunt introduse în câmpul dat.

Proprietăţile câmpurilor (Fields Proprieties)


Caption Permite introducerea unui titlu nou aferent câmpului dat. Apare atunci când tabelul
este afişat în regim Datasheet. Dacă nu se stabileşte legenda, programul Access foloseşte ca
etichetă numele câmpului.
Default Value Valoarea stabilită de utilizator, va fi introdusă automat în câmpul respectiv
atunci cand se crează o înregistrare.
Validation Rule Expresia logică specificată de utilizator va limita valorile care pot fi
introduse în câmp. De exemplu:
• >0 indică programului să verifice dacă valoarea introdusă este pozitivă.
• >=10 AND <50 permite introducerea numerelor cuprinse între 10 şi 49. Dacă expresia nu
se respectă, se va afişa mesajul din proprietatea Validation Text.
Validation Text Conţine textul care va apărea pe ecran în cazul în care valoarea introdusă în
câmp nu respectă criteriul impus de regula de validare.

Proprietăţile câmpurilor (Fields Proprieties)


Required Se stabileşte dacă prin introducerea unei înregistrări în cadrul tabelului este
obligatorie şi completarea respectivului câmp.
Allow Zero Lengh Specifică dacă acest câmp permite şiruri text de lungime zero.
Indexed Indică dacă câmpul dat este indexat, şi dacă este în ce regim. Există 2 regimuri de
indexare: (Duplicates OK) – coincidenţe se admit şi (No duplicates) – coincidenţele nu se
admit.
Unicode Compression Indică dacă se doreşte ca aplicaţia Access să economisească spaţiu
dacă sunt introduse numai texte.
Smart Tags Se foloseşte pentru câmpul de tip Memo şi Text. Se bifează tipul datelor
acceptate, care vor apărea în această proprietate.

Normalizarea este procesul de simplificare a unei structuri complexe de date prin divizarea
ei în mai multe entităţi mai simple, interconectate între ele (un tabel complex se descompune
în subtabele mai mici şi mai uşor de manipulat).
Forma nenormalizată (UNF) este un tabel care conţine unul sau mai multe grupuri de
atribute repetitive.

Fereastra de dialog Edit Relationships Enforce Referential Integrity - (pentru a înfrunta


restricţiile la modificarea sau excluderea înregistrărilor legate). În caz că dorim să facem
unele modificări interzise se accesează această opţiune + una din următoarele.
Cascade Update Related Fields - la modificarea câmpului cheie din tabelului principal
automat vor fi actualizate şi mărimile corespunzătoare din câmpul de legătură al tabelului
secundar .
Cascade Delete Related Records - la ştergerea înregistrării din tabelul principal vor fi şterse
şi toate câmpurile corespunzătoare din tabelul secundar).

Tabelul reprezintă:
– structura bazei de date care stochează datele;
– conţine date despre un tip de entitate: clasă de obiecte (subiecte), evenimente sau cocepte
cu proprietăţi comune;
– grilă bidimensională: coloane, rânduri;
– la intersecţia rând-coloană se află valoarea;
– nume unic în baza de date.

Crearea tabelelor în regimul de vizualizare Design Elaborarea unui tabel în MS Access


presupune două etape:
a) stabilirea setului de câmpuri pe care le va conţine;
b) Includerea înregistrărilor în tabel.

Normalizarea este procesul de simplificare a unei structuri complexe de date prin divizarea
ei în mai multe entităţi mai simple, interconectate între ele (un tabel complex se descompune
în subtabele mai mici şi mai uşor de manipulat).

Forma nenormalizată (UNF) este un tabel care conţine unul sau mai multe grupuri de
atribute repetitive.

Un câmp comun - este un câmp care există în două sau mai multe tabele.

O bază de date este formată din mai multe tabele cu diferite legături. Tipurile de
legături dintre două tabele pot fi: 
- legătura de tip unu la unu (1:1)
– unei înregistrări dintr-un tabel îi corespunde o singură înregistrare din celălalt tabel; De
exemplu, o clasă are un singur profesor diriginte, iar un profesor este diriginte la o singură
clasă! 
- legătura de tip unu la mai mulţi (1:M)
– unei înregistrări dintrun tabel îi corespund mai multe înregistrări în cealalt tabel; De
exemplu, un proprietar are mai multe autoturisme, dar un autoturism are un singur proprietar.

- legătura de tip mulţi la mulţi (M:M)
– mai multor înregistrări dintr-un tabel îi corespund mai multe înregistrări în cealalt tabel. De
exemplu, un autor poate avea mai multe cărţi, o carte poate avea mai mulţi autori.

Enforce Referential Integrity - (pentru a înfrunta restricţiile la modificarea sau excluderea


înregistrărilor legate). În caz că dorim să facem unele modificări interzise se accesează
această opţiune + una din următoarele.
Cascade Update Related Fields - la modificarea câmpului cheie din tabelului principal
automat vor fi actualizate şi mărimile corespunzătoare din câmpul de legătură al tabelului
secundar .
Cascade Delete Related Records - la ştergerea înregistrării din tabelul principal vor fi şterse
şi toate câmpurile corespunzătoare din tabelul secundar).

Interogarea bazei de date rezultă regăsirea şi extragerea datelor stocate în aceasta, într-un
mod util scopului urmărit.
Rezultatul unei interogări reprezintă o foaie de răspuns dinamic,care nu mai există fizic după
închiderea interogării.
O interogare poate fi creată în următoarele moduri:
• Crearea pas cu pas în modul Design view (fereastră de proiectare)
• Utilizând instrumentul Wizard
• Exprimarea cererii în limbaj SQL
• Crearea unui filtru şi salvarea acestuia ca cerere de interogare.

Tipuri de interogări:
1a) o interogări de selecţie (select query) – afişează datele din mai multe tabele şi nu permite
actualizarea datelor.
1b) o interogare de selcţie reprezintă o descriere a înregistrărilor care urmează a fi extrase
dintr-o bază de date.
2) o interogare cu parametru (parameter query) – permit solicitarea unei singure informaţie
care este utilizată în calitate de criteriu de selecţie în interogare.
3) 3) o interogare încrucişat[ (crosstab query) – afişează valori rezumative (sume, medii...)
pentru un câmp al unui tabel şi le grupează în funcţie de setul de câmpuri listate.

4) interogări de acţiune (Action query) – execută operaţii cu înregistrările care respectă


criteriile impuse şi are efect asupra datelor din baza de date:
a) interogări de lichidare (Delete) – lichidează înregistrările care respectă criteriile setate;
b)interogări de actualizare (Update) – efectuează modificări în înregistrările care respectă
criteriile setate;
c)interogări de adăugare (Append) – adaugă înregistrări noi la sfârşitul unui tabel;
d)interogări de tip Make Table – creează tabele noi bazate pe înregistrările care respectă
criteriile de selecţie.

Fereastra constructorului de interogări este divizată în două panouri:


• panoul superior afişează tabelele incluse în interogare şi relaţiile dintre tabel;
• panoul inferior numit grila interogării include:
– Field: pentru plasarea câmpurilor din tabele sau scrierea expresiile câmpurilor calculate; –
Table: tabelul din care provine câmpul;
– Sort: dacă interogarea este sortată pe baza câmpului respectiv;
– Show: dacă este afişat câmpul în rezultatul interogării;
– Criteria: criteriile care au fost aplicate câmpului pentru a limita rezultatele interogării.

Operatorul logic OR se utilizează pentru a indica câteva condiţii de selecţii pentru un


oarecare câmp, câmpul este selectat dacă satisface cel puţin un criteriu de selecţie.

Operatorul logic AND se utilizează pentru a indica câteva condiţii de selecţii pentru un
oarecare câmp, câmpul este selectat dacă satisface toate criteriile de selecţie

Operatorul BETWEEN permite să se indice un interval de valori.


Exemplul 5: expresia >=#01.03.2013# And <=#01.04.2013# este echivalentă cu înscrierea
between #01/03/2013# and #01/04/2013#.
Operatori logici Operatorul logic NOT şi relaţional <> (diferit) se utilizează pentru
excluderea grupului de date din componenţa înregistrărilor analizate de interogare:
Exemplul 6: Not ”D-257” sau <> 2.

Operatorul LIKE este utilizat pentru crearea şabloanelor de căutarea în câmpurile textuale:
* — indică orice cantitate de simboluri;
? — un singur simbol;
# — indică că pe poziţia dată trebuie să fie o cifră.
Exemplul 7: pentru alegerea numelui unui abonat (Albu), ce încep cu A şi se termină cu u
putem nota: like A*u.

În lista funcţiilor predefinite pot fi găsite şi următoarele opţiuni:


• Opţiunea Group By se va utiliza pentru a defini criteriile de grupare. Ordinea de evaluare
a criteriilor de grupare este de la stânga la dreapta.
• Opţiunea Where se aplică dacă câmpul este utilizat pentru a preciza anumite criterii de
selecţie, dar nu se doreşte efectuarea grupării după câmpul respectiv.
• Opţiunea Expression se va utiliza pentru câmpurile calculate ce returnează un singur
rezultat la nivelul grupului.

O interogare de acţiune (action query) realizează o acţiune asupra înregistrărilor selectate


conform criteriilor stabilite. Prin definiţie, acţiunea presupune a face ceva, a influenţa sau a
afecta ceva.
Există patru tipuri de interogări:
Make-Table Query: permite păstrarea setului de date, ce corespund criteriilor impuse, în
formă de tabel.
Update Query: se utilizează pentru a modifica valorile unor câmpuri din înregistrările, ce
corespund criteriilor impuse.
Delete Query: se utilizează pentru a lichida înregistrările, ce corespund criteriilor selectate.
Append Query: se utilizează pentru adăugarea datelor în tabele deja existente.

Atenţie. Acţiunile acestor tipuri de interogare sunt ireversibile asupra datelor din tabelele
sursă, iar în cazul ultimelor trei, trebuie urmărită păstrarea integrităţii referenţiale atunci când
prin intermediul lor se acţionează asupra mai multor tabele legate.

Interogările de acţiune, se crează analog creării interogărilor de selecţie. Diferenţa fiind


doar în aceia, că în regimul design al constructorului de interogări se indică tipul acţiunii
efectuate asupra înregistrărilor selectate.

Cu ajutorul interogării de adăugare (Append), înregistrările selectate pot fi copiate dintrun


tabel în altul sau dintr-o BD în altă BD.

Un raport - constituie o modalitate de prezentare a rezumatelor informaţiilor din unul sau


mai multe tabele conţinute în BD. 
Raportul conţine o mare cantitate de informaţii selectate, prelucrate, sistematizate după
anumite reguli de prezentare, în concordanţă cu cerinţele de informare ale utilizatorilor.

Rapoartele se caracterizează: 
prin oformarea atractivă, care ajută să prezinte raportul mai uşor de citi şi de înţeles; prin
gruparea şi sortarea informaţiei;
prin prezentarea imaginilor grafice, fotografii sau imagini scanate.…

Report Header (antet de raport) Textul care apare în partea de sus a primei pagini a unui
raport, cum ar fi un titlu, o sigilă de firmă sau o introducere.
Page Header (antet de pagină) Textul care apare în partea de sus a fiecărei pagini a unui
raport, cum ar fi numerele de pagini, antetul tabelului…
Group Header (antet de grup) Textul care apare înainte de fiecare grup de înregistrări,
cum ar fi o anumită dată.
Detail (secţiuni de detalii) Conţine partea principală a raportului, câmpurile care afişează
valori.
Group Footer (subsol de grup) Textul care apare la sfârşitul unui grup de înregistrări, cum
ar fi totalurile.
Page Footer (subsol de pagină) Textul care apare în partea de jos a fiecărei pagini a unui
raport, cum ar fi numerele de pagină sau explicații de simboluri.
Report Footer (subsol de raport) Textul care apare la sfârşitul raportului, cum ar fi
totalurile raportului sau alte informaţii rezumative.

La crearea rapoartelor în regimul design, pot fi adăugate următoarele tipuri de


controale:
1. Controale asociate (bound controls) – sunt câmpuri de date prezente în obiectul anexat la
raport (tabel, interogare) care se găsesc în fereastra de dialog – Add Existing Fields.
2. Controale ne asociate (unbound controls) – etichete, casete de text, formule, imagini
grafice, butoane … care se găsesc în fereastra de dialog - Controls.
Fiecare tip de control are caracteristici specifice care pot fi modificate folosind opţiunea
Properties (clik drepta cu mouse-ul pe controlul care se doreşte a fi formatat).

Macrocomanda (macro) reprezintă o colecţie memorată de acţiuni care execută o anumită activitate (de
exemplu, deschiderea simultană a unui formular, raport sau a mai multor interogări, etc.).
• Macrocomenzile permit automatizarea diverselor evenimente, fără ca realizatorul aplicaţiei să cunoască
un limbaj de programare.
• În cadrul macrocomenzilor pot fi incluse un număr mare de acţiuni a căror derulare poate fi condiţionată de
anumite valori afişate în formulare sau rapoarte.

Functia And va returna FALSE, daca toate conditiile sunt FALSE FALS

Tasta F4 nu permite schimbarea timpului de referinta FALS

Functia care returneaza suma calculata pe mai multe criterii SUMIFS

Pentru a efectua filtrarea avansata a datelor este necesar de efectuat sortarea datelor FALS

Restrictiile de setare a datelor intr-un tabel se executa in regimul design ADEVARAT

Restrictiile de setare a datelor intr-un tabel se executa in setarea/regimul Datasheet View


FALS

Toate obiectele unei baze de date Acces au legatura directa sau indirecta cu tabelele

Proprietatea Validation rule este folosită pentru a stabili condiţii? ADEVARAT

Câmpul cu tipul de date Memo (Long text) nu poate fi cheie primară. FALS

Un raport nou se deschide CU TREI SECTIUNI

O interoare de tip select efectueaza o modificare in tabelul sursa FALS

Interogarile se folosesc pentru pastrarea datelor ADEVARAT

O interogare in Acces intoarce datele din unul sau mai multe tabele ale bazei de date pe
baza unor criterii specificate de utilizator

Proprietatea Default value nu permite introducere de catre acces a valorii initiale automat
FALS

Numerotarea paginilor raportului se efectueaza in sectiunea page footer

Un camp calculat de defineste in randul Table din grila interogarii FALS

Interogarea de actiune Appened afiseaza datele sub forma tabelara ADEVARAT


O interogare de tip select afiseaza datele in tabel ADEVARAT

Calculele de totalizare intr-un report se efectueaza in sectiunea report footer

Calcularea sumei de bani acumulate in fiecare zi pentru fiecare categorie din vanzarea
produselor ce au pretul din interiorul segmentului [3;20]

RS

Pret redus pentru a determina reducerile de pret a produselor vandute in marime de


50%
Pret redus:[pret de vanzare]*1,5
Afisarea listei produselor din categoria 3 procurate in cantitati din exteriorul
intervalului [50;70]

RS. corect

6% din pretul de vanzare


Pret nou: 6/100*[pretul de vinzare]
Scrieti rezultatele calculului conform formulelor:

Este dat tabelul de mai jos

Diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare


pret[preț- vanzare]
Fie baze de date….

VARIANTA CORECTA

Fie baza de date EVIDENTA VANZARILOR


Cost pentru produsele vandute fara TVA
Cost: [Preț de vinzare]

Fie baza de date EVIDENTA VANZARILOR, Stocul curent


Stoc produs: [Denumire produs]
Calcularea sumei incasate din vanzarea produselor din categoia 1 in cantitati mai mari
ca 10 la un pret din interiorul semiintervalului {20;70]

Varianta corecta

Diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare


Diferenta:[preț vanzare]-[preț cumparare]
Afisarea listei inregistrarilor cu produsele din categoria 2 si cantitatile acestora cumparate
cu exceptia lunii aprilie

S-ar putea să vă placă și